பழந்தமிழ் வணிகர்கள் - சர்வதேச வர்த்தகத்தின் முன்னோடிகள் [1 ed.] 9788184936582

இந்தியாவின் சர்வதேச வணிகத் தொடர்புகளுக்கு தமிழக வர்த்தகர்கள் எப்படி முன்னோடிகளாகத் திகழ்ந்தனர் என்பதை இந்த நூல் விவரிக்க...
Author:
90 downloads 115 Views 5MB Size
பழ த ச வேதச வ

வ தக

க க ேனா க

கனகலதா: எ .உ ேளைர

த ழக வரலா

காலவ ைச

க ைர 1. ந ன கால ம உ வர க 2. ப

ைட

த ழக

3. த

ேபரர க

4. ேகா

, நகர , வ

5. கால ைத ேச

ைக க

கட

ைதய வ வ

தக

க க வ

அர , அர ய க க

: ஒ:

ர ைனக

ெவ நா

உற க

க க ம

ைசைவ ப

த ழக வக க

ய ஒ - ஒ

பா ைவ பா ைவ

ய வ

ைர

தக வரலா

ெத இ யா எ ேபா ேம வட இ யாைவ ட ெப யெதா சாதக இ ற . ெத இ யா ட கட கைர உ . இத ல ெப கட பயண ெச பான ைற க க ல உல ற ப க ட வ க சா யமா ற . பழ த நா நட வ த வ தக ப கனகலதா அ தமான இ த ஆ கட கைர ய வ ைத ந எ கா ற . டேவ, கட வ தக ஈ ப நா க த ெவ ைய ெப எ ற ைற ந ள ற . ச க கால (ெபா க த றா க ) ஆர 13றா வைர த ேசாழ ேபரர கைட கால வைர லான மா ஆ ர ேம ப ட ஆ கால வ தக ச ர ைத இ த வ ற . இ ய ைண க ட வ தக ைத வ வைம த ெபா ளாதார க தா க கைள ப ெப ப பக ஒ வ ைசைய ெவ ற . அத ஒ ப ேய இ த .

வ க ெதாட

சமகால ன எ தாள க உ ேரா ட ட , ைம யாக , ஆ தரமாக இ த ெதாட ல வ க ெபா ளாதார க தா க கைள ைவ றா க . அ த ைறக ப சய இ லாத வாசக க இ க ெப ய ற பாக அைம . ஒ ெவா ய , உ நா ச ைதக 5000 ைம பர பள ெகா ட

கட ப வ

ைய ற .

கட

ெசய ப ட வவன க

சாகச கைள

ஒ ெவா எ தாள கட தகால வ க ம ெபா ளாதார வன கைள ப ய உ யான க கைள ஒ அ ல அத ேம ப ட பழ கால கைள ஆரா நம த றன . இ ைறய காலக ட ேதைவ ப க க எ லவ ைற ம ப ய ெகா பேதா ட ட ைல. வாசக க ைடேய ட கால தைல வள ப தா ேநா க . அ ேவ நம த ேபாைதய ைலைய ெகா அத ல வ கால ைத ப ச யான ைற க உத . ெமா த இ த ெதாட , ‘அ த’ எ ெசா ல ப ற ச த ெசா ெபா ள ேநா க ைத, அதாவ , ‘ெச வ அ பைட லான ந வா ைக’ எ ற ப ைடய இ ய வா ய இல ைக ெகா டா ற . இ த ெதாட உ ள தக க எ ைலக வானைவ. ப ைட கால ெபா ளாதார ைத ப 2000 ஆ க னா எ த ப ட அ தசா ர ப க ெப ற தாம ர ம எ ய இ இ த ெதாட ஆர ற . 1944-45 ஆ இ யா ய ெதா ல ப க ைவ த ‘பா ேப ளா ’ எ ற தக ட ைறவைட ற . ெபா ளாதார அர ம த யா வன க ப ப ய அ ேமதா ைட யாவா பாக வ க ப ற . இ த இர எ ைல இைட ைட ப அ ைமயான . அ தசா ர ைத த ர, ப ைடய ம இைட கால ஆ க ெதாட க ைத ேச த நா க ெதா உ ளன. ேகா ேஷாெப , ல ஸ வா வாத- னயா எ ற தக அ பைட அைம த ‘ ென மாட ஆஃ எ ெமான ஸ’ ைத வ றா ; கனகலதா , ல ப கார , ம ேமகைல ஆ ய கா ய க ல பழ த வ தக க உலக ந ைம அைழ ெச ேசாழ சா ரா ய வைர வ றா ;

ஜரா எ த ப ட சம த ேலகப த ல மா ஷு ரபா ரா , க நாடக மா ல கட கைர ஜரா கைரவைர உ ள ேம இ யா கட வ க ைத ப றா . கதாச சாகரா ம ற க எ க ப ட சாகச கைதகளான எ யாபா (The Mouse Merchant) உ ட கைதகைள அ யா ச தா வ றா . கா ெல ந ைம ந னகாலக ட ெதாட க அைழ ெச ம ய ஆ யா பார வ க ல வ க ெச த தா வ தக க வரலா ைற த றா . இ யா அ பர தா -இ-ஃ ஷா எ ற ைல ேஜா-ப தேவ கைள அ பைடயாக ெகா ட . க ெப ற ச ச ரம ய ஸாப ஆல கலாய க இ யா இ த தா க , கைட உ ைமயாள க , ெப வ க க ஆ ேயா உலக ந ைம அைழ ெச றன . கலாய சா ரா ய இ த சமண வ கரான பனார தா ‘அ தகதான ’ எ ற நா க ல அவ ைடய அற சா த த லக ைத ப இஷா ச ரவ ஆரா றா . ழ ய க ெப ப ய த க ரா அ தமான தக ந ன உல ந ைம ைக அைழ ெச ற . ேவெறா ெதா ல ் ரம ய ப பா ெப ய வ க களான தா வா அ ஜு நா , ஜ ேச பா , ேர ச ரா சா ஆ ேயா ர க வா ைகைய ப வ றா . அ ராதா மா இ த வர க ைவ தமாக ப ெதா பதா றா இ யா ர பாைதக அைம க ப ட த ைத அ ஈ ப டவ க ல றா . சாயா ேகா வா இ ய ெப கட ேட பய ஸா பா , ம க , மா ட ஆ ய ேகாண நகர க ைடேயயான க வன கைள ப ய கைதகைள அ றா . டா ெப , சலான, அபாய க அ சாத மா வா க உலக ைத பா ைவ றா .

ராம மகாேதவ , நா ர ய ேத யைத வ

ேகா ைட றா .

ெச

யா க

ைரகடேலா

இ பதா றா ஆர ப த தர ேபாரா ட ஈ ப ட தைலவ க , ெச வ ைத ப ெகா த மா ப ட ேநா ைக மகா மா கா , ேவகான த , ேந , அ ேப கா ஆ ேயா க ல ைவ , ர பான ைற ெச றா . இ ேபா ற தகவ ெச ள, மா ப ட கைள ப ேப , எ ைன இ ய நாக க வள வ தக, ெபா ளாதார வன க பான ப ப ஆ ச ய ெகா ளைவ த . ‘உலக த க

ெதாபழ த வ க க எ ற இ த தக நா , ெவ நா க இ இ யா த க ெவ ெதாட வ த த ப தா அ கமாக பா க ேபா ேறா . ேராமா ன 2000 வ ட க பாகேவ, இ யா டனான வ தக னா அவ க ைடய த க -ெவ இ ஒ ட ர ட ப வதாக கா ெத றன . தா க ெத அெம கா ேபா ெவ ற ெவ ையெய லா இ யா ட இழ பதாக ேபா ய க 16றா எ ெத றா க . ‘ ெபா கைள வா ப இ ய கைள ஊ ப ழ ய க ெப த அ கைற ெச தேவ ய தாேன’ எ இ த ஷய ைதேய நாடா ம ற எ ெரா ற . ஷய எ னெவ றா , ேம க ய க ேவா இ ய மசாலா ெபா க ஆட பர ெபா க கா ய அ கைறைய இ ய க ேம க ய ெபா க ேம கா க ைல. கண ைக ேந ெச ய த க ெவ ேம இ இ யா பாய ெதாட ன. 19றா வா தா இ த ேரா ட ைச மா ற ப ட . இ த ைர நா ேபச ஷய க அ ஒ . கனகலதா த ெசயலாகதக ைத ப ெப ய த க ர க

ஒ ைற

த க

ைல

2011த தகவைல

ெச தா ப ேத . வன த ர ப மனாப வா ேகா இ த இர லவைறக ஒ இ த க ம ம ேம 10,00,000 ேகா இ எ ம ட ப ற . இ ெனா லவைற இ ற பா க பட ைல. க ெப ற ப அ ல அ ேபா ெச வ ெச இ எ தெவா மத வன ைத ட பல மட ெப ய ெதாைக. வா ைக ழ எ லா ப க ஒேர மா இ க வா ைலதா . ஆனா , ம த மன ஒேர மா யான தா . அ ெச வ ேச பைத ப ய . அ த ெச உலக வ கா யாக பர ய . உலகேம எ ன ஏெத யாம , வாைய ள பா த . அ அ த பண எ ப , எத காக ேச த ? இ த தக அத கான ல ைடகைள ெசா ற . அ த ைதய ேராமா அேரய , ேர க ரகம ஆ ய த க நாணய க இ றன. ெவ க ெப ய கட வ க ச யாக இ த 14-15றா காலக ட ெவ ய த க நாணய க அ இ றன. 16றா உ ச இ த ேபா ய நாணய க , ட ழ ய க ெப 17றா நாணய க , 18றா ழ ய க ெப நாணய க , 19றா ஆர பக ட ெந ேபா ய கால நாணய க இ ப இ ஏராளமான காலக ட நாணய க அ இ றன. இ ய ெபா ளாதார பார ப ய வள ைத கா அ கார வ, ந பகமான ஆதார க இைவ. உல நாணய க எ லா ெத ய ேகா லவைற வ த எ ப ? இ யா ெதாட க இ ேத கட சா பயண வ தக ஈ ப வ ற . மா 5000 ைம ளமான கட கைரைய ெப அ சாகச கட பய கைள வ க கைள ெகா டதாக இ ற . ேப ெசா னைத ேபா ற வ க இ யா த க ெவ வ றன. இ ய கட வ தக ஓ அ கமாகேவ அ இ ற .

ேராமா ய ெசன ட க அவ க ைடய மைன க அள அ கமாக இ ய மசலா ெபா க , ஆட பர ெபா க ேமாக ெகா டதா ேராமா ய சா ரா ய த க , ெவ ஆ யவ ைற இழ பதாக வ த ெத றா க . ( தவ ) ெபா க 77இ யாைவ, அ ய உேலாக க (த க ெவ ) ெதா எ ெச ய கால ேராமா ைய ப ய தன கைல கள ய லான ‘ேந ர ேடா யா’ றா . அ அவ , அெல ஸா யா இ ற ப இ ய ெப கட வ யாக ெத இ யா ெகா அ இ வ ேச த பயண ப எ றா . ேராமா தா உ ப ெச தவ ைற ட அ க அள த . எனேவ, ெசா ப த க , ெவ ெபா றைவ ேரா ெவ ேய ெத இ யா பாக த காண ட ழ ம ேம கடேலார க வ த . ேரா ம ன ைடய மைறைவ ெதாட ேராமா ம ன ெவ பா ய ஒ ரக ய ச ட இய னா . அத ப ேராமா உய வ க ன ஆட பர ேமாக ைத க ப ேநா இ யா இ வ ஆட பர ெபா க இற ம தைட க ப டன. அத ற இ யா டனான ேராமா வ தக ைல ம ைற த மசலாெபா க , வைகக ஆ யைவ சா ததாக மா ய . எ ேரா இ ஏ ம ெச ய ப ெபா கைள ட இற ம ெச ய ப ெபா கேள அ கமாக இ ததா இ ய ச ைதக ேராமா ய நணய க சகஜமாக ரள ெதாட ன. ேராமா டனான வ க எ ேபா இ லாத அள இ யா அ க ததா நாணய க ேதைவ உ வான . ேராமா ய நாணய க ம யாைத இ ததா உ நா அ ேபா உ வா க ப டன. ப சாைப வட ேம ப கைள ஆ ெச த க க ேராமா ய நாணய கைள உ அ த உ வ ைத ெபா நாணய க ெவ டா . ேரா இ த க ெவ ேய ெச வைத த ேநா ெச ெசெவர (ெபா க 193-

211) ேராமா நாணய க இ த த க அளைவ ைற தா . இதனா தா அவ ைதய காலக ட ேராமா நாணய க இ யா ைறவாகேவ ைட ளன. ஆனா , ேரா இ த க ெவ வர ைற த ழ ப க இ ைபஸா ைட சா ரா ய இ வர ெதாட ன. ஐேரா ய க 1498- இ யா வர ெதாட யேபா அெம க ேய ற ப க இ ைட த த க , ெவ ைய இ யா ெகா வ தன . வா ேகா-ட-காமா த பயண ைத ஊ ய ற ேபா க ம னரான மா வ ட , தா க ரமா டமான நகர க , ரமா டமான க டட க , ஆ க , ெப ரளான ம க ட ஆ யவ ைற பா வ ததாக இ யா ப றா . ேம அவ ைக இ ய க ேம க ய வைகக , ெபா க ப எ இ ைல எ பைத ெசா றா . ெமாகலாய அரச ஔர க ஃ ெர ம வரான ஃ ரா கா ெப ய 17றா இ ப யான த க , ெவ இ யா வ வ ப தன நா எ ைவ றா : த க ெவ உல எ ெக லாேமா அைல த ற இ யாக இ தாைன வ ேச றன எ ப அைனவ ந ெத ய தா ெச ற ’. அ ப யாக, த க ெவ ெதாட பான இ ய ேதைவக ெப ெகா ேட ெச றன. அத இைணயாக கா ேகா, ம , ( ேவைல பா த க ), ப தனா ேபா ற வைகக ேம ல ெப மள ஏ ம யா அ த ெபய க ஐேரா ய அகரா க இட டன. ெப ய சக நா டவரான ேபர ெத மா ெத 1748இ த ைலைமைய க ெவ ேபா ெசா டா : இ யா ட வ தக ெதாட ெகா ட எ லா நா க ேம த க ெவ ைய ெகா ெச ஏராளமான ற ெபா கைள எ ெச ளன. எனேவ, அவ க ந த க ெவ ம ேம ேதைவ.

இ த ைலைம 19றா வைர ெதாட த . அத ற ச ெட ைலைம தைல ழாக மா ய . ழ ய க ெப இ யாைவ ைக ப ய ஒ காரண தா எ றா ட ஆர த ெதா ர ேய க யமான காரண . அ த ர ல உ வான எ ர களா க உ ப யானைத ெதாட இ ய ைக த ெதா ந வைடய ெதாட ய . ஒ வ யாக, ேம இ இ யா ஏ ெகா ப யான ஒ ெபா வ ேச த : ம வான, ட கால உைழ ப க ல காைஷய ஆைலக இ வ தன. எ ர களா உ வா க ப ட க வர ெதாட ய உலக வ ேம ைக த க வழ ெகா ய ெதாட ன. உல ேலேய ைக த ெதா உ ச இ த இ யாதா எ பதா இ ய ைக த ெநசவாள க ெப பா க ப டன . இ யா ெநச ெதா சாைலக ெதாட க ப உ ேதைவக யாக ெதாட வ வைர இ யா இ ெச வ ட ெகா ெச ல ப ட . 1936 வா இ ய ெநச ேதைவ 62% இ ய ெதா சாைலக இ ேத ைட க ஆர த . வன த ர ப மனாப வா ேகா ைவ ேவா . ெத இ யா வளமான ைற க க லமாக உலக நா க பலவ த க நாணய க இ யா வ தன. இ த த க நாணய க ேகா எ ப ெச ேச தன எ பைத நா காவ அ யாய வ ற . ெபா க ஆறா றா இ சமய ம மல ெப றைத ெதாட ேகா க மத, ெபா ளாதார, ச க வா ைக ஆதார ைமயமா ன. பல றா க ப த, சமண மத க ெச வா ட இ தன. எ ப இய க னா த வ ைம இ மத ைத ம மல அைடய ெச த . அரச க , வ க க , ல ர க எ லா ேகா க த க , ெவ , நவர ன க த யவ ைற தானமாக அ அ ெகா தைத கனகலதா த இ த தக வ றா . அைத அவ க ய ச பா ேநா ம ம ல; ம க ம

ெச வா ைக வள கால ராம ெபா நட தன. ேகா இ தா .

ெகா ேநா ெச ட களான ‘சைபக ’ ேகா லவேர அைன ெசா க

ப மனாப வா ேகா ப ெசா ேற . இ ேபா அர , வ

ைவ ப இர டாவ

றா க . ம ய வளாக ைவ ச ட வ அ ப யாக

இ த ஷய ப

ைர ேப

இ ேற .

தக , ச க

ெபா ளாதார வ தக ெவ ைட கேவ ெம றா அர ய ழ சாதகமாக, எ க க வதாக இ கேவ . ைலயான அர இ தா தா த யா க ந ைக ட த ெச வா க . த அள அ க அ வள ைய ஊ ெபா ளாதார ைத ேம ப . பழ த ழக ம ன க , சா ரா ய க ப லா ய வ பைவ இைத உ ப றன. இ யா ரா ய க தம ச ைட கலக க ஈ ப இ வ தன எ ற ைழயான ெபா பா ைவைய கனகலதா ஆ யைம க ெச ற . அர க இ ஊடக க ெப ம கேவப றன. ஆனா , கனகலதா அ த சா ர ப ய த டா ம அர ப ந ைலயான அ ைறைய ைகயா றா க . ம ன ம சா ரா ய சராச ஆ கால க ட எ பதா நா அைம ைல த ைம ற எ தா அ தமா ற . அ த கால ஆ வாக எ ப சா ரா ய அ ப யா ச க என ப ராம ற ம க சைப ல நட வ ற . ஒ சா ரா ய இ க இ த சைபக உத யாக இ றன எ அ தசா ர ெத ற . ஆனா , அரசா க ெபா ளாதார ஆதாய க ைட தத ல இ ற . வ ல வ தக அைம க ல

த இ

ைட ச த சாதகமான அ ச .

ைய அர

பைட

த . அ ேவ அர

அ டா காலக ட ச வா கா கைள ேபா ைழ ேதய இ ய ச வா கா க அவ க ைடய ஆ ைக உ ப ட ப க இ த ல வத அவ கேள ெசா த கார களாக இ க ைல. அவ க அ த ல வ மான ஒ ப ைய ம ேம ெப ெகா றா க . ெப அ ஆ ஒ ப காக ம ேம இ ற . உ ைம அ த ல உ ைமயாளராக இ கேவ எ அ ைறய ம ன க க ைல. அவ க எ பா ெப லா உ ப ஒ ப ைட கேவ எ ப ம ேம. இத னா இ ேநா க எ னெவ றா , அ ேபா தா அத உ ைமயாள க ஆ வ ட ைள சைல ெப வா க . அதனா அர ைட ப அ க . க ெவ க இ ைட வர ேவறாக இ றெத றா இ யா வரலா ஆ ச ய ப வைக ைலயாக சா ரா ய க பல றா க இ றன. ெபா க 550 வா த ேபரர வைட த ெபா க 1200 தாேன வ வைர லான காலக ட ஒ ம ன சராச ஆ கால எ ப ஒ தைல ைற காலக டமான 25 ஆ கேள. ெப பாலான சா ரா ய க 100 ஆ க றன. த காண ட அைம த ைழ சா ய சா ரா ய மா 400 ஆ க ற . வ காள ைத ேச த பலா வ ச ன , ெத இ யாைவ ேச த ேசாழ க ஆ ேயா ஆ மா 300 ேம ப ட ஆ க றன. ரா ய ச க அ க ய வ இ லாத எ ைலேயார ரா ய கைள ைக ப ற ேபா றன. ஆனா , சா ரா ய க ைலயாக உ யாக இ றன. அவ ெபா ளாதார ெகா ைகக அ த சா ரா ய க உத வழ ய அைம க ெவ கரமாக இ றன.

ஆறா றா ற இர மாெப சா ரா ய க த ழக ேதா ளன. வட த ழக கா ர ைத தைலைம டமாக ெகா ஆ ெச த ப லவ க ; ெத ம ைரைய தைலைம டமாக ெகா ஆ ெச த பா ய க . 9றா ம ம கால வைர தமான வ ைம ட இ த ேசாழ க ெம ள பல ெப ச வ வ லைம ட 13றா இ வைர ஆ ெச தன . ப லவ கால ல ய அைம காரணமாக மாம ல ர ைற க ெச வ ெச ெகா க ெதாட ய . ‘அ த ைற க ஏராளமான க ைண கவ ெபா க , யாைனக , நவர ன க களா ர வ த ’. ேசாழ கால நாக ப டன ைற க மாம ல ர ைத ய . இர ேம ேகாரம ட கடேலார அைம றன. ேசாழ ம டல எ பத ஆ ல தா ேகாரம ட . அ த இ ைற க நகர க த ழக ெபா ளாதார வள அைடயாள ன க . த ழக சா ரா ய க ெவ கரமாக க தத அவ ராம ர வாக அைம கேள ய காரண . ேசாழ, ப லவ ஆ க ேத அைவ இ வ றன. இ த இ சா ரா ய ம ன க அ த பழ கால அைம ைப சா தனமாக அ ப ேய க டன . ராம க ஊ ம சைப இ தன. அத அ த வாக அல நா . மாவ ட எ ப ேகா ட எ அைழ க ப ட . நகர வாக அலகாக ‘நகர ’ எ ற அைம இ த . இைவ வ தக க இைடேய இ த ச ைடக உ பட பல ஷய கைள ஒ ப ன. இ த ெசய க எ லா ஜனநாயக ைற ப ேத ெத க ப ட சைப ல ென க ப டன. இ த சைபகேள அரச க அ கார அள ெச வா ெப றைவயாக இ தன. ட ெதாைல க பயண ெச வ தக ெச வ க க பா கா ெகா க ப லவ, ேசாழ சா ரா ய க ேபா ய வ இ க ைல. வ க கேள ஐ வ எ ற பைட ல த க கான பைடைய பா கா ைப உ ெச

ெகா வ

த ைத

லாஅழகாக

இ த

தக

றா .

இ யாைவ ெபா தவைர ேசாழ, ப லவ சா ரா ய க ெபா ப த த த ச க தா எ றா இ ய ெப கட ப அவ கைள ட த வ ைம ட ன ேபரர க த . ெத ழ ஆ ய ஆ யாள க னா இ த ேமலா க ைத ஏ ெகா உ ய ம யாைத ெச வ ளன . இர டா நர ம ப லவ ெபா க 720னா த தைர அ றா . ராஜராஜ ேசாழ ெபா க ெபா. . 1015 ராேஜ ர ேசாழ ெபா. . 1003 ேலா க ேசாழ ெபா. . 1077 ன அரசைப தம த கைள அ றா க . னா டனான ஒ க பய ளதாக இ . ஏென றா அ இ ய அர ப நம ல உ ைமகைள அ ய த ற . க யமான தகவ எ னெவ றா , னாைவ ேபா நா ச க அ பைட அல கைள க ப அவ ைற மா அைம அள அரச அ கார ஒேர இட ெவ வாக ய இ யா ஒ ேபா அ ம க ைல. னா (ர யா ) உ வானைத ேபா ஒ ெமா த ம கைள ெசா க இ த நப உ ைமக இ ல ைவ த ச வா கார அர க ெத ஆ யா உ வா கேவ இ ைல. எனேவ இ யா வரலாெற ப ஒ ெகா ேமா ய அர கைள ெகா டதாக னா வரலாெற ப வ ைமயான ஒ ைற சா ரா ய ைத ெகா டதாக இ த ய ைல. இ யா ைமய அர எ ப எ ேபா ேம வ ைம ைற ததாகேவ இ ற . அ பைட ச க வன கேள வ ைமயாக இ றன. ஃ ரா ஃப யமா னா ட ஒ எ ச ப ய தகமான ‘த ஆ ஆஃ ெபா க ஆ ட ’ இ த யாச ைத க அழகாக ள ற . இ யா ைமய அரெச ப ெவ ெதாைல அ ல அ றாட வா ைக எ த ெப ய

தா க ைத ஏ பா தாததாகேவ இ ேதசமாக ஒ ைண ைவ அல கேள. ராம , சா , ப ஜவாஹ லா ேந தன ‘ கவ வைகயாக அைடயாள க ெசா அ கார த ைற ெப ற ராம என வ ைச ப த ப ட இர டா ர சா க ெதா பாக ெகா டதாக இ ற .

ற . இ யாைவ ஒ ைற ப அத அ பைட ச க என இ த ச க அல கைள ஆஃ இ யா’ றா . ல ச கண கான, ய க ெதா பாக ேம ேம ப ட சா க , ைள ப வா ைக ைறையைல அைம ம ம ல இ ய ச க அைம இ ெனா யமான அ ச த நபைர ட ச க ேவ க யமான எ ற எ ணேம இ ய ச க ரதான அ சமாக இ ற எ ேந றா . இ யா த நப க த தரமான அரசா க ப த ப டைத ட உற க , சா ய க , மத சட ச ரதாய களாேலேய அ க க ப த ப றன. ச க அல க ஆ க ச வா கா க ஆ க ைத எ ெகா மள வ ைமயாக இ த . வ ைமயான ச க அல க ைமய அர அ கார ைத க ப வ றன. அ இ

பைட

ச க வன க னா எ ேபா ேம பல னமாகேவ றன. அவ றா வ ைமயான அரைச எ எ ேம ெச ய த ைல. இ த யாச இ ெவ பைடயாக ெத வ ேபாலேவ ெபா. . . றா றா வா அதாவ ஹுயா அேசாக தம சா ரா ய கைள த தம நா க உ வா ய காலக ட ெவ பைடயாக ெத த . னா ச க அ க எ ரான ேபாரா ட க அத ைமய அரைச எ நட தன. இ யா அ ப நட க ைல. இ அைவ ராமண களா தைலைம தா க ப ட ச க அைம ைப எ ப த , சமண , ப இய க ேபா ற மத இய கமாக தா ெவ ப டன.

வட இ யா ெபா. . . த ய ந ப வா இ ய அரச அைம பழ ச தாய இ ப ண த . ஆர ப ேத, பழ அரச அ கார சபா க அ ல ச க ேபா ற அவ ைடய ல களா க ப த ப தன. ல க அரச ெசா தமாக இ க ைல. மகாபாரத ெசா ல ப ப ேபா வ ச , பா சால வ ச என பல வ ச க ெசா தமாக இ த . இ ப ேபா ல உ ைம வ அ கார அ ைறய ம ன ட இ க ைல. ல கேள அ த அ கார ைத ெப தன. ெபா. . . ஆறா றா வா ேலேய மகத ேபரர ேபா றைவ உ வா ட ைல அரச அ காரமான த ம க லமாக யாய சா ர க ள க க ெசா ன ராமண க லமாக க ப த ப தா இ றன. னா அரசேர தன கான ச ட ட கைள உ வா ெகா ட ேபா இ யா நட க ைல. இ த ம சா ர கேள எ லாவ ேமலானைவ. அரச எ பவ அ த த ம சா ர கைள கா பா அத ப அரசா நப ம ேம. த ம சா ர கைள நட ம ன ‘ைப ய த நா ’ எ மஹாபாரத ெசா ற . அவைர எ ம க கலக ெச யலா எ அ ெசா ற . னா ட த ட இேத காலக ட தா பழ அைம இ அரச அைம உ வான . ஆனா , இர ப ணாம வள ேவறாக இ தன. னா நட த ேபா வச த கால, இைல கால ேபா க அ ல சா ரா ய ச ைட கால ேபா ற ெதாட வ ைறக இ யா இ க ைல. இத கான காரண எ னெவ ெத வாக ெத ய ைல. இ யா க ைக சமெவ ப ம க ெதாைக ன ம க ெதாைகைய ட ெவ ைறவாக இ ததா ச ைட ைறவாக இ எ ஃப யாமா றா . ம க ஏேத அ க இ தா அவ க ச வா கார ம ன க ப இ க பாம ேவ இட க ெச டா க . ஆனா , னா ேந மாறாக வ வான

அர க த 21சார ெச ய

உ வா ன. காலா பைட ட வ ேநா க ெப ய ன ெப றா ேகா ஜ அைண ேபா ட க வைர பல ரமா டமான த . இ யாவா அ க ைல.

ஆ ர பைடகைள வைர எ ய இ ற க ரமா டமான ெசய கைள அவ களா ேபா எ ெச ய

த தர ற இ யா ழ ப க ம த ம களா நாடாக ஆ ட எ த ஆ ச ய ேதைவ ைல. 1960க ண த இ யாைவ ‘ெம ைமயான (வ ைற த) அர ’ எ டா . இ இ யா தா ைல இ ெம ள உய வ ற . ந ன, ஜனநாயக, ச ைத ெபா ளாதார ைத ைமயமாக ெகா ட எ கால ைத ேநா அர ெப ய ஆதர எ இ லாம நகர ெதாட ப ேபா ெத ற . னா கைத இத மாறான . அபாரமான உ க மான ைத உ வா ய, க க க பா இய , ெதா மய ஆதர த அரசா ேம ழாக வ நட த ப ட அ கார தா னா ெவ ச ர எ த ப ற . ஒ நா ெவ கரமாக கழ வ வான ச க ேதைவ; வ வான அரசா க ேதைவ. வ வான அர எ ெசா வ வாக றைம த, ச ட ட கைள ேந ைமயாக அம ப ஓ அரைச தா ; ச வா கார அரைச அ ல. வ ைற த அர ச ட ட கைள ைறயாக அம ப வ ைல. ஊழைல அ ம ற . இைவெய லா ம க மன க ழ ப ைதேய ஏ ப . ஒ த தர ச க ம க ச ட ட க க ப வா க . ஏென றா ச ட க யாயமானைவ எ அைனவைர அ சமமாக நட ற எ அவ க ந வா க . ஆனா , காவ ைற ன , ம க , ப க ஆ ேயாைர ைல வா க எ ற ைல இ தா ம க ச ட ட க ேம ந ைகைய இழ வா க . பல ைற த, ஊழ ம த அர இ தா இ ப யான ைலைமேய ஏ ப . இ ைறய இ யா ைல இ வாகேவ இ ற .

ேகாய க

ெத யா ெபா ளாதார, ச க அர ய கள ேகா க ஆ ய ய ப ப இ த தக வ ற . அ ேவ இ த தக க யமான அ சமாக என ப ற . வா ைதக ேலேய ெசா வெத றா , ‘ேகா க ெபா ளாதார த னள ேலேய க ெப ய ப ைக ஆ ளன. எ லாவ ேமலாக அ த க , பண , ல , கா நைடக என ப ேவ தான கைள ேசக ைவ க லமாக இ ற . அ த பணெம லா உ ெபா ளாதார ழ ட ப தன. ேகா கான ெசல ன கைள சமா க அ த பண ைறவான வ ட ப றன. அ ப யாக ேகா க தன க பா வ ேச த உப ைய ம க ப ெகா ைமயமாக இ ற . தான க ெகா தத ல ேகா வாக ெபா க ப ேக றத ல வ க க நகர தா ெதா ம க ச க அ கார ம யாைத ெப றன ’. இ த ப ய ேகா க அ கார ைத ெபா ளாதார, ச அவ யமாகேவ ெகா தவ க ேகா த மஹா இ ைட த ப மனாப ைல அ த ஆலய ட ரா வ ேதா க த ற ம ன

‘ம னைர ’ ேச கலா . அவ க ட தான த ம க ெச தம கான ம யாைதைய ெவ ெற க ெச றா க . இ த அ கார க, அர ய அ கார கைள நைட ைற ப த க இ ற . அ ப ேகா க ந ெகாைட ஒ வ தா தா ப மனாப வா ெச வ ைத ெகா த ம னரான வ மா. இ ெனா ெபய தா ப மனாப . அ த ேகா ய 32 ேலா த த க ெச ய ப ட இ த .

ஆ ர ஆ களாக இ வ ற எ றா 1771ைத மா தா ட வ மா ள ச நட த ச ைட றேக ெச வ ெச க ெப ற . அ த ெவ தம அரசா க ைத இைறவ ேக அ ப தா . அ த

ேகா ஏராளமான ந ெகாைடக வழ னா . இ அவ ைடய வ சாவ ன அ த ேகா ைல ப மனாப தாசராக (ப யாளாக) இ ெகா தா வ வ றா க . 2011 ஜனவ ேகரள உய ம ற ப மனாப வா ேகா வாக ெபா இ அரச ப னைர அர சா ஒ அற க டைளைய ய க உ தர ட . ஆனா , உ ச ம ற அ த உ தா தைட , ேகா ெமா த ெசா ம எ ன எ ஆரா ெசா ப ேக ெகா ட . அ ப யாக தா ஜூைல 2011- இ த ெப ெச வ ய க க ப ட . இ யா த தர ெப நா ப ஆ க க ஆர த தாராள ெபா ளதார இ வதாவ ஆ ைறவைட த த ண இ த ைதய க ெட க ப ற . த தர இ யா த க ட தைலவ க ந ேதச ரமா ட வ தக பார ப ய ைத மற டா க . ஷா ஆ கால ந ம க ப ட வ ைம ப நம அய நா வ தக அய நா த ேம காரண எ தவறாக ந றா க . உலக ெபா ளாதார ச ைத ந மா ேபா ேபாட யா எ அவந ைக ெகா தன . த சா எ ற ெபய அவ க உ ெளா ய, இற ம ைய ம பாைதைய ேத ெத தன . அய வ தக ஈ ப ஏ ம கைள ஊ வ ைறைய ப ற ைல. இதனா இர டா உலக ேபா ைதய காலக ட உலக அள உ வான க ெப ய ெபா ளாதார வள அைல ப ெபற யாம ேபா ட . அ த அைல ற த ெபா ளாதார ைத ஊ த நா க ெப ெச வ வள ைத த . உலக வ தக இ யா ப 1947- 2.2 சத த இ த . 1990அ 0.5 ஆக ைற ட . 1991ென க ப ட ெபா ளாதார த க றேக இ யா உலக அள தன

கால ெபா ளாதார

இ த யாக வள

வ தக காண

ெப ைமகைள த .

ெட

காலகாலமாக இ யா ப மனாப வா ேகா த க வ த தமான ெபா ளாதார ண க ம பல ேக கைள எ ன. உலக நா க அைன த க ஒ வ பாைதயாக இ யா வ தவ ண இ ததா க ெப ய த க யலாக ேச ப ேவ க ல க அ ல ைதய களாக ட ட ற . அத ம 25,000 30,000 ட க எ கண ட ப ற . ற எ த நா கைள ட இர மட அ க . அேதா இ உலக வ ழ த க கா ப அ ல ஒ ப இ யா இ பதாக உலக த க க ெத ற . தன எ ெப க தர ப ட கால இ ேத த க இ ய க ேமாக இ வ வதாக ர ம ெத றா . ஆ வா க த ைத ெசா ைட ப ேபா அத ப யாக ெப க தம மண ேபா இ த ெச வ ைத ெப ெச றா க . அ ெப த க நைககளாகேவ தர ப ற . ெப க வா ைம ெதாட பான ச ட க மா றன. எ றா இ த தன வ ைற காலகாலமாக ப ற ப வ ற . இ த த க ைத ஏைழ ெப க கான ச க பா கா ைப த வதாக அேதேநர ேதச ெபா ளாதார ஆ க வமான த டாக ஆ வ எ ப ? த க கட வழ த , த க ப ர க ேபா றைவ இ த ைச லான எ ய ய க தா . எ இ த ஷய க ெப ய வா க றன. ெதா ைனேவா ெதா ஒ ைக க கா பவ க இ த த க த இ ெதாட வ மான ைட வ கைள க டைடயேவ . த க , ெவ ேபா றவ ைற பய ப எைதெய லா வா க ேமா அைதெய லா ெச ய த பா கா பான, எ மா ற த த, ேக ேபா ப ெகா க த ஒ ைற க டைடயேவ .

ப மனாப வா ேகா ெச யலா ? சயமாக அத உ ைமயாள க ைலயாக த ெச ம ேம ெசல டேவ ம வமைனக க த ெப ய அ கா யக அளைவ ைவ பா ேதா ற .

இ அைத அ தானமாக த அ த த . ஏைழக எ ப ஒ வ அைம கலா . தா இர ைட

ைட த பண ைத எ ன ட க ெச ய டா . அ த த க ைத அர இ வ வ மான ைத ப க , க க , . ேகா அ க ைட ெச வ ேம ெச ய எ

இ யா மாெப கட வ தக பார ப ய ைத ைன ப வைக உல க ெப ற க மான ண களா வ வைம க ப அ கா யக உலக வ லா பய கைள சய கவ . அவ க வ ைக ேதச ெபா ளாதார ெப மள உதவ ெச . ப த க இைறவ அ கல கைள பா பரவச ப வா ைப அ த அ கா ய த . ெப வட ப இ பா எ ற ஊ அ க க இ ெவ ல ெத யாம தா இ த . ஃ ரா ெஹ அ ஓ அ தமான அ கா யக ைத னா . இ உலகேம அ த ஊ பைடெய ெகா ற . ஆனா , இ த ட ெவ ெபறேவ ெம றா இ ய அக வாரா ஆ கழக ட இ த ெபா ைப டேவ டா . அவ க ெபா த ேபா இ அ கா யக ெபா க எ லா ஆ வ ைத வத ப லாக ப ெகா றன. வ தக பார ப ய அ கா யக ைத வ ெபா த யா வச ட ப டா , ய இ ய யன க ைடேய இ ப யான ந ெசய க ஆ வ வர . சர

தாதக

த ழநாடான த ழக ைதய . த

நா

எ ற

ெசா ப லாக அைதேய இ த வ பய ப ேற . இ வா ைதக த ெபா எ னேவா ஒ தா . ஆனா , த நா எ ப இ ைறய ந னகால இ யா அ கமான மா லமா ள . ஆனா , த ழக எ ற வா ைத ப ைட கால த ம க ெமா ம கலாசார அைடயாள ைத ர ப பதாக இ ற . இ த பைட த ெகா ட . இ க எ னா

இல

ய ம க ெவ கைள அ பைடயாக ட ப ள த ச ப தமான அைன ெமா ெபய க ப டைவ.

எ ைடய ேவ கைள அைடயாள காண உத ய இ த ப ைய நா ேம ெகா ள அ ம அ த சர தாஸு ெப இ யா வன எ ந ைய ெத ெகா ேற . இ உத ய ந ப க பல எ ந உ தா க. பாக, பல அ ய தக கைள ெகா உத ய ைனவ . .ச க எ ைடய ந க . எ த ஜான ‘த ெர ’, ெட ைய ேச த ச ரா சா கைள ேத ெய க ேப த தன . இத கான ர கைள வைரய உத ய எ ைடய ம மக . மா நடராஜ நா ெப கடைம ப ேற . இ த பைட ைப ெச ைம ப ம சன கைள த உத ய

த த த ைனவ ல

ஆேலாசைனகைள ரம ய

சர

தாஸு

க .

த ழக வரலா

காலவ ைச

ெபா. . . ெமௗ ய அரசரான அேசாக ,ெத 268- 233 த ழக அர கைள றன. ெபா. . 1-3ஆ

றா த காண சாதவாகன ேபரர

யா

வட இ

க ெவ

யாவைர பரகால எ த வரலா ெபா ட ப வ . றா த ச க க . த ழக ேவ த களான ேசர, பா ய களா பல ல ம ன களா ஆள ேம ேராமா /ம யதைர கட ப ெத ழ ஆ ய நா கேளா வ தக ெதாட

வாக ைட த ேசாழ, ப வ . ேயா

ச க ெபா. . 50-300ெபா. . 75

இய ைக வரலா , ெப ள ஷாண ேபரரைச ஆர ப .

ஆஃ எ ேதாெபா. . 78

க க வ ட கண

த .

