வால்காவிலிருந்து கங்கை வரை [7 ed.]

Volgavilirundhu Gangai Varai (in Tamil) Rahul Sankrityayan, In Tamil:MuthuMeenakshi...
Author:
28 downloads 109 Views 4MB Size
மனா சி ெமாழிெபய

பாள

இவர இய ெபய வச தா. தமிழிலி இ தி , இ திலி தமி பல கைதக க ைரகைள ெமாழிெபய ளா . ம ைர மகா மா ப ளய இ தி ைற ஒ கிைண பாளராக பண யா றினா . த எகச த தைலவ கா யப இவர கணவ . ப ேர ச , ய பா , ேகசவேத ஆகிேயா கைதகைள ெமாழிெபய ளா . இ தி - இல கிய உலைக தமிழக அறி ெகா வதி இவர ப கள றி ப ட த க .

வா காவ லி க ைக வைர

ரா ல சா தமிழி :

கி

யாய மனா சி

Volgavilirundhu Gangai Varai (in Tamil) Rahul Sankrityayan, In Tamil:MuthuMeenakshi Our Frist Edition: Novermber 2016/Seventh Print: Febuary, 2020 Originally Published in Hindi as 'Volga Se Ganga' in 1943.

Published by BHARATHI PUTHAKALAYAM 7, Elango Salai, Teynampet, Chennai - 600 018 Email: [email protected] / www.thamizhbooks.com வா காவ லி ரா ல சா கி எம த பதி

ெவள ய

க ைக வைர யாய : நவ ப , 20161/ஏழாவ:ப

ரவ , 2020

:

7, இள ேகா சாைல, ேதனா ேப ைட, ெச ைன - 600 018 ெதாைலேபசி : 044-24332424, 24332924, 24356935 ◆ ◆ ◆

ைர ‘

ராசா

கி

யாயேமைதய

உ னத பைட பான ‘வா காவ லி க ைக வைர’ மன த ல தி 8000 ஆ கால வரலா ம ம ல; ஓ அமர காவ ய ; இல சிய ம ட . ர யாவ ஓ வா கா நதி கைரய ஆ ய மன த க ல களாக வா தைத , அவ க நக நக சில ஆய ர ஆ கள , சில தைல ைறகள சி ைவ தா க ைகய கைர தைத ரா ஜி இதி கைதகளா றிய கிறா . இத , 8000 ஆ க ைதய வ க கைதய ேலேய மன த ல தி தைலவ யா திக தவ ெப தா தா தா எ பைத நி கிறா . அ தக ப எ ெறா வ கிைடயா . தா ம ேம தைலவ . ேகாழிைய றி வா க ேபா , மன த ல தா வழி ச க தி வா த . அ கால தி ேவ ைடயா வ த ேபா நட வ வைர ெப ேண தைலைம தா கினா . ஆ தேம திய ெப ேபாராள க ஆ க நிகராக ேபா ஈ ப டன . கிைட உணைவ அைனவ ப கி த வதி , ல உ ப ன கைள பா கா பதி தாேய தைலைம ஏ றா . நிஷா, திவா ஆகிய இ கைதக இைத நி ப கி றன. லி த நா கைதக வரலா ப டைவ. ரா ஜி இ ேதா-ஈரான ய ெமாழிகைள ஐேரா ப ய ெமாழிகைள அவ றி ல கைள ஆ க றவ . ேம ஏ க சி ‘ ப தன ெசா , அர ஆகியவ றி ேதா ற ’, மா கன ‘கா மிரா ச க ’ ேபா ற கேளா மா சிய ைத ஆ க றவ . இ திய க ன க சிய , அகில இ திய வ வசாய

ச க தி , பண யா றியவ . அவ கி த வரலா ெபா த வாத க ேணா ட , ப ெமாழி ஆ வறி தா இ கைதகைள எ த உதவ ய கிற . அவ எ திய ‘மா ட ச தாய ’ எ ற வரலா ெபா த வாத க ேணா ட தி எ த ப டதா . ைகப கணவா வழிேய ஆ ய ைழ தேபா ெப த கிற . ஆனா அவ கள திைர பைட ய உேலாக அ க ெவ றி ெகா கி றன. இைதேய ேதவா ர த எ றினா . இதி இ திய அ ர க றிய க ப டன . ஆ ய க ெப பா திைர மாமிச ைத , றி ப ட நா கள ப மாமிச ைத ெந ப வா உ டன . கி. .2000ேதவா ர த நட த . இைத ‘ தான ’ கைத வ ள கிற . இ த நில தி வகமாக வா ேதாைர ஆ ய க அ ர ‘ எ றைழ தன . ஆ ய பைடகள தைலவைன ‘இ திர ‘ எ அைழ தன . த கால தி அவ ைடய உ தர க ஆ ய க அ ப ேய கீ ப தன . ஆனா இ கி தவ க த க ச க சைபையேய ெப தாக மதி தன . அவ க இ தியாவ லி க ைத வழிப வைத ேகலி ெச தன . ஆ றி ெப றிய ேச தி பைத ேபா ற அ த லி க வ வ . ஆ , ெப உறவ உதாரணமாக, அ த உறவ ல தா தம எதி கால ச ததிக வள கி றன எ அவ க க தின . அ த நாேடா ட இ கி த நகரைம கைள க ப ரமி த . வ வசாய உ ள ட அைன தி இ கி த ச க ேனறிய தைத க ஆ ய ச க வய த . ஜன ச க தி உைழ ைப ெகா அரச சகல கேபாக கைள அ பவ பா . ெத வ க ெபயைர ெசா லி ம கைள ெமௗனமாக

கீ ப நட க ெச வத ேராகித அரச ல ச ெகா அவைன ப கபலமாக ைவ ெகா வா . இ வத அரச ேராகித இைண ம கைள த க ைடய நிர தர அ ைமகளா கிவ வா க . அ கிரா கைதய இதைன ரா ஜி கிறா . ஆர ப தி ஆ ய க இ கி த அ ர கேளா ர த கல ஏ ப வட டா எ க காண தன . ஆனா ஆ ய ெப கைள அ ர க கி ெச வைத த க யவ ைல. ப ஆ ய அ ர ட ன . ெப மள ர த கல ஏ ப டா ஆ ய க த கள தன த ைமைய பா கா க ேபாரா ன . ேசனாதிபதிகளாக , ேராகித களாக , அரச களாக ஆக ேவ எ ற ஆைச அவ கள ைடேய ேதா றிய . இ த ஆைச காரண ேபராைசதா . உைழ காம ப ற ைடய உைழ ப உ ண ேவ ெம ற எ ண தினா தா ேசனாதிபதிகைள ேராகித க அரசனா கின . ப அரச க ேராகித க இைண ம கள ட உய தா ைவ ஏ ப தின . அ ட மன த த ைமைய வர வ டா க . ஆதிகால தி ேத ெச ய ப ட கண தைலவ க ப தி த ைதைய ேபா ம கைள கா தன . ஆனா அரச ைற வ தப , அரச எ தி ட - ச க தி அதிகார ைத பறி ெகா டவ . அவன சகல கேபாக க அைன ேம ம கைள ெகா ைளய ெப றைவ. வசி ட , வ வாமி திர ேனா க ேராகித க எ ற பதவ ல ச ைத ெகா அவ கைள ெகா ம கள க கள ம ைண வ ெச தா அரச .

ேராகித க ம கள ட “உ கைள ஆ வத காகேவ ெத வ க இ த அரசைன அ பய கிறா க . இவ ைடய ஆைணைய ஏ காண ைக வ ெச க ”எ ப ர சார ெச தன . ேராகித க மக ஷிக த க சா ப ேப தி மா கைள அழகிய வதிகைள அரசன ட அ ப ெகா ேட இ தன . ேசைன தைலவ க த க இள ம கைள அரசன அ த ர தி அ ப நிர ப ன . இ ைற 144 தைல ைறக ைதய கைத இ த தா கைத. ப ரவாஹ கைத இ ெனா வரலா ைற கிற . அவ சக மாணவ கேளா அம ெகா நா ைர ப ேபா பைழய ேவதம திர கைள உ ேபா ெகா பைத பா ேலாபா பக ெச கிறா . ப த க நாணய க ஒ ெப இ கால தி அ ைமயாக வ க ப டா . ப த, ப ராமண, அறிஞ கள ட வ யாபார மன பா ைமதா காண ப கிற . ஆைச, லாப , ேபர இவ றி தா அவ க கி கிட கிறா க எ கிறா ரா ஜி. ேம ப ர மாைவ ேராகித க சி கிறா க . ேராகித க ம ம க ந ப ைக இழ ேபான கால தி இ த திய கட உ வா க ப ட . வெஜ ம வ ைன எ ற க வா க எ த . யா வ சைன; யா ம கைள ர உ பத ெச த வழிக . இ த கைத 108 தைல ைறக திய . இ கால தி தா உப நிஷ க உ ப தியாய ன. ப கால தி த ம , மத எ ற னத ேபா ைவயா இைத ன . இ த கால தி தா த வ கிறா . அவர க க அறிவாள க மிக ச ெய அறி ச ெய ப ட . அ ைம வா எதிராக

த ழ கினா . “ தைல ைறக திய இ த கைத” எ கிறா ரா ஜி. நாகத த கைதய தா ஆ சி கைல ப றி அரச க ேபாதி த அ த சா திர ைத எ திய சாண கிய வ கிறா . நாகத த கிேர க ெச அ டா ேபா ற அறிஞ கைள ச தி வ கிறா . ப ரபா எ கைதய தா ப ரபல நாடகாசி ய அ வேகா வ கிறா . த ப வான அவர த ம ேசன பைறய ல தி உதி தவ . “நம மா ற ேவ . அ ேனா கி ெச வதா இ க ேவ . ப ேனா கி அ ல. கட தகால ப ண தி சமான ”எ கிறா . ரா ஜி ஒ த ப வா இ தவேர. ப ண ெயௗேதய கைத, த கால கைத. மகாகவ காள தாசன சா தல , ர வ ச , மார ச பவ கைள ஆதாரமாக ைவ இ கைதைய ரா ஜி எ தி ளா . அேதேபா ‘ஹ ஷ ச த , காத ப , ‘சீன யா க வா - வா பயண வரலா ஆகிய கைள ஆதாரமா ெகா க கைத எ த ப ள . அஜ தா மட ைத அத சி ப ஓவ ய கைள உ வா கிய த ப கள ய சிைய அழகா றி ப ளா . ச கரபாண கைத கி.ப . 1200நட கிற . ஹ ஷன கால தி திய மதமாக இ லா ேதா றிய . அ கம நப மைற ஆ க ப ேவகமாக பரவ ய . அ பர ப ப ட வத றி ரா ஜி வ வாக எ தி ளா . த மத தி கிைளகள வ ரயா ம , மாமிச உண கைள , பண ழ க ல வா ைவ அ மதி த . ைநடத , சிலாசாசன கள உ ள ஆதார கைள ைவ இ கைத உ வான .

கைடசி ஆ கைதக கி.ப . 13றா லி 20ஆ றா வைர (அதாவ 1942 வைர) உ ள கால ைத ெகா ைனய ப டைவ. இ த கைதக ெதள வான வரலா ஆதார க உ ளன. ஆர ப கைதகைள க ைமயாக எதி த இ வா வாதிக ட இ த கைதகைள எதி கவ ைல. இ லாமிய பைடெய றி , அவ கள ஆ சி ைற, மத மா ற க , ஆ சிகள ந ைம தைமக ப றி இர கைதக ேப கி றன. அ ப கால வ வாக எ த ப ள . இ லாமிய கைள ெதாட ப ஷா வ ைக ம அவ கள ெகா ைள, ம கைள கிறி தவ தி மதமா ற ெச த , ப ஆ சி எதிரான ேபாரா ட ப றி கைத றி ப கிற . சி பா கலக , அைத வ கிைவ த ம க பா ேட றி சிற பாக ற ப உ ள . ேம இ தியா ப றி கா மா எ தியைத இ திய வரலா ட ெபா தி றி ப ரா ஜி ‘நா மா சி சி ய ’ எ மா த கிறா . கைடசி கைத இர டா உலக ேபா வ கியைத ப றி ேப கிற . இ தியா ம தா த நட திய ஜ பான ய பாசி பைடகைள இ திய வர க எதி கிறா க . வ மான கைள வ கிறா க . ஜ பான ய ேபா க பைல இ திய வர க வ மான தி பற அத ம வ அழி பேதா லி கைதக வைடகி றன. இ லி ல ரா ஜி மன த ல வரலா ைற , இ திய வரலா ைற அழியாத இல கியமா எ திய கிறா . இ தியாவ ஆ ய வ ைக, அத இ வா த ம க , அர க , மத கள ேதா ற , அ அரசி

க வ யான வ த த இ திய வ தைல ேபா வைர அறி ெகா ள வ ைழ அைனவ வாசி ேத தர ேவ ய இ . இைத ப பத ல வரலா ைற ழ ப வ இ வவாதிகள சதிகைள றிய க . இ த ஏ ெகனேவ பல ஆ க தமிழி ெவள யான . த ேபா தி மதி. மனா சி ந ல தமிழி ெமாழிெபய ளா . அவ வா க . அ ட எ .ஏ.ெப மா மாநில ெசய , த எகச ◆ ◆ ◆

ெபா நா

- வா

ளட க

கா நதி கைர (ேம

சாதி - இ ேதா -ஐேரா ப ய திவா அமி தாஹூத தான அ

கிரா

தா ப

லமநாகத த இர

டா

பாக

ப ரபா ப ணெயௗேதய க ச கரபாண பாபாைரயா ேரகா பக மசி

ச த ேம ◆ ◆ ◆

)

1 நா - வா கா நதி கைர (ேம சாதி - இ ேதா -ஐேரா ப ய கா ல ந

- கி.

)

. 6000

பக ேநர . இ பல தின க பற யைன காண கிற . ெபா ல ஐ மண ேநரமாகி யன ெவ ப தி அ வள தவ ரமி ைல. ேமக , பன ட , ய ஒ இ லாத நிைலய நாலா ப க பரவ ய யன கதி க பா பத மேனாகரமாக இ பேதா மன தி ஒ வ த மகி சிைய நடமாட ைவ கிற . ச ! நாலா ப க கள ள கா சிகைள பா ேபாமா? அட த நல வான தி கீ மி க ர ேபா ற ெவ ைமயான பன யா ட ப கிற . இ ப நா மண ேநரமாக பன வ ழாததினா அ வ தி பன திர ெக யாகிவ த . ஆனா இ த பன ஆைட த தி மி எ லா திைசகள பரவ ய கவ ைல. வட கிலி ெத ேநா கி சில ைம க ர வைர ேகாண மாணலாக ேகா ேபா ட மாதி பரவ ய கிற . அத இ ப க கள மைலகள ம ள மர ட க . வா க . இ த மர ட கைள ெகா ச அ கி ெச பா ேபா . இ இர வ தமான மர க அதிகமாக இ கி றன. இைலகேள இ லாததாக ெவ ைமயாக ஒ வைக, ஓ கி வள அட தியா கிைளகள க ப ைச நிறமாக ஊசி ைன ேபா ற இைலக

உைடய ேதவதா மர க ம ெறா வைக. மர கள ெப பாக பன யா ட ப த . அவ றி ம ெவ ைமயாக ெதா கி ெகா பன க க ெவ ைம க மாக க ெகா ளா கா சியாக இ த . தவ ர, பய கரமான அைமதி ட ய ந ட ப ரேதச . எ கி சி வ கள காரமி ைல. பறைவகள ச த இ ைல. மி க கள இைர ச இ ைல. வா க ! மைலய ம உய வள தி ேதவதா மர தி ஏறி நாலா ப க பா ேபா . ஒ கா அ பன க , ேதவதா மர க இவ ைற தவ ர ேவ ஏதாவ ெத படலா . எ ன? இ ெப ய ெப ய மர க தா வள மா? இ த மிய சி ன ெச க க ைள கேவ ைள காதா? ஆனா இைத ப றி நா க ஒ ற யா . பன தவ த இர ப திகைள கட கைடசி ப தி வ தி கிேறா . மர தி ைத க ப ட ேபால ேதா றமள கிற பன எ வள ப மனாக இ கிற ! எ ழ இ கலா ; அ ல அைத வ ட அதிக இ கலா . இ த வ ட பன ெகா ச அதிக தா . ேதவதா மர தி ேமலி எ ன ெத கிற ? அேத பன படல . அேத மர கள ட . ேம ப ளமான அேத மைல ப ரேதச . ஆனா மைல ப ரேதச தி ம ப க திலி ைக கிள கிறேத! இ த நிச தமான வனா திர தி ைக எ ப கிள கிற ? இ நம ஆவைல கிறத லவா? வா க !அ ெச நம ஆவைல தண ெகா ளலா . ைக அதிக ெதாைலவ இ த . ஆனா ெவ ைமயான நி மலமான வான தி அ நம மிக அ கி இ ப ேபா ேதா றிய . நா

அத மிக அ கி வ வ ேடா . தய ேவ ேதா , அத மாமிச இவ றி வாசைனைய கினா உண கிேறா . இ ெபா ச த ேக கிற . இ சி ழ ைதகள ச த . ஜா கிரைத! நா கால ச த ேக காம , ஏ , ச த ட ேக காதவா நட க ேவ . அவ க ெத வ டா எ ப ப ட வரேவ அவ களாேலா அ ல அவ கள நா களாேலா கிைட ேமா! ஆமா . உ ைமய ேலேய சி ன சி ழ ைதக தா . இவ கள ெப யவ எ வயதி ேம இ கா . சிறியவ ஒ வய இ .ஆ ழ ைதக ஒேர வ . வ அ ல, இய ைகயான மைல ைக. இத நள அகல எ வள இ ? இ எ வள இ கிய கிற ? இைத நா பா க ேவ டா ; பா க ய சி ெச ய ேவ டா . அ ஒ ப த கிழவ . அவ ைடய சண ேபா ற அ ப த ெவ ைமயான சி ப த ேகச அவ ைடய க தி பரவ க ைதேய ய த . அ த ேராம க ைறகைள த ைகய னா வ ல கினா . அவ ைடய வ ெவ ைமயாகேவ இ த . க தி வ ள க க அவ ைடய வா ள கிள வ ேபா கா சி அள தன. ைகய உ ேள ெந ப ைக ெவ ப . அேத ைக தா ழ ைதக அ த கிழவ வசி கிறா க . அ த கிழவ ய உட ப எ த வ தமான ஆைட இ ைல. ட படாம இ த . வ றி ேபான அவ ைடய இர ைகக கா கள அ கி கிட கி றன. ழி வ த ெவள நல நிறமான அவ ைடய க கண மண க பா ைவைய வ மாக இழ வ டவ ைல எ பைத ெவள ப தின. கா க மிக ைம. ழ ைதகள ச த ைத

ந றாக ேக க கிற . இ ெபா ஒ சி வ க தினா . அவ ைடய பா ைவ அ த ப க தி கிற . இர இர டைர வய ழ ைதக . அதி ஒ ஆ ழ ைத. ம ெறா ெப . ம ச ப த ெவ ைம மி வான ேராம ெப ய நல நிற மான வ ழிகைள உைடய அ த ைபய அ ெகா கிறா . ப க தி அ த ெப வாய எ ைப ைவ ைவ ெகா கிறா . கிழவ ந ரலி “அகி ! வா! இ வா அகி ! பா இ கி கிேற !”எ அ த சி வைன அைழ தா . அகி எ தி கவ ைல. அ ெபா ஒ எ வய சி வ வ அவைன கி கிழவ ய அ கி வ டா . இ த சி வன ேகச சி ன ைபயன ைய ேபாலேவ ெவள ம சளாக ஆனா அதிக நளமாக அதிக சி ட இ த . அவ ைடய தைல த கா வைர ஆைடய லா உட ெவ ைமயாக இ தா அ வள ப மனாக இ ைல. ேம அ க க பாக அ ெத ப ட . ெப ய ைபய சி னவைன கிழவ ய ட வ “அ மா! ேராசனா எ ைப பறி ெகா வ டா . அதனா அகி அ கிறா .” எ றா . கிழவ த ைடய வ றி ேபான ைககளா அவைன கினா . அவ இ அ ெகா தா இ தா . அவ ைடய க கள லி ெபா கி வழி க ண அவ ைடய அ ப த க ன தி ெப ய ேரைககைள உ டா கிவ ட . கிழவ அகின க ைத தமி வ “அகி ! அழாேத! ேராசனாைவ அ வ கிேற .”எ ெசா லி வ பன ய நைன தி மிைய த ெவ ைகயா அைற தா . அகின அ ைக நி கவ ைல, க ண நி கவ ைல. கிழவ த

அ கான ைகய னா க ணைர ைட தா . அவ ைடய அழகிய சிவ த க ன க இ அ காகி வ டன. பற , அ அகிைன சமாதான ப வத காக கா த ேதா ைப மாதி சைத ப ேற இ லாம ெதா கி ெகா த ைலைய அவ வாய ைவ தா . அகி ைலைய வாய ைவ தா . அ ைக நி ற . அேத சமய ெவள ய லி ேப ர ேக ட . அவ கா ேபான தன திலி த வாைய எ ச த வ த திைசைய பா தா . யா ைடயேவா இன ைமயான ர ேக கிற . ‘அகி !...!...!’ அகி ம ப அழ ஆர ப தா . தைலய வற ைம ட வ த இர ெப க அதைன ஒ ைலய ேபா டன . ப ஒ வ , ேராசனாவ ட , ம றவ , அகின ட ெச றா க . அகி அ ெகா ேட “அ மா!“... அ மா!” எ றா . அ த ெப த வல மா பக தி க ய த ேதா வ ைப ள ப றிய ள னா ைத க ப த ெவ ைள காைளய ேராம நிைற த ேதா வ ைப கழ றி கீ ேழ வ தா . ள கால தி காரணமாக உண த பா இ ததா அவ ெமலி தி தா அதி ஓ அசாதாரண அழ மிள த . அவ ைடய சிவ த க ட படாத ைல ெவ சிவ பான ேசாைப ட கா சி த த . ெந றிய பரவ ய ெவ - ம ச ேகச , வ சாலமான மா பக தி வ ட வ டமான க ய ன ள ைலக , ெம லிய இைட, யான ச யான அள ள ப ப தி, சைத ப ள வ ட வ வான ெதாைட, அ வய . அ த பதிென வய வதி அகிைன த இர கர களா கி க , க , க ன ஆகியவ றி தமி டா . அகி அ ைகைய மற வ டா .

அவ ைடய சிவ த உத கள ஊடாக ெவ ைமயான ப க மி ன ன. அவ ைடய க க பாதி ய நிைலய . கீ ேழ கிட த வ ப வதி அம தா . ப அகின வாய த மி வான ைலைய ைவ தா . அகி த இ ைககள னா ைலைய ப ெகா க ஆர ப தா . அேத சமய ம ெறா ஆைடய லாத வதி ேராசனாைவ கி ெகா வ அவள கி அம தா . அவ க ைடய க கைள பா தாேல அவ க சேகாத க எ ெத கிற . “ ைகய அவ க ேபசி ெகா க . நா ெவள ய ெச பா ேபா . பன படல தி ம உ ள கால வ க ந ைம ஒ திைசைய ேநா கி அைழ ெச கி றன. வா க அைதேய ப ெகா ேவக - ேவகமாக ெச ேவா .”அைவ இ ெபா ஒ ப கமாக தி ப அ த ப கமி மைல கா ெச வ டன. நா க ேவகமாக ஓ ட நைட மாக ேனறி ெகா ேதா . இ அ த பாைத வதாக ெத யவ ைல. நா க சில சமய பன பாைதய , சில சமய கா ப ரேதச தி ெச மைல ப ரேதச ைத தா ம ெறா பன பாைத, கா பாைத இவ ைற தா வ தி கிேறா . கைடசியாக கீ ேழய மர கள லாத மைலய ம எ க பா ைவப ட . அ கீ ழி கிள ெவ ைமயான பன படல நல வான தி ேச கிற . அ த நல வான தி த ைனேய பதி ெகா ட மாதி மைல ப ரேதச தி மைறவ எ தைன மன த உ வ க வ மைற ேபாகி றன! அ ெத மன த ட தி ப னா அ த நல வான ெத யாவ டா க பாக ந மா அவ கைள பா கேவ யா .

அவ க ைடய உடலி பன ேபா ற ெவ ைமயான ட ய ேதா ட ப த , அவ கள ைககள ள ஆ த க ட ெவ ைமயாக கா சியள தன. அதனா அ த ேராம க அட த ேதாலி நிற தி அவ க ைகய ள ஆ த கள நிற தி வ தியாசேம ெத யவ ைல. வா க . அ கி ெச பா ேபா . எ லா னா யான உட வா ள ஒ ெப . வய நா ப ஐ ப ந வ இ . திற தி அவ ைடய ஜ ைத பா தாேல அவ பல நிைற தவ எ ப ெத கிற . அவ ைடய த , க , அ க அவயவ க எ லாேம பா த இர ெப கைள ேபாலேவ, ஆனா உ வ ம ெப யதாக இ கிற . அவ ைடய இட ைகய ழ நள ள ைமயான க . வல ைகய ேதாலி ந றாக த ைமயா க ப ட க லினா ெச ய ப ட ேகாட . அவ ப னா நா ஆ க இர ெப க நட கிறா க . ஓ ஆண வய அ த ெப ைணவ ட ெகா ச அதிக இ . ம றவ க இ ப தாறிலி பதினா வைர இ . ெப ய ஆண ேகச ட அேத மாதி நளமாக ெவள ம சளாக இ த . அவ ைடய க அேத நிற ள மைச தா யா ட ப த . அவ ைடய ச ர அ த ெப ைண ேபாலேவ திடகா திரமாக இ த . அவ ைடய ைககள அேத மாதி யான இர ஆ த க . மி ச ள ஆ கள க கள அேத மாதி யான அட த தா - மைச, ஆனா வய ெகா ச ைற ச . ெப கள ஒ தி இ ப இர . ம றவ பதினா ைற . நா ைகய உ ளவ கள க கைள பா வ ேடா .

ேம அ த கிழவ ைய பா வ ேடா . எ லாைர பா ததி ஒ ெதள வாக ெத கிற . அதாவ இ த எ லா ஆ - ெப கள உ வ கிழவ ய சாயலி இ கிற . இவ கள ைகய லி க , க லினா ெச ய ப ட ஆ த க , இவ க ைடய ெசய க எ லாவ ைற பா ெபா இவ க ஏேதா ேபாைர நா ெச பவ க ேபா ெத கிற . தைலைம தா கி ேன ேபா ெப யவ , இன அவைள தா எ ேற ெசா ேவா . றிலி இற கி இட ப க தி ப நட கிறா . நட ெபா ேதாலினா ட ப ட அவ ைடய கால ச த ெகா ச ட ேக கவ ைல. ப க ெதா வ ேபா ஒ ெப ய பாைற. அத அ கி சி ன சி ன பாைறக . அவ க த நைடய ேவக ைத ைற ெகா வைள வைள எ ச ைகயாக ெச றன . பாைறகைள ைகய னா ெதா ெகா ேனறின . தா தலி ைகய வாய ைல அைட தா . அவ ைகய ெவள ய ள ெவ ைமயான பன படல ைத உ ேநா கிறா . அ எ த வ தமான கால வ க ெத படவ ைல. ப , தன யாக ைகய உ ேள ைழகிறா . ைக ெகா ச வைள ெச கிற . அ ெவள ச ெகா ச ைறவாக இ கிற . சிறி ேநர ெச ற க க அ த ைறவான ெவள ச தி பழகி வ ட ேன கிறா . அ அவ கா கா சி கர க -ஆ , ெப , அத மிய ற கிட தன. கி றனவா அ ல ம கிட கி றனவா? ஏென றா அவ றி உய இ அறி றிேய காேணா . தா ெம வாக தி ப வ கிறா . ம றவ க அவ ைடய மல த க ைத பா ேம ெகா வ டன . தா த வ ரைல

மட கி ம ற வ ர கைள ப கா கிறா . தா ப னா இர ஆ க த ஆ த க ட ேன கிறா க . ம றவ ைச ப ெகா அ ேகேய எதி பா ட நி கிறா . உ ேள ெச ற தா , ஆ கர ய அ ேக நி கிறா . ெப ய ஆ ெப கர ய அ கி ம றவ கர ய அ கி மாக நி கிறா க . பற அவ க த கள ட ள ைமயான க ப னா ஒேர ேநர தி ேவகமாக வய றி தினா க . அைவ க ர வழிேய ெவள ேய வ தன. ஒ அைச ெத யவ ைல. அவ றி ஆ மாத பன கால நி திைர கைலவத இ ஒ மாத தி ேம மதமி கிற . ஆனா தா அவ ைடய ட தி எ ன ெத ? எ ச ைகயாக தாேன இ க ேவ ! க ப ைனய னா நா ைற வய றி தி அைத தி ப ேபா டா க . ப பய கைல தவ களாக அத ன கா கைள க ைத ப தரதரெவன இ வ ெவள ய ேபா டா க . எ லா ைடய க தி மகி சி ஆரவார !!! தா , த , உட ப , க ட ப ேதா ேபா ைவய லி க லினா ெச ய ப ட ஒ ைமயான க திைய எ தா . அைத ெகா கர ய வய றி ேதாைல கிழி தா . க லினா ெச ய ப ட க திய னா ேதாைல உ ப எ ப பழ க ப ட பல ள ைகய னா தா . மி வான க ரலி ஒ பாக ைத எ த வாய ேபா ெகா டா . அ த ைட பதினா வய ள சி ன ைபயன வாய ேபா டா . ம றவ க எ லா கர ைய றி அம தா க . தா எ லா க ர கைள ெவ ெவ ெகா ெகா தா . ஒ கர ப அ த கர ைய

ெவ ட ஆர ப த பதினா வய ெப ெவள ேய ெச றா . பன க ய ஒ ைட எ வாய ேபா ெகா டா . அேத சமய ெப ய ஆ ெவள ேய வ தா . அவ ஒ பன ைட வாய ேபா ெகா அவ ைடய கர கைள ப தா . அவ ெகா ச தய கி ப அைமதியாகி வ டா . அவ அவைள ைகய னா அைண தவா ஓ ஓரமாக ெச வ டா . அவ கள வ ைகய பன க ட கர ய அ கி வ தெபா இ வ க ன க க க சிவ காண ப டன. “நா அ கிேற அ மா! ந ேசா இ பா ” தா , க திைய அ த ஆண ைகய ெகா வ டா . அவ ப க தி உ கா தி பவ கள இ ப நா வய நிர ப ய வாலிபைன ன தமி டா . ப அவ ைடய ைகைய ப ெகா ெவள ேய ெச றா . அவ க கர கள ஈர கைள சா ப வ டா க . நா மாத க உணவ றி கி ெகா கர கள ட எ ன ெகா இ க ேபாகிற ? ஆனா கர ய மாமிச அதிக மி வாக சியாக இ . அைத ேம அவ க சா ப வ டா க . ப ச ஓ எ ெபா எ லா அ க ேக ப ெகா டா க . இ ெபா அவ க த க வ ெச லேவ . ெப ய கர கள நா கா கைள ேதா கய றினா க அவ றி ஊேட க கைள ெகா ஒ ெவா இர ேப வத நா ஆ க ஆ ெகா றாக ேதா கள தா கி ெகா நட தா க . சி ன கர ைய அ த வதி கி ெகா கிள ப னா . தா த க -

ேகாட ைய கி ெகா னா ெச ல ஆர ப தா . அ த கா மன த க அ ேபா எ ன ேநர , எ தைன மண எ பெத லா ெத யா . ஆனா இ ‘நிலா கால இர ’ எ ப ம ெத . ெகா ச ெதாைல ெச ற பற ய அ வான ைத ேநா கி ெச ல ஆர ப த , ஆனா வ மாக மைற வ டவ ைல. இதனா ேலசான ெவள சமி த . ய வ மாக மைற த மி ஆகாய எ ெவ ைம நிறமாக கா சி அள க ெதாட கிய . ஆகாய தி நிலெவாள , கீ ேழ பன படல . இ வ ைக ர தி தா இ கிற . இ ெபா திற த ெவள ய ஓ இட தி நி , தா காைத த ெகா எைதேயா உ ேக க ய ெகா தா . எ லா அைமதியாக நி வ டன . இ த ேநர தி பதினா வய ெப இ ப தா வய வாலிபன ட “ ... ... ... (ஓநா )” எ க தினா . தா த தைலைய ேம கீ ஆ ெகா “ ... ... பஹு , பஹு ” எ க தினா . ப ற ‘ஜா கிரைத’ எ ப ேபா ஜாைட கா னா . ேவ ைடயா ய ெபா க கீ ேழ ைவ க ப டன. ப த த ஆ த கைள எ ெகா ைக ெதா ப வ ட வ வ நி ெகா நாலா ப க பா த வ ண நி றன . ெகா ச ேநர திேலேய ஏெழ ஓநா க த க நளமான நா கைள ெதா கவ ெகா ‘ ... ’ எ உ மி ெகா அவ கைள நா ப க றி வர ஆர ப தன. மன த கள ைககள மரஈ ைய க ேகாட ைய பா த அைவ தா வத தய கின. அேத ேநர தி வ க தி ந வ நி றி த சி வ த ந ட த ேயா ேச க ய த க ைப எ , அதி

ேதா கய ைற க அைத ஒ ேகறிய வ லா கி, எ ேகதா மைற ைவ தி தாேனா ஒ ைமயான க அ , அைத வ ைல வ ட தி இ இ ப நா வய ஆடவன ைகய ெகா அவைன வ க தி ந ேவ த ள வ , அவ ைடய இட தி தா நி ெகா டா . இ ப நா வய வாலிப த ைடய வ லி நாேண றி க அ ைப ந ேவ நி ற வ ண றி ைவ ஒ ஓநாய ம வசினா . அ த அ அத வய றி பா வ ட . கீ ேழ வ த அ த ஓநா உடேன சமாள ெகா வ க தி ம பய கரமாக பாய ஆர ப த . அேத ேநர அவ ம ெறா அ ைப ப ரேயாகி தா . இ ெபா ஓநாய ம வ வான காய ப வ ட . ஓநா சலனமி லாம இ பைத பா த ம ற ஓநா க அத ப க ெச றன. தலி அ த ஓநா க இற த ஓநாய உடலிலி ெப கிய இர த ைத ந கின, ப , அைத க தி ன ஆர ப தன. இ த ச த ப ைத பய ப தி ெகா ட இவ க த க ைடய ேவ ைட ெபா கைள ேதா கள ம ெகா ஓ ட நைட மாக த க பயண திைன ேம ெகா டன . இ ெபா தா ந ந ேவ தி ப தி ப பா ெகா ேட ெச றா . இ பன இ ைல. இதனா நிலெவாள ய பாைத ந றாக ெத த . ைக அைர ைமைலவ ட ைறவாக தா இ . அேத ேநர தி ஓநா ட ம வ வ ட . இவ க ம ப ேவ ைட ெபா கைள கீ ேழ ைவ வ , த த ஆ த கைள எ ெகா ஆய தமானா க . இ ெபா பல அ க வ , ஓயாம ஓ ெகா ஓநா கள ஒ ைற ட இவ களா தா க யவ ைல. ந ட ேநர ேபாரா ய ப ற நா ஓநா க ஒ றாக ேச பதினா வய

ெப ண ம பா தன. ப க தி இ த தா த ஈ ைய ஒ ஓநாய வய ப திய ெச தி கீ ேழ வ தினா . ஆனா ம ற ஓநா க ெப ண ெதாைடைய காய ப தி வய ைற கிழி டைல ெவள ேய எ வ டன. எ லா அ த ெப ைண கா பா ற ய ெகா ெபா ம ெறா ஓநா அ த இ ப நா வய ஆடவன ம பா தா கிய . த ப க ச த பேம ெகா காம தைரய வசி அ அவ டய டைல கிழி வ ட . இவ கள கவன இ கி த ண தி அ த வதிைய பதிைன அ ெதாைல வைர இ ெச வ ட . தா பா தா இ ப நா வய வாலிப பாதி ெச ெகா த ஓநாய அ கி கைடசி ைச வ ெகா தா . பாதி ெச ெகா அ த ஓநாய வாய யாேரா ஒ வ த ைய ெச தினா . ஒ வ அத ைடய ன கா கைள ப ெகா டா . ப , ம றவ க ஓநாய டமி ெப கி வழி டான இர த ைத வாய னா ப கினா க . தா அத க ப திய லி த நர ைப ெவ இவ க உதவ ெச தா . இைவ எ லா சில நிமிட கள நட தன. ஓநா க அ த ெப ண உடைல தி த ப னேர த க ப க தி எ பைத இவ க அறி தி தா க . அவ க உய ைர வ ெகா அ த வாலிபைன அ ேகேய வ வ இற கிட த ஓநா கைள கர கைள எ ெகா ஓ ட நைட மாக ைகைய வ தைட தா க . ெந தகதகெவ எ ெகா த . அத ெவள ச தி எ லா ழ ைதக இர வதிக கி ெகா தன . கால ச த ேக ட ேம க பரமான ஆனா

ந ரலி கிழவ ெசா னா - “நிஷா! வ வ களா?” தா “ஆ !” எ ெசா லிவ தலி ஆ த கைள ஒ ஓரமாக ைவ தா . ப , ேதாலாைடைய அவ வ அ மணமாகி வ டா . ம ற எ ேலா ேவ ைட ெபா கைள ைவ வ அேதமாதி ேதாலாைடைய கழ றிவ ெந ப கமான உ ண. ப ச ைத உட வ மாக பரவ வ டா க . இ ெபா கி ெகா த ப வார வ ழி ெகா ட . ஒ சி ன ச த வ தா ட வ ழி ெகா பழ க ழ ைத ப வ திலி ேத இவ கள ட இ வ த . மிக கவனமாக ெசல ெச வா க . தா இ வைர ப வார ைத நி வகி வ தா . ள கால தி ேப மா , ய , மா , ெச மறி ஆ , திைர, ஆ இவ றி ேவ ைட நி வ . ஏென றா இைவ அ ெபா ெத கி ள ெவ ப நிைற த ப ரேதச தி ெச வ . தாய ப வார தி ட ெத ப க ேபாகேவ ய த . ஆனா , பதினா வய ெப உட நிைல ச ய லாம ேபா வ ட . அ ெபா ெத லா மன த த ம தி ப ப வார தி தைலவ ய கடைம எ னெவ றா ஒ உய காக ம றவ கைள ஆப தி உ ப த டா . ஆனா அவ ைடய இதய பலவன இ ஒ பதிலாக இர உய கைள பறி ெகா ப ெச வ ட . இன ேவ ைட காக மி க க கிைட க இர மாத க ஆ . இத ந வ பா கலா , இ எ தைன உய க பறிேபா ேமா! கர கைள ஒ ஓநாைய ைவ ெகா இ த பன கால ைத ஓ ட யா . ழ ைதக ச ேதாஷமாக இ தா க . பாவ ! ெவ வய ட ப தி தா க . தா தலி

ஓநாய ஈரைல ெவ ெவ ெகா தா . ழ ைதக ‘லப ’ - ‘லப ’ எ சா ப டா க . ப ற , ேதா ேசத வராம அைத உ தா . ஏெனன ேதா மிக உபேயாக ள ெபா . மாமிச ைத ெவ ெவ ெகா தா . அதிக பசி உ ளவ க தய வா டாமேல சா ப டா க . பற எ லா ம றைத தய சா ப டா க . ட இைற சி ஒ பாக ைத அைடவத காக தாைய ஷி ப த ேவ ய த . தா ெசா னா ; “இ வய நிைறய சா ப ெகா க , நாைளய லி இ வள கிைட கா .” தா எ ைகய ஓ ஓர தி ெச றா . அ கி ெம லிய ேதா ைப ஒ ைற எ வ - “இ இன ைமயான ரா பான , இ க ,ஆ க , பா க , வ ைளயா க .” சிறியவ க ேதா ைபய லி உறி சி உறி சி பத தா கிைட த . ெப யவ க அதிக கிைட த . ேபாைத ஏறிவ ட . க க சிவ வ டன. சி கள மாக ஒேர ெகா டா ட . சில பா னா க . ெப யவ ஒ க ைடயா ம க ைடைய த னா . சில ஆ னா க . இ உ ைமய ஆன தமான இரவாக இ த . தாய இரா ய . ஆனா அநியாயேமா உய - தா ேவா இ லாத இரா ஜிய . கிழவ ைய ெப ய ஆைண தவ ர ம றவ க எ லா தாய ழ ைதக . தா அ த ெப யவ , மக மக . ஆைகயா அ ‘எ ைடய உ ைடய ’ எ ற ேபதேம கிைடயா . உ ைமய ‘எ ைடய உ ைடய ’ எ ற ேபத ப ற பத இ காலமி கிற . ஆனா ஒ , தா எ லா ஆ கள ம சம உ ைம இ த . மக ஷ மாய த இ ப நா வய வாலிபைன இழ ததி அவ வ தமி லாம

இ ைல. ஆனா அ த கால வா ைகய இற த கால ைத வ ட நிக கால ைத ப றிய சி தைனேய அதிக இ வ த . தா இர நாயக க இ தன . றாவதாக பதினா வய ைபய தயாராகி ெகா தா . அவ ைடய ஆ சி இ ேபாேத எ தைன ழ ைதக அவ ைடய கணவன தான தி வ வா கேளா ெத யா . தா இ ப தா வய வாலிபைன ேநசி தா . அதனா மி ச ள வதிக ஐ ப வய ைடய ஒ வேன மி சமி தா . ள கால வத ஒ நா கிழவ நிர தர க தி ஆ வ டா . ழ ைதகள றிைன ஓநா ெகா ேபா வ ட . ெப ய ஆ , பன உ கியதா நதி ெப கி அ ெச ல ப டா . இ வா பதினா ேப ெகா ட ப வார இ ஒ பதாகி வ ட . வச தகால . யமாக இ த இய ைகய ஜவ க ள வ டன. ஆ மாதமாக கா தி த மர கிைளகள சி ன சி ன இைலக ள வ ட ஆர ப தன. பன உ கிய . மி ப ைம ேபா ைவைய ேபா த ஆர ப த . கா றி ெச , ெகா கள திய ஈர ம ண மய கிற மண பரவ ெகா த . திைச வ ய ெப திய கைள ட கா சியள த . பல வ தமான பறைவக மர கிைளகள அம ச தமி கி றன. எ வ கள கார . பன உ கி ப ரவாகெம நேரா ட கைரகள அம தி த ஆய ர கண கான ந பறைவக கைள தி பதி ஈ ப தன. சில இட கள அ ன பறைவக காதலி ஈ ப தன. இ ெபா இ த ப ைம நிைற த வன ப ரேதச தி சில இட கள ட டமாக மா க ள

வ ைளயா கி றன. சில இட கள ெச மறி ஆ க , ஆ க , சில இட கள கைலமா க , சில இட கள ப க , இ சில இட கள இவ ைற வ வத கான ச த ப ைத எதி பா ெகா சி ைதக , ஓநா க ப கி இ தன. பன கால தி உைற தி இ ெபா உ கி ஓ ஆ ெப ைக ேபால மன த ப வார ெப கி அத ஆ த க , ேதா ைபக , த க ழ ைதக இவ ைற கி ெகா ெந ைப கா பா றி ெகா இ ெபா திற த ெவள ய ேபா ெகா தா க . நா க ெச ல ெச ல ஆ மா ெச ெகா கைள ேபா இவ க ைடய கா த ேதாலி உ ேள தைச ெகா அதிகமாக ேசர ஆர ப தன. சில சமய அவ க ைடய ந ட ட ய ெப ய ெப ய நா க ஓநாையேயா, ெச மறி ஆ ைடேயா ப வ . சில சமய இவ கேள அ ப னாேலா அ ல மர ஈ ய னாேலா ஏதாவ வ ல ைக ெகா வா க . ஆ றி ம க அதிக . அ இ த ேவா காவ ேம ப திய வா ம கள ம ப வைல எ ெபா ேம காலியாக வரேவ வரா . இர . இ ெபா ள இ த . ஆனா பக டாக இ த . ேம நிஷா - ப வார (தாய ெபய நிஷா) இ ெபா இ ெனா ப வார ட ேச ெகா ேவா கா நதி கைரய இ க ஆர ப த . நிஷா ப வார ைத ேபா ேற ம ற ப வார கள தாய ஆ சிதா . த ைதய ஆ சிய ைல. ேம உ ைமய அ யா ைடய தக ப யா எ பைத ெசா வ யாத கா ய . நிஷா எ ெப க ஆ ஆ க ப ற தா க . அவ கள நா ெப க ஆ க இ ெபா நிஷாவ ஐ ப வயதி உய ட

இ கிறா க . நிஷாதா இவ கள தா எ பதி ச ேதக இ ைல. இத சா சி நிஷாதா இவ கைள ப ரசவ தி கிறா . ஆனா அவ க ைடய த ைத யா எ பைத ெசா வ சா தியமி ைல. நிஷாவ னா , அவ ைடய தா - வயதான கிழவ ய இரா ஜிய இ த . அ ெபா கிழவ ய அ த தியவள எ வளேவா சேகாதர க இவ ைடய நாயகனாக எ வளேவா மக க இவ ைடய கணவனாக இ தி கிறா க . அவ க நிஷா ட எ தைனேயா ைற ஆ பாட நாயகனாக இ க ய ெவ றி அைட தி கிறா க . ப தாேன ராண யான இவ க நிஷாவ அ க மாறிவ காத ேவ ைகைய நிராக பத ச திய றவ களாகி வ டன . இதனா உய ட இ கி ற நிஷாவ ஏ மக கள யா யா ைடய தக ப எ பைத ெசா ல யா . நிஷாவ ப வார தி இ அவேள வயதானவ , அதிகார உ ளவ . இ த அதிகார அதிக கால ந கா . ஒ அ ல இர ஆ கள அவ வயதான தா யாகி வ வா . அ ெபா அவ டய பரா கிரமசாலியான மக ேலகாவ ரா ஜியமாகிவ . அ ெபா அவ ைடய சேகாத க ட ச ைட நி சய வ . ஒ ேவா ஆ ப தி சில நப க ஓநா கள னாேலா, சி ைதகள னாேலா, கர கள னாேலா, அ ல ேவா கா நதிய ெப கினாேலா அழி க ப ப வார ைற ெபா ப வார தி எ ண ைக ைறயாம கா பா ற ேவ ய தைலவ ய கடைம. ேலகாவ சேகாத களா ஒ அ ல இர ப வார கைள நி வதி ெவ றி ெபற .