ெபா. . 125

தாலெபா. . 319-455

வட

த ேபரர

ெபா. . 300-550

த ழக ‘கள ர இைட கால ’ வரலா இ ைம. சமண, த மத க த ழக ல ப கார , ம ேமகைல ேபா ற கா அற லான ற இய ற ப ட

சாகா

வ கா

ப க பர த . ய க

ெபா. . 5

றா அர க

ஆர ப ெத ழ ஆ ய நா க உ வாத : கா ேபாஜா, ச பா

ெபா. . 550-900

த ேபரர க உதயமாத . வட கா ர ைத தைலநகராக ெகா ெத ம ைரைய தைலநகராக ெகா ஆ ெச த ய ப லவ ம ன க : ெபா. . 555-590 ம ெபா. . 590-630 மேக ரவ ம I ெபா. . 630-668 நர மவ ம I ெபா. . 695-728 ராஜ ம (நர மவ ம II) ெபா. . 731-796 ந வ ம II ெபா. . 846-869 ந வ ம III இ ம மல ப இய க . இல ைக கட பைடெய . இல ஏ ப ட பல பைடெய க ேனா மேக ரவ ம ஆ நர மவ ம வாதா சா ய ட , இர டா ேக ப லவ சா ய ேபா க .

ெபா. . 543-755

சா

ெபா. . 606-647

க ேனா

ெபா. . 630-643

த ழக ப லவ க பா ய க

ெபா. . ைக

668

ஆ ட ெதாட த

ய க அரசரான ஹ ஷவ

த யா

ெபா. . 7 றா

ெத ழ பக ப , ேபா ேயா

ெபா. .

ைசேலகரான ஆ யா ஜய அரச க

வா

தன வா

வ ைக

இ அர க - யா மா , மலா ( ம ரா ள பாலா பா ), ஜாவா, இ

அரசான

ஜய ைத

8 றா

ெபா. . 8 றா

மலா

ஜாவா ம ரா ம பக ப ஓ அரைச அைம த

ெபா. . 1017-1

வைர

த காண ரா ர ட க ஆ . வட இ யா ஜர ர ஹர க ம பால அரச க ெபா. . 850-1279 ேசாழ ேபரர . ய ேசாழ அரச க : ெபா. . 985-1016 ராஜராஜ I ெபா. . 1012-1044 ராேஜ ர I ெபா. . 1070-1122 ேலா க I ெபா. . 1118-1135 ரம ேசாழ ெபா. . 1133-1150 ேலா க II ேசாழ ேபரர . ராேஜ ர ேபர , ைழ சா ய வ ச தவ மான தலா ேலா க அரசரானதா , ேசாழ க ைழ சா ய அர க ஒ ைண , அர ய ம வாக வள உ சைபக வ வைட த . பல ெப ய ேகா க ேகா வளாக க க ட ப டன. இைவ ேசாழ ஆ ய அைடயாள களாக ைமய ச க வன களாக ள த

ெபா. . ேசாழ க கட பைடெய 993-1073 ெதாட யான பைடெய க ெபா. . 993

ேகடா

தலா

ராஜராஜ

ஜயபா

ெபா. .

கடார ைத

இல ைக தான

இல ைக பைடெய

தலா ராேஜ ர இல ைக, ேசாழ அர ராேஜ ர பைடெய

ெபா. . 1073இல ைக பைடெய ஒ ப யாக மா ற . வ த அரச க இல ைகேம

ேசாழ கைள ஜய ைத

இல ைகைய தலாராேஜெவ

1025

ெகாெபா. . 1100

க ேபா யா

ெபா. . 10001026ெபா. . 1200

ெட

அ ேகா வா

க ம

வட இ

தா

சா ரா ய

ேகா

ய பைடெய

உ வா க ப தக ைர வரலாெச ய ப ட வரலாகால

1

ேப, த ழ க

வாப யான த ழக த ப ட ெமா , கலாசார அைடயாள ைத ெகா த . ெபா. . . றா றா , ெத யா டனான வ தக வா க ப அ ப உ ப ெச ய ப ற ெபா க ப ெகௗ ய தன அ தசா ர றா . ேபரரச அேசாக தன க ெவ க த ழக அரச கைள ப , ேசாழா, பா யா, ேகரள ரா, ச ய ரா எ றா . அதாவ ேவ த களான ேசாழ , பா ய , ேசர ஆ ேயாைர ப ய அ . ெமௗ ய க ற த காண சாதவாகன களா ெபா. . த றா றா றா வைர ஆள ப ட . அவ கள ேபரர வட இ யா ல ப கைள ெகா டதாக இ த . ெபா. . 78 க க ஷாண ேபரரைச உ வா சாக வ ட அ ேகா னா . இவ ைற ஒ ேநா ைக த ழக எ த ஒ ேபரரைச ட நா க உ வா க ைல. ெபா. . தலா றா றா றா ச க கால எ த வரலா அ ய ப ற ெபயைர அைடயாள ைத அதைன ஆ ட அ லாம , அ த ப ஒ ைமைய ெகா த ெப ற . த ச க எ ப த லைமைய

வைரயான கால . த ழக த அரச க ட த ெமா யா இல ய ைத

வள த இடமாக ம ைர ச க ைகெய

அைம த . ஆனா , றாவ , கைட ர க லேவ நம ைட தன.

த ழக அரச களா , அதாவ ேவ த களா ஆள ப ட . பா ய க தைலநகராக ம ைர , ேசாழ க தைலநகராக ைய அ த உைற , ேசர க தைலநகராக வ (க ) ள ன. இ த ர ேவ க எ அைழ க ப ட ல ம ன க ஆ தன . க ைதக இ த காலக ட பல அரச கைள ப ட ப தா , அவ கள ல ைத ப வ ச ைத ப அ க அ ய ய ைல. அ க ேபா க க ெகா தா , தலா றா வ தக ைத ெபா தவைர ஒ ெபா காலமாக தா இ த . பாக ேராமா ய க டனான இ த வ தக ெதாட , ெபா. . 75 ேரா ைல ய த உேலாக க ெவ எ ெச ல ப வைத த க ேபரரச ெவ பா ய த ழக டனான வ தக ைத ைற வைர ெதாட த . ச க இல ய க ெத ழ ஆ ய நா க ட ெகா த கட வ தக ைத ப றன. ெபா. . 75 யாேரா ஒ வரா எ த ப ட ெப ள ஆஃ எ ய எ ற , இ யா ழ ம ேம கைர இ த ைற க க ப அ நைடெப ற வ தக ப ெத ற . ஆனா , ெபா. . 300 500 வைர த ழக வரலா ைற ப ய க எ ைட க ைல. எனேவ, த ழக ைத ெபா தவைர இ த காலக ட இ ட காலமாக க த ப ற . அ க அ ய படாத, த மத ைத ேச தவ க , த இல ய க ய ஆ ர பாள க எ க ப கள ர க ஆ ட இ கால ைத, கள ர கால எ அைழ ப . சமண மத த மத த ழக இ கால தா ேவ ன. ல ப கார , ம ேமகைல ேபா ற கா ய க , த ற த அற க ஒ றான ற அைழ ப

எ த ப ட 2 இ கால ைத ெபா தா .ட காலல ப கார ம ேமகைல, சா த க சமய ைத ேச ேந மாறாக இ த ஒ பல ெபா

சமண மத பா க உ . அேதேபா த மத ைத சா த கா ய . ற சமய இ ைலெய றா , அைத இய ய வ வ சமண தவ எ லரா ெசா ல ப வ . இத ‘இ ட கால ’ ேபா , வட இ யா த க ய ேபரரைச ஆ வ தன .

ஐ தா றா ப இ அரச க ெத ழ ஆ யா உ ள கா ேபாஜ (க ேபா யா), ச பா ( ய நா ) ேபா ற நா க ஆ ெச ய ெதாட ன . ஏழா றா இ அர க ப மா , மலா பக ப , ம ரா ள ஜய (பேல ப ), ஜாவா (த சாவக ), ேபா ேயா ஆ ய நா க அைம த . ஆறா றா ம இ ப தா றா ம வைரயான கால க ட த ழக ஒ ேம ப ட த க ம மல அைட த . கள ர க ேதா க க ப ேபரர க த ழக எ தன. த வட த ழக ப லவ க ேபரர உ வான . ற த ப லவ ம ன க தலாமவ ம (ெபா. . 556 -589). அவ அவர த வ மேக ர வ ம (ெபா. . 590-629), ேபர தலா நர மவ ம ஆ ேயா ற பாக ஆ தன . மேக ரவ ம கால இ சமய த ழக ண அைட த . ைசவ சமய ரவ க ஒ வரான நா கரச இத கான காரணமாக ெசா ல ப றா . ப இய க எ ெசா ல ப ற இ ம மல இய க அ ேபா வ ய . ைசவ, ைவணவ அ யா க ப ைவ ெமா வள இல ய ெச ைம ைற த பாட கைள ெகா ட ேதவார ைத நாலா ர ய ரப த ைத இய னா க . இல ைக தான த 668 கள இளவரச

பைடெய மானவ ம

தலா நர அவ

மவ மனா ெபா. . உ ய அரைச

ெப த வத காக க த ப ட . ம ற வ ைச ராஜ ம ப லவ (ெபா. .690-

ற த

ப லவ

ம ன க

728/9), இர டா ந வ ம (ெபா. . 731-96), றா ந (ெபா. . 846-69) ஆ ேயாைர டலா . ப லவ க வ ச வா இ லாததா இர டா ந வ ம இ ேபாேத அரசாள ேத ெத க ப ட ட த க . அேத சமய ெத த ழக ெகா த . இ த நா த க ஆ க ைத த ழக ஈ ப டன.

பா றாக ைலநா

வ ம ேநர வனாக

ேபரர வ ைமயைட ப லவ பா ய அர க வத காக பல ேபா க

வடேம , வாதா சா ய க ஒ ேபரரைச ஆ ெகா தன . வட ஹ ஷவ தன க ேனா ைய தைலநகராக ெகா ம ெமா ேபரரைச ஆ வ தா . ப லவ க சா ய க ஒ வர ப ைய ம றவ ஆ ர பல ேபா க ஈ ப டன . இவ ட த க , தலா நர மவ ம வாதா ேபா ெதா இர டா ேக ைய ேபா ெகா றதா . ஏழா றா னா வ த ெபௗ த யா க களான வா வா ேபா ேறா இ யா பல ப க பயண ெச , அ ப ய த கள வான கைள எ ைவ றா க . டா வ ச ஆ இ (ெபா. . 900) னா இ யா ம ற நா க மான ல ம கட வ க ெதாட க ைறய ெதாட ன. சா வ ச அர வ வைர இ த ைல ெதாட த . எ டா றா இ அரசான ஜய ேபரர , ஜாவா, ம ரா, மலா பக ப (ெகடா அ ல கடார ) ஆ ய ப கைள ஆ ெகா த ைசேல ர களா த ப ட . ெத ழ ஆ யா க ெப ய, ச வா த ேபரரசாக அ மா ய . ெபா. . 750 900 வைர த காண ரா ர ட களா ஆள ப ட . வட பால க , ஜர ர கர க , ச ேதல க ேபா ற பல

வா த அர க இ தன. ஆனா , அைவ ஹ ஷவ ேபா ற ற ைப ெபற ைல.

தன

ேபரரைச

அத ற ேசாழ ேபரர உ ெவ த . ெபா. . 850 1279வைரயான நா றா க த ழக ற த அரசாக ள ய . ஆறா றா ப லவ களா பா ய களா வ ழ த ேசாழ க ஒ பதா றா ஜயாலய ேசாழனா (ெபா. . 850 - 71) தைலெய க ெதாட ன . ேசாழ ேபரர ஆக ற த அரச களாக தலா ராஜராஜ (ெபா. . 985-1016), தலா ராேஜ ர (ெபா. . 1012-44) ள ன . இ வ த கள ேபா வ ைமயா நா எ ைலகைள ப ன . ராேஜ ர பைடக வட ேக க ைக ந வைர ெச ெவ ெப , அவ க ைகெகா ட ேசாழ எ ற ெபயைர ெப த த . இ வ கட ேபா த க றைன கா ெபா. . 993 ம ெபா. . 1017-18 இல ைகைய ெவ அைத ேசாழ சா ரா ய ஒ ப யாக மா ெகா டன . இல ைக அரச ஜயபா ெபா. . 1073 அதைன த தர நாடாக அ தா . ேசாழ வ ச ம ற ட த க அரச க தலா ேலா க ேசாழ (ெபா. . 10701122), ரம ேசாழ (ெபா. . 1118-35), இர டா ேலா க ேசாழ (ெபா. . 1133-50). ப ர டா றா ம ேசாழ க வ ைறய ெதாட னா , அ ஒ றா வைர (ெபா. . 1279) ேசாழ க ஆ ெச தன . ேசாழ க ைடய வாக வ ணய ெச வ , வ வா ம டல கைள வைரய ப , உ வ க வன கைள ஏ ப வ எ பல மா த க ெச ய ப டன. ச க வா நா ல அைம ஆ க ெச ய ெப ய ேகா க ேகா வளாக க ேசாழ ஆ ய ப வ தன. இவ அ க ரபலமான , த சா தலா ராஜராஜரா க ட ப ெபா. . 1010 பா ேஷக ெச ய ப ட ராஜராேஜ வர எ ‘ெப ய ேகா ’ தா . ெத ழ ஆ யா த இ

அர க ேசாழ ஆ தட க க இ லாம க ேபா யா ள மா க ப ட .

வைர, ஏ அத ற தன. ப ர டா றா அ ேகா வா ர மா டமான

ெப ய ப ேகா

த ழக ல ய அர ய ர த ைம ேநெர ராக, வட இ ப ெனா றா றா ஆர ப பல மா ற கைள ச ெகா த . அத ய காரண க கம அ க ய ஆ ர க . ப ர டா ெதாட ய . ெதாட தன.

றா ெட

இ தா க

கம ய அர க ஆ பல

யா க

ஆ றா க

1. ந ன கால வ க

றா

ைதய வ ர ைனக ம வர க

: உ

களாக, இெப

கட

உலக

க க

கட

ைமயமாக ள ய . அ ேபா அ ய ப ட உலக ேமைலநா கைள ம யதைர கட ழ ள ெத ன கட ட இைண ேக ரமான ப யாக அ இ த . ஆ கா ேம கட கைர ப ெத ழ ஆ யாவைர த இ ய ெப கட ம டல ப பல ச க கைள , மத கைள கலாசார கைள ெகா த . இ த ம டல ைமய ப யாக, இ யா ழ ேம அைம ள ைற க க , யமான ப டமா ேக ர களாக கலாசார ப வ தைன ைமய களாக ள ன. இத அ பைட காரண , ேம வ வ க க ப க , வ காள டாைவ தா பய த ைல. அேதேபா , ழ , பாக னா வ க ப க , ேகரளா ைற க கைள தா ேம ேக ெச ற ைல. இ ய ெப கட வ தக இ த எ ைலக , பல றா களாக ைல த ைம ெப ெதாட த . ஐேரா ய நா க இ த வ தக ழைல ஊ யேபா இ ெப தாக மா றமைடய ைல. இ வா ம டல ம உ ச ைதகைள ெவ நா க ைற க க ட ச ைதக ட ஒ ைண வ தக

ச கட வ ெபா ளாதார மா ற ர ைனகக வ

ஒ க க

ப ப

உ ெட றா , சாமா யமானத ல.

இ த

வர க

ப ைட கால நைடெப ற வ தக , நடவ ைகக , அ கால வன நைட ைறகைள ேக கைள எ வேதா பல உ வர கைள அ பைட , வ தக த ற வா த நடவ ட னரா ேம ெகா ள ப வ த . அ ைல இ வள பரவலாக ெசய ப ட ஒ ெபா கா ற . வ தக ம ம லாம க த ட இ ெபா .தக க

ப பல அ றன. ைகயாக ஒ ைறவான ளாதார ைத உ ப

த ைம ெபா க உ ப ெவ ச ைதகைள ைவ ேத இ த . அேதேபா , ச ைதக ேதைவயான பல வைகயான ெபா க உ ப ைய வ தக ஊ த . இதனா ற க , அ பைட ெதா ப , த றைமக ஆ யைவ வள தன. உ தயா க ப ட ெபா கைள ட அ கமாக க த வள யைட த . க ெசா னா , ெதா ைற தலா வ வள , ந ன கால ைதய காலக ட , ெபா ளாதார வள அ பைடயாக வ தகேம இ த . ப ைட கால வ தக ேநா கமாக இ த . வ ஏ ப ற அபாய கைள ெச ன. அபாய கைள ஒ , கட ல உட உைடைமக ெபா தவைர, ப ைடய அ பா ர ப க காரண தா , வ தக க ச க ேந ட .

, அபாய கைள த ப க யமான தக க வன க வ தக ப ேப ெச வ அ க கவன ெபா தவைர இர அ ச க இ தன. க த ப ற ெந ர வ தக னா ஏ ப ற அபாய க . ல வ தக ைத அர க அவ ய எ ைலக ேபா மான பா கா அ ப ைல எ ற பா கா ப ற சாைலக பல அபாய கைள

ெந ர வ தக பாைதக பய க பா கா அ வ ண , க கா வச இ ைல. அேதேபா , ெவ நா கட வ தக , பழ கால க ப கைள ெகா ட கட ரயாண கைள ேம ெகா அபாய ைத த ர, ெவ நா க உ ள ைற க க வ தக க ட கால த கேவ ய ேதைவ இ த . இர டாவ அ ச , தகவ ெதா ப வள யைடயாத அ கால , ச யான தகவ க ைட க ெபறாைம னா உ டா அபாய கைள சா த . வ க க ெதாைல ர ச ைதகைள ப க ைற த, ெப பா உ யாக ந ப இயலாத தகவ க அ பைட ேலேய த க வ தக ைத ேம ெகா வ தன . இ தகவ கைள ைவ ேத எைத, எ வள ெகா த ெச வ , எ எ ேபா பைன ெச வ ேபா ற கைள எ தன . ப ைட கால கட பயண க , பாக இ ய ெப கட பயண க , ப வ கா மா ற கைள ெபா ேத அைம தன. ப வகால க மா வ கா ைச ேக ப பயண க ேம ெகா ள ப டன. இ பயண கைள ெப மள பா , வ க க த க நடவ ைககைள ெகா தா நா வத ெவ நா ைற க க ட நா த கேவ ய அவ ய ைத ஏ ப ய . இதனா ப னா ைற க க பல நா கைள ேச த வ தக க எ ைக அ க த . இ ைல ப ென டா றா வைர த . இ ேபா ற வ தக க ெவ நா க த ச க களாக, ப ேவ ைற க க த ப ட ப க வ தன . இதனா , இர இய பான மா ற க க தன. தலாவ , த க கலாசார அைடயாள ைத த த ைமைய பா கா ப த ர கா ன. இர டாவ , உ ச க ட கலாசார ம ச க யாக இ க இைண ெசய பட ேவ த . இதனா , பல நா க மத, கலாசார லான மா ற க க தன. இத ைளவாக, உ ச க க த க அைடயாள ைத

த கைவ

ெகா வத காக,

ெவ நாதக

கைள

1 த ைம ப த ேந ட . இ ேபா ற கலாசார ஒ ைண க ச க த ைம ப த க மான சா க இ ேபா காண ைட றன. அவ ல, ெத ழ ஆ ய நா க ைற க க உ ள ெப மள லான ன க , இ யா இ ேதாேன யா ேம கைர காண ப இ லா ய க தா க , க ேபா யா, அ ேகா உ ள இ ேகா , ெத ழ ஆ யா உ ள இ லா ய, ஏ த சமய சா த ச க க இ ய இ காச களான ராமாயண ம மகாபாரத தா க க சம த ெபய க . இ ேபா ற ப கலாசார ைண பல றா களாக வ தக வரலா ைற உ வா வ ெப ப வ தன.

ம ெறா ய கார , வ தக ைத வள ப நா க இ த ப . இ ேக நா எ பைத ஒ பலமான, ம ய அரசாக ெகா ளேவ ய ைல. நா எ ப உ வாக க , வன சைபக ம ரா ய அர க அட தன. ப ைட கால வ க ஆராய ேவ ய இ ெனா க இ ேபா ற வன க வ தக ம வ க அவ டா ஏ ப ட ைள க ஆ . ைறவாக, நா ப ைடய ெபா ளாதார வ க கைள ப ய ேக கைள பா கேவ நடவ ைகக எ ைலக எ ன, ப அ வ தக க ைடேய எ ன மா யான ப வ கட வ க அவ க ைடய ெதாட எ ட ர கட வ க பய ப த ப ட ெசா தமாக ைவ தா களா? ப ைடய இைடேயயான வ தக அவ க ைடய வ

க கைள ேபால இ

ததா?. 2பா ர களான . அவ க ைடய பைட த தைனக க தன? ன? கடேலார ம க ப கைள அவ க ஆ ய நா க நடவ ைகக

இ த ேநா க இ ேபா கலான ஓ ட ைத ஆரா வ க ட , உ ப , ேபா வர , னைட த ைல ெதா ப ெச பாக நைடெப ற எ ப வ தக க , அர க ம ச க த ழக வ

க கதக

ற ர ைனகைள வ தக . ப ைடய ம இைட கால தகவ ெதாட ேபா றவ க வள இ தேபா , வ தக ட த க . எனேவ த ழக ன இவ ைற ஆரா ேவா .

- ஒ

ப ைடய வரலா ைற ெதா ப எ ப நம எ த தமான ச ர ஆதார க ைட றன எ பைத ெபா ததா . அ கால ைத ப ய ஆதார கைள ேத வ நம இர தமான ர ைனகைள அ ற . ஒ , ேபா மான அள ஆதார க ைட ப ைல. இர , ைட த ஆதார க ந பக த ைமைய த ர ைன. த ழ க நாடான த ழக ைத ெபா தவைர , ெபா வ ட க ஆர ப வரலா

ச க கால எ த ப ட இல ய ஆதாரமாக ள றன.

ய க

3

அ கால

ஆனா , அவ வ ட வா யான அைம ைபேயா ெதாட ையேயா இயலா . ஒ இல ய ஆதார ைத அ பைடயாக ெகா அைத எ ய லவ , உ ைம என அவ உண தைத எ அ ல ஒ ல யவாத அ பைட பாட கைள வ அ ல அ தா அ கால ல ய த சனமா எ பைதெய ப ஆரா ஒ மான வரேவ .காண , றாரா றாரா லா

இ தேபா , ச ககால இல யமான ப பா அத ல கால ைதய கால க ட எ த ப ட இ ெப கா ய களான ல ப கார ம ம ேமகைல உ ள ைற க க , நகர க , வ தக , வ க க ேபா றவைற ப ய வரைணக வரலா ஆரா ய தர கைள அ றன. த ழக ைற க க உ நா ப க ெதா ெபா ஆரா ல ைட த ேராமா ய நாணய க ம ற ெபா க ,

ம ப

யதைர கட ப இல ய க

க த ழக ற ப டவ ைற ஆத

நட த வ றன.

தக ைத

க ைற த அள ைட தா த ரா க ெவ க இத ேபா மான ஆதார ைத அ றன. ேம இ தைகய ஆதார க ேராைம அெல சா யாைவ ேச த யலாள களான ராேபா, , தால ஆ ேயா க ெப ள ஆஃ எ ய எ ற ெபய ெபா. . 75 எ த ப ட ேநர தகவ க வ ேச றன. இைட கால ஆர ப இ த ப லவ அரச க ம ேசாழ அரச கைள ப ய கைள க ெவ க லமாக அ ெகா ேறா . இவ ைற ெபா தவைர எ ைகேயா ந பக த ைமேயா ர ைனய ல. இ வைர ப க ப ட க ெவ கைள ப ய தகவ க ஆ ர கண கான ப க க றன. பரவலாக ைட இ த தகவ கைள ஒ ைண , ஆரா கட வ க , அத த ைமக , அ ச ப த ப த வன க ஆ யவ ைற ப அ ெகா வ ஒ ெப சவாலா . ெமா த இவ பல ந இ

த வ

, ப ைட கால ம ந ன தக கைள ப , வ தக ேபா மான தகவ கைள ேக க ைடய க படாம ைடய த ைமயைடயாம பத கான சா ய அ க .

கால ப இ த ைத ப அ ெகா ள ெபற ற . இ தேபா , ெதா றன. எனேவ, ஆரா ைறவைடயாம

இர டாவ அ யாய , ச ககால ய வ தக கைள வ தக ைத ப ய தகவ கைள அ ற . இ காலக ட , ேசர, ேசாழ, பா ய ேவ த கைள ப ய ைக க ைற தா , இ ப பல றரச களா , உ தைலவ களா ஆள ப ட . இ ப ள ட த இ த ல பர , அ க க த ேபா களா ைல த ைமய இ த . ஆனா , ம யதைர கட ப ெத ழ நா க வைர லான

கட வ க த ழக ஒ ய வ க ட நா பத வ எ க ைமயான வ க , க பா க இ லாதவைர வ தக ெச எ

ப ைக வ த . எனேவ கட ைமயான அர அவ ய ைல த ர அர இதர க பைத அ ய ற .

ேம , த ழக வ க க ஒ அ ல ஒ இன ைத ேச தவ களாக இ ைல எ பத சா க உ ளன. த க ெபா கைள தாேம தயா ெகா யாபா க கட வ க க வைர லான பல கைள ேச த வ க க , உ த அ த ப , அத அ பா உ ள ரேதச க , ெவ நா க ஆ ய இட க உ ள ச ைதகைள இைண தா க . உண தா ய க , ள , ஆைடக , வாசைன ெபா க , ைல ய த ர ன களான பவழ , க எ அ யாவ ய ெபா க ஆட பர ெபா க வைர லான ெபா க வ தக ெச ய ப டன. அவ ய லாத ஆட பர ெபா கைள ஓ ட ம ேறா ட ெகா ெச , யாபார ைத அ பைடயாக ெகா ட, ஆ ய வ தக இ மா ப ஒ ய பா வ தகமாக ள ய . றாவ அ யாய , கா த ப லவ க ன த சா ஆ ெச த ேசாழ க ேபா த ழக எ த ேபரர கைள ப கமான ள க கைள அ ற . இ த ேபரர க த ழக அர ய ைலைய ர ப , ஒ கான வன யான வாக அைம கைள உ வா ன. உ வள கைள வ க உ வான வாக க , ெப ச க வன களாக எ த ேகா க ஆ யைவ இைட காலக ட ஆர ப த ழக ஏ ப ட இ ய க களா . அைவ வ தக , வ க க , வ தக வன க சா த ெபா ளாதார ட த க மா ற ைத ஏ ப ன. இ காலக ட , த ழக அரச க ெத ழ ஆ ய நா கேளா , இல ைக அர கேளா ட த க வ தக உற கைள ஏ ப ெகா தன .யாய 4 வ க க வாக சைபயாக ள ய நகர எ ற வன ைத ப வ க க கைள ப ஆரா ற . த ச க ைத ஒ ைண ச யாக ள ய ேகா க ம த ப ட ைற வ க க ேம ெகா ட வ தக நடவ ைகக ன இ க த ப ற . ஒ ைண த அர ய அைம ேபா ஒ பலமான அரேசா இ லாம இ ப வ தக ைத பா கா எ பைத ஏ கனேவ பா ேதா . ஆனா , ஒ வ வான, ைமய ப த ப ட அ கார கைள உைடய அர இ ப அர ய ைல த ைம பலமான வன க டைம ைப உ வா அத ல வ தக ைத அ க க பய ப . இத ல ெப வ க களா வ தக வன களா ஆன ஒ ந ன ெபா ளாதார உ வா ற . ஐ தா அ யாய வ ட க த வ அ ற .

இைவ எ லாவ ைற தக கைள வ தக ைத

ெதா ப ய

ஆ ர ர ைத

2. ப

த ழக

ைட

- ஓ அ

த ழக வ க கதகெத ழ ஆ யா ேம கா யா இைட க யமான இட அைம ள இ யா த ழ க ரேதச , ட த ட இர டா ர ஆ ெதா ைமயான வ தக வரலா ைற ெகா ட . த ழக அ ல த ரா ய எ பத வைரயைறக எ ன? த கா யமான

ல ப கார

வ . 1

த நா வட மா ற ( ப ) ெத கட கைரயான ம ைன வைர பர ள . த ைலகைள ைடய இ த ப உய த ேகா ர கைள உைடய ம ைர, ர ெப ற உைற , பரபர பான கா , அைலக எ கா (கா கட கல இட ) எ ற நா ெப நகர கைள உைடய . எனேவ ய யாக, த ழக பக ப ட ெத , ழ வ காள அர கடைல எ ைலகளாக ெகா ள .யா டாைவ

த காண ேம

த ழக எ ப ஒ ெப ெமா ம கலாசார சா த அைடயாள ைத றேதய த ப ட ஒ அர ய ைமய ைதேயா அ ல அரைசேயா பத ல. த ல ேவ த களா ஆள ப ட எ ட ப ற . பா ய க , ேசாழ க , ேசர க ஆ ய ேவ த க ைறேய ம ைர, த ேபாைதய றநகராக

ள உைற , வ தைலநகராக ெகா த அர கைள த ர ேம வட , கா எ அைழ ெகா ப லவ க னா

(த ேபாைதய க ) 2 ஆ யவ ைற தம அர கைள ஆ வ தன . இ த ஒ ேபரரைச ேச கேவ ள . க ப ட கா ர ைத தைலைம டமாக ஆ ெச ய ஆர தன .

இ த தைலநக கைள த ர, ழ கட கைர இ த பல ைற க க ச க இல ய ட ப ளன. அவ யமான மாநகர க ஒ றாக ற ப கா . கா அ ல கா ப ன எ அைழ க ப ட இ நக கா ைண ஆ க ஒ கட கட க வார அைம த . இ பல ைற க க ச க இல ய க இட ெப ளன. இவ ைற த ர ெதா ெபா ஆரா ல , பா ேச ெத உ ள அ காேம அ ல ரா ப ன , ராேம வர அ இ ேபா கடைல த ள ஆல ள ஆ யைவ ேராமா ய க ட ெதாட ைடய ைற க களாக ெவ நா ேளா க அ கமாக இட ெப ற ேம

கைரேசரநா ைட

ேச த

அ ல (த ேபாைதய ெகா அ ள ஏ ம ெச ய ப ட அைழ க ப ட ெதா எ ற ைற ழ கைர பா ய அர நகர ேதா இைத ழ ெகா ளேவ இல ய அவ க

க உய ேபரர கைள ப

அர க ேபா தைலவ களா அர க , தா க ஆ ட வள கைள ெப ெகா இ த ப ேபா க அைழ க ப ட றர கைள,

ந பா

ற ப

றன. 3

ைற க களான

கா ரா கேனா ). 4 . அத வட எ க இ த . அேத ெபய இேத ேபா ற ெபய இ த டா . ேவ த கைள தா , உ ைம

ப இ த

ஆள ப வ தைவதா . 5 அ தைகய ய ப க யதாக இ ததா , த க ள எ ேபா ய றன. எனேவ, அ க ப க அர கைள, பாக ேவ எ ெவ ெகா ள சாதாரணமாக க த .

இத காரணமாக ச க இல ய தைல ற தவனாக வ க ப பா

ய அரச

ெந

ெவ றா .

ெப

ெச ய , ேசாழ அரச

அரச

ேபரரசனாக

மாவளவ , ேசரம ன

6 ேபா றவ க வ , கா அரச இள ைரய லம ன க அவ க ைடய மா க காக பைடக தைலைம ஏ அவ க ெப ற ெவ க காக கழ ப றன .

ெச

இ ப ள ப ட த அர ய ல ப னாேலா அ க க த ேபா க னாேலா பா க படாம , இ த ப உ நா , ெவ நா வ தக தைட லாம நட வ த . இல ய க இைத உ ெச றன. ெவ நா வ தக ைத நா ஆரா ெச கா க ெதா ெபா ஆரா களா அ கால ைதய ெவ நா ன களா உ ெச ய ப ற . அர ய ைல த ைமைய சார ெதாட க த இ த வ தக ப ைட த ழக யமான அ சமா . வ

தக

உ ப

த ழக வள கான உ தலாக ெபா ளாதார நல அ பைடயாக வ தக க த ப ட . ப த , உ ப , வ தக , வைரகைல, க ம ப கைல ஆ யவ ைற பழ கால இல ய க யமான ெபா ளாதார நடவ ைககளாக றன. இ த ப ய கலாசார ைமகைள ப இ த ப ல ய ழைல ப ஒ ர ைத அ ற . ஆனா அ ஞ க உைரயா ய க வசாய வ தக தா இர ய ெபா ளாதார நடவ ைககளாக இ தன எ றா க . 7 ஒ அ க ப ைக வ தன. உதாரணமாக, வ தக 8

டள

இைவ இர

அ ேபாைதய லவ க ல ெச வ த களானவ கைள

வசாய ைதக ேதா

இைண ப ,

ேம ெபா ளாதார வசாய ப

ல றா க .ைறயான

ெப ய

வசாய ல ர ெபா ளாதார

ைட நடவ

உப வள கைள வ தக ைகக ேதைவயான

ற . 9 க ேன றைமட த ைல க ய எ ற காரண தா

மா ைற நைட ைற இ தைத வள யைட த வ தக உ நா ெபா ளாதார ட ேச ேத இய ய . ெபா ளாதார ேன ற ைத தர ய வ தக அைத ப ஆரா ேவா . ைற க க

கட வ: இல

ல லதனமாக

ய ஆதார கைட த ழக ஒ ெமா த வ தக க டான, ட த க ப ைக கட வ க வழ ய . வ க ைத க ப ேபா வர ைத ப ச க இல ய காண ப வர க , யவன க எ அைழ க ப ட ேராமா ய வ க க க ப கைள ப ெத றன. ேரா சர கைள எ வ த இ த க ப க அத ப லாக த ழக ள ேபா ற ெபா கைள ஏ ெச றன. ‘வ வாக க ட ப ட யவன க கல க வள க ெபா ேனா வ ளைக ெகா ெச றன’. இ த கல க பா ய நா ‘ந மண க ம ைவ ’ ெகா வ தன, அ அ நா ம களா ெப ப ப ட , அவ கைள ம

ளா

ைற க வ க , ேச தன. ஒ

ய . 10

க ெப ய வ கட கைர வ க பல நா ன . ச க இல

தக ைமய களாக ள ன. கட தா ய , ல வ க ஆ ய அ ேக ஒ வ த பல ெமா ேப வ க க அ ேக ய ற ப ட ெப பாலான ைற க க

கட கைர ப அைம தன. 11 பா ய அர , ம னா வைள டா அைம த ெகா ைக ெத ேகா ைற கமாக ள ய . அ ேக ெதா ற ள ய . ப கைள ேபால ெப தாக இ த க அ ள ழ

க வைள டா

எ , சா

12 க ப டன. இ த . அ

அத :

வட

,

ம னா

ேமக க கடைல ெதா றன; ம தள ஒ ைய ேபால கா ஒ ெய ய ; ெகா கைள ைடய க ப க ெபா த ய ற த ெபா கைள ெகா ைற க ைழ தன. ைற க மைலகைள ேபால ேமக க ற ன. அக ைய ேபால கடலா ழ ப , ற த அ வைகெயா ெபயைர ெகா சா

ைர ெந

பா ேம

ய நா ெசா

ெச ய

ெவ றா . 13

கட கைரேயார ைத :

இ த

பாட

கட கட க ப கைள ெச ேவா இ வ . தா க ெகா வ ைரகைள, கட கைர ெச க ப க ெகா வ ெபா க மா றாக பைன ெச வ . பா ய நா பல வள க கட கைர நகர கைள ெகா த . அ ற த க , ச வைளய க , பல தமான தா ய க , ெவ ைள உ , , உல த க ஆ யவ ைற தா ெச ற பட க உல ன, அவைக

ராேம வர அைம ெதா வாசைன ெதா

நா

வட

நா பா

அ க

ஜலச

ெகா ெதா

த . 14 ைற க

த . 15 வ க க , அ , ஆைடக , ச தன , க ர ேபா ற ெபா கைள ெப கட கட ெகா வ வா க . ைழ கா இ த ந மண ைத பா ய க

நகரமான ம ைர

ெகா. 16

ச க இல ய தா ட ப ம னா வைள டா , பா ஜலச உ ள ைற க கைள எ ெகா டா , ப ைட கால ய க ப க இல ைக ேம கைரேயார பயண ெச ய த எ பைத அ ெகா ள ற . ஆனா , ப ேனழா றா க ப க அள ெப யதாக இ ததா , இல ைகைய ெகா ழ கைரேயார ரயாண ெச தன.

ழ ப ன உைர

கட கைர பாைல ற .

இ த க ல ப கார

யமான இைத ப

ைற க வாக

கா . எ

அ யா க ைடய கா , கட ள களா கா க ப வ . க ப க வ ைரகளா , வ க வ ள ெபா களா வடப மைலக ைட ர ன களா ெபா னா ேம மைலக இ வ ச தன தா அ லா , ெத கட களா , ைழ கட பவழ களா , க ைக சமெவ ேகா ைமயா , காேவ சமெவ ெந ப களா இல ைக வ த உண ெபா களா , கடார ெபா னா ைற த . 17 ெபா களா ைற

கா

அகலமான

அதட க ப க வட

,

ெகா வர ப ட அ ட ைய உைடய ெகா

ைல ய த

க ட ப ட ைரக ேபால பட க ெந ப லாக ெவ ைள உ க , த க க ட ப ட க , யாைனக வ ைசயாக

தன. 18

தைத ேபா

இ த நகர உ ள க ப க உ நா ைல ய த ெபா கைள வ ெபா க ந

அ ய,

,

தன.

கா கட கைர லாய க ட ப தன. அவ வ த ப டமா ெச ய ப ட . ைற ெகா கேளா ய க ப க ட ப, ;

ெப வ

க க கடைல கட வ த வ க ெகா வர ப ட ெகா வ க ெச வ தன . கட கைர ய க சர களா ர ப ப ட தன. 19

ைற ேகா ைட

வைர

உைடய

கைள உைடய 20 எ ப ன ைரகைள ம ற ெபா கைள

வ த க ப க

இ தைகய வரைணக த கைள நம அ

ன பா ககட , பா வட

ல ேபா ற

தன. 21

அ கால வ தக ைத ப ய றன. உண தா ய வ தக

யமான ற பாக

நைடெப ெகா பைன ெக அ ல ப ென உ ப ெச ய ெச ய ப டன. ெபா க ேபா றைவ. கட ெபா கத , நகர ச ைதக உண தா ய ட ெத க இ தன, அ ‘எ , ப னா வைகயான தா ய க ’ க ப டன. உ நா ப ட ம ம லாம , தா ய க இற ம உ நா லவ யாக ெகா வர ப ட யமானைவ ள , அ , ச தன , ர ன க க ற உ நா ெகா ெச ல ப ட யமான உ .

இ த வ தக ைறக , த ழக இய ைகயாக ைட த ெபா கைள ப ச க இல ய ட த க ல ப கைள ‘ ைணகளாக ’ த கட ப , ம த அ ல வய ப , ைல அ ல வன ப , ைணக லவ களா அ த த பா பய ப த ப தா , அ த த ம நடவ ைககைள ,

ப ேவ ம டல க ய தகவ கைள ற . அ ச க ஒ , த ஆ . ெந த அ ல பாைல அ ல பாைலவன , அ ல மைல ப . இ த ய உண கைள க டல க ய ெபா ளாதார

அ ைட ெபா கைள ப ய கைள அ றன. அத ப உ , , ேபா ற ெபா க கட கைர நகர க , வாசைன க மர க ம ள , மைல ப க ைட தன. உண தா ய க ைள ல க ப ட ப டன. இ த ெபா க அைன உ நா ப டமா ைற வ த ெச ய ப டன. கட கட ைற க க ெகா வர ப ெபா க லவ வ தகமாக உ நா ெகா ெச ல ப டன. கட கைரேயார வ தக யமாக ள ய . அத ல வட வ காள டா கட லமாக ெகா வர ப ட உண தா ய க இற ம ெச ய ப டன, அத ப லாக ெவ ைள உ ப டமா றாக அ க ப ட . இ த வ தக ைற ப ெதா பதா றா வைர

ெதாட த . ஆ யைவ ெச ய ப டன.

இவ ேபா

க , உல த ய பட க ல

க , , ச வைளய க கட கைரேயாரமாக வ தக

காரணமாக வ காள டா வர அ கமாக இ த . ெபா. . .

க ப க தலா

ம றா

பட

வைகயான க ப க இ த கட உல ன எ ெப ள ஆஃ எ ய ற . கடேலாரமாக ெச நா பட க , ச கரா எ அைழ க ப ட மர கைள ேச க ட ப ட ெப க ப க , மேலயா வட க ைக கைரவைர ெச வர ய ெகால யா எ அைழ க ப ட க ெப ய க ப க ஆ யைவ அைவ. 22 வாசைன ெபா க த ரா இ ச தனமர ேம ெதாட மைலக அவ ேதைவ அ கமாக இ ததா , ெத ழ இ அைவ இற ம ெச ய ப டன. அ சா ரா னா இ ேதாேன யா ழ கட ப இற ம ெச யமான ெபா பவழ . ேம ெபா , வரவைழ க ப டன.

த . அ மர த க ப டா , ஆ ய நா க ேபாலேவ க ர இற ம யா ன. ய ப ட ம ெறா ைர, ம ஆ யைவ

ழ கட கைர த ைற க க , கட ெபா கைள கட கைரேயாரமாக ெகா வர ப ப டமா ெச வத உத ட களாக , இற ெபா கைள ள , ஆைடக , , ர ன க க ெச ய ப ெபா கைள வ தக ெச ெப ய ள ன. வ

தக இய க

: ெதா ெபா

சா

கட வ ெபா கைள ம ெச ய ப ட ஆ ய ஏ ம ச ைதகளாகஇல ய சா க அ வரைணக ப ைட கால வ தக ைல த ைமைய ப ய வான ர ைத த றன. ெவ நா ஆ ய க ைடய க அ கால வ தக ைத அ ெகா வத கான அ ைவ ேம அ றன. இ தா ப ேவ கால க நைடெப ற வ தக மா த கைள ெகா ள ெதா ெபா சா க ப க பேவ ள .

ெத ழ ஆ ய நா க ட ேமைல நா க ட த ழக வ தக ெதாட ெகா த ேபா ைதய சமகால க ெதா ெபா சா க ல ஊ த ப த ப ற . ேராமா ய க கால னாேலேய ம யதைர கட ப வைர எ -இ ய வ தக நைடெப ற எ ஷாஃ றா . கட வ தக அேர ய களா ஃேபாேன ய களா க ப த ப ட . ‘ஆைடக ம க க க , மர சாமா க , வாசைன ெபா க , பாக லவ க , ெசாேகா ரா கா டா ம ேயாக ெச ய ப ைந ந ர ம யதைர கட ப ெகா ெச ல ப டன’. ம யதைர கட வ தக ைமயமாக இ த அெல ஸா யா ப லாக ேரா உ ெவ தேபா , அேர ய க கட வ தக ைத த க க ைவ தா க . அத காக ப வ கா த கைள ப ய அ ைவ இ யா ெச ல ய ேநர கட வ கைள அ வ தக ெச ய ப ட ெபா கைள ப ய தகவ கைள ரக யமாக ைவ தன . ேராமா ய க ப க ேநர யாக இ யா ெச ல ஆர த ற ட, த க ெப ெச வ ஈ த த லவ க ைட ல ச ைதக ப ய த ப ட அ ைவ அேர ய க த க டேம ைவ

தன . 23

இ யா ம யதைர கட மான வ தக ப ேவ காரண களா நாளைட மா றமைட த . ேமைலநா க ேரா ைமய அ கார ச யாக உ ெவ இ ய ெபா க கான ஆக ெப ய ச ைதயாக ள ய . ெபா. . த றா எ ய மா யான பலா , அ வைர அேர ய க ம ேம அ த, ப வ கா ைறகைள ப இ யா ேம கட கைர கான ேநர கட வ கைள க ட தா . இ ம

க னமான, ட ம லாம , கட கைரேயார

கட பயண ைத லபமா யேதா ெகா த கட ெகா ைளய ட

இ க ப கைள கா த . பா யா வ யாக ெச ற லவ வ தக ைத ேரா ெகா ைகயள த , இ யா டனான ேநர கட வ க ைத ஆத த . அ வைர வ ட 20 க ப க எ இ த ேராமா ய க ப க எ ைகைய இ , ன ஒ எ ற அள

உய

ய . 24

இ வா க ப ேபா வர அ க த இ ய ெபா க ேரா அ க வ த ேதைவைய உண ற . ேரா இ ஏ ம ெச ய ப ட ெபா க ம இ யா இற ம ெச ய ப ட ெபா க ம ைப ட பல மட ைறவாக இ ததா , வ தக சம ைம நாணய களா ஈ க ட ப ட . ெபா. . 75 இ ப எ ய ‘நம ேபரர ைற தப ச ஐ ப ஐ ய ெச ட ெஸ நாணய கைள இ யா ெப ெகா ளாத வ டேம இ ைல’ 25 எ கா றா . ேரா டனான வ தக ெபா. . த றா ைட ய ஆ ேபா உ ச ைத அைட த . இ யா ைட க ேப ற ேராமா ய நாணய க ைட ய , அக ட ஆ ேயா நாணய க அ கமாக இ த இ இைத உண

ெகா ளலா . 26

ேரா ஒ யரசாக இ த கால ேத த ழக ேராமா ய க ட வ தக ைத ேம ெகா வ த . பா ேச அ ள அ காேம எ ற இட ெபா. . . றா றா ைட ேச த ேராமா ய நாணய க ேராைம ேச த ம ற ல ெபா க ேதா ள

ெய

க ப டன. இ ‘இ கலா எ ற ப

ய-ேராமா ய வ ற .

தக

ைலயமாக’ 27

ேராமா ய க ப க ம ைனைய ெபா. . த றா ப தா க வைர தா ட ைல. த இ யாைவ ப ஆ ய க கைள ப ய கட கைரேயார ைற க கைள த ர ம றவ ைற ட இ கால , ேராமா ய வ தக க ேம கைரேயார பால கா கணவா வ யாக ேகாய , ஈேரா , க

த எ ேமைல. 28 ேபா ற

ஊ கைள கட ழ ள ச ைதக வ தக ெச வ தா க . ழ கைர ைற க கைள ேம ள நகர கேளா இைண ய ைமய களாக இ த மாவ ட க ள வ தன. த ர, ய ஏ ம ெபா களான ள ஏல ேம ரேதச தா ைள தன. ம க ர ன க க ஒ றான ெகா மண , பா ம ேசல ஆ ய இட க உ ள ர க க இத ேரா அ க ேதைவ ெச மைல இ எஃ உ ப

‘ப க ப ைச’ ஈேரா உ ள அ உ ள வா ய பா இ ேதா ெய க ப ட . இ த . ஈேரா உ ள ெச ய ப ேரா ஏ ம

ெச ய ப டைத அக வா க உ ெச றன. 29 ெச மைல க உைலக இ க க த க ட ய ப ளன. ஆ கால ய ேராமா ய நாணய க ேகாய , ஈேரா , ேசல , க ஆ ய ப க ஏ காண ப றன எ பத கான ள க ைத றன. 30

இைவ அ

ெபா. . த றா இர டாவ பா , ேராமா ய க க ப க இ யா ழ கட கைர ப ேநர யாக ெச ல வ ன. ட த ட க சமகால எ த ப ட ெப ள ஆஃ எ ய , இ யா கட வ யாக வ வ க ெச த ஒ வ ேநர களா . ‘ெப ள ’ ட ப ள ேம ழ உ ள ைற க கைள ப ய வர க , ேராமா ய க கட வ யாக ழ கட கைரைய அைட த ெச ைய ெத வா ற . ெபா. . கைர

125 எ த ப ட அத அ பா ற . இ ஆ யா

வ த அ ைவ

கா

ெப ளைஸ ெபா ெட அ ல

தால ழ ழ

‘ ேயா ர ’ ேசாழம டல உ ள ைற க கைள ப ப ைய ப ேம வள

ற . 31 தவைர, ந ரா அ ல ெதா ைற கண த ழக

ைற க (ட கா)

வட ப அைம ெத த ேர க ெச ைற க . ேகா டய

தன. அைவ ேசர க ைற க களா . ேசர ைற க , அ ‘அேர யா பல க ப கைள ெகா ட’ யமான அ இ த ெந தா பா ய அர

இ த . 32 இ அ கமாக ெபா ளாக உபேயாக ப த ப மலப ர காக ேம ைற க க வ தன.

ைட ள காக , வாசைன லவ க மர இைலயான ெப ய க ப க இ த

இ த க ப க அ க அள நாணய க , பராக , அ சன க , பவழ , க சா க ணா , தா ர , தகர , ஈய , ெகா ச ம , ஆைடவைகக ஆ யைவ ெகா வர ப டன. ள , அ க அள லான க , த த , ப டாைடக , க ைக கைர வ வாசைன ைதலமான இலா ைச ைதல , உ நா வ மலப ர , ப க க , ப க ப ைச, ைவர , ல க க , ஆைம ஓ க ஆ யவ ைற இ இ த க ப க ெகா ெச றன. 33 ஆைம ஓ க , மேலயா அ உ ள க இ ெகா வர ப டன. இ ெத யா , ெத ழ ஆ ய நா க இைடேய ல ய வ தக அளைவ கா ற எ ஷா

றா . 34

ேரா இற ம ம ஏ ம ெச ய ப ட ெபா க ப யைல பா ேபா , இ யா இற ம ெச ய ப ட ம க, ஆட பர ெபா க னா ஏ ப ட வ தக சம ைம ெத வா ற . இ ெபா ம ெவ நாணய கைள ஏ ம ெச வதா ஈ ெச ய ப ட . அ ைம க ெட க ப , ய னா க கா யக ைவ க ப ள ெபா. . இர டா றா ைட ேச த ‘பா ர ’ ஒ , ைய ேச த வ தக ஒ வ அெல ஸா யாைவ ேச த வ க ஒ வ வா க ப ட ெபா கைள ெச ெகா ள ப ட, ெமா

எ த ப ட ஒ ப த உ ள . ஒ வா க ப ட கடைன ப ெத எ த ப ட ம தர , இலா ைச எ இற ம ெத ற .

தர , வ க காக ற . அெல ஸா யா ைதல , த த , ஆைட ய க ெச ய ப ட ெபா கைள ப

‘இ த வ க ஒ ப த ... ெபா க க ப க ஏ ற ப அெல ஸா யா வ இற வைரயான கால ைத உ ளட ய . இ வ தக ெச ய ப ெபா க , அவ அள , ம ம ேராமா ய க அ கா க 25% வ ஆ ய வர க தர ப ளன’. 35 இ த சர , 700 1700 ப க இலா ைச ைதல , 4700 ப க த த ெபா க , 790 ப க ஆைட வைகக உ ளன. இத ெமா த ம , எ ள 2400 ஏ கைல

சமமான . 36

இ த ஆவண , ப ைட கால த ப ட வ க ஏ ம யாள க ட, அ க அள வ தக ெச தா க எ பைத ெத வாக கா ற . ப ைட கால வ தக , கட லமாகேவா, லவ யாகேவா ெதாைல ர கைள கட ெச ய ப ட எ பைத இத ல நா அ ெகா ள . இலா ைச ைதல , ‘க ைக கைர ைதல ’ எ ற ெபய அைழ க ப ட , வட இ யா அ ெபற ப ட எ பைத ற , இ அ நா இ ெனா ைல , ெத ேம ைற க ஒ , இ ஏ ம ெச ய ப ட . யமாக, இ ப ைட கால இ த வ தக நைட ைறக எ வா ெசய ப டன எ பைத ப ள ற . பயண கால ைத ப , ெபா க அள ம ம ைப ப எ த ப ட ஒ ப த க இ தன. வ க காக வா க ப ட கடைன ப ய , டகால கட வச க இ தன எ பைத வ தக ராக நைடெபற அைவ உத ன எ பைத கா ற .

ச க இல ய ட ப ள, ைய ப ஒ லவ ைடக ெகா வர ப ட அ ஈடாக க ப டமா றாக அ க ப டன எ றா ; அேதேபா க இ ள ெபா க ச ைத ெகா வர ப டன; பைன ெச ய ப ட ெபா க ஈடாக க ப க ெகா வர ப ட ெபா , பட ககைர

ெகா

வர ப ட

றா . 37ெப ள ப , ழ கட கைர ய ைற கமாக இ த , ெதா நைடெப ற ெகா ைக ைற. வட உ நா ‘அ க ’ எ ட ப உைற இ த . அ கட கைர எ க ப ட க ஒ ேச க ப டன. ‘அ க ’ எ ட ப ம க இ ேரா அ ப ப ட . ேசாழம டல கட கைர அைம ள ம ற ைற க களாக ெப ள வ , கா , ேச அ ல 38

பா ேச , ேசாப னா ம டல , ெநச ெதா

ஆ யவ ைற. ஏ கனேவ ற

த ழக , பாக ெப த .

ேசாழ

அ ப ஆைடக ஏ ம ெச ய ப டன. அ காேம ம ராேம வர அ உ ள ஆல ள ஆ யைவ ைற க களாக இ தன. அ ேராமா ய க ப க வ தக காக வ தன. அ காேம ைட த ெதா ெபா க க ந அ ய ப டேபா ஆல ள க க ப ட, ேராமா ய க ப ர வைரய ப ட ம பா ட கைள ப அ க ெத ய வ வ ைல. இ ழ கட கைர ேராமா ய க ப க ேபா வர இ தத ம ெமா சா றா . இ வைரய ப ள க ப , பா மர கைள ெகா ட, ெபா. . தலா றா றா ைட ேச த, இ யா கான ட ர கட பயண பய ப த ப ட ஆக ெப ய ேராமா ய அ

காேம , ஆல

தைலநகரான ம ைர

க ப

ள ,

கா. 39

ஆ ய

ேராமா ய க

ைற க க

உ நா இ

த . 40

இ ெபா. வ வா இ ெபா

ய - ேராமா ய வ தக ைறக , ேரா மைறைவ அ . 68 நைடெப ற உ நா ேபா மா றமைடய ய . ெவ பா ய அரச ேம த ம க ஆட பரமான ைக எ ராக பல ச ட கைள இய னா . எனேவ யா ள , ஆைடக ேபா ற ைற த ம ைடய க ம ேம இற ம ெச ய ப டன. ப , த த , ப க ப ைச

ஆ யைவ ஆ ய நா க ேளதா வ தக ெச ய ப டன. 41 ஆனா பா ர ஒ ப த , த த ேபா ற ஆட பர ெபா க இ யா ேரா ெபா. . இர டா றா இற ம ெச ய ப டைத ெத ற . ேராமா ய க த ,

வ தக அதாவ

நைடெப ற ெபா. . த

ைச றா

ட த க ற

மா ற ழ

கட கைர இ த ைற க க தா ெப பாலான வ தக நைடெப ற . ேராமா ய அர ய மா ற கைள த ர, ம ய ஆ யா இ த பா ய க எ னா னா ேரா ப ெகா ெச ல ப வழ கமான லவ யான ‘ப வ தக வ ’ ெபா. . . த றா த பய ப த யாம ேபான வ தக ைறக மா றமைட தத ம ெறா ய காரணமாக அைம த . எனேவ னா ப கட ல ேசாழம டல கட கைர ைற க க ெகா வர ப ட . அ ட க ேச

க ப

ன ேரா

ெகா

ெச ல ப ட . 42

ெத ழ ஆ யா டனான வ தக ைத ப அ இற ம ெச ய ப ட ெபா கைள ப ச க இல ய ெசா ல ப ற . னா டனான வ தக ெதாட கைள க ர , ெபா ேபா ற ெபா க இற ம அ மா க தா ற . த ர, ஆைடக பய ப த ப ட ப ம ப த நா எ உ ப ெச ய படாததா அைவ னா தா இற ம ெச ய ப க ேவ . பா ேகா எ ற ப ைடய ன ஆ ய ைடய கைள பா ேபா , ெபா. . . இர டா றா னா ெத யா வ தக ெதாட க அ க அள இ தைத , ன க இ யா அர ய , வ தக ைலைய ப வ

ைவ

பைத

ெகா ளலா . 43

தக ப மா ற க எ வா நட தன? ைல ம ண க ப டன? ‘பண ப மா ற நட தத கான சா க

எ வா இ ைல.

தக க ப டமா ைற தா நட தன’ 44 எ ற ப டா ட ர கட வ தக கைள ஆரா பா ேபா பண ப மா ற நைடெபறாம , இ த அள வ தக நைடெபற சா யேம இ ைல எ ப ெத ற . க அமராவ ஆ ற கைர ைட த அ க அள லான ேசர நாணய க வ தக பண ப மா ற ல நட ற எ பைத கா ற . இ ைட த நாணய க ெபா. . . இர டா றா ைட ேச த தா ர வ

நாணய க ெபா

ெபா. .

க ப ட ெவ

றா நாணய க

றா அட

ைட

ேச த

உ வ க

. 45

உ நாணய க அ த ப யாக ேராமா ய நாணய க ழ க இ தன. பல ேராமா ய நாணய க ய ன க ( க , ைறக , வ ட க , ேராமா ய எ க ) ெபா க ப தன. ேராமா ய ெவ கா க ைட தன, இைவ ெவ ப பத பல காரண க ெசா ல ப டா ச யான ள க இ தர பட ைல. ன க ெபா க ப ட நாணய க ைர இட ப இ பதா , அைவ ச ட வமான நாணய களாக அ க க ப றன. கட ெகா பவ ட இ த நாணய க அ க ப ேபா இ த ன க ல அவ உ ைமயாளைர க ட வத பய ப றன. ப ைட கால வ ேசைவக ஓரள இ தைத இ ற . ேபா ேராமா ய நாணய க இ யா பல க க ப ளன, உ ச ைதக ழ க தயா க ப க . இவ ைற அ வத ேவ ச ட ய எ ண க இ ததாக ெத ய ைல. ஏென , உேலாக க ைம ேவைல பா இைவ நாணய கைள ஒ தன. இ த நாணய க அ பவ க ைக ைன கைலஞ களாேலா அ ல அவ க ட ப ைக ைன

கைலஞராேலாதா

உ வா க ப

கேவ

இட க ட இைவ ேராதமான, எைட ேராமா ய ேராமா ய ற இ ய

. 46

இ ஒ ற க, ேராமா ய நாணய க இ ஏ ழ க இ கேவ எ ற ேக எ ற . ெபா. . தலா றா அ க த கட வ க னா , பண கான ேதைவ அ க கேவ . உ நா நாணய தா அ த ேதைவைய ெச ய இயலாம ேபா கலா . ேராமா ய நாணய க தர எ லா இட க ஏ ெகா ள யதாக இ பதா , உ நாணய இைணயாக அைவ ழ க ட ப கலா . ெபா. . த றா அ க த வ தக , த ழக ெபா ளாதார

வள க அ த ைத ெகா ஏ ப உ ப ைய அ க பத ல ெபா க , ப யா க , அ க கேவ .

கலா . வள வ த ேதைவ ெதாட ைடய ம ற வள களான லதன ஆ யவ ைற

உ ப ெச ய ப ஏ ம ெச ய ப ட ெபா க யமான ப ஆைடக . ெதா ப வள இ லாத அ கால உ ப றைன அ க பத ல உ ப ைய அ க ப சா ய லாததாக இ த . எனேவ உ ப ைய அ க க ஒேர வ , பய ப த ப ெபா க அளைவ - ப , ேபா , ெநசவா க , த க , ஆ யவ ைற அ க ப தா . எனேவ, ட கால ேநா , இ த ரேதச க ெபா ளாதார நடவ ைகக அ க பண ழ க ேம அ க அ த ைத ெகா தன. உ ெபா ளாதார மா வ வ தக ேக ப ெந ெகா த ைன மா ெகா ள ேவ ற . ேரா டனான வ தக ைற வ ேபா , ெத ழ ம ர ழ ஆ ய நா க டனான வ தக அைத ஈ ெச த . உ ப

யாள க

அ கால இல ய க , வசாய ைத த ர ம ற உ ப நடவ ைகக த ழக நைடெப றைத ப றன. வசாய அ தப யாக ஆக ெப ய ெதா லாக ஆைட தயா ெதா இ த . இ யா ஏ ம ெச ய ப யமான ெபா ளாக ஆைடகேள இ தன. அைவ இ யா உ ப யா ெபா க உலக அள உ ப கான தர அள ேகாலாக த ற ைப ெப 2000 ஆ களாக இ தன. ெநசவா க சா எ ச க வ தன (இ னா ஒ சா யாக மா ய ). இ சா க ெத யா ெநச ெதா ெச சா ன யமானவ க . நக தம ெகன ஒ க ப ட இட க ெநசவா க வா தன ,

ஏ ம ெச வ த க பய ப வத மான அ க தர வா த ஆைடகைள நக உ ள ெநசவா க ெந தன எ உ நா பய ப த ய சாதாரண தர உைடய ஆைடகைள ராம ற இ த ெநசவா க ெந தன எ றலா . பல ப ைடய க , ெப க ெப க , இ ப ெதா பதா

ெதா ெச தைத ப ெச ெதா லாக ப றா இ வைர ெதாட த .

ெநச ெதா ைல சா க ேம ெகா டேபா , ேத த, அ ைவ வ க எ அைழ க ப டவ ெச ய ப டன. நக ஆைடக பத ெக ம ைர நக இ த கைடக , தர அ

ஆைடக வ தக களா அைவ பைன த க இ தன, பைட அ க ப ட

கண கான மண ள ேசைலகைள ெகா ேந யாக ெந ய ப ட த த ைம ள ப , ப ெநசவா க ெந தன , எ ேராம ெகா

பத காக க பமண

த . 48 க ஆைடகைள ெவ ப ைத

க ப ட . 49

தரமான கைள ெந வ த ற வா தரமான, ேவைல பா ைற த ஆைடக ெந பல உ ளன. அ த ஆைடக எ லா , ேவைலைய த யாக க ட யாதவ ண ச ைடைய ேபால க ெம யதாக அைவ இ ஆ ேபால ேலசாக இ தன. ேலசான அ ெபா ளா

றன. 47 இ த .

ளதாக ஆ க ப

ைவ க ப

த ெசய , க ெம ய, ய ப டத கான க த ெந க , ெநச ெந ய ப டன; பா தன ; பா எ த ஆைடக , வாசைன தன. 50

உேலாக ேவைலக ஒ யமான ெதா லாக இ த , தைள, ெச ஆ யவ ேவைல ெச ெகா ல க நக இ தைத ப ய க பல உ ளன. நைகக ெச வ , ெபா ைனைவ ெச ய ப ேவைலக ஆ யைவ ெப ய அள நைடெப றன. இ த ேவைலகைள ெச ெதா லாள கைள த ர, ர ன க கைள ெபா ைன வ தக ெச பவ க இ தன . இ த உேலாக க ற ள ெதா லாள க , ெகா ல க ட , ெகா த க ட ேச

‘ஐ ’ க மாள க அ ல க மாள எ ெதா யான சா க அ ைம கால ட த க இட ெப தன.

அைழ க ப டன . இ த வைர த ச க

இவ க தயா ெபா க இவ க ேசைவக நகர க அ க ேதைவ இ த . கா மகத ைத ேச த ெதா லாள க , மரா ய ைத ேச த ைக ைன ெதா லாள க , அவ ைய ேச த ெகா தனா க , யவன த ச க ஆ ேயா அரசைவ உ ெதா லாள க ட ேச நக ைட ப ேவ ெபா கைள ப ய ய ச ைதைய ப ல ப கார வ

ப யா ன . 51 ர ைத, ம ைர அ யலா .

அரச களா ப ய, ஆட பரமான ெபா க ச ைத ட தன: வ க , இர ச கர வ க , அழகான ேத க , உட வைத ட ய கவச , க க ப க ப ட அ ச , ேதாலா ெச ய ப ட ைக கவச க , இ ப ைடக , வாசைன ெபா களா ஆன ப க , ெவ ைள ண க , இறகா ஆன பா ர க , கா ப தைல ப க ப ட ேகடய க , ய ேதா ேகடய க , பழ ேதாலா ஆன மாைலக , அர ேபா ற க க , த த தா

ெச ய ப ட ெபா

நகர ச க கர ப ைக ைன ெதா லாள க வைடய உத ய . அர

க , வாசைன பைச, மல மாைலக . 52 ெபா க வைகக , ப ேவ தமான கான ேதைவகைள அ க , ெபா ளாதார

ப க

வ தக ைத உய வ அர ப க எ ன எ பைத ள வ க ன . ஒ ற அரச , பா ய ம ன , ‘அ ய, ம க ெபா கைள ப ேவ நா க த தத ல , ம க ெபா ளாதார ைத உய யவ ’ எ லவ ஒ வரா கழ ப றா . ம ெறா ற , ெந ெச ய எ ற அ த அரச பைடெய க வ க ப றன. ேபாரா அைத ெதாட த அ வா நட தைவ

ந ள க ப ளன : ‘ந ல ைள ல க ெகா த ப அ க ப டன, அதனா அைவ கா களாக மா ன; கா நைடகைள வள இட க ேவ ைடயா இட களாக மா ன; க அ க ப டன’. 53 ெமா த எ ப ேக .

சாதாரண ம க

ைட த

எ ன

ஓ அர யமான ப , நா வ தக பாைதகைள பா கா ப , வ தக கைள சாைலக நைடெப வ ப ெகா ைளக கா ப தா எ ப அைனவ அ த ஷய . கா அரச இள ைரயைன க ஒ பாட , அவ ைடய நா , அ தா ய காவல க வ க கைள கா றதா , வ க கைள வ ப ெச அவ க ெபா கைள ெகா ைளய பவ கேள இ ைல எ ற . 54 இ தா களாக ெச ற வ க க , ஆ த தா ய காவல கைள த கேளா ைவ தன எ பைத அ ேபா , அர ெகா பா கா அ க ைல எ வ க க த க ெசா தமாகேவ பா கா ெச ெகா தன எ ெத ற . ஆனா 55

அர க ,

ெவ நா ைற க க

லவ யாக க

இற வ

ெச

ெபாம ெச ய ப தன. கா :

சாைல வ ெபா

,கட கைர அ ேக க றாைழக த ெகா இட ந ைமக ெச அரச ேசரேவ ய க வ ப யா க இ தன . அவ க யைன ேபால தளராம உைழ வ கைள வ ெச ெகா தன . க சாவ கான அ ய ெத இ . இ அ கா க (ேசாழ க ைடய) இல ைனைய ெபா க ெபா றன . ைல ய த ெபா க அட ய ெபா க ேம ரான நக க உ ள காவ நா க ஆ கைள ர கா ெவ

றன. இ தா அரசா மைடம ற

கா 56

பராம க ப ட எ அைழ க ப ட .

த .கா வ த ெவ நா வ க க ெபா க அவ க ெபய , ெபா க எைட, அள ஆ யைவ ெபா க ப ட க ைவ க ப த . ட க வாச காவல க யா இ ைல, ெப தா பா கைள ெகா ட கத க இ ைல, ெபா க உ ைமயாள க அவ காவலாக இ ைல. ட க யாராவ ெபா கைள களவா னா , தைல அ த ெபா கைள ம தப நகைர அவ க வர ேவ எ ற த டைன க ப ட . அ த ெபா க அவ க ட ைக ப ற ப ட . இதனா , ட எ ண ம க பய ைத அ

த . 57

இ த கா ய , ட காவல கைள ப ேம ட ப ெகா ைளய கைள க ப இ த அ கார ைத ப உய ந யாக ெத ற .

வதா , 58 வ அர ற எ ப

ஒ ெமா தமாக பா ேபா , அர தைல அ கமாக இ லாத காரண தா , இ த ரேதச வ தக ெச த . அேதசமய , வ தக ைத வள யைடய ெச ய ய க எைத அர எ க ைல. ெவ நா வ க க இ வ ைற க க உ நகர க வ தக ெச ய , அைம யாக வா த க வ க ைத நட த அ ம க ப டா க . நகர க ைற க க ப ேவ தர ம க வா இட க எ , பலவைகயான ெமா க ேபச ப இட க எ வ க ப ளன. பல இன கைள ேச த ம க ேவ பா லாம நட த ப த ைம, வ தக நட த ேதைவயான ழைல உ வா ய . வ

க க

ப ைட கால ய வ தக ைத ப அ வத காக நா பய ப ய தர க ல க ேவ ப , வ க கைள வ தக நடவ ைககைள ப அ ெகா ள இல ய ஆதார கைளேய பய ப தேவ ள . இல ய øத வரலா ஆதாரமாக

பய ப வ எ த அள எ ப ஆரா

பல க க உ ளன, அவ உ ைம, எ த அள உய யாள ேக ட ப ஒ

ெசா ல ப டைவ ெசா ல ப ள ஷய .

அ டவசமாக, சமகால (ெபா. . ஆர ப கால ) ைட க ெவ க இத கான ைண தகவ கைள அ இல ய ஆதார கைள ெகா ள அைவ உத றன. இ தா , வ தக வன கைள ப , லதன உ ட வ தக ெபா ளாதார ப , கட த ேதைவகைள த ைமைய ப , எ த அள ைல ணய ெச ய ப ட எ ப ப உ ள பல ேக க ச யான ைட ைட க ைல. அ மான ேப ேலேய ல க வர , ஆனா அ ஊக களாகேவ இ க . ச க

க டைம

த ழக ச க, ெபா ளாதார அைம வ க க ப வ தன , யமாக நகர ப க அவ க ெசய ப வ தன . உ ச க அவ க ற இ த . வ தக ஒ ழான ெதா லாக பா க ப ட ேர க அ ல இைட கால ஜ பா ேபா ற ெதாைல கலாசார ேவ ப ட இட க இ த ைல ேநெர இ த . ப ைடய ேர க , ேபா ம ெகா ைளயா லாப உய ததாக , வ க ழானதாக பா க ப ட . வ

க , ஃேபா

ய க

ேபா ற ெவ நா டவ க

ட த க ரமாக அ த ப ைடய அைம த, ராக இ ைட

ேம ெகா ளேவ

ெதா எ ற ெபா க இ த . 59 த ழக ேபா பைடெய க உய ததாக க த ப டா , வ க க ச க ெகௗரவ க உ ன களாக க த ப டன . ப பா எ ற ெதா ஒ றான ப ன பாைல எ ற , கா வ க கைள ப ைக :கா வ க க க த ைய ேபால, ேநரானவ க . எ ேபா உ ைமேய ேபச யவ க , ந ல மன ைடயவ க , அவமான அ பவ க . அவ க ைடய ெபா கைள அ தவ க ைடய ெபா கைள சமமாக க பவ க ; ஒ ெபா அ க ைலைய கமா டா க , ெபா அளைவ ைற கமா டா க . ப ேவ ெபா கைள லாப ைத மைற லாம ெவ ட யவ க . கா இ ேபா ற வ க க ப ென காலமாக வா ம ெறா

வ தன . 60 லான ம ைர கா

றழாதவ க , உயரமானஇ ேபா ற உய வ ணைனக , ந ம ைப ற . உ த க ைட க ெச அத ல வா ைக தர ைத அவ க அ க ப ட ‘மைலக கட ெபா கைள வ க க அ ஆ

, ம ைர வதக கைள ‘அறெந

பவ க ’ எ

ற . 61ச க வ க க இ த ைட காத பல ெபா கைள , க ேவா தர ைத உய , உய பவ க எ ப அ காரேம உய த இட கான காரண . பய தர ய, ேதைவ க ம கைள ெப ம

றா க ’ 62

ெசா ல ேபானா , ெச வ ைத ேச , ந ம ைப ெப வா த வ க க ப க ைப அரச க அ க தன . ம ைர , அ ப ப ட வ க க எ எ ற ெபய அ க ப அவ கைள ெகௗர தமாக த க மல ெகா அரசனா ற

க ப டன . 63

த ர, வ தக க அவ கள ம க ப டன , இைவ உ நா அவ க க னமாக உைழ க அ தவ க ; அவ க ைடய ெச பவ க அ க த

ர ெப

காக

ேபா ப ப

ண காக ண களா .

யவ க , கால ேமலாைட றைம னா சாைல வ ப க யவ க , அதனா அவ க

மா காய க இ ைல: த ப கவா அ தவ க ; பா இ த தவ க ; இ க த கைள எ தவ க அவ கைள ேவலா

த ெகா ட க ேபா ேதா றம க ய ஆைடகைள ற கா டாம ,ர க

வா கைள வா கைள அ தவ க ; கைன ேபா

64

வ க க ச க இ த ம ல ப கார ெத வாக ெசா ல ப ள . அ த கா ய ய பா ர களான க ண ேகாவல கா வ க க ச க ைத ேச தவ க , அவ க மண ைத ப ய அ ட இ த கைத வ ற . ‘மைழைய ேபால ெகாைடய க ய’ மாநா க ப ைத ேச தவ க ண . ெப ஒ ைற ேச த ேகாவல த ைத இ வா வ க ப றா . உ கா ெகா அவ உ

ம க தைலவராக ேசாழ அரசரா ெப ம க ப ட, ெச வ க வ க . ந வ ேச த ெச வ ைத பல உத ெச தா அவ . அவ ைடய ெபய மாசா வ , ‘இ வைக ெச வ கைள ெப ற ேதா ’ எ ற ெபய 65

ெச வ த களான ற தவ களாக

வ க க , , ெகாைடகைள

ந லவ களாக , வழ பவ களாகந ல தன

எ ல ப கார ற . 66 த க வ ள த ைமயா , உ ச க அவ க அ ெகாைடயா வ க க உய தவ களாக ம க ப டன . உ ழா கைள கலாசார நடவ ைககைள அவ க ஆத தன , இ ச க அவ க த இட ைத அ த . அவ க அ த அற ெகாைடக க ெவ க இட ெப ளன. ெபா. . த றா ஆர ப வைர பய ப த ப வ த த ரா ெபா க ப இ வைர க ட ய ப ட மா 116 க ெவ க , ஆ வ க களா அ க ப ட ெகாைடகைள ப யதா .

ெபா. . . த றா ெபா. . றா றா கால ைத ேச த எ க க ப ட க ெவ க ழ அழக மைல நா , க உ ள க

வைரயான ம ைர இர

க ட ய ப ளன. 67 ந ெகாைடய த வ க க , ஆைடக , தா ய க , எ ெண , உ ஆ ய ெபா க வ தக ெச பவ க எ ப த ெச வ த களாக அவ க இ ைல எ ப அவ வ க ப ள . இ , அவ கள வ வா ஒ ப ெகாைடயாக தர ப ள . இத அற , ந ைக, யநல ஆ யவ கலைவ காரணமாக இ க . சமண, த மட க ேபா ற மத வன க அ ந ெகாைடக ந க ைய அ எ ந ப ப ட . த ர, ச க அவ க அ கார ைத ம ைப இ த ந ெகாைடக வழ , அவ கள வ க அ க ஒ வ யாக உத ய . த க ைடய ஆட பர வா ைகயா , ெச வ த களாக ள ய வ க க ச க ஓ இட தன . கா ம ைர இ த வ க க , உயரமான பல அ கைள ெகா ட க வ ததாக , அைவ கா ேறா ட காக ேவைல பா க ெச ய ப ட சாளர கைள ெகா டதாக ற ப ள . அ த க ம க ெபா க ைவ க ப ததாக , அள லாம உண ெபா க ைவ க ப ததாக , வான பற ப க ட ஓ ெவ க வ அ த மா க வ த வதாக ட ப ள . ேம , ற த ஆைடகைள அ த அழ ய மக ப

சாளர க

ைட கால ல ற . வ க ச க ட த கவ ம ேமகைலைய ஒ றான ைல

த தக க

ெத ப டா க

எ ற

உ ள . 68

ச க அ கமான க ய வ க றவ களாக இ தன . பல லவ க ைத ேச தவ களாக இ தன . அவ க சா தனா , த இர டாவ ெப ய கா யமான எ யவ . அவ ஒ தா ய வ க . ப பா பா , ந தனா எ ற ெபா வ கரா எ த ப ட .பல

லவ க , ஆைட, ம ைக, ெபா

ஆ ய ெபாக க எ ட ப றா க . 69 அவ க வ க க எ ட ப வதா , இல ய நடவ ைககேளா வ தக ைத அவ க ேம ெகா கேவ . ம ற ெதா பவ க லவ களாக இ தன . ந அ ய ப ட ந ர , ச அ வ

ச க ைத ேச தவ . 70 த இல ய வாத இவ ஈ ப

ராண க றா .

ப ,

னமைட த

வேனா

ம வ க ெபா ெகா ல க ட லவ களாக இ றன . இத ல ப ைட கால க ய அ க அள , ெசா ல ேபானா அ வ த றா கைள ட அ கமாகேவ இ கேவ எ ெத ற . எனேவ இல ய ெதா ெச த வ க க , க ய ைவ ேபா ச க ம ட வா த ஆ ச ய ைல. ெபா ளாதார வள

க எ ற ெசா ஒ ட ைவேயா இன ைதேயா பத ல. வ தக ஈ ப ட எ லா ‘வ க க ’ எ அைழ க ப டா , அவ க ைடேய ேவ பா இ த . ஒ ற தைலநக ைற க க இ த ெச வ க வ க க ; ம ற ெத க பைன ெச யாபா க . க ெப ய, அ க ர வ வா தவ களாக ட ஒ ெபா வ தக ஈ ப ளவ க இ தன . க ெவ க இல ய க இவ கைள ப ேய ட ப ள . அ கால ச க சா ேவ பா க காண ைட தா , வ க கைள ெபா தம , சா ைய ட அ த தா ய இட வ த . ெப

பாலான இல வாக

இ ப , க கால

ய க உைரக ெச வ றன. அைவ, இ ப , க ப , ெப

ப , ெப ஒ ைடக க

க வ .

க கைள

ைறேய யாைன , காைள ேபா , அவ க ெச வ வ

,

அவ கைள எைத

க ப டா ,

அவ களா

அ த

யைல

காண இயலா . 71

இ ப , க ப எ ப அகரா க காண ப ெசா களாக இ அேதேவைள , ெப இல ய க காண ப ற . ல ப கார கதாநாயகனான ேகாவல த ைத ஒ ெப வ க , அவ ப ன ேகாவல அ த ைத உண த அ கா ய அ க பய ப த ப ற . உதாரணமாக, க ண பா ய ட ேக ெச றேபா இ பய ப த ப ள . ெச வ வ க க ெவ நா க இற ம ெச ய ப ட ெபா கைள ைவ உ நா லவ யாக ெகா வர ப ட ெபா கைள ைவ வ தக ெச தன . கா ெப ய க க ப க ல ெவ நா , வ க ல உ நா ப க ெகா வர ப ட அ ய, ம க ெபா கைள ைவ வ தக ெச வ க களா ைற த எ ல ப கார ற . 72 இ ெப ய வ க க க ப க ெசா த கார களாக இ கட வ க ஈ ப டன எ பைத னா , த ழ க க ப க உ ைமயாள களாக இ கட வஈ ப டத கான சாஇ ைல. 73

ெப ள கைரேயார, ட ர கட வ தக க ப க பய ப த ப பைத ப னா , அவ உ ைமயாள களாக த வ தக க இ தன எ ற யா . இ த இட அைத ஒ வரலா தகவலாக மா ற இல ய லமாக அ க ள க க ேதைவ ப றன. இ த அள ெச ய ப வ தக அ க லதன ற த வ தக ற ேதைவ. ஆனா , இைவ எ வா ெசய ப டன எ ப ப தகவ இ ைல. வ தக க ைடய வள க அ பைட எ ன? அவ க ேதைவயான லதன ைத எ ப ெப றா க ? அவ க கட த எ ப ைட த ? இ த ேக க த க யான ப கைளேய நா அ க .

ெபா வ க க ேபா இ லாம , ெச வ வ க க ப ேவ தமான ெபா க வ தக ைத ேம ெகா டன . அவ க லைற வ க ஈ படாம , ஏ ம ம இற ம ெச ய ப ட ெபா க ெமா த வ க களாக ெசய ப டன . அவ க ல வ க ஈ ப டன எ ட ப வதா , அவ க வாக, லவ வ தக ைத வ ெதாட லமாக ேம ெகா டன . உதாரணமாக, ேகாவல த ைத மாசா வ ெபய , மாகா சா தவகா, வ ெதாட தைலவ எ ப வ கலா எக ப

ற . 74

த ர, ப ைடய இ யா வ தக க ெசய ப ட ந அ ய ப ட ஒ . ம ைர வட இ மா ள ைத ேச த ெபா. . இர டா றா ைட ேச த இர க ெவ க , ஈேரா மாவ ட உ ள ெகா மணைல ேச த ம பா ட ெபா க ப ட ஆ யைவ கம எ ற வ தக கைள ப ெத றன. கம தா , அதாவ அ த உ ன க , மா ள உ ள ைக ஒ க ப ைககைள ெச ைவ தன . 75 இ வ தக க வாக கா ற .