வ வ ள பல உய ர க ஒ க ைடய ேசர . பல க ைடய வ வ ஓ உய ர கல தா ப ெப க தைட ப . ப வார தி தைலவ நிஷா, த மக ேலகா ேவ ைடய சிற வள வைத பா கிறா . அவ கள மா கைள ேபா ஏறி வ கிறா . ஒ நா ேத கர க ட ஏற யாத அள உயரமான ஒ மைல உ சிய ஒ ெப ய ேத ெத ப ட . ஆனா ேலகா மர க ைடகைள ஒ ற ப ஒ றாக க ப லி ேபா நக இரேவ தய னா அ த ெப ய ெப ய ேதனைடகைள எ அதி ஓ ைட ேபா வ டா . கீ ேழ உ ள ேதா பய ப ேச ைறயாம ேத ேச தி . ேலகாவ இ த சாகச ெசயைல நிஷா ப வார ம ம ல ப க ப வார க த . ஆனா நிஷா இதனா தி தி ஏ படவ ைல. ஏெனன நிஷாவ வாலிப திர க ேலகா ஆ ைவ தப ஆ வத தயாராக இ பைத த ேப ைச உதாசீன ப வைத கவன தா . இ தா ெவள பைடயாக நிஷாைவ அல சிய ப வத அவ க ைத ய இ ைல. நிஷா ந ட நா களாக வழி ேத ெகா தா . சில சமய கி ெகா ெபா ேலகாைவ க ைத ெந ெகா வ டலாமா எ ட ேதா . ஆனா ேலகா த ைன வ ட பலசாலி எ அவ ெத . அவ தன யாக ேலகாைவ ஒ ெச ய யா . யா ைடய உதவ ையயாவ நாடலாெம றா யாராவ அவ உத வா களா எ ன? ப வார தி எ லா ஆ க ேலகாவ காத தய த தவ களாக ஆகேவ நிைன தன . நிஷாவ மக க நிஷா ைகெகா க

தயாராக இ ைல. அவ க ேலகாைவ க பய தன . ேதா வ அைட தா ேலகா பய கரமாக அவ க உய ைர எ வ வா எ ப அவ க ெத . நிஷா தன யாக அம ஏேதா ேயாசி ெகா தா . தி ெர அவ க மல த . ேலகாைவ வ த ஒ வழி ெத ப ட . ய உதி ஒ ஜாம ஆகிவ த . ப வார வ த த ேதா டார தி ப னா நி வாணமாக ப ெகா , உ கா ெகா ெவய லி க ைத அ பவ ெகா தா க . ஆனா நிஷா, டார தி ேன அம தி தா . அவள கி ேலகாவ மக வ ைளயா ெகா தா . நிஷாவ இர ைககள சிவ த பழ கள தன. ேவா கா நதி ெப ெக அவ அ கிேலேய ஓ ெகா த . நிஷாவ னா மி ெகா ச ச இ த . நிஷா ஒ பழ ைத உ வ டா . சி வ ஓ ேபா அைத எ வ தா . ப இ ெனா பழ ைத ேபா டா . பழ ெகா ச த ள ெச ற ப ற தா அவனா ப க த . நிஷா ேவகேவகமாக நிைறய பழ கைள உ வ டா . சி வ ேவகேவகமாக பழ கைள எ ைகய ஒ ைற கா ப சகியதி ப ேவகமாக ெப கி வ நதி ெப கி ேபா வ தா . நிஷா ேவா காைவ பா ெகா ேட க தினா . ச ெதாைலவ அம தி த ேலகா தி ப னா . ழ ைதைய காணாததா தாைரய ம பா தா . சி வ இ ெபா த ண வ எ வ மாக ேபா ெகா தா . ஒேர பா சலி ழ ைதைய கா பா வதி ெவ றி க டா . நிைறய த ண வ டைமயா ழ ைத அைசவ றி தா . ேவா காவ ள த த ண உடைல ஊசிேபா

திய . ழ ைத ட ந வ க டமாக இ த . அவ ைடய ஒ ைகய ழ ைத. ம ெறா ைகய னா கா கள னா ந வத ய ெகா தா . அேத சமய த க யா ைகய ேலா சி வைத உண தா . இ ெபா ேலகாவ ெகா வத ேநரமாகவ ைல. அவ ெகா சகாலமாகேவ நிஷாவ மேனாநிைலைய க ெகா தா . இ நிஷா த வழிய ள ைள ஒழி க த மான வ டா . இ ெபா ட ேலகாவா த வர ைத கா ட . ஆனா ஒ ைகய ழ ைத இ கிற . ேலகாவ ேவக ைத பா த நிஷா த ெந ப திய னா அவ தைலைய அ தினா . ேலகா ஒ ைற கினா . ைககைள இ ப அ ப அ ெகா டதி ழ ைத ைகய லி வ ப ட . இ ேபா நிஷா அவைள இ கி ப ெகா இ தா . தி ெர ேலகாவ ைகக நிஷாவ க ைத றி ெகா டன. ேலகா மய கமைட வ டா . ேலகாவ ச ர ைமயா நிஷாவ இ ெபா ந த யவ ைல. ெகா ச ய சி ெச தா . பலன ைல. இ வ ஒ றாக ேவா காவ த கைள சம ப ெகா டா க . ப வார தி அ த வர ெப ேராசனா, நிஷா ப தி தைலவ யாகி வ டா . இ இ ைற 361 தைல ைறக ைதய கைத. அ த கால தி , ஹி , ஈரா , ஐேரா பாவ ைடய சகல சாதிக ஒேர பமாக இ தன. மன த வா ைகய ஆர பகால இ . ◆ ◆ ◆

2 திவா கா ல

- கி.

. 3500

“ திவா! ெவய ெரா ப அதிக . உ உடலி ேவ ைவைய பா . வா, இ த பாைறய உ கா .” “ச வ ரவா!” எ ெசா லிவ திவா, வ ரவா ட ஒ வ சாலமான ேதவதா வ நிழலி உ கா வ டா . ெவய கால . ந பக ேநர . மி க கள ப ேன ஓ வ த திவாவ ெந றிய ேபா ற வ ய ைவ ளக . ஆனா இ த இட தி சிரம க த வத ந ட ேநரமாகா . அ வார திலி உ சி வைர மைலக ப ைமயா அல க க ப தன. வ சாலமான ேதவதா மர க த ஊசிய ைலய ைன பர ப யன கதி கைள மைற தி தன. கீ ேழ வ த வ தமான ெச , ெகா க வள தி தன. சிறி ேநர அம த ேம இள ேஜா த சிரம ைத மற த . அ க ப க வள தி த ெச , ெகா கள லி வ ண வ ணமான க அத ந மண மனைத ெகா ைளெகா டன. இைளஞ த வ -அ ைப க -ேகாட ைய பாைறய ம ைவ தா . அ கி கலகலெவ ற ச த ட ப க ேபா ற நேரா ட தி கைரய வள தி ெச கள லி ெவ ைமயான, ஊதா நிற ள, சிவ நிற ள கைள பறி க ஆர ப தா . வதி ஆ த கைள ைவ வ த நளமான தலி

ைகைய ைவ ஒ ைற ேகாதி வ டா . இ ப அவ த ஈரமாகேவ இ த . அவ ஒ ைற கீ ேழ ெப ெக ஓ ேவா காைவ ேநா கினா . பறைவகள , இன ைமயான ச த ஒ வ னா அவ கவன ைத ஈ த .ப ன பறி ஆடவ ம அவ பா ைவ ப ட . அ த இைளஞன ேகச அேத மாதி த கநிறமாக இ த . ஆனா வதியா த ேகச ைத அத ட ஒ பட யவ ைல. அ அதிக அழகாக இ பதாக ேதா றிய அவ . இைளஞன க அட த த கநிறமான மைசய னா ட ப த . அத ேம எ பான , அக ற ெந றிய கா தி. வதிய பா ைவ வாலிப ைடய ேராம பட த ஜ கள ேம ப ட . அ ெபா அவ ஒ ச பவ நிைன வ த . அ ந ட ேகார ப கைள ைடய ர ப றிய வ லா எ ைப ஒ க ேகாட ய உதவ யா அவ ஒேர தா தலி உைட வ டா . அ அ எ வள ர தனமாக இ த ! இ அேத ைகக கைள பறி ேபா எ வள ெம ைமயாக ேதா கி றன. ஆனா திர அவ ைடய சைதக அதி ைட த மாதி ஓ ெகா நர க அவ ைடய பரா கிரம ைத எ கா ன. அவ ைடய ஜ கைள ஒ ைற தமிட ேவ ேபா இ த . இ ெபா அவ அ வள ப யமானவனாக ேதா றினா அவ . அவ ைடய பா ைவ அவ ைடய ெதாைடய ேம ப ட . ஒ ெவா அைசவ அ த தைசக எ ப எ கி றன! உ ைமய அவ ைடய தைசக நிைற த ெதாைடக , வ சாலமான ப ப தி இைவ எ லா திவாவ ஓ அ வ ெபா ளாகேவ கா சியள தன. திவாவ அ ைப ெப வத வ ஷரவ பல ைற ய இ கிறா . வாய னா அ ல.

ற இ ற ைசைகய னா . நடன தி பல ைற த ைடய திறைமைய சா ய ைத கா அவைள மகி வ க ய றி கிறா . ஆனா திவா பல ைற ம ற ஆடவ கேளா ைக ெகா ஆ இ கிறா . பல ைற த உத கைள தமிட ெகா தி கிறா . பல ைற அவ க ம ய ப தி கிறா . பாவ வ ரவாவ ஒ த , ஒ ஆலி கன , ஒ ைற ைக ேகா ஆட ட ச த ப கிைட கவ ைல. வ ைககள கைள ஏ திய வ ண திவாவ அ கி வ ெகா தா . அவ ைடய நி வாணமான அ க க எ தைன ரண ெபாலி ட காண ப டன! அக ற மா , உ ளட கிய வய இைவ மனைத எ வள ஈ கி றன. அைத நிைன த ேம திவா ெகா ச வ தமாகி வ ட , இ வைர அவ ஏ , வைர நிைன கவ ைல? ஆனா உ ைமய அ திவாவ றமி ைல. வ க தி இ ெவ க எ ற தா றவாள . கதைவ த யவ க திற க ப ட . வ அ கி வ த வ ட திவா ேக டா : “எ வள அழகாக எ வள ந மண ளதாக இ கி றன இ த க .!” வ , பாைறய ம கைள ைவ ெகா ேட ெசா னா : “நா இைத உ மி ேகச தி ைவ த இ இ அழ ெப ”. “அ ப ெய றா , வ ! இ த கைள என காகவா ெகா வ தி கிறா ?” “ஆ ! திவா! நா இ த கைள பா ேத . உ ைன பா ேத . ப ேதவைதய நிைன வ த .‘ “ேதவைதயா!” “ஆ ! ேதவைதேயதா . மிக அழகான ேதவைத. அவ மகி சியாக இ ெபா ஆைசகைள

நிைறேவ றி ைவ பா . ேகாப ப ெபா உய ைர டவ ைவ க மா டா .” “அ ப யானா ந எ ைன ேதவைதயாக நிைன கிறாயா?” “ஆ ! ஆனா ந ேகாபமைடபவள ல.” “ஆனா நா இ வைர உ ன ட எ அ ைப கா டேவய ைலேய!” திவா ெப வ அைமதியாகிவ டா . வ ம ப ெதாட தா . “இ ைல திவா. ந எ ெபா ேம எ ேம ேகாப ப டேதய ைல. ழ ைத ப வ நா க நிைனவ கிறதா?” “அ ெபா ந ெவ க ப ெகா தாேன இ தா !” “ஆனா ந எ ம ேகாப படவ ைலேய!” “அ த கால தி நாேன உ ைன வலிய தமி ேட .” “ஆ , அ த த க எ வள இன ைமயாக இ தன.” “ஆனா எ ைடய உ ட மா பக க திர ெட தேபா , எ க ைத பா எ லா ஆடவ க ஏ ெபா நா உ ைன மற ேத ேபா வ ேட ” எ ெசா லி அவ ெகா ச மன வ த ப டா . “ஆனா திவா! இ உ றம ல.” “ப , யா ற ?” “எ ற . ஏென றா ம ற ஆடவ க உ னட த ேக டா க . ந த ெகா தா . உ ைன க அைண ெகா ள ஆைச ப டா க . ந அ மதி தா . ேவ ைடய திறைம நடன தி ேத சி , திடகா திரமான உட வா ெகா ட அழகான வாலிப கள ஆைசைய ந நிராக கவ ைல.” ‘ஆனா வ ! அவ கைள ேபாலேவ, அவ கைள வட திறைம , சா ய ெகா ட

திடகா திரமான உ ஆைசைய ம வ ேடேன!’ “ஆனா திவா! நா எ ெபா எ காதைல ெவள ப தேவ இ ைலேய!” “வா ைதய னா அ ல. சி வயதி நா ஒ றாக வ ைளயா ேபா ந உ ஆைசைய வாய னா ெவள ப தியதி ைல. ஆனா வைர மற வ டதாக இ த திவாேவ நிைன தா . எ ேகயாவ இ த திவா (பக ) அ த ப ரகாசி , வைர ( யைன) மற பாளா? இ ைல வ ! இன இ த திவா உ ைன எ ெபா மற கேவ மா டா .” “அ ப னா, ந பக நா பகலவ மாக ஆகிவ ேவாமா?” “ஆ வ ! இேதா உ ைடய இ த அழகிய உத க வ தள கிேற .” சி ன ழ ைதகைள ேபா இ த அழ சிைலக த த உத கைள ேச தா க . ப திவா, பாதி ய த ேபா ற த நல நிறமான க கைள வ ைடய அேத மாதி நல நிறமா ளக கள ெச கினா . “ந எ தாய மக . உ ைன மற வ ேடேன!” திவாவ க க ஈரமாக இ தன. வ , த க ன கள னா அவ ைடய க ணைர ைட தவாேற “இ ைல! ந மற கவ ைல திவா! ந ெப ய ெப ணான உ ைடய ர , க க ம அ க அவயவ க எ லா ேவ மாதி ெத தன. அதனா நா உ ைனவ ெகா ச வ லக ஆர ப ேத .” “எ மனதிலி வ லகவ ைல.” “ஆனா திவா...” “இ ைல. இ ெபா ெசா . இன ேம எ னட ெவ க படமா டாேய?” “மா ேட . ச , இ த கைள ெதா க வ .” வ ஒ த லி நா எ அதி சிவ , ெவ ைள, ஊதா நிற ள கைள ெதா க

ஆர ப தா . கள நிற கைள அழகாக வ ைச ப வதி ஆ வமி த . ேகச ைத கி பர ப னா . ெவ ய கால கள ேவா கா நதி கைரய லி வ வதிக அ க ள பதி ந வதி மகி சி ெகா வா க . அதனா திவாவ த தமாக சி கி லாம இ த . வ , கைள வ ைசயாக ைவ ந வ ெவ ைள ைவ ஓர தி ஊதாநிற ைவ ைவ த ெகா ைத அவ ைடய ெந றிய ேம ப திய ேகச தி ெச கினா . திவா பாைறய அம தி தா . வ சிறி ர த ள ெச அவ ைடய க ைத பா தா . அவ அழகாக ெத தா . ெகா ச ெதாைலவ ெச பா தா . இ அழகாக ெத தா . ஆனா அ கள ந மண இ ைல. அவள கி வ அம த க ன கைள திவாவ க ன கள ைவ தா . திவா த ைணவன க கைள தமி டா . வல ைகைய அவ ேதாள ைவ தா . வ த இட ைகய னா திவாவ இ ப திைய அைண தவா ெசா னா : “திவா! இ த க ைன வ ட அதிக அழகாக இ கி றன...” “ களா, நானா.?” வ பதி கிைட கவ ைல. சிறி தய க தி ப ெசா னா , “நா ெதாைலவ லி பா ேத . ந அழகாக ெத தா . இ ரமாக ெச பா ேத , இ அழகாக ெத தா .” “அ ேபா. ேவா கா நதி கைரய லி பா தா ..!” ‘இ ைல. அ வள “ ர திலி யா .’ வ க கள மா ற ெத த . ‘ ர தி இ பா தா உ உ வ

ேபா

ெகா . மண ைத உணர யா .’ “அ ப யானா வ ! ந ர திலி எ ைன பா க வ கிறாயா அ ல அ கி இ க வ கிறாயா?” “அ கி இ க தா வ கிேற திவா. “பகலவன அ கி இ பக ேபா .” “ந இ எ ேனா நா ய ஆ வாயா வ ?” “நி சயமாக!” “இ எ ட இ பாயா?” “நி சயமாக!” “இர வ ?” “நி சயமாக!” “அ ப யானா இ நா ம ற இைளஞ கள ட ேபாக மா ேட .”- எ ெசா லிவ திவா, வைர த வ ெகா டா . இத ந வ எ தைனேயா இைளஞ க ேவ ைடயா வ அ வ தன . அவ கள வ ைக ச த ேக ட இ வ ஒ வைர ஒ வ க ெகா தா க . “திவா! இ ந வரைன ைணவனாக ேத ெத இ கிறாயா? “ஆமா ! பா . இ த வ னா எ ேகச ைத அழ ப திய வ தா .”எ றா திவா. ஒ வதி “வ ! ந களா அல க பதி ெக கார . எ தைல அல க வ ேட .”எ றா . திவா: இ ைற யா . இ வ எ ைடயவ . வதி: நாைள எ ைடயவ . திவா: நாைள கா? நாைள அவ எ ைடயவ தா . வதி: ‘தின வ உ ைடயவனா? இ ச ய ைல திவா.

திவா த “தின ம தா ெகா ச ெப க க நா ஆர ப த வ த ப திவாவ ஓ னா .

தவைற உண தவளாக ெசா னா : இ ைல சேகாத ! இ நாைள .” ெகா சமாக பல இைளஞ க இள அ வ வ டா க . ஒ ெப ய , வ அ கி வ கா கைள ந க . வ இ ெபா தா த னா ட ெச மறி ஆ நிைன வ த . காதி எ னேவா ெசா லிவ ,

2 மர தினா ெச ய ப ட வ , கா த களா ேவய ப ட ைர ட ய ஒ வ சாலமான ைச. ஆனா க லினா ெச ய ப ட ேகாட எ வள ைமயாக இ தா இ வள மர கைள அதனா ெவ ட யா . ஆனா மர கைள ெவ வத ெந உதவ யாக இ த . ஆனா க லினா ெச ய ப ட ேகாட நிைறய ேவைல ெச தி கிற . இதி ச ேதகேம இ ைல. ேம இ வள ெப ய ைச. ஆ , இதி தா நிஷா ஜன க , நிஷா எ ற ெபய ைடய பழ கால ெப ண பர பைர வ இ கிறா க . எ லா ஒ ைரய கீ ேழ. ஒ றாக ேவ ைடயாட ெச வா க , ஒ றாக பழேமா, ேதேனா ேசக பா க . ப வார ஒேர நாயகி. ெமா த ம கைள ஒ நி வகி வ கிற . நி வாக ? ஆ . இ த ப வார தி ைடய எ த அ ச இ த வ நி வாக தி உ படாதத ல. ேவ ைடயா த , நடனமா த , காத ெச த , வ க த , ேதாலாைட ெச த இ த அைன ேவைலகைள இ த நி வாக கவன கிற . இதி தா தா தலிட . நிஷா -ஜன கள இ த ைசய 150 ஆ - ெப க வசி கிறா க . அ ப யானா இவ க எ லா

ஒேர

பமா எ ன? அேநகமாக. ஆனா பல ப க எ ெசா லலா . ஏென றா தா இ வைர அ ஒ சிறிய பமாக ஆகிவ கிற . ஏென றா அ த ப உ பன க அைனவ அ த தாய ெபயரா அைழ க ப கிறா க . எ கா டாக திவா தா இ ைல. அவ பல ழ ைதக தாயாகி வ டா . இ த நிைலய அவ க திவா திர க தி க எ ேற அைழ க ப வா க . இ ப இ இவ க ெசா தமான உைடைம (இைற சி, பழ க தலியன) எ எ கிைடயா . எ லா ஆ ெப மாக ேச ேத ேத கிறா க , ேச ேத அ பவ கிறா க . கிைட காவ டா ேச ேத ப ன கிட கிறா க . ஒ வ தன எ ஒ உ ைம எ ெகா வதி ைல. வ ஆைணைய கைட ப ப , அத வ தி - ைறகைள பா கா ப அவ க எள தாக ப இ த . ைச? இ நிர தரமி லாததாய ேற! அ க ப க திலி த ேவ ைட மி க க ேபா வ டாேலா, கா -கன க கிைட காவ டாேலா ெமா த ம க ேவ இட தி ெச வ வா க . பல வ ட அ பவ தினா மி க க இ ெபா எ ேபாய எ அவ க அறிவா க . இ கி ேபான இ த ைர வ வ . ஆனா இ த மர க ைடக அ ல க லினா ெச ய ப ட வ க பல ஆ க இ . திய இட தி ெச இவ க கா த கள னா ைர ேவ வ க ெகா வா க . ஓ இட ெபா கைள ைவ பத , ஓ இட சா ப வத இ . இவ க ைகய னாேலேய ம பா ட ெச வ வா க .

ம ைடஓ ைட ட பா திரமாக பய ப வா க . மாமிச ைத சில ேநர அ ப ேய சா ப வா க . சில ேநர தய சா ப வா க . கா த மாமிச ைத சா ப வதி ைல. ேவா காவ இ த ப திய கா கள ேத அதிகமாக கிைட கிற . இதனா ேத கர இ அதிக . நிஷா -ஜன க ேதைன அதிக வ வா க . இைத ேதனாக சா ப வா க , ம பானமாக தயா சா ப வா க . இ த இைச? ஆமா . ஆ ெப ேச ேத இன ைமயாக பா வா க . ேதாலாைடய தாள ேபா கிறா கேளா? ஜன க ஒ ெவா ேவைலைய ேச ெச வ ம ம ல, அைத தி தமாக ெச கிறா க . பா எ ப ேச ேவைல ெச வதி ஓ அ கமாகி வ ட . பா ெபா அவ க ேவைலய சிரம ைத மற வ கிறா க . ஆனா இ த பா ேவைல ெச ேபா பா பா டாக ெத யவ ைல. ஒ ைற ெப கள இன ைமயான ரலி அழகான ராக ேக , உடேன ஆ கள கன த ர க பரமாக ஒலி . வா க , ேபா பா கலா . ைசய ஒ ப திய ப தி ஆ க , ெப க , ழ ைதக , தியவ க , எ லா ஒ இ கிறா க . வ மி ேதா ட ப கிற . அதி ேதவதா மர தி க ைடக எ கி றன. ஆ க ெப க ந ல ராக தி ஏேதா பா கிறா க . அ இ ப ேக கிற : ‘த...ேய...வ... ...வா...ேய...’ அவ க இ த ெந ைபயா ப ரா தைன ெச கிறா க ? பா க . ச க தைலவ -சைப அ க தின க ெந ப மாமிச , ேதா , பழ க , ம எ லாவ ைற சம ப

ெகா கிறா க . இ த ெபௗ ணமி நாள இவ க அ ன ேதவைன ேநா கி ‘எ க ச க தி ேவ ைடய மி க க , கா கன க , ேத கிைட பத அ யேவ , மி க க தலிய எதி களா எ க ச க தி யாெதா த வர டா ’ எ ப ரா தைன ெச கிறா க . அவ ந றி ெச வத காக இ த ெபா ைள சம ப கிறா க . இ ெபா தைலவ ஒ கி ண ேதைன ெந ப வா கிறா . யாவ எ நி கிறா க . ப ற த ேகால ேதா திற த ேமன ய களா எ லா இ கிறா க . பன கால இ ைல. இ த ெவய லி த உட ப ேதாைல மி க கள ேதாலினா வைத ெதா தரவாக உண கிறா க . ஆனா எ வள அழகாக இ கி றன இவ கள உட க . யா காவ ெதா தி ெவள ேய த ள இ கிறதா? யா காவ சைதக தி ெகா கி றனவா? இ லேவ இ ைல. அழ எ றா இைத தா ெசா லேவ . இத ெபய தா ஆேரா கிய . இவ க எ லா ைடய க க ஒேர மாதி இ கி றன. ஏ இ கா ? இவ க எ லா நிஷாவ வா க . த ைத, சேகாதர , மக க இவ க ப ற தவ க . யாவ ஆேரா கியமாக பரா கிரமசாலிகளாக இ கிறா க . இவ க ைடய இ த உலகி ஆேரா கியம றவ க பலவன க இட கிைடயா . மி க கேளா இய ைகேயா ேபாரா , பலவன களாக வாழ யா . ச க தைலவ எ ெப ய அைற ேபாகிறா . அவ க ம ண னா ெம க ப ட தைரய அம தி கிறா க . சிறிய ேதா பா திர கள தைலவ ம ெகா வ கிறா . சில ம ணா ெச த பா திர கள ,

ம ைடஓ க , மா ெகா க இவ ைற ைவ ெகா க ேத த வ ண இ கிறா க . வதிக , வ க , ம திய வய ைடய ஆ க , ெப க , வயதானவ க எ லா ம வ தி மகி சிய திைள கிறா க . ஆனா , இவ க இ ஒ நியம இ ைல. இளைம ப வ தி இவ ைற ரணமாக அ பவ வ டதாக க எ தைனேயா வயதானவ க இ த வ ழாவ லி ஒ கி இ பைத பா கிேறா . இ ெபா இைளயவ கள ைற. எ தைனேயா வதிக த வா ைகய அ தி ப வ திலி இ த வயதானவ க இ த அமி த தி சிைய அ பவ க ேம எ த ைகயா ம ஊ ட ஆைச ப கிறா க . அ ேக பா க திவாைவ! அவள கி எ தைன வதிக அம தி கிறா க ! அவ ைடய ைகக இ வ ைடய ேதா கைள ப றி ெகா கி றன. வ ம ெறா வதிய அ ேக அம தி கிறா . சா பா , , ஆ ட , பா ட தவ ர இேத ெப ய அைறய காதல க ஒ வ ெகா வ க ப த . காைலய சில ஆ க ெப க எ ேவைல ெச வா க , சில ேவ ைடயாட ெச வா க , சில கா , கன க ேசக பா க . ேராஜா நிறமான க ன க ைடய இவ க ைடய ழ ைதக ? சில தாய ம ய , சில மர நிழலி , சில ெகா ச ெப ய ழ ைதகள ம மேதா கி மேதா, சில ேவா காவ மண பர ப தி தி ேதா வ ைளயா ெகா பா க . வயதானவ க இ ெபா நிஷாவ ஆ சி கால ைதவ ட அதிக கமாக தி தி ட இ கிறா க . இ த ச க இதிலி ஒ தாய ைடய தைலைமய

இ இ

தா அ த தாய இரா ஜிய இ ைல. ேக பல தா மா கள ப க ேச த ஒ ச க இ கிற . இ ஒ தாய ச வாதிகாரமி ைல. ஒ சைபய ஆ சி இ கிற . ஆகேவ எ த நிஷா த மக ேலகாைவ வா காவ க ெகா ல ேவ ய அவசிய இ ைல.

3 திவா நா திர க , ஐ தி கள தாயாகிவ டா . நா ப ைத வயதி அவ நிஷா ப வார தி தைலவ யா க ப டா . கட த இ ப ைத வ ட க நிஷா ப வார தி எ ண ைக மட காகிவ ட . இத காக சில சமய , திவாவ உத கள த ெகா வா ெசா ேபா திவா ெசா வா . ‘இ அ ன ேதவன அ . கட ள க ைண. யா அ கிய ட சரணைடகிறா கேளா, யா கட ள ட சரணைடகிறா கேளா அவ க ைடய நாலா ற ம வ ப ரவாக இ த ேவா கா ப ரவாக ைத ேபால ெப ெக ஓ . அ த கா கள பல வ தமான மி க க ேம .’ நிஷா ப வார தி ெரா ப க ட . ப வகால தி த கப இவ க இட வ இட ெச ேபா அ த கா க இவ க ேவ ைடயா வத ேபாதவ ைல. அ ம ம ல, இ ேபா மட ைசக க னா ம ேபாதா . மட ேவ ைட ேதைவ ப கிற . இ இவ க ேடரா ேபா கா கள வட ப திய உஷா ப வார தி கா இ கிற . இர இைடேய யா ெசா தமி லாத ெபா இட இ கிற . நிஷா ப வார தன ெசா தமி லாத கா ம ம லாம பல ைற உஷா ப வார தி கா ேவ ைடயாட ெச றி கிற . நிஷா ப வார தி இ ப

ெச வ உஷா ப வார ேதா ச ைட ேபா வத ேகா எ ப ெத யாமலி ைல. ஆனா ேவ வழி ெத யவ ைல. திவா, வ ஒ சமய ெசா னா - கட அ ளா நம ச க தி எ ண ைக ெப கிவ ட . அவ கள உண காக தா இ த கா க இ கி றன. இ த கா கைள வ டா இவ க உண கிைட க வழிய ைல. அதனா ேவா காவ ம கைள எ வா நிஷா ப வார வ ட யாேதா அ வாேற இ த கா ள கர கைள , மா கைள , திைரகைள வட யா . நிஷா ச க இ வா அநியாய ெச வைத உஷா ச க , பா த . அவ க ைடய ச க பல ைற நிஷா ச க ட ேபசி பா த . ய ைவ த . ‘ந ட காலமாக ந இ ப வார க ந ேவ ேபா நட தேத கிைடயா . நா பன கால கள இ தா ஒ றாக இ வ தி கிேறா .’ ஆனா நியாய தி காக ப ன கிட க மா? நியாய ச ட பலன ேபா ேபா கா மிரா ச ட ைத (மி க தன ைத) கைட ப பைத தவ ர ேவ வழி இ ைல. இ ச க தின உ ேள இத காக தயாராகி ெகா தன . இவ கள இரகசிய அவ க ேகா, அவ கள இரகசிய இவ க ேகா ெத ய வசதி இ ைல. ஏென றா ெகா ள , ெகா த . சா , வா யா ஒ ப வார தி ேளேய ைவ ெகா டன . ஒ நா நிஷா ச க தி ஒ ட உஷா ச க தி கா ேவ ைட காக ெச ற . மைற தி த உஷா ச க தின தா க ஆர ப தன . நிஷா ச க தின எதி ேபாரா ன . ஆய ைறவான எ ண ைகய தா இவ க வ தி தன . ஆைகயா இற தவ க பலைர அ ேகேயவ காயமைட தவ கைள கி ெகா ஓ வ வ டன . இ நிஷா ச க தி தைலவ எ ய . ய . இைத ப றி வ வாத நட த . ப ச க வ ஆ - ெப அட கலாக சைப ய . எ லா வ ஷய ெத வ க ப டன. இற தவ கள ெபய அறிவ க ப ட . காயமைட தவ கைள கி ெகா வ கா னா க . வயதானவ க த சேகாதர க , சேகாத க , மக க , மக க , எ லா ‘இர த தி இர த ’, ‘பழி பழி’ எ ச க ைத ட ஆர ப தன . ‘இர த தி இர த ’ பழி வா காம இ ப இ த ஜனத ம தி வ ேராதமான ெசயலா . இவ களா ஜன-த ம தி வ ேராதமான ஒ ெசய ெச ய யா . கைடசிய இற தவ கள இர த தி இர த பழி வா வ எ வாகிய . நடன தி உபேயாகி வா திய க த வா திய களாய ன. ழ ைதகைள வயதானவ கைள பா கா பத காக சிலைர ைவ வ ம றவ க ேபா கிள ப வ டன . அவ க ைடய ைககள வ , அ , க ேகாட , உ க ைட ேபா ற மர தினா ெச ய ப ட ஆ த க இ தன. அவ க த க உடலி மிக த த ேதாலினா ெச ய ப ட ச ைடைய அண தி தா க . ேன வா திய ெச ற , ப னா ஆ த க ட ஆ க ெப க . ச க தைலவ திவா ேன ெச ெகா தா . ெவ ர வைர ேக வா திய தி ஓைச இவ க ேபா ச த அ த கா ைடேய அதி ப ெச த . அ வா மி க க பறைவக பய தினா இ ம ஓ டெம தன.

இ ெபா இவ க த க இட ைத கட ெபா இட தி வ வ டா க . எ ைல ேகா இ லாவ டா அவ க த த எ ைல ந றாக ெத . அத காக அவ க ெபா ெசா ல யா . ெபா எ ப அவ களா அறி ெகா ள யாத க னமான கைலயாக இ த அ ேபா . ேவ ைட கார க த க வ ைகைய உஷா ச க தி ெத வ தா க . அவ க ஆ தேம தி ேபா கள தி வ வ டன . உ ைமய உஷா ச க தின நியாய ேவ ன . த க இட ைத ம பா கா ெகா ளேவ நிைன தன . ஆனா அவ கள எதி க இ நியாய தி தயாராக இ ைல. உஷா ச க தி கா இ வ ேபா ட . க லா ெச ய ப ட ைமயான பளபள அ க மைழயாக ெபாழி தன. க ேகாட க ‘ச ‘ ‘ச ‘ எ எதி ம பா தன. அவ க ஈ ய னா க லா க ைடய னா ஒ வைரெயா வ தா கினா க . ஆ த உைட த நிைலய வர க த க ைககளா , கீ ேழ கிட க களா ேபா தன . நிஷா ச க தின எ ண ைக உஷா ச க தின எ ண ைகையவ ட இர மட அதிகமாக இ த . அதனா அவ கைள ெவ வ உஷா ச க தின க னமாக இ த . ஆனா ேபா தாேன ஆக ேவ ! ஒ சி ழ ைதயாவ உய ேரா இ வைரய ேபா வைத தவ ர ேவ வழி இ ைல . உஷா ச க தி றி இர ப திய ன ேபா கள திேலேய ம வ டன . காயமைட தவ க தா க படவ ைல. காயமைட தவ கைள தா வ நியாய தி மிக வ ேராதமான . வயதானவ கைள ழ ைதகைள இ ெகா அ த

இட ைதவ ஓ வ ட நிைன தா க தா மா க . ஆனா ேநர கட வ ட . ேபா ெவறி ப த நிஷா ச க தி ஆ க ெப க இவ கைள ர தி ர தி அ ெகா வ தன . பா மண மாறா ப சிள ழ ைதகைள க லி ேமாதினா க . கிழவ கைள கிழவ கைள க தி க கைள க ேவா கா நதி ெப கி அ தி க தா க . அவ க வ இ த மாமிச , பழ க , ம , க ம பல ெபா கைள அ ற ப திவ மத ள ழ ைதகைள ெப கைள ைசய உ ேள ைவ த ைவ தா க . ெகா வ ெட தய லி எ தன ரைல ேக இவ க ஆ ப தா க . ப ற , அ ன பகவா த ந றிைய ெத வ தா க . ப , எதி களா ேசக ைவ க ப த மாமிச , க தலியவ றினா அ ன ேதவைன த கைள தி தி ப தி ெகா டா க . தைலவ திவா மிக மகி சியாக இ கிறா . அவ தா மா கள டமி ழ ைதகைள ப கி க லி , ேமாதினா . அ த ழ ைதகள ம ைட ெவ சிதறியேபா இவ ெக கலி ெகா சி தா . ைறயா ய ெபா கைள தி த அேத ெவள ச தி ஆ ட பா ட ஆர பமாய ன. திவா இ ெபா த இைளய மக வ வ ேனா நடன ஆ கிறா . நி வாணமாக ஆ அ த இர உ வ க நடனமா ெகா ேபாேத ஒ வைர ஒ வ தமி ெகா , அைண ெகா ழ ழ ஆ , வத வ தமான திைரகைள கா ெகா கிறா க . அவ ைடய காதல இ அவ ைடய மக வ எ ப எ லா ெத . வ

ெவ றி கள ப மித ெகா தாய காதைல நிராக கவ பவ ைல. நிஷா ச க தின இ ெபா ேவ ைட கான இட நா மட காகிவ ட . இைல தி கால ைத ப றி இ ெபா அவ க கவைல கிைடயா . ஆனா ஒ கவைல மா திர அவ கைள இ ெபா ெதா றி ெகா ட . உஷா ச க தின ஆவ க தா க உய ேரா ேபா ெச ய யாதைத இ ெபா ெச ய ஆர ப தன. எ ேபான அவ க ைடய ைசக இ ெபா ேப க வா இடமாகி வ டன. நிஷா ச க தின தன யாக அ த வழியாக ேபாக யவ ைல. பல ைற நிஷா ச க தின அ த ேஜாதிமயமாக எ வதா அதி பல நி வாணமாக ஆ வைத பா ததாக கா கிறா க . இ த கா ைட வ அ த ப க ேபாக ேவ மானா இ த வழியாக தா ேபாக ேவ . அ ெபா அவ க எ லா ேச ேத ேபாவா க . அ பகலி ேபாவா க . திவா பல ைற இ ேபா ேபா பா ப வ ழ ைதக ேமேல எ ப த ைகய வ வைத பா தி கிறா . அ ெபா அவ அலறி அ ெகா ஓ வ வா .

4 திவா இ ெபா எ ப வயைத கட வ டா . இ ெபா அவ நிஷா ச க தி தைலவ இ ைல, ஆனா இ ெபா அவ அ ச க தி ம யாைத ய தா . ஏெனன 20 ஆ களாக தைலவ யாக இ , வள வ இ த ப வார தி நல காக பா ப கிறா . இ த வ ட கள அவ பல ைற ெவள மன த க ட ேமாத ேவ ய த . இதனா பல ப வார

உ ப ன கைள இழ க ேவ வ த . இ நிஷா ப வார ெவ றி ெப ேற வ த . இ ெபா அவ கள ட ேவ ைட ேபா மான கா க இ தன. திவாைவ ெபா தவைரய இைவ எ லா கட ள அ ளா கிைட க ெப றைவ. இ தா ைகய னா ேமாதி ெகா ற ழ ைதக இ ேபா அவ ைடய க ைத கைல க தா ெச கி றன. பன கால . மாத கண காக ெப த பன மைழய னா ேவா கா நதி உைற ர திலி பா ெபா ெவ ள மண வ ேபா ேறா அ ல திக க ப ட ெவ ைள ெவேளெர ற ப வ ேபா ேறா கா சி அள த . அ த கா க பன ய னா மர கைள இைலகைள இழ நி கி றன. நிஷா ச க தி இ ெபா ஆ கள எ ண ைக அதிகமாகிவ ட . அதனா உணவ ேதைவ அதிகமாகி வ ட . டேவ, உைழ ைகக அதிகமாக இ தன. அதனா அதிகமாக உண ேசக க ெச தன . பன கால தி ட நா கள ைணேயா ெச நிஷா ச க தின - ஆ க , ெப க ேச ஏதாவ ெகா வ வா க . இ ெபா ேவ ைடய ஒ திய ைறைய ைகயாள ஆர ப இ கிறா க . பன ெபாழி ஆர ப த உடேன இ த வ ல க பன இ லா அ த ப ரேதச தி ேபா வ வ வழ க . நிஷா ச க மிய கிட சி ன சி ன தான ய க ைள வ வைத கவன த . இ த வ ைதகைள ேச ஈரமான ம ண வ ன . அைவ ப ைமயாக வளர ஆர ப தன. ப ைமைய க ட வல க இ சிறி கால அ ேகேய த க ஆர ப தன. அ அ ரவாவ நா ஒ யைல ர திய . அ ன ரவா அவ ைற

ப ெதாட தா . வ ய ெகா ய அவ த ெப ய ேதா ச ைடைய கழ றி த ேதா ேம ேபா ெகா ஓட ஆர ப தா . ஆனா நா அவ க க ெத படவ ைல. பன ய அத ைடய கா தட க ெத தன. அ வா கிய . ஓ எ ெகா வத காக ஒ மர தின ய உ கா தா . இத ர திலி அவ ைடய நாய ர ேக ட . அவ எ ஓட ஆர ப தா . ர மிக அ கி ேக ட . அ கி ெச பா தா . ேதவதா மர தி அ ய ஒ அழகி நி ெகா தா . அவ ைடய உடைல ஒ ெவ ைமயான மா கவச மைற தி த . அவ ைடய ெவ ைமயான ேதா ெதா ப ய கீ ழி ஆ கா ேக அழகான ேகச ெவள ேய ெத த வ ணமி த . அவ ைடய கா கள அ ேக இற த ய கிட த . அ ைவ பா த நா அ கி ெச ேவகேவகமாக ைர க ெதாட கிய . அ வ பா ைவ அழகிய ம பட த . அவ வ ட - ‘ந ப! இ உ ைடய நாயா?’ எ றா . “ஆமா ! இ எ ைடய நா தா . ஆனா நா இ வைர உ ைன பா தேதய ைலேய!”எ றா . “நா ச க ைத ேச தவ . இ த கா ச க தி ைடய தா .”- எ றா . “ ச க தின காடா?”ேக வ அ ேயாசைனய ஆ வ டா . ச க தின நிஷா ச க தின ப க கா வாசிக . பல வ ட களாக இ வ மிைடேய கமான உற ைற கிைடயா . பல ைற ேபா நட தி கிற . ஆனா ச க தின நிஷா ச க தினைர வ ட ெக கார க . ஆைகயா ேபா ெவ றி காண யாதேபா அவ க த க கா கைள திறைமயாக உபேயாகி தி கிறா க . ைககளா யாதேபா

கா களா த க உய ைர கா பா றி ெகா வதி ெவ றி க டா க . நிஷா ச க தின ச க தினைர அழி வ ட ேவ ெம நி சய ெச இ தன . ஆனா அைத இ வைர ெசய ப த யவ ைல அ அைமதியாக இ பைத பா த அழகி ேக டா - “இ த யைல உ ைடய நா தா ெகா ற . ஆைகயா இைத ந எ ெகா .” “இ தா இ ச க தா கா அ லவா இற கிட கிற .!” “ஆ ! அதனாெல ன? நாய எஜமான ைடய வரைவ எதி பா ெகா ேடதா நா நி ேற .” “எதி பா ெகா டா?” “ஆ ! வ த ட இ த யைல ெகா வட ேவ எ பத காகேவ.” ‘ ’ எ ற ெபயைர ேக ட டேனேய அ வ மனதி வ ேராத உண சிதா ஏ ப ட . ஆனா அழகிய அ நிைற த வா ைதகைள ேக ட ட அ த வ ேராத உண சி மைற வ ட . அவ பதி ந றிேயா “இ த யைல ம ம லா , எ ைடய நாைய ம லவா தி ப ெகா கிறா ? இ என மிக ப ய ள நா .” “அழகான நா .” “எ தைன ம க ந வ இ தா எ ர ேக ட ேம எ ைன ேநா கி ஓ வ வ .” “இத ெபய ?” “ஷ ” “உ ைடய ெபய ந பா?” “அ ரவா ேராசனா.” “ேராசனா ? எ தாய ெபய ட ேராசனா தா . அ அவசரமி லாவ டா ெகா ச உ கா .”

“அ வ ைல ேதாலாைடைய பன ய ம ைவ வ அழகிய கா கள அ கி அம ெகா ேட ேக டா -” “உ தா இ கிறா கள லவா?” “இ ைல அ ! நிஷா வன ட நட த ேபா அவ இற வ டா . அவ எ ம மிக ப ய ைவ தி தா ”- ெசா லி ெகா ேபாேத அவ ைடய க க க ணரா நிர ப ன. அ த ைககள னா அவ ைடய க கைள ைட தவாேற ெசா னா - “இ த ேபா எ வள ெகா ய ?” “ஆ ! ந அ உ யவ க எ தைன ேபைர இழ க ேவ ய கிற .?” “இ நி றபா ைல.” “ஒ ச க ேவெறா ச க ைத ேவேரா அழி காத வைரய எ ப நி ? நா ேக வ ப ேட நிஷா ச க ம ப தா க ேபாகிறெத . அ உ ைன ேபா ற இைளஞ க தாேன அ இ கிறா க ?” “அேதேபால உ ைன ேபா ற வதிக தாேன ச க தி இ கிறா க ?” “அ ப இ நா ஒ வ ெகா வ அ ெகா கிேறா . அ ! இ ஏ ?” “அ வ அ ெபா தா நிைன வ த . நா க பற அவ ைடய ம க ச க தி ம தா த நட தவ ப . அ ஏேதா ெசா ல நிைன தா , அத ேளேய வதி ெசா னா - “ஆனா , இ ெபா நா க ேபா ய ேபாவ இ ைல.” “ேபா ய ேபாவதி ைலயா? ஏ ?” “ஆ ! எ க எ ண ைக மிக ைறவாக இ கிற . நா க ெவ றி ெபற வா ப ைல.” “அ ப யானா எ ன ெச வ க ?”

“ேவா கா -நதி கைரைய வ ேபா வ ேவா . ேவா கா நதி எ வள ப யமான ? இன இைத பா கேவ யா . அதனா தா ந ட ேநரமாக இ ேகேய உ கா இத ஓ ட ைத ரசி ெகா கிேற .” “இன ந இ த ப ரவாக ைத பா கேவ யாதா?” “பா க யா . இதி ந த யா . இதி ந வ எ வள மகி சியான அ பவ ெத மா?”அழகிய க ன கள க ண த பய . “எ வள ெகா ைம! எ வள அநதி!”வ த ட அ ெசா னா . “ஆனா இ ச க நதி ேராசனா!” “ச க நதியா? இ ைல, இ ைல. ெகா ரமான மி க தனமான நதி!” இ ைறய லி இ இ ப ைத தைல ைறக திய கைத இ . அ த கால தி இ தியா, ஈரா , ெவ ைள யா தலிய ப ரேதச கைள ேச தஒ கல சாதிய ன இ தன . இவ கைள இ ேதா லாவ ய அ ல ஷ வ ச தின என ெசா வா க .

3 அமி தா நா: ம திய ஆசியா, பாம (வட

சாதி: இ ேதா -ஈரான ய , கால

: கி.

) . 2000

1 ப கானாவ ப ைமயான க , ஆ கா ெப ெக ஓ ஆ க , ந க எ வள எழி நிைற தைவயாக காண ப கி றன எ பைத கா மைர பா தவ களா தா உணர . பன கால ேபா இளேவன கால வ வ ட . இளேவன லி அழ அ த மைல ப ரேதச கைள மிய ெசா கமாக மா றி வ ட . மைழ கால கைள ைககள த கள கழி ெகா த வ ல கின க இ ெபா ப ைமயான மிய ேமய இைர ேதட ஆர ப தன. திைரகள ேராம கள னா ேவய ப ட டார கள லி ைக ெவள வ ெகா கிற . இ த ேநர தி த டார திலி ெவள வ த ஒ வதி ேதாள த ண ைபைய ெதா க வ ெகா க பாைறகள ம ேமாதி ழ கி ெச ஆ ைற ேநா கி நட கிறா . டார திலி அதிக ெதாைல ெச றி க மா டா . அ ெபா ஓ இைளஞ அவ எதிேர வ நி றா . வதி மாதி ேய அவ உடலி ஒ ெமலிதான ெவ ைமயான க பள ைத க தி ெதா கவ ெகா தா . அ அவன வல ைகைய ழ கா கள

கீ ப திைய தவ உடலி அைன ப திைய இ த . அவ ைடய மைச ெவள ம ச நிறமா ள ேகச ேந தியாக அழ ப த ப தன. அழகி அவைன பா நி வ டா . அவ வ ட ேக டா ‘‘ேஸாமா! இ ந ேநர கழி த ண எ வர ெச கிறாயா?” “ஆ ! அ ரா வ ! ஆனா ந எ ப இ ?... மற ேபா வ வ டாயா?” “இ ைல! உ ைன எ ப மற க ? உ ைன ேத தா வ ேத .” “எ ைன ேத யா? இ தைன நா க ப றகா?” “இ ேஸாமாவ நிைன வ த .வ வ ேட .” “மிக ந ல . த ண நிர ப ய இ வ ேச ேபாேவா . அமி தா வ சா ப ட உ கா தி கிறா .” ேபசி ெகா ேட இ வ ஆ ற கைரவைர ெச றன . ேஸாமா பா திர தி த ண எ ெகா ட இ வ வ ெச றன . அ ரா வ ேக டா “அமி தா வ ெப யவனாகிவ டானா?” “ஆமா ! ந பல வ ட களாக பா கவ ைலய லவா?” “நா வ ட களாகி வ டன.” “இ ெபா அவ ப ன ெர வய ஆகி வ ட . உ ைமயாக ெசா கிேற அ ரா வ! உ வ தி அவ உ ைன ேபாலேவ இ கிறா .” “இ கலா . அ த கால தி உ தய கா தி தவ கள நா ஒ வ அ லவா? இ வைர அமி தா வ எ ேக இ தா ?” “தா தாவ வ . வா ஹகாவ .” வதி த ண நிைற த பா திர ைத இற கி ைவ வ த நாயகனான கி ரா வன ட

அ ரா வன வ ைகைய ெத வ தா . இ வ மக ப ெதாடர டார தி ெவள ேய வ தா க . அ ரா வ ைக ப வண கி “ந பா கி ரா வா! எ ப இ கிறா ?” எ றா . “வா, ந பா, அ கின ய அ ளா எ லா ந றாக இ கிேறா .” “வா வா இ ேபா தா ேஸாம கிழ ைக இ ம தயா தி கிேற .” “ேசாம பானமா? இ வள அதிகாைலய லா?” “நா திைரைய ம ைத ெச கிேற . வாசலி பா தாயா? திைர தயாராக இ கிற !” “அ ப ெய றா மாைலய தி எ ண இ ைலயா?” “ெத யவ ைல. அதனாேலேய திைர மாமிச , ம ேஸாமா தயா ைவ தி கிறா .” “ திைர மாமிசமா?” “ஆமா . அ கின ேதவன அ ளாேல எ ன ட திைரக ைறவ ைல. அவ ைற தா நா வள கிேற .” “அ ப யானா உ ைடய ெபய மாறிய லவா இ கிற !” (கி ரா வா = ப ப பவ ) “எ ைடய தா த ைத கால தி எ க ைடய வ திைரக மிக ைற . அதனா தா இ த ெபய ைவ தி கிறா க .” “அ ப ெய றா இ ெபா தா வ (பா கிய உ ளவ ) எ ற லவா இ க ேவ !” “ச . உ ேள வா.” “பரவாய ைல. இ ேகேய இ ேபாேம! ேதவதா வ நிழ , இ த ப தைர மிக ந றாக இ கிறேத!” “ச . ேஸாமா! மாமிச ேஸாம பான ெகா வா. அைத ெகா இ ேகேய ந பைன தி தி ப தலா .”