ேபா ற க ெவ க பரவலாக ைட ப ெசய ப வ வழ க இ தைத

எ ற வன சாதக க எ ென ன? ஒ உ னராக இ ப இ வைக அபாய கைள ைற த . அ கால இ லாத, பா கா லாத வ க பயண ெச வ அபாயமான ஷய . அ தைகய ட ர ரயாண உ டா அபாய கைள வாக ெசய ப வ ைற த . த வ கராக ெசய ப வ உ ள பாதக கைள , பாக ெவ நா க , அ ைற த . ஒ உ ன உடன யாக கட ேதைவ ப ேபா , அைத ெகா உத அைம பாக இ தைகய க இ தன. ேம , ஒ அைடயாள எ லா நா க ந ைகைய வள த . த ம த க ட வ தக ெச வைத ட,

கேளா ெகா வ

வ தக ெச வ எ ற ந ைக இ த .

ைற த

அபாய ைத

தா

ஒ ட ெபா ைள வ தக ெச வ க க அ க எ ைக இ தன . அ கால இல ய க , அ ைவ (ஆைட), ெபா , ல (தா ய க ), உ , எ ெண , ெகா (ஏ ), ெவ ல ஆ ய ஏ த ப ட ெபா க வ க க ஈ ப டைத றன. 76

இ த வைக வ க க , ெப பா நக உ ள த க கைடக இ ெகா வ தக ைத ேம ெகா டதாக ெத றன. நக கைட க ஆைடக , ெபா அ ல தா ய க எ அ த த ெபா க காக த த யாக க ப தன. அ ைம கால வைர ெப பாலான இ ய நகர க இேத ைலதா இ த . ெபா வ க க , பய பா காக ஒ ெபா ைள தயா அ ல உ ப ெச ைக ைன ெதா லாள கைள கைலஞ கைள ட ேவ ப தன . வ தக ெச வ அத ெக த ற க ேதைவ ப , ஒ த ப ட ெதா லாக இ த . ல ப கார , ஒ ெவா ெபா த த க க ப ட, ம ைர கைட கைள ப வ ற . நவர ன க க ப ெத : ப ைடய க ற ப ட ஐ ண கைள உைடய ைற லாத ைவர க ெவ ைள, வ , ப ைச ம க ய ற க வான ைல ேபால ஒ தன ; அைத ேபாலேவ ைற லாத மரகத க க ; நா வைகயான ற க பராக க க ; ேத ற ைத ெகா , யைன ேபா ஒ ய மா க க ; இ ைள ேபால இ த ல க க ; வ ம ச ற இ த ேகாேமதக க க .... ெவ ைள ம உ ைடயான, கா ைள லாத,

ெச வாைய ேபால வ ற ,மண , க அ ல ரா மா படாத அ உ ள பாைறக

ெகா ட க ; வைளயாத

க . இ தைன வைகயான க க க ப க , அவ தர ைத ம ைப க க வ ல வ க க இ தன ; அவ க ைடய ேவைல ற னா , எ களா இ த க எ ேபா த படமா டா . 77 அேதேபா , ெபா க ப க நா வைக ெபா க ப ட , அ ள வ க க அ த த வைககைள க ட ற ெகா டவ களாக இ தன . வா க வ பவ க வச காக ஒ ெவா வைக கைடக ெகா க நா ட ப இ தன, அைத ெகா எ ேக எ த வைக ெபா க ப ற எ பைத அ வ

எ தாக இ

த . 78

ஆைடக க ப க , கண கான, மண ள, ெந கமாக ப ைய , ப ைட , க ப ைய (எ ேராம ) ெகா ெந ய ப , வாசைன ட ப ட ஆைடக வைக ம தர அ பைட அ க ப தன. 79 இ த வ க க ச ைத காக ெபா கைள உ ப ெச பவ க அ ல எ ப ெத . ர ன க கைள அ பவ க , நைக யாபா க , ெபா ெகா ல க ம ெநசவா க ஆ ேயா அவ க கான த ற வா தவ களாக இ தன . தா க பைன ெச ெபா க தர ைத வைககைள க ட ற அ ெகா டவ களாக இவ க இ தன . எ ெத த கைடக எ பைத க ெபா கைள ள ப ேவ ப க ைறயாக இ க கைடகைள அைவக ஏ ப இ

ததாக

ற ப

எ ெத த ெபா க பைன ெச ய ப றன ெகா கைள பய ப வ ஒ வ தக உ யாக, பர ப உ யாக இ த . பாக, நக இ த க கைடகைள அைடயாள கா இ த . ெசா ல ேபானா , கா இ ேபா அைடயாள கா ெகா க , ய ஒ ட ழ உ காவ ண ெந கமாக ள . 80

உ வ க களான உமண க , நக ஒ ப வ தக ெச த ம ற வ க க மாறாக, ஊ ரா ெச த க யாபார ைத ேம ெகா டன . ச க இல ய பல ப க க பயண ெச உ வ க கைள ப ட ப ற . உ வ க க வ க , பழ ேதா களாலான மாைலக அ த, வ வான காைளகளா இ க ப டன. இ த வ கேளா ெச , உ வ க கேளா ரயாண ெச த அவ க ழ ைதகேளா , ர க ைளயா ன. 81 வ க பைன ஓைலக ெச ய ப ட பா களா ட ப த , அத ேமலாக ைர ேவய ப த . வ ப கவா , ய அ க , ஊ கா ஜா ஒ ெதா க ட ப தன. ைக ழ ைதேயா அ த வ ைய வ க மைன ெச ெகா தா . அகலமான, அழகான, சைத ப க ேதா கைள அ த வ க க ெகா தன . மா க க த வ வான க கைள ெகா க ட ப தன. வ க க பா கா பாக, வ கேளா ெச றன , வ க ெதாட ெச ப பா ெகா டன ... ப ேவ நக க ெச ட சாைலக அவ க

ைடய காைளமா கேளா

உ வ தக அவ யமானதா .

அவ க

ெபா ளாதார ைத ம ற வ க கைள

ெச றன . 82 ப ேபா

இ அ லாம ,

வ உ

வ தக க , உ தயா ஈ ப தன . 83 உ ைற த ைல ெகா , அ க அள பய ப த ப ெபா ஆதலா , உ ப , வ தக ஆ ய இர ைறகைள பதனா ெப பய ஏ ைள ட ேபாவ ைல. த ர, உ கட ற க ம உ ப ெச ய ப ெபா . ப ேவ ெபா கைள தா ைற க க வ க ப க , அவ ைற ‘ெவ ைள உ ’ ஈடாக ப டமா ெச தன எ ச க இல ய க றன. ஆனா , உ எ லா இட க ப க அைவ ல வ யாக

பய ப த ப வதா , உ நா ெகா ெச ல படேவ . இ த

பயண க பல மாத கைள கட நட க ேவ . அதனா தா உ வ க க த க ப கேளா இ த பயண கைள ேம ெகா றா க . அவ கள வ க நடமா களாக இ தன. இத ல , ேபா வர ெசல அ த வ க க ைற த . உ , ய அள க பய ப த ப டா , உண சைம பத க ேதைவயான ெபா ளாக இ த எ லவ க றன . அத ைல அ கமாக இ லாத காரண தா , ைற த அள லாப டேனேய வ க க உ வ தக ைத ேம ெகா டன . இதனா , அ க அள பைன லேம அவ க ேதைவயான வ மான ைட த . வ க உ ைப ஏ ெச வ , ெப அள உ பைனைய ெச ய உத யாக இ த . ம ற , ட இைடெவ க ெதாட உ ைட ப ராம ற க சா ய லாததாக இ த . உ நா க வ க வ உ ைபேய ந ததா , இ த ைல ல ய . எனேவ அவ க , டகால உபேயாக காக அ க அள உ ைப வா கேவ த . ட

ர, ள ; ேம

ல வ வ ப க

தக பலா பழ

ட ப ேபா ற

இ ெனா ெபா ைடக , க ைத

ஏ ற ப ெகா வர ப ட . 84 ப ேவ ெபா க , ைற க க உ நா சாைலவ யாக ெகா வர ப கேவ . கட கைரேயார வ தக ல , ர கட வ தக ல ெகா வர ப ட ெபா க இ த ைற ேயாக ெச ய ப ட . அேதேபா மா ப ட ைச , ஏ ம ெச ய படேவ ய ெபா க , உ நா ைற க க ெகா ெச ல ப ட . சாைலவ ெபா கைள ெகா ைளய களா அைவ ஏ ப ற . கா வ க வ ப ெகா ைளய க ட

ெகா ெச வ , வ ப ெகா ைளய க ப அபாய ைத கைள தா ய ர கைள ய , கா , சாைலக பா கா ைப

உ ெச தத காக இள ெகா ைளய கைள எ

ைரய ேபா

கழ ப அேத ேவைள ய வ ல, ஆ த கைள

, அ த தா ய

வ க க ர ைத லவ க றா . 85 களாகேவா வ ெதாடராகேவா பயண ெச வ , ெகா ைளைய த க ஆ த தா ெச வ ேபா றைவ ட ர வ க ள ஆப கைள த உ யாக வ க களா ைகயாள ப வ த . நகர ச ைதக காைல மாைல பாக ெசய ப வ த . ைக ைன ெதா லாள க ெகா ல க நைககைள , ெபா ைன , தைளைய , தா ர பா ர கைள , ேதா ெபா கைள , பழ ேதாலான ஆபரண கைள தயா அவ க கைட வா ைகயாள க பைன ெச தன . ைல ப ய ம ட , உண ெபா கைள யாபா க ேபா , வாசைன பைசகைள அழ ெபா கைள ேபா இ தன . இைட தரக கைள ப ய க , ப ய ெச க அ கமாக இ ைல. ச ைதக அவ க ேசைவ இ அ க எ ைக ெவ நா வ ெச த ேபா , தரக கைள ப ய

அவ கள ேசைவ ஆ யவ ைற தகவ க அ க அ ய படாத யைமயாததாக இ த ேபா , தக க இ வ வ தக க இ லாத ஆ ச யமான

ல ப கார , ய ேசைவகைள 86 அ த பலைர ப ற . அவ க இ ேபா ற தர ேவைலைய ெச தவ களாக கலா . ம ைர தா ய ச ைத , தரக க தரா க ட ,

ஷய . இ

எைட க க ெவ நா

ட வ

இர தக க

பக

அைல

தன . 87

ச க

ேராமா ட ெச த அ க அள வ தக லமாக, ெவ நா வ க க பல ைற க நகர க ெத ப டன . யவன க எ ற ெபய ேராமா ய கைள ெபா எ றா , ழ ம யதைர கட ப ைய ேச த எ லா நா மா க வ க க யவன க எ அைழ க ப டன . கா :

ைற க ப இ த யவன க , க ைண ப , ஆ வ ைத ெபா க பல இ தன. த கள ெசா த நா ைட , க ைமயான கட க ப கைள ெச , ெச வ ர வத காக இ வ த ெவ நா வ க க கட அ உ ள த ட க , அவ க அைனவ ஒேர நா டவ ேபால, வா இ

தன . 88

‘கட கைரேயார

வ க க வ க க அவ கள

கட கட

ெச வத காக வ த

வ தன ’ 89 எ வ ட த க . இ த அவ க ெசா த கண வ தக ெச தன , ெபா க அவ க ெபய , எைட, ம ஆ ய தகவ க

ைர ட ப , அர ட க பா கா க ப டன. 90 பா ய அர கட கைரேயார நகர க , ‘ெப கட க ப க பயண ெச ம க ஒ த கள ைரகைள கட கைரேயார க ப க ெகா வ ெபா க ஈடாக பைன ெச வ .’ 91 அ ம லாம , ெவ நா வ தக க உ நா ரயாண ெச தா க , த ழக க ெப ய நகரமான ம ைர அவ க அ க காண ப டா க . ப ேவ கலாசார களா ஆன , ப ேவ ெமா க ேபச ப ட மான நகர கைள ப லவ க ெப த ெகா தன எ ப , இைத ப அவ க த க பாட க அ க தத ல ெத ற . ஆனா , அவ கைள ன களாக ஏ உபச த த ழ க , ல சமய ெவ நா வ க க ேம மா ப ட எ ண கைள ெகா தன . உதாரணமாக, கா அவ க த தரமாக வ தக ெச ய அ ம க ப த ேபா , உ ம க ட க ப , த ப ட ஒ இட தா த க அ ம க ப டன . யவன கைள ப பல க ச க இல ய இ தா , அவ க ட ஒ த ெவ இ பைத ேபா ற ெதா ேய அவ உ ள . அவ கய களாக

ேப பவ களாக

,

கா

தா

ரா

அ ய ப

களாக

,

க ைமயான

ெமா

றா க . 92

யவன க இ வா அ மன இ த ச ேதக , கட கட வ த அவ க த ழக த ைக ைன ெதா லாள க ேபா ற ப ேவ ெதா கைள ேம ெகா ட ேபா ெதாட த . ம ைர ேகா ைட வா க ெப வா கைள ெகா ட யவன களா கா க ப ட , 93 அேதசமய , அரச

அ த ர

ெச

ஊைமயான

94 ேல ச களா , கா டா களா கா க ப ட . ெதா லாள களாக இ த யவன க க க யவன எ க ப அ ல ல றமாக இ ததா ) அைழ க ப டன ச கைள வ வான இைண கேளா ள

உேலாக (அவ க . அவ க கேளா

இைண தன . 9596

இ வா , வ ஏ ப ட . த இல ெச கார ேகா

கா

அரசைவ

தக

வ க க ய க இ வ த இட க யாக த மத வ பாயவன ேய ற

த ச க

பல

கலாசார

ப வ

தைன

ெவ நா கைள ப ய க ைல. ஈழ சாவக த ழ க அ க . இ த இட கைள ஒ ைண இ த . ேசர ெச வ க ய க ண ெச ய, இல ைக ம ன கயவா வ ைக

த தா . 97 த ழக ஒ ப ேபால ஜாவா இ ெதாட யான வ க, கலாசார ப மா ற கைள த ழ க ெத ழ ஆ யா பல இட க அ வா வ தன எ பத சா க உ ளன. தா லா , ெபா. . த ரா க ெவ ஒ ெபா ெகா ல

தன .

ட ப ற , ற . ஆனா , பயண ெச

அ ல நா காவ றா ைட ேச த ஒ க ட ய ப ள . இ த க ெவ ட ப ளா , அ ெபா க ப ட அவ

உைரக எ ெத யவ ெத ழ ஆ ய நா க கா ற .

ள . 98 இ த ழக ெச அ வ தக

ம க ெச தைத

நகரமயமாத வ ம

தக ேதா ேச உ ப வைட ேபா நைடெப வத பல வசாய ைற, ப க டட க , ைன ச க

க டைம

வ வ நகரமயமாத . ட ஒ ச ைத காக ெச யாம , ெபா ளாதார அைத தா நகரமயமாத க ற . நகரமயமாத ப தைனக உ ளன. ந வள யைட த ேவ வைக வைட த ெபா ளாதார , ன க ேபா ற க டைம க , ப ேநா ைடய

ஆ யைவேய அைவ. 99

நகர அைம ைப நகரமயமா த நைடெப வைத க டைம ெச ய உத ல க எைவ? பல ைற க க உ நா நகர க அ கால ெவ நா டவ க காண ப றன (தால , ெப ள ) அக வாரா க க ட ய ப ளன. ஆனா , நகர க எ வா அைம தன எ பைத , எ வா ெசய ப டன எ பைத அ ய , அ கால நகர வா ைக சா ைற ப க , இல ய க ேக ெச லேவ . ச க இல ய க ற ப ள, நா தைலநகர களான ம ைர, க (வ ), உைற , கா ஆ யைவ இ இ றன. பைழய ம ைர வ க , இ ைறய ம ைர ெத ேக காண ப றன. றநகராக, கா அ பா உைற அைம ள . ெப பாலான ைற க க , கட கைரேயார ராம களாக டன. ஆனா அ க காண ப றன. இ இர காரண களா க க . ஒ , ேசாழம டல கட கைர இய ைக ைற க க இ ைல. ெப பா அர ய காரண க காக, கைரக வளர ெதாட ய இ த ைற க க , அர ய மா ற க க த ட த க ய வ ைத இழ மைற தன. இர , கட உ வா த , ேபரைலக ேபா ற இய ைக அ களா கைரக மா றமைட தன. இத ற த எ கா , ைற கமாக , வ தக தைலநகராக ள ய கா அ ப ட தா .ைட கால நகர க , அைவ மாநகர க எ ட ப தா , க ெப யதாக இ ைல. உதாரணமாக, ல ப கார ன ெகா ட க ண ேகாவல ெகாைல ப வா கேவ ம ைரைய ைற வ தா எ ட ப ள . இ நகர அ வள ெப யதாக இ ைல எ பைத கா ற . இ தா , ஆரா ைற நா அ வ , நகர க க , ராம ற கைள ட ேவ ப த த ைம ைடயதாக இ த எ பைத தா . நகர க ம க ெந க வ தக நடவ ைகக அ கமாக இ தன. எ லா நகர க ைற க க ேகா ைட வ களா பா கா க ப தன. அவ ேம இ எ ெண ெகா பைரகைள க , ர க த க அ கைள ெச எ ர கைள தா வ ண அைம க ப தன. எ லா நகர க க ‘வான ைத ெதா அள ’ அைம க ப ததாக வ க ப ற . சாளர க கா ேறா ட காக , ெமா ைடமா க லா ெவ ச ைத அ ப வ ண அைம தன. இ த வரைணக அழகானதாக இ தா , ைற த இைடெவ அ த க அைம க ப கேவ . சா ைய ேபா ற ப ைடய வரலா ற க இட க இ ேபா ற சாளர கேளா ய உயரமான க ப களாக ெச க ப றன. ஒ

நக நைடெப நடவ ைககைள ப ய வ ணைனக ய ைற கமான கா , ெப ய தைலநகரான ம ைர ஆ யவ ைற ப ய க இட ெப றன. இ நகர க ெபா வான அ ச க பல உ ; நகர அைம க , க வா இட ம வ க நடவ ைகக நைடெப இட , ெதா யாக , வ க ெபா க யாக க ப ள க , பலெமா க ேப ெவ நா டவ எ பல வ க ப ளன.

கா கா இ களா ஆன . கட அ ேக இ த ம பா க , உ ேள ச த இ த ப ன பா க ஆ யைவ அைவ. யவன கைள ேபா ற ெவ நா வ க க அைம த ம பா க வ தக நைடெப இடமா . இ ேக வ க யாபா க வாசைன பைசகைள சா ரா ைய யாக ெச பைன ெச தன ; ெநசவா க த ப வ தன ; அகலமான க ப டாைடக , பவழ , ச தன க ைடக , அ மர க , ைற லாத க , ம க ர ன க , ெபா ஆ யைவ அள ட யாம அ ைவ க ப தன; தா ய க ம ற ெபா க ய யலாக அ ைவ க ப தன; இ க , , க , ெவ ைள உ , இைற , எ ெண ஆ யவ ைற ம க க ஏ வாக த த ப க ட ப தன.

தைள-தா ர ெகா ல க ேபா ற ைக ைன ெதா லாள க , நைக யாபா க , ைதய கார க , ேதா ெதா லாள க , இ ன ற ஆ ேயா வாழ த ப க இ தன. 100 ப ன பா க ெப வ க க , ேவத க ஓ அ தண க , ேவளாள க , ம வ க , ேசா ட க வா தன . நைககைள ெச பவ க , ச அ பவ க ேபா ற ைக ைன ெதா லாள க இ இ த ேபா , இ லவ க , நடன மா க , அரசைவ மக , ைலமாத க ஆ ேயா த தன . பைட ர க , ைர ேம சவா ெச ேவா , யாைனக ேகா ைட ெவ வா தன . 101

ேகா ைட பா கா

இ த இ ப ெபா கைள ேக ெகா ைற க

க ேட

காக இ த ஏ பா

ெச ய ப டதாக ஊ

இைட ச ைத ெத அைம பைன ெச பவ க , வா பவ க

த . 102 ைலைய ப ய

கா வரைண

ழ ந

ஆ ற ெவ ப

கலா .

த . அ ஓைச இர ற .

வ ண பைசக , மல க , அழ ெபா க , உண ெபா க ஆ யவ ைற கைடக அவ உ ைமயாள களான வ க க ள கைள ஏ ைவ தன . நைககைள ெச றைமயான ெபா ெகா ல க இட உ ள ள க , இ ெபா கைள பைன ெச வ க களா வ ைசயாக ஏ ற ப ட ப க , ம ற உண ெபா கைள பைன ெச வ க க உயரமான இட ஏ ைவ த ள க ; க ெப க ஏ ைவ த ள க ; யாபா க ள க ; க ப க வ கா கல கைர ள க எ ப ; னவ க பட க ஏ ைவ த ள க ; ப ேவ நா க இ வ தவ க , ட க காவல க ஏ ைவ தைவ ேபா ற ள களா கா ஒ ெப ஐ ெப வாக வ

ள , எ

ய . 103 ேபராய

ேபா ற அ கா க

களா

கா

ெச ய ப ட . 104 இ த வாக அைம இ த ரேதச , ராம க உ பட, ெசய ப ட எ பைத ஒ

க ெவ ள ற . 105 காைர ஒ ேபரைல அ ததாக , அதனா ெப உ ேசத ஏ ப டதாக ம ேமகைல ற . கட ேகா அ ல கட ெகா ட எ இ க அைழ க ப ற . கடலா ஏ ப ேசத க த கலாசார அ க ப ெச ய ப ற . ெப மள பழ கால இல ய க அ தத ய காரணமாக இ தைகய கட ேகா க ற ப றன. ஒ ைற கமாக கா ய வ ைற தத இ ஒ காரணமாக இ கலாேமா எ ற ஊக ட இ த ப ைய நா ைற ெச யலா . ம ைர ம ைர த ழக க பழைமயான நகர எ ப ஏ ெகா ள ப ட ஷய . ட எ ற ெபயரா அைழ க ப ட இ நகர அத ேகா ர க ற ெப ற , அதனா நா மாட ட , நா ேகா ர கைள ெகா ட நகர எ ெபய ெப ற . அ ேபாலேவ ெகா மாட ட , ெகா கேளா ய ேகா ர கைள ெகா ட நகர எ ற ெபய இத உ ; அழ ய ேத கைள ெகா ட நகராக இ த . 106 அ ச ய ேகா ைட வா களா நா ற ழ ப , அக யா பா கா க ப டதாக இ த . அக அ இ த ர க ஒ யாைன அத வ யாக ெச ேகா ைட வாசைல அைட வ ண அைம க ப த . இ

ெப வா கைள ெகா ட யவனரா ேகா ைட கா க ப இ ர ைடய ற த நைக ெப ைய ேபா ற ததாக

த . ம ைர

ள ய . 107 ம ைர நக ெப யதாக ம க ைற தாக ‘எ ப கட வ றாம , கைரைய கட காம இ றேதா, அ ப ம க ெபா கைள எ ெச வதா ைறயாம அ க அள ம க வ வதா ெந ச அ கமாகாம ேகா ர க ைடய ம ைர ள ய ... கட கல க ைக ேபால அள ட யாம இ த , க ப க வ இற ப க , ம ற பல ெபா க அ னஅைட தன’. 108

நக அள

நடவ ைகக அ கமாக இ

அ கமாக இ பதாக லவ

பத அைடயாளமாக ஓைச றா .

பக ச ைத க மாைல ேவைள ஏ ப உ ள ம ைர ழா க ெதாட ேபா ஏ இ த ... ெவ நா க ப ல தா ெபா கைள ர ன க நைகக ப டமா ெச தன . இ த ஒ நக வ ேநர கைடக வ ஒ க ேச ஒ ேபா

ஏ ப

ஒ ைய ஒ

ஒ , ேகா ர க ப ஒ ைய ேபால க ெகா வ த ஈடாக வ க க ஒ க மாைல த பறைவக

த . 109

நகர ச க ய ப யாக வைர மக எ அைழ க ப ட, பர ைதய ள ன . ல ப கார இவ கைள ப , இவ கள சாதைனகைள ப , ம ைர கா இவ க வா த த ப வாக ள ற . ப ைட த ழக ச க, கலாசார ய கைள ெபா தவைர இ மக ச க தா ஒ க ப டவ களாக க த பட ைல. மாறாக, ச க தம ெகன ஒ இட ைத , நகர வா தர ைத உய யவ களாக இவ க க த ப றா க . கணவ க இ லாதவ களாக , ஒ ைண ட வாழாதவ களாக க ப டா , ‘ஒ ெவா நா த கைள ’ ைலமாத க ஒ ப உய வாக இவ க க த ப றன . கா ம ைர ப ேவ ேகா க இ தன. ய இ ெத வ களான வ , , க , பலராம ஆ ேயா ேகா க இ தன. மர ெத வ க , உ ெத வ க , இய ைக ச க ஆ யைவ வ பட ப டன. இவ ைற த ர, தமத , சமணமத த ழக ய மத களாக ள ன. உதாரணமாக, ம ைர மகா ர கா ய களான ல ப கார ைமயமாக அைம தன. •ேகா க ம ேமகைலதன. 110 த இ மத கேள

நகரமயமா க ல உ ள கார க எ ன? நகர க உய ைவ உ நா ைய ப இல ய க னா , நகர வள அளைவ அ கமாக ம ட டா எ பைத நா ெகா ளேவ . ச க இல ய க இ வைக நகர க ப தா ற ப ற . உ நா ள தைலநகர க , கட கைரேயார உ ள ைற க க . ல ப கார த க வா ைகைய தாக வ ேநா கா ம ைர ெச க ண ேகாவல ெச வ ஒேர ஒ நக தா , அதாவ ேசாழ தைலநகரான உைற , இ ததாக ட ப ற . ம றப , அ த த ப ைள ல க வ யாக ைலகைள ராம கைள தா தா ெச றா க . த ழக ெப பா ராம களா ஆன , நகர க க ைற . ைற க க வள வ தகேம காரண . தைலநகர க அர அ கார

டமாக இ

தன. 111

ஆனா , த ழக நகரமயமா த இய க ைத ப ஒ வ தவ தலாக க ட த ழக , ெதா ப யாக பல சவா கைள ெகா அள ெபா ளாதார நடவ ைகைய ேம ெகா உ ப மா ப , த த ைம ள உ வா ய . கட வ தக ேரா ெவ நா ச ைதக ெதாட அ க அள நடவ ைக சா றாக ள றன.

ெபா ளாதார டா . ப ைடய தா அ க த . வ தக , நடவ ைகயாக னாவைரயான லான வ தக

நகர க அ க ைல எ ப உ ைமெய றா , பலதர ப ட உ ப யாள க வளர ற க ைக ைன ெதா லாள க உ வாக அைவ ய உத தன. நகர ழ ப ேவ நா கைள ேச த வ க க த தரமாக வாழ , தைட லாம வ தக ெச ய இ த ைல, ப ேவ மத க ப ற ப வள யைட வ த ைல ஆ யைவ த ழக அரச க வ தக ேம ைவ த ேந மைறயான எ ண ைத கா ற .

3. த

ேபரர க ம ெவ நா

கால

ேறா . இ காலக ட ைத ப

ற எ த

300 கம தகவஅர , அர ய உற க

நா

த ழக

ட த இ த ம மமான இ லாததா அ கால ய

வரலா ைற க ட ய இயல ைல. 1 ‘கள ர இ டகால ’ எ அைழ க ப ட இ த ‘காணம ேபான’ றா க த ழர லாத இனமான கள ர க த ழக ஆ ெச னா க . த இல ய க ய ச க எ ட ப அவ கைள ப அ க ெத ய ைல. ெபா. . ஆறா றா வட ப லவ களா ெத பா ய களா அவ க ேதா க க ப நா ைட ர ட ப டன . வரலா ஆவண க இ ைலெய ற காரண தா ம ேம இ த காலக ட த ழக ேத க ைலைய அைட த எ ேறா கலாசார ைய ச த எ ேறா ெசா ல யா . இ த இைட ப ட றா க சமண தமத த ழக த ம ம லாம , அரச களா ஆத க ப ஆ க ெச சமய களாக ஆ தன. இ த மத க ேத த ெப கா ய க ஆ ய க ேதா னா க . அ ேபாலேவ, வ தக, ெபா ளாதார நடவ ைகக இ த கால பா க ப தன எ பைத ந வத கான காரண க ஏ இ ைல. இ லாத , ப ைட கால இைட கால இைட ப ட ெதாட ச ப ட ல க க தா .ேபரர க

அர யைண

ஆறா றா கள ர க ைடய ஆ க ப ட இ ெப அர க த ழக தைலெய தன. கா ைய தைலநகராக ெகா வட ப லவ க , அவ க ைடய ராதன தைலநகரான ம ைரைய தைலநகராக ெகா ெத பா ய க ஆ ெச த ஆர தன . அ த ேநர ேசாழ க மாக ஒ தன . ப தா றா அவ க தைலெய வைர இ த ைல த . ப லவ க ேபரர ம கால , ஆறா றா இைட வ ய . ம பல ெவ கைள அைட ததாக ெசா ல ப ற . அ இல ைக ேம அவ ேபா ெவ ெகா ட அட . னா , த ழக ம ன க இல ைக ெதா த பல கட ேபா க இ ேனா யாக இ த . ெவ ைய ெதாட ஏ ப அர ய , ெபா ளாதார யான மா ற கைள இ ேதா த . யமாக, இ த ேபா கைள யாைனகைள க ப க ல கட கட ெகா ெச ல ய வ லைமைய பைறய த . 2 இர பா மர க ெபா க ப ட ப லவ க ைடய நாணய க , அர இ ய வ ைத ள ற .

ெகா ட க ப க கட பயண

த ழக ச க, அர ய ைல ட கால பா ைப ஏ ப ய க , ப லவ க ைடய ஆ கால ப ஏ ப ட இ மத ம மல தா . தலா மேக ரவ ம கால (ெபா. . 590 ெபா. . 629) நட ததாக ெசா ல ப ற இ த க ஆவண வமான வரலா தர க இ ைல. ஆனா , ைசவ நாய மா க வா ைக வரலா ப , இ சமய ம மல நா கரச சமண மத ைசவ மா ய கால ெதாட ய . ப லவ அரச அவைர ப னா . ல ப தா க ற , பா ய ம ன , ம ெறா நாய மாரான ஞானச ப தரா சமண ைசவ மா ற ப டா . இ த ம மல ப இய க ைத த ழக ெதாட ைவ , சமண, த மத க ஆ க தா த இ ேகா க க மான ைத ெதாட ைவ த . அ ேபா அ கமாக

ச ள

இ ேபா ச , ேகா ற . ேகா கைள

, த க வ

ச க ய , அவ ைற ஆத ப

ஒ ய நடவ ைகயாக அ கால ள யதா , ஆ ேவா , ச க தைலவ க அ கார ைத அ த . ேகா கைள க வெத ப , அ தமான க டட கைள உ வா ய ம லாம , பல ெபா ளாதார ைள கைள ஏ ப த ய ஒ நடவ ைகயாக இ த . ேகா க ப ெப ஆதார க ேதைவ ப டன. பல ைக ைன ெதா லாள க க அ ேவைல இ த . ப கைள வழ பவராக , ல வா தாராக , ஆட பர ெபா க உ பட பல ெபா க ேசைவக பய டாளராக ள ய ேகா க ஒ ெபா ளாதார வனமாக க தன. ேகா கைள ைமய வன களாக ெகா அவ ைற உ வாக ெசய ப ட . இத காரணமாக, உ நடவ ைககைள ப ய எ லா தகவ க ேகா க ெவ க ப ெச ய ப தன. இைத த ர ேகா கைள ைமயமாக ெகா நகர க அைம க ப டன. இ வ தக வளர உத ய . எ டா றா , கால ப லவ ம ன க ஒ வரான இர டா ந வ ம ப லவ கால வா தவ ப இய க ைத ென ெச ற ஆ வா க ஒ வ மான ம ைக ஆ வா வ ேக (த ேபா ெச ைன உ ள ) ேகா ைல நகர வள தைத ப றா . ‘ வ ேக உ ளன; இ ெவ வ க ,

ேகா ர க , ேத க அைட த மாட க ப லவ அரச ெதா ைடமானா ண க , டேகா ர க இ பல மா ைககைள

ெகா டதாக அைம க ப ட ’ 3 எ ஆ வா ெத றா . அேதேபா ப லவ கால ெப வள அைட த கா ர ‘ ள க ைற த, ம வ த, உயரமான ேகா ர க க ெகா ட வ

க ப

ற . 4

அழகான கா

’ எ

ப லவ க யமான

ஆ ேசாழம டல கட கைர மாம ல ர ஒ ைற க நகரமாக உ வா வ த . அ ‘ ல கைளய க ,

யாைனக ,

நவரய க

ஆ யவ ைற பட க தா வ தன’ 5 எ ட ப ள . னா ேசாழ க கால நாக ப ன தைலெய வைர மாம ல ரேம ரதான ைற கமாக இ த . எ டா றா ப ப லவ அரச இர டா ராஜ ம க ர ேதச க பர த . அவ ைடய த க ன ச கரவ ைய ச ததாக க உ ளன. இர டா நர மவ ம ஷா- -ந-ேலா-ெச - ய-ப-ெதா-ப-ம, நர ம ேபா தவ ம எ ன க ட ப றா . அவ க ைடேயயான ஒ ப த ப ன அரச அேர ய க ெப ய க எ ரான ேபா பய ப வத யாைனகைள காலா பைடகைள ப லவ அரச த வதாக அத ப லாக நர மவ ம த ேகா ெலா ைற ன பய க பய ப வத காக அவ அர ற த ப இர டா ஆ அ கா க தம ேத ெத ேபரரைச ைள எக டேவ

ெச ய ப ட . 6லவ அரச க வ ைச கைட யாக வ தவ க ஒ வ ந வ ம ப லவ . மா அ ப ஐ ஆ க அவ த . இ ட த க ஷய தைலநக இ த ய , க ற த அ தண க அைவ ம ம களா அவ ப ர டாவ வய , 731 ஆ , அரசாள க ப டவ . அ சமய ப லவ க ேநர ைள அ ழ ப ஆ த . ப லவ ல இ ெனா ற , த ேபா ய நா எ அைழ க ப , ச பா ஆ

ெச

கா ள ைவ ம டா ேஷக ைத ப க க நம அர க ெத ழ நா அரச லாம த கைல த தா

ெகா

தன அவ க . 7

ட ெப மா ேகா வ அவர ய க ெபா க ப றன. இ த ஆ வ ைத ஷய க த ழக ஆ ய இ அர க இ த ெதாட , தேபா உ ர க க ஒ அ த .

இைட கால த ழக வரலா இ த நா றா ப லவ ஆ , த ழக அர யைல வ தக ைத ப ய பல ய அ ச கைள த ெபா ைவ த . இவ வ வான உ வன க , உ நா வாக அைம க வ தக வன க மான ெதாட ைப ஊ க ப ய ேகா க நடவ ைகக , வ க ம கலாசார யாக , ரா வ யாக ெத ழ நா க அர க ட ஏ ப ெகா ட உற க ஆ யைவ அட . ப தா றா ப லவ அர வ ைம ழ த . அத ப லாக, ப தா றா ம ப ெர டா றா இ வைர ேசாழ ேபரர த ழக ஆ க ெச ப றா றா ைல த . இைட ப ட இ த காலக ட ேசாழ க , ப லவ க ம பா ய க ஆ க இ ப , ப ேனாரா றா ஆர ப ெத னக வைத தம ஆ ேழ ெகா வ தன . ெத யா ேம ப தம ெகன ஒ த ப ட அைடயாள ைத உ வா ெகா ட ேசர க ஆ தன . பக ப ெத ழ ப யான த ழக ேசாழ, ப லவ அரச க ைகவச இ த . இ ேசாழம டல எ அைழ க ப ட ெத ப ேசாழ க ெதா ைடம டல எ அைழ க ப ட வட ப ப லவ க ஆ ெச தன . ேசாழ அரச க தலாவ ேபரரச ப தா றா இ ஆ ட ஏ ய தலா ராஜராஜ ேசாழ . அவர ஆ தா ேசாழ அர பா ய கைள ேசர கைள ேதா க ஒ ேபரரசாக மா ய . ைம அர ல ப க அவரா ெவ ல ப டன. இல ைக அர ய ம ரா வ வகார க அ க தைல ற த ழக அர க வழ க ைதெயா இல ைக வட ப பைடெய ெச அைத ராஜராஜ ெவ ெகா டா . இத ல த வ தக க இல ைக அ க தன.

அவர மகனான தலா ராேஜ ர ேசாழ கால ேம பல ெவ கைள க ட . அவர பைடெய ந கைர வைர க த . அதனா அவ க ைக அைழ க ப டா . மலா பக ப ப ஆ அர எ ராக ஒ கட பைடைய அவ அ ராேஜ ர ேபரரான தலா ேலா க அ (ெபா. . 1070 த 1122 வைர) ைழ சா ய வ த . இதனா ேசாழ ேபரர வட ஆ ர த .

ேசாழ ேபரர வட க ைக ெகா டா எ ெச த ைசேல ர னா . தலா யைண ஏ யேபா நா ேசாழ க கடேலார வைர

அர ய

யாக ஒ ற த ைம ர ப ெகா ேட, வாக த ேசாழ க அ கைற ெச ன . வ கைள ற பட வ க ய வ வா கைள அைம தன . (உ நா வாக எ ற ப இைத ப வாக பா கலா ). ேசாழ அர வாக தா ஆ ெச த ப க வ வா ஈ வைத உ வாக அைம கைள ற பட வ ப ேல கவன ெச ய . ஆனா அரச க , நா கைள ெவ ெகா த க ைடய ஆ ப கைள வைடய ெச ெகா ைகைய ப னா க . இத ய ப கைள த க நா ட ேச ெகா வ வா கான ஆதார கைள ெப வ ய காரணமாக இ த . த வ க க வ தக ைத, பாக இ ய ெப கட பயண ெச ெவ நா கேளா ெச வ தக ைத, ெப வத பா கா பத இ த ேதைவைய ேசாழ ம ன க உண தன . இ தா ர ழ நா கேளா அவ க உறைவ ண த ம ரா இ த ஜய அர (த ேபாைதய பாேல பா ), னா ம அ ைம ள இல ைக ஆ யைவ இ ட த க நா களா இ த நா கேளா ேசாழ க உற க ராஜத ர ைத உறைவ ல சமய , நா அ த ப பா க ேபாவ ேபா ரா வ நடவ ைககைள அட யதாக இ த . உ

வாக

வாக சைபக

. . க ,

த ேபரர க அர ய யான ஒ ைண னேர த ழக ஒ த த, கலான வாக அைம உ வா இ த . இ த ப ெபா ளாதார ெப பா வசாய ைதேய சா இ த . இ ய இய ைக வள களான ல ைத ைர ச வர வ ப ெபா ளாதார ச க யமான ேவைலயாக இ த . இத ட ெதாட ைடய இ ெனா ர ைன வசாய வ வ மான வ வ ப . வள கைள வ பத வ வ , உ வாக அைம க டைம உ வா க ப ட . உ

சைபக

8

வாக அைம க அ தள ஊ எ அைழ க ப ட ராம அள லான அைம இ த . அத ேமேல ைண ம டல அள நா எ அைழ க ப ட அைம , அைத அ மாவ ட, ம டல அள ேகா ட எ அைழ க ப ட அைம இ தன. ராம ம நா அள லான அைம க உ சைபக னா வ க ப டன. இ ேபா ற உ சைபக பரவலா க ப ட வாக அைம ப லவ , இைட கால பா ய கால ேப நைட ைற இ தன. வ வான அரச க ைமய அ கார ட அர க இ லாத ைல , வள கைள ச யான ைற பய ப ெகா ள , ற த ஆ ைறைய வழ க இ த ைற உத யாக இ த . ப லவ ஆ கால , ராமண க வ த களாக அ க ப ட ல கைள ெகா அைம த ‘ ர மேதய ’ எ ற ராம களா ஒ வைகயான ராம க உ வா க ப டன. இ த ராம க த சைப இ த . இ த வைக ராம க உ வா க ப டத ன பல ேநா க க இ தன. ஒ ற , ப ட ப ற ல க அ க தன, அதனா வசாய அ க த . அேத சமய , ல ச ப தமான ப வ தைனக அ க ததா , ல க ம அ க த . இதனா பண ழ க ப ேவ ப க அ க த . ெகா ைகயள , ராமண க ராம ய ெகா ைகக

ெப ம இ ததா , த ைய அ க த .

ராமண க

ல க

வழஅரச க

ல வரலா றா ய க ப , ர மேதய கைள உ வா ய அர ய யான ஒ காரண ட தா . இ ேபா ற ராம க , ப லவ க ஒ வ வான அரைச த ழக வ ய ெகா தேபா உ வாக ஆர தன. த வரலா ஒ ேபரரைச ேதா த ேசாழ க கால அைவ அ கமாக உ வா க ப டன. ஆக, அரச க த க ஆதரைவ அ த ய வைக ராம க , பைழய நா அ ல ஊ சைபக த னா ைய அ கார கைள ைற தன. இத காரணமாக, ஊ எ ப ராமண அ லாதா வா ராம களாக ர மேதய ராமண க அ கமாக வா இடமாக மா ய . நா காவ வாக அைம , நகர எ அைழ க ப ட நகர ச ைத ைமய . அத ெசா தமான சைப இ த . உ வ க ைத வ தக கைள கவ அைம பாக நகர இ தா , அ ள க இ த வசாய ல க ேம வாக உ ைம அவ இ த . இத ல , நகர , ராம எ ற ேவ பா ெத வாக இ லாத ைல இைட கால ல யைத ெகா ளலா . ப லவ க ஆ ைறவாகேவ இ த நகர க , ேசாழ க ஆ அ க வ தைத பா ேபா , ேசாழ ஆ நகர க வ தக வள யைட தைத ெத ெகா ளலா . ஆக, நகர க , அ க வ த வ தக, வ க நடவ ைக களாக க தன. அவ ெசய பா க அ த அ யாய வாக ள க ப . ஒ ெவா வாக அைம உ சைபக அ த த ல ய அைம ைப ேச த ெபயேர வழ க ப வ த , அதாவ அைவ ஊ , நா , நகர எ ற ெபய க அைழ க ப டன. அ த சைபக உ ன க ஊரா , நா டா , சைபயா , நகர தா எ

அைழ க ப டன . 9 அதாவ ஊ , நா , சைப, நகர ேபா றவ ம க அ த த ெபய களா அைழ க ப டன . ெபா வாக, உ ய வயைத எ ய எ லா ஆ க சைப உ ன களாக இ தன . அத காரணமாக, சைப எ க ப க ஒ ெமா த ராம அ ல நகர ஒ தைல ெப றதாக இ த . சைபக ச கலான அைம ைப உைடய வா ய எ ற இ த . அ ேகா அ ல ம ல வள கைள வ ெபா இ த . த ர, ஆ கண தா எ ற ஆ ைற சைபக இ த . நகர அைம வா ய க இ தன. உ ேகா , வாக ெபா சைபக டேம இ த , ெபா வாக ஊ , நா , நகர ஆ யைவ ஒ ைண உ ேகா ெசய பா கைள கவ தன. இ நம எ ேக , பர பள அ கார ேவகமாக வள வ த அர த னா ெப ற, அ கார ப த க ப ட அைம கைள ஏ ஆத அவ வள உ ைணயாக இ த ? இத பல காரண க இ கலா . த ைமயாக, உ வன கைள ஒ ப அர ய யாக அரச க ற த வ யாக இ கா . ல ப கார கால ேத ெசய ப வ த உ வன க வள உ ைணயாக இ தன. த ழக பல ப க ைல லாத த ைமைய ெகா ததா இவ ேதைவ அ க த . ம க அைனவ ர வ த எ லா கைள அவ கைள ஏ க ெச , ஜனநாயக ைற ப ெசய ப வ த சைபக ேவெற த வாக அைம ைப ட சம வ ெகா டதாக இ தன. உ ம க யமாக த தரமாக ெவ உ ைமைய அ த இ த வன கைள ஒ ப அர ய யாக பல க கைள , அரச க த ைய ப ய ர ைனகைள உ வா க . ர மேதய ராம கைள உ வா வ க

இ தேபா , ஊ , நா , சைப, நகர எ த த தைல இ ைல.

ஆ யவ

வாக

நைட ைற , அ ேபா ல ய தகவ ெதாட ைறகைள ெதா ப ைறகைள ைவ பா ேபா உ சைபக ற பான வாக ைதேய த ெகா தன. பர பள ேவகமாக வள ெகா ஒ ேபரர , ைமய ெசய ப ட வாக க பா கைள நா வ ெசய ப க யா . எனேவ, ம ய ஆைணய வ கைள , க கா அைம பாக இ தேபா , உ அைம க வ வ ைல கவ ெகா வ வாக ெசல கைள ைற ற த வ யாக இ த . இ த வாக சைபக வழ அ கார ைத ெப தன. ப ேனாரா றா ெசா தமான இ க ெவ கைள ப இ டேவ . ெத னா கா மாவ ட உ ள ஜ ைப எ ற ஊ இ த வ தக ஒ வ , 10 அவ மைன ைய தா க ெகா ற ற காக உ சைப ெபா க யைத ப ஒ க ெவ ற . ம ெறா வ ைய ெகா கேவ , ஒ ெப ைண யதாக உ அ கா ஒ வ ற சா ட ப அபராத

ெச

யதாக

வ த ஒ வைன னா அபராத , அேத ஊ , த ெகாைல , நகர சைப

ற . 11

ராம அள , அர அ கார கைள க கா ப க ெகா ளேவ ய யமானவ ஒ றாக இ த . வன ெபா ளாதார பய ப த ப வா ைதகைள ைவ பா ேபா , அர ச க அைன தள க உ ள அைம க , த னா ெப ற உ சைபக தா ஆக ைற த நைட ைற ெசல அைம பாக இ த . அ க ெசல த, அள ெப யதாக அேதசமய அ கால தகவ ெதாட ைறக இ த ைலயா ற பட ெசய பட யாம இ அ கார வ க ேதைவைய அர இ லாம ெச தன இ த சைபக .

உ ெத

சைபக மாதலா , ம க த ; எனேவ ேசாழ கைள ேபா ற ெசய ப வ தன அவ ய ைத உண வ வா

வாக

அ ள ைலைமக ம க ப க ஏ ெகா வைக ெசய பட அவ றா ற த வாக அைம பாக அைவ இ தன. ெப ய அர கைள கட உ சைபக எ ப ப ைட கால அவ இ த ற .12

அர வ வ உ ைம ெத வாக ஏ ெகா ள ப ட , வ வாைய வ ப அர ெகா ைக ம ெசய பா ய அ சமாக இ த . ேசாழ அர வ வா வாக ைத , பைழய வ வா ரேதச க ப லாக ம டல எ ற ய வ வா கைள , வளநா எ ற ய வ வா மாவ ட கைள உ வா வ ைல வ த . ம டல எ ப ஆக ெப ய வ வா ேமலா ைம ப யா . அ ள அ கா , வ க ப ட வ வா கான ப ேவ ைட வாக ைத கவ வ தா . ெசய ைற , ம ய க ல உ வாக இைட இ ெசய ப வ த . இத ல வ வா வ ப அ க ெபா க பா இ நா எ ற வ மான ைத ப ய ஷய கைள நா டா உ சைப ெச த . வ வா வ ப அ அைம பாக ராம க இ தன. ஊ , சைப, நகர ேபா ற அைம வ வ

ெச வத கான ெபாத . எ ற பைட க

தன. 13

வ த ெபா க ம ஆ ஒ ப காக இ கேவ எ அற க றன. ஆனா , நைட ைற , வ த க அ கமாக, ட த ட 40% ஆக இ த . அர தர ப ற வ கைள த ர பல தமான வ க உ வாக தா வ க ப டன எ பைத இ ேக க ெகா ளேவ . ெபா வாக, உ பப காக வ

த . 14

ல வ , ல ெச ய ப வதா , ல அள ம ைற

வ உ ப ைய ெபா ேத ைலயான ஒ வ த அத இ ைல. ைறைய அ பைடயாக ெகா ட, ஒ ந ல உ ப ைய கண வத காக ,

ணய எனேவ, னமான வ ைய

ண பத காக ப ற ப ட . 15 ைள ல க ம அ கமாக வசாய நைடெபறாத ல க ம ைறவாக இ த . ல , வசா க க ப வ க , ல பா ச ேவ பதா ஒ ெபா வான இட ெபற ப கான வ எ பல வ க ேச ததாக ல வ இ த . உ ள கைள ஏ கைள பராம பத காக உ சைபக வ ப யம வத காக அர அ கா க ப அவ க தரேவ ய உண காக லவ ஒ ப யாக இ த .

வா வத காக , வ தன. ஆ கைள தமாக வ ேபா தரேவ ய பண

வ க அர ய யாக யதா தமானைவயாகேவ இ தன. இ அரச த ம காரணமாக இ லாம வாக அ பைட , நைட ைற எ சா யேமா அைத ெபா ெசய ப த ப ட . க அ கமான வ பல க கைள ெகா வ எ ப ெத த . வ வ ெச பவ க த ப ட அ ற க ர ட க

கா களாக ப

ெச ய ப

றன. 16

ஆனா ற பட ெசய ப ட ேசாழ ஆ இ ேபா ற ச பவ க க ல இட க தா , நைடெப றன. அ க வ வ ர ட க ைல த ஓ அர த ைமக , ஒ அர ப ேபா அத ைமய அ கார பல ன ப ேபா தா இ த ைலைமக உ வா றன. இ ேபா ற க க ப றா றா ற தா ப ெச ய ப றன. அ ேபா ம க ேபாரா ட க ெவ தன. த கள இ ட ைத ய இட கைள ேத ெவ ேய ைல ம க த ள ப டன .

வ க நடவ ைகக காக ெதா ெச வத காக வ க ப ட வ க வ வா கான இர டாவ ெப ய ஆதாரமாக அைம தன. வ தக, வ க நடவ ைககைள ப ப ேபா இத ற பான இட உ . இ ைமயாக , வசாய த த ம ற ெபா ளாதார நடவ ைகக ( ட த ட) எ லாவ இ த வ க க ப டன. ராஜபா ைடக ெகா ெச ல ப ெபா க க வ க ப ட . கைடக அளைவ ைற

வ க ெச ய ப ட ெபா க , எைடைய ெபா ேதா ெபா ேதா வ க வ க ப டன. வ க க த ப ட வ ெச தேவ . உ யாபா களான ெச க ெவ நா வ க க , பாக ேசானக க எ அைழ க ப ட அேர ய க வ க ப ட . இத ல ெவ நா வ க க த ழக த வ தக ெச வ தன எ ற ெச ைய அ ெகா ளலா . ெபா ெகா ல க , ெநசவா க , எ ெண எ ேபா , ெகா ல க , யவ க ஆ ேயா அவ க ெதா க கான வ க க ப டன. ஆ ேம ேபா , சலைவ ெதா லா க , னவ க ஆ ேயா வ த ப ைல. ெதா ெச வத கான க களாக இ த ெகா ல க உைல, ெநசவா க த , ெச ஆ யவ வ க ப ட . க ப ட வ க ம வாக எ த அள எ லா ெபா தைல ட எ பைத அ ெகா ளலா வ க ப ட வ க ப ய இத ப ெனா றா றா க ெவ ஒ வ க அரச ற த நா ற பய ப த ப ட எ ெத ெச தேவ ய வ க , ேகா க ெச தேவ ய வ க , ெச தேவ ய வ க , ெபா ெகா ல வ க ; ெந ய ப ட க ேம க

, உ இ த ளாதார நடவ ைகக . ஊ ம நகர சா றாக ள ற . ஊரா வ க ப ட பல வ பா க ெச வத காக ற . இ ஊ ெச தேவ ய வ க , ஆ கைள பய ப த க ப டைவ, பல ய ப டைவ;

வ க ப ட வ பைட ர க

10% ெபா ப ெகா பத காக

காக ஒ க ப ட ; லவ , வ ; வல ைக இட ைக

சா க கானைவ; 17 மாதா ர வ ’ ; ப யாள க ெகா க ேவ ய 10 கா க எ ப ேவ வ க 18

ேசாழ க கால ெதாட த . ேசாழ க றா க ைல க ெவ இைத உண

ஒ ெவா வ இத அட க .

ற இ த வ க அள வாக அைம இ ப யாக இ த . ப றா றா ைட ற .

மாறாம இர ேச த

வசாய ம த ல க ெந தா யமாக ெகா க ப ட வ க , ெபா ேம க ப ட வ க , பண லமாக ெச த ப ட வ க ; த க காக ெச த ப ட வ க ; ெபா ெகா ல க அ த ; ஊ கண கைள பராம க ெகா க ப ட வ க ; த ப டவ களா வ க களா ெகா க ப ட வ க ; ெச க க ப ட வ க ; ெபா வான கா நைட ெகா கைள ள கைள பய ப வத ெகா க ப ட வ க ; நா ம ஊரா வ

க ப ட ம ற வ க

நகர தா வ க ப கைட க ப வ அ மல க , ஆ ய ெபா க ெதா

ைற

ஆ யைவ இ

அட க . 19

ட வ க இ ேபா வாக இ தன. க , எ ைச மர க , உல த ப க , பா , ெவ ைல, ம , இ , க வ க ப ட . த ர வ தக க

கைலஞ கக ப ட . 20

லவ வ க வ க ம ய க ல ேச க ப டன. வ வ ைல க கா க த ைக ெச ய , ராம ேம ள வாக அைம க அ கா க ய க ப டன . ஆனா , ப யாள க ேம க ப ட வ க , ம ற உ வ க ராம வாக வ தன. ம ய அர உ சைபக ேகா க வ த . இ வ வாைய ப ெகா

வ யாக அைம த . உ வாக ேகா க , அ க அ கார ெப

வ ல த ,

கைள,

பாக

வ வ ைல க கா ப த ைக ெச வ த கவன ட ெசய ப நடவ ைககளாக இ தன. வ வ ைல ெபா தவைர அர அ கா க வாக சைபகேளா தா ெதாட ெகா தன . சைபக தா வ வ க தவ க ெபா பா யாக இ தன. இ த அைம ப றா றா , ேசாழ அர யைட த ற , ெதாட த . எ லா வாக சைபக - ஊ , நா , நகர ஆ யைவ, வ வ ைல ெபா தவைர அர க கா ேலேய இ தன. இ ேபா ற, ஒ ைண த வன யான அைம நைட ைற இ த , 1266 த ப ட உ ைமயாள க ப ேவ இட க இ கட வா வ கைள ெச த யாதேபா , அவ க ைடய ல கைள மைனகைள ேகா ேதைவயான பண ைத ர ன . 21 1003 ெத னா கா மாவ ட உ ள நாவ நகர கண க ம ற ேதவதான ராம க கண க ச பா க ப டேபா ெந லாக ெபா னாக ெகா க படேவ ய வ க ெச த பட ைல எ ப ெத யவ த . நாவ ைர ேச த நகர தா அைத ெந லாக ெபா னாக ெச

தேவ

த . 22

1125 ெத னா கா மாவ ட உ ள இழ ைப ஈ க வைதஉ ள வா

ல ைத ஒ வ க பதாக 68 சா (த ேபாைதய யா நா டா க டைள ப ல ைத 64000 அ ள ஊரா ட நா களாக ம ம லாம , ேகா ப காக கா க

ச யான கண ைக

வ க

ெச த மைல) கா க வ அவ க

கா டாமசைப வ ய ,

வ ெபா

. 23 ைறவாக, 1267சைப அரச ம பைன ெச த . கா டாம இ த ட தர ப ட 50000 தன . 24

வ வ வ வா வாக நா ைலகைள கட இ த வள றா களாக உய இ த ேசாழ அர கால ைத ஒ ேய இ த . ர றா வ வா ைற வா க ஒ ைண க ப இ த . ப ேனாரா றா ராஜராஜ , ராேஜ ர கால வ வா வ உய த . இத வ வா வாக ெபா பான எ ைக உய த ஒ காரணமா .

வள த . வ ழ வ , ப தா ப , தலா அ கப சமாக அ கா க

அர வ வா இ காலக ட ெப மள அ க தத சா றாக இ வரச களா அ க ெசல க ட ப ட ெப ேகா க ள றன. ேசாழ அரச க வ ைம தலா ேலா க கால இ ைறய வ ய . அவ ஆ கால (1070) அ வ த றா அ கா க எ ைக ைற , வ ஏ ப ட ைற அ காரணமாக இ த . ப ர டா றா நா காவ கா ப ேசாழ அர ஒ யேபா , வ வாெத ழ ெதாட கய வ வா

ஆ யா ட

வாக

ெப

னா ட மான

யைட தன. 25 கலாசார,தக

ப லவ க கால ெத ழ ஆ யா த அர க டனான ராஜ க, வ தக ெதாட க த ழக அர க ெவ ற ெகா ைக ய ப வ தன. அ நா க அ வ ேபா நைடெப ற பைடெய க அர ய , வ தக யான பலைன அ தா , ய கால ேநா அத பல ைறவாகேவ இ த . இ

அர க

ெபா. . நா கா நா க , ழ இ ேதாேன ய

றா ம தா லா க வைர இ

இ யா

, பல ெத ழ ஆ ய ய நா வைர, ெத வ சாவ ைய ேச த இ

அர க இ ம வ இ க ெத

26ெச

வ தன. இதனா

இ த

ரேதச

அக27 யாவாக ேதா றம த . அ ேகெய லா அரச க ம லாம , பைட தளப க , ேரா த க , ராமண க , தக க , ைக ைன கைலஞ க ஆ ேயா இ ய களாக, யா ெபய தவ களாக இ தன . அ த ரேதச ட ய ப ட ப ேவ க ெவ க இ த வர க நம யவ ளன.

இ த ேய ற பைடெய களா ம ேம ஏ ப டத ல. ைசேல ர ேபரர , ெத யா அ உ ள இல ைக நட த ப ட கட பைடெய க , அவ ைட த ெவ க ைற த கால ேக தன. அவ ைற கால களா வ ரா வ யாக அவ ைற க பா ைவ ப ட நா கா எ ப ெத வாக ெத த . வ தக, கலாசார யாக ெச ய ப ட வா க ட நா ற . இ த கலாசார ப மா ற அைடயாளமாக இ ைல ப க ேபா யா ள அ ேகா ஆலய . கா ேபாஜ ம ன இர டா யவ மனா ப ர டா றா க ட ப ட இ த ஆலய . இைத ேபால, ெத ழ ஆ யா எ ப ேவ அைடயாள ன க இத கான சா றாக ள றன. அரச க இ களாக இ ததா , ஆர ப நா க இ மாத ெத ழ ஆ ய நா க ேவகமாக பர ய . அ த அரச க ஆதர இ த இ மத க ெச த மத ேபாதைன இத ஒ காரண . உ நா ச க, கலாசார , இ மத ந ைககைள ய கைள எ தாக ஏ ெகா ட இ ெனா காரண . அத தமத கா ற ெதாட ப மா ய நா வைர ெத ழ ஆ யா ஒ யமான மதமாக உ ெவ த . இத ல , இ லா ய மத ைத த ய மேல யா இ ேதாேன யா தா .

ஆ ர ஆ க ேமலாக, இ த அர க இ யா ட மத யாக கலாசார யாக ெந ய ெதாட ைவ தன. ஆனா இ த ப னா க ெப ய ேபரரசாக ள ய . ச பா, கா ேபாஜா, ைசேல ர, ஜய நா க அ க த க னா ெச வ தா க . அ ன ேபரர அர ய ம ெபா ளாதார அள லான வ லர ைலைய மைற கமாக அ க ப ேபா இ த . 1015 தலா ராஜராஜ சா பாக , 1033 தலா ராேஜ ர சா பாக 1077 தலா ேலா க சா பாக ேசாழ ேபரர னா ெச ற க , அ த ரா ய அர ய , ெபா ளாதார யாக னா வ த ரதானமான ைலைய உ ெச றன. ெத ழ ஆ யா இ யா இட க ைட த க ெவ ெப பாலான க ெவ க சம க , ம றைவ ேவ ெபா க ப டய க ெபா இைலக ய நா , லாேவா , மேல யா, நா க

ைட

தா க , அ த ப ப ேவ களா ெத வாக ெத ற . த உ ளன. ட த ட ப , அதாவ க ம ணா ஆன ெபா க ப றன. இைவ இ ேதாேன யா, தா லா ஆ ய

றன. 28

ெப பாலானைவ ம ன களா அ க ப ட மத யான ெகாைடக ; ம றைவ அரச க ெப ைமைய ேப பைவ; ல த ேபாதைனகைள ெகா ளன. சம த னா , சம த ைத அ பைடயாக ெகா ட ரா த னா எ த ப ட இ த க ெவ க , இ த ப ல ய இ யா தா க ைத, பாக இ ம த மத க தா க ைத கா றன. த வ வான தா க , அ த க ெவ க பய ப த ப ட எ க ெத ற . க ைற த ல கைள த ர ெப பாலானைவ ஆ , ஏழா றா ைட ேச த ெத ரா யா ப லவ ர த தா எ த ப ளன.

உ ெமா ெயா க ஏ றவா ல சமய மா ப த ப , ெப பாலான க ெவ க பய ப த ப ள ெத ரா ப லவ ர த ெத ழ ஆ ய ச க த எ கைள றா க ேம ெகா ச ெகா சமாக பய பா எ ெகா கேவ எ பைத இத , இ த அர க இ த ெப வா யான த ச க காரணமாக இ கலா எ பைத கா ற . த ர, அரச களா ய க ப ட த ழ கைள த ர, ேய யவ க பல இ த நா க வ தக ெச வ தவ க எ பைத இ ற . ேம ப ட க ெவ க அ க அள

அ மான ைத ல இட க உ ெச றன. ச த இ ைலெய றா , மா ஏ

ைட த க ெவ கைள ேபால இட க த

க ெவ க ெத ழ ஆ யா ைட ளன. 29 ெபா. . அ ல நா காவ றா ப றா றா வைரயான ஆ ர ஆ கால ைத ெகா டதாக இைவ உ ளன. இ த ழக ெத ழ ஆ யா இைடேய இ த ட கால கலாசார வ தக ெதாட கான ஆதாரமாக உ ள . இவ க பழைமயான தா லா ைட த த ரா யா ஆன ெபா ெகா ல உைரக (இர டாவ அ யாய ைத பா க) ெச க ப ள . ம ற ஆ க ெவ க ஒ ப ப றா றா வைரயான . அ த ழக வ தக கைள ப ற . ெத தா லா ள, மலா பக ப வட கைர ேக ரமான இட இ , தேகாபா எ ற இட உ ள க ெவ , அவ நாரண எ ற ள ைத ப ற . ம ராம ம ல க பா கா இ உ ள எ அ த க ெவ ெத ற . அவ நாரண எ ப ஒ பதா றா ஆ ட ப லவ அரசனான றா ந வ ம ெபய க ஒ எ ப ட த ததா .

ேம

ெபா

ப க இட க அரச ைடய ப ைடய ெபய கைள ைவ த ழக வழ ப ற ப பைத நா கா ேறா . இ த ள ெபா ட ப ப அ த தேகாபா ெசய ப ெகா இ தைத உ அவ க இ த யமான இட ைத ப ெத

அ ல அரச க இ ம ராம உ ன க ச க ற .

வைரபட ம ரா றா

இ க ெவ

3.1 த ழக ப

ெத எ ற

ப மா

இட பாகாஆ யா உ ள எ ற இட

ப நா கா உ ள

ப றா றா க ெவ ைச ஆ ர ஐ வ எ ற வ தக ைவ ப ற . ஆ ர ைசக ெச ஐ ேப எ ப அ யேவா அ ல ஐேஹா அவ க த கைள தாேன அைழ ெகா ெபயரா . அவ க நானாேத க , அதாவ பல ேதச க இ பவ க எ அைழ க ப றா க . ப க ெவ இ த ம த க க ப ட வ கைள, க ர ம அைட பைட க ப தைலவ அவ ைடய மா க ெகா கேவ யைத ப ற . பாக உ ள க ெவ நானாேத களா ேகா ஒ க ட ப ட ட ைத ப வ தக க ேகா க , ள க ஈ ப வ த , ெத ழ ஆ ய நா க வ வ தைத எ கா ற . ெபௗ த ேபரர க

ணகர

அதாவ ற . இ ேபா ேபா ற ெபா ப க அவ க ட கால

னா

இ யா, னா, ெத ழ ஆ ய நா க ஆ யவ ைற இைண பாலமாக த மத இ த . இதனா அ க த ெபௗ த யா க க இ யா வ ைக, இ யா னா ல ய அர ய , ெபா ளாதார ைலகைள ப அ ெகா ள உத ற . இ ய ன ெதாட க , னா வ ைக த த இ ய த க ஆ ய வர கைள ன க க ல ெத ெகா ள ற . ெத யாைவ ப , ப லவ க தைலநகரான கா ர ைத ப (இ உ ெச ய ப ட தகவலாக இ லா டா ட) த த ெபா. . த றா ஒ ட ப ள . அ க க ணா க இ த ரேதச

அ க

ைட

றன எ

ற . 30

ெபௗ த யா க க இ யா ெபா. . ஐ தா வ ைக தர வ ன . ஆறா றா ஆர ப வா , யாைனக ம ற வன ல க க

றா , ெபா. . 501 , ைவர க ,

ேவைல பா ைற த ம ம பல ெபா க

க ைற த ெத

, வாசைன யா

வ தைத ப ன ஒ ப ய ட ப ட ெபா கைள ைவ பா ெச வ ன க உ டான ஆ வ ராஜ ம ப லவ நர மவ ம அ ய ன

ெச க , க னா ஒ

ெத ற . 31 இ ேபா , இவ ைற வ தக ெத ற . ெபா. . 720 ப ய வர

ேம உ ளன. 32

எ டா றா ற , இ ய னா உற க ஒ வ டன. டா வ ச அரச க ஆ ட கைட வ ட க பல ழ ப க ல யதா , ெபௗ த யா க க த தரமாக இ யா வ ெச ற பாைத ட த ட அைடப ட . அத ன ெபா. . 960 சா வ ச ஆ வ த ற ைலைம ச ரைட ததா , இ யா டனான அர ய ம ெபா ளாதார உற க ேன ற ஏ ப ட . ன வரலா , ேசாழ அரச க ன ச கரவ அ ய கைள ப ற . அவ தலாவ , தலா ராஜராஜ , ‘ேலா- ஸா-ேலா- ஸா’ எ ற ெபயரா னா அைழ க ப டவ , 1015ன அைவைய அைட த

. இ

, த த ,

சா ரா ஆ ய ெபா கைள அ க அள எ ெச ற . 33 இர டாவ , 1033 தலா ராேஜ ர ‘ -ேலா-ேலா-ச -ேடாேலா- ேலா’ அ ய . தலா ேலா க ‘ -ஹுவா- யா-ேலா’ அ ய றாவ னாைவ 1077ஆ ஆ அைட த . க ணா ெபா க , க ர , ப டாைடக , கா டா க ெகா க , த த , ய , வாசைன ெபா க , ம பல ஆட பர ெபா கைள ன ச கரவ ப சாக த க எ ெச றன . இத ப லாக அ க அள தா ர அவ க வழ க ப ட . 34 ன க , இ த ச கரவ அ

க ப ப ட

எ லா ஒ எ ைன தா

றரசரா அவ கள , ேசாழ அரச க

ய ேநா க ன அரச க ட ந ெகா , த வ தக க வ க ைத அ க ப தா . ெத ழ நா க அைன னா அர ய ெபா ளாதார வ லர த ைமைய அ க ததா , இ நடவ ைகைய ேம ெகா வ ேசாழ க யமானதாக இ த னா ட ந ற ேப வ ேசாழ க த ஆ வ , கா ட உ ள தாேவா மடாலய ஒ இ 1079ஆ ஆ க ெவ ஒ ல ேம உ யா ற . அ த க ெவ ப , அ மடாலய 600,000 கா க வழ ய தலா ேலா க ற ந ெகாைடயாள எ

கழ ப

(அ ல இ ய) ட ைல. இதனா கட வ தக , ப த ப வ த ைப ெபா தவைர க ெவ ய ற வா ெஸௗ எ ற றா க ெவ , ற .

ேகா கா ர எ ட ப ற . ன அரசரான ெபய அைம ள இ த ேகா , அரச க ெபய கைள இட க ைவ த மர இ ெனா சா றாக ற . பல இ ெபா க இ த இட க ப ளன. த ழ க பல வா ெஸௗ அ கால

வா வ தைத இைட கால வரலா றா ய க ஜய ெத ேபா

த த

றா . 35

ன க , இ யா டனான வ தக , த வ தக க யமான ப க ைப ப ைதய வரலா றா ய க , இ ய ெப அேர ய களா , ம ற கடேலா நா களா க எ றன . ஆனா , வ க க ப க ெத ழ ஆ யா க ெட க ப ட ஏழாவ இட வ ற . இைட கால க க ெப இட க ெட க ப ட இ த ப றா அ க ட ப ட வ ேகா ைல ப அ த கா ெபா ள க ெட

த .

ைசேல

கா ஏதாவ ேக

ற . ேநர இ

36

த ழக ெதாட இ ப லாக உ ள .

னா ததா எ ற

ர ேபரர

ஆ ய நா கேளா , ைசேல ர க

த ழக ஜய

ெந ேபரர

ய ெதாட இ த இல ைக அர ய

யாக ெபா ளாதார யாக ய வ வா தைவ. ம ரா பைழய ஜய ேபரரைச , எ டா றா ைசேல ர க ஜாவா ம ராவைர, மலா பக ப வைத தம ெகா வ ஒ ேபரரைச உ வா னா க . ன க இைத சா -ேபாஎ , அேர ய க ஸபா அ ல ஸபா எ றா க . அவ க அைம த இட ைத ெகா கட பல ைத ெகா னா ேம கா யா மான வ தக ைத ைசேல ர க த க பா ெகா வ தன . மலா கட கைர அைம த, கடார எ த ழ களா அைழ க ப ட ேகடா இைட கால , மலா கா னா ய ைற க களாக ள ன. இ ய ெப கட வ தக ேச ட களாக , வ தக ைத க ப த ய ேக ர களாக இைவ இ தன. ெத ழ ஆ யா க ெப ய அரசாக இ த ைசேல ர ேபரர ட தலா ராஜராஜ க உற ெகா தா . இ த ந ற னா , ைசேல ர ேபரரச நாக ப ன அவ ெபயைர ெகா ட டாம கார எ ற த கார ைத க னா . இ த கார ைத பரம பத காக ராஜராஜ 1006 ஒ ராம ைத இைற யாக வழ ெத ழ ஆ ய னமா எ அனா . 37 இ த கார க ட ப ட , நா க ைடேய வள வ த வ தக இ த வ தக ெதாட ைப ப

அைடயாளமா

ய ஒ ன க

. 38

தலா ராேஜ ர கால இ த உற மா ற க , கடார ைத தா க அவ 1017-18 தம கட பைடைய அ னா . பல வ ட க நட த இ த ேபா க , ேசாழ பைட கடார ைத ம ற ய ைற க கைள ைக ப , ஏராளமான ெச வ ைத ைகயக ப ய . இ த ெவ வாக க ெவ க ெபா க ப 39

ராேஜ ர த த . இ த

கடார ெகா பைடெய

டா

எ ற ப ட ெபயைர ச யான காரண

ஈ எைத

வரலா றா ய களா க க ய ைல. ஆனா ெப பாலாேனா க ப , இத கான காரண ைசேல ர க அவ க ட ேக ரமான இட க அைம த ைற க கைள ெகா , ழ நா க வ தக ைத க ப த ய றதா , அைத எ த ழக வ தக க நலைன பா கா கேவ இ த பைடெய க த ப ட எ பதா . இ த பைடெய ப ெனா றா ரராேஜ ர

ைட த ெச வ அரச கைழ ேம ய . றா ஆ ெச த கால ேசாழ அரச களான தலா ேலா க கட பைடகைள அ

கடார ைத ெவ

ெகா

டதாக

ற ப

ற . 40

ேசாழ க கட பைடெய , ட கால ேநா கட வ வ தக ைத மா , த ழக வ க க அ லமாக டதா? அர ய யாக எ த மா ற கழ ைல. ைசேல ர க ஜய ேபரர ப றா றா வைர, ஜாவா அரச களா ெவ ெகா ள ப வைர ெதாட த . ேமேல பா த ேபா , ப ெனா றா றா ைட ேச த ஐ வ எ ற வ தக ம ரா க ெவ த வ தக க ைற க க த க நடவ ைகைய ேம ெகா டத சா றாக ள ற . ஆனா ேசாழ க நட ய கட தா த , த ழ வ தக அளைவ அ க ததா எ ப ேக . இல ைக இல ைக டனான த ழக உற க த கலானதாக , அ வ ேபா அர ய ட க அைம ெகா பல ைற இ நா க ைடேய ேபா க நைடெப ெகா , ெகா த பானதாக இ த . ேசாழ க ஆ னா , த அர க பல ைற இல ைக பைடெய றன. ப லவ அரச க ம தலா நர மவ ம இல ைக கட பைடைய அ றன . நர மவ ம இளவரச மானவ மைன இல ைக அ யைண அமர ைவ பத காக பைடெய தா .

ஆனா

அ த பைடெய

மானவ ம ஆ

க ப

நா கட த ப டா . 41 பா ய அரச க அ க இல ைக ேம பைடெய தன . ஆனா , ேசாழ க ப லவ க எ ரான த க ேபா , இல ைக அரச கைள த க டாக ேச ெகா டன . இல ைக வரலா ைற மகாவ ச இ த க

கைள ப

ெச

ற . 42

ேசாழ அரச க தலா ராஜராஜ , ராேஜ ர இல ைக ேம நட ய பைடெய க ய வ வா தைவ. தலா ராஜராஜ 993 இல ைக ேம பைடெய வட இல ைகைய ேசாழ அர ஒ ப யாக ஆ னா . அவர பைடக ராதன தைலநகரமான அ ராத ர ைத அ , ெத ெபால வா எ ற இட ைத தைலநகராக உ வா ன. இல ைக வைத ேசாழ க ஆ ெகா வ ய ஒ ப யாக இ த க ள ய . 43 ராஜராஜ ய ைமயான ெவ ேபா , அ க ெத றன. மகாவ ெகா ைளய தைத ப

ைடய மகனான ராேஜ ர 1017-18 இ த ெவ யைட தா . அவர க ெவ க , இ த அள ெச வ ைத அவ ைக ப யதாக ச அவர பைடக இல ைகைய ய வர கைள அ ற .

இ ப

ெப ெவ அைட தா , இல ைக ேசாழ நா ஆ அ க நா க க ைல. ப ர வ ட க உ ளாகேவ, ரமபா நா ெத ப ைய ெகா டா . ேசாழ க எ ரான ள அவ க ப தா த ராேஜ ர மக க கால ெதாட , தலா ேலா க கால ஜயபா 1073 இல ைக வைத த ஆ ெகா வ வைர த . ேசாழ பைடெய இ ய 1088 , த ழ பைடயான ேவைள கார பைட ஜயபா எ ராக ள ெச ய ப டேபா நட த . இ த பைட

ள ஜயபா வா க ைமயாக ஒ க ப ட . 44 அ த ர க , அரச வாசமாக இ பதாக ெபால வா

இ த த காைரைய பா கா க உ அ ஒ ப த ெச ெகா டன . இ த ள ேலா கனா ட ப டதாக , இல ைக அரைச அ இ ய யாக, இல ைக வா த ழ க வாச ைத பய ப அவ க உண கைள ள அவ இைத ேம ெகா டதாக மகாவ ச ெத

ற . 45

இல ைக கன ெகா ெச

ைக தான ப ெகா ட னா தா . வர ப ட அ ைப உய ய

ேசாழ க பைடெய , அ த நா ைட அவ க , த கள நா ைட வா க ெச ஜய இல ைக க அள ெச வ , ேசாழ ேபரர ெச வ . அ அரச ப பைடக ேகா கைள

க வத பராம பத உத ய . 46 த வ தக க வ க நல கைள பா கா ப இர டாவ யமான ேநா கமாக இ ததா எ ெத ய ைல. ெத ெத

யா

வ தக ழ ஆ யா ஆ ய றா ஈ ப கா , ெத ழ ஆ ெபா க ஆ யவ வ த ப அைவ ெப ேச தைவ. இ க ெவ

ைன க ெவ க பா ெபா. . 1100 அவ இர ம க ெப பா ஐ

வ தக க இல ைக த ேசாழ பைடெய இ த எ பத எ நா

ச க க க இ யா இல ைக, நா க ைடேயயான வ தக எ டா வ தன. வாசைன மர க , க ர , ப , யா ம னாைவ ேச த ற த பல தக அவ க ஈ ப வ தன . இல ைக க ட ய ப ளன. 1300 இைடேயயான கால ைத 1300 1400 இைட ப டைவ. வ அ ல நானாேத க ேபா ற

47

நடவ ைககைள ப றன. இ வ தக க தா க ட நா களாக, ஆ மா ற இ த கால கைள கட சா றாக உ ள .

அ ல ஒ பதா எ ற ய வ தக

றா ைட ைவ ப

ேச த க ெவ ற .

ஒ நா த மத ைத

ேச த இவ க ேகரளா இ க . இ த க ெவ ெகாைடைய ப ற .

அ ராத ர ைத வ , த கார

ேச தவ களாக இவ க அ த

நானாேத க , ேசாழ பைடெய ைப ெதாட , ெப மள இல ைக ெபய தன . கட ப வட ேநா , உ நா ெத ப த க கைள இவ க அைம ெகா டன . ெபா. . 1100 , அதாவ இல ைக அரச க ேசாழ கைள ேதா க த தர ைத அைட த ன ைட அவ கள க ெவ க , ேசாழ க நா ைட ெச ற ன இல ைகையேய த க வா இடமாக அவ க அைம ெகா டன எ பைத ெத ற . த ழக நைடெப ற வ தக வன மர கைள இல ைக அவ க ெசய ப னா . அவ கள க நகர அ ல ச ைத ைமய களாக உ ெவ தன. அ த நகர க வாக , ெப ம க எ இல ைக க ெவ களா அைழ க ப வாக சைபகளா கவ க ப ட . த ழக ைத ேபாலேவ இல ைக எ லா உ வள கைள வாக ைத வாக சைபக கவ தன. த ழக ெப நகர க மாநகர எ அைழ க ப வ ேபால அ ராத ர ேப எ அைழ க ப ட . த ழக ைத ேபால அ லாம , இல ைக நானாேத க அ ல ஐ வ எ ற அைம , ஒேர வான வ தக கைள வ ைல. ப ேவ வ தக க , பைட ர க , கைலஞ க ஆ ேயா ேச த கலைவைய ெசா அ . த ழக த கைள க பய ப ய ம ற ெசா ெறாட கைள நானாேத க ெதாட பய ப வ தன . உதாரணமாக ப ென ஷய (இ த வா ைத ல ெத ய ைல, ப ென ரேதச க எ ற ெபா இ வழ க ப ற ) எ ற ெசா . த க தா நா ைட ேபாலேவ, த க சர வ கைள பா கா க ஆ த தா ய பைட ஒ ைற அவ க ைவ தன . பைட ர கைள ெகௗர தமாக

எ ர டான எ ற ெபயைர தா க த த ழக உ ள எ ரப டண எ ற ஊ ெபா ர ஊ எ பதா . த ழக தா க ெசய ப ட ெதாட தேபா , நானாேத க த த மா ற கைள ெச ெபௗ த மத ைத த ய நா மட க ந ெகாைட பரா ரமபா அர யான அ ராத ர வ த ச ர ைத ஏ ப ன .