“ஆனா , கி ரா வ! உன திைர ேம க ேபாக ேநரமாகவ லயா?” “ேபானா ேபா . இ இ லாவ டா நாைள ேபா ெகா கிேற . உ கா அ ரா வ !” ேஸாமா, ேசாம பான ைத ேகா ைபைய ெகா வ தா . இர ந ப கள ந ேவ அமி தா வ அம தா . ேஸாமா, ேசாம பான ைத ேகா ைபைய கீ ேழைவ ெகா ேட ெசா னா _ ‘‘வ ெகா வ கிேற . ெகா ச ெபா க .” “ேவ டா ேஸாமா! இ த மி வான, ப ைமயான ,வ ைபவ ட கமாக இ கிற .”- அ ரா வ ெசா னா . “ச ! ெசா . அ ரா! உ ட ய ேவக ைவ த மாமிச சா ப கிறாயா அ ல ெந ப வா யைத சா ப கிறாயா? எ மாத . மாமிச மிக மி வாக இ .” “என ெந ப ேல வா ய மாமிச தா ப . சில சமய நா எ லா மாமிச ைத ேம ெந ப வா வ ேவ . ேநரமா . ஆனா மிக சியாக இ . தவ ர என அள ம ேகா ைபைய ந உ அழகிய உத களா இன ட ேவ .” “ஆ ேஸாமா. ந ைடய ந ப ெவ நா க கழி வ தி கிறா .” எ றா கி ரா வ . “நா இேதா வ வ கிேற . ெந நிைறய இ கிற . மாமிச ைத வா ட ெவ ேநர ப கா .”- எ உ ேள ெச றா ேஸாமா. கி ரா ரவ ேகா ைப ம ேகா ைபயாக ெகா ேட இ பைத பா த அ ரா ரவ ெசா னா “எ ன அவசர ந பா?” “ேஸாமபான எ வள இன பாக இ கிற ? ேஸாமாவ ைக ப ட ேசாம - பானம லவா? இ

அமி த . இ பவைனேய அமி தமாக ஆ கி வ கிற . ேஸாமா! ந ! அமி தமாகி வ .” “ந எ ப அமி தமாவா !” ேகா ைப ம ேகா ைபயாக ெகா ேட இ கிறா . சீ கிரேம ெச தவ ேபாலாகி வ ட ேபாகிறா .” “ஆனா உன ெத மா அ ரா! நா ேஸாமாைவ எ வள காதலி கிேற எ ?” அேத சமய வா ய மாமிச தி கைள எ ெகா வ த ேஸாமா ெசா னா “ஆனா கி ரா வ! உன ேஸாமாவ ட காத இ ைல.” “ேசாம பான ைத காதலி கிேற , ேஸாமாைவ காதலி கிேற .” கி த மாறிய ரலி ெசா னா . அவ ைடய க க சிவ ெகா வ தன. “தவ ர ேஸாமா! இ உன எ னா ?” “ஆமா ! இ நா ந வ வ தாள யாக வ தி அ ரா வ ைடயவ ” எ றா ேஸாமா. “வ தாள யா அ ல பைழய காதலனா?”சி ெகா ேட ெசா ல ய றா கி ரா வ . அ ரா வ ேஸாமாவ ைகைய ப த அ கி அம தி ம நிைற த ேகா ைபைய அவ ைடய உத கள ைவ தா . ேஸாமா இர மட வ - “ேபா . இன ந க ேவ . எ தைனேயா நா க பற இ தாேன வ தி கிறா ” எ றா . அ ரா வ ெமா த ம ைவ ஒேர சி வ ேகா ைபைய கீ ேழ ைவ தா . “ேஸாமா! உ உத கள ப ட ேம இ த ம எ வள இன பாக ஆகிவ கிற !” இ ெபா அ ரா வ ம ெவறி வ மாக தைல ேகறிவ ட . உடேன காலியான த ேகா ைபைய நிர ப

ேஸாமாவ ப க ந யவாேற த மாறிய ரலி ... “ேஸா... மா... இ... ைத ..... ெகா ... ச.... .... அ... மி..... த.... மா..... க... மா... ...டா... யா?”எ றா . ேஸாமா அ த ேகா ைபைய த உத களா ெதா டா . அமிரதா வ ெப யவ கள இ த காத வ ைளயா கள நா டமி ைல. எ த வயைதெயா த சி வ , சி மிக ட வ ைளயாட ஓ வ டா . ேபாைத ெவறியா கி ரா வ ைடய க க கிற கி ழ கி றன. தைலேயா த ளா சா கிற . இ நிைலய அவ “ேஸாமா! நா பா பாட மா?” எ றா . “ச ! பா . உ ைன ேபா ற பாடக இ த ச க தி உ டா எ ன?” “ச யாக ெசா னா . எ ைன ேபா ற பாடக இ ைலதா . ச . ந ேக .” “ம... ... ேவ...! அ... ... த.... ேம...!” இைத ேக ட ேஸாமா ‘‘ேபா , ேபா , நி தி ெகா . உ பா ைட ேக மி க க , பறைவக அலறி அ ெகா ஓ கி றன”- எ றா . “ச , ...” இ மாதி கள யா ட ேபா ேநரம ல இ . இத த த ேநர ய மைற த ப ற தா . ஆனா கி ரா வ ஏதாவ காரண ேவ ேம. ேபாைத தைல ேகறி அவ த ய திைய இழ வ டா . அ ரா வ ேஸாமா பைத நி திவ ஆ றி கைர ெச அ ஒ பாைறய ம அம தன . மைலகள ந ேவ ஓ வ ஆ இ த இட தி சமதள தி ஓ கிற . ஆனா அ ேக பரவ கிட சிறியன ெப யன மான க கள ேல ேமாதி ெச வதா ேப ைர சைல உ டா கிற . க கள மைறவ ஆ கா ம க ந தி

ெகா இ ம மாக தி தன. ஆ ற கைரய அ கி வ சாலமான ேதவதா மர க , சால மர க தலியைவ நி கி றன. பறைவகள இன ய ர , கா றி ேட வசி வ கள ந மண , மன தி ஒ மகி சிைய ஏ ப தின. பல ஆ க பற ச தி த இ த காதல க இ த ெசா கமயமான மிய த க காதைல ப ெகா தன . இ ெபா அவ க அ த நா நிைன வ த . அ ெபா ேஸாமாவ பதினா வய . த த ைதய வ வா ஹகாவ லி தா . அ ெபா அ ரா வ வச ேதா சவ தி காக வா ஹகாவ லி த மாமாவ வ வ தி தா . ேஸாமா அ ரா வ ைடய மாம மக . ேஸாமாவ காதல ட தி அ ரா வ ஒ வ . இவ ைடய ேமாக தி மய கியவ கள ைடேய ேபா பலமாக இ த . ஆனா இ த ேபா ய ெவ றி கி ரா வ ேக கிைட த . பல காதல க இ த ேதா வ ைய ஏ ெகா ள ேவ ய த . அ த நா த ேஸாமா, கி ரா வ ெசா தமானா . ஆய அ த க தி ஒ ெப , த நாயகன இதர ச கம ெசா கைள ேபா தா அவ ெசா தமான ஒ ெசா எ பைத ஒ ெகா வ கிைடயா . இதனா த காலிகமாக காதல கைள வ ெகா ள ெப க அதிகார இ த . வ வ அகதிக , ந ப க இவ கைள உபச ைறய த க மைனவ யைர அவ கள ட த காலிகமாக ஒ பைட ப அ த கால தி ஒ நியமமாக ெகௗரவ க ப வ த . இ த ைறய ேஸாமா இ அ ரா வ ெசா தமானதி ஆ ச ய ஒ இ ைல. அ மாைல ேநர தி இ த ச க தி தைலவ ைடய வ னா ள ற தி ,

அ த கிராம ஆ க ெப க ய தன . ம , மா ைற சி, திைர இைற சி தலிய ெபா க அ ைவ க ப தன. ச க தைலவ ழ ைத ேப றி காக வ ழா ெகா டா ெகா தா . இ ேஸாமாவ வ கி ரா வ மதிய ழ வ கிட கிறா . ஆைகயா அவ காக ேஸாமா அ ரா வ அ த வ ழாவ ெச றன . ந நிசிவைர ப , சி ப , பா வ , ஆ வ மாக ஒேர கள யா ட தி எ லா கிய தன . ேஸாமாவ பா ைட , அ ரா வன நடன ைத ச க தின எ ேபா ேபா மகி சி ட ரசி தா க .

2 “ம ரா! ந கைள பைடயவ ைலயா?” “இ ைல! என திைர சவா ப .” “ஆனா அ த தி ட க உ ைன க ேபா தா கேள?” “ஆமா ! இவ க மா கைள திைரகைள தி ட வரவ ைல, ெப கைள ைறயாட வ தவ க .” “ஆமா . ஆ , மா கைள தி வ நிர தரமான வ ேராத ைத ஏ ப கிற . ஆனா ெப கைள தி வதி உ டா வ ேராதமி கிறேத அ ேவ றி வ வதி ைல. ஏென றா த மகைள தி ெகா ெச றவ , மாமனாராகியவ த த ம யாைத ெச ய தா ேவ ய கிற .” “ஆனா என உ ெபய ெத யாேத?” “ ல ைத ேச த கி ரா வ ைடய மக அமி தா வ .” “ லமா? எ ைடய மாமாவ ல அ தா .” “ம ரா! இ ெபா உன எ த-வ தமான ஆப கிைடயா . ெசா . ந எ ேக ேபாக

வ கிறா ?” ம ராவ க ச ேதாஷ தா மல த . ஆனா அைத அவ மைற க ய றா . அமி தா வ ெகா டா . த ைடய ேப ைச ேவ ப க தி ப “எ க ைடய கிராம தி உ க ல ெப க வ தி கிறா க .” எ றா . “யாவ தி ட ப டா ?” “இ ைல. அவ கள மாம ம க அதிக .” “இ கலா . ஆனா ெப கைள தி ெகா ேபா பழ க என மிக ெவ பாக இ கிற .” “என அ ப தா ம ரா! இதனா நாயக நாயகிகளா அவ களா தா க ஒ வ ெகா வ காதலி கிேறாமா எ உணர வதி ைல.” “மாம மகைள க வ இைதவ ட சிற த . ஏெனன ஏ ெகனேவ இ வ ஒ வ ெகா வ அறி ெகா வத ச த ப கிைட கிற .” “ம ரா! உன யாராவ இ ப ப ட காதல க இ கிறா களா?” “இ ைல! என அ ைத கிைடயா .” “ேவ யாராவ காதல க ?” “நிர தரமாக ஒ வ மி ைல.” “அ த பா கிய ைத என ெகா பாயா?” ம ராவ க க ெவ க தா கீ ேழ ேநா கின. அமி தா வ ெசா னா - “ம ரா! ெப க பற ெசா தமாகாம த திரமாக வா ச க இ ப உன ெத மா?” “என யவ ைலேய!” “அவ கைள யா தி டமா டா க . அவ கைள யா நிர தரமாக த ைடய மைனவ யாக

ைவ ெகா ள யா . அ ஆ ெப சம .” “அ ப யானா ஆ கைள ேபாலேவ ெப க ஆ த ஏ வா களா?” “ஆமா ! ெப க த திரமானவ க .” “எ இ கிற அ த மாதி யான ச க அமி ! இ ைல. இ ைல. அமி தா வ !” “இ ைல. அமி எ ேற அைழ ம ரா. அ த ச க இ கி ேம ப க மிக ெதாைலவ இ கிற .” “அமி !நஅ ேபாய கிறாயா?” “ஆமா ! ேபாய கிேற . அ ள ெப க வா நா வ த திரமாக இ கிறா க . கா கள த ன ைசயாக உலா வல கைள ேபால. மர கள த திரமாக பற தி பறைவகைள ேபால.” “அ ப னா, அ மிக ந ல ச கமாக இ ேபால இ கிறேத! அ ெப கைள யா கட தி ெச ல மா டா கள லவா?” “த ன ைசயாக தி ெப லிைய, உய ேரா யாரா கட த ?” “ஆ க அமி த?” “அவ க த திரமானவ கேள.” “ ழ ைதக ?” “ம ரா! அ ளவ கள நடவ ைகேய வ தியாசமானைவ. கிராம ஒேர ப தா .” “அதி த ைதய கடைம?” “த ைத எ ெசா ல யா ம ரா. அ ெப ஒேர ஆ ெசா தமி ைல. அவ காத க பா கிைடயா .” “அ ப யானா அ ேக யா த தக ப யா எ பேத ெத யாதா?”

“அ த வ ள எ லா ஆ மக த ைததா .” “இ எ ன வ ேநாத பழ க ?” “இதனா தா ெப த திரமானவ . அவ வரா கைன , ேவ ைட கா ட” “அ ப மா , திைரகைள யா கவன ெகா வா க ?” “மா க , திைரக அ வள க ப வதி ைல. இ மா க எ ப கா கள த ன ைசயாக தி கி றனேவா, அேத மாதி தா அ ேக மா க திைரக .” “ஆ க டவா?” “அவ க வல கைள வ கள ைவ வள க ெத யா . ேவ ைடயா ம ப , கா , கன கிழ கைள ெகா த க வா ைகைய நட கிறா க .” “ெவ ேவ ைடைய ெகா டா? அ ப ெய றா அவ க பா கிைட கா இ ைலயா?” “ ழ ைத ப வ தி ப கிய தா பாைல தவ ர, ேவ பாைல அவ க அறியமா டா க .” “ திைர ஏ ற ட ெத யாதா?” “ெத யா . தவ ர வ ல கள ேதா கைள தவ ர ேவ ஆைடகைள அவ க அண யமா டா க .” “அவ க மிக வ தமாக இ மி ைலயா?” “ஆனா அ ள ெப க த திரமானவ க ஆ கைள ேபாலேவ. அவ க பழ ேசக பா க . ேவ ைடயா வா க . ேபா வ ேராதிய ம க ேகாட ய னா அ ப னா தா த நட வா க .” “என ட இ மிக ப தி கிற . நா ஆ த ப ரேயாகி க பழகி இ கிேற . ஆனா

ேபா ஆ கைள ேபா ெச ல எ ேக ச த ப இ கிற ?” “இ ேக ஆ க இ த ெதாழிைல த க ைடயதாக ம ஆ கி ெகா கிறா க . இவ க ஆ , மா , திைரகைள வள வ கிறா க . த க வய பசிைய த ெகா வத காக. ெப கைள ேபாஷி வ கிறா க . த க உட பசிைய த ெகா வத காக.” “ெப கைள எள தாக தி ெகா ேபாவத லாய காக ஆ கி ைவ தி கிறா க . அ த ச க தி வதிக இ வா களவாட ப வதி ைலேய!” “அ ேக ஒ ச க தி பற ஆ க ெப க அேத ப திேலேய வா கிறா க . ெப கைள ெவள ேய ெகா ப ெகா வ இ ைல.” “இ எ ன வழ க ?” “ஆ ! ம ரா அ த நியாய இ ஒ வரா .” “இதனா தா ெப க தி ட ப ெகா ேட இ கிறா க .” “ஆமா . ச , ம ரா எ ன ெசா கிறா ?” “எைத ப றி?” “எ காதைல ப றி.” “நா உ வச தி தா இ கிேற அமி த!” “ஆனா நா உ ைன கவ ெகா ேபாக ஆைச படமா ேட .” “எ ைன ேபா ய வ வாயா?” “எ ைடய அதிகார தி ப ட வைரய .” “ேவ ைடயாட வ வாயா?” “எ னா த வைரய .” “ேபா .” “ஏென றா ச க தைலவ உ தரவ நா கீ ப ய ேவ . ம ரா! இ தா எ ைன

ெபா தவைரய உன த திர உ .” “காத ெச வத டவா?” “காத ந உறைவ நிைல நி கிற ம ரா! ஆய அதி உன த திர உ .” “அமி த! உ ைடய காதைல நா ஏ ெகா கிேற .” “இ ேபா எ ேக ேபாக வ கிறா ? எ க கிராம தி கா? அ ல உ க கிராம தி கா?” “உ ைடய வ ப ப .” உடேன அமி தா வ , த திைரைய தி ப ம ரா கா ய திைசய அவ ைடய கிராம தி ெச றா . அ சில ைடய இ ப ட தி சில ெகா ல ப தா க . சில காய றி தா க . சில ெப க களவாட ப தன . நாலா ப க ஒேர கலவர ச மாக இ தன. ம ராவ தா வா வ அ ெகா தா . த ைத அவைள சமாதான ப தி ெகா தா . இ த ேநர தி அமி தா வன திைர அ த ைசய ேபா நி ற . அமி தா வ இற கிய ம ரா தி தா . அமி தா வைன ெவள ய ேலேய நி க ெசா லிவ , தா ம உ ேள ெச றா . தி ெர எதிேர நி மகைள பா த தா - த ைத தலி ந ப ைக வரவ ைல. ப தா , மகைள ம ய கிட தி அவ க ைத த க ண னா நைன க ஆர ப தா . ச அைமதியான த ைத வ வர ேக டத ம ரா ெசா னா “வா ஹ கிராம தா ந ெப கைள கி ெச றேபா எ ைன கி ெச றவ ப த கிவ டா . ச த ப பா நா திைரய லி தி வ ேட . அவ உடேன எ ைன ப திைரய ஏ ற ய றா . நா அவைன எதி ேத . அேத ேநர தி அ வ தஒ திைர

வர , அவைன த நி தி எ ைன கா பா றினா . அ த ல இைளஞேன எ ைன இ ேக ெகா வ ேச பத காக டேவ வ தி கிறா .” “அ ப ெய றா அவ உ ைன கட தி ெச ல வ பவ ைலயா?” “பலவ தமாக கி ெச வதி அவ வ பமி ைல.” “அ ப யானா ந ல வழ க ப ந இவ ெசா தமாகி வ டாய லவா?” “நா அவைன காதலி க ெச கிேற .” ம ராவ த ைத உடேன ெவள ேய வ அமி தா வைன வரேவ உபச வ அைழ ெச றா . கிராம கார க இ அதிசயமான வ ஷயமாக ப ட . கிராம ம க எ லா ைடய அ ம யாைத பா திரமாகிய அமி தா வ , அவ க ைடய ஆதரேவா ம ராைவ அைழ ெகா மாமனா வ ைட வ கிள ப னா .

3 இ ெபா அமி தா வ த , கிராம தி தைலவனாகிவ டா . அவன ட ஐ பதி ேம ப ட திைரக , மா க , பல ஆ க , ெச மறி ஆ க இ தன. அவ க ைடய நா மக க ேம ச ம வ ேவைலகைள ெச வ தன . கிராம தி எள ய வ பற த சில அவ க ைடய வ ேவைல ெச வ தன - ேவைலயாளாக இ லாம வ ஓ உ ப னராக. ல தவ ஒ வ ெகா வைர சமமான ம யாைத ட தா நட தேவ . அமி தா வன இ த கிராம தி ஐ பதி ேம ப ட ப க இ தன. இவ க கிைடேய ஏ ப ச ைட, ச சர க ,

மன தாப க இவ ைற இ த கிராம தி தைலவேன வ சா த பள க ேவ . தவ ர... த ண , சாைல ேபா த , ம ற ெபா கா ய கைள தைலவேன கவன க ேவ . ேம ேநர ெக ட ேநர தி தி ெர ஏ ப ேபா அவ தா தைலைம தா க ேவ . உ ைமய ேபா கா திறைமைய ெபா ேத இ த தைலைம பதவ ஒ வ கிைட கிற . அமி தா வ ஒ திறைம வா த வர . வா ஹக க ட ம ற அ னய ச க ட ேபா அவ த திறைமைய கா இ கிறா . ம ராவ ெகா த ச திய ைத அவ கா பா றினா . ம ரா அமி தா வ ட , ெச கர , ஓநா , லி இவ ைற ம ேவ ைடயாடவ ைல, அவ ட ெச ேபா ப ெக ெகா டா . அ த ச க தின சில இைத வ பவ ைல. அவ கள க ெப கள ேவைல, வ உ ேள இ க ேவ எ ப தா . அமி தா வ த தலாக தைலைம பதவ ஏ ெகா ட நாைள அவ க வ ம ைசயாக ெகா டா னா க . வதிக வ க அ த காலிகமாக மணவா ைக நட தினா க . ெவய கால கள ஆ றி ப ைகய மைல சாரலி மா க திைரக த ன ைசயாக ேமய ஆர ப தன. கிராம ம க த க எதி க இ கிறா க எ பைத மற த நிைலய இ தா க . ஆ , மா , திைர, க ைத ேபா ற ெசா ெப க ெப க வ ேராதிகள எ ண ைக ெப கிய . , ச க ேவா கா ஆ றி கைரய இ தேபா அவ கள ட ஆ , மா க கிைடயா . அ ெபா உண ெபா க கா லி ெகா வர ப டன. சில சமய ேவ ைட ெபா க , ம

அ ல கா , கன க கிைட காதேபா ப ன கிட க ேவ ய த . ஆனா ஆ , மா , திைரகைள வ வள க ெதாட கியப ற அவ றிலி இவ க மாமிச , பா , ேதா தலிய ெபா க கிைட தேதா , ஆைடக ேவ ய ேராம க கிைட தன. ல ெப க பதி க பள ெந வதி வ லவ க . ஆனா இ த திறைம அவ க ச க தி த இட ெப தரவ ைல. இ ெபா ஆ கள ஆ சியாகேவ இ வ த . ஒ ெப அ த ச க தி தைலவ யாக இ த ேபா , இ ெபா ஒ ேபா வர ைடய, ேபா தைலைம தா கி ெவ றி ெகா ட ஓ ஆ ைடய ஆ சி நைடெப கிற . இவ ச க தி கிய வ ைத உண தி தா ெப பா கா ய கைள த வ ப ப ேய ெச வ கிறா . ெசா ! ெப க தைலைம தா கிய இரா ஜிய தி ச க வ ஒேர பமாகேவ இ வ த . ஒ றாகேவ ேவைல ெச த . இ ெபா ஒ ெவா ப தி ெசா தமான கா நைட ெசா கள கி றன. அவ றி லாப ந ட க அ த அ த ப ைதேய ேச த . ஆய அைனவைர பாதி க ய ெந க யான கால தி அைனவ ேச ெபா ட ேவைல ெச தன . அ தா வைன தைலவனா கி அத காக ெகா டாட ப இ வ ழாவ கள யா ட தி திைள கிட த அ த ம க த க ைடய கா நைடகைள ப றிய நிைனேவ இ ைல. அவ க எ ன ெச வா க ? வா திய க ஒலி க, ம வ ம ைகய ைமயலி கி கிட இைளஞ க இ த எ ண எ ேக வர ேபாகிற ? பக த . இர வ ெவ

ேநரமாகிவ ட . ஆனா கள யா ட நடன இ தபா ைல. இ த ேநர தி இவ க ைடய நா க உர த ரலி ைர ெகா , ஆ ற கைரைய ேநா கி ஓ ன. அமி தா வ இ த கள யா ட தி ப ெக ெகா தா எ பைத ற ேதைவய ைல. ஆனா அவ த நிைன த மா மள ட ைத ேச தவன ல. நா க ைர பைத ேக ட அமி தா வ ட ைத வ ெம வாக எ தா . ைவர பா த மர தா ெச த த ெப ய கதா த ைத ைகய ேல தி நா கள ச த வ த ஆ ற கைரைய ேநா கி நட தா . ந ல நில ப ரகாசி கிற . இ த நிலெவாள ய ேல ஒ ெப எதிேர வ வைத பா த அமி தா வ ச ேற நி றா . ஆ ற கைர ப கமி தன ைமயாக, ஆனா ேவகமாக ஓ வ த ம ரா, ேகாப தி ரலி , “ ல ேதா ந ைடய மா கைள திைரகைள ஓ ெகா ெச கி றன ” எ றா . “ஓ ெகா ெச கிறா களா? ந ைடய இைளஞ கெள லா ம ெவறிய கி கிட கிறா க . ம ரா! ந எ வைர ெச றா ?” “அவ க யா எ நா ெத ெகா ள ய அள ெச ேற .” “எ லா வல கைள மா ஓ ெகா ெச கிறா க ?” “ஆ கா ேம த வல கைள ஒ ேச பதி அவ க ந ட ேநர ெசலவ டதாக ெத கிற .” “ம ரா! உ க எ ன?” “தாமத ெச வ டா .” வா காவ லி க ைக வைர 61 “ந ைடய இைளஞ க எ லா மய க தி கிட கிறா கேள!”

“யாரா நட க ேமா அவ கைள ெகா டாவ நா எதி க ேவ .” “அவசிய நா எதி க ேவ . ஆனா ம ரா! உ னட நா ஒ வ ஷய ெசா கிேற . ந இ ெபா எ ட வர ேவ டா . இ த வ ஷய ெத த உடேனேய இைளஞ க ைடய மய க பாதி ெதள வ . ம ற பாதி மய க ெதள வத தய ைர ெகா கேவ . உண சி வர வர அவ கைள ந அ ப ெகா ேட இ .” “ெப க ?” “ந ைடய ல ெப க ேபா இற க ேவ ெமன, நா தைலவ எ ற ைறய உ தர ேபா கிேற . ைகவ ட ப ட அவ க ைடய ராதன பழ க ைத நா ம உய ப க ேவ .” “ச ! நா என கி ட ேவைலைய ெச ய தயா . ந ற ப .” உடேன வா திய க இைச ப நி த ப டன. ஆ க ெப க மாக யாவ தைலவன ற தி வ டன . அவ க ைடய மா கைள திைரகைள அபக ெச தகவைல ேக ட உடேனேய பல மய க ெதள வ ட . காம ேவ ைக ெகா த அவ கள க க ேகாப தா சிவ தன. தைலவ அமி தா வ ேகாைட கால ேமக வைத ேபா அவ கைள பா க ஜி க ெதாட கினா . “ ல இைளஞ கேள! வதிகேள! ந வ ேராதிக ல ேதா நம ெசா கைள அபக ெச கிறா க . அவ ைற ம க ேவ . ேபா நட . மய க ெதள தி பவ க ஆ த கைள எ ெகா எ ப னா வா க . இ மய க ெதள யாதி பவ க ம ராவ ட தய வா கி

அ க . உண வ த ட ஓேடா வா க . ல ெப கேள! ராதன கால ந ைடய லம ைகய ேபா கள திேல ஆ த ஏ தி ஆ க சமமாக ேபா தி கிறா க . இைத ந ெப ேயா க ெசா ல ேக கிேறா . உ க தைலவ அமி தா வ இ உ கைள ேபா கள தி அைழ கிறா .” ெநா ெபா தி நா ப திைரக தயாராகிவ டன. ல ேதா தா க திர ய ம ைதகைள சமெவள கட மைலகள ம ஓ ெகா கிறா க . இர மண ேநர ஓ ட தி பற ச க அவ கைள மட கிவ ட . திைரகைள ப கைள ஒ க ப தி மைல ம ஏ வ எ ப எள தான அ ல. திைர ம இ எதி க ச கா க களா வர அ த ம ைதகைள மைல ம ஏ கிறா க . அமி தா வ ெந கி பா க ஏற ைறய ேப வைர இ கலாெமன ெத த . த ைடய நா ப ேபைர ெகா இவ க ட ேமா வதா, ேவ டாமா எ ற ேயாசைனய ேநர ைத கட தவ பவ ைல. ெகா ப னா தயா த ந ட ஈ ைய ைகய ேல திய அமி தா வ எதி க ம ேபா ெதா பத க டைளய டா . சில வர க வரா கைனக ஆ ! வரா கைனக பாதி ேம இ தா க பயமி லாம திைரகைள ேன ெகா ெச றா க . இவ கைள பா த ல எதி க த கள சிலைர மா கைள திைரகைள கா பத நி திவ , எதி தா வத வசதியாக அ கி ள சமெவள ைய அைட ச க தினைர எதி பா கா தி தன .

அமி தா வைன அ ேபா பா க ேவ ேம! அவ ைடய திைரயான அமி த அவ ஒேர ச ர தி அ க ேபா ேதா றிய . மா ெகா ப ேல தயா த அவ ைடய ஈ யான யா ம பா கிறேதா, அவ அ த தா தைல எதி ெகா வத திைர ம இ பதி ைல. ச க தின வ -அ , க ேகாட தலியவ ைற ந ப தவ ெச வ டா க . அவ கள ட ெகா ப னா ெச ய ப ட ஈ க இ தி தா நி சயமாக ச க தினா இவ கைள எதி க யா . ேபா ஆர ப ஒ மண ேநரமாகி இ கலா . ச க தா இ ெபா திடமாக எதி நி றா க . ஆனா அவ கள றி ஒ ப திய ன ம வ டன . நிைலைம ச ஆப தான தா . இ த சமய தி ேம ப ல வர க அைற வ ெகா வ ன . ச க தின ண ச ெப கிய . ச க தின ேமாசமான நிைலய ம வ தன . அவ க ைடய நிைலைமைய பா , மா , திைரகைள பா ெகா தவ க ஓ வ தன . ஆனா இ ெபா நா ப ல ெப கைள அைழ ெகா ம ரா வ ேச தா . ஒ றைர மண ேநர வைர ேபா நட த . அதிகமான ல தா பலியானா க . பல ஓ வ டன . காய ப கிட த எதி கைள ெகா வ த ல ேதா , ல ேதா கிராம ைத ேநா கி வ ைர தன . அ த கிராம அ கி ஏற தாழ ஆ ைம ெதாைலவ மைலேம இ த . அ ெச ற ல ேதா கிராமேம காலியாக இ பைத க டன . ம க டார ைதவ ஓ வ தன . அவ க ைடய மி க க ஆ கா ேம ெகா தன. ஆனா ல ேதா ைடய கவன எ லா எதி கைள வர வதிேலேய இ த .

ல ேதா ந றாக றிவைள க ப தா க . ஏெனன த ப உயேர ஓ வ எள தா இ ைல. உயேர ேபாக ேபாக மைல பாைத கியதாக ஏ வ க னமாக இ த . இ தா உய த வத காக ம க திைர ம ேவக ேவகமாக ஏறி ஓ ெகா தா க . கைடசிய திைரயா ேமேல ேபாகேவ யாதப பாைத இ த . ஆகேவ, திைரைய வ இற கி நட க ஆர ப தன . ச க தா அவ கள மிக அ கி வ வ டன . ழ ைதக , ெப க , வயதானவ க ேவகமாக நட க யாம ப ப டா க . அதனா அவ க த ப பத காக ச க தின ஒ கிய பாைதய ஒ கின . இடெந க ய னா ச க தினரா த பைடைய உபேயாக ப த யவ ைல. ஆைகயா கைள அ கி ஒழி பத சிறி ேநரமாய . இ ெபா இ தர ப னரா திைரைய உபேயாகி க யவ ைல. ஆனா ச க தி மத ள ஆடவ கள எ ண ைக ப ப னர இ கலா . அவ களா த க ச க ைத எ தைன நா க தா கா பா ற ? அவ க ஒ நா சில ண ச மி க ெப கைள அைழ ெகா ஒ கணவா வழியாக மைலைய கட ெத திைசைய ேநா கி ெச வ டன . இ ம ஒள இ உய ப ைச ேக ட ச க ழ ைதக , வேயாதிக க , ெப க இவ கைள ச க தின ப தன . அ த கால ைற ப ைக ெச வ டாதாைகயா ழ ைதக த வேயாதிக வைர அைன ஆ கைள ெகா வ டன . ெப கைள த கேளா அைழ ெகா டன . ச க தின ைடய ஆ , மா கைள , திைரகைள த க ெசா தமா கி ெகா டன . இ ெபா இ த ஆ ற கைரய லி மைலய உ சிவைர

ஆ ற ர ர ச க ேதா ப ரேதசமாகிவ ட . ச க தைலவ ஒ தைல ைற வைர பல தார மண ைத அ மதி ஒ ச ட ெச தா . அ தா த தலாக ச க தி பலதார மண அம வ த . (இ ைற இ தைல ைறக திய ஓ ஆ ய ல கைத இ . அ த கால தி இ திய ஈரா ெவ ைள சாதி இன தவ , ேச தஒ ல இ த . இர கல த இ த ல தி ஆ ய ல எ ெபய . கா நைடகைள பராம ப இவ க ைடய வா ைகய கிய ெதாழிலாக இ த .) ◆ ◆ ◆

4 ஹூத நா

:வ

ஆ ற

கைர (தாஜி

சாதி: இ ேதா - ஈரான ய , கால 2500 ச லசலெவ

ற இைர ச

தா

- கி. ஆ

) .

ஓ கிற . அத ைடய வல ப க உய த மைலேய அத கைரயாக அைம இ கிற . இட ப க மைல ச அதிகமாக இ பதினா அதிக வ சாலமாக இ ப ேபா கா சியள கிற . ெதாைலவ லி பா தா அட த, ப ைமயான, உய த ேதவதா மர கள நிழ கைள தவ ர ேவெறா ெத யா . அ கி வ பா தா அ ெப உயர தி சி நி ேதவதா வ கிைளக அத ைடய ேவ ேபா ற ைமயான இைலக கா சியள . அத அ வார தி வத வ தமான ெச ெகா க இதர மர க இ . ெவய கால ேநர . இ மைழ வர ஆர ப கவ ைல. வட இ தியாவ வசி பவ க இ த மாத ய ெவ ப தினா மிக சிரம ப வா க . ஆனா ஏழாய ர அ உயர திலி இ த மைல ப ரேதச தி ெவ ப ைத ப றிய சி தைனேய கிைடயா . வ ஆ றி இட கைரய ஒ இைளஞ ேபா ெகா கிறா . அவ ைடய உடலி க பள ஆைட ேபா த ப த . ந ட க பள யா ப ேபா இைடைய றி

க ய தா . கீ ேழ க பள உைட. பாத தி மிதிய . தைலய லி த பன லாைவ எ த இட ேதாள ெதா பர ைடய ெச கி ெகா தா . ம ச நிற பட த நளமான அவ ைடய கி பரவ கா றி அைச தா ெகா த . இ ப தாமிர தினா ெச ய ப ட ந ட வா ஒ ெதா கி ெகா த . ெம லிய ப ர பா ெச த ைடய அவ ேதைவயான பல ெபா க இ தன. ைகய ேல ஒ கி த . இ ெபா மைலேய ற க ைமயாக இ த . அவ னா ஆ ெகா த ஆ க நட கி றன. அவ றி கி திைர ேராம கள னா ெச ய ப ட, மா நிர ப ய ெப ய ெப ய ைபக ஏ ற ப தன. இைளஞன ப னா ேராம அட த ஒ நா ெச ெகா த . பல வ தமான பறைவகள இன ைமயான ஓைச அ த கா எதிெராலி ெகா த . அத பாதி பாக அ த இைளஞ சீ ைக ஒலி எ ப யப ெச ெகா தா . மைல ம ஒ ெமலிதான சி ற வ வ ெகா த .த ண சீராக வ வத ஏ வாக மர தினா ெச ய ப ட ஒ ைப ைவ அைத ேவ ப க தி ப வ தா க . தாக டன த ஆ க அ த நைர ப க ெதாட கின. இைளஞ அ கிலி த ஒ திரா ைச ெகா ய லி சி ன சி ன திரா ைசக ெதா கி ெகா பைத பா தா . ைடைய கீ ேழ ைவ வ திரா ைசகைள ஒ ெவா றாக தி ன ஆர ப தா . அைவ வ ள மாக இ தன. அைவ ப க இ ஒ மாத காலமாவ ஆ , ஆனா இைளஞ அைவ சியாக இ தன. அதனா அவ ஒ ெவா பழமாக ெம வாக வாய ேபா ெகா தா . அவ மிக

தாக ட இ தா ேபா . நட வ த ள த த ண ப ேக வ ைளவ எ அவ உடேனத ண பைத த ள ேபா ெகா தா . த ண த ஆ க நாலா ப க வள தி த ப ைமயான கைள ேமய ெதாட கின. அ த ேராம அட த நா ெவய லி தா க யாைமய னா த எஜமானைன ப ப றவ ைல, ஆ கைள ப ப றவ ைல. நர வ ய கீ ேழபரவ ய த ண அம த . அத ைடய வய ெதா கி ெகா நா ஆ ேவக ைத பா தா ெவ ப அதிக எ பைத உண வைத ேபா இ த . வழியாக வழி ெகா த ண எதிேர வாைய ைவ தாக ைத த ெகா ட அ த இைளஞ ைககள னா நைர அ ள ேகச தி அ ப திைய ஈரமா கி ெகா க ைத க வ ெகா டா . அவ ைடய ேராஜா நிற க ன கைள சிவ த உத கைள மைற பத ெபா ன றமான ேராம க இ ேபா தா அ ப ெகா தன. ஆ க ஆவ ட ேம வைத பா த இைளஞ த பர ைட ப க தி உ கா தா . இர கா கைள உய தி த ைனேய ேநா கி ெகா அ த ேராம பட த நாய பா ைவைய ெகா ட இைளஞ ைடய லி சில உல த மாமிச கைள எ இைடய இ த ைமயான க திய னா அைத ந கி ந கி நா ெகா ெகா தேதா , சில கைள த வாய ேபா ெகா டா . இேத சமய மரமண ய ‘கட ’ ‘கட ’ எ ற ச த ேக ட . ச த வ திைசைய ேநா கி அவ பா ைவைய ெச தினா . ச ெதாைலவ த கள ைடேய

ஒ க ைத வ வ ெத த . கவன தா . ஒ ற ப ஒ றாக சில க ைதக அவ றி ப ேன ஒ வதி வ வைத பா தா . இவைன ேபாலேவ அவ உைட அண தி தா . அவ ைடய கி ஒ ைட ெதா கி ெகா த . இவ ைற பா த தானாகேவ அவ ைடய வா சீ ைகய க ெதாட கிவ ட . எைதயாவ ேயாசி க ெதாட கிவ டா அவ ைடய வா , வ வைத ேபா தானாகேவ சீ ைகய க ெதாட கிவ . சீ ைக ச த ேக ட வதி அ த திைசைய ேநா கினா ட த க மைற தி ததா இைளஞ ைடய உ வ ைத அவளா பா க யவ ைல. த கள ஊேட நா ப ஐ ப கஜ ர தி அவ வ ெகா ேபாேத அவ ைடய அழகிய ேதா ற அவ ைடய இதய தி பதி வ ட . அவ ைடய அவயவ கள அழைக ெந கி பா னாேலேய அவ எ ேபாக ேவ யவ எ ெத ெகா ள ஆைச ப டா . இ த வ ஆ றி ேமேல கிராம க கிைடயாெத ப அவ ெத . ஆைகய னா அவ த பாைதய ேலேய வ பவளா தான க ேவ எ பதி அவ ச ேதகேம இ ைல. வதிய அழகிய, ஆனா அறி கம ற க ைத பா அ த நா ைர க ஆர ப த . “ஜபரா! வாைய !”எ த நாைய அத ய அ ைர பைத நி திவ ட . வதிய க ைதக த ண அ த ஆர ப தன. அவ த ைடய ேதாள லி த பர ைடைய கீ ேழ இற க வ கினா . த ைடய திர ட ைககள னா அ த ைமைய தா கி கீ ேழ ைவ அவ உதவ ெச தா இைளஞ . அவ ந றி ண சிைய னைக

ல ெவள ப தியவாேற ெசா னா : “மி த ெவ பமாக இ கிற இ ைலயா?” “ெவ பமி ைல. ஏ ற தி நட வ ததினா இ ப இ கிற . ெகா ச ஓ எ ெகா டா வ ய ைவ ேபா வ .” “இ கால நிைல ந றாக இ கிற .” “ஆ ! இ ப பதிைன தின க மைழைய ப றிய பயமி ைல.” “மைழைய க டா என பயமாக இ கிற . த ண சகதி மாக பாைதக நட பத த ததாக இ லாம ேபாகி றன.” “க ைதக நட பத இ க டமாக இ .!” “வ ஆ க இ ைல. அதனா நா க ைதகைள ெகா வ ேத . உன எ ேபாக ேவ ந பா?” “வர ப க . இ ெபா எ க ைடய திைரக , மா க , ஆ க எ லா அ தா இ கி றன.” “நா அ தா ேபாகிேற . மா , தான ய க , பழ க , உ தலியவ ைற ேச ப க ெச கிேற .” “அ ேக உ க கா நைடகைள யா கவன ெகா கிறா க ?” “எ ைடய பா டனா . அவ உதவ யாக எ ைடய சேகாத க சேகாதர க இ கிறா க .” “ பா டனாரா! அ ப யானா அவ மிக வேயாதிகராகவ லவா இ பா ?’’ “ஆமா ! ெதா கிழவ . அ வள வயதானவைர நா பா க ட யா .” “அ த த ளாத கிழவரா எ ப ம ைதைய கவன க ?”

“அவரா? இ அவ ைடய உட பல ளதாக இ கிற . அவ ைடய தைல வ ேராம க நைர வ டா ட அவ ைடய ப க எ லா உ தியாக இ கி றன. அவைர பா பவ க ஐ ப அ ல ஐ ப ைத தா மதி பா க .” “அ ப யானா அவைர வ ேலேய அ லவா ைவ தி க ேவ ?” “அவ ேக கேவ மா ேட எ கிறா . நா ப ற பத னாேலேய அவ கிராம தி ேபாகவ ைலயா .” “கிராம தி ேபாகவ ைலயா?” “ேபாக வ ப பட மி ைல. கிராம தி ம அவ ெவ . அவ அ க ‘மன த ஒேர இட தி இ பத காக ப ற ப க படவ ைல.’ எ பா . எ தைனேயா ராதன வ ஷய கைள எ லா ெசா வா . ‘ச . உ ெபய எ ன ந பா?’ “ வ ச ைத ேச த மா மகனான ஹூத . சேகாத ! உ ெபய ?.” “ேராசனா. ம ர வ ச .” “அ ப யானா ந எ மாம ல ெப அ லவா? ேம ம ர வ சமா, அ ல கீ ம ர வ சமா?” “ேம ம ர வ ச .” வ ஆ றி இட ப க கைரய வ ச தா கிராம இ கிற . ஆனா அ த கைரய அ வார , அதாவ கைரய லி ைமதான வைர உ ள ச மி ம ர வ ச தா ஆதி க தி இ த . இவ கைள கீ ம ர க எ ஆ றி வல ப க கைரய லி தவ கைள ேம ம ர க எ அைழ கிறா க . வல ப க கைரய அ வார பரஷு வ ச தா ஆதி க தி இ த . ம கள எ ண ைக, ம ர கைளவ ட ைறவானத ல. ேராசனா ேம ம ர

வ ச ைத ேச தவ . ஹூத ைடய மாமாவ வ , ேம ம ர க ைடய கிராம தி இ த . இ த தகவ அறி த இ வ ஒ ெந க ைத உண தா க . ஹூத ேப ைச ஆர ப தா . “ேராசனா! ஆனா இ நா வர ெச ல யா . ந தன யாக வர எ ப ண தா ?” “இர ேநர தி லிகள டமி க ைதகைள கா ப க ன எ பைத நா அறிேவ . ஆனா த ைத ேதைவயான உண ெபா கைள ெகா ேபாவ அவசிய ஹூத ! அவ எ ம மி த வா ைச. வழிய யா ைடய ைணயாவ கிைட வ எ ந ப ேய வ ேத . இ ெபா ெத லா வர ெச பவ க அதிகமாக இ கிறா க . ேம ெந ைப ஏ றி ெகா ேட வ தா ட வல க வரா எ ற ைத ய ட தா .” “ேராசனா! வழிய நட ெச ேபாேத ெந ைப உ டா க யா . உ னட சி கி கி க இ கிறதா?” “இ கிறேத!” “இ தா சி கி கி க ைல உரசி அ ன ேதவைன ெகா வ வ அ வள லபமான ேவைல அ ல. ச , எ ன ட ஒ ன தமான சி கி கி க இ கிற . அ எ க தா தா கால திலி இ வ கிற . இ த க லிலி ெவள ப ட அ ன லமாக பல யாக க , பல ேதவைஜக நட தி கி றன. என அ கின ேதவன ம திர நிைனவ கிற , அதனா அ ன ேதவ வ ைரவ ெவள ப கிறா .” “தவ ர ஹூ ! இ ெபா நா இ வ . அதனா ந ைம ெந வத ைத ய இ கா லிய ட .”

“ேம ந ஜபரா டஇ கிற , ேராசனா!” “ஜபராவா?” “ஆமா ! இ த ேராம அட த நாய ெபய தா .” “ஜபரா! ஜபரா!” எ ெசா ன ேம ஜபரா எ நி த எஜமானன ைகைய ந க ஆர ப த . ேராசனா “ஜபரா, ஜபரா!” எ றா . உடேன அ அவ ைடய கா கைள கர ஆர ப த . ப ற ேராசனா அத ைடய கி ைக ைவ தடவ ெகா தா . அ வாைல ஆ ெகா ேட அவ ப க தி உ கா த . ஹூத ெசா னா : “ேராசனா! ஜபரா ந ல அறி ள நா !” “ யாக இ கிற .” “ஆமா . ஓநா , கர , லி எத பய படா .” ஆ க க ைதக ேபா மான அள ேம வ தன. கைள ேபா வ த . அதனா பாதசா களான இ வ நைடைய ேம ெகா டன . ஜபரா இவ க ப னா நட த . அவ க ைடய ஒ ைறய பாைத ேகாண மாணலாக இ தா ஏ ற க ைமயாக இ த . அதனா அவ களா கவனமாக தா கா கைள ைவ நட க த . ஹூ த சிவ த ராெப கைள பறி ேராசனா ெகா தா . ஆனா அைவ ப பத இ நாளா . அைவ ப தி த கால தி தா வரவ ைலேய எ அவ வ தமாக இ த . மாைலவைர அவ க இ வா ேபசி ெகா ேட ேமேல ஏறி ெகா இ தா க . ய மைற ேநர . அ ெபா ஓ அட த த ள கலகலெவன ெப ந ைற அவ க பா தன . அ கி திற தெவள இ த . அ பாதி எ த கன த வற க ைட, சா ப , திைரகள ல தி இைவ கிட தன. ஹூத ன சா பைல கிளறினா . அதி த இ த .

அவ மிக மகி சியாக ெசா னா : “ேராசனா! இரைவ கழி பத இைதவ ட ந ல இட கிைட கா . அ கி த ண இ கிற . க நிைறய இ கி றன. கா த வற கிட கிற . ேம இ காைல இ கி ெச றவ க தைய சா பலி கீ ேழ அ தி ைவ தி கிறா க .” “ஆமா ! ஹூதா! இைதவ ட ந ல இட கிைட கா . இ இ ேகேய த ேவா . அ த ந வைர ெச வத இ டாகி வ .” ஹூத உடேன உ கா த ைடைய கீ ேழ ைவ வ ப , ேராசனாவ ைடைய இற கினா . இ வ ேச க ைதகள ைமைய இற கினா க . க ைதக ைற உ ர டன, ப , கள அ ேக ெச வ டன. ஆ கள ைமகைள இற வத ெகா ச ேநர ப த . ஏென றா ஆ கைள பலவ தமாக ப ெகா வர ேவ இ த . ேராசனா த ண ெகா வர ெச றா . ஹூத இைலகைள சி ன சி ன க ைடகைள ேபா தைய வ டா . பற ெப ய க ைடகைள ெகா ெந ைப உ டா கி வ டா . ேராசனா த ண ெகா வ த ஹூத தாமிர பா திர ைத எதிேர ைவ மா ஒ காைல க திய னா ெவ ட ஆர ப தா . ேராசனாைவ பா த ெசா னா : “நாைள மாைல நா ேமேல ெச வ ேவா ேராசனா! உ ைடய ம ைத அதிக ர இ கா இ ைலயா?” “அ த வர ப லி கிழ ேக ேகாச ர இ .” “எ ைடய ஆ ேகாச ர தி . அ ப யானா உ ம ைத நா ேபா பாைதய ேலேய இ கிற ேராசனா.”