த நக ெபய

ைவ தன . ஈடான இத

மர கைள வன அைம கைள இல ைக ேவ ப ட ைல ெகா டன . இல ைக ெப மள எ பதா , ெபௗ த கார க அ க ெதாட ன . தலா லாவ ேகா ைக ேப யா க க காக ஒ அ னதான

நானாேத க ெச வ த வ க களாக இ தைத ச க உய த அ த அவ க இ தைத ந ெகாைட காக அவ கைள அ க த எ பைத இ எ கா ற . இ , அவ க இ களாகேவ இ தா க எ பைத அவ க க இ அக வாரா ெச எ க ப ட இ ேகா க ப க ெவ கல நாணய க றன. இல ைக

ெதஆ யா

க க

ெத ழ ஆ யா இல ைக உ ள த வ க வா ைவ ப ய ஒ கமான ட இ த ப ைய ெச வ ெபா தமாக இ . உலக வ , ப கால இைட கால , கட பயண க கா மா ற க னா , வா ைல மா ற களா பா க ப ட காரண கட வ க க ெவ நா ைற க க ட கால த ேவ த . அ ேபாலேவ, த ழக வ க க ெத ழ நா க ைற க க ட கால த க ேவ இத அ பைட ெவ நா ேய ய வ க த ைமகைள அ ெகா ளலா .

க ைற ைட ைச தா , க ஆ ய த . க

ெத ழ ஆ ய நா க காண ப க ெவ க இைட கால த ழக வ க க அ த ரேதச ள ைற க க பல கைள ஏ ப தன எ பைத கா றன. இ த க ெவ க ெபா. . ஒ பதா றா ைட ேச தைவயாக இ தா , வ க க க அத பல றா க பாகேவ ஏ ப கேவ . இ ப றா றா க ெதாட நைடெப ப ைன தா றா ஐேரா ய வ தக வன க இ ய ெப கட வ தக ஈ பட ஆர தேபா இ தத கான சா க உ ளன. ெத ழ ஆ ய நா க இ த உ வ தக க இ யா ெச ேய ய வ க க இைடேய தகரா க அ கமாக இ தத கான சா க ஏ இ ைல. அ நா க ெபா. . நா கா றா ெப பா இ அரச களா ஆள ப வ த , பல றா காலமாக இ யா ட இ த ெந ய ெதாட னா , இ ெக லா இ கலாசார பர த இத கான காரண களாக இ தன. தமத ட இ ய வ க க அ யமாக இ ைல, தமத வள அவ க ஒ ேமாசமான ழைல ட ைல. எனேவ த ழக வ தக க , அவ க ச க ேதைவயான ெபா வச கைள உ வா வ ஈ ப டன . ெத ழ ஆ ய நகர க , த க வ பா காக ேகா கைள , ேகா ள கைள , ம டப கைள அைம ப த வ க க ஈ ப டைத க ெவ க ெத றன. ப ெனா றா றா ற , இல ைக ைலைம கலாக இ த . இல ைக த ழக அர க ட டகாலமாக, ெகா த பான உறைவ ெகா த . அவ க ைட அ க ேபா க நட தன. ேசாழ க அ நா பைடெய ெவ ெகா ட , ைலைம இ ேமாசமான . ேசாழ க னா ெச றா த ழ க உ கள க இைட க

உற லவ ைல. இல ைக அரச எ ராக அ ேக த த த பைட ன ள ஈ ப ட இத ஒ எ கா . ப ெனா றா றா ற , மா 300 ஆ க த வ தக வான நானாேத க இல ைக ெசய ப ட , வ தக சாதக லாத அர ய ைல ட ெசய ப எ பத கான உதாரணமாக க ற . த ழக ைத ேபாலேவ, வ தக வன கைள க டைம ைப இல ைக த வ க க ஏ ப ன. இ ேகா கைள அைம த கள கலாசார ைத அவ க க கா தேபா , இல ைக ம க மன ேபா ைக க ெகா த ேகா க அற ைலய க ந ெகாைட அ தன . த யா க க ந ெகாைட அ க ேகா அர ேய அ த அவ க நட ெகா டன . இத ல வ க க ச க , த க அைடயாள ைத ெகா காம , அேதசமய உ ச க தைலவ க அ கார ைத ெப த க நடவ ைககைள ேம ெகா டன .

4. ேகா , நகர , வ க க : ஒ ைசைவ ப ய ஒ பா ைவறா

றாெத

யா

ைமயமான, வ ைமயான

வனமாக ேகா க உ ெவ தன. த ழக ச க, ெபா ளாதார நடவ ைககைள ஊ க ெகா வள த ம ம லாம , ஆ ேவா , உ வன க இைடேய , நகர, ராம க இைடேய , வ க க வன க இைடேய ப ைன ெதாட கைள அ ஏ ப ய . மத தைலைம, ச க க பா , ெபா ளாதார அ கார ஆ ய ைற ஒ ைண ஒ அற சா த அைம பாக ேகா ள ய இத உத ய . ேகாம மல

த ழக சமண தமத ேவ யேபா , ேகா க த க ெபா ைவ இழ தன. ஆறா றா இ , ஏழா றா ஆர ப ேதா ய ப இய க த ழக இ மத ம மல ைய ஏ ப ய . அ ப நாய மா க வா ைக வரலா அ பைட பா ேபா , ேகா க வ க , ரகார க வள ெச க , க ேபா றவ ைற த ெச உழவார பைடைய தா யவராக நா கரச த க ப றா . இ ேகா கைள ெச ப ப இய க ைத அத காக ம கைள ஈ ப ய ைய ற .

ப லவ, பா ய ம ன க , ைசவ சமய ரவ க ய னா இ மத மா ய , ேகா க க ப ண அைட த . ேசாழ ேபரர பர , ஆ ற ெப வள அைட த , இ த ப வ பல ய ேகா க க ட ப டன. 1

ேகா க ைற ெதா ப இ த காலக ட ெப மா ற கைள அைட தன. ைக ேகா களாக இ த ைல மா , க ற அதாவ க களா ஆன ேகா க ப லவ கால க ட ப டன. ேகா க அைம ெபா ளாதார இ ஒ யமான மா றமா . ைக ேகா க இ தைத ேபா , பாைறக ேகா க அளைவ ண க ைல. ெதா ப அ அ க தைத ெதாட , ேசாழ க க யைத ேபால, ெப ய அள லான ேகா கைள க ட ய சா ய க அ க தன. இ த சா தலா ராஜராஜ க ய ‘ெப ய ேகா ’ எ அைழ க ப ராஜராேஜ வர எ ற ேகா ட உ ச ைத அைட த . அத ர , தலா ராேஜ ரரா க ைக ெகா ட ேசாழ ர க ட ப ட . ெப ய ேகா க , ெப ட ைத வத , பல மத ச ப தமான நடவ ைககைள ேம ெகா வத உத தன. அத ெக லா அ க வள க வ வான ேமலா ைம ேதைவ ப ட . ெபா ளாதார வைட வ ததா வ தக ெச ததா தா ேசாழ க ெப ய ேகா கைள க ட த . பல க வைறகைள ெகா ட ேகா வளாக க , கலா சார, க ம ற ச க 2 . உதாரணமாக, க ப ேசைவகைள வள க உத ய த கா யமான ராமாயண ர க ேகா ைறயாக அர ேக ற ப ட . ேச ழா அ ப நாய மா கைள ப ய வரலாறான ெப ய ராண , அரச ைல த பர அர ேக ற ப ட . நடன , இைச க ேச ஆ ய ெபா க க ேகா ேமைடக , நடன அர க ேகா ெப ழா க ேபா நைடெப றன. இத ல , கைலகைள ஆத வனமாக ேகா க ள ன.

ச க

வனமாக, ேகாமத யான வனமாக, ம க ஆ க ேதைவகைள ைறேவ இடமாக, ஒ ைற பைட ேநா ட இ த ேகா க இ த காலக ட பலவைக ப கைள ெச ப ேநா ெகா ட வன களாக மா றமைட தன. ெப பா அரச களா , அரச ப தா ேம ேகா க க ட ப டன. இ ப ேவ ேநா க கைள ெச த . ெவ பைடயாக ெத ய ய ேகா கைள க யதா ஏ ப ய . ஆனா , இைத த ர ேகா க வ அரச க ெபா ம க ம ந ைகைய அ க , அற ைத ைய அவ ஏ ெகா டதா நா ைட ஆள த உ ைம உ ளவ எ ற அ கார ைத அ த . ராமண க ர மேதய ராம க எ ற ெபய ல க ஒ ய ேபால, ேகா க க ய ஆ ெபா இ த ப க ைலைய உய ய . பா ேஷக ைறவைட த ட , உ ம க கான பல த ேசைவகைள ைறேவ ற ேகா க ற ட ெசய படேவ . இத காக ேதைவ ப , ெசல கைள ஈ க ட, ல க , கா நைடக , பண ெகாைடயாக ெபற ப டன. இத கான ெகாைடயாள க , உ ெச வ த க ச க னராக இ தன . அவ க அ த ெகாைட ய ைத உ ச க அ கார ைத ெப த த . அ ம ம லாம அவ க ச க ெபா ளாதார ெகாைடக உ ெச தன. வன சைபக ய த க , ேகா நடவ ைககைள , வ ெபா ைப வ ைலைய அவ க ெகௗரவ ைத , ம ைப ச க ேகா க ய வ இத ைமயமாக ள ய ேகா க , ஆ யவ ைற ப ய தகவ கள

ைலைய இ த அ க வ த ெசா கைள இ ஏ ப , ெப த த .

அ பா இ த . ச க வாக , வள க ேமலா ைம ய களாக ள ன. ேகா

இ த க ெவ க ந ெகாைடகைள ப ேகா வாக ைத ப ய தகவ கைள ப ெச தன. அேதா வான, அ கார வமான மகாவ ச ைத ேபா ற வரலா ப க இ லாத ைல , அ கால அர ய , ெபா ளாதார, ச க வரலா க அட ய தகவ ெப டக களாக அைவ க தன. ரஸ அ ல ெம என ப அரச க ட க ெவ க வ றன. இ ப அரச ெவ க ப ெச ய ப ளன. தலா ராஜராஜ இல ைக ெவ க , தலா ராேஜ ர கடார ெவ க சமகால க ெவ க உ ள ெம க தா வ க ப ளன. இதனா இைவ வரலா தகவ க ஆ ேவராக ள றன. உ சைபகைள ப , வாக ைத ப வ வா ம ைட வ ைப ப இைவ தகவ கைள த றன. ைள ல உ ப ைய ேம ப வைத ப , ல ேமலா ைமைய ப பாசன காக ைலகைள உ வா க ெச வ ப , வா த , மத கைள ப பா த , கைரகைள எ த ஆ யவ ைற ப தகவ க இவ உ .

இைவ எ லாவ ைற ட, ேகா ஒ ெபா தகவ ம றமாக ெசய ப , அ ப வைகயான ெதாட ப ற, ேதைவ அ கமான தகவ க ப ெச ய ப ளன. உதாரணமாக, த சா உ ள ப தா றா ைட ேச த க ெவ ஒ , ராமண ஒ வ அவர இர டாவ மைன இ ேபா ற, த ப ட, ெபா வன க ஏ எ றன.

ல ப ப

வழ

ய நட ெச ய படேவ

ள . 3 ெசா ப மா ற க எ ற ேக க ட ப

இ ெனா ற , வட ஆ கா மாவ ட உ ள ப றா றா க ெவ நா டா , பைடதளப க , ன ேவைலயா க , மேல யா வ ேய யவ க , வ க க , பைறய அ ல த க அவ க தைலவ க , கால

ெதா லாள க , இ ள க ச க ள ம க ஆ யாள களான ‘ஆ ர ஏ ெகா ள ைலெய , ற த ைம த கைளேய ஆ ெச த அ

ைப ப

ெச

ஆக,

அ ல பழ ம க ஆ ய அைன க , ‘அ ேபாைதய பாள கைள’ அரச க எ அரச ைடய ச ட வமான மைன யாள களாக ஏ ெகா ேவா ” எ ற . 4

றா களாக, ேசாழ க யைட த காலக ட இைட , ச இட ைல த ைம அைட த . ச க ெதாட ேகா க ய வ அைட தன. வ தக ைத ெபா ளாதார ைத ப ேகா க அ பைட ேம ெகா ள ப ேகா

கால உய , க ேகா க கான க ைமய யாக இத காரணமாகேவ, ய வ ஆரா , ற .

ெபா ளாதார

ெபா ளாதார ேகா க தா க பலவைகக காண ப ட . ேகா கைள க வெத பேத ஒ ெப ய ெபா வனமாக இ த . ெப பாலான ேகா க , அரசரா அரச ப தா க ட ப டதா , அ க அள அர பண அ ெசல ட ப ட . ேகா க ப , றைமயான ெகா த க , க , ைக ைன ெதா லாள க ஆ ேயா , சாதாரண ெதா லாள க ெப மள ேவைல வா ைப ெப த த . ேகா க காக ப சேலாக ரக கைள ெச , ழா க ேபா ஊ வலமாக எ ெச வழ க , அத கான அ கைள தயா த , உேலாக ேவைலக ஆ ய ெதா க கான ேதைவைய உ வா ய . ெசா ல ேபானா , இ , த சா , பேகாண ப பல ைக ைன ெதா லாள க ெவ கல , தைள ேபா ற உேலாக க ெபா கைள உ வா ெதா ஈ ப வ றா க . இ ேபா ற ேவைல வா களா , வ வாயா ெபா ளாதார ஏ ப ட ப ெப ெசய ற ட த கதாக இ கேவ , ஆனா அைத யமாக அள ட ய ைல.

ெபா ளாதார

வனமாக

த க ெசய பா வள க ேதைவ ரதான ெத வ ெபய ேலேய எ சட க ழா கைள சைம க ய ேகா க ழா இைத த ர ேகா பலதர ப டவ க இ தன.

ேகா5

கைள ைறேவ வத காக ேகா க அ க ப ட . ேகா க , பாக ேகா க உ ள ச ட ப த ப ட ஒ வராக க த ப , அவ லா நடவ ைகக நட த ப டன. ேகா ஆகம க றைம ள, ைஜகைள ைறேவ ற ய ஜா க ; ேகா மட ப சைமய கார க , அவ க உத யாள க ; க நடன ெச ெப க , இைச கைலஞ க ; க ப ேவ ப கைள ெச பவ க எ ேவைலய வனமாக ேகா க

ஜா க , நடனமாத க ல கைள அ பத ல ப யாள க ேகா ல க வ ெந ைல வழ ல அவ க ஊ ய வழ க ப ட .

, ம ற வத

ேகா ள க எ வத காக எ ெண அ ல ெந ேபா ற ப ேவ ம ைக ெபா க க ேவாராக ேகா இ த . இர பக ெதாட எ ந தா ள , காைல மாைல ஏ ற ப ச யா ப ேபா ற ள க ேகா கைள அல க தன. த ர, அ , ப , பத ப த உத ெபா க , வாசைன ெபா க , னச ைநேவ ய காக வாைழ பழ ேபா ற பழ க ஆ யைவ ேகா க ேதைவ ப ட . ரக கைள அல க பத காக ேவ ய மல க ம ெமா யமான ேதைவயாக இ த . க ர , க , ப , ம , ச தன ேபா ற ம க வாசைன ெபா க அ ேஷக க காக , கா சா வத காக ேகா ேதைவயாக இ தன. அவ பல இற ம ெச ய ப டன. உதாரணமாக, ப ெனா றா ந ெகாைடயாள ஒ வ அவர

றா ெகாைட

த சா ைர வ வ

ேச த பண ,

ேகா

அ ேஷக

கான ஏல கா , மண

ஆ யவ ைற வழ க பய ப த படேவ இ வா , ேகா ெபா ளாதார யாக தலா யாக க ேவாராக அ

ள மலரான ெச

பக

எ ளா . 6 ப ேவ தமான ப க ைப, பைத பல வரலா றா ய க

ளன . 7 எனேவ, ேகா க த க ன ப ைக க ய கைள ைறேவ வத அ க ப யான பணபல ேதைவ ப ட . த ர, ெப ேகா க பலவைக ஆராதைனகைள/ேசைவகைள க தேவ எ ற ப த க எ பா ைப அ ெச யேவ த . இ த எ பா யாகா டா , ப த க ேகா வ வ ேபா , வ மான ைற , ேகா ெசய பா க ண க வ ெம பதனா , இ க ய வ வா ததாக இ த . இ த ெசல கைளெய லா ஈ ஆ யவ ைற அரச ப சைபக , வ க க , த ப ட அைன தர ன ட ந இ த ெகாைடகைள நடவ ைகக காக பய ப த ேகாக ட, ல , கா நைடக , பண ன க , பைட தைலவ க , வன ெகாைடயாள க எ ச க ெகாைடகளாக ெபற ேவ த . வ வ மான ேகா ப ட .

ெகாைடக

ேகா ப ேவ ப தைனக ேப ல க ெகாைடகளாக வழ க ப டன. ல இட க , ேகா ல க உ ைம அ க ப ட . இத ல , யா ேவ மானா தைகதாரராக ல கைள தைக உ ைம ேகா க இ த . ேதவதானமாக வழ க ப ட ல க , ேகா க ல வா தார களாக இ தன, ல க ைள ெபா க உ ைமயாளராக இ தன. ஆனா இ த வைக , தைக ஒ ப த ைத ேகா களா உடேன மா ற இயலாத ைல இ த . ல ல க இைற யாக, வ இ லாம வ தமாக ட ப டன. ல ல க அரச , அர ேசரேவ ய வ கைள தா . ஆனா , ெப பா அர

ேசரேவ ய வ கைள ந ெகாைடயாள கேள ெச அர வ மான ைற ஏ ஏ பட ைல.

டன . இதனா

ல ெகாைடக ந ெகாைடயாள க ய ைத எ ற ந ைக ம தர பட ைல. இ ஒ ய இ தா , வசாய ைத அ க க , ைள ல க வா உ ப ைய அ க ப எ ற ெபா ளாதார ேநா க இ த . ெத யா ஆக ெப ய ெச வ பைட த ப ேகா , அத தர ப ட ல ெகாைடகைள தர ப ட ெகாைடகைள பய ப ஜயநகர ேபரர ைள ல க அளைவ வா ய . இ ல உ ப ைய அ க ேகா அளைவ அ க த . இ த தா ய க தயா க ப ேகா வ ப த க வ வாைய ஈ

வ க ப

ேத த ேநா கமாக பர ைப இத ேகா லான பணமாக கால

தா ய க ரசாத க , ேகா

த த . 8

ேசாழ நா இேத ேபா ற ைலதா இ ததா எ பத கான ெத வான ஆதார க இ ைல. ப நைடெப ற ேபால ேகா ரசாத க பைன ெச ய ப டத கான சா க இ ைல. யமாக, மைழயள ைறவாக பாசன கான ைலக அ க லாம இ த ப ைய ள ப கைள ேபா அ லாம , ெத த ழக ஆ ேறார ப க ப ெனா றா றா ேலேய ேசாழ க றைமயான வ வா ம வசாய வாக ந வள யைட . பாசன ெச ய ப டதாக ள ய . இ தா ஆ ெவ ள களா , வார படாததா ைள ல க அ க வசாய ெச ய இயலாத ைல இ த . அ ள ர க ேகா இ 1022 ஆ க ெவ , இ ேபா ற ஒ ல ைத இ வ க க ேகா வழ யதாக , அவ க அ வா , வர கைள எ ெந ைல க ைப அ ப டதாக ெத ற . இத ஈடாக அவ க அவ க

ச தஉலக

உ ளவைர

ேகா

அவ

வழ க

ஒ ெகா டன . 9 இைத ேபாலேவ ேகா க வழ க ப ட ல க உழ ப ைள ல களாக மா ற ப டன. த ர ப ேவ காரண களா ராம ெபா ெசா தாக மா ற ப ட ல க தைக ட ப டன. 10 ெபா ளாதார மத யான அற ெகாைடேயா எ வா எ பத கான ம ெமா உதாரண இ . ேகா

ெகாைடக

யான காரண கைள ஆ க, ேகா க ஒ ைண தன

லதன ைத உ வா க

ேகா வழ க ப ட ெகாைடக ல , கா நைடக - மா க அ ல ஆ க , பண அ ல ெபா ேபா ற ப ேவ அைச , அைசயா ெசா களாக இ தன. ல ெகாைடக , அ வ தா ய ைத ெகா ேகா ப யாள க ஊ ய வழ க , ன ப ைஜக ைநேவ ய க தயா க பய ப டன. ேகா வ ப த க யா க க உண வழ க ப ட . இத காக வழ க ப ட ந ெகாைடக எ ெத த உண ெபா க வழ க படேவ எ பைத வ ற : ஒ ந ெகாைட அ , வைக கா க க , உ , ேமா , ெந , நா ெவ ைலக இர ெகா ைட பா க வழ கேவ எ ற ப ள . ந ெகாைட பாைனக , ச க , எ ெபா ஆ யைவ அட க . 11 ெகாைடயாக வழ க ப ட ல க , ைஜக மல கைள வழ வ ண , ேகா ந தவன க அைம க ப டன. ஆ க மா க ேகா ள க ெந வழ வத காக ெகாைடயாக வழ க ப டன. ரக க ஆபரண க , ள க எ ெண , உண ைநேவ ய க ஆ யவ காக பண ந ெகாைடயாக வழ க ப ட . ெகாைடயாக அ க ப ட ல க ேகா லா பய ப த ப ட . இைத த ர ேகா ல க ல க ெப பா நகர சைபக உ ைமயாக இ

ேநர யாக க ப டன. இ த த காரண தா ,

ப ேவ தமான ப வ தைனக இ த பைன ட . இ த ப வ தைனக , நகர சைப ேகா ல ைத பைன ெச த ெதாட ற . அ ைட த பண ைத ெகா , ல வ கைள ெச வதாக நகர ஒ தல ற . இத ல வ ைம ேகா ப ற . இ த பைன ைட பண ப ேவ வ க நடவ ைகக லதனமாக நகர தா த ெச ய ப ற . ஆ , இ த நடவ ைக ப ெச ய பட ைல. இ த த வ வ வா லவ ைய ெச

வத காக பய ப

த ப

ற . 12

இ த ல த ப ட ம த க நகர தா க ப ேபா , ேம ட ப வ தைனக அேத வ ைச ப நைடெப . ஆனா ெப பா ல ைத வா யவ க , அதைன ேகா ெகாைடயாக வழ வா க . ேகா ள க கான எ ெண , ெந ஆ யவ கான ந ெகாைட ஆ ேம பவ க ட ெச காைல உ ைமயாள க ட ேநர யாக வழ க ப ட . கா நைடக ம ைதயாக, ப இர ப க ஒ காைள அ ல ெதா ஆ ஆ க டா க ெப ைடக மாக ேச ந ெகாைடயாக வழ க ப டன. 13 இத ல ம ைதக ேம ேம வள ேதைவயான எ ெண /ெந ைய எ ேபா அ சா ய க இ தன. க ெவ க இ அழகாக, ‘சாவா வா ேபரா ’ எ ட ப . இ எ ம ஒ எ

த ம ைதக ேகா ேதைவயான அள ெந ைய ெணைய அ க ேபா மானைவ எ க த ப , அைவ றா ய அ ல இைடய எ றைழ க ப ட ஆ ேம பவ க ட பைட க ப டன. அவ க ேகா ள க ேதைவயான ெணைய ன அ க ஒ ெகா டன . ஒ நா வ

ள ெக ய ஒ உ 14 ெந ேதைவ எ ண க ப ட , இ தா ஆ ேம பவ க ட ெகா க ப ட லதன கான வ . ெப பா , வாக சைபக , நகர அ ல சைப, ேகா

பண ைத கடனாக ெப அத ெந ையேயா எ ெணையேயா ந ெகாைடயாள க ச , ேகா வாக க ட அ பைதேய அைவ அ க பா கா ைப த எ அ த ெசா க யா ட இ கவைல பட ைல; அவ கைள எ ெண ம ற ெபா க தைட லாம நைடெப வத காக

வ யாக ேதைவயான அள ெச வ த . த ப ட வாக ச , ந ெகாைடகைள னா க எ ப ெத .

ற ந ைகதா அத கான காரண . றன எ ப ப ேகா வா க ெபா தவைர ெதாட யாக ெந , ேகா ன ப ைக க ய க வழ க ப வேத யமாக இ த .

15

நகர ட அ ல சைப ட பண ைவ யாக ெகா ைவ க ப ட . அவ க ேகா ள க ெந /எ ெண ஆ யவ ைற வழ வதாக ஒ த அ தன . இ த ந ெகாைடைய ப ெச ேபா , நகர அ ல சைப பா கா பண இ த ட ப ட . ஐ வ ேபா ற வ க க ந ெகாைடகைள கா ப ைய ேம ெகா டன . த ப டவ க ெதாைகைய ெகா ப சய லாததா , ெப ய அ ல நகர அ த கட உ தரவாத அ க ஒ ெகா ட . வட ஆ கா ேம பா ேகா ைல ேச த ஆ ேம பவ க , ஒ ஆ ேம பவ ெப ற ெதா ஆ க உ தரவாத அ த . அ ேபாலேவ, ெத ஆ கா மாவ ட உ ள வ ர நகர வ க கேளா ேச , ேகா ம ச கா ெச ய பய ப ம சைள வழ வத ெப ற கட ஒ ப த ைகெய இ

ேபா ற

ட . 16

ஏ பா க ஒ ைம ைல த ைம , ஒ பதா றா ப றா றா வைரயான க ெவ க ெதாட யாக காண ப றன. இவ காண ப ஒேர மா ற , ப ர டா றா ற அ கமாக இட ெப வ க க ப க ைப ப ய க தா .தக

ைறக

: வ

வ வா

லதன ைத உ வா வத அைத ச க ப இைட ழ வத , ஒ ற த வன ஏ ப ெகா த . ேகா ந ெகாைடக கா ைகயாக வழ க ப டன. ‘ ைல ெபா ’ ைவ யாக பண வழ க ப ட . ஆனா , இ த ெச தேவ மா எ ப ப ய தகவ க இ ைல.

ேவ க வச ைய ேகா ைவ க அதாவ ர தர ைய

லதன ேம , கட ைட வ மானமான வ அ ல ப ைச ேபா ற வ தக க தா க க ஒ பதா றா ேப ந ெகா ள ப டைவ. எ ம ஒ பதா றா க உ ள ப ர ேம ப ட க ெவ க ந ெகாைட , பணமாக ெபா ளாக ெகா க ேவ ய வ ைய ப

ேப

றன. 17

வ கட

த க ட த ட எ லா த ண க ட ப ளன. ெப ற ெதாைக ஒ சத த பணமாகேவா ெபா ளாகேவா ப ெச த பட ேவ . எனேவ ெபா ளாக ெச ேபா , அ த ெபா ம அ பைட இ த வ த கண ட ப ற எ ப ெத . ெப பாலான ந ெகாைடக , ேகா ள காக வழ க ப வதா , அத கான வ ெந அ ல எ ெண ஆ ய ெபா க லமாக ெச த படேவ ; அ , ப , ெந ஆ யைவ உண ெகாைட ; மல க , ம ச அ ல வாசைன ெபா க அ ேஷக கான ந ெகாைடக வ யாக ெச த படேவ . வ ல சமய ேசைவகளா கண ட ப ற . எ டா றா , ெச க ப மாவ ட த உ கன , மாம ல ர இ த ஒ வ க ெகா த ெந ராம இ த ெப ய ள ைத ஒ ெவா வ ட ஒ

ெகா

ட . 18

சைபயான ஈடாக, வா வதாக

ட ப களா

க எ அ க படாத ெபா ேகா கடனாக அ க ப , அத ேம வ ப தா றா க ெவ ஒ ப , ெச ப யாக த ேபா உ ள ெவ இ ந ெகாைடயாக அ க ப ட 60 கழ ெபா ைன, ம க ஆ மாத க ஒ ைற ெச த வ கடனாக ேகா அ த . இ கட வ ெதாைகைய வ க ெச பவ அ உண

கான ெசல

பண

ட வ க ப ட . ைன றநக ேகா ெபா ேன ராம ய 15 சத த ெப ேவா ட இர ேவைள

அட க . 19

வ த க ஒ வ ட மா 12.5 சத த 15 சத த வைர இ தன. ல சமய க ைற தப சமாக வ ட 6.25 சத தமாகேவா அ க ப சமாக வ ட 30 சத தமாகேவா ட இ தன. இ த வ த கைள ண த கார க எ ென ன? வ ைய ெச த யாத அபாய அ கமாக இ பதாக க க ப ட உ ைலைமயாலா அ ல ந ெகாைடக ைவ க ேகா க அ கமாக வழ க ப ட ைல கட ெகா பா அ கமாக இ லாத காரண தாலா எ பைத ஊ ப க ன . ப னா கா றா க ெவ ஒ கட ச ைத ஒ ெசய ப வ தைத ற . அ த இட ெவ அ இ த வ க க வ பண ெகா ெதா ஈ ப வ ததாக லதன ேம ஏ ப பய ப ெச நடவ த ைத ட அ கமாக நட பத அவ யமான ஒ

அ ற . 20 வ த ெபா வாக ெசலைவ பதாைகயா , லதன ைத ைககளா ைட லாப இ த வ இ ப அ த நடவ ைக ெதாட .

அ கால ெபா ளாதார எ த அள ெபா ளாதாரமாக இ த ? இைத ஊ க ெபா நாணய க அ க ட ப வைத தா ய க லமாகேவா வ க ெச

பண . பண

சா த அ ல பண லமாகேவா த ப வைத நா

கவ கலா . ேசாழ க ஆ கால ெபா நாணய க அ க ப த ப டன. இ ஈய ம பய ப த ப ட ப லவ ஆ கால ைத ட ெச வள ேசாழ க கால ேமேலா இ தைத கழ ம கா ஆ ய ெபா த ர ைற த ம ள பய ப த ப டன. சமமான ம ம பாக 8 ம சா ஒ காெவ ெச கா க ெபா ளாதார கா ற .

நாணய க ழ க இ தன, ம சா எ ற நாணய க க ராக இ ைலெய றா , ஈடாக , 2 கா ஒ கழ சாக

க த ப டன. 21 இ த நாணய கைள த ர, இல ைகைய ேச ததாக க த ப ட இல கா ழ க இ த . கழ எ ப 80 தா ய எைட உ ள த கமா . ெபா னா ெச ய ப ந ெகாைடக ைள ெபா அ ல ெச ெபா எ ெபா ைம தர தா ட ப டன. ெபா , நாணய க ஒ ெகா மா றான அள களாக வழ க ப டன. இ தா , வசாய ெதா லாள க ம ற ப யா க ெந தா யமாக வழ க ப ட . இ ெப பா ப டமா ைற ேலேய ெபா ளாதார ெசய ப ட எ , அ ெந தா ய க யமான மா றாக ள ய எ ெத ெகா ளலா .

லதன ேகா ச க

ேயாக க

வழ க ப ட ந ெகாைடக பய ப த ப ட த , பல க அ த வள கைள ேயா ழ , எ லா தர னைர உ ளட ய வள ைய ேநா ெபா ளாதார ெச ல வ வ த . இ எ த அள சமமாக ேயாக ப ட எ ப ந ெகாைடயாள க ம ெப பவ க அ த ைத ெபா ேவ ப ட . ல ெகாைடகைள ெபா தவைர, ேயாக எ ப சா ய லாததாக இ த . அம இ த

தைக ஒ ப த கைள ேயா ப இயலாத ஷய எ பதா வசாய ெதாட க மா ற லாம ெதாட தன. ஆனா , கா நைடக அ க அள ஆ ேம பவ க ேயாக ப , வசாய ச க ம ட இ பவ க ெசா கைள உ வா ய . தலா ராஜராஜரா த ைச க ட ப ட ராஜராேஜ வர ேகா , ெசா கைள ேயாக ெச வத கான ஏ பா ைட ஆராய ற பான ஒ எ கா ஆ . இ த ேகா அ க ப ட ந ெகாைடக கா நைடக பண ஆக இ வைக ப . கா நைடக ெப பா அரச அரசைவ ன அ தைவ (ப க 69.3 சத த ஆ க 98.3 சத த ). பைட தைலவ க பணமாக ந ெகாைட அ தவ க யமானவ க . 79.3 சத த பண ெகாைட அவ க ைடய . ஆ ேம ெதா , ெதா ைற களான ேம ப களா ெச ய ப வ ததா , கா நைடகைள ேயா ப எ தாக இ த . ஆனா பண , ராம சைபகளா ம ேம கடனாக ெபற ப ட (95.4 சத த ). இ த பண உ ெபா ளாதார வசாய வள காக ழ ட ப க ேவ . வ க க கட ெப ற ம ெறா ன (4.6 சத த ). ேசாழ பைடக ேபா க அைட த ெவ கைள ெதாட ைக ப ய ய , கா நைடக அரசைவ னரா , பைட தைலவ களா ேகா ந ெகாைடயாக வழ க ப டன எ ெசா ல ப ற . ந ெகாைட வழ பவ ய யமாக , யமாக, ராஜராஜ மன ெந கமாக இ த ைச ேகா வழ வதா அர ய யாக பல பய கைள அ

பதாக

த . 22

ஆனா , இ ேபா ற க , அரசரா ஆத க ப ட ஒ ேகா ைல ம ஆரா எ க ப வ , எ லா ேகா க ெபா தா . பைடக ப க ைப ைவ ம பா தா இத காரண . த ழக ள பல ேகா கைள ைவ எ த ப ட எ ைடய

ைதய ள ேபா , ஊ , சபா, நகர , ஆ யைவ த ப ட வ க கைள ட அ கமாக கட கைள ேகா க வழ க ப ட ந ெகாைடக ெப றன. த ப ட வ க க , ட த ட 56% ந ெகாைடயாள களாக இ தன (எ ைடய மா ). ந ெகாைட வழ யவ க அரசைவ ன , அ கா க , பைட ர கைற த அள

சதனராகேவ இ

தன . 23

ஒ ெமா தமாக பா தா , வசாய, நகர ெபா ளாதார க ந ெகாைடகளாக ைவ களாக ெபா ளாதார ைய ெப , அவ ைற பய ப மா உ ப ைய லதானமாக உ வா ப ைய ேகா க ெச தன. நகர , ேகா

நகரமயமாத

வ தக வைடவத ய கார க ஒ நகரமயமாத . இைட கால த ழக , இ ேகா க வள ேயா ச ப த ப த . ஏ கனேவ நா வ ேக , கா ர ேகா க பா த ேபால எ டா றா ேலேய இ த ேகா கைள ள ப க நக ய களாக அரச களா மா ற ப டன. ேசாழ க ஆ கால ேகா க ப நகரமயமாத அ க தன. பல ேகா கைள அட ய ெப ேகா க க ட ப டன. தலா க , ல வா தா க , ெபா கைள ேசைவகைள க ேவா எ பலதர ப ட வைக ேகா க ெபா ளாதார ப க ைப த த பல ப வ தைனகைள உ ளட யதாக இ த . இ நகர க வள வ தக வா க உ ைணயாக இ த . நக வாக சைப , அத ெபா ளாதார ைத வ தக நடவ ைககைள ப ேய நகர க ய . அத உ ன க ெப பா உ வ க களாகேவ இ தன . இைட கால ெபா ளாதார நகர- ராம ெபா ளாதார களாக ட க ைல எ பைத நகர ெபா ளாதார ராம ெபா ளாதார ெதாட யாகேவ இ த எ பைத ைன ெகா ளேவ .

இத கவ அத

காரணமாக நகர வசாய ல க ேமலா ைமைய வ த . உதாரணமாக, ராம சைபகைள ேபாலேவ, நகர அ கார ப ட நகைர ள வசாய ல க

,

வ வ உ ைம ெப றதாக இ த . 24 ெசா ல ேபானா , ேசாழ ஆ கால நகர ேகா க ல ெகாைடகைள அ த . ஆனா , அைவ ல கைள வா யதாக க இ ைல. இத ல நகர நடவ ைககைள வ ப தா அத ய ேநா கமாக இ த எ ப ெத . ெத ய வரலா காண ப இ த ெதாட காரணமாக, ஒ பதா றா ம ப றா றா ம வைரயான நா றா கைள மா ற க இ லாத ஒேர மா யான காலக ட எ வரலா றா ய க வ றா க . இ தா , ேசாழ ஆ நட த நகரமயமா க இய க ைத ஆ ெச வ தா ஒ ற த ய யாக இ க . ஒ பதா றா ன ப லவ ஆ கால நா நகர கைள ப ய கேள உ ளன. தைலநகரான கா , ைற கமான மாம ல ர மாநகர க எ ட ப ளன. தலா ராஜராஜ , தலா ராேஜ ர , தலா ேலா க (985-1150) ஆ ய ெப ேசாழ ம ன க ஆ நகர க எ ைக ெப வள அைட த . இ ேசாழ நா ம ம லா , அவ க ெவ ெப ற இட க க , அ க வ நகர வள ைய உ ம டல வ க ைத எ ப

கா ர

டா

ய . 25 றாநகர க

சாக பவைர

பர தன, 26 அத அ த இட க எ லா ேசாழ ஆ வ த ஒ காரண . ப ர டா றா ற , ெத ப பா ய ஆ மல ததா நகர க உ வா ன. ஆ யாள களா வ தக ம வ க க ய வ ம க ப ட . ஓ ட ர தரமாக த த அ ல ஓ ட த ேபா ற ஊ க கைள அ ஆ ேவா வ தக ைத

ெப உ

னா . ெத ஆ கா மாவ ட அ கா க 1154ஆ ஆ

வ க கைள ஊ 1250இ த பர 11 ஏ க க ) ஒ

உ ள, ஊைர

மானந ெவ ேய ய

ேக ெகா டன . 27 இ ேபாலேவ, உ தைலவ 4.3 ேவ ல ஒ ( மா நகர ைத சா யா அ ல ெநசவா க காக மா

அைம தா . 28 நகர நகரவனமாகத ைம வா

த வ

தக ைமயமாக

இ த . 29 நகர வ தக நடவ ைகக ராம அள லான ப வ தைனகைள ட எ த த மா ப தன? ராம ற க ப வ தைனக ரவல -வா ைகயாள எ ற ெதாட அ பைட க தன, ராம க உ ப ெச வ ஒ ப காக அத கான ேசைவக வழ க ப டன. இ த ச க அைம இ ேபா ஜ ம எ அைழ க ப ற . நகர க ெபா கைள ேசைவகைள பவ க வா பவ க இைடேய ச ைத ப வ தைனக ல வ தக க ற . ஒ ெவா நா ஒ நகரமாவ இ த எ ெத ற . இ றநக உ ள வசாய ல க கான ச ைத ைமயமாக இ த . ச ைதக இைண பாக நகர ெசய ப ட , ராம கைள நக ற க ட , அவ ைற மாநகர க ட ைற க நகர க ட அ இைண த . உ வ தக ச ைதக நகர ெச ய அ கார , எ லா வ தக நடவ ைகக வ வ ெச , வ தக நடவ ைகக காக த க டண ைத வ த ெத வா ற . நகர ஆ ைய அ ேம ெகா , காவ பா கா , ெத கைள த ப த ேபா ற நடவ ைககைள அ ேம ெகா ட . அேத சமய , ஒ நா ைற தப ச ஒ நகர ைமய ச ைதயா ய ள யேபா , ல இட க ஒ ேம ப ட நகர க நா இ தைலநகரான த சா

தன. 30 இ த ல ஆ ச யகரமாக ேசாழ இ த . அ த ஊ றநக ப ,

நா நகர க ப ஒ , இ த நகர க

ெச ய ப தன. 31 தைலநக வைட தைத அர ஆைணயா ஏ ப த ப க ேவ .

நகர எ ப ச ைத காக க ட ப ட உைற ட ைத ற . ெபா ளாதார ேகா பா க உ ள இட இ லாத, அ வமான ச ைதகைள ேபால லாம , ஒ க டைம உ ைமயான ச ைதக ெசய ப வ தன. எனேவ நக , கைடக , அ கா (ச ைதக ), ேபர கா (உ நக இ த ெப ய ச ைத, ெமா த யாபார ச ைதயாக இ க ) ஆ யைவ இ தன. கைடக , அ கா க , ச ைத ப , ெப ெத எ அைழ க ப ட ெத க அைம தன. நகர இ ப ஒ ெப ெத ைவ சா ேத இ த . ‘இ ன ெப ெத உ ள நகர ’ எ ேற அ ட ப வ த . இ ைற த ழக உ ள பைழய நகர க ம ‘ெப ய ெத கைள’ நா காணலா . இ ேபா ற க டைம , வா ைகயாள க பைன ெச ேவா ைற த ெத க ர ைத க ேன ெகா வ ற . ச ைத, கைடக ேவ ப கா ட ப ப , ேவ ப ட ெபா க காக த ப ட ப க ஒ க ப றன எ பைத தா . இ த ைற அைம த ச ைதகைள ெப ய ேகா நகர க இ பா கலா . ேகா ெச ெத க கைடக வ ைசயாக அைம வ தக களா வா ைகயாள களா ர வ வைத அ ெக லா காணலா . சமகால ச க அ யலாள ஆ வ ைத ய ைப ஊ ஒ ஷய , நகர க , ெத க அரச க , அர க ெபய கைள வழ க த ழ க ைடேய இ த தா . ேசாழ க கால , ேபரரச களான தலா ராஜராஜ , தலா ராேஜ ர ஆ ேயா ெபய க ெபய க மான, க ேசாழ , ேசாழ , அ ெமா ேதவ ஆ யைவ , அர களான வனமாேத , வானவ மாேத , அ ல ேலாகமாேத ஆ யைவ

அ க ெத க ெபய களாக , ஊ க ெபய களாக பய ப த ப றன. வ க க ட இ தைகய ெபய கைள ெகா றன . 1034ஆ ஆ க ெவ ஒ ப , காளஹ இ த வ க க கடார ெகா ட ேசாழ , உ தம ேசாழ , க கால ேசாழ , ராேஜ ர ேசாழ ஆ ய ெபய கைள

த க

ெபய கேளா

ேச

ெகா

டன . 32

நகர எ ப உ வ தக ைத கவ வனமாக இ த எ பா ேதா . அத நடவ ைகக உ வ க க , ச ைதக , வசாய ல க , ேகா க , வ வ ஆ யவ ைற உ ளட யதாக இ தன. பல இட க ெச வ தக ெச பவ க ட வ தக க ட எ த மா யான ப தைனக அ பைட அ ெதாட ெகா ட ? பல இட க ஊ ைட காத நகர வ க கைள இ வ ைடேய வா ைகயாள க உ ப டதாக இ தயா கைள ஒ தரக களாகேவா

ெச வ தக ெச ேவா அ ல க , அ த ெபா கைள ெகா வ ேபா , த அவ க தா ெதாட ெகா கேவ . இவ க ெமா த யாபார க க ேவ . உ ப , உ வ க க வர கலா . த ர, உ வ க க ல , உ ெவா ஊராக ெச ேபா வழ

கவ களாகேவா இ

கலா . 33

நகர உ ன க ர வ பரவலா க ப , சபாைவ ஊைர ேபாலேவ, அைன பாள கைள ெகா டதாக இ த . ப ெனா றா றா , தலா ராேஜ ர ஆ கால ைத ேச த த பர உ ள க ெவ ஒ வான ப ய ஒ தர ப ற . இ த நகர ைத ேச தவ களாக ட ப ேவா , வ க க , ேவளாள களான ல உ ைமயாள க , ச கர பா எ ற எ ெண வ தக க , சா ய எ ற ெநசவாள க , அ த நக வா த னவ க , ைக ெதா ெச

த ச க , ெகா த க , ெபா ெகா ல க , ேதா

ெதா

ெச ேவா

ஆ ேயா . 34 எ லா உ வ க க ெச அ ல ட ப றன . இ ெச எ ப வ எ ேற நா எ ெகா ளேவ ேம த ர, வழ ய சா அைட பைட லான ெபயைர

ம லா க கைள ப ேனழா அ ல.

எ ற ெபயரா ெசா றா

ெச எ ெண எ வ க களாக ச கர பா , வா ய எ ற இ ச க ன இ தன . இ த இ வ ைடேய ஆன ேவ பா சா சா ததாகேவ இ கேவ . ச கர பா ச க ன சா க வ ைச ச கர பா

உய த இட நகர எ ,

இ பதாக ச கர பா நகர தா

ெகா டன . 35 எ , ப தா

றா க உ ளன. 36 ெதா சா த த நகரமா இ . ம ற த ப ட, ெதா சா த நகர க ப ர டா றா தா ேதா ன. நகர ஒ உ னராக ட பட சா ய (ெநசவா க ) ப ர டா றா சா ய நகர / நகர தா எ க ெப றா க . இேதேபால நகர ஒ உ னராக ட பட வா ய க ப றா றா க ட ெத ப த

நகரமாக உ ெவ தன . 37 இ த மா ற க , ஒ நகர வள ட மா ற ைத அைட தைத ற . ச ைத ப த ேதைவ ப ட த ற க னா , த

ப ட இ த நகர க

ேதா

ன. 38

இ த அ பைட ஷய பல ைடெத யாத ேக கைள எ ற . இ த உ ன க நகர எ அ த ைத அைடவத ஏேத ைற இ ததா? இ ேபா ற ெதா சா த நகர க எ த அள த த ைமைய அைட தன? இ ெத வாக இ ைல. அவ க த க வ தக ெச த ெபா கைள தயா பவ கைளேய ெதாட ெகா தா க . ச கர பா , வா ய நகர க ேகா க எ ெண வழ க ம ஒ ெகா தன. இ

ந ெகாைடயாகேவா ல ேகா ம ற ெகாைடயாள க ந ெகாைட ேகா ஆன வ யாகேவா இ த . சா ய

நகர க ,ேம

அ கார

உ ளைவயாக

வழகாரண தா , அவ ைற ேகா க ெகாைடயாக வழ ன. 39 1346இ ேகாைவ மாவ ட , ஒ நகர த ைன ைவ ய-வா ய எ அைழ ெகா ட . அத உ ன க த க வ ச ைத ப ய கேழா த கைள அ க ப ெகா ேகா ெகா த வ க த னா ெப

ளன . 40 இ ற .

ப யைல த ெசய ப டைத

ஒ வனமாக நகர ைமயமாக, ெபா ளாதார மைற த . நக ெத

அ க

இ த நகர க

க ப ட ய வ , உ ப யமாக ள ய நக ற கைள ெதா சா தைவயாகேவ இ தன,

ஒ ெவா நகர சா ய ெத , ெநசவா க இ த . 41 ப லவ க அ தன அர ய ய வ ைத இழ தா , ப ர டா றா வைர கா ர ‘மாநக ’ எ ேற அைழ க ப வ த . ஒ யமான உ ப ைமயமாக அ த நகர ள ய இத ஒ காரணமா . ெச ைன அ கா யக உ ள ப தா றா ெச ேப க உ தம ேசாழ கால கா

ர இ த ைல ப ன , ப சா , நக நா

றன. 42 ப ெந பவ க வா தன ,

ற க

அரசா கான கைள ெந தன ; அவ க ல ேகா வா களாக ய க ப , ேகா கண கைள எ ப ைய ேம ெகா டன . இ அவ க அ க ய வ ைத கா ற . வசாய ட ேநர ெதாட ெநச உேலாக ேவைலக நக ய ெதா களாக இ உ நா வ தக , ெவ நா க ஏ ம ெச ய ெபா க ஆைடக ய இட ைத வ தன. ஒ

ச ைத ப வாக ைத

த கவ

வனமாக ப

ப ட லாத தன. ப

யைத த ர, நகர ேகா ஈ ப ட . இ , த ைச

ராஜராேஜ வர ேகா ேலா ர க , ப ேபா ற ெப ய ேகா க ேலா வாக ைத நகர கவ ெகா டாத கான சா க இ ைல. இ ேபா ற இட க அரச க ஆதர இ ததா , மர சா த வன க ப க இ லாத ைல ஏ ப ட . 43 ஆனா , ம ற இட க உ ள ேகா க வாக ைத நகர க ப ய . த ைச அ உ ள ெப ய ேகா வளாகமான ைடம ஒ ந ல உதாரணமா . ைடம ேகா , 300 உ ன கைள ெகா ட சபா னா , 400 உ ன கைள ெகா ட நகர தா , ேதவக எ ற ேகா அ கா களா , கா ய எ ற ேகா நடவ ைககைள ேம பா ைவ ற அ கா யா வ க ப ட . ஊ

எ ற அைம , ஒேர ஒ தடைவ ம ேம வாக ட ப ள , எனேவ சபாைவ ட ைற த அத இ க ேவ . இ த வாக அைம ைலயாக மா 200 வ ட க , ப தா றா றா வைர ெசய ப வ த .

ெதாட பாக ய வேம ைடம , ப ர டா

ேகா வா க ப சட க சா ததாக , ெசய பா கைள சா ததாக இ த . தைலநகரான த ைச அ இ த ெப ேகா க ஒ எ பதா , அரசைவ ஆதர இ ேகா இ த . அர ேகா வ ேபா , ஒ ெப ய ந ெகாைட வழ க ப ேபா அைன வா க அ இ தன . உதாரணமாக, அர 1172 கழ ெபா ைன ரக ெச வத காக வழ யேபா வா க உட தன . 44 அ ேபால, அவ க இ ேதைவ ப ேபா அவ க அ ஒ ன . இ ேகா சட க ச ப தமான க களாகேவா அ ல ல ெகாைட, கா நைட ெகாைட ேபா றவ காக அர ஆைண ெவ ட ப சமய ச ட ப அவ க அ இ கேவ எ பத காகேவா இ கலா . ேகா

நைடெப இ கா

நடவ ற .

ைகக

எ த அள

ைற ப

த ப டன எ பைத

ேகா வாக ய அ ச , ந ெகாைடக , ைவ க ேபா ற ேகா வ க கண கைள அத பய பா கைள ைற ப பராம ப ஆ . சபா, நகர , ம ற அ கா க ஆ ேயா ேகா நடன ட ச ச ப தமான ஷய க ெவ பா க . நடன க க ேபா ற ம ற நடவ ைகக நட வ ப அ ெவ க ப . ஒ யாசமான க சபா நகர ள ெவ வத ந ெகாைடயாக வழ க ப ட ெபா ைன, ஒ ெபா ச ெச வத காக டன . ய

ள பர

காக அத

‘எ

’ எ

ெபய ட ப ட

(அவ க

எ ேப இ த காரண தா ). 45 ேகா க அவ ைற பய ப த க கா ய அ ல ேம பா ைவ நபரா , தவறான பய பா கைள த தமாக, த ைக ெச ய ப ட . ேதைவயான இட க வாக ட அபராத வ க ப ட . உதாரண , த ைச அ த ைல தான ேகா கைள ைறேக

ெச தத காக

நகர தா க

அபராத

த . 46

வ கைள வ அர க ல ேச ெபா நகர இ த எ ஏ கனேவ பா ேதா . எைட அ பைட அத ப ம அள அ பைட வ தக ெச ய ப எ லா ெபா க , எ லா ெதா க , உ ப காக பய ப த ப த க , ெச க ேபா றைவ , ம ற ேசைவக வ வ தன. நகர த க ேக வ அத ல ைட பண ைத ேகா ெச வ த . 1080ெந க இ த பைட தைலவ க நகர தா க எைடேபாட ப ட, அள ட ப ட ெபா க க ேம வ ெச வதாக ெச , அைன மண க ேபா இ டா

பதாக

மா

தன . 47 இ ேபா ற

ஏ பா க பல ைற ப ெச ய ப ளன. வ ெபா க வ மா ; ஆைடக , ள , பா தா ய க , ைரக . இ நா க ைடேய ெபா

தக

ப ர டா உ ெச ல ப

ெச ய ப ட த ைமைய

றா பைனயா ெபா க

கா

க பட ய , , உ , ப ேவ தமான ற . 48

ற , நகர க வ தக கேளா ெபா க , அ லமாக ெகா வ ெச வத கான ஒ ப த கைள

ெச ெகா ட . 49 ப ர டா றா வ தக க வள யைட வ தைத இ ேபா நகர க அவ கேளா ெச ெகா ட ஒ ப த க றன. இ வன க ைலைம மா றமைட தைத இ கா ற . இத காரணமாகேவ ப னாறா றா வைர நகர க ெதாட ெசய ப வ தன. மாறாக வசாய ைத சா த நா , சபா, ஊ ஆ யைவ ஜயநகர ேபரர கால மைற டன. 1521இ ப ேவ க தைலவ உ ள ேகா ஒ ெவா பழேவ கா ம ம ற ெபா மாவ டநகர கைள ேச த நகர தா க வ தக க , ெச க ப மாவ ட நாகலா ர இ வளாக க அைம ப எ அத காக வ வ ப எ , ஆைடக ற கட கைர நக க ஏ ம ெச ய ப ட

க வ உ ள காளஹஎ ெவ உ ள இத

தன . 50 கால

க ெவ ஒ உ ட , அ

நகர ட ப ள . 51 இைவ இர யாவ யமான அைம பாக இ தைத காக கடா நகர றன.க க

நகர ேபா ற இ தைத த ர, ெபா ளாதார ம

ெப ய அ ேபா ச க

வாக ல ய, ழ த

சைபக

உ ன களாக வன கைள ய ப ட வ தக க ய

ப கா னா . ந ெகாைடய ெவ ப ப

ெச

ேகா தன . தமாக

ெகா

ப ட

அேதசமய நகர உ

ன க

ைற அவ க அைடயாள ைத எ பைத அவ க

டன . 52

நகர அ ம டேனேய இ த ந ெகாைட வழ க ப ற எ பைத ெத தமாக ட அ இ கலா . ெபா ளாதார வ தக அவ க ய நடவ ைகயாக இ தேபா ட, ல கைள வா வ , ப , ந ெகாைடயாக அ ப , ைள லமாக மா வ ேபா ற ல ச ப தமான நடவ ைககைள அவ க ெச வ தன . இ நா ஏ ெகனேவ பா த ேபா , ெதாட யான ராம-நகர ெபா ளாதார அைம ைப கா ற . இ த ரேதச வைத எ ெகா டா , ஒ ப ம ப றா றா க இைட த வ க க ம ற எ ேலாைர ட அ கமாக ேகா க ந ெகாைட அ தன . மா 56 சத த ெகாைட அவ க ட தா வ த . ேகா கைள கடனாக ெப வ அவ க வ த க ய ப தா . 53

ெப

பாலான வ க க , இர அ ல கழ க எ அள ேலேய ந ெகாைட அ தன . ஆனா ெப மள ந ெகாைட அ த ல வ க க இ தன . ப தா , ப னா கா றா க ப கழ எ ப ட ெப ய ந ெகாைடயா . இர க ெப ய சேகாதர களான இ 100 நப க அ அ தன . த ர ைள லமாக மா ெச ன . ர க ல ைத ,

54

த வ ஒ

ெகாைடகைள இ பா ேபா . ப தா றா வ க க 20.5 ேவ 1 மா அள ள ல ைத, னதான ெச வத காக ேகா ந ெகாைடயாக அவ க சபா ட வா ய ல ைத வத 300 கழ ெபா ைன க டணமாக இர டாவதாக, ப ெனா றா றா , க ஒ வ , பழ மர கேளா ய இர ேவ ண ைற 20000 கா க வா , அ ேக

ந தவன சம

அைமபத காக அ த

ஒ ப ல ைத

மாைலகைள

ெகாைடயாக அ

ன ப

ேகா

தா . 55

ெபா வாக, அ கப ச ந ெகாைடக 30 35 கழ வைர இ . இத ஒ ைலகைள நா பா ப இ த ந ெகாைடகைள ம வத கான ச யான வ யாக இ . ப ெனா றா றா , ஒ ேவ ல 100 அ ல 102 கல ெந உ ப ெச ய ப ட . 1 ேவ எ ப 2.67 ெஹ ேட அ ல 6.4 ஏ க ஆ . கல ஈடான சம அளைவ த வ க ன . ஆனா அ அ கமான அள க ஒ . 8 கல ெந 1 கா அ ல அைர கழ க ப ட . எனேவ 1 ேவ உ ப ெச வ 12.5 த 12.75 கா ; 30 கழ ந ெகாைட எ ப 4.5 ேவ அ ல 11.5 ெஹ ேட ல வ உ ப சம . படா றா ற , ெப ய ந ெகாைடக அள ப யாக உய அத அள 70 80 கழ சாக மா றமைட த . 1000 கா க அ கமாக இர ந ெகாைடக வழ க ப டன, 56 த ர ஒேர சமய அ க அள ெபா ைன ெவ ைய (57 கழ ெபா , 85 கழ ெவ ) ந ெகாைடயாக ஒ வ க ேவதார ய ேகா அ றா . 57 இ ப ந ெகாைடக அள அ க த , அ த ப ப ர டா றா அத ைதய இர றா கைள ட வ தக, ெபா ளாதார நடவ ைகக அ க தைத கா ற . பல வ க க அ க அள ந ெகாைட ெகா வ தக அ க லாப ஈ கலா எ வ க கைள ட அ க அள வ தக ஈ ப ஊ க ைவ ற . வ க க ச க அ ைனக ேதா ற ஆர வ க வ க க ட த யாக அைடயாள கா த .

த , அவ க அவ க ம ற கலா எ த சா த கைள ெப

பல

க க , த க ட ந ெகாைட

ஊ க க

ெச ெதாைல

வ இ

தக

ெச ேகா கஅ த க க ெவ க உ ளன. இ த ப ட வ க க அ க அள ல வ வ தக ைத ேம ெகா டா க எ பைத ற . இ த வைக வ தக க த ழகெம வ தா , அ ட த க அள மைலம டல எ அைழ க ப ட ேகரளா மைல ப வ பல இட க ெச த க வ தக ைத நட னா க . ேமைல ப ய ெபா களான ளைக பா ைக உ ப ெச த . ைர ெச எ அைழ க ப ட வ தக க , ேம கட கைர ைற க க இற ம ெச ய பட ைரகைள இ வ பைன ெச தன . ைகவர நா எ ற க நாடகா, கா ரேதச ேபா ற ம ற ப வ

க கைள பகாண ப

றன. 58

வ க க த க ைட த லாப ைத ெதா த ெச யாம , ேகா க ந ெகாைடயாக அ க எ ன காரண ? இத கான காரண க ெவ பைடயாக ற படாததா , இ த ேக ஊக அ பைட தா ப ல க . ய ேத வத காகேவ இ தைகய ந ெகாைடக வழ க ப டன எ ப ெபா வாக ற ப காரண . ஆனா , இைத த ர ச க ந ல ம ைப ெபறேவ எ ற ேதைவ வ க க இ த . அ க லாப ைத ஈ வ க க ச ேதக டேனேய பா க ப டன . இ ேபா ற ந ெகாைடகைள அ பதா , ெவ பைகைம எ பதா ச க ர சைனகைள க உத ெச வதா அ த ச க ஆதரைவ ெபறலா எ பதா இ த ெகாைடக தர ப டன. ச க ஏ எ ப ந ெகாைடகளா ஏ ப ஆதாயமாக இ த . ெவ ைர ேச த வ க க ேகா, அவ க ேவ இ லாத அ த ப ந ெகாைடக அவ க ஓ அைடயாள ைத அ த . ந ெகாைடக ெசா த ஊைர தா அவ க ம ைப ம யாைதைய அ தன. வ

ட ர, ெவ நா வ தக ஈ ப த வ க க க அைம வ தக ெச வ தன . இ ெத யா வ வழ க இ த . இ ேக எ ப ெபா வான ெசா லாக உபேயா க ப ற . ஐேரா ய கைள ேபா அ லாம , ெத ய க சாசன கேளா, ச ட கேளா, ைறகேளா இ ைல. அவ உ னராவத க ைமயான ப தைனக இ ைல. ஒ வ வம ற அைம , ப ேவ ெபய கைள அவ க ெகா ட இ த க க டைம ைப ப அவ க ெசய பா கைள ப பல ர ைனகைள எ றன. ம ராம ம ஐ வ எ க ப ைச ஆ ர ஐ வ ஆ ய இ கைள ப ெப பா க ெவ க றன. ஒ ப அ ல ப தா றா ைட ேச த ேகரளா உ ள க ெவ ஒ , ம ராம எ ற ைவ ப ப , வ க கைள ப நம ைட ஆக பழைமயான பா . இ ேம கட கைர ேம ஆ யா உ ள ட கால வ தக ெதாட ைப எ கா ற . 59 தா லா உ ள தேகா பா எ ற இட ஒ பதா றா க ெவ ைட இ த ைவ ப ய , ெத ழ ஆ யா இவ க வ தக ேம ெகா டைத கா ற . த ழக , ம ராம , ேகா ைட மாவ ட உ ள ெகா பா ைர ேச ததாக அ ய ப ற . ெகா பா அரச க ேசாழ க ட ெந ய ெதாட ைடயவ க , அவ க ட மண உற ஏ ப ெகா டவ க . ேகா ைட த ழக வட வட ேம உ ள நகர கைள ெத ள ைற க க ட இைண பாைத ேக ரமான இட உ ள . எனேவ இ வ க ஒ அ தளமாக இ த ய ைல. த ழக வ ட களாக கால க ட

ைலக இ ப தா றா ம ராம

நகர க த ப ட ப

,

ட த ட 400 1300 வைரயான ற . இ ேபா ற

வன க த ழக ட கால ைல பைத அ கா ற . ட த ட எ லா க , ஒ த ப ட வ க உ ேகா அ த ந ெகாைட ட ப ற . ைவ ப ய ஒேர 1300ஆ ஆ ைட ேச த, ரபலமான ரா மைல க ெவ உ ள . அ , ெகா பா ம ராம , ஐ வ ஒ வாக ட ப ள . ெகா பா ம ராம உ ேசல , இராமநாத ர அ ேக உ ள எ த ழக பல இட க

னராக இ த வ க க வ , ம ைர அ ேக உ ள ந த உ ள ேகா க 1000ஆ

ஆ த 1200ஆ ஆ வைர ந இவ க ல வ யாக நா பல ெச பவ க எ இ ெத உைற , ைல தான ஆ ய த கைள உ ம ராம ெகா றன . கைள ப ய பல உ ெகா தன எ இ ெனா ஷய , ஆ னா ம ராம 1300ஆ

ெகாைட அ ப க ெச ற . ேம ல இட க உ ள உ

றன . 60 வ தக க , வ க க ன களாக

61

இ வா உ ெசய ப வதாக இ த க இ ப , அைவ ஒ தா க ெசய பட அ ம த அைம ைப பைத கா ற . இ கவ கேவ ய உ ம ராம ைத ப ய க 1000ஆ தா ைட றன. அேதசமய ெகா பா ஆ வைர ெசய ப த .

இ ேபா க ெதாட எத காக இ த ? ந அ ய ப ட தா அ க வ வ க க ஒ அைடயாள ைத ெகா பதாக அ இ கலா . ஆனா இ த க , உ கேளா நகர ேதா எ வா ெசய ப டன எ ற ேக ைட ெத ய ைல. ப தா றா ற , இ த ெவ நா வ தக ப ெப றதாக க இ ைல. எனேவ ட ர, ரேதச உ ளாக ெவ ேய ெசய ப ட ம ராம , கட கட த ெவ நா வ தக

ப ேக க ைல எ அ ய ப ட ஐ வ ஐ

ெசா

அள ெப ய, நா கலா .ந ெசய ப ட, ஆ இ த . அைத ப க நாடகா உ ள க ெவ க காண ஆக பைழய , க ெவ உ ள . ஒ இ த ைசக

அ மா கலா . அ வா வ ைம இழ

க ெச ய வ க வாக ஐ வ ய த 800ஆ ஆ ைட ேச த ஐேஹா எ ஊ உ ள இர ப ற . த ழக இ த ைவ ப ய ேகா ைட மாவ ட உ ள 927 ஆ த ர ராமநாத ர மாவ ட உ ள க ெவ

இ த இட ெப ள . 62 ேகா ைட க ெவ , ைவ, ைச ஆ ர ஐ வ எ ற . ஆ ர ெச வ க ெச பவ க எ பைத உய ந யாக ஆ ரவ எ ற ெசா ெபா தா , ஐ வ எ ற ய வ இ ெத வாக ெத ய ைல.

அ த த க ட ப ச தச ரசாசன அதாவ ஐ சாசன க இ பதாக க ெகா வதா அவ க அ த ெபய வ கலா . அவ க வ தக க அற ைத ப வதாக ெகா டன . ஒ பதா றா காண ப வ க க கைள ப ய க இர 1700 நப க ெகா ட ைவ ப , றாவ ஏ ைசகைள ெகா ட ஆ ரவ எ ற ைவ ப ற . 63 இைவ ஐ வ க ேனா யாக இ தனவா? இ த க எ க ெபய க த கைள அைழ ெகா ட உ ள ஒ ைம ஆ ச யமான ஷய . த ழக ஐ வ அ தளமாக ஐேஹா இ த எ ற ப ற . த க ெவ க இவ கைள ப க ேபா , இத உ ன க வா ேதவ , க ட , லப ரா ம பரேம வ ஆ ய ‘ஐயெபா ’ அ ல ‘ஐயேவாைல ’ ேச த (ஐேஹா த ெபய க ) கட ழ ைதக எ றன. இ த

தா ஐேஹா ெதாட பலரா ேக

ேதா

யைத ஏ ெகா ளா க ப ட .

ற . இ

, இ த

ஐேஹா உ ள இ க ெவ க ேவத கைள க ற ராமண கைள ப றேத த ர, வ க கைள அ ல. னா , ப தா றா ற , ஐ வைர ப ய எ லா க ெவ க த ழக உ ளன. க நாடகா உ ள இவ கைள ப ய க ெவ க எ ைக ப னா கா றா அ க க ெதாட ற . இ தா , அ த றா ப ேசாழ ஆ இ த ைம உ ள க ெவ க ம ேம பைடெய வ தக க

இவ கைள ப ேப றன. 64 ேநா கேம, இ த வ க க வட ெச வத கான ய வ

ேசாழ க ேம தக

ைம ெச பாைதைய

வ தா . 65ஐ வ ெத யா , இல ைக ெசய ப டைத ப பரவலாக காண ப க ெவ க ெத றன. இ தா 1100 றேக அவ க க நாடகா த ழக அ கமாக ெசய பட ஆர தன . த ழக உ ள க ெவ க அ க ப ச எ ைக ப றா றா நா ப ஆ க ெவ க , ப தா றா இ ப நா ஆ . ப தா , ப றா றா இைடேயயான காலக ட தா ஐ வ அ கப ச ெசய பாத . 1300

ைறய

ெதாட

ய . 66

ஐ வ அவ கைள ப ேவ ெபய களா அைழ ெகா டன . அ க பய ப த ப ெசா நானாேத . இைத த ர ப ென ஷய / ஷய தா , அதாவ ப ென ரேதச கைள ேச தவ ம ப ென , ப ென நா கைள ேச ேதா ; இ ேபா ற ெபய கைள அவ க ெகா ட காரண ெத ய ைல. இ த ெபய க அைன ஐ வைர வனைவேய. 67

ம ற வ தக க இ த ப ெசய ப டன, வல ய , அ வ ண ம ரேம ெப யநா ஆ யைவ அைவ. கைட யாக ட ப ட வசாய ெபா கைள வ தக ெச வா . இ ம ெவ ைய ஏைர அைடயாளமாக பய ப ய . அ வ ண எ ப ேம கைர ப ெத யா ம ற கட கைர ப க பர ய ெவ நா வ தக வா . இ த த வ க கைள க பய ப ட , ற அேர ய அ வ ண ஒ ைற வ தக கேளா இ ெனா

வல ைற

ேகா

த . 69

ெகாைடயாக அதக கைள இ த . 68 யேரா , ம ற ெவ நா ேச வ கைள உ

இத காரணமாக அவ க ம உ ச க அ க க . இ அய நா ெவ நா வ க க நடவ ைககைள ப ய தைல த ற . ர வல ய எ அைழ க ப ட வல ய க , இல ைகைய ேச தவ க . ர எ ற அைடெமா அவ க ஆ த தா ய வ க களாக இ தைத கலா . 70 ஐ வ இல ைக நா க இைடேய வ க க த தரமாக ெத ற . வல ய க ஐ வ ட ேச

ெசய ப டதா , இ ெச வ தன எ ெசய ப டன .

ப தா றா ைட ப ெனா றா றா ைட ேச த ஐ க ெவ க ஐ வ உ னராக இ த த ப ட வ க கைள ப றன. இ பழைமயான 981 ஆ ைட ேச த ேகாேன ராஜ ர உ ள க ெவ . ேகா ள காக ஐ வ ைவ ேச த ஒ வ க ல ைத ந ெகாைடய த வர ைத அ ெத ற . இர டாவ ேவதார ய உ ள 1000 ஆ ைட ேச த க ெவ . இ ஒ வ க காக ஐ வ அ த ெகாைடைய ப ேப ற . அ த க ெவ க ஐ வ பா கா அ த ெகாைடகைள ப

ெத

ற . 71

இ ஆ ேக ஐ

நா

த சா ப ைய ஐ தாவ ைய ேச த . ேகா ைட வ தக நடவ ைககைள ெபா தவைர ரமான இட இ த எ அ க ற ப டா , வைர ப ய க ெவ க அ கமாக ேசாழ நா த சா , ஆ ய ப க தா காண ப றன. இ நடவ ைகக ஆதார களாக அ த ஊ க இ தைத ற . 72 ஐ வ உ ன க யா ? க ெவ க க ெசா க அ அத உ ன க ப ய தர ப ள . ப ென நகர கைள , ப இர கட கைர ஊ கைள , அ ப நா ராம கைள ேச த வ க க , ெச க , கவைர எ ற வ க க , கா ட வா எ ற ல வா தா க தைலவ ; ம ட ப பவ க , கைட கார க எ அைனவ இ த உ ன களாக இ தன . ப றா றா இ த ப ய ெப தா , வ க ப டதாக இ த . க ெவ க ட ப ள வர கைள ைவ உ ன கைள ப வைகயாக கலா . ெப வ க க ; ல வா தா க ; ட ெபா க வ தக ெச உ வ க க ; வ க கைள பா கா ர க ; ெவ நா வ க க ; கைட கார க ; ைக ைன கைலஞ க ெதா லா க ; எ த க த க வைக த ப ட ெபய க ட ப உ ள க கைள இ

; ப யா க ஆ ேயா க கான ெதா ளன. க ெவ கைள கா ற .

அ கப ச க , 21 ர வ க கைள ப உ ளன. ட ப வ , அவ க ச க ெந க ைத கா ற . வ க பைடக காரணமாக, பல ஊ க

அவ க . 73 இ த ஐ மா ப ட ஆரா வ

கைள ப , 18 ர ‘ந ம க ’ எ அவ க ெப த ய வ ைத களா ப அம த ப ட எ ரப ன எ ற அ த ைத

அைட தன.

இ த

ெசா

பல தமாக

74 எ றேபா , அ ைம க ச ர ப ள 1050 ஆ க ெவ க ெவ க ஐ வ எ கைள எ ெகா யா ேபா ற ர க ைனவாக ஒ ஊ

ெபய அ

க ப டெத

ெகா ள படலா க ப ட ம ைர இல ைகைய ேச த ேபா த ர எ ரப ன எ ற

றன. 75

அ த ஊ க ல ச ைகக ந ைமக அ க ப டன. எ ரப ன எ ற ஊ கைள எ லா க ெவ க 1050 1100 இைட ப டைவயாக இ தன. இ த ஆ த நடவ ைகக 1200 ற ஏ ப ெச ய பட ைல எ ப ெத ய ைல. பா கா அத ேதைவ இ க ைலயா அ ல ஐ வ வ வானவ களாக மா யதா பா கா காக ர கைள ய ேதைவ அவ க இ ைலயா? ப

றா

றா ெச ல ெச ல, ஐ வ கலைவ வைட ெகா ேட வ த . 1300 ஆ ைட ேச த ரபலமான , அ பல ப க க க ய மான ரா மைல க ெவ ‘ப ென ரேதச க அ ல நானா ைசக ள ப ென ஷய தா ’ சைப அ க வ க ைமயான ப யைல த ற . இ ஐ வ ைடய ‘நா ப க அ ய ப ட’ பல சைபக , பல ஊ க உ ள ெகா பா ம

ரம ைத

இ மா அ

ேச தவ க

உ ப ட நகர தா

ெகா பா ம ராம ேபானைத அ யலா . ஐ வ ள மைல காண பதன . 76

உ வ தக க ச கமாக பல க , ராமநாத ர 1233ஆ க ெவ

ளன. 77 ஐ வ எ லா க ஒ அ த உ ன களா எ க ப டதாக ற இ ப யாக இ த , வ க க ச கமாக இ , இட கைள நகர கைள ேச த ப ேவ க அட ட ப

வனமாக உ ெவ

த . 78

மனதாக ப ற . ப ேவ ய ெப ய

த க வன நடவ ைகக வைட தைத அ , ஐ வ ேகா க ட த க த ெதாட பா , த கைள யப ேசாதைன ெச ெகா டன . அவ க க ெவ க காண ப க ைரக , அவ க ேநா க ‘அற வளர க ெம ய’ எ ட ப ள . அதாவ மத ைத பர ப , க ெகா ைமகைள ைற க அவ க அற ப ட வைக த க நடவ ைககைள ேம ெகா டன . ேகா வழ க ப ட ெகாைடகேள அ த நடவ ைகக ஆ . ப றா றா , அவ க பா கா பல ேகா க வ தன, அதனா அ த ேகா க அவ க

உ ைமத . 79

இ த வா கைள ைறேவ ற , அவ கள கடைமகைள ெச ய , ஐ வ ைமயான சைப ட ப , வ தக ெச த அைன ெபா க தான வ ைய ேகா க வழ க மா தன . த ப ட வ க க , வாக க , ஏ ஐ வ ேசாழ க ஆ கால ெதாட ந ெகாைட அ வ தா , ப ர , ப றா றா , ேசாழ ேபரர யைடய ஆர தேபா அைவ ெப மா ற ைத ச தன. க சைப, ப ேவ நகர க இற ம ம ஏ ம ெச ய ப ட ெபா க , அ த ப க ஊேட ெச ெபா க க ம வ கைள த . இ த க ெவ க அரச ெபயைர ட டாத இவ த னா ைய அர இய ர ட எ த அள ல இ த எ பைத கா ற . அர ய தா க ைத த ர, வ க வர க , வ தக ெச ய ப ட ெபா க ைச வ தக அளைவ கா றன. இ த வ க மகைம அ ல மக ைம எ ற ெபய ஆர பகால றா க ப டண பக எ ன வ த ஆ க க ப டன; ப டண பக எ பத நக ப க எ

ெபா

. 80

ெபா க தைல ைமயாக ய அ ல ெப ய சா க வ க ர ெகா ெச ல ப ேபா வர ெச ய ப , அத ேக ப வ க ப ட . ய ம ெப ய பட க அவ ைற ெகா ெச ல பய ப த ப டன. இ வா , உ நா லவ க லமாக , வ க லமாக ேபா வர நட த . ளமாக , ைமயாக உ ள ரா மைல க ெவ அ வ தக ெச ய ப ட ெபா க ப ய , வ க , சா , தைல ைம ஆ யவ ெகா ெச ல ப ட ெபா க எைடைய ெபா அவ க ப ட வ த கைள த ற . இ ட ப ள வசாய, இதர ெபா க ப ய ; அ , ெந , ப வைக ப க , உ ; வ க ப க : ஆமண , பா , ள , ம ச , , ெவ காய , க , ரக , பலா (க கா , ெந , தா ), ப ம எ ; உ ப ெச ய ப ட ெபா க : , ெசாரெசார பான ஆைடக , ெம ய க , ப க ; வன ெபா க வாசைன ெபா க : ெம , ேத , ச தன , அ , ப , க ர ; ல க : ஆ , ைர, யாைனக ; இ . இவ பல அ யாவ ய ெபா களாக, னச ேதைவ உ ளதாக இ பதா உ ச ைதக நகர க வ தக ெச ய ப டன. ஆனா , உ , ள ேபா ற னச பய ப ெபா க ட ர வ தக - உ கட கைரேயார உ நா ச ைதக , ள ேகரள த ழக ெகா வர ப பைன ெச ய ப டன. இ த ப ய ஆைடக உ ப உ இைண கைள உண ெகா ளலா : ப லாக (ெப பா ெப கேள ெதா ைல ெச தன ), ஆைடயாக ட ச க ைத ேச த ெநசவா களா ெந ய ப வ தக களா ஆைடக பைன ெச ய ப டன. அ க ம ர ன க , உேலாக க

ள, ஆட பர ெபா களான க , ச , த த , பவழ , , தா ர ம தைள ேபா ற ஆ யைவ வ தக ெச ய ப டன. ஒ ெமா தமாக

பா ேபா கட கட கட கட த கட கைர உ ளன. வ

, பல றா களாக உ நா , நா க ைடேய , ெப வள யைட த வ தக ைதேய இ ற . வ தக வைட தத கான எ கா டாக, ழ ைற க க க ெட க ப ட ன கா ம ஓ க இ ஒ பதா றா ராக வள வ த

தக

. 81

அைடயாளமா

வாக...ைட கால

ேகா

த ஒ

ைச , வ

தக

க வள யைடவத கான ய கார யாக இ த . த வ க க ெப ய க ஒ ெப ய வனமாக ெபா உடைமயாக ேகா ைல க டன . அ அவ கைள ச க ேதா இைண அவ க வ தக நடவ ைகக அ கார ைத அ த . இ ஒ ற க, வ க க வாக சைபகளான நகர வ க க ஆ ய ப எ ன எ பைத ப ேக க எ றன. த வ க க ேகா கட வா ேபாேதா ந ெகாைட அ க ஒ ெகா ேபாேதா வ க க தைல ேதைவ ப ட காரண தா , இ த க உ தரவாத ைத அ பவ களாக ம , தகரா கைள ைவ ந வ களாக ெசய ப டன எ ப ெகா ள யேத. நகர அ ல உ ப தைனகைள பா இட க ெச தகரா க தைல

சைப உ வ க க ைடேயயான ஒ ப த ெகா ேபா , வ க க பல வ தக ெச வ க க ைடேயயான சமரச ெச வ த .

ேசாழ க ஆ கால வ ைம வ த ைல , ப றா றா ற வள யைட த வ தக ஒ ராக ேதா றலா . ஏென அர ய ைல த ைம , வ வான அர ெபா ளாதார, வ தக ெச ேதைவயான ப தைனக . ெபா வாக, அ கமாக வ ப , வ க கைள ெகா ைம ப வ அர ய ைல த ைம லாத கால க நட பைவ; ஆனா , இ

ட கால ேநா த ைன தாேன ேதா க எனேவ, ஆ யாள க , றரச களாக இ தா வள ப ஆ வ கா ன . இைத ேமா

ெகா வத ட வ

சம . தக ைத

தவைர , மாவ ட உ ள பப லா ப 1358 ஆ அத தைலவ ெச த அ யமான . அ த நகர வ க க நானாேத க த தரமாக பயண ெச ய , அவ க ப ேபா ெபா கைள பைன ெச ய அ ம ய தா ; ெபா , ெவ , ஏ ம கான ச தன ஆ யவ வ க ம ற ல வ க ைற க ப டன. அ த நகர

ெபாதக

கான சரணாலமாக அ

க ப ட . 82

வ க க ச க களான நகர , வ க க ேபா ற வாக அைம க வ ைமயைட த நா வ ைம யேபா அதனா ஏ ப ட எ ைள கைள சமா க ஏ வாக இ த . ேமா ப க ெவ வ ேபா , வ க க , உ ஆ யாள க ேம அ த ெகா வ க க வ தக ேதைவய ற வ கைள பைத த அ கார ெகா டதாக இ த . இ த க ேகா கைள ைமயமாக ெகா அத ட ெதாட ைவ த ெதாட க அவ வ ேச க ைலைய ர ப ன. இ த வ வான அ பைடதா , மா வ அர ய ைலக ெபா ளாதார ம வ தக ெதாட யான ெசய பா , ந பக த ைம, ைல த ைம ஆ யவ ைற உ ெச த .