“அ ப யானா ந எ பா டனாைர ச தி க ஹூதா! ந எ பா டனாைர ச தி க ேவ எ நா நிைன ேத .” “ேராசனா! இ வழிய நா தாமதி க ேவ ய ஒேர ஒ நா தா . இ ெபா இ த கா ப ெதாைட மாமிச நம ேபா ம லவா? இ பைழய ெதாைட மாமிச ேராசனா!” “ேபா . ஏராள . எ ன ட தி திைர க றி ைடய பாதி கா இ கிற ஹூத! இ ெபா ெத லா அதிக ேநர ைவ தி தா மாமிச ெக ேபா .” “இதி உ ேபா சைம தா எ ப இ ?” “மிக மிக ந றாக இ ஹூதா! நா க றி கா க ைவ தி கிேற . மாமிச , கா இவ ேறா ெகா ச மாைவ ேச , அ ைமயான தயா கலா . இ ேபா ஆர ப தா நா க ேபாவத னா ந ல கிைட ,” “நா தன யாக இ தா ெச வ கிைடயா . அத ந ட ேநரமாகிற . ஆனா இ நா இ த ஆ கைள க ைதகைள ப க வ ெகா ச ேபசி ெகா ேபா . அத தயாராகி வ .” “எ ைடய பா டனா நா ெச ெரா ப ப . இ எ ன, தாமிர பா திரம லவா?” “ஆ ! ேராசனா! ெரா ப கிரா கி. ஒ திைர இ த ெச பா திர ச ச . இ தா வழி பயண தி வசதியாக இ கிற .” “அ ப யானா உ னட கா நைடக அதிகமாக இ .” “ஆ , ேராசனா! தான ய ஏராளமாக இ கிற . ஆைகயா தா ஒ திைரைய வ ைலயாக ெகா வ இ த ெச பா திர ைத

வா

கிேன . ச , இ க . மாமிச ைத டாக ந கிவ ேட . ந த ணைர வ உ ேபா தய ேல ைவ. நா அ த ப க க ைடகள னா ெந கிேற . அ பா ெகா ச அ ெகா வ ேபா , ஆ கைள க ைதகைள ம திய இ த இட தி க டேவ . நம க றி மாமிச எ வள ப யேமா அைதவ ட லி க ைத மாமிச அதிக ப ய எ ப உன ெத ேம. ஜ ரா! அ வைர ந இைத சி பா ெகா .” எ ெசா லி ெகா ேட ெகா ச மாமிச ஒ ய த எ ைட அத ேன ேபா டா . உடேன அ த நா வாைல ஆ வ , எ ைப த கா க கிைடேய ேபா அ தி ெகா ப களா அைத க க ெதாட கிய . ஹூத த ேம அ கிைய இ ப ேல க ய த ந ட இைட க ைசைய கழ றினா . உைடய லி ெவள வ த அவ ைடய சைத திர ட ைகக ேன நிமி அக ற மா , அ த இ ப வய இைளஞன எ ைலய ற பல தி எ கா டாக வ ள கின. அவ ேவைல ெச ேபா ஏ ப ஒ ெவா அ க கள அைச அவ ைடய திறைமைய எ கா ன. ைடய லி சி அ வாைள எ ெகா ச ேநர தி ஒ சி மாதி கைள அ வ வ , க ைதகைள காைத ப இ வ வய னா க னா . அ ப ேய ஆ கைள ெகா வ ேச தா . ேவைலகெள லா த ஹூத த அ கி ேபா உ கா தா . ெகாதி ேபா ேமேல வ மாமிச கைள ேராசனா ஒ சிறிய த னா எ எ ஒ ேதாலி ம

ைவ ெகா ேட இ தா . ஹூத த ைடய ைடய லி த ஒ ேதாைல எ மிய ம வ தா . த ண ைவ ெகா ள க மர தினா ெச ய ப ட இர சிறிய பா திர கைள எ ெவள ய ைவ தா . அவ ேறா ட அவ ைடய லா ழ ெவள ேய வ வ த . ப சிள ழ ைத தவறி வ ழ, பதறி எ தாைய ேபால, அ த ழைல எ ைட தமி , தி ப ைடய ேலேய ைவ தா . இைத பா ெகா த ேராசனா வ ய , “ ஹூத! ந லா ழ வாசி பாயா?” “இ த லா ழ என ப யமான ேராசனா! எ உய ேர இதி தா இ கிற .” “என இைத ஒ ைற வாசி கா ேட ஹூத!” “இ ேபாதா வா, அ ல சா ப ட ப றகா?” “ெகா ச இ ப வாசிேய !” “ச .”எ ெசா லிவ ஹூத லா ழைல த உத கள ைவ தா . எ வர க அத ைளகள ள வ ைளயாட... வ சாலமான மர கள நிழலிலி ெவள ேயறி மாைல இ நிச த தி எ திைசகள எதிெராலி அ த இன ைமயான நாத நா ப க ம திர ேபா பரவ ய . ேராசனா த நிைல மற த நிைலய அதைன ேக ெகா தா . ஹூதேனா ஊ வசிய ப வ வா ரவாவ வ ரக தாப ைத அ த லா ழ லமாக ெவள ய ெகா தா . இைச நி ற . ெசா க தி மித ெகா த த ைன யாேரா தி ெர மிய கி எறி வ டதாக உண தா ேராசனா. அவ ைடய க கள லி ஆன த க ண ெப கிய .

“ ஹூதா! உ ைடய லா ழ வாசி எ வள இன ைமயாக இ கிற ! மிக இன ைம. நா இ ப ப ட இைசைய ேக டேத இ ைல. எ வள அ தமாக இ கிற இத லய !” “ம றவ க அ ப தா ெசா கிறா க ேராசனா! ஆனா எ னா அைத அறிய யா . லா ழ உத கைள ெதா ட ேம நா எ லாவ ைற ேம மற வ கிேற . இ த லா ழ எ னட இ க ேவ . உலக தி ேவ எ த ெபா ேம நா ஆைச படமா ேட .” “ ஹூதா! வா! சா ப ேவா . மாமிச ஆறி ேபா வ .” “ேராசனா! எ தாயா கிள ேபா இ த திரா ைச ரச ெகா தா க . ெகா சமாக இ கிற . ஆனா மாமிச ட சா ப ெபா ந றாக இ .” “ம உன மிக ப மா ஹூதா?” “மிக எ ெசா ல யா . அ ப ப தா தி தி வரா . ஆனா எ க க ெகா ச சிவ ேபறிய ஒ ள அ தமா ேட .” “என அேத நிைலதா ஹூதா! ம மய க தி கி கிட ஆைள பா தா என ெவ வ .” ேராசனா த மர ேகா ைபைய எ கீ ேழ ைவ தா . அைத ப வா கி ஒ ப ைவ ஜ ரா ெகா தா . பற மி ச ளைத இ வ சா ப டா க . அவ கைள றி எ ஒேர ைமய . ெப ய ெப ய க ைடகள ப ெத ெந ப ஒள யா ச ேநர பரவ வ ெவள ச ைத தவ ர ேவ ஒ ேம ெத படவ ைல. ஆனா ட வல கள ச த சிகள ச த ேக ெகா ேட இ தன. இவ க இ வ ேப சி ந ந ேவ லா ழ வாசி பதி ேநர ைத கழி தா க . தயாராகிவ ட . இ வ

டான ைப ேகா ைபகள வ தன . இர ெவ ேநரமாகி வ ட . ேராசனா ஒ ெப ய ேதாைல மிய வ ப ைக தயா ெச தா . ப த ஆைடகைள கைளவதி ஈ ப டா . ஹூத ெப ய க ைடகைள தய ேபா டா . ஆ , க ைத இவ றி ேன ைல எ ேபா டா . பற வன ேதவைதகைள வண கிவ த ஆைடகைள கைள ப ெகா டா . ம நா காைலய எ த , கட த ஓ இர த க இ வைர உட ப ற ேதாராக ஆ கி வ டைத உண தா க . ேராசனா எ த ஹூதனா த ைன க ப தி ெகா ள யவ ைல. ெசா னா : “எ மன உ க ைத தமிட கிற , சேகாத ேராசனா!” “எ மன தா ! இ ேபா நாமி வ உட ப ற ேதா ஆகி வ ேடா .” ஹூத வ கிட த அவ ைடய தைல ேகாதி ெகா ேட அவ ைடய இ க ன கள தமி டா . அவ க இ வ ைடய க க மல தன. நா வ ழிகள ந ம கி இ த . க க வ ெகா ட அவ க ெகா ச மா , மாமிச இவ ைற சி த த க பயண ைத ேம ெகா டன . வழிய இர இட கள தாமதி தாமதி நட தா ட ேபசி ெகா ேட ெச ற அவ க வழிய ெதாைல ேதா றவ ைல. அ ம ம ல. மைலைய எ ெபா கட ேதா , எ ெபா அ த ெப ய தியவைர ச தி ேதா எ ப ட ேதா றாமலி த . ேராசனா த ைடய பா டனா ட ஹூதைன அறி க ப தினா . அ த ெப யவ ல ேதா ைடய வர ைத ெசா லி க ெகா ேட ஹூதைன வரேவ உபச தா .

2 இ த ம ைதய ம ர கள சிறிய கிராம இ த . எ லா வ க டார , ம கா த களா ேவய ப தன. அ கி கீ ேழ ச வ மைல ப ரேதச ேதவதா மர களட த கா க ேம ெத தன. இ ேக இ த மைல சிகர திேலா மர க ெபய ட இ ைல. சம தள ைத காேணா . ப க சில ப ைதக தா பாைறகைள மைற தி கி றன. இ த கைள தா ஆ கா ஆ க , மா க , திைரக ேம ெகா கி றன. அத ந வ சி ன சி ன க க ள தி வ ைளயா கா ெகா கி றன. இ த மிைய பா தா மா ரா பாபா (அ த ெப யவ ) ெசா னா : மன த ஓ இட திேலேய இ பத காக ப ற ப க படவ ைல. எ . மா ரா பாபாவ டார இ த மாத ஒ இட தி இ ,ப க ைற த ேம அ த இட ைத ேநா கி ெச வ . பா , ெவ ெண , மாமிச இைவ இ ஏராள . ைச ேள எ பா தா இ த ெபா கேள நிைற தி கி றன. பதிைன அ ல இ ப தின க ஒ ைற கிராம திலி இ வ ெவ ெண , மாமிச இவ ைற ெகா ேபாவா க . பன கால தி இ அதிகமாக பன ெப . அ த கால கள ட இ ேகேய த கி இ பதி தா கிழவ வ ப , ஆனா ஆ , மா க திைரக பன க கைள தி வாழ யாத லவா? அதனா சமெவள ப ரேதச தி ள கிராம தி இைவ ெகா ேபாக ப . ெப யவ ம அ ெபா வழிய லி கா ப ரேதச கள இ ம மாக த கிவ வா . கிராம தி

ெபயைர யாராவ ெசா னாேல அ க வ வ வா . அ வள ெவ . ேராசனா ஹூத ெப யவ ைசைய அைட தேபா பக ெபா இ மதமி த . சாமா கைள இற கிவ அம த கிழவ திைர பா ைவ க ப த பா திர ைத எ , இவ க இ வ னா ைவ தா . பாைல ெகா ச அ திய ேம அவ க பயண தா ஏ ப த கைள ெப லா ேபா வ ட . அ மாைலய சில க கைள ஓ ெகா கிராம திலி ேராசனாவ சேகாதர சேகாத க ேவ சில இைளஞ க இ வ ேச தன . அ வ ேராசனா, ெப யவ ட ஹூதன ழ வாசி ைப ப றிேய ேபசி ெகா தா . வா ைகைய ரசி அ பவ பதிேலேய கிய கிழவ , இன ஹூதைன மா வ வாரா? அ ள எ லா இைளஞ க ேம ழ வா தியெம றா மி த ப ய . அ இர நட த நா ய தி ஹூத த திறைமைய ெவள ப தினா . ம நா காைலய ஹூத த பயண ைத ெதாடர வ ப னா . அ த தியவ அ தைன எள தாக வ வ வாரா? பக உணவ பற கிழவ த பழ கைதைய வ கினா . அவ கைதைய வ வத காரண ெபா ளா அைம த ஹூத ெகா வ த ெச பா திர . தியவ ேபச ஆர ப தா : “இ த தாமிர ைத வய கைள பா தாேல எ ெந ச எ கிற . வ நதி கைர இ த ெபா வ ததிலி தா பாவ அத ம ெப கி வ டன. ேதவைதக ட ேகாப . எ பா தா அ ைம வ யாதி. இைவ ம மா? ஏராளமான ெகாைல ெவ .”

“அ ப யானா அ த கால தி இ த ெபா க இ ததி ைலயா தா தா?” “இ ைல. நா சி ைபயனாக இ தேபா தா இைவ தைல கா ன. எ ைடய பா டனா இவ றி ெபய கைள ட ேக டதி ைல. அ த கால திேல க , எ , ெகா , மர இவ ைற ெகா தா எ லா ஆ த கைள ெச ெகா வா க .” “மர கைள எ ப ெவ வா க ?” “க ேகாட யா .” “அதிக ேநர ெச . ந றாக ெவ ட யாேத!” “எைத எ தா அவசர . இ த அவசர தி தாேன ந ைம சீரழி வ ட !அ ேபா டா இர மாத க சா ப டலா . ஏறி சவா ெச வதாக இ தா வா ைக வத ேபா . அ ப ப ட ஒ திைரைய ெகா வ ஒ தாமிர ேகாட வா கிவ கிறா க . இைத ைவ ெகா எ ன ெச வதா ? கா கள ள மர கைள ெவ சா கலா . கிராம கிராமமாக ெச ம கைள ெகா வ கலா . கா ள மர க தா ெமௗனமாக இ . கிராம ம க மா ெமௗனமாக இ பா க ? அவ க இ த மாதி ேகாட ைய வா க . இ த ஆ த க வ தா ேபாைர இ ெகா ைமயாக ெச வ டன. இ த ஆ த க ப ட காய கள வஷ உ டாகிற . அ த கால தி க லிேல ெச ய ப ட அ கைள உபேயாகி தா க . இைவேபா அைவ ைமயாக இ ைல எ பைத ஒ ெகா கிேற . ஆனா ந ல பலவா ைடய ைகய லி வட ப ட க அ க ந ல ேவைலையேய ெச தன. இ ெபா இ த தாமிர ஆ த க தைலவ தா இ த கால தி பா மாறாத ழ ைத ட லி

ேவ ைடயாட நிைன கிற . இ கால தி யா வ வ ைதய திறைமசாலியாக ஆைச ப வா ?” “தா தா! நா , த க ைடய ஒ வா கிய ைத ஒ ெகா கிேற . ‘மன த ஒேர இட திேலேய இ பத காக பைட க படவ ைல.’ எ ற இ த வா கிய உபேதச மாதி எ மனைத கவ கிற .” “ஆமா மகேன! த நா கழி த அேத இட தி அ த அ த நா கள மலஜல கழி பதா அ எ வள அ தமாக இ ? இ த சமய எ க ைசக இ இ கி றன. இ ள கள எ க கா நைடக ேம கி றன. க த எ க ைசகைள றி மல ஜல க கா சியள க ெதாட கிவ டா இ த கா ைட வ நா க ேவ இட தி ெச வ ேவா . அ த திய கா ஏராளமான க இ . மி, த ண , கா இைவ எ வள ப தமாக இ ெத மா?” “ஆமா தா தா! நா இ ப ப ட மிைய தா வ கிேற . இ த இட தி எ லா ழலிலி அதிக இன ைமயான நாத எ .” “ச யாக ெசா னா மகேன! ெப லா இ த மாதி ைசக அதிகமாக இ த இட ைத தா கிராம எ ெசா லி ெகா இ தா க . ஆனா இ த ைசக ஒ வ டெம ன, அதிகமாக ேபானா மாத க ேம ட அேத இட தி இ பதி ைல. ஆனா இ ைறய கிராம கேளா தைல ைற தைல ைறயாக வசி பத காக அைம க ப கி றன. க , மர , ம இவ ைற ெகா வ எ கிறா க . இத கா ட ேபாக யா . க ைல மர ைத ேபா வ டா கா எ ப உ ேள ேபா ? இ வாய னா ம ேம அ ன ைய, அ ன ேதவைத எ கிறா க . வா ைவ வா பகவா

எ கிறா க . ஆனா இவ க ைடய இதய திேல அத டான ம யாைதைய காேணா . இதனா எ தைன திய வ யாதிக வ கி றன! ந பேன! நா ெசா வ உ ைமதாேன! ேஹ அ ன பகவாேன! இவ க ம ந ேகாப ைத ெச வதி தவெறா மி ைல.” “ஆனா தா தா! இ த தாமிர ேகாட , தாமிர ஈ , தாமிர க தி தலிய ஆ த கள லாம நா எ ப உய வாழ ? இவ ைற ஒழி வ டா ந ைடய எதி க ந ைம ஒேர நாள அழி வ வா கேள?” “நா ஒ ெகா கிேற மகேன! ஆனா இர மாத க உணவாகேவா அ ல வா நா வ வாகனமாகேவா உபேயாக பட ய திைரைய மகி சிேயா ெகா வ , இ த தாமிர ஆ த கைள வா டா தன ைத ம மா ெச கிறா க ? இ த கீ ம ர க ப ஷு க மி மாதாவ ைடய வய ைற அ லவா கிழி கிறா க . வ ஆ எ வைர ேபாகிற எ ப என ெத யா . எவ ெத யா . ஆனா இைத ப றி ெபா ய க எ ன ெசா கிறா க ெத மா? மிய கைடசிய எ ேகேயா ஏராளமான த ண இ கிறதா . இ த ஆ அதிேல ெச கல கிறதா . கீ ம ர க , ப ஷு க , இவ க ைடய மி அ த ப க வ ஆ சமதள தி ஓ கிற . அ ேகதா ெபா ய களான ேதவச க வா கிறா க . அவ க ெசா ெபா ைய இ ேக . அ ேக ர கா க ைடய க மாதி ெப ய ெப ய ப ராண க இ கி றனவா . இ எ ென னேவா ெசா னா க . நா மற வ ேட . என ஞாபகச தி வர வர ைற ெகா ேட வ கிற .” “ஒ டக தா தா! ஆனா அ அள இ கா . ஒ நா ஒ கீ ம ர ஒ டக திைற ெகா வ தா . வய ஆ மாத எ ெசா னா . அ நம திைர அள இ த .” “ஆமா மகேன! ெவள நா கள றிவ கிறவ க , ெபா ெசா ல நிைறய க ெகா வ டா க . அ த... எ ன ெசா னா ?” “ஒ டக .” “ஆ ! ஒ டக தி க எ வள நளமாக இ மா ெத மா? வ ஆ றி இ த கைரய நி ெகா அ த கைரய லி கைள ேம மா . இ ெபா தாேன?’ “ஆமா தா தா! அ த ய க மிக நளமாக தா இ த . ஆனா இ கைரய லி ெகா அ கைரய ள ைல ேம எ ற வ ஷய தமான ெபா .” “இ த ெபா ய களான ம ர க , ப ஷு க தா தாமிர ஆ த ைப திய ைத பர ப னா க . இேத ஆ த கைள ெகா தா ப ஷு க எ க ேம - ம ர க ம ேபா ெதா தா களா . தக பனா கால தி ந ைடய கிராம தா இர திைரக ஒ தாமிர ேகாட வத அ ெபா கீ ம ர கள டமி வா கினா களா .” “தாமிர ேகாட ய இ த க ேகாட உபேயாகம ற , இ ைலயா தா தா?” “ஆமா ! உபேயாகம ற தா . அதனா தா ேவ வழிய ைமயா தாமிர ேகாட வா க ேவ வ த . கள ம கீ ம ர க தா த நட திய ேபா உ க ம க எ கள டமி தாமிர ஆ த கைள வா கினா க . ேம ம ர க க ந ேவ எ ேபா ச ைட வ ததாக ேக வ ப டேத கிைடயா . ஆனா ப ஷு கீ ம ர க எ ேபா தி ெதாழிேல ெச வ கிறா க .

ராதனமான ன தமான மான ெசய கைள வ வ எ ெபா திய திய கா ய கைள ெச ெகா வ கிறா க . அவ களாேலேய, அவ க ைடய ெச ைகய னாேலேய நா க எ க ைடய உய கைள கா பா றி ெகா வத காக, நா க வா வத காக அவ கைள ப ப ற ேவ ய கிற . கீ ம ர க ப ஷு க உேலாக ஆ த கைள ைகவ வைர, நா வட யா . அ வ த ைக வ வதான நம த ெகாைல ஒ பா . ஆனா இ த உேலாக ஆ த கைள ப றி ெச ய ப ப ரசார இ கிறேத, அ மிைக ப தி ெச ய ப கிற . இ த பாவ ப ரசார ைத ெச பவ க அ த இர ல ேதா தா . அவ க ஒ ேபா ேதவைதகள ஆசி வாத கிைட கா . இ நிைற த பாதாள தி த ள ப வா க . இவ கைள பா பா இவ களா ஏ ப ட பய தினா தா க லா , ம ணா மான ந ைடய கிராம க உ ப தியாய . நிைன தேபா நிைன த இட தி எ ெச ல ய இ த டார வா ைக ேபா அைச க யாத கிராம வா ைக வ வ ட . கீ ம ர க ப ஷு க எ ேபா பா வ தா கேளா ெத யா . உேலாக ஆ த கைள ெகா மா ேதவ ய ெந ைச கிழி கிறா க . இ த மாதி பாவ ைத, இ வைர யா ெச ததி ைல. மகேன! மி நம தாய லவா?” “ஆமா தா தா! மிைய தா எ தா ெசா வா க . ேதவ எ ெசா லி ைஜ ெச வா க .” “இ த மி தாய ெந ைச த ைககளா இ த பாவ க கிழி கிறா க . ப ...... ெபய மற வ ட . ஞாபக மிக ைற ேபாகிற .”

“வ வசாய .” “ஆ ! ஆ ! வ வசாய ெச கிறா களா . வயலாக த கிறா களா . ேகா ைம, ெந இவ ைற வ ைத கிறா களா . இ வைர நா க கா களா ேக ட ட கிைடயா . எ க ேனா மி தாைய இ வா பள த கிைடயா . அவைள இ வா அவமான ப திய கிைடயா . மாேதவ ந ைடய ஆ , மா க , திைரக ெகா கிறா . நம கா , கன க , கிழ க ெகா கிறா . கா , கன க பறி க பறி க ைறயா . ஆனா இ த கீ ம ர க ைடய, ப ஷு க ைடய பாப தினா அவ கைள பா நா ெச கிற பாப தினா ேன இ வைர உயரமாக வள த க இ ெபா அ வள உயரமாக வள வதி ைல. னாைள ேபா ெகா த கா நைடகைள இ ெபா காண வதி ைல. எ க ம ர ல வ ஒ நா உண காண ய அ தைன ெப ய மா க அ இ தன. கா ேல தி கி ற மா , கர தலியைவ ட மாதி ெப யதாக இ ைல. மன த கைள தா பாேர . மாதி ெவ கால வைர உய ேரா இ கிறா களா? இவ ெக லா காரண எ ன ெத மா? மாேதவ ய ேகாப தா . மகேன! ேவ ஒ மி ைல.” “தா தா! ந க இ வைர எ தைன பன கால ைத பா தி கிற க ?” “ றி ேம இ . அ த கால திேல எ க கிராம திேல, ப ைசக இ தன. இ ெபா ம ணா , க களா வ எ பய வ க இ கி றன. வய க இ லாதேபா எ க ைடய கிராம , ைசக இ ைற ஓ ட தி ம நா ம ெறா இட தி மாக இ . வய க வ தன. அவ றி வ ைத தி கிற ேகா ைமைய

மா க ம ற மி க க அழி வ டாம கா பா ற ேவ ய கிற . இ த வய எ றா எ ன? இ த வ வசாய எ றா எ ன? மன தைன ஒேர இட தி க ைவ கிற ைளதா மகேன! அவ ைற ேபா வ அவனா எ ேக ேபாக யா . மன த ஒேர இட தி இ பத காக பைட க படவ ைல. ேதவைதக மன த க காக ெச யாத கா ய கைள இ த கீ ம ர க ப ஷு க ெச கா வ டன .” “ஆனா தா தா! இ ெபா நா வ ப ப டா இ த வ வசாய ைத வ வட மா? இ ெபா நம பாதி உண , தான யமாய கிறேத?” “ஆ மகேன! அைத நா ஒ ெகா கிேற . ஆனா ந ேனா க இ த தான ய ைதயா சா ப டா க ? இ கி ப ப ைத ைம க ெத ேக ேகா ைம கா இ கிற . அைத யாராவ ேபா டா உ டா கினா க ? தாேன ைள , தாேன வள தாேன தி கிற . அ த ேகா ைம ந ைடய வய கள வ ைள ேகா ைமையவ ட ெகா ச சிறியதாக இ தா அைத மா க ேம கி றன. நிைறய பா ெகா கி றன. திைரக சா ப கி றன. ந றாக ெகா வள கி றன. ஆ ேதா எ க ைடய கா நைடக அ ேக ெச கி றன. மாேதவ மன த க காக தான ய ைத உ ப தி ெச யவ ைல. வல க காக தா தான ய ைத உ ப தி ெச கிறா . நா சா ப வத இ த ஆ க மா க திைரக இ கி றன. இைவய லாம கா கள மா , ப றி, கர இ எ தைனேயா வல க இ கி றன. திரா ைச, ெகா யா தலிய பழ க இ கி றன. மாேதவ இ த உண கைள நம ெவ மகி சிேயா ெகா தி கிறா . ஆனா இ த பாவ

கீ

ம ர க ப ஷு க ந ைடய ராதன ைறைய உைட வழி கா வ டா க . இதனாேல தா மன த கள ம ேதவைதக ேகாப உ டாகிய கிற . இ த வ ஆ வாசிக ைடய தைலய இ எ ென ன எ தி இ கிறேதா? யா ெத ? இ ப ைத ஆ களாக நா கிராம ேபாகவ ைல. இ த கா ேல இ ப இ த ைசய ேலேயதா இ கிேற . பன கால தி கீ ேழ ஒ ைச ேபா வ ேவ . ந ைடய ேனா கள ஆைண, க பா கைள இவ க உைட க வ கிறா க . அவ க வசி கிராம தி ேபாக என மனமி ைல. ந ேனா க ெசா லி ேபான நதிகைள இ வைர நா ப ப றி வ கிேற . எ ன ட ெத ெகா ள வ ப வ பவ க அவ ைற ேபாதி கிேற . ஆனா ேனா கள வா கிய கைள அல சிய ெச பவ எ ண ைக அதிக வ கிற . இ ேபா கீ ம ர க ப ஷு க இ த வ வசாய ேதா தி தி அைடயவ ைல. வ ஆ ற கைரய ெச வ ைத ம ம ெச எ ேகா ெகா வ எைதேயா அ ள ெகா வ கிறா க . ஒ திைரைய ெகா வ தாமிர பா திர வா கினா உண த பா வராம எ ன ெச ? பசி ேபா இ த தாமிர பா திர ைதயா உ ண ? இ ெகா ச கால தி ல ேதா உண உைட இரா . உண உைட மலி கிட அவ க ைடய வ கள அ ெபா இ த தாமிர பா திர க தா இ .” “தவ ர, தா தா! நா இ ஒ ேக வ ப ேட . கீ ம ர கள ெப க கா கள க தி ம ச ம ெவ ைள நிறமான ஒ நைக அண ய ஆர ப தி கிறா க .

ஒ காதி அண நைக ஒ திைரய வ ைல ஆகிற . தா தா! அைத தாமிர எ ெசா வதி ைல. த க எ ெவ ைள நிறமான நைகைய ெவ ள எ ெசா கிறா க .” “இ த அத மிகைள யா ெகா லமா ேட எ கிறா கேள! இவ க எ லா வ ம கைள நாசமா காம வ டமா டா க . ந உண , உைட இவ காக எ ன ைவ தி கிேறாேமா, அைத வ ைவ க ேபாவதி ைல. ந ெப க அவ கைள பா இர திைர வ ைல இர டல க வா கி கா கள மா ெகா வா க . ேஹ! க ைண அ ன ேய! இன அதிக நா க எ ைன இ த மான ட உலக தி ைவ தி காேத! எ ைன ேனா கள ட தி ேச ப வ .” “இ ஒ ெப ய பாப இவ க ெச தி கிறா க தா தா. ம ர ப ஷு எ கி ேதா மன த கைள ப ெகா வ இ கிறா க . அவ க தாமிர க தி, தாமிர ேகாட எ லா ெச கிறா க . அவ க சிற த சி ப க தா தா! ஆனா ம ர க அவ கைள வல க மாதி எ ெபா ேவ ேமா, அ ெபா ைவ ெகா கிறா க . ேவ டாத ெபா அவ கைள வ வ கிறா க . வய ேவைலயாக , க பள ெந ேவைலயாக , ம ற எ ன ேவைலயாவ இ க இவ கைள ப வ ேவைல வா கிறா க . அவ கைள அ ைம எ அைழ கிறா க .” “மன த கைள வா வ வ ப மா? நா ஆகார , உைட இதைன வ பைதேய தவறாக க கிேறா . ஆனா இ த ம ர ல தின இ வள இழிவான நிைல ேபா வ வா க எ ந ேனா க நிைன ட பா தி க மா டா க . வ ர அ கி வ டா அைத ெவ எறிவ தா ச யான ம .

இ லாவ டா உட வ அ கி வ .இ த ம ர - ப ஷு கைள வ கைரய இ கவ வ மகா பாப மகேன! நா அதிக நா க இைத பா கஇ கமா ேட .” ம ர தா தாவ கைதக மிக ரசி க யதாக ந ல ப ப ைனயாக ெத த . ஆனா இ த ஆ த க இ லாம மன த க , வ ல கின க தலிய எதி க கிைடேய உய வாழ யா எ பைத ெத ெகா வத ேபா மான அறி அவ இ த . றா நா . அவ வ ைட ெப ெகா டா . அ ெபா அ த ெப யவ ஹூதன ெந றிைய வ ைத தமி ஆசி வாத ெச தா . ேராசனா அவைன ெவ ர வைர ெச வழி அ ப னா . ப ேநர ஒ வ ெகா வ க ன கைள க ண னா நைன ெகா டன .

3 தா தாவ இ ப ைத கீ ம ர க கைள

வா ச யாக பலி த . வ ட க கழி தா தா எ ன? , ப ஷு க ேம ம ர கைள ந கி ெகா ேட வ தன . ேம ம ர, ல தவ க த திரமானவ க . அவ க ைடய உண , உைட ெசல க அதிகமாவதா , அவ க ெந ஆைடக உய த ரகமாக இ தா ட, அவ றி வ ைல - அதாவ அவ றி மதி அதிகமாகிற . கீ ம ர க , ப ஷு க க பள ஆைடகைள த க அ ைமகைள ெகா ேட ெந ய ெச வதா அைவ ம ட ரகமாக இ தா ட - அவ றி வ ைல அதாவ அவ றி மதி ைறவாய கிற . இேத ேபா இ எ தைனேயா ெபா க அ த அ ைமகைள ெகா ெச வ க ப கி றன. அ கி வ யாபா க மலிவான வ ைல ள இ த சாமா கைள ஆைடகைள ஒ டக ,

திைர இவ றி ம ஏ றி அ த ப ரேதச க ெகா ேபாகிறா க . ெபா கள வ ைல மலிவாக இ பதா ஏராளமாக வ பைன ஆகி றன. ேம ம ர க க இ ெபா தாமிர ஆ த க , பா திர க இவ றி ேதைவ அதிகமாகிவ ட . இத இர காரண க உ . ஒ , இ த தாமிர ெபா கள வ ைல ஆ ேதா ைற ெகா ேட வ கிற . இர டாவ , மிைய ேதா வ தலிய ேவைலக தாமிர ஆ த க நா பட உைழகி றன. இ ப ைத ஆ க ேன எ ேகா சில வ கள ேலதா தாமிர பா திர கைள அ வமாக பா க ! ஆனா இ ெபா அ த பா திர க இ லாத வேட கிைடயா . இேதா த க ெவ ள நைகக அண கிற வழ க அதிகமாகி வ ட . ேதைவ ப இ த சாமா க பதிலாக இவ க த கள ட ள தான ய , க பள , ேதா , ஆ , மா , திைர தலியவ ைற ெகா க ேவ ய கிற . இதனா ேம ம ர க , க இவ க ைடய வா ைக நிைல நா நா ேமாசமாகி ெகா ேட வ த . த கைள கீ ம ர க ப ஷு க த திரமாக ர ெகா பதாக இவ கள சில ச ேதக ப டன . ஆைகயா இவ க ெவள உலக ேதா ேநேர வ யாபார ெச ய ய றன . வ நதி ப ரேதச திலி கீ ேழ உ ள ப ரேதச க ேபாக ேவ மானா கீ ம ர , ப ஷு க ைடய மிைய கட தா ேபாக ேவ . ேவ வழி கிைடயா . ஆனா த க ப ரேதச ைத கட க ேம ம ர க வ யாபார தி ெச வைத கீ ப ரேதச தா அ மதி க வ பவ ைல. இத காரணமாக பல ைற இ த இ தர ப ன இைடேய சிறிய

ற இ த இ தர இ ற ச ைடக நைடெப றன. ெவள உலக ேதா ெதாட ைவ ெகா ள ேவ பாைதைய காண , ேம ப திய ன ய றன . ஆய அதி ெவ றி கிைட கவ ைல. கீ ப திய ன ேம ப திய ன நட இ த ேபாரா ட திேல கியமான வ ஷய எ னெவ றா கீ ப திய ன த க ஒ ைம ஒ ைம பா அ றவ களாக இ தன . ஆனா ேம ப திய னேரா, த க ேபா ெபாறாைம அ றவ களாக இ தன . ஆைகயா எதி கைள தா க த . இ த ேபா த ைடய வர தினா , அறிவா றலா ஹூத த ம க வ பமானவனாகி வ டா . ப நிைற த இ த சி ன வயதிேலேய ல தா அவைன த க தைலவனா கி ெகா டன . கீ ம ர க , ப ஷு க இவ க ைடய அநதியான வ தக ைறைய த காவ டா ேம ம ர க க வாழ யா எ ப ஹூத ெத த . தாமிர தி பய அவசிய நா நா ெப கி ெகா ேட வ தன. ஆ த க , பா திர க , நைகக காக ம ம ல. இ ெபா ம க மாமிசேமா க பள ேயா எ ேபாவைத வட தாமிர தினாலான க திைய , வாைள எ ேபாவைதேய வ கிறா க . ல ேதா வா ைக நிைல ேமாசமானத காரண கீ ப ரேதச தா அநதியான வ யாபார ைறதா எ பைத ஹூத வ ள கினா . த க பாைதய தைடயாய அவ கைள ஒழி காவ டா தா க எ லா அவ க ைக பாைவயாகி வ ேவா எ பைத யாவ ஒ ெகா டன . நிைலைம இ ப ேய ேபா ெகா தா கீ ப ரேதச தா ட

இ அ ைமகைள ேபா தா க அ ைமகளாகி வ ட எ அ சின . ேம ம ர க க ைடய இ த க ைத ஏ ெகா , இ ச க தா ஒ ேச ேபா ெச ய தி டமி டன . ேபா ேசனாதிபதியாக ஹூத நியமி க ப டா . இர ல தைலவ க ேமலான இ பதவ ‘இ திர ’ எ ெபய டன . இ வ தமாக ஹூத தலாவ ‘இ தி ’ பதவ ைய ெப றா . ஹூத ேவகமாக பைட திர வதி ைன தா . இ திர பதவ ைய ெப ற டேனேய ஹூத , கீ ம ர கள அ ைமக இ வைர ெகா வ ஆ த க உ ப தி ெச ய ஏ பா ெச தா . இ த அ ைமகைள இவ க ந றாக நட தினா க . அத காரணமாக ேம ம ர கள ம கள பல ேத த சி ப க உ வானா க . த க அ ைமகைள தி ப அ மா கீ ம ர க வா ெமாழியாக ம ேக ெகா ளாம ஆ த கைள ப ரேயாகி க நிைன தன . ஆனா கீ ம ர க ப ஷு க இவ கள ைடேய வ யாபார மன பா ைம வள வ டதா , ேபா மன பா ைம றி, ேபா வர க ைறய ஆர ப தன . இ த ச ைடய ெவ றி காண யாத இவ க ேமேல ளவ க தாமிர வ பைத நி தி வ டா க . இதனா ெகா ச நாள இவ க ைடய வ யாபார ைற ேபான தா இவ க க ட பல . ஏென றா ேம ம ர க , க இ ச க தின இ வைர வா கி ைவ தி த பா திர கள ள தாமிர ைத ெகா இ வ ட க ஆ த கைள தயா ெச ெகா ள . கைடசிய இ திர அவ ைடய இர ச க தின ேச ம ர- ப ஷு கைள அழி க

தி டமி டன . ஹூத தா ஆ த ெச கைலைய க ெகா வ டா . அவ ைடய ஆேலாசைனய ப க தி, ஈ , அ தலியவ ைற தயா ெச தா க . அவ மிக பல வா த வர கள தா தலிலி கா பா றி ெகா ள தாமிர தினா மா கவச ட தயா ெச தா . இ திர தலி ஒ ச க தினைர தா வத தி டமி டா . அ த ச க தின ப ஷு ச க தின . ள கால தி அதிக எ ண ைகய ப ஷு க வ யாபார ெச வத காக ெவள ேய ெச வ வா க . இ திர இைதேய ந ல சமய எ நிைன தா . ேம ம ர க க அவ ேபா கைலைய க ெகா தா . ப ஷு க ம ர க வ ேராத ந ட காலமாக இ வ தா , தி ெர அவ க தா க ப வா கெள ேறா, இத காரணமாக வ ஆ ப ரேதச தி அவ க ெபய ட இ கா எ ேறா அவ க ெகா ச எதி பா கவ ைல. இ திர த தைலைமய றி ப ட சில வர கைள ைவ ெகா ப ஷு கைள தா கினா . த க ம இ வத தி ெர ேபா ெதா க ப பதி உ ேதச ைத ெத ெகா வத , ப ஷு க ேநரமாகவ ைல. இ த ேபா ேதா றா தா க ேடா அழி க ப ேவா எ பைத அவ க உண தா க . ஆைகயா அவ க த க உய ைர பயணமாக ைவ ேபா தன . ஆய த க ைடய அைன கிராம கைள ஒ ேச பத ேநரேமா, ச த பேமா கிைட கவ ைல. இ திர ைடய ேசைனயான ப ஷு கள கிராம கைள ஒ ெவா றாக தா கி ஆய ர கண கி ம கைள ெகா வ த . யாைர ைக ெச யவ ைல. கீ ம ர க

நிைலைமய பய கர ைத உண தேபா கால கட வ த . ேபாதிய ஏ பா ெச ய ட அவ க ேநரமி ைல. இ நிைலய அவ க ைடய கிராம க தா க ப ம க ஏராளமாக ெகா ல ப டன . ஆனா ெப கைள ம ெகா ல வ ைல. அவ கைள த க ெப கேளா ேச ெகா டன . ழ ைதக த வேயாதிக க வைர அக ப ட அைன ஆ க ெகா ல ப டன . இவ கள ட ேவைல ெச த அ ைமகள யா யா த க ெசா த நா ேபாக வ ப னா கேளா அவ கெள லா தி ப அ ப ப டன . கீ ம ர கள ப ஷு கள எதி கள ட அக படாம உய த பய சில ஆ க ெப க வ ஆ ப ரேதச ைத வ ேம திைசைய ேநா கி ஓ ன . இ வ த உய ப ைழ ஓ யவ கள ச ததிய ன தா ப னாள ஈரான ப ஷு _ ெப ஷிய எ ம ரா - மி ய எ ப ரபலமைட தவ க . த க ைடய ேனா க ம இ திரன தைலைமய நட த ெகா ைமைய அவ க ைடய ப ச ததிய னரான இவ க மற கேவ இ ைல. இதனாேலேய ஈரான ய க இ திரைன த க ைடய ெப ய வ ேராதியாக நிைன தன . இ ேக வ ஆ ப ரேதச வ ேம ம ர க , க இ த இ ச க தா ைடய ஆதன வ வ ட . இ ச க தா வ ஆ றி இ ப க ைத ஆ ெகா றாக ப ெகா டன . வ ஆ ப ரேதசவாசிகளாகிய இவ க , தன ைறகைள கிெயறி வ பைழய ைறகைள தி ப நிைல நி வத ேவ ய ய சிகைள ெச தன . ஆனா தாமி ஆ த கைள வ வ , க ஆ த கள க தி தி ப ெச ல அவ களா யவ ைல. தாமிர ைத ெப வத காக இ த

த ர த த இ த மைல ப ரேதசவாசிக , ெவள ப ரேதச ேதா ெதாட ைவ ெகா ள ேவ ய அவசியமா இ த . ஆனா அ ைம தன ைத அவ க எ ெபா ேம ஏ ெகா ளவ ைல. ெவள ப ரேதச தா இ வ நிர தரமாக ேய வைத இவ க அ மதி கவ ைல. ஆ க ப ஹூத த க தைலவ எ பைத இவ க மற அவைன கட ஆ கி வ டன . அ ெபா வ ச மிக வள வ ட . எ லா ைடய ேதைவகைள வ ப ரேதச தா நிைறேவ ற யவ ைல. அதனா பல ெத ேநா கி ெச லேவ ய நி ப த ஏ ப வ ட . இத ேன ஒ ெவா ச க த திரமாக இ த . ச க தைலவ அ த ச க தி கிய வ இ தா , அவ ைடய தைலைம ச க தி வ ப ைத ெபா ததா இ த . ஆனா வ ஆ ப ரேதச தி நட த ேபா , பல ச க க , ஒ பைட தளபதி-இ திரைன உ வா கி வ ட . (இ றிலி எ ப தைல ைற நட த ஆ ய ச க தி கைத இ . இவ க ைடய ச ததியா சில , அ ெபா இ தியாைவ ேநா கி ேனறி ெகா தன . வ வசாய தாமிர தி உபேயாக அவ கள ைடேய ந பரவ வ தன. ஆ ய க அ ைம தன ைத றி ஒழி வடவ ப னா க .) ◆ ◆ ◆

5 தான நா

: ேம

வாத

சாதி: இ ேதா ஆ ய கால : கி . 2000 வா

ஆ ற

கைரய

இட

ப க

- த

ப ைம

நிைற த களா ெப கி ஓ நர வ ய னா ெவ ெதாைல வைர ப ைமயான ேபா ைவ ேபா திய ேகா ைம பய கள காரணமாக மிக அழகாக, பா ேபா மனைத ெகா ைளெகா வதாக இ த . ஆனா இ த இய ைகய அழைகவ ட தா க ெசய ைகயாக உ டா கிய க வ கைள ேதவதா மர தினாலான ைரகைள ைடய த க வ கைள ப றி தா ஆ ய க மி த ெப ைம ப டா க . இதனாேலேய இ த ப ரேதச தி ‘ வா ’ (அழகிய வ கைள ைடய ப தி) எ ெபய டா க . வ ஆ ப ரேதச திலி கிள ப ய ஆ ய க , பாம , இ தலிய மைல ப ரேதச கள க னமான வழிகைள , னா , ப சேகாரா தலிய ஆ கைள கட இ த சமெவள ப ரேதச ைத அைடவத தா க ப ட ப கைள இ மற வ டவ ைல. அ த க னமான மைல பாைதகள அபாயகரமான பயண கள த க எ வ த ேசத மி றி க ேதா ெகா வ ேச த த க தைலவ இ திர ந றி ெச ைறய

ம கள ர தி (ம க ) ஆ ய க இ த வ ழாைவ ெகா டா வ கிறா க . அ ம கள ரவாசிகளான ல ேதா த க ைடய அழகான வ கைள ேதவதா வ ப ைமயான கிைளகளா வ ண வ ணமான ெச , ெகா களா அல க தி தன . தான ஒ றி ப ட ெகா ைய எ அல க பைத பா த அவ ைடய ந ப ேமத அவ றிலி ஒ ைற எ ைகய ைவ ெகா - “ந பா !உ ைடய இ த ெகா மிக ெமலிதாக மி வாக இ கிறேத! ந ப ரேதச தி இ த மாதி ணக ெந ய ப டைத நா பா தேத இ ைலேய! இ வ த ேராம க ெகா ஆ க மாதி யானதாக தா இ க ேவ ”- எ ஆ ச ய ப ேக டா . “இ ைல ந ப! இ ஆ ேராம தா ெந ய ப ட இ ைல.” “அ ப யானா !” “இ ஒ வ ேநாதமான ேராம . மர தி வ ைளகிற .” “ந ைடய ப ரேதச தி எ ப ஆ உடலிலி ேராம கிைட கிறேதா அேத மாதி இைவ கா மர கள லி கிைட கிறதா?” “அ ப தா ெசா லி ெகா கிறா க , ஆனா நா ேந பா ததி ைல.” ேமத த ைகய ைவ தி த த கள ைய ெதாைடய ைவ அ தி றிவ , இட ைகய லி ேராம ைத வல ைக வ ர களா நிர வ ெகா ேட- “கா கள ள மர கள ேராம ைள பதாக இ தா அ த ப ரேதச தி வசி பவ க எ வள அதி டசாலிக ? ஏ ந ைடய ப ரேதச தி அ த மர கைள உ டா க யாதா?” எ ேக டா .

“இ த ப க பன , ெவய , இவ ைற அ தா மா எ ப என ெத யா , ஆனா ந ப! மாமிச ைத மர திலி உ டா க யாேத!” “யா க டா க ? மர திலி ேராம உ டா ேதச தி மாமிச ேவெறதிலி தாவ உ டாக . இத வ ைல எ ன?” “க பள ைத பா கி மிக ைற தா . ஆனா அைத ேபா இ உ தியாக இ ைல.” “எ கி வா கினா ?” “அ ர கள டமி . இ கி ஐ ப ேகாச ர தி அவ க ைடய நா இ கிற . அவ க இ த ஆைடைய அண கிறா க .” “இ வள மலிவாக இ ேபா நா ஏ இ த ஆைடைய அண ய டா ?” “இ த ஆைட ந ைடய ப ரேதச ள ைர தா கா .” “அ ப யானா அவ க எ ப உ கிறா க ?” “அவ க ைடய நா பன மிக ைற . அ பன க ைய பா கேவ யா .” “ந வ யாபார தி காக கிழ , ேம , வட இ த திைசகைள வ வ ெத திைசையேய ேநா கி ெச கிறாேய ஏ ?” “அ லாப அதிகமாக கிைட கிற . ெபா க வத வ தமாக கிைட கி றன. ஆனா ஒ ெப ய க ட . அ த நா ெவ ப ைத தா க யா . எ த ேநர ள த த ண காக மன ெகா .” “அ த ம க எ ப இ பா க தானா?” “க ைட ைடயாக க நிற . அழக ற உட . ைக காணேவ யா . க ேதா அ கி இ . இேதா ஒ ெக ட வழ க அவ கள ட தி இ கிற . மன த கைள வா க வ க ெச கிறா க ,”

“எ ன? மன த கைள வ பதா!” “ஆ !. அவ கைள அ ைமக எ அைழ கிறா க .” “அ ைமக எஜமான க ேதா ற தி ேவ ைம உ டா?” “இ ைல! ஆனா அ ைமக ஏைழகளாக உ ைமய றவ களாக இ கிறா க . அவ க ைடய உட , ஏ உய ட எஜமான க ெசா தமாக இ கிற .” “அ ப ப ட ம கள க ைத பா க ட யாதப இ திர கா பா வானாக!” “ந ல ந ப! ந இ த கள ைய ழ றி ெகா ேட இ கிறாேய, ேவ வ ேபாக ேவ டாமா?” “ஏ ேபாகேவ டா ? இ திர ைடய அ ளா தா ந ல உண கா நைடக , ஏராளமாக கிைடகி றன. அ த இ திர ைடய வ ழாவ எ த பா கியசாலி கல ெகா ளாம இ பா ?” “உ வ கா எ ப ய கிறா ? இ ெபா அவ ெவள ேய ெத ப வேத இ ைலேய?” “ந நிமி ட ஆர ப வ டாயா?” “நா நிமி டவாவ ? நதாேன ெத தி இ த கிழ வயதி ேபா ஓ இள ெப ைண மண ெச ெகா டா ?” “ஐ ப வயதி கிழ ப வ வ வ கிறதா?” “ஆனா ஐ ப இ ப இைடய எ வள வ தியாச ?” “ஏ , அவ அ ேற ம தி கலாேம?” “அ ைறய தின ந உ ைடய தா ைய மைசைய ம க சிைர வ , பதிென வய இைளஞ ேபா கா சியள தா . ேம உஷாவ ைடய தா , த ைதய கவன

உ ைடய ஐ ப வய ப வ திலா ெச ற ? உ ைடய கா நைடக மத லவா ெச ற ?” “ச , அ த ேப ைச வ . உ ைன ேபா ற இைளஞ க எ ெபா ...” “ச பா! வ வ ேட . பா தாயா இைச க வ கள ச த ேக கிற . யாக ஆர ப க ேபாகிற .” “ ண க ைவ ப ந. வச கிைட ப என !” “ச கிள . உஷாைவ அைழ ெகா ெச ேவா .” “ஹு . அவ இ வ தா உ கா ெகா க ேபாகிறாளா எ ன?” “ச !, உ த கள ைய ெகா . இ ேக ைவ ெச ேவா .” “இதனா யாக சாைலய தட க ஒ வரா .” “இ ப ெச வதா தா உஷா உ ைன ப கவ ைல.” “அவ ப , ஆனா இ த ம கள ர இைளஞ க இ கிற கேள? ந க வ டா தாேன?” ேபசி ெகா ேட இர ந ப க நக ெவள ேய அைம தி யாகசாைலைய ேநா கி நட தன . இவ கைள வழிய ேல ச தி த வ க வதிக ேகலி சி ேபா தானைன ேநா கின . தான த ந ப அறியாவ ண அவ கைள ேநா கி க சாைட ெச தா . இ ப ஓ இைளஞ சாைட கா ேகலி ெச வைத பா வ ட ேமத ஆ திர ேதா -“ம கள ர ேக இவ ஒ கள க .”எ றா . “ந ப! எ ன வ ஷய ?” “ந பனாவ , கி பனாவ ! இவ எ ைன பா ேகலி ெச கிறா .”

“இவ ேபா கி தா எ ப உன ெத ேம. இவைன ேபா ெபா ப தி ேப கிறாேய!” “இ த ம கள ர தி ந ல மன த க யா ேம என ெத படவ ைல.” இ வத ேபசி ெகா ேட இ வ யாகசாைலைய அைட தன . யாகசாைல ப க தி வ சாலமான திற தெவள . ேதவதா கள இைலகளா ஆ கா ேதாரண க க , அழ ப திய தா க . கிராம தி ஆ க ெப க மாக ம க வ ெகா ேட இ தன . ஆனா மாைலய தா ெப ய டேம இ . ம கள ர தி ம க ெகா டா இ வ ழாவ ேல, வாத ஆ றி எதி கைரய வசி ம ர க மாைலய வ கல ெகா ேபா , ட ம க கடலாக கா சியள . ந ப க இ வ வ வைத பா த உஷா, ேமத அ கி வ அவ ைடய கர கைள ப றி ெகா , இள காதலிைய ேபா ெகா ச ெதாட கினா . “ப ய ேம ! காைலய லி உ ைன ேத ேத அ வ ேட . காணேவ யவ ைல.” “நா எ ன ெச தா ேபா வ ேட ?” “இ த மாதி ெசா க உ வாய லி ஏ வ கி றன ேமதா? ந உய ேரா இ ேபாேத எ ைன வ தைவயா கி வ டாேத.” “ ல தி வ தைவய கைள மண ெகா ைம ன க ப சமி ைல.” “ஏ ! ம கலிக ைம ன க கச கிறா களா எ ன?” எ இைடமறி தா தான . “ச யாக ெசா னா தானா! இ ெபா வ வ டா , எ ைன ஓ ேம க. வ ைடவ கிள ப ெச றவ இ ேநர எ ெக றிவ வ தாேளா! இன மாைலய

பா க ேவ ேம! ஒ வ , எ ேனா நடனமா எ பா . ம ெறா வ . எ ட எ பா . அவ க ச ைட கலக ஏ ப . ெக ட ெபய எ தைலய வ வ !” உஷா ைகைய வ வ ேகாப ட “அ ப யானா எ ைன ந ைடய ைவ ட நிைன கிறாயா? நாசமாக ேபா, நா எ வழிைய பா ெகா ேபாகிேற .” எ றி வ ட தி ேபா மைற தா . வ ஆ ற கைரய இ திர ஆ சி கால ைத ேபா , ெகா த திைரய மாமிச ைத சா ப ச த ப , வாத ஆ ப ரேதச வாசிக இ திர வ ழாவாகிய இ ம தா கிைட . இ த வ ழாவ ெக ேற ந ல திைரைய ம க எ லா ேத ெத கிறா க . சாதாரணமாக வாத ஆ ப ரேதச தி திைர மாமிச உ ப த க ப கிற . ஆய ஆ ஒ நாளான இ த இ திர வ ழா அ , ேவ வ ய அவ பாகமாக எ லா அைத ப தி ட ஏ ெகா வா க . ம க தைலவ தன சைபேயா , இ திர ப யமான அ த பலிைய ெகா பத யாகசாைலய ேன அம தி கிறா . யாக ைத நட வத ய ைறக , பலி ெகா ேபா ெசா லேவ ய ம திர ம க தைலவ ந றாக ெத . இைச க வ க ழ க, ம திர ஓதி, திைரைய த ப தி பலிய எ லா சட க தன. அ பா திைரய ேதாைல அ ற ப திவ , அத ைடய உடலி அவயவ கைள டா கி சிலவ ைற ைற ப சைம சிலவ ைற சைம காம அ னய ஆ தி ெச தா க . ேவ வ ய அவ பாக ைத எ லா வழ கி

பத மாைல ேநரமாகிவ ட . அத அ த திற த ெவள ய ஆ க ெப க மாக நிைற வ டன . எ லா த த அழகான ஆைட அல கார க ட கா சியள தா க . தாமிர தினா ெச ய ப ட ேவைல பா ட ய ஒ யாண . அேநக ெப கள கா கள த க டல க மி ன ன. இளேவன ற¢ கால தி கைடசி நா களாய அ ைறய வ ழாவ காகேவ மல தைவ ேபா ற வ த வ தமான மல க எ நிைற தி தன. வ க வதிக த க ந ட த கைள வா , அ த கைள ெகா அல க தி ப பா ேபா அைனவைர பரவச ப தேவ ெச . இ திர வ ழாவாகிய இ ந னாள அவ க காத த திர ைமயாக உ . மாைலய அல கார ட வ த உஷா, தானன ைகைய ப இ அ வைத பா த ேமத ைடய க . ஆனா பாவ எ ன ெச வா ? இ திர வ ழாவ யாைர ேகாப ெகா ள யா . கட த ஆ இ திர வ ழாவ ேல இ ப றி ம க தைலவ அவைன க த நிைன வ த . உ ைமய இ ேத பா கல த ேசாம பான ஆறாக ெப கிய . கிராம கள லி சியான க றி மாமிச ம பான ெகா வ ைவ க ப தன. வ வதிகள காத ெவறி தைல வ தா ய . மாமிச ைத சி பா தா க . ப , ேசாமபான ைத அ தினா க . ஆைச இ தா வா திய வாசி ப அ ல எ ெபா வாசி க தயாரான நிைலய இ தா க . சில ஆ வா க . சில தன அைழ வ தஅ த கிராம ெச வ மாக இ தா க . இத ெக லா வசதியாக ஏ பா ெச ய ப த . இ நா ய ஆ இட

ெப யதாக இ த . கியமாக இ த இ திர வ ழா இள காதல கள தி வ ழா தாேன! இ இர பக அவ க எ லாவ த க பா கள லி வ தைல உ .

2 இ த ேம வாத ஆ ப ரேதச தி ஆ மா க , திைரக , தான ய இவ எ வத ைற இ ைல. ெசழி மி த ப ரேதச . ஆைகயா இ வசி பவ க கஜவ களாக இ தன . இ வள ைவபவ க ட வா தா இவ கள ட சில ெபா க ைறவாக இ தன. அவ றி கியமானைவ தாமிர , த க , ெவ ள , ர தின வைகக . ேம இ த ெபா கள ேதைவ நா நா வள ெகா ேட வ த . இ த ெபா க காக வாத, பா (கா ) ஆகிய இ ஆ க ேச இட தி இ அ ர நகர தி ேபாகேவ ய த . ப னா ஆ ய க இ நக ‘ கலாவதி’ எ ெபய கிறா க . ஆைகயா நா இ நகைர கலாவதி எ ேற அைழ ேபா . வாத , ப சேகாரா தலிய ஆ றி கைர ப ரேதச தி வசி , , கா தார , ம ர , ம ல , SM, உஷன தலிய மைல சாதி ம க ஒ ெவா ஆ பன கால ம திய த க ைடய திைர, க பள தலிய வ க ய ெபா கைள எ ெகா கலாவதி நகர தி ெவள ேய உ ள ைமதான தி வ வா க . அ ர ல வ யாபா க இவ க ைடய ெபா கைள வா கி ெகா பதி ேதைவயான ெபா கைள ெகா பா க . இ வ த இவ க ப மாறி ெகா ைற எ தைனேயா ஆ களாக ந நைடெப வ தி கிற . இ த வ ட ல ம க வ தைலைமய கலாவதி ெச றன . சில காலமாக த ைம அ ர

வ யாபா க ஏமா கிறா க எ ற எ ண இ த மைலவாசிகள ட பரவ இ த .. அ ர நகர வ யாபா க இ த மைலவாசிகைளவ ட திறைமசாலிக எ பதி ச ேதகேம இ ைல. ேம அ ர வ யாபா க இ த மைலவாசிகைள டா தனமான கா மிரா க எ க தினா க . இதி ஓரள உ ைம இ த . ஆனா ெச ப ைட நல நிற க க உைடய இ த ஆ ய திைர கார க , தா க அ ர நகரவாசிக தா தவ க எ ஒ ெகா ள தயாராக இ ைல. தானைன ேபா ற சில அ ர ெமாழிைய ெம ெம வாக ெகா ள ஆர ப தா க . அவ கேளா ெந கிய ெதாட ஏ ப தி ெகா ததி , அ ர க யாவ ஆ ய கைள ‘மன த களா ப ற த மி க க ’ எ க வ ெத ய வ த . இ ேவ அ ர - ஆ ய இ சாதியா ைடய வ ேராத மன பா ைம வள வத ஆர பமாய த . அ ர கள நகர க மிக அழகாக இ தன. அதி ட ெச க லினா க ட ப த வ க , வதி அைம , சா கைட வசதி, சிறிய ெப ய ள க , தடாக க தலிய அைன வசதிக அழகாக ெச ய ப தன. அ நகர தி அழைக சிற ைப ஆ ய க ம கவ ைல. க ைடயான , தலி க ய நிற , வள திய ைம இைவ ப காவ டா ட அ ர வதிகள சில ந ல அழகிகளாக இ பைத ஆ ய க ஒ ெகா டன . ஆய ெப ய ெப ய மர களா க ட ப ேதவதா கள தைழகளா ேவய ப ட அழகிய சிறிய சிறிய வ க வ ைச வ ைசயாக நி த க ம கள இ த கலாவதிைய வ ட தா த எ பைத அவ க ஒ ெகா ள தயாராக இ ைல. கலாவதி நகர தி ஒ மாத கால த வ ட அவ க க டமாக

இ . அத பல ைற ப றவ ப ரேதச தி நிைன வ வ . அேத வாத ஆ தா கலாவதி ப க தி ஓ கிற . ஆய த க ப ரேதச தி ள சி இ ேக இ த த ண கி ைல எ ப ஆ ய கள க . அ ர கள ைக ப ட உடேனேய அ த த ண னத த ைம ெக ேபா வ டதாக அவ க நிைன கிறா க . எ எ ப இ ப அ ர கைள த க சமமாக க த ஆ ய க தயாராக இ ைல. ேம அ ர கள ைடேய உ ள அ ைம வ யாபார பழ க ைத , அ ர நகர தி ஒ ப திய த க உடைல வ க தயாராக நி ேவசிகைள பா த ஆ ய க , அ ர க த கைளவ ட தா தவ க தா எ க தினா க . ஆனா தன ப ட ைறய இ ச க ைத ேச த பல ைடேய ந ைம ேதா றி வள த . அ ர க ைடய அரச கலாவதிய லி ெதாைலவ ேல ள சி ஆ ற கைரய லி ஒ நகர தி வசி வ தா . ஆதலா தான அவைன பா ததி ைல. ஆனா அரசன ப ரதி நிதியாக கலாவதிய லி அதிகா ைய இவ பா தி கிறா . ளமான ப த உட வா ெகா ட அ த அரச ப ரதிநிதி மகா ேசா ேபறி. அவ ைடய உட பல த க ஆபரண கைள ம ெகா த . ேபாைதய அவ ைடய க க ெச கி ெச கி வ ழி ெகா தன. அவ ைடய கா க ெதாைளய வள க ப ேதாள ேல ெதா கி ெகா தன. அவ அழகி ைம அறிவ ைம ஓ உதாரண எ க தினா தான . இ த அதிகா அரச ைடய ைம ன எ அ த ஒேர ஒ த தி காக தா இவ பதவ ெகா க ப பதாக தான ேக வ ப தா . இ வத நி வாக அதிகா ைய ெகா ட

இரா ஜிய ைத ப றி தானைன ேபா ற மன தன மனதிேல ம யாைத உண சி எ ப ஏ பட ? பல ஆ களாக அரச கேளா ெதாட ைவ ெகா ததா , தான அரச ச க தி ள சில பலவன கைள ெத ெகா டா . அதாவ அ ர ல தி உய த நிைலய உ ளவ க எ வள தா திறைமசாலிகளாக இ தா ட அவ கள ேகாைழக அதிக . த கள ட ள பைடக , அ ைமக இவ க ைடய பல தி ந ப ைக ைவ ேத எதி க ட ேபாராட வ கிறா க . வ ேராதி பலம றவ களாக இ தா இ த லி பைட ெவ றி ெபறலா . ஆனா எதி பலவானாக இ தா இ த லி பைடக தா ப ப க ன . அ ர கள அரச அ ல அர ப ரதிநிதி, பைட தைலவ க இவ கள வா ைகய ஒேர றி ேகா எ லா ேபாக கைள அ பவ ப . பைட தைலவ ஒ ெவா வ கண கான மைனவ ய அ ைமக இ தன . மைனவ யைர அ ைமகைள ேபாலேவ நட தினா க . அ ர அரச சமப தி சில ஆ ய ந ைகயைர பலவ தமாக சிைற ப , தன அ த ர திேலேய ேச ெகா டாென பல ெசா கி றன . இதனா ஆ ய கள ைடேய மி த மன கச ஏ ப த . அ ர க ைடய தைலநகர எ ைல ற திலி மி த ெதாைலவ இ த . இ வைர ஆ ய களா அ ேபாகேவ யவ ைல. ஆகேவ, ஆ ய ெப க கி ெச ல ப ட கைத ஆதாரம ற எ சில க தினா க . கலாவதி நக லி பல வ தமான ஆபரண க , ப சாைடக , ஆ த க தலிய எ தைனேயா ெபா க வாத ஆ ப ரேதச தி ம ெம ன, அத ேம மைல

ப ரேதச கள ள ைசக ட ெச பரவ ன. வாத ஆ ப ரேதச தி ெபா ன ற தைல ைடய ஆ ய அழகிக அ ர சி ப க ெச ஆபரண கள ேல மய கி கிட தன . இ த மய க ஆ ேதா அதிகமான எ ண ைகய ஆ ய அழகிகைள கலாவதி நகர தி இ ெச ற . ேமத உ ைமய உஷாைவ வ தைவயா கிவ ெச வ டா . இ ெபா அவ த ஒ வ ட ைம ன தானன மைனவ . இ த ஆ உஷா கலாவதி நக வ தி தா . நக ெவள ேய இ த வ யாபா கள டார கள ேல, பல அழகிய ெப கைள பா த கலாவதி நக தைலவ ைடய ஆ க இ ெச திைய த க தலாள ெத ய ப தினா க . அவ உடேன இ வ யாபார ட தி ப ேபா ேபா , மைல கணவாய அவ கைள தா கி, அ த ெப கைள ப ெகா வரேவ ெம தி டமி டா . இ ஒ டா தனமான தி டெம பதி ச ேதகமி ைல. ஏெனன அ த மைலவாசிகள அ சாைம ேபா ெச திறைம நகர தைலவ ந றாக ெத . ஆனா நக தைலவ அறி தா ச ப தேம இ ைலேய! நகர தி ெப ய ெப ய வ யாபா கெள லா இவைன ெவ தன . தான ந பனான ஒ வ யாபா ய ெப ைண நகர தைலவ வ க டாயமாக கி ெகா ேபா வ டா . அதனா அ த வ யாபா , நகர தைலவ பரம வ ேராதியாக மாறிய தா . இ வ யாபா ய வ உஷா பல ைற ெச றி கிறா . வ யாபா வ ெப க ேப ெமாழி உஷாவ யாததாய அவ க ேப வா ைத தைடய றி நட பத இ ெமாழிக ெத த தான உதவ தா . உஷாவ அ த வ யாபா வ ெப க ெந கிய உற

ந ற ஏ ப வ ட . தான த கிராம தி தி வத இர நா க அ வ யாபா தான ஒ வ ைவ தா . அ த வ திேல வ யாபா , தானன ட இரகசியமாக, நகர தைலவ ைடய ெக ட எ ண ைத தி ட ைத ெசா லிவ டா . அேத இர தான ஆ ய க யாவைர அவ கள ட இ ப றி ேபசினா . ஆ த க ைறவாக உ ளவ க ஆ த கைள வா கினா க . இவ க ெகா வ தி த க பள தலிய ெப ய ைடக , திைரக வ பைனயாகி வ டன. இவ க வா கிய பேதா ஆபரண தலிய கனமி லாத ெபா க . இ த ெபா க இவ க ைடய சவா திைரக ேம இவ கள டமி பன. ஆகேவ இவ க ெபா கள கன ைத ப றிய கவைல இ ைல. ஆ ய ெப கள ட நாளைடவ ஆபரண அல கார தி ேமாக ெகா வ டா , அவ க இளைமய இைச, நடன ேதா ட ஆ த பய சி ெப றி தன . ஆைகயா ஆப கால தி அவ க வாேள த தயாராக இ தன . அ ர பைடக மைல கணவாய எ ைலய இவ கைள த நி த , அேத ேநர தி ப ேனய ஒ ெப பைடஇவ கைளவைள ெகா ள தி டமி கிறா க எ ப தான ெத ய வ த . ஆகேவ அைத சமாள பத ேக ப ஆ ய க த க ைடய தி ட கைள வ ெகா டன . எதி க த க தி ட ெத வ டாம இ ெபா ஒ ெவா ட ஒ நா ப னாக கிள ப . ஆனா மைல கணவாைய ெந ேபா எ லா ஒ ேச வ டேவ எ ப அவ க தி ட . தி ட ப மைல கணவா ஒ

ேகாச ர தி னா எ லா ஒ ன . தலி இ ப ைத திைர வர கைள கணவா ேபா ப ெச தன . அவ க கணவா ைழ த அ மைற தி த அ ர கள அ அவ கைள தா கிய . இதனா எதி கள தி ட உ ைம எ பைத ெத ெகா ட ஆ ய க , தி ப வ த க தைலவ தானன ட தகவைல ெத வ தன . தான , ேன வைதவ ட த க ப னா உ ள பைடைய தா கி அழி ப ந ல எ நிைன தா . ஏெனன ஆ ய கள டமி ஆ ேதா ஆய ர கண கான திைரகைள அ ர க வா கிய தா ட, திைரைய ேபா கள தி பய ப த அவ க இ க ெகா ளவ ைல. த கா ப ேவ ய சில ஆ கைள ம இ த இட தி நி திவ ம றவ கேளா தான ப ேன தி ப னா . தி ெர தா க இ வத தா க ப ேவாெமன ப னா நி ற அ ர பைட எதி பா கவ ைல. ஆைகயா ெச ப ைட தைலய கள ந ட ஈ , கன த வா அவ களா நிைல நி க யவ ைல. ஆனா ஆ ய க அவ கைள றிய வர வ வேதா தி தி அைடயவ ைல. ஆ ய க ம க ைவ ப எ ப ஆப தான எ பைத அ த க அ ர க உண ப ெச யவ ப னா க . றிப ஓ அ ர பைடகைள ர தி ெகா ேட தான கலாவதி நகர ைத அைட தா . அ ர பைடகைள ேபாலேவ நகர தைலவ ஆ ய க ைடய இ த தா தைல எதி பா கவ ைல. ஆகேவ த க ைடய ச திைய உபேயாகி பத அ ர க ச த ப இ லாம ேபா வ ட . கலாவதி ேகா ைட எள தாக ஆ ய களா ைகவச ப டேதா

நகர தைலவ ப ப டா . அ ர க ம இவ க பைகைம எ ண ேவ றி இ ததா க ண க ட அ ர கைளெய லா இர கமி றி ெவ வ தா க . நகர தைலவைன நகர தி நா ச திய நி தி அ ர ம க னா அ க அ கமாக வைத ெச தா க . ஆனா ழ ைதக , ெப க , வ யாபா க தலியவ கைள ெகாைல ெச யா வ தன . அ கால தி அ ைம ப வழ க இ தி தா அ ர கைள இ வள அதிக அளவ ெகா வ தி க மா டா க . கலாவதி நகர தி ெப பாக ைத த இைரயா கின . இ ேவ அ ர கள ேகா ைடய தலாவ அழி . அ ர க ெச ப ைட தைலய க இைடேய நட த இ த - ேதவ- அ ர ேபா - இ வா ஆர பமாகிய . தான த ஆ க ட தி ப, ஒ ேச தி அ ர பைடகைள ெகா றா . ப எ லா ெச ப ைட தைலய க த த இட க ெச றன . பல ஆ க வைர கலாவதி நக வ யாபார சீரழி ேபாய . ஆ ய க அ ர கேளா வ யாபார ெச ய ம தன . ஆனா தாமிர ைத ப தைளைய இவ க எ வள கால தி ம க ? (இ றிலி அ ப தைல ைறக ேன, ஆ ய க அ ர க ேபா ேதவா ர ேபா டதி கைத இ . மைலவாசிகளான ஆ ய கள ட இ அ ைம வழ க கவ ைல. தாமிர , ப தைளய னா ெச ய ப ட ஆ த கள வ யாபார அதிக வ த .) ◆ ◆ ◆

6 அ கிரா இட

: கா தார

(த சசீல

)

சாதி: இ ேதா ஆ ய கால : கி. . 1800 “ இ ததி ஆைடயாபய

மி

ைல.

ள ைர த க மி ைல, மைழைய தா க மி ைல” எ நைன தி த த ேம அ கிைய கைள வ , க பள ேபா ைவைய உட ப ம ேபா தி ெகா ேட ஒ இைளஞ றினா . “ஆனா ெவய கால தி இ த ஆைட மிக வசதியாக இ கிறேத!” த ேமல கிைய கழ றி கதவ ேம பர ப ேபா ெகா ேட ம ெறா இைளஞ றினா . இ வத இ அதிக ேநர இ த . ஆய இ த வழி ேபா க க த அகதி சாைலய ெந ைப றி, ட வ ட . கா ைற வ பய அ த இ இைளஞ க ள கா ெந ைப வ ஒ கி, ச ன அ ேக அம வ டன . த இைளஞ “நா இ ப ைம ர இ ேபாய க . நாைள காைலய ேலேய கா தார ைத (த ச சீல ைத) அைட வ டலா . ஆனா இ த மைழ கா எ ன ெச வ ?” இர டாவ இைளஞ “இ த மைழ நம ப ைத தா ெகா கிற . ஆனா மைழ

ெப யாவ டாேலா, ந ைடய வ வசாய க இ திரைன ேநா கி ேவ த ேம ேவ தலாக ெச ய ஆர ப வ கிறா க . ம ைதக க வா க த ஆர ப வ கி றன.” “அ ச தா . ஆனா மைழைய ெவ பவ க ந ைம ேபா ற வழி ேபா க க தா . ஆனா எவ எ ெபா வழி ேபா க களாக இ பதி ைலேய!” எ றிய அவ ம றவ ைடய க தி ப ற ள காய தி வ ைவ பா , “ந ப! உ ெபய எ ன?” எ றா . “பால ம ர . உ ெபய ?” “வ ண ெசௗவர . அ ப யானா ந கிழ கிலி தா வ கிறா ?” “ஆ , ம ர ப ரேதச திலி வ கிேற . ந ெத கிலி தா வ கிறா ? ந ப! ெத ேக ஆ ய கேளா அ ர க இ ேபா கிறா க எ ேக வ ப ேட .” “கட கைரய அவ கள ஒேர ஒ நகர தா மி சி இ கிற . ந ப! ெத மா! ந ைடய மாரத இ திர அ ர க ைடய கண கான நகர ேகா ைடகைள ெநா கி வ டா .” “அ ர கள நகர ேகா ைடக ெச ப னா க ட ப டைவ எ ெசா கிறா கேள?” “அ ர கள ட தி ெச தலிய உேலாக க அதிகமாகேவ இ கி றன. ஆனா ேகா ைட க வத ேவ ய அள அ வள ெச அவ கள ட தி இ க யா . இ த மாதி கைதக எ வத பர கி றன எ ப என யவ ைல. அவ க ைடய வ க ெச க க , ம ணா ெச , ெந ப ேல ேவக ைவ க ப டைவ. அவ றி அகல உயர சமமாக , நள அதிகமாக இ . அேத ெச க கைள ெகா ேட அவ க நகர ைத

றி கன த வ க எ ப ேகா ைட க ய கிறா க . அ த ெச க க சிவ நிறமானைவதா . ஆய தாமிர தி அத நிற தி மி த ேவ பா இ கிற .” “ந ப வ ண!”அ ர கள ெச ேகா ைடகைள ப றி நா க ந ட நா களாக ேக வ ப வ கிேறா .” “இ கலா . அ த நகர கைள ேகா ைடகைள இ பத ந ைடய இ திர எ வள ச திைய ெசலவ ட ேவ ய த . அைத க திேய இ த மாதி கைதக பரவ ய கலா .” “ஷ பர ைடய பல ைத ப றி தா ப பல கைதக ேக வ ப கிேறா . “அவ ைடய வ கடலி இ த . அவ ைடய ேத வான தி பற ”எ ெற லா .” “ேத ப றிய ெச திெய லா க கைத. அ ர க ேபா கைலகள ேலேய திைர ஏ ற தி தா ப த கிய தா க . இ ட வ ழா கால கள அவ க திைர இ ேத பதிலாக காைள இ ேதைரேய உபேயாகி கிறா க . ந மிட திைரக இ தன. அதனாேலேய அ ர கைள ெவ றிெகா ள த . இ ைலேய அ ர நகர கைள நா ெவ றி ெகா கேவ யா . ஷ பர இற இ ெபா இ ஆ க ஆகிவ டன. அவன ட தி திைர ய ேத க இ தி க யாெத ேற நிைன கிேற நா . வான தி பற ேத அவ எ ேக ேபாவா ?” “ஷ பர இ வள சாதாரண எதி யாக இ தா அவைன ெவ றிெகா டத காக ந ைடய இ திர இ வள ெப ைம எ ப வ த ?” “ஏென றா ஷ பர ஒ மகா ெப ய வர . அவ பய ப திய த க சிய தாமிர கவச ஒ ைற நா ெசௗவர ர தி பா தி கிேற .

உ தியான அ த கவச தி அகல ைத ெகா ேட அவ ைடய பர த மா ைப அ மான ெகா ளலா . ெபா வாக அ ர க ளமானவ க . ஆனா ஷ பர அதிக உயர ப ம மான திடமான உட வா ெகா டவ . ந ைடய இ திர ெமலி த உட வா ெகா டவ . ஆனா அதிக பல ளவ . இ ெபா ட சி நதி கைரய அ ர க ைடய சிைத ேபான ேகா ைடக காண ப கி றன. அத இ ெகா ேகவல வ லாள க , ஆய ர கண கான எதி கைள அ கிேலேய ெந கவ டாம த க .உ ைமய இ த அ ர நகர க அேயா தியா (அேயா தியா, அதாவ ெவ றிெகா ள யாத) வாகேவ இ தன. இ ப ப ட வலிைம ெபா திய அ ர நகர க இ திர ... இ ைல... இ ைல... ந ைடய பைட தைலவ மிக வலிைம ளவ எ பத ச ேதகேம இ ைல.” “ந பா வ ண!” ெத ேக இ ெபா டஅ ர க பல ெபா தியவ களாகேவ இ கிறா களா?” “ெசா ேனேன, கட கைரய லி த அவ க ைடய கைடசி நகர சமப தி ேதா வ யைட வ ட . அ த ேபா நா கல ெகா ேத ” எ ெசா ன வ ண ைடய சிவ த க தி ெச ைம பட த . த ைடய ம ச நிறமான பளபள ந ட தைல ப ப க ஒ கி வ ெகா ேட அவ அ ர க ைடய கைடசி நகர வ வ ட ” எ றா . “உ க ைடய இ திர யா ?” “இ திர பதவ ைய நா க உைட வ ேடா .” “உைட வ களா?” “ஆ ! ெத ப ரேதச ஆ ய களாகிய எ க இ த பதவ அ ச ைத ெகா த .” “எத பய ?”

“பைடய தைலவைன நா ‘இ திர ’ எ அைழ கிேறா அ லவா?” “ஆ !” “பைட தைலவைன ஆ ய க த க ைடய எ லா ேவைலக தைலவனாக மதி பதி ைல. ேபா கால தி அவ ைடய உ தரைவ நா அ ப ேய ஏ நட கிேறாெம ப உ ைமேய. ஆனா த க த க க கைள மன வ ெசா வத அதிகார ள ச க சைபைய தா ஆ ய களாகிய நா எ லாவ றி ேமலானதாக க ேவா .” “ஆ ! ஆ !” “ஆனா இத ேந மாறான ெகா ைக அ ர க ைடய . அ ர கள இ திர அ ல அரசேன எ லா அதிகார க உைடயவ . அவ ேமலாக எ த ஒ ச க சைப கிைடயா . அ ர அரசன வாய லி ெவள வ வா ைதகெள லா ச ட . அைத ஒ ேவா அ ர அ ப ேய ஒ ெகா ள ேவ . இைத ம பவ க மரண த டைனதா .” “இ ப ப ட இ திரைன ஒ ேபா நா ஏ ெகா ள யா .” “ஆனா அ ர க இ ப ப ட இ திரைனேய வ கிறா க . அவ க த க ைடய அரசைன மன தனாக அ ல, கட ளாகேவ மதி கிறா க . அவைன ஜி பத காக அவ க ெச ேவைலகைள ெசா னா ந பேவ க டமாக இ .” “ஆ , நா பா தி கிேற . அவ க ைடய ேராகித க , அ ர கைள க ைதயாக ஆ கி ைவ தி கிறா க .” “ஆ , க ைதக இழிவாக. அ ர க லி க ைஜ ெச கிறா க . ஆ றி ெப றிய ேச தி பைத ேபா ற அ த லி க வ வ . ஆ ெப உறவ இ ப தி அைவ

சாதனெம பைத அ த உறவ ல நம எதி கால ச ததி வள கிற எ பைத நா ஒ ெகா கிேற . ஆனா ம ண ேலா அ ல க லிேலா அ த வ வ ைத ெச ைவ ெகா வண வ ெப ய டா தனமாக இ கிற அ லவா?” “இதிெல ன ச ேதக ?” “அ த அ ர அரச இ த லி க ெத வ தி ெப ய ப த . ஆனா இ ஒ த திர எ ேற நிைன கிேற . அ த அ ர அரச அவ ைடய ேராகித க டா கள ல. ஆ ய களாகிய ந ைமவ ட அவ க ெக கார க . அவ க ைடய நகர கைள ேபால நகர க அைம பத நம நிைறய க ெகா ள ேவ ய . அவ க ைடய கைடவதி, தாமைர மல க நிைற தி தடாக க , அத உய த ப க க , அக ற ராஜ வதி ேபா ற அைம கைள ந ஆ ய மிய காணேவ யா . நா அ ர க ைடய ராதன நகர கைள பா தி கிேற . இ த நகர கைள பா தி கிேற . அ ர க வ ெச ற, அழி ேபான பைழய நகர கைள ஆ ய க ப பா தி ப அைம தி கிறா க . ஆய அவ றி பைழய அைம ைப காண யவ ைல. ஆனா இ த திய அரச ஷ பர ேநேர இ க னானா . ேதவேலாக ேபால இ கிற .” “ேதவேலாகமா?” “ஆ ! ஏெனன இ த உலக தி அ த நகர தி உதாரணமாக ெசா ல ேவ ஏ கிைடயா . அ த திய நகர தி ள ஒ வ ைட எ ெகா ேவா . இதி ெவள யாைர வரேவ பத அல க க ப ட ஒ அ ல இர அைறக ; ைகேபா கிேயா ய தன நி சைமய அைற; கா ேறா டமான ப ைக

அைற; அைத அ ெபா க ைவ அைற; ற தி ம திய ேல ெச க களா க ட ப ட கிண ; ள இட ய வசதிகேளா அைம க ப கிற அ த வ . ஒ சாதாரண வ யாபா ய வேட இர அ ல மா க ைவ க ட ப கிற . அ த அ ர நகர தி அழைக நா எ ப வ ண க? அத உவைம இ லாத ேபா ேதவேலாக எ தாேன ெசா ல ேவ !” “கிழ ேக அ ர கள நகர க இ கி றனவா . ஆனா எ க ைடய ம ர ப ரேதச தி (ஸியா ேகா ) அத ெவ ெதாைல .” “நா ேநேர பா தி கிேற ந ப! இ ப ப ட நகர கைள அைம தி கிறா கேள அவ க ஆ ய களாகிய ந ைம வட ெப ய திறைம வா தவ க எ பைத நா ஒ ெகா ள தா ேவ . கடைல ப றி ந ேக வ ப கிறாயா?” “கட எ ற ெபயைர ேக வ ப கிேற .” “ெபயைரேயா அ ல அத வ ணைனகைளேயா ேக பதினா அைத ச யாக உண ெகா ள யா . கடலி கைரய ேல நி ெகா பா தா ஏேதா ஓரள ெகா ள . எதி ேல நல நிற த ண நல நிற வான ஒ றாக கல தி பைத காண .” “ந பா! த ண வான ேதா கல தி மா?” “ஆ ! க ெக ய ர வைர ஒேர த ண மய . வ ேல அ வான ைத ெதா ெகா கிற . இர நிற ஒ றாக கா சியள கிற . இ த எ ைலய ற கடலிேல அ ர க த க பட கைள பயமி றி ெச கிறா க . மாத கண கி வ ட கண கி பயண ெச கடலிலி வ தவ தமான இர தின கைள ெகா

வ கிறா க . அவ க ைடய ண ச திறைம இ ஓ எ கா . இ ெனா அதிசய , ந ேக வ ப கேவ மா டா . அ ர க வா திற ேபசாமேல தகவ ப மா ற ெச ெகா கிறா க .” “எ ன? வா திற ேபசாமேல தகவ - ப மா ற ெச ெகா கிறா களா?” “ஆ ! வா திற ேபசாமேல அவ களா தகவ கைள ப மா ற ெச ெகா ள கிற . ம ,க அ ல ேதா தலிய ஏேதா ஒ றி ஓ அ ர சில அைடயாள கைள கிழி ம றவன ட ெகா பா . அ தவ அதிலி எ லா ெச திகைள ெத ெகா வா . நா இர மண ேநர ேபசி வ ள க ைவ க யாத ஒ ெச திைய அவ ஐ தா சி ன கைள வைர வ ள க ைவ வ கிறா . இ த வ ஷய ைத ஆ ய களாகிய நா அறிய மா ேடா . இ ெபா தா ந ைடய ஆ ய க இ த சி ன கைள க ெகா ள ஆர ப தி கிறா க . ஆனா வ ட கண காக ய அவ க இ ரணமாக க ெகா ள யவ ைல.” “அ ப யானா அ ர க ந ைம வட ெக கார க தா .” “அவ கள ெகா ல , த ச , த டா , க மா , த த ேவைல ெச பவ , ெந ேவா , சி ப க தலிய ஒ ெவா ெதாழிலாள கைள நா பா கிேறா . அ ப ய க அ ர க திறைமசாலிக எ பதி ச ேதக எ ன?” “அ ர க வர க எ ெசா னாேய?” “ஆ ! ஆனா அவ கள எ ண ைக மிக ைற . ஆ ய கைள ேபா அவ க ைடய ஒ ெவா ழ ைத , பா மற த ேம க தி எ வ ைளயா வதி ைல. அவ கள ேபா வர க , ஒ தன ப வ னராக இ கிறா க .

ம றவ க அ ப ேய. ேபா ப வ னைர தவ ர ம றவ க ேபா கைலைய க ெகா வதி ைல. அ த ேபா வர க ம றவ கைள தா வாக நிைன கிறா க . ேம அ ைமகள நிைலைமேயா மி க கைளவ ட ேகவலமான . அவ கைள தலாள க வ ப ம ம ல, அவ க ைடய உடைல , உய ைர ட த க வ ப ேபா உபேயாகி கிறா க .” “அவ கள வர க எ வள ேப இ பா க ?” “ றி ஒ வ ட இ கமா டா க . அ ைமக நா ப ேப , ‘பாதி - அ ைம’ சி ப க , வ வசாய க பாதி - அ ைம‘க . வ யாபா க ப ேப .” “ஓேஹா! அதனா தா அவ க ஆ ய கள ட ேதா வ யைடகிறா க .” “ஆ . அ ர க ைடய ேதா வ இ ஒ கிய காரண . இ ெமா ெப ய காரண , அ ர க த க அரசைன, ம கைள வ ட உய த கட ளாக மதி ப .” “ஆ ய களாகிய நா இைத ஒ ெபா ஏ ெகா ள மா ேடா .” “ஆ . அதனாேலேய இ திர பதவ ைய எ வட ேந த .எ க ைடய இ திர பகவா ப ேன வ த இ திர கள ஒ வ , அ ர அரசைன ேபா ஆவத வ ப வ டா ” “அ ர அரசைன ேபா ஆவத கா? ஆ ய ச க தி ம ஆதி க ெச வதாவ ?” “ஆ . அவ ஒ வ மா திரம . அவ ப ேன வ த இ திர இ வ தேம ஆவத வ ப னா . ந மி சில ஆ ய க இ த இ திர க உதவ யாக இ ப ெத ய வ த .” “இவ க உதவ யாக இ தா களா?”

“ஆ . சில ேப . அ உற ைறய . இதனாேலேய ெசௗவர ல ஆ ய ச க ‘இன ேம யா ேம இ திரனாக ேத ெத க பட டா ’ எ ெச த . இ ெனா வ ஷய . அதாவ ேமக கள தைலவ இ திர எ ற ெபய தா . ஆைகயா ந ைடய இ திர ேமக கள இ திர ஒ தாேனா எ ற ச ேதக ம க ஏ ப வட எ ற பய இைத எ வ வத ெப ய காரண .” “ந ல கா ய ெச தா க ெசௗவர ம க . ந ப!” “ஆனா ந மி எ தைனேயா ேப ஆ ய ச க தி கள க ஏ ப த ைள வ டா க . இவ க அ ர க ைடய ஒ ெவா ெசயைல க வதி ஓ வைடவதி ைல. அ ர கள ட தி நா றிவ தைத ேபா ற எ தைனேயா கழ த க வ ஷய க இ கி றன. ஆ ய களாகிய நா அவ ைற க பாக ைக ெகா ள ேவ . அவ க ைடய ஆ த கைள பா த நா அவ கைள ேபா ெச ய ஆர ப ேதா . அவ க ைடய காைள ேத கைள பா த ந ைடய இ திர , அவ ைற ேபா திைர ேத கைள ெச வ தா . காைள ேத கைள வ ட திைர ய ேத க வ ேபா வர க மிக உதவ யாக இ தன. அதி எ வள ேவ மானா அ கைள ைவ ெகா ள . எதி க ைடய அ கள லி த வத அ த ேத கள ம ேபா ெகா ளலா . அவ க ைடய கவச , கதா த க , அ க இவ ைற பா நா அதிகமாக ெத ெகா கிேறா . அவ க ைடய நகர அைம , வ க க ைற இ த கைலகள லி நா பல வ ஷய கைள ெத ெகா கிேறா . அவ க ைடய கட பயண ைத நா ெத ெகா ள ேவ ய

மிக மிக அவசிய . தாமிர தலிய உேலாக ெபா க இர தின வைகக கட அ பாலி ேத ெகா வர ப கி றன. இ ெபா ட இ த வ யாபார கெள லா அ ர வ யாபா க ைடய ஆதி க திேலேயதா இ கி றன. நா த திரமாக இ க ேவ மானா கடலி பட ஓ ட க ெகா தா ஆக ேவ . ஆனா அ ர க ைடய லி க ைஜ ேபா ற பழ க வழ க க ெவ க த கைவ எ ஒ கி த ள ேவ .” “இ த லி க ைஜைய யா வ வா க ?” “அைத ஏ ேக கிறா ேபா! ந மி அேநக அ ர கைள ேபா , ந மிட தி ஒ ேராகித ட ைத உ வா க ேவ ெம ெசா கிறா க . ஆ ய கள ேபா வர , ேராகித , வ யாபா , வ வசாய , சி ப எ ற ப க கிைடயா . ஆ ய க எ லா எ லா ேவைலைய த க வ ப ப ேய ெச கிறா க . ஆனா அ ர கள ைடேய ஒ ெவா ெதாழி தன தன ப வ ன இ கிறா க . இ ஆ ய களாகிய நா , நம ேராகித கைள உ வா கிவ டா சில ஆ கள ேலேய நா லி க ைத ைஜ ெச ய ஆர ப வ ேவா . அ ர ேராகித க , ெகா ைள கார களாக இ கிறா க , லாப தி ேநா க ைடயவ களாக இ கிறா க . ந ைடய ேராகித க அவ கைள ேபாலேவ ஆகிவ வா க .” “இ மிக ெக தலா ேச வ !” “கட த இ ஆ களாக ஏ ப வ ஆ ய - அ ர றவா , அ ர க ைடய எ தைனேயா ெக ட பழ க க ஆ ய கள ட தி வ டைத பா , ந ெப ேயா க பல அவந ப ைக உ டாகிவ ட எ ப

என ெத . ஆனா என அ த மாதி அவந ப ைக எ ஏ படவ ைல. ஆ ய கள ைடேய அவ க ைடய த ஆ ய வ ைத நிைன ப தி ச யான ைறய ேவைல ெச தா அவ கைள ந ெனறி தி ப வட எ ற ந ப ைக என இ கிற . கா தார நகர தி (த சசீல தி ) அ கிரா எ ற ெபய ள ஒ ன வ (ஞான ) இ கிறா . அவ ஆ ய கள பைழைமயான கைல ப கைள ந ெனறிகைள ேபாதி ெகா கிறா . ஆ ய க ைடய ெவ றி காக நா ஆ த ஏ தி ேபா தி கிேற . இ ெபா ஆ ய வ ைத கா பா வத காக ஏேத ெச யேவ எ வ கிேற . “த ெசயலாக இ வ ஒ ேச தி கிேறா ; நா ேபா கைல பய வத காக அ கிராவ ட தா ேபாகிேற .” “ஆனா ந பா பாலம ரா! கிழ கிலி ஆ ய கைள ப றி ந ஒ ேம ெசா லவ ைலேய?” “கிழ கி ஆ ய க கா தேபா ெப கி ெகா கிறா க . இ த கா தார ப ரேதச தி அ பா , ம ர களாகிய எ க ைடய ப ரேதச , அத அ பா உ ளைத ம ல க ெசா தமா கி ெகா டா க . இேத மாதி , பா சால தலிய ந ைடய ஆ ய ச க தா ஆ கா ெப ய ெப ய ப ரேதச கைள ெதாட ைக ப றி வா வ கிறா க .” “அ ப யானா அ ஆ ய க ஏராளமாகய பா க .” “மிக அதிக எ ெசா ல யா . ேனறி ெச ல ெச ல அ ர க ம றவ க அதிக அளவ இ ப ெத ய வ கிற .” “ம றவ க எ றா யா ந ப?”

“அ ர க ச ேற ெச நிற கல த க நிறமாக இ கிறா க . கிழ ேக இ ம ெறா ப வன , அ க ேபா ற நிற தவ . அவ கைள ேகா ப வன எ ெசா கிறா க . இ த ேகா ப வன , கிராம கள வசி கிறா க . சில கா கள வல கைள ேபா வசி கிறா க . அவ க பய ப ஆ த கள ெப ப தி க களா ஆனைவ.” “அ ப யானா ஆ ய க , ஆ ய கள லாதவேரா மி ேபாராட ேவ ய ஏ ப ேம?” “ேநர யான ேபாரா ட இ ெபா மிக ைற . ந ைடய திைரகைள பா த உடேனேய அவ க ஓ டெம கிறா க . ஆனா இர ேநர கள அவ க ந ைடய கிராம கைள தா க ஆர ப வ கி றன . இதனாேலேய அவ க ம நா மிக ெகா ைமயான ைறய நட ெகா ள ேவ ய கிற . இதனா அ ர (ஷ பர ) ேகால கள கிராம காலியாகி வ ட . அவ க கிழ திைசைய ேநா கி ஓ ெகா கிறா க .” “அ ப யானா ந பா பா ! அ த ப திய அ ர க ைடய பழ க வழ க க ந மிைடேய வட ய பயமி ைலேய?” “ம ர கள ட தி இ வைர அ வ த இ ைல. ம ல கள ட தி ெகா ளவ ைல. எதி கால ைத ப றி நி சயமாக ெசா ல யா . எ க ப திய ஆ யர லாதா ெப பா கா கள ேலேய வசி கிறா க .” இ வ இ வ தமாக இ வ த ப ெவ ேநர வைர ேபசி ெகா தா க . அ த க டட நி வாகி, இவ கள ட தி உணைவ ப றி நிைன ப தவ ைலயானா இவ க ைடய

ேப இ ெபா வைட தி கா . இ த க டட , வழி ேபா க க த வத காக கிராம தினரா க ட ப ட . வழி ேபா க க எ றா ஆ ய க ம தா எ பைத றி ப ட ேவ ய இ ைல. இர த வத ேவ ய வசதிக ெச ய ப தன. வழி ேபா க க எவ ட உண ெபா க இ ைலேயா, அவ க அகதி சாைலய லி மா , ப இைற சி ெகா க ப கி றன. உண ெபா க அ ல பதி ஏதாவ ெபா க ெகா தா வ திய நி வாகி சைம ெகா பா . ம வைக இ த வ தி மிக க வா த . ந ப க இ வ ெந ப ட ப ட இைற சிைய சா ப ெகா ம அ தி ெகா த க ந ைப பல ப தி ெகா டன .

2 ஞான அ கிரா சி ஆ றி கிழ ப ரேதசவாசிகளான கா தார ச க தி , ச க தைலைம பதவ வைர வகி தவ . கலாவதி நகர ஆ ய களா ெவ றிெகா ள ப ட ப ற , அ ர க அ கி ப வா க ெதாட கினா க எ றா அ த தைல ைறய னா ப ரேதச திலி வ த ஆ ய க ேம கா தார ைத ெவ றி க ட ப ற தா , உய த ப ய அ ர க எ லா கா தார ப ரேதச ைத றி காலி ெச வ ெவள ேயறின . அவ க ெவள ேயறி ப ஆ க பற னா ஆ ய க ம ர க மிைடேய சி ஆ றி கிழ ேக ள கா தார ப ரேதச தி , ஒ ெப ேபா நட த . வ சி ஆ றிலி வ த தா (ஜல ) ஆ வைர உ ள ப ரேதச கா தார க ஜல ஆ றிலி இராவதி (ராவ ) ஆ வைர உ ள ப ரேதச ம ர க மாக ப ெகா டா க .

ப னா கிழ கா தார , ம ர ச க எ ற ெபயரா ப ரபலமைட த . இ த ஆர பகால ேதவ (ஆ ய)- அ ர ேபா இ தர பா மன த த ைமய ற ைறய ரமாக நட ெகா டன . இத வ ைளவாக கா தார ப ரேதச தி அ ர க ைடய ேட அ ேபா வ ட . ஆனா ம ர ப ரேதச தி , ஒ சில அ ர க த ப ப ைழ தி தா க . நா க ெச ல ெச ல இ தர ப பழிவா மன பா ைம ைற ெகா ேட வ வ ட . இ ம ம ல, ஆ ய க த க ரமான ெசய கைள ைற ெகா டன . நாளைடவ வ ெசௗவர ெசா னப ேய அ ர க ைடய பழ க வழ க க ஆ ய கள ைடேய பரவ ெதாட கின. வ ஆ ப ரேதச திலி ேனறி வ ஆ ய பர பைரய அறிவ சிகர மக ஷி அ கிரா. ஆ ய க த க அைன நடவ ைககள ன தமான த ஆ ய வ தி ப ரதிநிதிகளாக இ க ேவ எ ப அறி ஜவ அ கிராவ வ ப . இதனாேலேய கிழ கா தார தி அேநக காரண களா த க ப த திைர இைற சி உணைவ ம ப ஆ ய கள ைடேய தி அத காகேவ திைர வள பழ க ைத னா . அவ ைடய ஆ ய ப , அறி திறைம, ேபா கைலய ேத சி இவ றி க ெவ ர பரவ இ த . ெவ ெதாைலவ லி ஆ ய இைளஞ க இவ ட கைலக க ெகா வத காக கா தார தி வர ெதாட கினா க . கா தார ப ரேதச தி அறி ஜவ அ கிரா அ ெபா வ ைத த அறி சி வ ைத, ‘த சசீல ’ எ ற உ வ தி ெப ய மரமாக வள , அத நிழைல இன ய கன கைள அ பவ பத காக, உலக தி பல ப திகள லி அறி பசி ெகா ட

மாணவ கைள இ வ எ அ ெபா யா நிைன தி க ? ஞான அ கிராவ வய அ ப ைத . அவ ைடய ெவ ைமயான ெதா வைர ெதா கி ஆ ெகா ெவ ைம நிற தா அவ ைடய க பர ேதா ற , யாைர கவ தி த ைம வா தைவயாக இ தன. எ ேகா , மசி அ ல ஓைல, எ தாண தலியைவ பய பா வ வத இ எ தைனேயா றா க இ கி றன. வா ெமாழியாகேவ அவ மாணவ க க ப வ தா . அவ றி பைழய பாட கைள , கவ ைதகைள மாணவ க தி ப தி ப பா மன பாட ெச ெகா வா க . ெவ ெதாைலவ லி வ தி மாணவ கள உண , உைட இவ ஏ பா ெச ய ேவ ய த . அறி ஜவ அ கிரா த ப ெசா நில கேளா ட, மாணவ கைள ெகா கா கைள ெவ நிலமா கி, அவ றிலி ஆ வ ேபா மான ேகா ைம தலிய தான ய வ ைளவ க ஏ பா ெச தா . பழ ேதா ட ைவ உ ப தி ெச பழ க அ ெபா கிைடயா . ஆனா பழ க ப கால தி த ைடய மாணவ க ட கா ெச பழ கைள ேசக ெகா வா . நில கள ேவளா ைம ெச கால கள , பழ க ேசக க கா க ெச ேபா மக ஷி அவ கள மாணவ க வ ஆ ற கைரய , வாத ஆ ற கைரய ஆ ய களா இய ற ப ட பாட கைள மிக வ ப ேதா பா வா க . இ த கா தார ப ரேதச வதி மக ஷி அ கிராவ திைர லாய தா மிக ெப ய , க வா த மா . அவ ந ட ர திலி த ைடய மாணவ க

லமாக , ெத தவ க லமாக ந ல ஜாதி திைரகைள ேத ெகா வர ெச வள பேதா அத வ ச கைள ேவகமாக ெப க ெச தா . ப கால தி ‘சி ஆ ப ரேதச திைரக ’ எ எ கழ ப ட திைரகள ஆர ப அறி ஜவ அ கிராவ ைடய திைர பராம சாைலய லி தா உ ெவ த . இ தவ ர அவ ட ஆய ர கண கான ப க ஆ க இ தன. அவ ைடய மாணவ க க வ க பேதா இ த ேவைலகைள ெச வ தன . அறி ஜவ அ கிரா சில ேநர கள மாணவ கேளா ேவைலய கல ெகா வா . மாணவ க ைடய உண , உைட இைவ ைறவ றி இ பத காக இ த ஏ பா அவசியமாக இ த . த சசீல தி கிழ ப திய இ மைலகெள லா , ப ைம ெச ைம ெகா கா சி அள தன. ஒ நா ஷி அ கிரா ட வ ண ெசௗவர , பால ம ர தலிய மாணவ க ப சாைலைய றி பா ெகா வ தன . அ த சாைல ெவள ேய இள க க ள ள தி வ ைளயா ெகா தன. மக ஷி மாணவ க ப றைரய வ அம தன . அவ ைடய இட ைகய ெம லிய ஆ ேராம கள னா ப வ ப த ப ட ப ைட இ த . வல ைக ெப ய த கள ைய ழ றி ெகா த . மாணவ கள சில த கள ைய ழ றி ெகா , சில ேராம கைள ப வ ப தி ெகா , சில ப வ ெச ய ப ட ேராம கைள ப ைட ேபா ெகா இ தன . ைகக இய ைகயாக இ த ேவைலைய ெச ெகா க, த ைடய மாணவ க ஷி அ கிரா, ஆ ய , ஆ யர லாதா இவ க ைடய பைழய - திய பழ க வழ க க , சி ப , தலிய ெதாழி க , இவ றி

எைத நா ைக ெகா ள ேவ , எவ ைற த ள வ ட ேவ எ பைத ெதள ப தி ெகா தா . “அ ள ழ ைதகேள! பைழைம எ லா ஏ ெகா ள யைவ எ தியைவ எ லா த ளவட யைவ எ வ றி தவ . ேம அ ப ெச வ யாத ெசய . க களா ெச ய ப ட ஆ த கைள பய ப தி ெகா த வ ஆ ப ரேதச ஆ ய க , திதாக வ த உேலாக ஆ த கைள தா க பய ப த ஆர ப தேபா , எ தைனேயா ேப இைத எதி தா க ” எ ெசா லி ெகா ேபா ஷிய அ மாணவ கள ஒ வனான வ ண “க களா ெச ய ப ட ஆ த களா எ ப கா ய நட ?” எ ேக டா . “ ழ தா ! இ தாமிர ஆ த கள னா எ லா ேவைலகைள ெச கிேறா . நாைள இவ ைறவ ட பல வா த ஆ த க ேதா ற . அ ெபா ம க “இ த தாமிர ஆ த கைள ெகா எ ப கா ய நட த ?”எ ேக பா க . எ த கால தி எ த ஆ த க பய பா வ ேமா அவ ைற ெகா மன த க ெசயலா கிறா க . க லினா ெச ய ப ட ேகாட ைய ெகா ேபா ேபா இ தர பா ட அேத ேகாட தா இ த . உேலாக கள னா ெச ய ப ட ேகாட ைய ப ெகா ஒ தர பா ேபா ய வ ேபா ம ற தர பா க ேகாட ைய கி எறி வ தாமிர ேகாட ைய க ேவ ய அவசிய ஏ ப ட . அ வ தம லாம ஒ தர பா நவன ைத ஏ ெகா ள யா எ ம பா களானா , அவ க இ த உலக தி வாழேவ யா . ஆைகயா திய எ பத காக எ லாவ ைற த ளவட ெசா வ ற .