5. கால ைத வ க கக கால

ேசாழ

கட - ஒ

ேபரர

த ழக பா ைவ

கால

வைரயான

ஆ ர ஆ கால , த ழக வ க க ெபா காலமாக இ த . இ தைன ஆ காலமாக, இ , உலகெம ஏ ப ள ச க, அர ய மா ற கைள கட வ க ஏ ப ள வள கைள கட த ழக வ க க , வ க வன க , வ தக ைல பத பல காரண க உ ளன. ப ெச ய ப ட வரலா கால ேத த ழக வ தக ெதாட கைள ெகா த . த ழக உ நா ெபா ளாதார , ெவ நா ச ைதக ட ெந ய ெதாட ைடய . அத ெவ வ தக சாதகமான வ தக சம ைலைய அ ப வ த . இ த சாதகமான ைல ெவ நா க அ கமாக ேதைவ இ த, த ழக (இ யா ) தயா க ப ட ஆைடக , ள ேபா ற ெபா க காரணமாக அைம தன. இத ஈடாக ப ேவ ெபா க த ழக தா இற ம ெச ய ப டன. இவ தகர , ஈய , உேலாக ேவைலக பய ப த ப தா ர , ைரக ேபா றவ ேறா ம க ெபா களான பவழ , வாசைன ர ய க அட . பல வைககைள ேச த இ ேபா ற ெபா க இற ம ெச ய ப கா டா , உேலாக ெபா கைள அ கமாக இற ம ெச ததா உ டான பண க ெபா ளாதார ைத ைல ைலய ெச .

த ர, ெபா ளாதார அள அ கமாக ெவ நா வ தக ைத சா க ைல. அத ஈடாக அ க அள உ நா வ தக இ த . இ யா ம ற ப க ட , லவ , கட கைரேயார வ தக இ த . உ நா ெபா க ேவ ய அள ேதைவ ெதாட இ ததா , ட நா ெபா ளாதார வள ேதைவயாக இ த ஒ ய கார ெச ய ப ட . நகரமயமா த னா நகர க வள ததா வ தக வள யைட த . ச க கால நகரமயமா த உ நா தைலநக க , ைற க க க தன. அைவ ெபா ளாதார நடவ ைகக பான ைமய களாக, வ தக க ட க ட , காைல இர ெசய ப கைடக க மாக இ தன. ப ேவ வைகயான வ தக நடவ ைகக நைடெப ற வ ண இ தன. ெப பாலான உ யாபா க தா க உ ப ெச த ெபா கைளேய பைன ெச வ தன . லைற வ க உ சமாக, அ க லதன ட ய கைடக ெசய ப வ தன. வ தக ெச ய ப ற ெபா க ம அ க எ பைத த ர, ஒ ெவா வ க ஏ ம இற ம ெப ய அள ஈ ப வதா , ெவ நா வ தக அ க அள த , லதன இ ேதைவயாக இ த . இ தைகய வ க க , அ நா வ க தலா க எ அைழ க ப ட ெபா தமானேத. இைட கால நகரமயமாத அ க த , ெபா ளாதார நடவ ைக , வ தக , வ தக வன க அ க தைத கா ற . த

ேபரர க அ கார த பல வைகக ஒ யாசமான ழைல உ வா ய . ப ைட கால , த ழக ப களாக , பல ல தைலவ களா , பைட தைலவ களா ஆள ப வ த . இ த காலக ட வ தக தைட ெதாட த எ றா , அத ஓயாத ேபா க ச ைடக இைடேய இ தைலவ க வ தக நடவ ைகக

யாெதா க ைட ேபாடாத தா காரணேம த ர, த ழக அைம ஒ ல யத காரணமாக அ ல. ெவ நா வ க க இ வ த க வ தக ைத அைம யாக நட , இ ைற க க உ நா டகால ெதா ைல லாம த தன . இைட கால , த ழக ற ேசாழ க எ மா றமைட அர ய சா த இ ய அைம சைபக , வான ப ெகா ட ம டல சைபக

,

த ப லவ க பா ய க வ வான அர க எ த ட ைலைம ைல ைல த ைம அைட த . அர ய களான, ராம ம நகர க வன க ைப ஜனநாயக ெசய பா ைட ேகா க இ கால தா ேதா ன.

வரலா ஆ ய க ஆவைல இ த இ சைபக ன. பரவலா க ப ட வாக ஒ மா யாக ள ய ராம சைபக , இ ைற உ ஆ யைம ைப வ ற அர க ேனா யாக இ றன. ஆனா , நக வ க க யமான நகர சைபக வ தக ைத ென ெச றன. ெப பா வசாய ேச த ெபா ளாதாரமா ய ள ய அ கால , நகர எ ற வனேமா, த ப ட வ க கேளா ல உ ைம , ேமலா ைம ல க ைல எ பைத ைன ெகா வ அவ ய . எனேவ ச க எ ப ப இ லாம , ஒ ைண ெசய ப ட . ேகா க , அ கார ெச த ய, ஒ ைண க ய வனமாக இ த கால வள த . ெபா ளாதார த ைசயாக தா க ஏ ப த ய ஒ றாக அ ள ய . ெபா , பண , ல , கா நைடக , ைவ க ஆ யைவ ல ந ெகாைடகைள ஈ கள யமாக அ உ ெவ த . ந ட ப ள ப தைனக ட இைத உ ெபா ளாதார ழ , அத ல ைட வ வா ேகா ப க காக உபேயாக ப த ப ட . இ த ைற னா , த

க பா வ த அப தமான வ வாைய ேயா ஊடகமாக ேகா ள ய . ந ெகாைட வழ வ , ேகா வாக ப ேக வ க க , வனமான நகர , க ச க அ கார ைத ெப றன. நகர க உ வ தக ைத கவ தேவைள , ஐ வ ேபா ற வ தக க பல ஊ க ெச ேம ெகா வ தக ைத கவ தன. அ அ உ ன க ேபா மான பா கா ைப அ த . இைட கால ய காலக ட , இைட கால வ தக , அ கமாக அ ய படாத ச ைதக அ அபாய ைத , ஊ ராக ெச வ தக ெச வ ள அபாய ைத ெபா ேத இ த . இ த அபாய க , கைள உ வா அத ல வ தக ெச வத ல த க ப ட . அத உ ன க பா கா அ த ைம னா , க ேசாழ ேபரர ன த க நடவ ைககைள ெதாட த . ெத ழ ஆ யா இல ைக இ த க பய க ெத வாக ெத தன. ஊ ஊராக ெச வ தக ெச வதா ஏ ப அபாய கைள த க, ஆ த தா ய காவல கைள இ த க ய தன. அேத சமய , த ப ட வ க க நடவ ைகக வன க தைல ட ைல. உ ன க டமாக வ தக ெச ததாக சா க இ ைல. எனேவ ஒ ெப ய அைடயாள ைத , உ ளா த பா கா ைப வழ யேத க ெப பயனா . ேசாழ க , தா தைல ஆ ர ைப த ய ரா வ ெகா ைகைய ப னா . இ வ தக நல கைள ேம ப ய . அத ய ேநா க நா கைள வா க ெச வ எ றா ட, வ த ேசாழ ேபரர வ க க ெப வா கைள வழ , ம ற ரேதச க ெவ நா ச ைதக அவ க கா ப க வ வைக ெச த . இ த பைடெய க ேபா ைக ப ற ப ட

ெச வ ழ

ேகா க ட ப ட .

வழ க பெபா ளாதார

ைறவாக க யமானதாக நா அ ெகா ள ேவ ய , வ க க த ச க ந ம க ப டா க . ச க அ கார அள வ க க மன ஊ க த அவ கைள வ வான ைல ெசய பட ைவ த . ேகா க ட அவ க இ த ெதாட களா ச க ந ம ைப அவ க ெப றன . ல வா தார களாக வ க களாக ச க ள பட ைல எ பதா , இ த ச க ஒ ைண சாதகமான ைல வ க கைள ெசய பட ைவ த . வ வான அர க எ , ைமய அ கார க ப ட அர வ தக ைத வள யைடய ெச தா , அர க வ தக ெப பா கைள ஏ ப ட ைல. அர வ யதாக இ தேபா , வ க க ைமயான ஆதரைவ அ வ த . ஆனா , அர க ைல த ைம லாம ேபானேபா , த ழக ப றா றா நட த ேபால, வ தக ெதாட நட த . இத ஒ காரண இர டா க ட தைலவ க , வ தக க பா பைடயாம பா ெகா வ ட கால ேநா த க ந ைம த எ , வ தக ைத தகாத ேகா ைககளா , அ த தா க ப தாம ெதாடர வ ந ைம பய எ ெகா ட தா . த ைசயாக ற பட ெசய பட ய வன க வள வ த அர ைலைய ெபா ப தாம தைட லாத வ தக ைத வ க க ேம ெகா ள வ ெச த . இ த ஆரா , ச க, அர ய , வன ழ தா இைட கால வ தக ெதாட நைடெபற ய காரணமாக இ தேத த ர வ க க க அ ல எ ப நம ைட ெத வான பா ைவயா . வ க க கட வ க

க பல ேக க இ ைடய க ைல. வ க க எ ப ப ேக றன ? அவ க ெசா தமாக

க ப க ைவ தாரா... அ தவ க ெசா தமான க ப க த க ெபா கைள ஏ ெச றனரா? அ ேபாலேவ, அவ க த க ெபா கைள க ப ஏ அ ேபா , ெவ நா ச ைதக அவ ைற க ஆ கைள ய தனரா க ப தைலவ லமாக அைவ பைன ெச ய ப டனவா? இ த ேக க ந மா ப ல க இயலா . அ ேபாலேவ லதன, கட ச ைதக ெசய பா க ப ெதாட ைடய வ க நைட ைறக ப எ ேக க நா ப ல க யா . க ெவ க தறலான, ெத லாத தகவ கைளேய த வதா அ த ள ஆரா க ட த அவ ைற கவனமாக ஒ ைண ப அவ ய . க ெவ க உ ள தகவ க வ ேச இல ய ஆதார க இைட கால அ க ைல. இ கால ய வ க க த ஆவண க ைட ப ைல. இ ேபா ற க க இ தா , ஒ ஒ ெமா த ர ைத ந மா காண ற . அ , எ ப இ ேபா ற அ ந ன ெபா ளாதார ச க வன க ந ன கால ேதா ன எ , வ தக, வ க நடவ ைகக ட நா க ெதாட நைடெப றன எ ஆ ச ய பட ைவ ற .

ேசஆதார கைள ப

ைகத ழக வரலா ைற ப ஆராய, ந ன கால ைதய காலக ட , இல ய ஆதார க க ெவ க உத றன. ச க கால எ ற ப ெபா. . த றா நா கா றா வைரயான ப ைட கால வரலா ச க இல ய க லமாகேவ அ ய ப ெதா க ப ற . இ த இல ய க றநா அகநா (இர தலா 400 பாட கைள ெகா டைவ) உ ள எ ெதாைக அட . இ த இர க அக வா ைவ ைமயமாக ெகா 400 ற வா ைவ ைமயமாக ெகா 400மாக ெதா க ப டைவ, ைதய காதைல ைமயமாக ெகா ட , ைதய ர ைத ைமயமாக ெகா ட . இ ட ல பாட க ஏ.ேக.ராமா ஜ தா ெமா ெபய க ப டைவ. ஆனா , ல பாட க ைற க கைள வ தக ைத ப தா ெபா ளாதார வரலா ைற ெபா தவைர, இவ ஆதார க க ைற . இத அ ததாக ப பா எ அைழ க ப ப களா ஆன ெதா உ ள . இ த பாட க மா ப ட வ க எ ைகைய, 103 வ க 782 வ க வைர, ெகா டைவ. க ளமான , ம ைரைய தைலநகராக ெகா ஆ ெச த பா ய ம ன க பா ம ைர கா யா . ல ல கைள த ர, இ த பாட க வ தக , ைற க க , க ப க , வ க க , நகரவா

ேபா றவ ைற ப ய வா ைவ உ வா க

வான ெச ய

ர ைத அ ைண ற .

றன. இைடய

இதேனா , ெபா. . ஐ தா றா ைட ேச ததாக க த ப ல ப கார , ம ேமகைல ஆ ய த, சமண மத க க அட ய, இ கா ய கைள நா ேச ெகா ளேவ . வ வ எ ய ற அற லாக ள னா , அ தசா ர ைத ேபா ெபா ளாதார வரலா ைற ப ட ைல. ல ப கார ம ேமகைல ச க கால வா ைகைய வ பதா ச க இல ய கேளா ேச ேத பா க ப றன. பல த அ ஞ க இைவ ெபா. . த அ ல இர டா றா எ த ப கலா எ க இைவ ச க கால ைத ேச தைவ எ றன . இ த இல ய க ந ‘ெதாைல ேபா ’ ன ந ன கால ெட க ப டதாக க த டா . இைட கால உைரயா ய களான அ யா ந லா ப ேமலழக ைறேய ல ப கார ற ப றா றா உைர எ ளன . ப பா உைர எ ய ந னா யா , அத வ தவராவா . ச க இல ய க , கா ய க , ற த அ ஞ க ம ேம ெத , பைன ஓைல வ க இ தன. இ த கைள ெபா உல ெகா வ த ெப ைம ‘த தா தா’ எ அ ய ப ட . உ.ேவ. வா நாத ய அவ கைளேய சா . இ த கைள ல உைரேயா த கேளா ப தா . ல ப கார த ப அவரா 1892 ஆ ப க ப ெவ வ த . அத னா த கா ட ப க ம 1872 1880 வ தன. இ த க அத பல ைற ப க ப டன, அவ ெமா ெபய க ைட றன. ஒ சாதாரண நைடைய

வா பாள , ெகா வ

ச க இல ய க ெமா ைய ரம . அ டவசமாக, ஒ ெவா

வா ைத ெபா அ ைட றன. இைவ உதவ யைவயாக உ ளன.

மாணவ ப ேத லாத

க வா

இ ேபா பாள

இைட கால வரலா ைற அ ெகா ள ேகா க ெவ க ய ஆதாரமாக ள றன. அைன உ ப வ தைனக அ ல க கைள ேகா வ க ெபா ைவ ச க பழ க , வரலா றா ய க ெப உத ற . ‘ெத ய க ெவ க ’ ம ‘எ ரா கா இ யா’ ேபா ற ெதாட க ஆ ர கண கான க ெவ க ெதா க ப ளன. த ர, ப ேகா க ெவ க ேபா ற ற ெதா க உ ளன. இவ ைற ப ஆரா ெச ய மாணவ க , ைம உ ள க ெவ ய அ வலக ெச லலா . அ இ அ ட படாத ஆ ர கண கான க ெவ கைள ப ய தகவ க உ ளன. க ெவ க ெம க ட ெதாட க களான ெப கண ட ப ற .

, அதாவ அரச றன. இ த ப ேபா க , பைடெயர ெசய கைள ப ய ேத ய வரலா ஆ யவ கால

உதாரணமாக, தலா ராஜராஜ ெவ க , தலா ராேஜ ர கட வ பைடெய ஜய ைத ெவ ெகா ட க ெவ க ெம வ யாகேவ அ ய ப டன. க ெவ க அரச ஆ கால ைத றன. இ த ேத அ ப வ ட கைள ெகா ட த (இ ய) நா கா ைய அ பைடயாக ெகா ட . வ ட , மாத நா அ ைறய ந ச ர ம ற வர க இ ட ப . இ த இ ய நா க , ேம க ய நா கா சமகால ேத கேளா ஒ ட ப , ச யான கால கண க ட ய ப . ெபா வாசக க த த வத காக ம ேமகைலகைள ப ய ப அத தபா ைவைய ல ேதா ேழ

ெகா

க ப

ள .

ெத

கைள

கட த

(கா

ர )

கைடக

பா காவல க வா ஒ ெப ய ெத : பல வைக கைள யாபா க ; ெவ ைள உ பவ க ; க ெப க ; பலவைக இ கைள உண ெபா கைள வ தக க ; இைற பவ க ; ெவ ைல பவ க ; ஐ வைக வாசைன ெபா கைள பவ க ; யவ க ; உேலாக பாைனகைள ெச தா ர, தைள ெகா ல க ; ெபா ஆபரண கைள ெச ெபா ெகா ல க ; மர ேவைல ெச த ச க ; ெகா த க ; கட உ வ கைள வைர ர கார க ; ேதா ெதா லாள க ; ைதய கார க ; மல மாைலகைள ெச பவ க ; கால க பவ க ; பலவைக ற ைடய பாண க ; ெவ ைள ச வைளய க ெச ச அ பவ க ; நவர ன க நைகக ெச நைக யாபா க , ப ெப ற ஆ , ெப ெத கைலஞ க எ பல ெதா ம க வா க : ம

ேமகைல 28.4 வ க

கா

மாநக கைட கா

க காைத கா

க ைம எ

ந ம

ெச

ெச

ைப ெபா மர

இயைலஞ ெவெநாைடயா ண

ெகாஅøம த காவலாள

ைடெகா ப

29-61

030

பக ந

ய கா யைலஞ பாசவ வாசவ இ அ ெச த ச

ேகாேவ க க சகார அ ம

ெபா

ெச

டாள

ெகா ல

வர

தர எ

ய ஓ ய மா க

ேதாமாைல கார நலபாண எ

ெபா உபா

ெபா

ேவவாகழ

கா

வைக ம வைள ேபா நேரா

வைக ப ட ல ம

த ேவதா க ம ர

இய

ம ற

ேகா

யாைன

மைன ம

ைறயா ம அைம

இய

ெச

ஏேனா ம

ெதா

ெபாய ம

ெதா ம

எைன ெபேபா ந

பக ேவா ம

மைறேயா அைக ைன

உைர கா

அைர

050

ெபா வ ெபா

ண அ ைவய வளஇர

ய ம

ைழக லா

ெபா பெவ

ஆக எ

மாகத040

இய

ைவஇய

ேபாகைன அ இ இய ம

இயேவஇவ ப

ல கர இல

ைனஞ

காலகல

ச ெபா

தாக ர

060உற வ

ேபா க

ெப

அ , எ வைக தா ய க த ய களாக க ப ட தா ய வ க க ; த க , மாகத , ேவதா க ஆ ேயா நா ைக கண ைக ேவா உ ள ; ப ைத வழ ைலமாத க த ; ெநச உ ள ெத யாதவ ண ெந ற ள ெநசவா க வா ெச பான ப ; ெபா ைன உைர ேபா வா அழகான க ைற த ; பல ர ன வ க க வா ; அ தண வா ; ரதான அரச ; அைம ச க ய அர அ கா க வா ; நகர சைபக ெபா ப , ச க க , ெத ைனக . நக இ ேபா தா ெகா ெபா ச கைள அ த (ம ேமகைல இ த ெத கட தா )

வர ப ட யாைனகைள ப ைரகைள ப ேபா க அைன ைத பா

___________

ேபா வா ெகா

, ேடக ைர 1. This section draws on standard histories of India, and especially Nilakanta Sastri, A History of South India. 2. Authorities like U.V. Swaminatha Aiyar and many other Tamil scholars, however, believe that the two were written during the Sangam period, and date to the first or second century. 1. ந ன கால

ைதய வ

க க

1. Curtin, CrossCultural Trade, 11, 38. 2. J.C. van Leur in his seminal work, Indonesian Trade and Society, had concluded that premodern Asian trade was primarily ‘peddling’ trade of high value goods, ‘splendid but trifling’. 3. Sangam literature refers to the body of poems which were produced by many individual poets till the fourth century of the Common Era. I have particularly drawn on the long poems which are referred to collectively as Pattupattu (The Ten Songs). The Sangam was a literary conclave based in the Pandyan capital of Madurai. The only extant literature of this genre is from the last Sangam. This material is used along with the two Tamil epics Silappadikaram and

Manimekalai, which many Tamil scholars believe belong to the first or second century CE. The more accepted school of thought among historians is that the epics belong to the fifth or sixth century CE. 2. ப

ைட

த ழகதகக க

1. Silappadikaram, I.viii.1–4. 2. Earlier historians like Kanakasabhai were not clear about the exact location of Vanji. However, all later historians have definitively identified Vanji with the modern town of Karur. 3. Mahadevan, Early Tamil-Indenthanging Epigraphy, 43–46. 4. Nilakanta Sastri, South India, 139. 5. Champakalakshmi calls them ‘chiefdoms’ and urges that the interpretation of vendar as kings should be reconsidered. (‘Urbanisation in Medieval Tamil-Indenthanging Nadu’, 36–37.) 6. Maduraikkanchi (one of the ten Pattuppattu) is about Neduncheliyan’s exploits; Pattinappalai (also of the Pattuppattu) is about Tirumavalavan; Silappadikaram, III is an account of the Chera king; and Perumpanarruppadai (from the Pattuppattu) is about Ilantiraiyan. 7. Raghava Aiyengar, ‘Ancient Dravidian Industries’, 78–79. 8. Maduraikkanchi, 120–22. 9. Mukund, Trading World, 14–15. 10. Ahananuru and Purananuru 56, quoted Aiyengar, ‘Ancient Dravidian Industries’, 85.

by

Raghava

11. The location of many ports has been identified on the basis of the map in Kanakasabhai, Tamils, 23.

12. Sirupanarruppadai, 62. 13. Maduraikkanchi, 78–88. 14. Ibid. 316–26. 15. Mahadevan, Early Tamil Epigraphy, Map 1, 34; 153. 16. Silappadikaram, II.xiv.106–110. 17. The term used in the poem is ‘Kalagam’, which is also taken to mean Burma. Kadaram, the Tamil name for Kedah in Malaysia, is the preferred reading. The reference to gold also supports this reading, for this region was also known as Suvarnadvipa or island of gold. 18. Pattinappalai, 184–93; 29–31; 172–73. 19. Silappadikaram, I.ii.5–7; I.vi.152–55. 20. Sirupanarruppadai, 152, 155. 21. Perumpanarruppadai, 319–24. 22. Periplus, 46. 23. Schoff, ‘Introduction’, Periplus, 4–6. 24. Nilakanta Sastri, Foreign Notices, 5–6. 25. Quoted by Kanakasabhai, Tamils, 32. 26. Suresh, Symbols of Trade, 30–31. 27. Ibid. 29–30; Mahadevan, Early Tamil Epigraphy, 43–44. 28. Quoted in Kanakasabhai, Tamils, 32–33; Nilakanta Sastri, Foreign Notices, 52–53. 29. Iron and highquality steel were exported from India for many centuries, down to the eighteenth century.

30. Suresh, Symbols of Trade, 31–32; Mahadevan, Early Tamil Epigraphy, 44, 153. 31. Nilakanta Sastri, Foreign Notices, 7–8. 32. Periplus, 44–45. The ports have been identified based on Nilakanta Sastri, Foreign Notices, 57. 33. Periplus, 44–45. 34. Schoff, Notes to the Periplus, 227. 35. Quoted by Mahadevan, Early Tamil Epigraphy, 155. 36. Quoted by Urbanization, 121.

Champakalakshmi,

Trade,

Ideology,

37. Purananuru 343, quoted by Kanakasabhai, Tamils, 16. 38. Periplus, 46. 39. Mahadevan, Early Tamil Epigraphy, 155–56. 40. Suresh, Symbols of Trade, 156. 41. Ibid. 33–34. 42. Ibid. 155. 43. Nilakanta Sastri, Foreign Notices, 4–5, 44–45; 10. 44. Rajan Gurukkal, cited in Mukund, Trading World, 19. 45. Mahadevan, Early Tamil Epigraphy, 153. 46. Suresh, Symbols of Trade, 47–51; 52–65. 47. Raghava Aiyengar, ‘Ancient Dravidian Industries’, 81. 48. Maduraikkanchi, 513; Silappadikaram, II.xiv.205–207. 49. Silappadikaram, I.v.15–16.

50. Maduraikkanchi, 433, 554; Sirupanarruppadai, 235–36; Malaipadukadam, 561.

Perumpanarruppadai, Porunarruppadai,

469–70; 82–83;

51. Manimekalai, xix.107–109. 52. Silappadikaram, II.xiv.168–79. 53. Maduraikkanchi, 766–70; 152–58. 54. Perumpanarruppadai, 39–41; 81–82. 55. Ibid. 81. 56. Pattinappalai, 118–25, 133–39. 57. Silappadikaram, I.v.110–17. 58. Silappadikaram, I.vi.144. 59. Curtin, CrossCultural Trade, 6, 75. 60. Pattinappalai, 206–25. 61. Maduraikkanchi, 500. 62. Perumpanarruppadai, 66–67. 63. Manimekalai, xxii, 111–14; Silappadikaram, II.xv.163. 64. Perumpanarruppadai, 68–75. 65. Silappadikaram, I.i.23–25; 30–35. 66. Silappadikaram, I.ii.8–9. 67. Mahadevan, Early Tamil Epigraphy, nos. 39, 42, 43, 46, 69 and 70. 68. Silappadikaram, I.v.1–2; 41–42; I.vi.120–122; Maduraikkanchi, 500–502; Pattinappalai, 140–47. 69. Raghava Aiyengar, ‘Ancient Dravidian Industries’, 97.

70. In fact, the name is derived from the word kir which denotes cutting, as well as the harsh sound made during the process of cutting conchs. 71. Raghava Aiyengar, ‘Ancient Dravidian Industries’, 90. 72. Silappadikaram, I.ii.5–7. 73. Rajan Gurukkal, cited in Mukund, Trading World, 14. 74. Champakalakshmi and Moti Chandra, cited in Mukund, Trading World, 18. 75. Mahadevan, Early Tamil Epigraphy, 141; nos 3, 6. 76. Ibid. 141. 77. Silappadikaram, II.xiv.180–200. This very long passage has been abridged for easier reading. 78. Ibid. 201–204. 79. Ibid. 205–208. 80. Maduraikkanchi, 366–67; Perumpanarruppadai, 336–37.

Pattinappalai,

179–83;

81. Sirupanarruppadai, 54–61. 82. Perumpanarruppadai, 46–65. This translation omits the many poetic metaphors of the original. 83. According to the dictionary, the term umanar referred to salt merchants as well as manufacturers of salt. 84. Perumpanarruppadai, 77–80. 85. Ibid. 39–41, 80–82. See also, note 10, above. 86. Silappadikaram, I.v.38, 50.

87. Silappadikaram, II.xiv.209–210. 88. Silappadikaram, I.v.9–12. 89. Silappadikaram, I.vi.130–31. 90. Silappadikaram, I.v.110–114. 91. Maduraikkanchi, 315–16. 92. Champakalakshmi, Trade, Ideology, Urbanization, 109. 93. Silappadikaram, II.xiv.66–67. 94. Mullaippattu, 65–66. 95. Mullaippattu, 61; Nedunalvadai, 101. 96. Manimekalai, xix.106. 97. Silappadikaram, III.xxx.160. Scholars like U.V. Swaminatha Iyer have dated the epic to the second century CE based on this internal evidence. 98. Karashima, ‘Tamil Inscriptions’, in Karashima, Ancient and Medieval Commercial Activities in the Indian Ocean, 10. 99. Maloney, ‘Archaeology in South India’, Essays on South India, 12. 100. Silappadikaram, I.v.13–39. 101. Ibid. 40–55. 102. Ibid. 59–64. 103. Silappadikaram, I.vi.134–51. 104. Silappadikaram, I.v.157; Manimekalai, I.17. 105. Mahadevan, Early Tamil Epigraphy, 125. 106. Silappadikaram, II.xxi.39, 57; III.xxiv.24.

107. Silappadikaram, II.xiv.62–69. 108. Maduraikkanchi, 424–28; 694–99. 109. Maduraikkanchi, 360; 429–30; 536–44. 110. Silappadikaram, I.v.169–73; II.xiv.6–13; Maduraikkanchi, 466–70, 476–80. 111. Champakalakshmi, Trade, Ideology, Urbanization, 94–95. 3. த

ேபரர க

அர , அர யெவ நா

உற க

1. Nilakanta Sastri called this period ‘a long historical night’. South India, 144. 2. Minakshi, Pallavas, 15, f.n. 3. Tirumangai Alvar, Periya Tirumoli, II.3.9 and 10. 4. Ibid. II.9.1 to 9. 5. Ibid. II.6.6. 6. Nilakanta Sastri, Foreign Notices, 116–17. 7. Minakshi, Pallavas, 25; Nilakanta Sastri, South India, 154. 8. The complexity of local administration, especially under the Cholas, has been studied extensively. This section draws on Nilakanta Sastri, Colas, ch. 18; Minakshi, Pallavas, 141–50; Hall, Trade and Statecraft, ch. 2. 9. Interestingly, the Chettiyars, the major trading caste in Tamil Nadu, still refer to themselves as ‘nagarattar’. In fact, they claim that all historical references to the nagarattar are about their community. In truth, however, in the premodern period, the term is used only in the nonspecific, general

sense of a member of the nagaram assembly, or a merchant. 10. The location of inscriptions in South Indian Inscriptions (hereafter SII) and other published volumes is given with reference to districts as mentioned in SII, and as they used to be, even though at present the villages or towns might be located in the newly formed districts after the extensive reorganization of district administration in the postIndependence period, when larger districts were split into many smaller districts. 11. SII, 22.1, 77 and 80. 12. This section is based primarily on Shanmugam, Revenue System; Nilakanta Sastri, Colas, ch. 19 and Hall, Trade and Statecraft, ch. 4 have also been referred to. 13. Karashima, History and Society, ch. 1. 14. Shanmugam, Revenue System, 80–88; Nilakanta Sastri, Colas, 528–29. 15. Shanmugam, Revenue System, 237–40 has a full list of inscriptions mentioning revenue surveys. 16. Nilakanta Sastri, Colas, 536–39. 17. Society in south India was divided vertically into two groups referred to as right and lefthand castes. Each group combined several castes, which acted as a homogeneous, unified interest group because of the overarching identity of the caste grouping. This social phenomenon which disappeared during the nineteenth century has excited much attention among historians. For a brief account and additional references, see Mukund, Trading World, 145–50.

18. SII, 5, 976, dated 1065, Tiruvenkadu in Tanjavur district. 19. SII, 7, 107, 13th century, Tiruvottur in North Arcot district. 20. Hall, Trade and Statecraft, 58. 21. SII, 12, 224, Tiruvalanchuli, Tanjavur. 22. SII, 7, 1000. 23. SII, 8, 303. 24. SII, 22, 360. 25. Shanmugam, Revenue System, 141–43. 26. For a brief history of the SouthEast Asian kingdoms from the fourth century till the thirteenth century, see Majumdar, History and Culture of the Indian People, Vol. 3, ch. 24; Vol. 4, ch. 14; Vol. 5, ch. 21. 27. Nilakanta Sastri, South India, 203. 28. For an analysis of the inscriptions and the texts, see K.V. Ramesh ‘Cultural Intercourse between India and Southeast Asia’ and ‘Texts of Inscriptions’ in Karashima, Commercial Activities in the Indian Ocean, 147– 59; 209–26. 29. For the texts and analyses of the inscriptions, see Karashima, ‘Tamil Inscriptions’, 10–18; Subbarayalu, ‘Inscription at Barus’, 19–26; both in Karashima, Ancient and Medieval Commercial Activities in the Indian Ocean. 30. Nilakanta Sastri, Foreign Notices, 45. 31. Ibid. 83. 32. Ibid. 116–17. 33. Ibid. 145, fn 25.

34. Majumdar, History and Culture of the Indian People, Vol. 4, 444–46; Nilakanta Sastri, Colas, 219, 316. 35. Hall, Trade and Statecraft, 175. 36. Karashima, ‘Tamil Inscriptions’, in Karashima, Ancient and Medieval Commercial Activities in the Indian Ocean, 15–16. 37. Majumdar, History and Culture of the Indian People, Vol. 5, 730–32; Nilakanta Sastri, South India, 182, 183– 84. 38. Nilakanta Sastri, Colas, 219. 39. Ibid. 211–21. 40. Ibid. 318–19. 41. Minakshi, Pallavas, 15, 20; Nilakanta Sastri, South India, ch. 8. 42. Nilakanta Sastri, Colas, 121–24. 43. Ibid. 172–73. 44. For a comprehensive account, Ibid. 248–53. 45. Ibid. 316–19. 46. Spencer, ‘Temple Moneylending’, 291–92. 47. The Tamil inscriptions of the Nanadesi merchant guild in Sri Lanka have been analysed in detail by S. Pathmanathan, ‘Lankatilaka Temple Inscriptions’, ‘Nanadesis in Anuradhapura’ and ‘Trade and Urbanisation in Medieval Sri Lanka’, 36–47; 48–56; 62–71; and, Karashima and Subbarayalu, ‘Inscription from Viharehinna’ and ‘Ainnurruvar’, 27–39; 72–88; in Karashima, Ancient and Medieval Commercial Activities in the Indian Ocean.

4. ேகா

, நகர , வ

க க

1. Nilakanta Sastri, South India, 461–71. 2. Champakalakshmi, ‘Urbanisation in Medieval Tamil Nadu’, 38–39. 3. SII, 13, 251. 4. SII, 7, 118. 5. The subsequent sections of this chapter are based extensively on inscriptions published in SII. Individual inscriptions are cited only when relevant. 6. SII, 2.2, 24. 7. Appadorai, Economic Conditions, 1, 274–300. 8. Stein, ‘A Medieval South Indian Temple’, 68–82. 9. SII, 4, 511; also, SII, 24, 167. 10. Nilakanta Sastri, Colas, 580–81; Tirumalai, Land Grants and Agrarian Reactions, 6–7. 11. SII, 17, 326. 12. SII, 7, 785; SII, 22.1, 41. 13. These numbers however varied from 90 to 96 sheep. Sometimes even as few as two cows were donated. 14. It is difficult to convert volumetric units of alakku, ulakku, uri etc. into measurement units used today. Two ulakkus made one uri, and was probably equivalent to about 500 ml. 15. Spencer, ‘Temple Moneylending’, 281–82. 16. SII, 3.1, 18; SII, 7, 870, both dating to the early 11th century CE.

17. See SII, 12, which has inscriptions of the Pallava period. 18. SII, 12, 34. 19. SII, 3.3, 105. 20. SII, 17, 235 from Melsevur, South Arcot. 21. Shanmugam, Revenue System, 263. 22. Spencer, ‘Temple Moneylending’, 277–93. 23. Mukund, Trading World, 32–34. 24. Hall, Trade and Statecraft, 57–58. 25. Champakalakshmi, ‘Urbanisation in Medieval Tamil Nadu’. 26. SII, 26, 103. 27. SII, 7, 1005. 28. SII, 12, 34. 29. Hall, Trade and Statecraft, ch. 5. 30. Champakalakshmi, ‘Urbanisation in Medieval Tamil Nadu’, 46. 31. SII, 2.2, 37. 32. SII, 17, 326. 33. Hall, Trade and Statecraft, 125–26. 34. SII, 4, 223. 35. Hall, Trade and Statecraft, 55–56. 36. SII, 23, 262, dated 924–25. 37. SII, 26, 276, dated 1171.

38. Champakalakshmi, ‘Urbanisation in Medieval Tamil Nadu’, 49–50. 39. SII, 7, 901; SII, 22.1, 41; SII, 26, 401. 40. SII, 22.2, 442. 41. See, for instance, the list of streets in Tanjavur. SII, 2.3, 94, 95. 42. SII, 3.3, 125. 43. Hall, Trade and Statecraft, 80–81. 44. SII, 13,133; SII, 23, 254. 45. SII, 23, 212. 46. SII, 13, 214. 47. SII, 5, 492. 48. SII, 22.2, 442. 49. SII, 6, 40, 41; SII, 26, 11. 50. SII, 17, 679. 51. SII, 17, 331. 52. SII, 17, 310 and 326. 53. Mukund, Trading World, 33–34. 54. SII, 19, 400. 55. SII, 4, 512; also SII, 24, 168. The amount stated is very large; one can only surmise that land prices in Srirangam were very high. 56. SII, 8, 294; SII, 17, 461. 57. SII, 17, 455.

58. SII, 24, 127; SII, 14, 197. 59. Abraham, Two Merchant Guilds, ch. 1. 60. SII, 4, 147; SII, 14, 235; Avanam 3.15.3, 37. 61. SII, 5, 590, Tillaisthanam, dated 934; SII, 13, 26, Srinivasanallur, dated 1000 CE; SII, 13, 28, Tiruvellarai, dated 1000 CE. 62. ‘Texts of Select Inscriptions’, Appendix 2 in Karashima, Commercial Activities in the Indian Ocean, 228–29. 63. SII, 14, 9 and 16; Avanam 11.7.6, 21. 64. Karashima, ‘South Indian and Sri Lankan Inscriptions’ in Karashima, Commercial Activities in the Indian Ocean, 3–9. 65. Champakalakshmi, ‘Urbanisation in Medieval Tamil Nadu’, 55. 66. Karashima, ‘South Indian and Sri Lankan Inscriptions’ in Karashima, Commercial Activities in the Indian Ocean, 5–6. 67. Karashima, ‘South Indian and Sri Lankan Inscriptions’ in Karashima, Commercial Activities in the Indian Ocean, 4. 68. Champakalakshmi, ‘Urbanisation in Medieval Tamil Nadu’, 36; ‘South Indian Guilds’ in Trade, Ideology, Urbanization, 312–13. Champakalakshmi, in fact, identifies the Padinen vishayam with the Chitrameli Periyanadu. She is also of the view that the name Anjuvannam is derived from the word Anjuman, which means assembly. 69. Inscriptions dated 1269 at Tittandatanapuram, Ramnad and 1279 at Kistnapatam (Nellore district, AP). Reproduced in

Karashima, Commercial Activities in the Indian Ocean, 270, 274. 70. SII, 6, 20; SII, 19, 459. 71. SII, 19, 280; 216; 4 and 170. SII, 23, 143. 72. Karashima, ‘South Indian and Sri Lankan Inscriptions’ in Karashima, Commercial Activities in the Indian Ocean, 5–6. 73. Karashima and Subbarayalu, ‘Ainnurruvar’ in Karashima, Commercial Activities in the Indian Ocean, 76–79. This is based on inscriptions in Tamil and Kannada. 74. Hall considered these towns to be higher order trading centres dealing with the nagaram, while Champakalakshmi took them to be protected warehouses of itinerant merchants. Hall, Trade and Statecraft, 173; Champakalakshmi, ‘Urbanisation in Medieval Tamil Nadu’, 52. 75. Karashima, ‘South Indian and Sri Lankan Inscriptions’ in Karashima, Commercial Activities in the Indian Ocean, 7–8. 76. SII, 8, 442. 77. Champakalakshmi, ‘Urbanisation in Medieval Tamil Nadu’, 31; ‘South Indian Guilds’ in Trade, Ideology, Urbanization, 315–16. 78. Karashima and Subbarayalu, ‘Ainnurruvar’ in Karashima, Commercial Activities in the Indian Ocean, 87. 79. SII, 8, 405 and 442; inscription of Valikandapuram (Tiruchi) dated 1207, reproduced in Karashima, Commercial Activities in the Indian Ocean, 268.

80. Shanmugam, ‘Pattanapagudi’ in Karashima, Commercial Activities in the Indian Ocean, 89–100. 81. Karashima and Kanazawa, ‘Chinese Ceramic Sherds’ in Karashima, Commercial Activities in the Indian Ocean, 109– 114. 82. SII, 26, 635. ____________

பழ த வ க க : ச வேதச வ தக ேனா க Pazhanthamizh Vanigargal: Sarvadesa Varthagaththin Munnodigal கனகலதா Kanakalatha Mukund © This digital edition published in 2017 by Kizhakku Pathippagam 177/103, First Floor, Ambal’s Building, Lloyds Road, Royapettah, Chennai 600 014, India. Email: [email protected] Web: www.nhmreader.in First published Pathippagam

in

print

in

December

2016

by

Kizhakku

All rights reserved. Kizhakku Pathippagam is an imprint of New Horizon Media Private Limited, Chennai, India. This e-book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, resold, hired out, or otherwise circulated without the publisher’s prior written consent in any form of binding or cover other than that in which it is published. No part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, whether electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of both the copyright owner and the abovementioned publisher of this book. Any unauthorised distribution of this e-book may be considered a direct infringement of

copyright and accordingly.

those

responsible

may

be

liable

in

law

All rights relating to this work rest with the copyright holder. Except for reviews and quotations, use or republication of any part of this work is prohibited under the copyright act, without the prior written permission of the publisher of this book.