நா ைமைய எதி பவனாக இ தா , இ தைன அழகிய திைரகைள சிற த ப கைள உ டா கி இ க யா . ஆ ெப ைட ந ல ஜாதி திைரயாக இ தா அவ றி ந ல ஜாதி திைரக ப ற பைத நா பா தி கிேற . ஆைகயா ந ல ஜாதி திைரகளாக ேத ெத ேஜா ேச ேத . அத பலனா ப ைத ஆ க பற அ கிராவ இ த சிற த ஜாதி திைரகைள ந க பா க கிற . அ ர க , நில கள ெச ைம ந ல ஏ பா ெச தி கிறா க . அவ க மைல ஆ றிலி கா வா க ெவ , நில கள ந பா வத ந ல ஏ பா ெச தி கிறா க . நா கா தார தி இ வழிைய கைட ப ேதா . அவ க ைடய நகர அைம , ைவ திய தலியைவ மிக உய த ைறய இ தன. அைவயைன ைத நா அ ப ேய ேம ெகா ேடா . உண , உைட இ வா ைக ேதைவ பய ப இ எ தைன ெபா க அ ல வ சய க கிைட கி றனேவா அவ ைற நா ஏ ெகா ள ேவ . அைவ பைழைமயானதா, ைமயானதா ஆ ய க ைடயதா அ ல ஆ ய க அ லாதவ ைடயதா எ ெற லா சி தி ெகா க டா . வாத ஆ ற கைர ஆ ய க அவ க ைடய ேனா க ப தி ஆைடய ெபயைர ட ேக க மா டா க . ஆனா நா இ ெபா அ த ஆைடகைள அண ெகா கிேறா . ெவய கால தி அ மிக உபேயாக ப கிற .” “ஆனா எ தைனேயா ெபா க றி வஷ மாதி த ப ெச யேவ யைவயாக இ கி றன. அ ர க ைடய லி க ைஜ ந ைம ெபா தவைர ெவ க த க . அவ க ைடய சாதி ப வ ைன நா ஒ கி த ள ேவ ய .

ஏெனன அ த ப வ ைனயா ச க தி பற த அ தைன ேப , தா க ப ற த ச க ைத கா பத ஆ த ஏ த யாம ேபா . ேம த க உய தா மன பா ைம வள . அ ர கேளா இர த கல நி சயமாக டா . ஏெனன அ ந ைம அ ர களா வத கான கதைவ திற வ . தவ ர ஆ ய க சி ப க எ வ யாபா க எ ெதாழி பா பா ள பல சாதிகளாக ப ேபாவா க .” பாலம ர : “இர த கல ைப ஆ ய க யாவ ெவ கிறா க .” ஷி: “ஆ , ஆனா அ வ ஷய தி அ வள கவனமாக இ ப இ ைல. அ ர அ ல ேகா சாதி ெப கேளா , ஆ ய க ெதாட ைவ ெகா ளவ ைலயா?” வ ண : “எ ைல ற திலி அ ர நகர கள ேவசிய கள ட ஆ ய ேபா வர க அ க ெச வதாக ேக வ ப கிேற .” ஷி: “இத ைடய வ ைள எ னவா ? அ ர கள ைடேய ெச ப ைட மய ந ட உ ள ழ ைதக பற . நா ஏமா ற ப ேடா, ப ரைம அைட ேதா அவ கைள ஆ ய ழ ைதக எ ஏ ெகா வட . ப ற , ஆ ய இர த தி ப த த ைம எ ேக நிைல ? ஆைகயா ஆ ய இர த தி தன த ைமைய கா பா வத காக நம ெப க ஆ க அ ர கள டமி ஒ கி கவனமாகேவ இ கேவ . அ ம ம ல. ஆ ய ச க மன தைர வ ைல வா கி வ ெகா ய அ ைம பழ க ைத ஏ ெகா ள டா . ஏெனன இர த தி தன த ைமைய அழி பத இைதவ ட பய கரமான ேவைல ஒ ேம இ ைல. ஆைகயா ஆ ய ச க தி ஆ யர லாதா வசி பத இட ெகா க டா எ ேற நா ெசா ேவ .”

“எ லாவ ைற வட ெப ய ஆப த க ெக லா ேவராக இ ப , அ ர கள அரச பதவ அத ைணயாய ேராகித பதவ ேம ஆ . அ ர ச க தி ம க எ த அதிகார கிைடயா . அவ க ைடய அரச ெசா வைத அ ப ேய ஏ அத ப நட பேத த கடைம எ ஒ ெவா அ ர க கிறா . இவ க ெச ேவைலய ெபா ைப ேமேல ேதவைதக கீ ேழ அரச க ஏ ெகா வதாக , ஆகேவ இவ க த க ைடய ெசா த ெபா ப எ த வ சய ைத வாய னா ெசா லேவா அ ல ெச யேவா அதிகார கிைடயாெத , அவ க ைடய ேராகித க அவ க க ெகா கிறா க . அரச , அ ர க மிய ம ள கட ளா இ கிறா . ெசௗவர ச க தா , இ திர பதவ ைய எ வ டதாக நா ேக வ ப டெபா ெப மகி சி அைட ேத . அ ர ல அரச ள மதி , ஆ ய ல இ திர கிைட ததி ைல. ம களா ேத ெத க ப ட பைட தைலவ , ம க ம ஆதி க ெச வத எ வத ஆதிகார கிைடயா எ றா இ த பதவ ய ஆப இ த . ஆ ய கள ேலேய சில ஆ ய கள ட தி அரச பதவ வழ க ைத வத , இ த பதவ ய மைறவ ேல ேவைல ெச தா க . ஆ ய க த க ஆ ய த ைமைய கா பா ற வ ப னா எ த ஒ மன த அவ க மற ட அரச அதிகார ைத ெகா க டா . அ ர க ைடய பழ க வழ க கள அவ கள ச க நடவ ைககள ,ஆ ய க மி த ெவ இ கிற எ பதி ச ேதகேம இ ைல. இ தா ஆ ய க , ஓ அரசைன ஏ ெகா ஆ ய ச க தி ம அவ ஆதி க ெச வத உட ப வா களானா ,

ஆத த அதைன ெதாட ேத ேராகித க உ டாகி வ வா க . அேதா ஆ ய த ைம அழி ேபா வ . ம கள உைழ ைப ெகா அரச எ லாவ தமான வசதிகைள அ பவ பா . ெத வ க ெபய கைள ெசா லி, ம க ெமௗனமாக கீ ப ப ெச வத காக ேராகித அரச ல ச ெகா , அவைன தன ப கபலமாக ைவ ெகா வா . இ வ த அரச ேராகித ேச ம கைள த க ைடய நிர தர அ ைமகளா கி வ வா க .” “நா ஆ ய க ைடய ராதன பழ க வழ க கைள மிக திடமாக ேம ெகா நட ப ெச ய ேவ . இத மாறாக நட ஆ யைன ஆ ய ச க திலி வ ல கி வ ட ேவ .”

3 ெசௗவர ர திலி (கரா சி அ க ப க தி ள ப ரேதச ) கவைல தர ய எ தைனேயா வ ஷய க இ வ ண கிைட ெகா தன. அ கி த அ ர க ைடய கைடசி நகர வ த ப , அ ஆ ய க ேள ஒ கலக நிகழ ேபாகிற எ பைதேய இ த ெச திக றி ப வனவாக இ தன. ெசௗவர ர ப ர சைனய பல அ ச க ப றி த க மக ஷி அ கிராேவா வ ண பல ைற வ வாதி தி கிறா . இ த கலக தலி ெசௗவர ர தி ேதா றினா , ஆ ய க இைத சமாள தா ஆகேவ எ ஞான அ கிரா க தினா . எ ெபா ஆ ய க , தன மன த கைள வ ட ச க தி ேக ஆ சி உ ைம உ எ ஒ ெகா வ தி கிறா க . ஆனா அ அ ர அரசன க பாட ற ஆதி க ைத பா த எ தைனேயா ஆ ய தைலவ க அதிகார தி ஆட பர வா ைகய ஆைச

உ டாகி இ கலா . இ த இர வ தமான மேனாபாவ க ஒ ைறெயா ேமாதிெகா தா இ . எ த ப ரேதச தி அ ர க அதிகமாக இ கிறா கேளா, அ இ த ேபாரா ட அதிக க ச த ப உ . ஏெனன ேதா வ ற அ ர க , ஆ ய கள ைடேய ப ளைவ உ டா கி கா ய ைத சாதி க வ வா க . எ ஆ க ப ற ெசௗவர ர (ேரா , ேரா ) நிைலைம கவைல கிடமாக ஆகிவ டதா வ ண கா தார ர திலி ெவள ேய ப ஆய . அகதி சாைலய தலாவதாக ச தி த ந பனான பாலம ர அவேனா டேவ கிள ப னா . இ வ கா தார ப ரேதச தி எ ைலைய கட உ மைல ெதாட உ ள சி ப ரேதச தி ைழ தன . அ உ ர க கள அ ர வ யாபா க ெதாழிலாள க ேம அதிகமாக இ தன . அதனா ஆ ய கள ந ல த ைமக அதிகமாக பாதி க ப தன. ஆ ய கள ெப பாேலா ேசா ேபறிகளாகி வ டன . அவ க த க ேவைலைய ஆ யர லாதா ல ெச வ பைத வ பன . திைர ஏ ற வா வ தா த க ேவைல எ ற எ ண ட அவ க உ டாகிவ ட . ஆ யர லாதவ ட அ ர கைள ேபா ற அதிகார ெச த வ ஆ ய க , அரச பதவ ைய ஏ ப நிைலைய உ டா கி வ தா க . இ த உ மைல ப ரேதச ைத கட ெசௗவர ர தி கிய ப திைய ( ல தான = தா ) அைட தேபா வ ண பாலம ர நிைலைம தி திைய ெகா த . அ வசி பவ க யாவ ஆ ய க . அ த ப ரேதச தி ெவ ப அதிகமாக இ ட அைத ெபா ெகா , ஆ ய க அ ெகா

ச தாய ைத அைம தி ப ெப ைம பட யதாக இ த . பாலம ர வ ண இ வைர படகி பயண ெச வ தா களாதலா , இ த ப ரேதச தி ெவய ெகா ைமைய இவ க ைமயாக உணரவ ைல. ெசௗவர ர தி ெவய லி ெகா ைம தா க யாததாக இ த . நம ந ப கைள இ த ெவ ப அதிகமாக பாதி த . ஆ ய கள ைடேய இ எ றி (லிப ) ேதா றவ ைலயாைகயா , வ ண த ந ப க அ வ ேபா வ யாபா ல ெசா லிய பய ெச திக ச யாக ேபா ேசரவ ைல. அ ப ப ட இ க டான சமய கள ெல லா அ ர க ைடய எ கைள ப றி வ ண ேயாசி பா . ெசௗவர ர ைத அைட த அ ள நிைலைமக ெவ ர றிய ப வ ண ெத ய வ த . ெசௗவர ர தி பைட தைலவ மி திரைன ஆத பவ க மிக ைற . ஆனா ெத ெசௗவர ப திய ேலா அ த கைடசி அ ர நகர ைத ைக ப றிய பைட தைலவ மி திரைன ஆத ஆ ய க நிைறய இ தன . அ ரன கைடசி நகர ைத ெவ றி ெகா டேபா , பைட தைலவ மி திர அ ர கள ட , அவசிய தி அதிகமாக இர க கா னா . அ த கால தி இவ ைடய இர க மன பா ைமைய பா த வ ண , மி திரைன ேபா றி க த . ஆனா இ ெபா மி திர ைடய இ த ெச ைக ஒ ேபாலி நாடக எ ப ெத யவ த . இ த ெவ றி பற அ ர க இன தைலெய ஆ ய கைள எதி க யா எ க திய மி திர , இ ெபா தய கா னா ந றியறித ள அ ர கள

ெசா ைத பல ைத த ைடய நல தி பய ப தி ெகா ளலா எ நிைன தா . இ ெபா ட மி திர , த பைடகேளா கட கைரய ள அ ர நகர தி த கி இ தா . ேபாலி ேபா ெபா காரண ைத ெசா லி ெகா அ கி தி பாமேலேய நா கட தி ெகா தா . வ ண சில சாதாரண தைலவ கள டமி ம திர ைடய நடவ ைககைள ப றி ேக வ ப டேபா , அவ ைற வ மாக ந ப யவ ைல. மி திர ம ள வ ேராத தா அவ க இ வ த ெசா கிறா கேளா எ நிைன தா . ஆனா ப ன கியமான தைலவ கைள ச தி தேபா எ லா தகவ ெத யவ த . அவ க இ ெசா னா க -“ மி திர ைடய ேமாசமான நடவ ைக றி எ க ெத ; ஆனா சாதாரண ம க இ ெத யா . அவ க இைத ேவ வ தமாக எ ெகா கிறா க ”எ . இ த அ ர நகர ைத ெவ றி க டேபா , பைட தைலவ மி திர ைடய உப தைலவனாக வ ண இ தா . இ ெபா ேபா ஒ ப ஆ க ஆகி வ டா ட, அ த ேபா ேபா அவ கா ய திறைமைய அ வசி ஆ ய க மற வ டவ ைல. மி திர ைடய ெக ட எ ண கைள ம க உண த ய வத னா , உ ைமயான நிைலைமைய தா ேந ெச பா வரேவ ெம வ ண வ ப னா . இேத க ேதா ஒ நா வ ண பாலம ர , ெத ெசௗவர ர தி படகிேல ற ப டா க . கா தார வ யாபா கைள ேபா உைட அண தி த அவ க அ த அ ர நகர ைத அைட தேபா , அ ஆ ய க வசி ப ரேதசமாக ேதா றவ ைல. றி அ ர க ைடய நகரமாகேவ கா சியள த . நகர தி கைடவதிகள எ ேநா கி , ெப ய

ெப ய அ ர வ யாபா க ைடய மாள ைகக இ பைத , கைடகள ெவள ப ரேதச வ யாபார ெபா க இ பைத க டன . எ தைனேயா அ ர பைட தைலவ க , ேபாலேவ த க த க மாள ைககள ஆட பரமாக வா வ தன . அவ க ப க தி அ ைமக ேபாலேவ ைகக வா ெபா தி நி றன . இ த கா சிைய பா த ந ப க ெவ றிெகா ட ஆ ய கள வாசைனைய ட இ நகர தி காேணாேம எ ற ச ேதக உ டானதி ஆ ச யேம இ ைல. மி திர , அ ர அரச ைடய மாள ைகய வசி ெகா தா . ஒ நா கா தார நகர வ யாபா எ ற ேதாரைணய மி திரைன ேப காண வ ண த ந ப பாலம ரைன அ ப னா . தி ப வ த பாலம ர , “ெச ப ைட மய ைர சிவ த ேமன ைய தவ ர, அ ர அரச மி திர ேவ ேவ ைம இ ைல. அவ ைடய மாள ைக ஓ ஆ ய பைட தைலவ வசி சாதாரண வட ல. த க ெவ ள மி அ ர த பாராகேவ இ கிற . அவைன அ ய ஆ ய வர க ைடய பழ க வழ க க இ மாதி ேய”எ ெசா னா . வார க ெச ல ெச ல அ ர நகர கள நடன சாைலகள , ம பான கைடகள ேம நகைர ெவ றி க ட ஆ ய கைள காண கிற எ ப நம ந ப க ெத யவ த . எ தைனேயா ஆ ய ந ைகக த க நாயக கைள காண வ ைழ தன . ஆனா ஏேதா சா ேபா ெசா லி அவ கைள இ வரவ டாம த வ டன . மி திர ைடய மைனவ ட பல ைற அ ப , ஏேதா ெபா காரண கைள றி த வ டா மி திர . ஓ அ ர ேராகித ைடய க ன ைகய

ேமாக தி சி கி இ தா . அ ம மா? எ தைனேயா அ ர அழகிக நாயகிகளாக அவ ைடய அ த ர தி நிைற தி தன . த ைடய பைட வர க இ த உ ைமைய அவ அள தி தா . ெவள ேய இ ஆ ய க யாேர வ தா , அ ைமகைள ெகா ெதா ைல வ ைளவ க ெச அவ கைள இ வரவ டாம த வ வா . இ த வ வர கைள எ லா ைமயாக ெத ெகா ட வ ண , த ந ப ட தி ப ெசௗவர ர தி வ ேச தா . ெசௗவர ர தி அவ ம க தைலவ கைள ச தி மி திர தன பல ைத மிக உ தி ப தி ெகா கிறா எ பைத , அவைன எதி பதாக இ தா அவ ைடய ஆ ய ேபா வர கைள ம ம ல, அ ர கள பல ைத ேச எதி க ேவ ய எ பைத வ ள கி ெசா னா . அத ேவ ய அைன ஏ பா கைள நா ெச ெகா , ம க நிைலைமைய ெதள ப த ேவ எ றினா . வ ண நடன சாைலய ெச ல ழ ைத. ஆ கண காக த க கணவ கள க ைத ட பா காத ஆ ய ம ைகய , இ த அழகிய நடன காரன வாய லி வ த க கணவ மா க ைடய கீ தரமான ெசய கள ெச திைய ேக ட ப ற , அைவ உ ைமதா என ந ப ெதாட கின . ப இ த ெச தி ஒ வ டமி ம ெறா வ எ ஊெர பரவ வ ட . வ ண ஒ கவ ஞ ட. கணவைன ப வ ரக தாப தா வா ஆ ய ெப க , அ ர ெப கைள சப பதாக , மி திர ைடய ஆட பரமான யநல வா ைகைய வவ அவ பா ய அழகிய பாட க , கா தேபா பரவ ெசௗவர ப ரேதச தி வ க

ேதா பாட ப டன. கைடசிய வ ண கணவைன ப தி ஆ ய ம ைகய கைள சி சி ப திகளாக ப அவ க ைடய கணவ கள ட அ ப னா . அவ க த க நாயக களா நிராக க ப தி ப வ தேபா , இ ள ஆ ய கள உண சி ெகா தள க ஆர ப த . அவ க மி திரைன தி ப வ ேச ப ெசா லிய ப அவ ம வ டேவ, அவைன பைட தைலவ பதவ ய லி வ ல கிவ அவ பதிலாக வ ணைன த க பைட தைலவனாக ேத ெத தன . ப ற , வ ண ெப த ஆ ய பைடக ட அ ர நகர தி ெச றா . வ ணைன எதி பா த மி திரன பைடய பள உ டாய . பல த க ேக ெக ட ெசய காக வ தினா க . மத ள பைடகள உதவ யா ேபா ய மி திரனா யவ ைல . அவ நகர ைத வ ணன ட ஒ பைட வ ெசௗவர ர வர ச மதி வ டா . இ வ தமாக ஆ ய க ஓ அபாயகரமான ப ைசய ேதறிவ டன . வ ண அ ர கைள ஒ ெதா தர ெச யவ ைல. ஏெனன அவ க இ ெபா ஆ த ஏ தி ேபா ெச ெகா கவ ைல. ஆனா அ ர க ைடய ெச வா கிலி ஆ ய கைள ப ைவ பத காக, நகர தி ஒ தன ஆ ய ப திைய உ டா கினா . மக ஷி அ கிரா கா ய பல வ ஷய கைள ெசய ப த ெதாட கினா . (இ றிலி 152 தைல ைறக திய ஆ ய கள கைத இ .) ◆ ◆ ◆

7 தா நா

:

-பா

சால

(ஐ கிய மாகாண தி

ேம ப தி) சாதி: ேவத கால ஆ ய கால : கி. . 1500

இ ளேவன கால ேநர . சனா (ச திர பாகா) ஆ றி ம கி ள பர த ப ரேதச தி , க ெக ய ர வைர ெபா ன றமான ேகா ைம கதி க கா றி அைச ஆ ெகா தன. ஆ கா ேக ட டமாக ஆ க ெப க பா ெகா ேட அ த ேகா ைம கதி கைள அ ெகா தன . கதி அ க ப ட வய கள ேல உ ள கைள, அேநக திைரக அத க ேம ெகா தன. ெவய லி ெவ ப வர வர க ைமயாகி ெகா த . ச ெதாைலவ ஒ வழி ேபா க அ த வய கள ேட ெம வாக நட ேபா ெகா தா . கிழி த ண யா றி க ய த தைல பாைக, ப ட ய ெதா கி ஆ ெகா ெச ப ைட நிறமான தைல ேராம க , உட ப ேல ஒ பைழைமயான ேபா ைவ, ழ கா அளேவ ெதா க வ க ய ேவ , ைகய ேல ந ட த , இ த ேகால ேதா ெம வாக த ளா யப நட ெச ெகா தா . தாக தா அவ ைடய ெதா ைட வற சியைட வ த . இ தா அ ெத கிராம தி காவ ேபா வ ட ேவ ெம உ திேயா நட தா .

ஆனா அ த வழிய அ ேக ெத ப ட ஒ ம கிண ைற , வ ன மர தி ேத த நிழைல பா த அவ ைடய உ தி ைல வ ட . அத க பா ஓ அ ட நட க யாதவ ேபா ஆகிவ டா . கிண ைற ன பா தா . த ணேரா சமப தி இ ைல. த தைல பாைகைய கழ ற அத ஒ ைனைய ப ெகா ம ெறா ைனைய கிண வ டா . எ டவ ைல. உ தி இ த ஆைடைய கழ றி அைத ேச ெதா கவ டா . பாவ . அ த ணைர ெதாடவ ைல. ந ப ைகய ழ த நிைலய வ ன மர தி நிழலிேல ேபா உ கா வ டா . அ கி நகர ட யா எ அவ ேதா றிய . அ த சமய தி ஒ ேதாள ேல த ண ைபைய ம ெறா ேதாள ேல கய ைற ெதா க வ ெகா வாள ட ஒ ெப கிண ைற ேநா கி வ வ ெத த . உைட சிதறி ேபாய த அவ ைடய ந ப ைக ச ள வ ட ஆர ப த . கிண ைற அைட த ெப ேமைட ம த த ண ைபைய ைவ வ , ேதா வாள யா த ணைர இைற க வ ப தி ப யேபா அவ ைடய பா ைவ அ த வழி ேபா க ம ப ட . அவ ைடய க வா ய த . உத க உல தி தன. ெதா ைட வற சியைட தி த . க க ப சைட தி தன. அவ ைடய பாத க ம தி ப தி த . ஆனா இ த நிைலய அவ ைடய இளைம ம வாடாம ஒள வ ெகா த . த ைடய ெபா ன றமான தைல சாதாரணமாக ெகா , உட ைப றி ஒ ேபா ைவ இைடய ஒ சாதாரண சார அண ெகா த அ த ெப ண வ ேநாதமான ேவட ைத ஆ ச ய ேதா பா தா .

ெவய லி நட வ ததினா இைளஞ ைடய க சிவ காண ப ட . ெந றிய ேம உத வ ய ைவய ள க . அ த ெப ப அறி கமி லாத அ த இைளஞைன சிறி ேநர பா ெகா ேட, ம ர ல தி ேக உ ய னைகைய உத கள ேல தவழவ இைளஞன பாதி தாக ைத த தவாேற இன ைமயான ரலி ெசா னா - “ந மிக தாகமாக இ பதாக என ேதா கிற சேகாதரா!” வழி ேபா க பலவனமைட ெகா த இதய ைத க ப த யாம “ஆ ! மிக தாகமாக இ கிற ” எ றா . “இேதா த ண ெகா வ கிேற !” எ றி அவசர அவசரமாக வாள ய ேல த ணைர ெமா ேமேல இ தா . வாலிப அத அவ ப க தி ெச உ கா தா . அவ ைடய க ட உ தியான எ க அவ ேள அட கி கிட எ ைலய ற ஆ ைமைய ெவள ப தி ெகா தன. த ண ைபேயா ேச க ய த ேதா ேபாகண ைய எ , அதிேல த ணைர நிர ப வழி ேபா கன ட ெகா தா அவ . இர மிட கேள த அவ சிறி ேநர அைமதியாக தைரைய ேநா கியவ ண உ கா தி தா . அ பா ஒேர சி அ த பா திர திலி த த ண வைத வ டா . பாவ . அ வள தாக அவ . அ த சி பா திர ைத அவ ைடய ைக ந வவ ட . த ைன சமாள ெகா ள யாம அ ப ேய கீ ேழ சா தா . க க ெகா டன. மய கமாகி வ டா . இைத பா அைசவ நி றி த அ த ெப ேவகமாக த ைடய தைலய றிய த ண ைய த ண நைன அவ ைடய ெந றிைய , க ைத அ த ஈர ண யா ைட தா . சிறி ேநர தி

அவ ைடய க க திற தன. அவ ெவ கமைட ெம லிய ரலி , “மிக வ கிேற . உன க ட ைத ெகா வ ேட ”எ றா . “என ஒ க டமி ைல. இ மாதி உன ேந தைத பா பய வ ேட . ஏ இ ப யாய ?” “ேவ ஒ மி ைல. ெவ வய றிேல அதிக த ண வ ேட . அ தா காரண . ஆனா இ ெபா ச யாகி வ ட .” “ெவ வய றா?” எ ெசா லி ெகா ேட அவ ைடய பதிைல எதி பா காதவளாக ஓேடா த வ ெச , ஒ சிறிய பா திர தி தய , மா , ம தலியவ ட தி ப வ , அவ ைற அவ ைவ தா . இைளஞ க தி ச , தய க கல ேதா றின. அைத பா த அ த ெப , “ ச படாேத! எ ைடய சேகாதர இ த மாதி ேய வ ைட வ ேபா சில ஆ க ஆகி றன. உன இ த உதவ ெச ேபா எ ைடய சேகாதரன நிைனேவ என ஏ ப கிற .” எ றா . வழி ேபா க அ த பா திர ைத வா கி ெகா டா . அ த ெப வாள ய த ண ெகா தா . இைளஞ தய தலியவ ைற அ தினா . கைள இ த அவ ைடய க மலர ஆர ப த . அ த ெப ண எதி பாராத உதவ காக ந றி ெசா ெபா வாைய திற தா . அவ ைடய க றி ைப ெகா ட அ த ெப “தய க ப வத அவசியேம இ ைல. உ ைன பா தா ெவ ெதாைலவ லி வ பவைன ேபா இ கிற ” எ றா . “ஆ . ெரா ப ர திலி . பா சால திலி .” “இ எ ேக ேபாக ேவ ?” “இ ன இட தி

எ இ ைல. எ ேகா ேபாகிேற .” “இ தா ...” “எ த இடமாக இ தா எ ன? எ ைடய உைட உணவ ப றைர எதி பா க டா . ஏதாவ ேவைல ேவ . அ வளேவ.” “வய கள ேவைல ெச ய மா?” “ஏ யா ? உழ, வ ைத க, கதி அ க எ லா ெத . ப க , திைரக இவ ைற ேம க . எ ைடய உடலி ேபாதிய பல இ கிற . ஆனா இ ேபா இ த ச தி வா ய கிற . இ தா அ ேதறி வ . இ சில நா கள ேலேய எ வள க னமான ேவைலைய ெச ய . ெப ேண! நா இ வைர எ த எஜமான ேகாப வ ப நட ெகா டேத இ ைல.” “எ ைடய தக பனா உ ைன ேவைல ைவ ெகா வா எ நிைன கிேற . த ண நிர ப ெகா ெச ேவா . ந எ ட வா” இைளஞ த ண ைபைய கி ெகா வர எ வளேவா ய றா . அ த ெப அத ஒ ெகா ளவ ைல. வய க ந வ ஒ சிவ டார அ க ப த . அத ெவள ேய மா நா ப ஐ ப ஆ - ெப க உ கா தி தா க . அவ கள யா அ த ெப ண த ைத எ க ப க யவ ைல. எ லா ஒேர மாதி யான சாதாரண உைட, ெச ப ைட , சிவ த ேமன உைடயவ களாக இ தன . அ த ெப த ண ைபைய வாள ைய வ க ப த ஒ ேதாலி ேம ைவ வ , அ ப வய நிர ப ய ஆனா ஆேரா கிய திட ச ர உ ள ஒ ெப யவ ட ேபா “அ பா! இ த அ நிய நா இைளஞ இ ேவைல ெச ய வ கிறா ” எ றா . “ ழ தா ! வயலிேல ந ட ேவைல ெச வாரா?” “ஆ . எ த ேவைலயானா .”

“அ ப யானா ெச ய . ம றவ க எ ன லி கிைட கிறேதா அ அவ கிைட .” இைளஞ இவ ைற ேக ெகா தா . அ த தியவ இைளஞன ட இேத வ ஷய கைள தி ப றினா . இைளஞ இத ச மதி தா . ேம அ த தியவ அவைன பா - ‘நா க யாவ மதிய உண சா ப ட ேபாகிேறா . ந கல ெகா ளலா . வா!’ எ அைழ தா . “இ ைல ஆ ய ெப யவேர! இ ேபா தா த க மக என மா தய ெகா தா .” “ஆ ய இ ைல, வ ய இ ைல. எ ெபய ேஜதா, மக மா ர . உ னா த அள சா ப டலா . அபாலா! இவ சிறி அ வன ம ெகா வ ெகா . இைளஞ ! ெவய இ மிக ந ல . உ ைடய ம ற வ ஷய கைள மாைலய ேபசி ெகா ளலா . ஆனா இ ேபா உ ெபயைர மா திர ெத ெகா ளலாமா?” “ தா - பா சால .” “ தா எ றாம தா எ ேற ( தா - ந ல தான ெகா பவ ). உன கிழ ப ரேதச ெமாழி ச யாக ேபச வரா எ நிைன கிேற . ச . பா சால திலி தா வ கிறா ? மிக மகி சி. அபாலா! இ த கிழ ப ரேதச ம க மிக ச ளவ க . இவ ஏதாவ ெகா , அ ேபா தா மாைலய ேவைல ெச ய .” தா , அபாலா வ தி ெகா த ம ைவ அ தி சில ெரா கைள சா ப டா . இர நா களாக சா ப டாம இ ததினா அவ ைடய பசி ெச வ ட . ய ைடய ெவ ப ைறய ைறய, அவ ைடய உடலி ஊ க ஆ வ உ டாகிவ ட . மாைலய யாவ ேவைலைய வ வத னேர, ேகா ைம கதி அ பதி

யா அவ இைள தவன ல எ பைத நி ப தா . இரவ யாவ ேகா ைம கதி க அ க ப கள தி ள வ ெச றன . அ ய த இ அதிகமான ம கள நில ைத வ ட ேஜதாவ நில மிக ெப ய எ ெத ய வ த . அ சைமய ேவைல ெச ேவா , ஏ ெகனேவ த க ேவைலைய ெதாட கி இ தன . ஒ ெப ய எ ைத ெகா அத ைடய இைற சி, எ தலியவ ைற டாக ப , ெபா சா வத இர மண ேநர தி பாகேவ ெப ய ெப ய தவைலகள ேபா , அ ேப றிய தா க . மத ள இைற சி கைள உ ைப தடவ ேவகைவ ெகா தன . அ த வ ப க திேல திற தெவள அத அ கி ஒ சிறிய கிண த ண நிர ப ய ஓ அ டா இ தன. ேவைலய லி தி பய ஆ க ெப க அ த கிண ெச த க ைக, கா கைள த ெச ெகா டன . ள க வ ப யவ க ள தன . இ டான யாவ வ ைச வ ைசயாக உ கா தன . அவ க இைற சி, ெரா , ம தலியைவ ப மாற ப டன. தாஸி ைடய ச ைத ெத ெகா ட அபாலா அவைன த அ ேக உ கா ப ேக ெகா டா . அவ ைடய ச ைத ப றிய கவைலையவ ட, ெவள ேய ெச வ ட த சேகாதரைன ப றிய நிைனேவ அவைன ப க தி உ காரைவ பத கிய காரண . உண த நா ய ஆர பமாய . அ த நா ய தி தா அ கல ெகா ள யவ ைல. ஆய ப கால தி அவ எ லா ப யமான பாடகனாக சிற த நா ய காரனாக ஆகிவ டா .

வயலி கதி அ ,அ , தான ய ைத ப த தலிய ேவைலக ஒ றைர மாத வைர நைடெப றன. ஆனா இ வ த இர ேட வார கள தா அைடயாள க ப க யாதப ெச ைம அைட வ டா . அவ ைடய ெப ய ெப ய நல க க ப ரகாசமைட தி தன. க ன க சிவ தி தன. நர க எ க சைத ேகாள க மைற வ டன. வ த ஒ வார தி ேஜதா அவ திய ஆைடகைள ெகா தி தா . ெந பய ெகா ச வள வ ட . ேஜதா, அபாலா, தா இ இர ெடா ேவைலயா கைள தவ ர, ஏைனேயா யாவ த க த க லியாக தான ய ைத ெப ெகா அவரவ க வ ேபா வ டா க . இவ க நில க ைற . ஆைகயா த க ெசா த கதி அ , அ ேவைலகைள காலா கால தி வ , இ ேஜதாவ நில கள ேவைல ெச ய வ தா க . இ த ஒ றைர மாத கள ேஜதா, அபாலா இவ கள அ பா நடவ ைககளா ஈ க ப ட தா , ெம ெம வாக அவ க ட ெந கி பழகி வ டா . ஏ , அவ க ைடய ப அ க தின கள இவ ஒ வனாகேவ ஆகிவ டா எ ெசா ல ேவ . ஒ நா மாைல ேவைளய யாவ உ கா ம அ தி ெகா த ேபா , கிழ ப திைய ப றிய ேப ைச ேஜதா ஆர ப தா . அபாலா அ கி இ ேக ெகா தா . ேஜதா ெசா னா _ “ தா! கிழ கி ெவ ர வைர நா ேபான கிைடயா . ஆனா பா சால ர ைத (அகி ச திர ) நா பா தி கிேற . நா எ திைரக ட ள கால தி ேபாேன .” “பா சால ( ேஹ க ) உ க எ ப இ த ?”

“ேதச தி ஒ றமி ைல. ம ர கைள ேபால அ த ம க ஆேரா கிய ளவ களாக , ெசழி ளவ களாக இ கிறா க . ேம அவ க ைடய நில க இ த நில கைளவ ட அதிக வ ைள நிலமாக இ கிற . ஆனா .....” “ஆனா எ ன?” “ தா! நா வத காக ம ன க ேவ . அ மன த க வசி கவ ைல.” “மன த க வசி கவ ைலயா? அ ப யானா அ வசி பவ க ேதவ களா அ ல அர க களா?” “நா இ வள தா ற .அ மன த க வசி கவ ைல .” “நா ேகாப பட மா ேட ஆ ய ெப யவேர! உ க ஏ இ வ த ேதா கிற ?” “ தா! ந ைடய வய கள ேல ேவைல பா இ ஆ -ெப கைள பா தாயா?” “ஆமா ! பா ேத .” “அவ க என வயலிேல ேவைல பா த ேபாேதா அ ல எ னட லி ெப ேபாேதா த கைள தா வாக க தியதாக ந நிைன கிறாயா?” “இ லேவ இ ைல! அவ க ஒ ெவா வ த கைள த க ப தி ஒ வராகேவ க தினா க .” “ஆமா . இவ கைள தா மன த க எ ெசா வா க . இவ க எ ப தின . ம ர க எ லா ஒேர ல தவ க . கிழ ப ரேதச தி இ த மன த த ைமைய காண மன கிற . அ அ ைமக இ கிறா க . ஆ டா க இ கிறா க . ஆனா மன த க இ ைல. உறவ ன க இ ைல.” “தா க ெசா வ றி உ ைம . ஷத (ச ெல ) ஆ ைற கட , றி பாக, இ த

ம ர ப ரேதச தி வ த ப ற தா நா மன த கைள பா ேத . மன த த ைமைய க ேட . மன த க ட வா வதி மகி சி ெப ைம அைடகிேற . இ என ந ல கால .” “ ழ தா தா! என மி க மகி சி. ந இைத தவறாக எ ெகா ளவ ைல. அவரவ ப ற த நில அவரவ க ப யமானதாக தா இ .” “ஆனா ப ய எ ப அ த ைறகைள மைற ேபா ைவயாக இ க டாத லவா?” “நா பா சால தி பயண ெச ேபா இ ப றி ேயாசி ேத . இ வ த ெப ய ெப ய ப த கள ட வ வாதி தி கிேற . இ த ைறக அ ேதா வத காரண என ெத யவ த . ெத ெம ன? ஒ பய மி ைல.” “இ ப த க ேதா றியத காரணெம ன?” “அ வசி ம கைள பா சால க எ அைழ தா , உ ைமய பாதி ேப ட பா சால க இ ைல.” “ஆ . அ வ ேயறிய ம க அதிக .” “ ழ தா ! அவ க வ ேயறியவ க இ ைல. வக ம க . அ ள வ யாபா க , ெதாழிலாள க , அ ைமக தலியவ க ஆ ய க ப ரேவசி பத ேப, அ வசி வ வக க . அவ க ைடய க கைள , நிற ைத ந பா கவ ைலயா?” “ஆ . பா தி கிேற . அவ க ைடய உட பா சால கைள ேபா இ லாம க பாகேவா, அ ல தாமிர வ ணமாகேவா இ கிற .” “பா சால க எ க ம ர கைள ேபா சிவ பாக இ பா க ” “அ வள இ ைல. ஆனா ெப ப தி.”

“ஆ , எ கைள அ தா . ஏெனன ம ெறா நிற ேதா கல பதா நிற தி மா ற ஏ படேவ ெச கிற . ம ர கைள ேபா ெச ப ைட ள ஆ ய கேள அ வசி தா அ மன த த ைமைய பா க . ஆ ய க ஆ யர லாதா க இைடேய உய தா மன பா ைம ஏ ப வத இ த நிற கல ேப காரண எ நா நிைன கிேற .” “ஆ . ஆ ய ெப யவேர! ந ேனா களா ‘அ ர க ’ எ அைழ க ப ட இ த ஆ யர லாதா ைடேய, ஆ டா -அ ைம எ ற பழ க இ வ த எ ப உ க ெத தி .” ‘‘ஆ , ஆனா பா சால ச தாய ஆ ய சாதிைய ேச த . ஒேர இர த தி ேதா றிய . ஆய அவ கள ைடய உய தா மன பா ைம காண ப கிற . பா சால ேதச அரச திேவாதா எ ன டமி சில திைரகைள வா கினா . இத காக ஒ நா நா அவ ன ைலய ெச ேற . அவ ைடய திடகா திரமான உட மிக அழகாக இ த . ஆனா அவ ைடய தைலய ம ம ச சிவ நிற கல த கன த ைட (ம ட )ைய கவ தி தா . அவ ைடய கா கள ேல ைளய ட ப இர இர உ ைடகைள ெதா கவ ெகா தா . இ கர கள க தி எ ென னேவா ேவ ைகக . இவ ைற எ லா பா த என அவ ம இர க உ டாய . பாவ நிலாைவ ரா வ கியைத ேபா என ேதா றிய . அவ ைடய மைனவ அவ ட அம தி தா . எ க ம ர ல எ த அழகி ைற தவள ல அவ . பாவ அவ அ த சிவ ம ச ைமைய தா க யாம வைள ேபாய தா .”

தாஸி மன படபடெவன அ ெகா ட . த ைடய இதய உண சி க தி ெத யாம இ க மிக ய சி ெச தா . ஆனா அதி ெவ றி ெபற யாம , ேப ைச ேவ ப க தி ப க தி, ‘‘பா சால அரச த கள ட திைரக வா கினாரா?” “ஆ , வா கினா . ந ல வ ைல ெகா தா . எ வள ெகா தா எ ப நிைனவ ைல. ஆனா அவ னா பா சால ச க ைத ேச தவ க ம ய வண கியைத ெக பாவைனய நி பைத பா த எ உட ப றி எ த . உய ேபாவதானா ச ,ஒ ம ர அ வ த ெச யேவ மா டா மகேன!” “உ க அ வத ெச யேவ ய நிைலைம ஏ படவ ைலேய?” “அ ப கீ ப ப ெச தி தா நா கலகேம ெச தி ேப . கிழ ப ரேதச அரச எ கைள அ வத ெசா வதி ைல. இ பழ கால திலி கைட ப க ப வ ைறைம.” “ஏ ?” “ஏ எ றா ேக கிறா ? இத ைடய கைத மிக ெப ய . ேம கிலி வ வாகி ெகா ேட வ த பா சால ச தாய , ய னா, க ைக, இமயமைலய ம திய ப தி தலிய இட கள வசி க ஆர ப தேபா , அவ க ம ர கைள ேபாலேவ ஒேர ச தாயமாக வா ைகைய ெதாட கினா க . ஆனா நாளைடவ அ ர க ைடய றவா , பா சால ஆ ய கள ைடேய சில தைலவ களாக , அரச களாக , ேராகித களாக ஆக ேவ ெம ற ஆைச ேதா றிய .” “அவ க இ வ தமான ஆைச ஏ ஏ ப ட ?” “ேபராைசதா காரண . தா உைழ காம ப ற ைடய உைழ ப ேல சா ப ட ேவ ெம ற

எ ண தா , இ த அரச க ேராகித க ேம, பா சால தி உய - தா எ ற பா பா ைட ஏ ப தினா க . அ கி மன த த ைமைய வர வ டா க ”- எ ெசா லியவாேற ேஜதா ேவ ேவைலயாக எ வ டா .

2 ம ர ய (ஷாகலா அ ல சியா ேகா ) ேஜதாவ ைடய ப தி தா வ நா ஆ க வ டன. ேஜதாவ மைனவ இற வ தா . ேஜதாவ ைடய தி மணமான சேகாத கள அ ல ெப ம கள ஓ வ இவ ப தி இ வ தன . ஆனா ப தி நிர தரமாக வசி பவ க ேஜதா, அபாலா, தா இ வ தா . அபாலாவ இ ெபா வய இ ப . அபாலா தா இவ க ைடய நடவ ைககைள பா ேபா , இவ க ஒ வைரெயா வ வ கிறா க எ ப ெத த . அபாலா ம ர ய சிற த ேபரழகிகள ேல ஒ வளாக க த ப பவ . அவ ஏ ற இைளஞ க அ ப சமி ைல. அேதேபா தா ேபா ற இைளஞ க த த அழகிக ப சமி ைல. ஆய தாஸு அபாலா எ ெபா ேச ேத நடனமா வ தா க . இவ க இ வ ெந கி உறவா வ ேஜதாவ ெத . தா ம ர ய ேலேய த கிய க ச மதி தா ேஜதா அவ க உறவ தைட ெசா லமா டா . ஆனா தா அ க இ லாவ டா ட, ந ந ேவ த தா - த ைதயைர நிைன உ கி ேபாகிறா . தா அவ ைடய தா - த ைதய ஒேர மக எ ப ேஜதாவ ெத . ஒ நா அபாலா தாஸு காதல க ஆ எ ெசா ல ப ச திரபாகா (சனா ) ஆ றி

ள க ெச றா க . அபாலாவ இளைம எழி ெபா ஆைடய லா உடைல எ தைனேயா ைற பா தி கிறா தா . ஆனா இ ஆைடய றி ந தி ெகா அேநக அழகிக ந வ ேல அபாலாைவ பா த ெபா தா , அவ ைடய ஈ லாத அழகி ைம அவ ெத த . ந தி இ வ வ ைட ேநா கி நட தன . தா அைமதியாக வ வைத பா த அபாலா ேக டா “ தா ! இ ந ஏ ேபசாம வ கிறா . கைள ேபா வ டாயா? ச திரபாகாவ ெவ ள ைத இர ைற ந தி கட பெத றா அ சாதாரண வ ஷயம ல.” “ந தா எ ட ந தினா . ேநர இ தா இ ைறய ல, இ ப ைற ட ந தி கட க .” “கைரேயறிய நா உ ைன பா ேத . உ ைடய மா எ வள வ தி த . உ ைடய ேதாள , ெதாைடகள சைதக இர ப காக வ மிய தன.” “ந வ ெப ய உட பய சி. அ உடைல உ தி ப வேதா ம ம ல, அழ ெபற ெச கிற . ஆனா உ ைடய அழ இத ேம எ ேக வளர ? அபாலா, ந உலக தி ஈ இைணய ற அழகி வ வ .” “உ ைடய க க தாேன தா ?” “ஆனா அைவ ேமாக தி கிய கவ ைல எ ப உன ெத .” “ஆ . ம ர ல ெப க தாராளமாக வழ வா க எ ப உன ெத தி ந எ னட ஒ த ட ேக டதி ைல.” “ேக காமேல ந ஏராளமாக வழ கிய கிறாேய!” “ஆனா அ ெபா ெத லா உ ன ட தி எ சேகாதர ேவத ரவைனேய நா பா ேத .” “இ ெபா ெகா க மா டாயா?”

“ேக டா ஏ ெகா க மா ேட ?” “ஆனா , ேக டா ந எ ைடய...” “அத ேம ெசா லாேத தா ! ம பத என மிக க டமாக இ .” “ஆனா அ த க ட உ டாகாம இ ப உ ைகய இ கிற .” “எ ன டமி ைல. உ ைகய தா இ கிற .” “எ ப ?” “ந நிர தரமாக எ த ைதயா வ த கிவ ட தயாரா?” “அ த அழகிய உத கள லி இ த க னமான ெசா க ெவள வ வட எ ற பய தாஸு எ தைனேயா ைற ஏ ப ட . இ தி ெரன ேப ேபா அ ெசா க அவ கா கைள ைள ெகா இதய ைத ேபா தா கின. அவ ைடய இதய சிறி ேநர தி ெபா கி வ ேபா ேதா றி . தன மன ேவதைனைய அபாலா ெத ெகா வைத அவ வ பவ ைல. த ைன சமாள ெகா - அபாலா! நா உ ைன எ வள காதலி கிேற ...!” “என அ ெத . எ ைடய நிைலைம உன ந றாக ெத . நா நிர தரமாக உ ைடயவளாக ஆக வ கிேற . எ ைடய த ைத இதி மகி சி ெகா வா . ஆனா தா ! ந பா சால ைத மற வ ட ேவ .” “பா சால ைத மற வ வ ெப ய வ ஷயம ல. ஆனா எ ைடய வயதான தா - த ைதய அ இ கி றன . எ ைன தவ ர அவ க ேவ ப ைளகள ைல. எ தா இற பத அவைள ஒ ைற நி சய ச தி பதாக உ திெமாழி ெகா தி கிேற .” “உ ைடய தா ெகா த உ தி ெமாழிைய நா உைட க வ பவ ைல. தா ! நா

உ ைன காதலி கிேற . காதலி ேப , ந இ கி ெச ற ப உ ைன காதலி ேப . மரண வைர உ வழி பா உன காக க ண வ ேவ . ஆனா நா இ வ நம வா திகைள மற டா . ந உ தாயா ட , நா எ மன திட .” “அபாலா! உ மன தி ெகா த வா தி எ ன?” “மன த க வா ப ரேதச திலி மன த த ைம இ லாதவ க வா இட தி ேபாகமா ேட எ .” “பா சால ப ரேதச மா க வா இடமா!” “ஆ ! மன த த ைம மதி ப லாத இட . ெப க உ ைமய லாத இட .” “நா உ க ைத ஏ ெகா கிேற , அபாலா.” அபாலா மகி சிேயா அவைன த வ தமி டா . க ண வழி ேதா ய க ன க ஒ ேறாெடா உரசின. “ தா ! ந ேபா வா. ஒ ைற உ ைடய தாயாைர ேபா பா வ வா. இ த ம ர ய உன காக வழிபா கா தி ேப .” அபாலாவ இ த கள கம ற ெசா கைள ேக ட தாஸி இதய , அவைனேய ெவ க ெதாட கிய . த ம -த மன திேலேய ேதா றிய அ த ெவ ண சிைய, அவனா கைடசிவைர ேபா கேவ யவ ைல. தா த ைதயைர பா வ தி வதாக ேஜதாவ ட , அபாலாவ ட வ ைட ெப ெகா டா . வ ைரவ தி ப வ ட ேவ எ ற உ திைய ெப ெகா ேட அவ க அ மதியள தன . அவ ற ப வத த நா ேநர ைத அபாலா அவ டேனேய கழி தா . காதல இ வ ைடய க க , க ணைர உதி ெகா ேட இ தன. அைத அவ க மைற க யலவ ைல. இ வ

மண கண கி த வ யப ேயா, தமி டப ேயா த கைள மற தி தன . அவ ற ப ட ேநர தி , அவைன மா ேபா த வ ெகா “ தா ! நா உன காக இ த ம ர ய ேல வழிபா கா தி ேப ”எ றா . அவ ைடய அ த வா ைத, தாஸி ஆ கால வ அவ ைடய இதய திேல ஆழமாக பதி தி த .

3 தாஸு த தாயா ட அள கட த அ உ . அவ ைடய த ைத திேவாதா ஒ க ெப ற அரச . வசி ட , வ வாமி திர , பர வாஜ ேபா ற மக ஷிக அவ ைடய கைழ த க ேவத ம திர கள இைண பா இ கிறா க . ேவத திேல ( ேவத 6/26/2||, 25) திவ வதா ம அ த ம திர கள ேல நிைற ள ேபாலி க மைற வ டா . தா த தாயா ட அதிகமாக ப ய ைவ தி தா . த ைடய தாைய ேபா ற அேநக மைனவ ய க , பல அ ைம ெப க அரச திேவாதாஸு உ எ ப தாஸு ெத . அரசன த மகைன, பா சால அ யைணய வா ைச ெப றவ எ பத காக அரச அவள ட சிறி ம யாைத ைவ தி கிறா எ றா அழகிய ெப க நிைற த அ த ர திேல வசி அரச இ த ப ேபான கிழவ ய ட எ ப அ ெச வா ? தா அவ ைடய தாயா ஒேர மக எ றா த ைத ஒேர மகன ல. அவ இ லாவ டா , திேவாதாஸி வா சாவத ப ரத த தயாராக இ கிறா . பல ஆ க கழி வ டதா மக தி ப வ வா எ ற ந ப ைகைய இழ வ டா தாஸி தா . அ அ அவ ைடய க கள ஒள ம கிவ ட . ஒ நா தி ெர

யா ெசா லாம , த த ைதைய ட பா காம ேநராக த தாய ேபா நி றா தா . அவ இவைன நிமி பா தா . ஆனா ஒள ம கிய த அவ ைடய க க , உண ச திய றி தன. இைதயறி த அவ , “அ மா! இேதா உ தா வ தி கிேற .”எ றா . அ ேபா ந ப ைகயைடயாத அ த தா த இ ப ட திலி அைசயாமேல - உ ைமய ந எ மக தாஸாக இ தா ஏ வ லகி நி கிறா ? எ ைடய க ைத ஏ த வ ெகா ளவ ைல? எ ைடய ம ய ேல ஏ ப ெகா ளவ ைல?’ எ றா தா த தாய ம ம தைல ைவ வண கினா . த ைடய ைககள னா அவன தைலைய தடவ ெகா த தா எ ேபா கா றிேல மைற வ கன உ வம ல, உ ைமய த மகேன எ உண தா . அவ ைடய க தி , க ன கள ெந றிய , தைல உ சிய மாறி மாறி தமி த க ண னா அவைன நைன தா . க ண தைடபடாதைத க ட மக “அ மா! நா தா உ னட வ வ ேடேன! இ ஏ அ கிறா ?”எ றா . “எ க ண மண ேய! இ ஒ நாைள ம , இ ெபா ம ... இ தா எ கைடசி க ண !” “தகவ ெத ெகா ட அரச திேவாதா அ த ர திலி , ஓேடா வ த மகைன த வ ஆன த க ணரா அவைன நைன வ டா .” நா க மாத களா , மாத க வ ட களா எ ப ேயா நா ஆ க கட வ டன. தா , தா த ைதய ேன, பா மகி சியாக

இ பதாகேவ கா ெகா ள ய வ தா . ஆனா தன ைமயா இ ேபா அவன கா கள ேல அ த ெந ைச பள ஒலி ேக ெகா ேட இ த . ‘உன காக நா ம ர ய வழிபா கா ெகா ேட இ ேப ’ எ அ த அழகிய சிவ த உத க ெசா வ , க ண க கைள மைற வைர கா சியள ெகா ேட இ த . மற க யாத இர அ உ ள கள இைடய அக ப ெகா தா தா . ஒ அபாலாவ கள கம ற காத . ம ெறா வயதான தாய எ ைலய ற வா ைச. ேவ ப ேகா லாத தாய இதய ைத தவ க வ ெச வ ேகவலமான யநல , அ ப தன எ அவ க தினா . ஆைகயா தாயா உய ேரா இ வைரய பா சால ைத வ ெச வதி ைலெய ெச தா . ஆனா ஓ அரச மார ய கமான வா ைக, ஆட பர கைள ஏ ெகா வ த ச தி அ பா ப ட கா ய எ அவ ேதா றிய . அவ த த ைதய ட எ ெபா அதிக ம யாைத கா வ தா . அவ ைடய உ தர கைள நிைறேவ வத அவ எ தய கியதி ைல. “ஒ நா கிழவ திேவாதா த மகைன அைழ )” “ ழ தா ! நா வா ைகய கைடசி ப ைய ெந கி வ ேட , இன எ னா பா சால ேதச தி பார ைத ம க யா ” எ றா . “ஆ ய! அ ப யானா அ த ெபா ைப பா சால கள டேம ஒ வ வ டலாேம!” “பா சால கள டமா? மகேன, உ ைடய க ைத எ னா ெகா ள யவ ைல.” “ஆ ய! இ த ரா ஜிய பா சால க ைடய தாேன? ந ைடய ேனா க , இ த பா சால ம கள

ஒ வராகேவ இ தா க . அ த கால திேலேய பா சால க ைடய ம ன எ யா இ ததி ைல. பா சால ச தாயேம எ லா ஆ சிகைள ெச தி . இ ேபா ட ம லவ , ம ர , கா தார தலிய ப ரேதச கள , ம க ச கேம அரசா சி ெச கிற . ந ைடய பா டனா வ யர வ ைடய ேனா க ஒ வ ேபராைச, ஆட பரமான வா ைகய வ ப , ப ற ைடய உைழ ைப தி ட ேவ ெம ற ஆைச தலியைவ எ ப ேயா உ டாகி இ கிற . அவ பா சால தி ம க தைலவனாகேவா, பைட தைலவனாகேவா இ தி க . ஏதாவ ஒ ெப ய ேபா ெவ றி ெப றத ல ம கள அ ப , ந ப ைக பா திரமாகி இ க . அவ ைறேய உபேயாகி அ த ம க ேராக ெச , அவ , ம க ச க தி அதிகார ைத கி எறி வ , அ ர கைள ேபா ஓ அரச ைடய ஆ சிைய ஏ ப திய கிறா . அ ர கைள ேபா வசி ட , வ வாமி திர தலிேயா க ைடய ேனா க , ேராகித பதவ எ ற ல ச ைத ெகா அவ கைள ெகா ம கள க கள ேல ம ைண வ ெச தி கிறா . ேராகித ட ‘இ திர , அ கின , ேசாம , வ ண , வ வேதவ தலிய ெத வ க உ கைள ஆ வத காகேவ இ த அரசைன அ பய கிறா க , இவ ைடய ஆைணைய சிரேம ெகா க , இவ காண ைக வ ெச க ’ எ ப ரசார ெச த . இ றி அேயா கிய தன . இ ெகா ைள. யா டமி அதிகார கிைட தேதா அவ கைள மற வ வ , அவ க வா ைதகளா ட ந றி ெச தாம இ ப எ வள ேகவலமான .”

“இ ைல மகேன! அரச பதவ ைய அள பவ க ம க தா எ பைத நா ஏ ெகா கிேறா . பதவ ஏ உ திெமாழி எ சமய தி அரச சி ன கைள , ெச ேகாைல ம க தா அரச அள கி றன .” “பதவ ஏ வ ழா , அரச ைடய உ திெமாழி ெவ ேகலி க தா . உ ைமய அரச , ம க ச தாய தி ேசவகனா? இ ைல. தன நா ம கள ைடேய அரச சமமாக உ கார , சமப திய சா ப ட , தாராளமாக பழக யாதப ஒ கி நி பேத, அவ ம க ேசைவ ெச பவ அ ல, அவ கைளவ ட உய தவ எ பைத எ கா கிறத லவா? ம ர திேலா, கா தார திேலா ம க தைலவ இ ப ெச ய மா?” “இ அ மாதி நடவ ைககைள நா ைகயா ேவாமானா , எதி க ந ைம ெகா வ வா க அ ல வ ஷ ெகா வ வா க .” “தி ட க , ெகா ைள கார க தா இ த மாதி பய ஏ ப . ம க தைலவ தி டராகேவா ெகா ைள காரராகேவா, இ பதி ைல. அவ உ ைமய ேலேய ம க ச க தி த வ . ம கள தைலவ . அ த ைறய ேலேய அவ நட ெகா ள ெச கிறா . ஆைகயா அவ எ த பய கிைடயா . ஆனா த ைதேய! அரச தி ட . ம க ச க தி அதிகார ைத பறி ெகா டவ . ஆைகயா அவ எ ெபா பய ெகா ேட வாழ ேவ ய கிற . அரச க ைடய அ த ர , அவ ைடய த க , ெவ ள , இர தின க , அவ ைடய எ ண ற அ ைமக , அவ அ பவ கேபாக க எ லா அவ ைடய உைழ ப னா கிைட தத ல. ப ற ைடய உைழ ைப ர ெப றைவ.”

“மகேன! இவ ெக லா நாேனதா ெபா பாள யா?” “இ ைல! றி இ ைல. த க ைடய நிைல வ தப நா வ ப னா வ பாவ டா இ த ற கைள ெச யேவ தா ஏ ப . இத காக எ த ைதைய நா றவாள யா க மா ேட .” “ந ஆ சிைய தி ப ம கள டேம ஒ வ வ வ ப றி ேப கிறா . அ , நட க ய கா யமா? ம க ைடய உைழ ப பலைன அபக ப , பா சால அரச திேவாதா மா திர இ ைல எ பைத ந ெகா ள ேவ . ர கிற தைலவ கள ட தி அவ ஒ வ . அவ ெப யவனாக இ கலா , ஆனா அவ க ைடய ச தி ேன, அவ ஒ வ சி. பல ப ரேதச கள தைலவ க , அரச வ ச ைத ேச த ெப ய பைட தைலவ க இவ கைளெய லா வ ட மிக ெப ய ர ட ேராகித ட .” “ ேராகித க ைடய ச திைய நா அறிேவ . அரச ைடய த மக க றி ம றவ க அரசபதவ கிைட பதி ைல. ஆைகயா அவ க ேராகித பதவ ைய ைக ப றி ெகா கிறா க . எ த ப ரத த அ வ தேம ெச ய . இ அரச க ேராகித க இைடேய சி மாசன பட , ேவ வ பட எ , அளவ தா ேவ ைம இ கிற . ஆனா யா க டா க ! எதி கால தி தி ய க ப ராமண க எ ற தன தன சாதிக , இ ெப ச திக ேதா றிவ ட . ம திர , கா தார தலிய ம க ச க திேல த ைபைய ஏ தி நி ைக, வாைள ஏ . ஆனா இ த பா சால திேல, த ப ைப ஏ வ வ வாமி திர ைடய ைகக , வாைள ஏ வ வ தியர வ திர திேவாதாஸி ைடய ைகக . இ ேக ம க

இ ேபா ப வாக ப க ப கிறா க . தைலைம பதவ ய , ப ற ைடய உைழ ைப ர வதி , ெகா வ ைன ெகா பதி , ப ற பா ட அரச க , ேராகித க ஒேர இன தவ க தா . ஆய அவ க தி ய க , ப ராமண க எ தன தன ேய அைழ க ப கிறா க . இர ட தா ைடய நல க ட ஒ ேறாெடா ேமாதி ெகா நிைலைம ஏ ப வ ட . ஆைகயா ப ராமண தி ய ந ைப பல ப ய சி நட வ கிற . இ த ஒேர ல ைத ேச த இர ட தா ெவள ேய, ம க ச க தி ெப ப தி ஒ தன டமாகேவ இ கிற . இ அவ க மன த க எ பத பதிலாக ப ரைஜக எ அைழ க ப கிறா க . எ ன ேவ ைக! ஒ றாக இ த ம கள ஆ பவ - ஆள ப வ எ ற பா பா ஏ ப வ ட . “மகேன! இ ெமா ட ைத ந கண கிடவ ைலேய!” “ஆ ! ெதாழிலாள , வ யாபா , அ ைமக . ம க ச க ைத ஏமா றி தைலைம பதவ ய லி தவ க அதிகார ைத ைக ப றி ெகா வத , இ த ெவள ம கேள ைணயாக இ தா க . த கைள ஆ ம க , த கைள ேபாலேவ ம ெறா வ அ ைமயாக இ பைத பா , ஆ ய அ லாத ப வ ன மகி சி உ டாய . இைத தா அரச நதி எ ெசா னா .” “இ கலா . மகேன! ந ெசா வ யா ச யாக இ கலா . ஆனா இ த ஆ சிைய யா ட ஒ பைட ப ? தி ட க ெகா ைள ட தா க மான தைலைம பதவ ய லி பவ கைள , வ யாபா கைள

ஒ கி வ டா , மதமி ம க ச க தி ெப ப தியான ஆ ய க , ஆ ய கள லாதா நிைற த அ த ட , ஆ சி ெபா ைப சமாள வ மா? ேம மத தைலவ க , பைட தைலவ க எ ற க க நா அ யைணைய வ ட உடேனேய ப ரைஜகைள தறி உறி ச தயாரா இ கி றன. பா சால திேல ம க ைகய லி த ஆ சி ப க ப , ஏ - எ தைல ைறக தா ஆகி றன. ஆகேவ, ம க ஆ சிைய நா றி மற வ டவ ைல. அ த கால தி இ த ப ரேதச அரச திேவாதாஸி இரா ய எ அைழ க ப டதி ைல. பா சால ச க தி ஆ சி எ தா அைழ க ப ட . ஆனா இ அ தி ப ேபாக என வழி ெத யவ ைல மகேன!” “ந ைடய இ த அ ைம தனமான நிைலைமைய உண வதா நா கால ைத மா ற யா . இ நாைள எ ேபா ேசர ேபாகிேறா எ ப நம ெத யா . தாஸைன ேபா ற ஒ மகைன ெப ெற தத காக நா ெப ைம ப கிேற . நா ஒ கால தி இைளஞனாக இ தவ தா . அ த கால தி வசி ட , வ வாமி திர ைடய கவ ைதக ம கள திைய மய அவ க ைடய மத சட மாயாஜால க இ வள ர பரவ ய கவ ைல. அரச த அதிகார ைத தவறாக ப ரேயாக ெச வைத த க ேவ எ , அ கால திேலேய நா வ ப ய ற . ஆனா எ பா தா என கிைட த ேதா வ தா . என இளைமய ேல உ தா தா என எ லா மாக இ தா . ஆனா ப னா என உய த க கைள நிைறேவ ற யாம ந ப ைக இழ ேபா நி ற கால தி , இ த ேராகித க த க கவ ைதகளா ம ம ல, க ன ைககைள

ெகா எ ைன க ப த ய றா க . இ திராண கைள அவ ைடய தாசிகைள உவைமயாக ைவ கவ ைதக பா ய ம ம லா கண கான தாசிகைள ெகா வ எ ைன இ திரனாகேவ ஆ கிவ டா க . திேவாதாஸி வ சிய லி ந பாட க ெகா ள ேவ மகேன! ய சி ெச . உன காவ இ த ெகா ைமகைள அக ற ஏதாவ வழி ப ற க . ஆனா கவன ேதைவ! தாஸ ேபா ற ந ெல ண பைட த தைலவைன ஒ கிவ ப ரதர ேபா ற இதயம ற வ சகைன பா சால நா அரசனா ய சி இட ெகா வ டாேத. நா ேம ேலாக திலி ெகா , உ ய சிைய மிக மகி சிேயா பா ெகா இ ேப .”

4 திேவாதா இற வ டா . தா இ ெபா பா சால தி அரசனாகி வ டா . ஷிகள ப இ ெபா அவ ைடய கைழ ஓதி ெகா கி ற . இ திர , வ ண , அ ன , ேசாம தலிய ெத வ கள ெபயரா இ த ெவ ைள தா க ம கைள எ வள இ அ தி ைவ தி கிறா க எ ப இ ெபா தா தாஸ ைமயாக ெத த . அவ க ைடய இ கிய ப ய ேல, தா றி அக ப ெகா பைத அவ உண தா . எ த ம க ச க தி காக அவ ஏதாவ ெச ய ேவ எ நிைன தாேனா, அ த ஆ ய ச க அவ ைடய க கைள தவறாக ெகா அவைன மத ேராகி எ வ ள பர ப த தயாராக இ த . ெவ கா ட கிழி த ண ட ப ெத யாத அ நிய ேதச கள ேல றி ெகா த அ த நா , அவ நிைன வ த . அ கால தி

அவ இ ெபா இ பைத கா அதிக த திர ளவனாக இ தா . தாஸி ைடய மனேவதைனைய உண தவ கேளா, அவன ட தி அ தாப ெச பவ கேளா இ ஒ வ ட இ ைல. ேராகித க மக ஷிக , அவன ட த கள இள ேப திமா கைள , அழகிய வதிகைள அ ப ெகா ேட இ தா க . பைட தைலவ கேளா த கள இள ம களா அ த ர ைத நிர ப ன . ஆனா தா ெந ப ந வ ேல வா வதாக உண தா . ச திரபாகா ஆ ற கைரய லி அவன வ ைகைய எதி பா ெகா அ த நல க கைள அவனா மற க யவ ைல. தா அைன ம க , ஆ ய , ஆ யர லாதா அைன ேசைவ யேவ எ ற திட ச க ப ேதா இ தா . அத காக ெத வந ப ைக எ ற ஆழமான ேச ழிய அ தி கிட அ த ம க தலி த க அரச தாஸி ம ேதவைதகள ைமயான அ இ பதாக நி ப க ேவ ய த . அ வத நி ப பத வழி மக ஷிக இவைன க பா வைத தவ ர ேவ இ ைல. வ மக ஷிகள க மாைலைய ெப வத காக அவ க த க , ெவ ள , தான ய , ப க , தாசிக தலிய ெபா கைள ஏராளமாக ெகா கேவ ேந த . இள ப க கள இைற சியா இன ைமயான ம வா இவ க ைடய ெதா திகைள ெப க ைவ ததனா , தா , உ ைமய ேலேய அ த மக ஷிக “ தா ” (ந ல தான ெகா பவ ) ஆகிவ டா . அ த க பா மக ஷிக , தாஸுைடய ெகாைடைய ேபா றி இய றி இ எ தைனேயா ேலாக க இ ேவத தி காண ப கி றன. ஆனா இ த கழி

நாயகனான தா அவ ைற ேக டேபா , அவ ைற இய றியவ க ம எ வள ெவ ெகா தா எ ப யா ெத ? தாைஸ ப றிய க சி பாட க வட பா சால தி ( ேஹ க ) ம ம ல, அத க பா ெவ ெதாைல வைர பரவ ய த . எ த ஆட பர இ றி வா ைகைய நட தி வ த தா த னா த அள ம க ந ைம ெச வ தா . த ைத இற த பல ஆ க ப றேக அவ ைடய தாயா இற தா . ெம வாக ஓ ெகா பதா பழ க ப வ ட இர த ஓ ட தி ெர அதிக க ப வதா நர ெவ நிைல ஏ ப வ ேபா , அவ ைடய மன தி ஆழ திேல அட கிய த அ த எ ண ெவ ெவள ப நிைலைய அைட த . எ த ேநர அபாலா அவ னா நி ெகா க ண நிைற த க க ட உத ேல, “நா உன காக ம ர ய ேல வழிபா கா தி ேப ” எ வ ேபா அவ ேதா றிய . அ த ப வ ெவ ப ைத அவ ைடய க ண ள வ க யவ ைல. இமயமைலய ேவ ைடயாட ெச வதாக றிவ , தா ஒ நா பா சால திலி (அகி ச ர திலி ) கிள ப னா . ம ர ய (சியா ேகா ) அபாலாவ காதைல அவ அள த அ த வ அ ப ேய இ த . ஆனா அவ ைடய காதலிேயா அவ ைடய த ைதேயா அ கி ைல. இ வ இற வ டன . அபாலா ெச ற ஆ தா இற தா . அபாலாவ காணாம ேபாய த சேகாதர , அவ ப இ ெபா அ தவ ேலேய வசி தன . அவ கேளா த ந ைப ப ெகா ள தாஸு ண ச உ டாகவ ைல. அபாலாவ ேதாழிய டமி இ த தகவ

கிைட த . அவ ஒ திய நிற ேசைலைய , ேம அ கிைய அவ ேன ெகா வ ைவ க கள ேல ந ெப க, “எ ைடய ேதாழி இ த ஆைடைய தா அ த கைடசி ேநர தி உ திய தா . ‘ம ர ய உ வர காக கா தி ேப ’ எ தாஸிட றிய கிேற . “இ த வா ைதகேள கைடசி கால தி அவ ைடய வாய லி வ தைவ”எ றினா . அ த ஆைடைய வா எ த தா , க ண த ப வழி த ைடய க கள ேல ஒ தி ெகா டா . மா ேபா அைண ெகா டா . அபாலாவ உடலி ந மண ைத அ த ஆைடகள க டா . (இ ைற 144 தைல ைற திய ஆ ய ச க தி கைத இ . அ த கால தி தா வசி ட , வ வாமி திர , பர வாஜ தலிய மக ஷிக ேவத ம திர கைள இய றினா க . அேத கால தி தா ஆ ய ேராகித க ைடய உதவ ைய ெகா பா சால ஆ ய பைட தைலவ க , ம க ச க தி உ ைமகைள பலமாக தா கி இ தியாக அழி தா க .) ◆ ◆ ◆

8 ப ரவாஹ இட

: பா

கால

: கி.

“ ஒசால

(ஐ கிய மாகாண

)

.700 ப ைம நிைற த கா. அதி

கிளா கா கள ந மண , பறைவகள இன ைமயான ச , ம ற க ைகயா றி பள ேபா ற நேரா ட ., அத கைரய ன ேல கமாக ேம ெகா ஆய ர கண கான ப க மான நம ப க . அவ றி ந வ ேல க பரமான ர எ ப கள தி ெகா த காைளக .- சில சமய க க ள சி தர ய இ த கா சிைய க நிைற ெகா ள ேவ ப ரவாஹ ! நேயா இத ம திய எ ெபா சாமேவத கான ைத இைச ெகா , சில ேநர வசி ட , வ வாமி திர இவ க ைடய ம திர ைத உ ேபா ெகா ேம இ கிறாேய!” “ேலாபா! உ ைடய க க அ த கா சிகள ேல ஒ றிய கி றன. நாேனா உ க கைள பா பதிேலேய நிைற ெகா கிேற .” “ ! ந ேப வதி ெக கார தா . உ ைடய மாணவ ேதாழ கேளா உ கா ெகா , நா ைர ப ேபால பைழய ேவத ம திர கைள உ ேபா ெகா பைத பா ெபா ெத லா , பாவ , ந ஆ வ பா மண மாறாத ப சிள ழ ைதைய ேபாலேவ இ வ வா எ என ேதா .”

“உ ைமய ேலேய ப ரவாஹைன ப றி உ ைடய க இ தானா ேலாபா!” “க எ வாக இ க . ஆனா ப ரவாஹ எ ெபா என ேக ெசா த எ ப உ தி.” “இேத ஆைச ந ப ைக தா , க ட ப க வ ைய ேசக பத என பல ைத ெகா வ கிற . என மன ைத க ப ச தி ைமயாக இ கிற . இ லாவ இ த பழ கைதகைள , பைழய ம திர கைள , ராக ஆலாபைனைய தி ப தி ப உ ேபா வைத வ நா ஓ ேபா எ வளேவா காலமாய . உைழ உைழ கைள ேபா ேபா , இ த சலிலி வ தைல அைடய ேவ எ ற எ ண ஏ ப ேபா , என கைள ைப த ம எ ைடய ேலாபாேவா சிறி ேநர கழி பைத தவ ர ேவ இ ைல.” “நா உன காக எ ெபா தயாராக இ கிேறேன!” ேலாபாவ ப நிறமான க க எ ேகேயா ர தி ேநா கி ெகா தன. அவ ைடய ெபா ன ற த காைல இள கா றிேல அைச தா ெகா த . ேலாபா த ைன மற எைதேயா சி தி ெகா தா . ப ரவாஹ அவ ைடய தைல தன வ ர களா தடவ ெகா ேட _ “ேலாபா! உ ன ைலய நா எ ைன தா வாக உண கிேற .”- எ றா . “இ ைல ப ரவாஹ . உ ைன ப றி நா எ வள ெப ைம ப கிேற , ெத மா? எ அ ைதேயா வ த எ வய சி வைன எ ழ ைத க களா பா த அ நா இ ந றாக என நிைனவ கிற . அ ெபா நா நா வய சி மி. ஆய எ ைடய நிைன திற அ த கா சிைய பதிய

ெச வதிேல தவ ெச வ டவ ைல. அ த ெபா ன றமான த , கிள ேபா ற , ெம லிய சிவ த உத க , ஒள ெபா திய ெப ய நல க க , ெபா ன ற ேமன இைவ யா என நிைனவ கி றன. எ தாயா , “ேலாபா! இேதா பா ! இவ உ அ ைத மக ” எ உ ைன அறி க ப திய நிைனவ லி கிற . நா ெவ க ப ெகா நி ேற . ஆனா தாயா உ ைன தமி “ப ரவாஹ ! உ மாம மக ெவ க ப கிறா . அவ ெவ க ைத ேபா வ உ ேவைல.” எ றினா .” “ஆ ! நா உ னட வ ேத . ந மாமிய ந மண மி க த ப ேன க ைத மைற ெகா டா .” “ஆனா ஒள ெகா ட ெபா எ க க பாைதைய திற ேத ைவ தி ேத . ந எ ன ெச கிறா எ பா ெகா ேட இ ேத . தாயா ம ைய , ேவைல கா கைள அவ கள ழ ைதகைள தவ ர அ ேபா என ேவ எ ெத யா . த ைதயா ல அ ேபா ஆர ப க ப கவ ைல. ஆகேவ, இ த வ என தன ைம உண சி அதிகமாக இ த . அ த சமய தி உ ைடய வ ைக என எ வள மகி சிைய ெகா த ெத மா?” “அ ெபா ந எ ன டமி ஒள ெகா தாேன இ தா . உ ைடய ஆைடய ற சிவ த உட வ டமான க என இள க க ெப வ தாக இ தன. நா உ ப க தி வ உன ேதாள ேல ைகைய ைவ ேத . அைத பா அ மா மாமி எ ன ெசா னா க எ ப என நிைனவ கிற . இ வ வேலா ‘நம வ ப ைத ப ர மா நிைறேவ ற ேவ ’ எ றா க .

அ ெபா அ த ‘வ ப ’ எ பத ெபா எ ன எ ப என ெத யா .” “இெத லா என நிைனவ ைல ப ரவாஹ ! ஆனா உ ைடய மி வான ைககள ெதா உண ைவ எ ேதா க அ ேவ என ேபா .” “ஆனா ந ெவ க ப வைள ெநள தா .” “ேம ந என ைககைள உன ைககள னா ப றி ெகா டா . ஆனா உ உத க அைசவ றி தன. அைத பா எ தாயா எ ன ெசா னா ெத மா?” “மாமிய ஒ ெவா வா ைத என ந நிைனவ கிற . மாமிைய மற க மா? எ தாயா எ ைன கா கிய மாமாவ ட ஒ பைட வ வ தி ப வ டா . அ த மாமிய அ தா என தாைய மற ப ெச த . அ த மாமிைய நா எ ப மற ேப ?”ப ரவாஹ ைடய க கள ேல க ண ெப ெக த . ேலாபாவ உத கள தமி _” மாமிய க இேத மாதி தா இ த ேலாபா! நா இ வ அ த ப தி ேபா . ந ந றாக கி வ வா . எ தைனேயா நா க நா அதிகாைலய வ ழி தி கிேற . ஆனா மாமி வ வைத பா நா ேவ ெம ேற க கைள ெகா ேவ . ம வ னா அைமதியாக, கா ட படாதப மாமிய உத க எ க ன கைள ெதா வைத உண ேவ . உடேன க ைண திற ேப . ‘எ தி மகேன!’ எ எ ைன எ பவ ,உ க ன கள தமி வா . ந உண சிய கி ெகா பா .” ேலாபாவ க கள க ண நிைற த . “நா எ தாயாைர ட அதிக பா தி கவ ைல.” எ றா . “ஆமா ! அ த ச த ப திேல நா ேபசாம இ பைத பா மாமி ெசா னா - “மகேன! இசேகாத ! இவ உத தமி அவைள திைர வ ைளயா வ ைளயாடலா எ அைழ!” “ஆமா . ந எ உத ேல தமி டா . ப , திைர வ ைளயா வ ைளயாட ப டா . நா எ தாயா த மைறவ லி க ைத ெவள ேய எ ேத . ப ந திைரயானா . நா உ கி ஏறி உ கா வ ேட .” “அ ெபா தா நா உ ைன ெவள ேய ெச ேற .” “நா எ வள ப வாத கா யாக இ ேத .” “ேலாபா! எ ெபா ந பயமி லாதவளாகேவ இ தா . ேம எ ைன ெபா தவைரய நதா எ லாேம. மாமாவ பய என பாட கைள உ ேபா ெகா நா , அதி கைள பைட ேபாெத லா உ ைன நா தா வ ேவ .” “உன காக தாேன உன ப க தி நா உ கார ஆர ப ேத .” “ேம என ேதா கிற ேலாபா! நா எ ெகா சிரம தி பாதியாவ ந எ ெகா டா , மாமாவ மாணவ கள த ைமயான இட உன தா .” “உ ைன வ ட அ ல” எ ற ேலாபா, ப ரவாஹன க க ேள ேநா கி ெகா ேட - “நா உ ைனவ ட ேனற வ பவ ைல ப ரவாஹ !” எ றா . “ஆனா உன ேன ற என மகி சிைய அள ” “ஏென றா ந மி வ தன வ எ கிைடயா .” “ேலாபா! எ மனதி ந உ சாக ைத ம ெகா கவ ைல. உடலி பல ைத ெகா தி கிறா . நா இரவ மிக ைறவாக தா ேவ . பகலி பாட கைள நா உ ேபா வேதா , ம றவ கைள உ ேபாட ெச வதி பசி - தாக ைத ட மற

வ ேவ . நதா எ ைன பாடசாைலய லி , இ டைறய லி ெவள ேய இ வ , சில சமய இ த கா , சில சமய ேசாைல , க ைகய ெப க தி அைழ ெச வா . என இெத லா ப தி கிற ேலாபா! ஆனா ய வ ைரவ ேவத கைள , ப ராமண கள ம ற கைலகைள க வ ட ேவ எ ஆைச ப கிேற .” “ஆனா நதா இ ெபா கைலகள எ ைலைய அைட வ டாேய! “ப ரவாஹ , க வ யறிவ தன சமைதயானவ எ த ைதயா ட ெசா கிறாேர.” “அ என ெத . ப ராமண கள க வய நா ப க ேவ ய இ அதிகமி ைல. ஆனா க க ேவ வ ப ராமண கள கைலகேளா வ வதி ைல.” “ஆ ! இைத தா நா உ னட ெசா லேவ ெம நிைன ேத . ஆனா இ உ ைடய இ த பலாஷ த ட ைத (மாணவ க உபேயாகி ஒ வைக த ைய ) இ த பர ைட தைலைய வட ேபாவதி ைலயா?” “அைத ப றி கவைல படாேத ேலாபா! இ த பலாஷ த ட ைத வ வ ட ேபாகிேற . பதினா ஆ களாக எ ெணேய தடவாத இ த பர ைட தைலய ந மண ள ைதல கைள தடவ ேகா உ ைம உன ைமயாக உ .” “ப ரவாஹ ! இ த மாணவ ப தைலைய பர ைடயாக ைவ ெகா ள ேவ எ ற பலமான க பா ஏ எ என யவ ைல. ஆனா ந என இ த அழகிய உத கள ேல தமி வைத ஒ நா ட நி தியதி ைலேய!”

“ஏெனன அ ழ ைத ப வ திலி வ த பழ க .” “ம ற ல கள வசி மாணவ க இ த க ைமயான வ ரத கைள கைட ப கிறா களா?” “க டாய தி ேப அ ல ெகௗரவ தி காக இவ ைறெய லா கைட ப க ேவ ய கிற . இ ைலெயன யா வ கிறா க ? ஆனா ம கேளா இைத ப ராமண கள க னமான தவ எ க கிறா க .” “ ல அரசேனா, த ைதயா ெபா , அ ைமக , திைரக , ேத க , கிராம க ட ெகா கிறா க . எ ைடய வ ேல ஏ ெகனேவ ேபா மான அள ேவைல கா க இ தா க . இ ெபா ல அரச அ ப ள அ ைம ெப க இ ேவைலேய இ ைல.” “வ வ ேலாபா! அவ க இள ெப க . ஒ ெவா திைய ைற த ப நாணய க வ கலா .” “வ த த க வ ஷய ! நா ப ராமண க ; ம றவ கைளவ ட அதிகமாக ப தி கிேறா . அறிவாள களாக இ கிேறா . அறிைவ க வ ைய ெப வத நம ேபா மான வசதிக இ கி றன. ஆனா இ த அ ைமகள வா ைகைய பா ேபா , ப ர மா, இ திர , வ ண தலிய ேதவ கள ம வசி ட , பர வாஜ , ப , அ கிரா தலிய மக ஷிகள ம எ த ைதயாைர ேபா அறிவ எ ைலயா வள பண காரப ராமண அறிஞ க ம ெவ தா ஏ ப கிற . இ த ப த ப ராமண கள ைடேய வ யாபார மன பா ைமதா காண ப கிற . எ ெபா வ யாபார , ேபராைச, லாப , ேபர இவ றிேலதா கி கிட கிறா க . அ ேவைல கா

க பய ஷைன ேகாசல வ யாபா ய ட தக பனா ஐ ப ெபா கா க வ வ டா . க ப எ ப க தி ெக சி அ ெகா தா . நா தக பனா எ வளேவா எ ெசா ேன . ‘எ லா அ ைமகைள வ ேலேய ைவ ெகா வெத றா வ ேல இட ட இ கா .’ ேம வ பணமா க யாத அ த அ ைமக , இ பயென ன? எ றி வ டா . பாவ , அவ கைள ப த அ த கா சி! க பய இர வய ெப ழ ைத அ வ அ அ ஓ த . அ த சி ன ழ ைதைய பா த எ லா அ எ தக பனாைர ேபாலேவ இ பதாக ெசா கிறா க . நா மி க கைள ேபாலேவ அவைன வ வ ேடா . அ த அ ைமகைள அவ க ைடய ழ ைதகைள , ப ர மா இத காகேவதா பைட கிறாரா? இைத நா ஒ ெகா ள யா ப ரவாஹ ! உ ைன ேபா நா ேவத கைள மன பாட ெச தி கவ ைல. ஆய அவ றி க ைத ெசா லி ேக கிேற . அைவ க ெத யாத ெபா கைள ச திகைள ப றி ப ரமாதமாக ேபசி, ம க பய வைத தவ ர ேவெறா ெச யவ ைல.” ேலாபாவ ைடய சிவ த க ன கைள தன க ன கள ேல ஒ தி ெகா ட ப ரவாஹ “ேலாபா! நம காத , க ேவ பா ைட வள பத காகேவ ேதா றிய கிற ” எ றா . “ந ைடய க ேவ பா காதைல வள ப ேம தவ ர ைறய ெச யா .” “ச யாக ெசா னா ேலாபா! ந றிய அ த வா ைதகைள ேவ யாராவ றிய தா , நா சீ ற ெகா ட பா பாக மாறிய ேப . ஆனா

உ ைடய இ த அழகிய உத க , நம ெத வ கைள மக ஷிகைள ஆ சா ய கைள க ைமயாக தா கியேபா , அ த சிவ த உத கைள தமிட ேவ எ ற ஆைசதா என ேதா கிற . ஏ ?” “ஏெனன நம ேள இர மா ப ட க கள ேபாரா ட எ ெபா இ ெகா ேடய கிற . நா அவ ைற ெபா ெகா கிேறா . ஏென றா , அைவ ந மன திலி ப ெத க பட யாதைவ.” “ஆ ! ந எ ன லி ப ெத க யாத ஓ அ க , ேலாபா?”

2 “ந, ஷிவ ய லி வ ள ெம ைமயான சா ைவக , காசி வாசைன ச தன , கடலி ெவ தா ெச த ஆபரண க , இவ ைற வ ப உபேயாகி பைத நா பா கேவ யவ ைலேய? அ ேப! இவ றி ம உன ெவ பா எ ன?” “ஏ ? இவ ைற உபேயாகி தா எ அழ அதிக வ மா?” “என ந எ ெபா அழ ெத வ தா .” “அ ப யானா இ த ைமகைளெய லா அ ள ேபா ெகா உடைல வதிேல எ ன லாப ? உ ைமைய ெசா கிேற , அ ேப! ந உ தைல ம ம ட எ ற ெபயரா இ த ெப ய ைமைய ைவ ெகா வைத பா ேபாெத லா , என எ சலாக தா வ கிற .” “ஆனா ம ற ெப க ஆைட காக , ஆபரண க காக உய ைரேய வ கிறா கேள?” “நா அ ப ப ட ெப ண ல.” “ந பா சால அரசன இதய தி ஆ சி ெப .”

“இ ைல! நா பா சால தி அரசிய ல. ப ரவாஹன மைனவ .” “ஆ எ அ ேப! நா இைத ப றி க பைன ட ெச ததி ைல. நா பா சால தி அரச மார எ பைத மாமா றி மைற ைவ தி தா .” “அ த ச த ப தி த ைதயா ேவ எ ன ெச ய ? பா சால அரசன கண கான மைனவ ய எ அ ைத ஒ தி. பா சால அரச உ ைனவ ட தவ களான ப மக க இ தா க . இ த நிைலைமய ந ஒ பா சால அ யைணய உ ைமயாளனாக வ ேச வா எ யாராவ கன காண மா?” “ந ல . ஆனா உன இ த அரச மாள ைகைய ஏ ப கவ ைல ேலாபா?” “ஏனா? எ தக பனா அ த ெப ய மாள ைகேய எ ைன உதாசீன அைட ப ெச வ ட .அ நம ெக லா மாள ைக. ஆனா அ கி த அ ைமக ? இ த அரச மாள ைகேயா அைதவ ட ஆய ர மட ெப ய . இ எ ைன உ ைன தவ ர. ம ற எ லா அ ைமக . ேவைல கா க . இர த திர மன த க காக, ஆய ர கண கான அ ைமக வசி மாள ைகைய, த திர மன த க வா மாள ைகயாக ெசா ல யா . ஆனா ப ரவாஹ ! உ ைடய இதய இ வள க லாக ேபா வ டைத பா க நா ஆ ச ய ப கிேற .” “அதனா தா இ வள க ைமயான ெசா ல கைள தா க கிற !” “இ ைல, மன த இ ப ஆக டா .” “அ ேப! நா மன தனாவத க ல; த தியானவனாவத ேக ய ேற . ஆனா அ த த திைய அைட ெபா , நா இ த அரச

மாள ைகய ேல வா ெகா ேபென எ ண யேத இ ைல.” “ந எ ைன காதலி தத காக வ தவ ைலேய ப ரவாஹ ?” “ ழ ைத தா பாைல ேபால, உ ைடய காதைல நா எ வ த சிரம மி றி ெப ேற . அ எ ஒ ப தியாகேவ கல ேபா வ ட . நா இ த உலக வா ைக கிய வ ெகா பவ ேலாபா! ஆய உ காதலி மதி ைப ந உண தி கிேற . மன தி ேபா எ ெபா ஒேர மாதி இ பதி ைல. எ ெபா தாவ மனதிேல பலவன ஏ ப ேபா என வா ைகேய சிரமமானதாக மாறிவ கிற . அ த சமய கள ெல லா உன காத , உ ைடய ந ண ேம என ைகெகா கா பா கி றன.” “ஆனா நா எ வள ர உன ைகெகா உதவ வ கிேறேனா, அ வள ர எ னா ெச ய யவ ைல எ பத காக வ கிேற , ப ரவாஹ !” “ஏென றா நா அரசா சி ெச வத காகேவ ேதா றியவ .” “ஆனா , ஒ கால தி ந ப ராமண மகானாக ஆக ேவ எ ெகா தாேய!” “அ த கால தி நா பா சால ர (க ேனா ) அரச மாள ைகய ெசா த கார எ ப என ெத யா .” “அ ப யானா , அரச கா ய க அ பா ந தைலய ெகா கிறாேய? அத எ ன அவசிய ?” “ஓேஹா! ப ர மாைவ தா பர ம வைர பற பைத ப றி ெசா கிறாயா? ேலாபா! அ அரச கா ய க அ பா ப ட ேவைலய ல. அரசா சி ைண பலமாக நி பத காகேவ நம ேனா க வசி ட , வ வாமி திர தலிய

மக ஷிக , மி த ம யாைத தான க ெகா தா க . அ த மக ஷிக : இ திர , அ ன , வ ண தலிய ெத வ கள ெபயரா , ம கைள அரச உ தர கீ ப ப னா க . அ கால அரச க , ம கள ந ப ைகைய ெப வத காக ஏராளமாக ெசல ெச இ த ெத வ கள ெபயரா ேவ வ கைள நட தினா க . இ நா ேவ வ கைள நட கிேறா . ப ராமண க தான த சைண எ லா ெகா கிேறா . ெத வ கள மக தான ச திகள ம ம க ந ப ைக உ டா வத காக , அ த ெத வ கள அ ளாேலேய நா கேபாக ைத- இள க றி இைற சி, ம , ெம லிய ஆைடக , , இர தின ஆபரண க இவ ைற - எ லா பய ப ந ல வா ப ைன ெப றி கிேறா எ ற ந ப ைக உ டாவத காக ேம இவ ைற ெச கிேறா .” “அத இ த பைழய ெத வ க ேபாதாதா? இ ெபா ஒ திய ப ர ம ைத உ டா க ேவ ய அவசிய எ ன வ த ?” “பல தைல ைறகள ேல யா இ திர , வ ண , ப ர மா தலிய ெத வ கைள பா ததி ைல. இ ெபா சில ைடய மனதிேல இ ப றி ச ேதக ஏ பட ெதாட கிய கிற .” “அ ப யானா , உ ைடய ப ர ம ைத ப றி ச ேதக உ டாகாதா?” “ப ர ம ைத பா க ேவ எ யா ேக க யாதப அைத நா உ டா கிய கிேற . வா ெவள ைய ேபா எ நிைற தி ப , ல களா உணர யாத பர ம எ நா றிய ேபா , அைத பா க ேவ எ ற ேக வ எ கி வ ? அ த ேக வ , உ வ க க ப க ப ெத வ கைள ப றி தா எழ .”

“ஆனா ந வான ைத ப றி , அக ட ெவள ைய ப றி , சாதாரண மாணவ க ம ம லாம உ தால , ஆ ண ேபா ற மகாேமதாவ க உபேதச ெச ெகா கிறாேய, அைவெய லா உ ம கைள ஏமா வத ெச வ சிதானா?” “ேலாபா! ந எ ைன ந கறிவா . உ ன ட திலி நா எைத மைற க யா . ச ேதக ைத கிள பவ கள மனைத க லா கி, அவ கள திைய ம கி ேபா ப ெச வ , நம அரச வா ைவ நிைலநி வத மிக அவசியமாக இ கிற . ேதவைதகைள ப றி அவ க ெச ய ப ேவ வ ைஜகைள ப றி அவந ப ைக உ டா கிறவ க தா நம ெப ய பய கர எதி க .” “ஆனா , ப ர ம தி நிைல ப றி அைத த சி ப ப றி தா ந உபேதசி கிறாேய!” “ஆ ! ஒ நிைல-த ைமைய ப றி ேபா , அத த சன ைத ப றி ற ேவ யேத ப கிற . ல களா உணர எ றினா , ச ேதகவாதிக அைத உடேன நி ப கா ப ேக க ெதாட கி வ வா க . ஆகேவ தா ப ர ம ைத த சி பத , இ த ல க அ பா ப ட ஒ ணய ல ல தா எ றிேன . அ த ணய லைன அைடவத நா கா ள வழிேயா யாரா எ ப க யாத . ஐ ப தைல ைறக அ பா ப டா ெவ றி கி டாத , அ த நிைலைமய அவந ப ைக ஏ படாத மான வழிகைள நா வ தி கிேற . ேனா களான மக ஷிக வ த அ த ல வ ள ஆ த க பயன ேபா வ டன எ க திேய, நா இ த ம வ ள ஆ த ைத க ப ேத . ஷபர கள டமி த

க லா , தாமிர தா ெச ய ப ட ஆ த கைள ந பா தி கிறாய லவா?” “ஆ , உ ேனா ெத ப தி கா கள றியேபா பா தி கிேற .” “ய ைனயா அ த ப க திேல வசி ஷபர க , க லா த கைள தாமிர ஆ த கைள பய ப கிறா க . அைவ நம இ ஆ த க ஈடாக மா?” “ யா .” “அேத ேபால தா . வசி ட , வ வாமி திர ேதா வ த ேதவைதக ேவ வ . அைவ ஷபர க மாதி தி ளவ கைள தா தி தி ப த . அறிவாள கைள , தி ைம ள ச ேதகவாதிகைள அவ றா ஒ ெச ய யா .” “அறிஞ க ேன உ ைடய ‘ப ர ம ’ பயன ற தா . ந ப ராமண அறிவாள கைள ட மாணவ களா கி, அவ க ப ர மஞான ைத ப றி உபேதச ெச கிறா . ஆனா உ ைடய வ ேலேய உ ேனா வசி கி ற நா உ ைடய ெசய க யா றி ெபா ப தலா ட ேம எ க கிேற .” “ஏெனன உபநிஷத தி உ ைமயான த வ ப னண ைய ந அறிவா .” “ப ராமண க அறிவாள களாக இ தா , உன த வ ப னண ைய அவ களா க ப க யாதா?” “அைத ந பா ெகா தாேன இ கிறா ? ப ராமண கள அறிவாள க சிலரா இத ப னண ைய க ப க . ஆனா அவ க என இ த உபநிஷ ஆ த , த க மிக பய பா ள எ க கிறா க . அவ க ைடய பட தி ேராகித ெதாழிலி ட ம க அவந ப ைக ஏ பட ெதாட கிவ ட . இத

வ ைள எ னவா ? சவா ெச வத திைரக ய ேத , வசி பத ெப ய மாள ைகக , ந ல உண , அழகிய அ ைம ெப க கேபாக வா ைக நட வ ஆதாரமா இ த சைணய ம வ வ ,” “இ ேகவலமான வ யாபார தாேன!” “ஆ . வ யாபார தா . ந ட ைத ப றிய பயேம இ லா வ யாபார . ஆைகயா தா , உ தால ேபா ற ப ராமண அறிஞ க , ைகய சமி ைத ஏ தி எ னட மாணவனாவத வ கிறா க . நா , உபநயன ெச ெகா ளாமேலேய ைற ப ஆகாமேலேய அவ க ப ம ஞான ைத ேபாதி கிேற . “இ மிக அ ப தனமான ெசய ப ரவாஹ !” “நா ஒ ெகா கிேற . ஆனா நம வ ப நிைறேவ வத இ ஒ சிற த சாதன . வசி ட , வ வாமி திர க ய பட , ஆய ர ஆ கால ட ேவைல ெச யவ ைல. ஆனா இ த ப ரவாஹ தயா ெச படேகா, இர டாய ர ஆ க அ பா ம ன கைள , பைட தைலவ கைள , கேபாகிகைள , கா பா றி ெகா . ேதவைதக - ேவ வ உ வ ேல தயா க ப ட அ த பட உ திய ற எ நா உண ேத . ேலாபா! அதனா இ த உ தியான படைக நா உ வா கிய கிேற . இைத ப ராமண க , ஷ தி ய க ேச ச யான ைறய பய ப தி ெச வ ைத அ பவ ெகா பா க . ஆனா ேலாபா! ‘ஆகாய ’ அ ல இைத வட மக தான ம ெறா பைட ைப நா ெச தி கிேற .” “அ எ ன?” “இற தவ க ம ப இ த உலக தி ேக வ வ . ன ெஜ ம .”

“ஓ! இ ெப ய ேமாச .” “ஆனா ெரா ப கா ய சா தியமான . எ த வ கித தி அரச கள ட , ப ராமண கள ட , வ யாபா கள ட ெபா க ெப கி ெகா ேபாகி றனேவா, அேத வ கித தி சாதாரண ம க ஏைழகளாகி ெகா வ கிறா க . இ த ஏைழக , - ெதாழிலாள , வ வசாய , அ ைமக தலியவ கைள வ கிறவ க ேதா றி வ டா க . “ந க வணாக உ க வ மான ைத பற ெகா ப ப கிற க . இ த ப , தியாக , தான , இவ றா ந க இற த ப ற வ க தி ேபாவ க எ ெபா ெசா லி உ கைள ஏமா கிறா க . ‘ெச தவ க எவ அ கேபாகமாக இ பைத பா தி ைல’ எ ம க அவ க ற ெதாட கிவ டா க . இத பலனாக தா இ த உலகி காண ப ஏைழ - பண கார , உய - தா தலிய ேவ ைமக யாவ றி , ப றவ ய க மபல தா காரண எ நா கிேற . ப றவ ய ந வ ைன தவ ைனகள பலைன இ த ப றவ ய நா க டாக கா கிேறா எ உபேதசி கிேற .” “அ ப யானா தி ட டதி ெசா ைத ப றவ ய க ம பல எ ற ம லவா?” “ஆனா , நா ந ட நா களாக ேதவைதக , மக ஷிக , ம கள ந ப ைக தலிய உதவ கைள ெப அ பவ வ தி கிேறாமாைகயா , இ ேபா தி ெர தி ட ப ெசா ப றவ ய பல எ ஏ ெகா ள பட மா டா . நா உைழ காம ெப ற ெபா கைள, ேதவைதகள அ ளா ெப றதாக இ வைர ெசா லி வ ேதா . இ ேபா ேதவைதக ம , அவ றி அ ள ம

ம க அவந ப ைக ஏ பட ெதாட கிவ ட . ஆகேவ, நா ஒ திய வழிைய க ப தாக ேவ . ப ராமண கள டேமா, சி தி திறேன அ ேபா வ ட . மக ஷிகள பைழய ம திர கைள , வாசக கைள உ ேபா வதிேலேய அவ க , நா ப , நா ப ைத வயைத தா வ கிறா க . அத க பா ெப ய வ ஷய கைள ப றி சி தி திற எ ேக இ க ேபாகிற ?” “ந ட அவ ைற உ ேபா வதிேலேய அதிக கால ைத ெசலவ டாேய, ப ரவாஹ !” “ேகவல பதினா வ ட க . இ ப நா காவ வயதி நா ப ராமண கள கைலக யாவ ைற க ேத ெவள உல வ வ ேட . இ என நிைறய வ ஷய க க பத கிைட தன. அரச நி வாக கா ய க ைழ தப ற ப ராமண க ெச த அ த பைழய பட உ திய இ பைத க ேட .” “அத காக தா ஒ திய உ தியான படைக ெச தாயா .?” “ச திய , அச திய ைத ப றி என கவைல இ ைல. கா ய சா திய ைத ப றி தா என கவைல, ேலாபா! இ த உலகி தி ப பற ப எ ற வ ஷய தியதாக இ கிற . ேம அத மைற தி யநல உன ந றாக ெத . ஆனா எ ைடய ப ராமண மாணவ க , இ ெபா அைத நாலா ற பர ப ெதாட கிவ டா க . ப ேலாக பாைதைய ேதவேலாக பாைதைய ப றி ெகா வத , இ ெபா தி ேத ம க ப ப ன ெர ஆ கைள ெசலவ ட தயாராகிவ டா க . ேலாபா! அ ெபா ந நா இ கமா ேடா . ஆனா ஏைழ ம க , த க ைடய ம ப றவ ந ப ைகய ேலேய

எ லாவ த க ட கைள , ப கைள , அநியாய ைத ட சகி ெகா ள ய கால வ . வ க நரக ைத ய ைவ பத காக நா க ப ள வழி எ வள எள தான பா தாயா?” “ஆனா த ைடய வய ைற நிர வத காக, கண கான தைல ைறகைள ெந ப வ பைத ேபா ள .” “மக ஷி வசி ட , வ வாமி திர டத க வய காக தாேன ேவத ைத இய றினா க . வட பா சால ( ேஹ க ) அரச திேவாதா , ஷபர கள ேகா ைடைய ெவ றிக டைத பாரா கவ ைத ேம கவ ைதயாக ெச வ தா க . வய காக ஏ பா ெச வ றம ல. ஆனா நா ந ைடய வய ம ம ல, ந ைடய ழ ைதக , ேபர க தைல ைற தைல ைற , ஆய ர கண கான ஆ க வய ப ர சைனைய ( ேவத 6/26/25) த ைவ தி கிேறா . இத காக நம நிர தரமான க கிைட க ேவ . கால மக ஷிக அவ கள வழிைய ப ப றி த ம ேசா தி ெகா ப ராமண க ெச க யாத மக தான கா ய ைத, இ த ப ரவாஹ ெச தி கிறா .” “ப ரவாஹ ந மகா ெகா யவ .” “ஆனா , நா என ேவைலைய ஒ ப ற திறைமேயா ைமயைடய ெச தி கிேற .”

3 ப ரவாஹ இற ேபா வ டா . ஆனா அவ ைடய பர ம , ம ப றவ அ ல ப ேலாக யா திைர , சி ஆ றிலி சதாநரா (க ட ) ஆ வைர ெவ றி ர ெகா ெகா த . ேவ வ இ ெபா ைற வ டவ ைல. ஏெனன , பர ம

ஞான க அவ ைற உ சாக ேதா ஆத கிறா க . தி ய ப ரவாஹ க ப த ப ர மவாத கைதைய ப ராமண க க ேத நி ணராகிவ டன . ல ைத ேச த யா ஞவ கிய இ த வ ைதய ேல ெப க பைட வ டா . வசி ட , வ வாமி திர , பர வாஜ ேபா ற ேவத ம திரக தா கைள ேதா வ த பா சால , இ யா ஞவ யைன , அவைன ப ப ப ர மவாதிகைள ப ர மவாதின கைள ெப ெப ைமயைட தி கிற . ப ர மவாதிகள சைபகைள நட திைவ ப , ேவ வ க ெச வைதவ ட சிற ததாக க த ெப ற . ஆகேவ அரச க ராஜ ய தலிய ேவ வ க ட டேவா அ ல தன யாகேவா இ த வ வாத சைபய ேல ெவ றி ெப றவ க , ஆய ர கண கான ப கைள , திைரகைள அ ைம ெப கைள ப சாக ெகா தா க . ஒ ெவா ப சி நி சயமாக அ ைம ெப க இ பா க . ஏெனன அரச மாள ைகய ேல வள த இ த அ ைம ெப கைள, ப ர மவாதிக அதிகமாக வ ப னா க . பல சைபகள ேல யா ஞவ கிய ெவ றி ெப றி கிறா . ஆனா இ ெபா வ ேதஹ (தி ஹ ) அரச ஜனகனா ட ப ட ெப ய சைபய ேல மக தான ெவ றிைய ெப றா . அவ ைடய மாணா க ேசாம ரவ ஆய ர ப கைள ஓ வரேவ ய நிைலைம ஏ ப ட . வ ேதஹ திலி பா சால வைர ஆய ர ப கைள ஓ வர ேவ ய ப ைத அவ க ஏ ஏ ெகா ள ேவ . யா ஞவ கிய அ த ப கைள எ லா அ ள ப ராமண க தானமாக ெகா வ டா . இதனா அவ க இ அதிக த . த க , ெபா கா க , அ ைம ெப க தலியவ ைற

ம பா சால தி ெகா வ ேச தா . ப ரவாஹ இற அ ப ஆ க ஆகிய தன. அவ இற ெபா அவன ப ர மவாத தி கைழ பர யா ஞவ கிய ேதா றவ ைல. ஆனா வயைத கட வ ட ேலாபா பா சால தி ராஜ உ யான வன திேல வசி ெகா கிறா . உ யான வன தி மா, வாைழ, நாவ தலிய மர கள நிழலிேல வசி பைத தா அவ வ ப னா . உய ேரா த கால தி , ப ரவாஹன ஒ ெவா ெசயலி அவ ச ைடேய ேபா வ தி கிறா . ஆனா இ த அ பதா கால திேல அவ ைடய ற கைளெய லா மற வ டா . அவ ைடய நிைனவ ேல நிைல தி ப , ப ரவாஹன எ ைலய ற காத தா . இ அவ ைடய க கள ேல ஒள இ கிற . அவ ைடய அறி ம த ப வ டவ ைல. ப ர மவாதிகைள அவ இ பலமாக ைவ ெகா தா இ கிறா . ஒ நா ப ர மவாதின கா கி -வாச வ பா சால ர தி வ தா . ராஜ உ யான வன தி ப க தி ள ஒ ேதா ட தி அவ மிக ம யாைத ட வரேவ க ப டா . ஜனக ய அ த மகா சைபய ேல, யா ஞவ கிய த ைன ஏமா றி ேதா க தைத, கா கியா மற க யவ ைல. ‘இத ேம ேக வ ேக டா உ தைல அ வ வ கா கி!’ எ அவ வ வ வாத தி ேதாரைணயா? ஒ ெகாைலகார தா இ ப ேபச எ நிைன தா கா கி. கா கி, ேலாபாவ த சேகாதரன ேப தி. ேலாபா அவைள ந றாக ெத . ஆய அவ ைடய ப ர மவாத ெகா ைகய ேல ேலாபா றி ேவ ப ட க ைடயவ . இ ேபா

யா ஞவ கிய ெவ றி ெப வத காக பய ப திய தவறான ஆ த ைத க கா கி ெவ பைட தி தா . ஆகேவ த ைடய அ ைத பா ைய பா க ேபா ேபா அவ ைடய க மி த ெதாைல மா றமைட தி த . த ைன பா க வ த கா கிைய த வ, ெந றிய ேல தமி அவ ைடய நல கைள வ சா தா ேலாபா.” “நா வ ேதக திலி வ கிேற பா .” “அ ேக ம த ெச ய ேபாய தாயா மகேள?” “ஆ . ம த தா நட த பா . இ த ப ர மவாதிகள சைப ம த ைதவ ட ஒ ப ேம . ம த வர கைள ேபாலேவ இவ க எதி கைள த திர தா உட பல தா ேதா க

கேவ வ

கிறா க

.*

“ பா சால தி ப ர மவாதிக அைனவ ேம ேகாதாவ தி தி பா கேள?” “ஆ . பா சால ப ர மவாதிகள ேகா ைடயாகி வ ட .” “எ க னாேலேய ப ர மவாத தி ஒ சி க , அ ந ல ேநா க டன ல ப ரவாஹன ைளய லி ெதறி த . அ இ ெபா கா த ேபால பரவ பா சால வைத எ வ டேதா வ ேதக ைத எ வ ட . “பா ! உன வா ைதகள உ ைம இ ெபா தா என ெகா ச ெகா சமாக ல ப கிற . உ ைமய ேலேய இ ெபா ேச ஒ வழிதா . வ ேதக தி யா ஞவ கிய ல ச கண கான ெசா கிைட த . ம ற ப ராமண க ேபா மான ெபா க கிைட தன.”

“ேவ வ ைய வ ட இ லாபகரமான வ யாபார மகேள! ப ராமண க அரச க கவா ைவ உ திேயா கா பா ச தி வா த பட எ , எ கணவ இைத வ ண பா . ஜனக ைடய சைபய ேல யா ஞவ கிய ெவ றியைட தவனாக இ தா ! அ ேக ந ஒ ேபசவ ைலயா?” “ேபச ேவ யதி ைல எ றா , க ைகய ேல இ வள ர படேகறி ெச வாேன ?” “பட ப ரயாண தி தி ட கேளா, ெகா ைள கார கேளா வழி மறி கவ ைலயா?” “இ ைல பா ! ந ல பா கா ேபா ெச ற வ யாபார ட கேளா ேச ேபாேனா . தன ைமய ேபா , த க உய ைர ஆப தி சி க ைவ ெகா ள ய அள அ வள டா கள ல ப ர மவாதிக .” “யா ஞவ கிய அைனவைர ேதா க வ டானா?” “அைத ேதா க த எ ெசா ல யா பா ! “அ ஏ ?” “ஏென றா ேக வ ேக கிறவ யா ஞவ கியன பதிைல ேக ட வா ெமௗன யாகி வ கிறா .” “ந டவா?” **** “ஆ . நா தா . எ ைன வ வாத தினா அ ல, வத டாவாத தினா ெமௗன யா கிவ டா .” “வ த டாவாத தினாலா?” “ஆ , ப ர ம ைத ப றி ேக வ க ேக ெகா ேத . யா ஞவ கிய , த ப யாதப எ ேக வ களா வைள ெகா ள ப வ டா . அ த சமய தி அவ ைடய வாய லி வ த அ த வா ைதக , அவைன ேபா ற அறிவாள கள டமி அ வத

வா ைதக வ எ பைத நா க பைன ட ெச ததி ைல.” “அ எ ன மகேள” “இத ேம ேக வ க ேக டா கா கி! உ தைல அ வ வ ” எ ெசா லி அவ எ ேக வ கைள த வ டா . “ந எதி பா தி க மா டா மகேள! ஆனா இைவ எ லா நா எதி பா த தா . யா ஞவ கிய ப ரவாஹன ச யான மாணவ எ பைத நி ப வ டா . ப ரவாஹ ைடய இ த ெபா த வ ைத ைமயைடய ெச வ டா . ந ேமேல ேக வ ேக காத ந லதா ேபா வ ட மகேள!” “ஏ ? நா ேமேல ேக வ ேக கவ ைல எ ப உன எ ப ெத த ?” “எ ப யா? உ க தி ம தைல இ பைத நா பா கிேற அ லவா? “எ ன? நா ேமேல ேக வ ேக தா எ தைல அ வ வ எ ந ந கிறாயா பா ?” “உ தியாக! ஆனா யா ஞவ கிய ைடய ப ர ம பல தினா அ ல; சாதாரண மன த கள தைல அ வ வ ேபால.” “இ கா பா !” “கா கி! ந இ ழ ைத. ப ர மவாத மன தி க பைனெய , அழகிய ேநா எ ந நிைன கிறா . இ ைல மகேள! இ த ப ர மவாத தி ப ேன ெப ய ெப ய அரச க ைடய , ப ராமண க ைடய யநல மைற ெகா கிற . இ த ப ர மவாத ப ற தெபா அைத ேதா வ தவ என ப க திேல ப ெகா தா . அரச பதவ ைய , ேராகித பதவ ைய கா பா வத , இ ஒ ச தி வா த ஆ த . இ பா ெச ய ப ட

வாளா த ைத ேபா உ தியான எ இைத வ ண பா ப ரவாஹ .” “பா ! நா அ ப க தவ ைலேய!” “பல அைத ச யாக ெகா ளவ ைல . ஜனகைன ேபா ற மகா அறிவாள க ட இ த உபநிஷ தி இரகசிய ைத ெகா க மா டா க . ஆனா யா ஞவ கிய ச யாக ெகா கிறா . எ கணவ ப ரவாஹைன ேபா ச யாக ெகா டவ அவ ஒ வ தா . ேதவைதக , ேதவேலாக , ப ேலாக , ேவ வ , ப ர மவாத எதி எ கணவ ந ப ைக கிைடயா . அவ ைடய ந ப ைகெய லா ேபாக வா ைகய ம தா . அவ வா நாள ஒ ெவா வ னா , ேபாக வா வ காகேவ ெசலவழி தா . அவ இற பத நா க வ வாமி திர ல ைத ேச த ேராகித ெபா ன ற தைல ைடய இள ம அ த ர தி வ தா . தா ப ைழ க யா எ ெத தி , அ த அழகிய வதிைய வ ப ஆர ப தா .” “யா ஞவ கிய , வ ேதக அரச ெகா த ப கைள எ லா , தான ெகா வ , அழகிய அ ைம ெப கைள ம த ேனா வ வ டா பா !” “நா தா ெசா ேனேன, அவ ப ரவாஹன சிற த மாணவென . பா தாயா அவ ைடய ப ர மவாத ைத? ந ெதாைலவ லி பா ெகா கிறா . அ ேக ெந கி பா தா , அ ெபா உன உ ைம ெத .” “நா ேமேல ேக வ ேக தா எ தைல அ வ இ எ நஉ ைமய ேலேய ந கிறாயா பா ?” “ஆ . உ தியாக. யா ஞவ கிய ைடய ப ர ம பல தினா அ ல. உலக தி எ தைனேயா

ேப க ைடய தைல அைமதியாக ெவ வ த ப வைத ேபா .” “எ தைல ழ கிற பா !”. “உன இ தைல ழ கிற . என ேகா அறி ெத த நா த , தைல றி ெகா கிற . எ லா ேவட . யா வ சைன. ம கள உைழ ப பயைன ர தி பத ெச த வழிக தா இ த அரச பதவ , ப ராமண பதவ , ேவ வ , ப ர மவாத எ லா . ம க தாேம உணராதவைர யா அவ க உண த யா . அவ க தாேம உண வத அ த யநல கார க வ டமா டா க .” “இ த சிகள ேல ெவ ஏ ப ப மன த இதய டாதா பா ?” “ . அ த ஒேர ந ப ைகதா என கி கிற மகேள!” (இ ைற 108 தைல ைறக திய கைத இ . அ ெபா தா ேவத தி ப வான உபநிஷ க , ப ர மஞான இைவ யா உ ப தியாய ன. அ த கால தி இ ஆ த கள பய பா , ேதா ட க அைம ப பாரத நா ேல பரவ ெதாட கிவ தன.) ◆ ◆ ◆

ப கா ல

: கி.

9 லம. 490

இ ளேவன கால தி ஆர ப . மர க யா பைழய இைலகைள உதி த திய இைலகளா த ைம அல க ெகா தன. ேத மர க த ெவ ைமயான மல கள னா அ கா ந மண ைத பர ப ெகா தன. ய ைடய ஒள கதி க தவ ரமாவத ேநரமா . கா ேபான இைலகள ச க தைரைய ய தன. அட த இ கா அ ச கள ம ம க நட ெச கால ஓைச ம ேக ெகா ேட இ . ஒ ெப ய அ கி ஓ இள ெப ஆ அைத ேநா கி ெகா தன . ெப ண சிவ த க தி இளைம நடமா ெகா த . அ த க தி ம இ ம பரவ வ கிட ெந ய ட த அவள ெச ேமன ய அழைக எ கா ப ப ேபா இ த . இைளஞ த ைடய திர ட ைகைய அவள ேதாள ைவ ெகா , “ம லிகா! இ த ைற பா பதிேலேய ஏ இ வள லய ேபாய கிறா ?” “இ எ வள ெப யதா இ கிற பா தாயா?” “ஆ ; ம லிகா! சாதாரண கைள பா கி இ ெப ய தா . ஆனா இைத பா கி ெப ய ெப ய க இ கி றன. மைழ ெப த இதிலி ைக ெந உ டா எ ந நிைன க .”

“இ ைல. அ ெபா கைத எ ப என ெத ப ! எ கைள ேபா ற சி ன சிறிய உய ன கைள பாேர ! இர த ேபால சிவ த க . ெவ ைமயான நிற . சிறிய உ வ ள இைவ எ வள ெப ய ைற க ய கி றன!” “மன த க வ ைட அவன உடைல ெகா அள தா அவைன பா கி எ தைனேயா ெப யதாக இ ம லவா? ம லிகா! ஒ கைரயா ைடய ேவைல இ ைல இ . எ தைனேயா கைரயா க ஒ ேச ெச த ேவைலய பல தா இ . இைத ேபாலேவ மன த க டாக ேச த க கா ய கைள சாதி கிறா க .” “இ த சிறிய உய ன க த க எ வள ஒ ைமயாக இ கி றன. அவ றி ஒ ைமேய எ ைன மிக ஆவேலா பா ப ெச கிற . அ பமான உய ன எ இவ ைற க கிறா க . ஆனா இவ இ ஒ ைமைய பா தாயா? ஆய ர கண கி ஒ எ வள ெப ய மாள ைகைய க கி றன! ப ! ந ைடய ம ல ல தா , இ த கைரயா கள டமி தாவ பாட க ெகா கலா . ஆனா அ ப இ ைலேய எ நிைன ேபா எ மன மி த ேவதைன அைடகிற .” “ேச வா வதி மன த க எ த உய ன க ைற தவ கள ல. அவ க இ அைட ள இ த உய வான நிைலைம காரண ேச வா த ைமேய. ெப ய ெப ய நகர கைள கிராம கைள அைம பதி மன த ெவ றியைட தத காரண இ த ஒ ைமதா . ஆழ காண யாத கடலிேல க பேலா , த , தவா தர கள லி ெப த நிதி வ யைல திர ெகா வ

ேச பத காரணமாக இ ப இ த ஒ ைமதா . யாைன, சி க , கா டாமி க ேபா ற ெகா ய வ ல க அவ ேன தைல ைவ வண கி நி பத காரண இ த ஒ ைமதா .” “ஆனா அவ க ைடய ெபாறாைம! இ த ெபாறாைம மா திர இ லாவ டா எ வள ந றாய ?” “ஓ! உன ம ல க ைடய ெபாறாைம நிைனவ வ கிறதா?” “ஆ ப ! ந ைடய ம ல க ஏ உ ம இ வள ெபாறாைம ப கிறா க ? இ வைர ந யாைர தா வாக ேபசியதாகேவா, எவ த ெச ததாகேவா நா ேக ட மி ைல, பா த மி ைல. உ ைடய அ பான நட ைதயா அ ைமக , ேவைல கார க ட மகி சியைடகிறா கேள! அ ப ய அறிவாள களான ம ல க ெவ க காரணெம ன?” “ஏென றா நா எ லா ைடய அ ப பா திரமாய கிேற . நம ச க தி , எ லா ந லவனா இ ஒ வ ம ெபாறாைம ப பவ க அதிகமாக இ கிறா க , ஏ ெத மா? எ லா ைடய அ ப பா திரமானவ எள தாக ச க தி தைலைம பதவ ைய அைட வ கிறா .” “உ ைடய ந ண கைள பா அவ க மகி சி அைடய ேவ . த சசீல தி இ வைர எ த ம ல இ வள ம யாைத கிைட ததாக யா ேக வ ப டேத கிைடயா . இ ைற ட அரச ப ரேசன சி த , அவ ைடய ேகாசல நா வ வ ப உன ஆ ேம ஆ அ ப ெகா ப இவ க ெத யாதா?”

“த சசீல தி நா க இ வ ப தா க ேச ப ெகா ேதா . எ ைடய ண க அவ ந றாக ெத .” “ சீனாரா ம ன க உ க ைடய ண கைள அறியவ ைலயா ! இைத நா ந ப யா . மகாலி சவ ல தைலவ இ வ உ ேனா த கிய தேபா , அவ வாயார உ ைடய ணாதிசய கைள க தைத இவ க ேக ெகா தாேன இ தா க ?” “ம லிகா! எ ைடய திறைமைய ெத ெகா பதினா தா , இ த ம ல க எ ம ெபாறாைம பட ஆர ப இ கிறா க . திறைமசாலியாக எ லா ைடய அ ப பா திரமானவனாக இ ப தா ெபாறாைமைய வ வத காரண . எ ைன ப றி நா கவைல படவ ைல. ஆனா நா த சசீல திேல க ற வ ைதக யாவ ைற , இ த ம ல க ேசைவய பய ப த யாம ேபாகிறேத எ தா கவைல ப கிேற . ேகாசல அரச , மகத ம ன ைவசாலி லி சவ ய கைள த க சமமாக க கி றன . ஆனா ேகாசல நா அரசைன ந ைடய சீனாரா ம ல க த க ேமலானவ களாக ஒ ெகா கிறா க . பாவா, அ பயா, சீனாரா தலிய ஒ ப ம ல கண கைள ஒ றாக இைண , லி சவ ய கைள ேபா ஒ ெப ய பல ள ம ல ச க ைத ேதா வ க ேவ என நா தி டமி ேட . எ ைடய தி ட நிைறேவறினா , ம ன ப ரேசன சி த ம ல கைள நிமி பா க ட ேயாசி பா . அ நிைறேவற யாம ேபாகிறேத எ ற கவைலதா என .” ப ல ைடய அழகிய க தி கவைலய ேரைகக பட வைத பா த ம லிகா, அவ ைடய கவன ைத ேவ ப க தி ப வ ப - “ப !

உ உ

ைடய ந ப க ேவ ைட ெச வத ைன எதி பா ெகா பா கேள? நா டவர வ கிேற . நட ேபாவதா அ ல திைரய லா?” “ திைர ம ஏறி ெகா ேவ ைடயாட யா ம லிகா! பாத வைர ெதா உ ைடய ஆைட, நா ழ ெதாைல பற க ய ேமலாைட, நிைலய க நாக ேபா இ ம ஆ ெகா த , இவ ைற கா றிேல பற க வ ெகா , த க நிைற த கா ேல ேவ ைடயா வத கிள ப வ டாயா?” “ஏ , இைவ உன ப கவ ைலயா?” “என கா ப கா ? ம லிகா! உ ேனா உ ெபயேரா ஒ ய எ த ெபா என இன யைவேய. ஆனா ேவ ைடயா வத த க அட த கா ஓட ேவ ய ேம!” “இேதா, உன னாேலேய இவ ைற வ க ெகா கிேற .” எ ெசா லி ம லிகா த ைடய இ ஆைடைய வ க ெகா தைல உ சி ம ெகா ைடயாக க ெகா டா . “ச ப ! எ ைடய ேமலாைடைய தைல பாைகயாக றி க வ .” அவ ைடய ேமலாைடைய தைல ம பாைகயாக க வ ட ப மா க ைசைய கிழி ெகா ெவள வர ய அவ ைடய திர நிமி தி மா பக கைள கா ப ,“ம லிகா! உ ைடய இ த மா பக க ...... “எ லா ம ல மா க இைவ இ கேவ ெச கி றன.” “ஆனா இைவ எ வள அழகானைவ.”

“அத ெக ன? யா பறி ெகா ேபா வ வா களா?” “இ ைல. இைளஞ க ைடய க ப வ !” “அவ க ெத இ ப ல ம ல ெசா த எ .” “உன ம இ ைலெய றா எ ைடய ேம னா உ ற தி இ கி க வ கிேற .” “ஓ! ண க ேமேல பா ததி உன நிைற ஏ படவ ைலயா?” வ த ம லிகா, ப ல ைடய க ன கள ேல தமி டா . மா ச ைடைய கழ றிய ப ல , ெவ ைமயாக ப க ேபா இ த அ த வ டமான மா பக கைள ேம னா ேச க வ டா . ம லிகா த ைடய மா ச ைடைய அத ம அண ெகா டா . “இன ேம உன பயமி ைலேய?” “ம லிகா! எ ைடய ெபா எ ெபா ஆப தி ைலெய என ெத . ஆனா ஓ ேபா இன அதிகமாக ஆடாத லவா?” ம ல கள ெப க ஆ க ேவ ைடயாட தயாராக இவ கள வ ைக காக கா தி தன . இவ க வ த ேம வ , வா , ஈ இவ ட கிள ப னா க . ம தியான ேநர தி மைரக இைள பா இட ைத அறி தவ வழிகா ட, அவ ப ேன யாவ நட தன . ந ல உ சி ேவைள. ெப ய மர கள நிழலிேல சில மா க டமாக ப தைலகைள கா கைள ஆ ெகா தன. அ ட தி தைலைம தா ஒ மைர (ஒ வைக மா ) ம நி ெகா நாலா ப க கள பா ெகா , த கா கைள நிமி தி ஒலிைய கவன ெகா இ த . அ த ட ைத பா த இவ க இர

ப வாக ப தன . ஒ ப வன த க ஆ த கைள தயாராக ைவ ெகா மர கள மைறவ ேல உ கா தி தன . ம ெறா ப திய ன அ த மைர ட கைள ப றமி வைள ெகா வத காக. இ வா இ ப வாக ப ெம ெம வாக ெச றன . ப னாலி வைள ெகா வ எதி கா வசி ெகா த . ஆகேவ, மைரக மன த க வ வைத ேமா ப ப க யாம , மா வா ேபா ற த க ைடய வாைல ஆ ெகா அல சியமாக இ தன. ஆனா இர ப ெந கி வ வத , நி ெகா த ெப ய மைர த கா கைள ைமயா கி ெகா , நிைலய ற ைறய இ ம ெவறி பா பைத க ட ம ற மைரக எ வ டன. த க ஆப ேந வ டைத சிறி ேநர திேலேய உண த அைவ ெப ய மைரகள ப ேன ஓட ெதாட கின. ஆப ைத அைவக க களா பா கவ ைல. ஆதலா இைடய ைடேய தாமதி ப ேன தி ப பா ெகா டன. மைற தி த ேவட க ப க தி வ வ ட அ த மைரக ப ேன தி ப பா தெபா பல வ கள லி பாண க ெதா த ஒலி ேக ட . ெப ய மைரைய றிைவ ப ல த றி தவறாத அ ைப ஏவ னா . அைதேய ம லிகா தலியவ க றி ைவ தன . ஆனா ப ல ைடய அ மா திர றி தவறிய தா அ த ெப ய மைர இவ க கிைட தி கேவ யா எ ப உ தி. ெப ய மைர அேத இட தி வ வ ட . தைலவைன இழ த ம றைவ அ மி சிதறி ஓ வ டன. ப ல ெந கி பா ேபா அ ெப ய மைர த உய ைரவ ெகா த . ஆனா அேத இட தி இர

மைரக ைடய இர த ள கைள பா த ேவட க அ த இர த ள கள தட ைத ப ப றி ெச றா க . சிறி ர தி ம ெறா மைர வ கிட தைத பா த இவ க ைடய மகி சி அளேவ இ ைல. ெப ய ெவ றி ெகா டா ட . இ ைறய உண ேவ ைட இவ க மி த ஆன த ைத ெகா த . சில ெப ய வ ற க ைடகைள ேபா ெந தயா ெச தன . ெப க சைம பத பா திர கைள எ தன . இைளஞ கள சில மைரகள ேதாைல உ இைற சிைய ட டமாக ந க ஆர ப தன . தலி ெந ப ேல ட ஈர ட கைள , ம ைவ யாவ ைவ க ெதாட கின . ப ல ைடய இர ைகக இைற சிைய ந வதி ஈ ப தைத பா த ம லிகா ட ப ட ஈர ைட ம ைவ த ைகயா அவ ஊ னா . சைமய இ ைமயைடயவ ைல. அத மாைல ெபா வ வ ட . ஆனா , ஒள மயமா எ ெந ப ெவள ச திேலேய ஆ க ெப க ஆட பாட கைள ஆர ப தன . சீனாரா ெப கள தைலசிற த அழகியான ம லிகா, ேவ வ ேவட தி த ைடய நா ய கைலய ேந திைய கா ப பதிேல ெவ றி ெப றா . வ வான ஜ தவ வ ைலமதி க யாத இர தின ைத, அழகி வ வ ைத அைட பா கிய ைத ெப ள ப லைன, அவ ைடய ந ப க வாயார க ேபா றின . சீனாராவ ைடய சபா ம டப திேல இ ெப ய டமா இ த . ம க சைபய அ க தின க எ லா , க டட தி ேள அம தி தன . பா ைவயாள களான ஆ க ெப க ஏராளமாக க டட தி ெவள ேய

ைமதான தி நி ெகா தன . ம டப தி ஒ ேகா ய றி ப ட ஆசன தி ம ச க தைலவ அம தி தா . அவ எ நி அ க தின கைள பா ேபச ஆர ப தா . “ம யாைத ய சைபேயாேர! இ இ சைப ட ப பத காரண ைத தலி உ பன க ெத ய ப த வ கிேற . ந ைடய மதி ப ய சிர சீவ ப ல , த சசீல திேல ேபா கைலய ேத சி ெப ம ல க ைடய மதி ைப உய தி வ தி கிறா . அவ ைடய வ வ ைதய திறைமைய சீனாரா ெவள ய ளவ க ேபா றி க கிறா க எ ப சைபேயா ெத த தா . அவ இ வ நா ஆ க ஆகிவ டன. ச க தி சிறிய - ெப ய ேவைலகைள, நா எ ெசா த ெபா ப அவன ட ஒ பைட த . அ த ேவைலகைள அவ மி த ஊ க ேதா அ கைறேயா ைமயைடய ெச தா . இ ெபா அவ ச க தி ஒ நிர தரமான பதவ ைய ெகா ெகௗரவ க ேவ . அத காக, இ த ேவ ேகாைள உ க ைவ கிேற . இன அைத ேக க ’. “ம யாைத ய சைபேயாேர! சிர சீவ ப ல உப ேசனாபதி பதவ அள க ப கிற . ம யாைதமி க உ ப ன கள இைத ஏ ெகா ேவா ெமௗனமாக இ க . ஏ ெகா ள வ பமி லாதவ க ெத வ க .” “இர டாவ ைற ம யாைத ய சைபேயாேர! சிர சீவ ப ல உப ேசனாபதி பதவ அள க ப கிற . ம யாைத மி க உ ப ன கள இைத ஏ ெகா ேவா ெமௗனமாக இ க . ஏ ெகா ள வ பமி லாதவ க ெத வ க .”

“ றாவ ைற ம யாைத ய சைபேயாேர! சிர சீவ ப ல உப ேசனாபதி பதவ அள க ப கிற . ம யாைத மி க உ ப ன கள இைத ஏ ெகா ேவா ெமௗனமாக இ க . ஏ ெகா ள வ பமி லாதவ க ெத வ க .” இ த ேநர தி , ேரா ம ல எ றஓ உ பன த ைடய ேம ைட இட ேதா ம ேபா ெகா , ம யாைத நிைற த பாவ ேதா எ நி றா . தைலவ :-ம யாைதமி க அ க தின ஏேத ெசா ல வ ப னா ெசா லலா .” ேரா ம ல :ம யாைத ய சைபேயாேர! சிர சீவ ப ல ைடய த திைய ப றி என ச ேதக கிைடயா . ஆனா அவ உப ேசனாபதி ஆ க ப ைறையேய நா ம க வ கிேற . யாராக இ தா ெப ய பதவ ெகா க ப ேபா தலி அவ ப சி க ப வ ந ைடய சைபய நியமமாக இ வ கிற . சிர சீவ ப ல சைபய இ த நியம தி உ ப த பட ேவ எ ப எ வ ப .” ேரா ம ல உ கா த உடேன ம இர உ பன க இேத க ைத ெத வ தா க . சில உ பன க ப சி க ேவ ய அவசிய இ ைல எ வாதி தன . கைடசியாக ச க தைலவ த றினா . “ம யாைத ய சைபேயாேர! சிர சீவ ப லைன உப ேசனாபதி ஆ வதி சிறி க ேவ பா இ பதாக ெத கிற . ஆைகயா வா (ஓ ) எ கேவ ய அவசியமாகிவ ட . ஓ சிைய வ நிேயாகி பவ உ கள ட வ ெகா கிறா . அவ ைடய ஒ ைகய சிவ நிற சிக உ ள ஒ ைப ம ெறா ைகய க நிற சிக உ ள ம ெறா

ைப இ கி றன. ச மத ெத வ பத அைடயாளமாக உ ள ெச நிற சி. இ ைல எ பத க யநிற சி. சிர சீவ ேரா ம ல ைடய க ைத ஆத பவ க க ய நிற சிைய எ ெகா ள ேவ . எ ைடய ேவ ேகாைள ஆத பவ க ெச நிற சிைய எ ெகா ள ேவ .” வா ெக பத ய சிகைள ெகா பவ , சிக ட ஒ ேவா உ பன ட ெச றா . உ பன ஒ ெவா வ , அவரவ வ நிற சி ஒ ைற எ ெகா டன . அவ தி ப வ த ப ச க தைலவ மத ள சிகைள எ ண பா க சிவ சிக அதிகமாக க சிக ைறவாக இ தன. ஆகேவ, க ய நிற சிக அதிகமாக எ க ப கி றன எ ப ெத ய வ த . ச க தைலவ த றினா : “ம யாைத ய சைபேயா கேள! க ய நிற சிக அதிகமாக எ க ப கி றன. ஆைகயா சிர சீவ ேரா ம ல ைடய க ைத ஆத பவ கேள அதிகமாக இ ப த மானமாகிற . ம யாைதமி க உ பன க இ ெபா சிர சீவ ப லைன எ வத ப ைச உ ப த ேவ ெம ெச ய ேவ .” ந ட ேநர வா வாத நைடெப ற . இ தியாக, மர கள னா ெச ய ப ட உயரமான ஏ ைளகைள வ ைசயாக ந , அவ ைற வாள னா ஒேர சி ப ல ெவ ட ேவ எ ெச ய ப ட . இத காக அ த ஏழா நாைள நி சய வ சைப கைல த . றி ப ட நாள , சீனாராவ ஆ க ெப க திற த ெவள ய ய தா க . ம லிகா அ வ தி தா . ச ேற த ள த ள, க னமான ஏ மர ைளக

நி த ப தன. ச க தைலவன உ தரைவ ெப ற ப ல த ைடய வாளா த ைத ைககள ஏ தினா . ய த ம க ட இவைனேய பா த .ப ல ைடய திர ட ைகய லி பல ெபா திய ந ட வாைள பா த ம க இவ ைடய ெவ றிைய ப றி சிறி ட ச ேதக படவ ைல. ெவ ைமயாக பளபள அ த வா ஓ க ப வைத ஒ ெவா ைள ெவ ட ப வ வைத ம க க டா க . ஒ , இர , இ வ தமாக ஆ ைளக ெவ ட ப வ தன. ஆனா ஆறாவ ைளைய ெவ ேபா ‘கணா ’ எ ற ஒலி ஏ ப டைத ப ல ைடய கா க ேக டன. அவ ைடய ெந றி நர ைட வ ட . உ சாக றிவ ட . ஏழாவ ைளைய ெவ வத ஓ கிய வாைள அ ப ேய நி தி ெகா டா . ஒேர ெநா ய ப ல ெவ ட ப கிட ட கள ன ைய கவன ெகா டா . அவ ைடய உட த . ேகாப தா க க சிவ தன. ஆனா அவ ைடய வா மா திர ெமௗன ைத ேம ெகா ட . ஏழாவ ைள க படாம ேபானைத ச க தைலவ ம க ெத வ தா . ம க

ைடய அ

தாப

ப க

.*

வ வ த ம லிகா, ப ல ைடய க தி ேகாப , க ஒ ேக நடமா வைத பா தா . உடேன த கவைலைய மற தவளா , அவைன சமாதான ப த ய றா . “ெப ய ஏமா ற ம லிகா! எ ைன ஏமா றிவ டா க . ெப ய சி நட தி கிற . நா இைத எதி பா கேவ இ ைல.” “ சியா? எ ன நட த ?”

“ஒ ெவா ைளய ந பாக தி , இ க ப கைள ைவ ெபா தி இ கிறா க . ஐ தாவ ைள ெவ ட ப வைர நா கவன கவ ைல. ஆறாவ ைள ெவ ட ப வ தேபா கணா எ ற ஒலி ேக ட . சிைய அறி ேத . இ த ஒலிைய ேகளாதி தா ஏழாவைத ெவ ய ேப . ஆனா , ேக ட ட எ ைக எழவ ைல. மன எ ேனா ேபாராட ஆர ப வ ட .” “இ தைன சியா! இ வ த ெச தவ மிக ெப ய அ ப தன பைட தவனா இ கேவ .” “யா இ வத ெச தா க எ ப என ெத யா . ேரா ம ல ம என ேகாபமி ைல. அவ ச க தி ஒ ைகேய ெத வ தா . அதிகமான ேப அவைன ஆத தன . ஆனா , ம லிகா! சீனாராவ எ ைன ேநசி பவ க அதிகமாய ைல எ பைத நிைன ேபா தா என மி தவ தமாக இ கிற .” “ப ம ல சீனாரா ம ேகாபமைட வ டானா?” “இ ைல ம லிகா! சீனாரா எ தா . அவ ம ய தா இ த உட வள த . அவ ைடய வள ப ேலதா நா மன தனாேன . ஆனா இன ேம நா ஒ கண இ வசி பத கி ைல.” “ சீனாராைவ வ வ ேபாகநிைன கிறாயா?” “ஆ ! சீனாராவ ப ம ல ேதைவய ைல.” “அ ப யானா எ ேக ேபாக உ ேதச ?” “ம லிகா! ந எ ட வ வாயா? ”ப ல ைடய க தி ஆவ ெத த . “நிழைல ேபா உ ைன ெதாட ேவ ப !”ம லிகா ப ல ைடய சிவ த க கைள

தமி டா . உடேன அவன தய க வ ைட ெப ெகா ட . ம லிகாவ ைடய ைககைள த இ ைககளா ெப ெகா டப ல , “இ த ைகக தா எ ச திய ஊ . இ த ைகக தா எ பல தி ப ற ப ட . ெம லிய இ த கர ைள ெப ற ப ல எ தஇ ப டமாக இ தா ச , பயமி றி உல வா .” “ப ! எ ேக ேபாக த மான தி கிறா ? எ ெபா ற பட ேவ ?” “இன ேம ஒ கண ட தாமதி க டா . ஏென றா ைளகள ஊேட இ க பக ைவ ெபா த ப வ ஷய , ச ேநர தி ச க தி ெத வ . அ பா ப ைச ம ெமா நா றி ப ட வ வா க . ம க ைடய வ ப ைத மற யா . ஆைகயா , உடேன இ கி கிள ப வ வ தா ந ல .” “நட தி அநியாய , சி அ பல தி வ வைத ஏ த க ேவ ?” “ சீனாரா எ ைன ப றி த ைடய ச மத ைத ெத வ வ ட ம லிகா! என இன ேம இ ேவைல இ ைல. ைற த ப ச இ த சமய தி நா ேதைவ இ ைல. சீனாரா ப லன ேசைவ ேதைவ இ ேபா அவ எ கி தா ச , உடேன இ வ வ வா .” அேத நா இர . அவசியமாக ேதைவ ள ெபா க ட , ப ல ம லிகா சீனாராைவ வ கிள ப ன . ம நா அசிரவதி (ராபதி) ஆ ற கைரய உ ள ப ராமண க வசி ம ல கிராம ைத (மலா , ேகார ) அைட தன . இ த கிராம தி வசி சா ய ப ராமண க த க ேபா கைலய

ேத சிய னா ம ல ச க திேல ேப ெப றி தா க . அவ கள ேல ப ல ைடய ந ப க இ தா களாய , ந ப கைள ேத அவ வரவ ைல . இ கி படகி ஸிராவ தி (சேஹ மேஹ ) ெச வத காக அவ வ தி தா . ம ல கிராம திேல ைவசிய ேர த தன ஆ க இ தா க . அவ க ல பட ஏ பா ெச வ எள தாக இ த . சா ய ப ராமண க , த க ல வழ க ப ஒ ெப ய ப றிய ைய த க வ னா ெகா அ த இைற சிைய த க ைகய னா சைம ம லிகா ப ல வ தி டன . ேகாசல நா தைலநகரான ஸிராவ திய ராஜ ப ரேசன ஜி த த ைடய ந ப ப ல ம லைன ெவ ஆட பரமாக வரேவ றா . த சசீல தி ப ெகா த கால திேலேய, தா அ யைணேயறிய ப ல ேசனாபதியாகி வ டேவ எ ப ரேசன ஜி த அ க வா . அேதேபா அவ அரச ஆன ட ப ல இ ப றி அ க ஓைல அ ப னா . ஆனா அ த கால தி மிக ப ரபலமைட தி த ேகாசல ேபா ற நா ேசனாபதியாவைத கா , மிக சிறிய ம களா சியான தன சீனாராவ உப ேசனாபதி ஆவைதேய ப ல மிக வ ப னா . ஆனா சீனாரா அவைன அல சிய ப தி வ ட . ஆைகயா ப ரேசன ஜி தன ேவ ேகாைள ப ல ஒ ெகா ள ேவ யதாய . இ தா சில நிப தைனக ேபாடவ ப னா . “ந பா! உ ைடய வ ப ைத நா ஏ ெகா கிேற ஆனா சில நிப தைனக உ .” “ந பா ப ! எ ன நிப தைன? ச ேதாஷமாக ெசா .”

“நா ஒ ம ல திர .” “என அ ெத . ம ல க எதிராக ேபா ப ஒ ெபா உன நா க டைளய ட மா ேட .” “இ வள ேபா .” “ந ப ப ! நம ம ல க இைடேய இ ேபாதி ந றைவ நிைலநி தி ைவ கேவ வ கிேற . ேம நா ைட வ வா க ேவ ெம ற ஆைச என கிைடயா எ ப உன ெத . ஒ ேவைள ம ல க எதிராக ேபாகேவ ய க டாய ஏ ப மாய , அ த சமய ந வ தர ப ேச ெகா வத உன உ ைம உ . ேபா ம லவா? எ ைடய ப ய ள ந ப ேவ ஏேத ேதைவய தா ெத வ கலாேம?” “இ ைல அரேச! இ வளேவ ேபா !” ப ம ல ேகாசல நா ேசனாபதியாகிவ டா . உ சாக றிய அரச ப ரேசன ஜி த , ஒ ெபா ள திறைமயான ேசனாபதி ப ல கிைட த ந லகால எ ேற றேவ . ப ரேசன ஜி த , ப ம ல கிைட காதி தா , மகத க வ ஸ க , இவ ைடய நா ெப ப திைய வ கி வ பா க . ஸிராவ திைய அைட த சில மாத க பற ம லிகா க த தி பத அறி றிக ேதா றின. க பவதியா இ மைனவ ய ஆைசைய ெத நிைறேவ ற ேவ ய கணவன கடைம எ க திய ப ல ஒ நா “ம லிகா! உன ஏதாவ நிைறேவற ேவ ய ஆைச இ கிறதா?” எ ேக டா . “ஆ ; ஒ வ ப உ . ஆனா , ப ! அ நிைறேவ வ க ன .

“ம லிகா! ப லனா யாத எ மி ைல . உ வ பெம ன ெசா .” “ னத ள தி நராட ேவ ” “ம ல க ைடய ன த ள திலா?.” “இ ைல; ைவசாலிய உ ள லி சவ ய க ைடய னத ள தி .” “ந றிய உ ைம. உ வ ப நிைறேவ வ க ன தா . ஆய உ வ ப ைத நிைறேவ ற ப லனா ம லிகா! நாைள காைலய நா இ வ ேத கிள ேவா .” ம நா ... வழிய உண ேவ ய ெபா க ட , வ - அ , வா தலிய ஆ த க ட ப ல ம ல , ம லிகா ேத ேல ற ப டன . பல வார க ெதாட பயண ெச தப வ ஒ நா ப லன ேத ைவசாலிய வாய ைல அைட த . சில லி சவ ய கள ெபாறாைமய னா க கைள இழ தவ , ப லன ேதாழ மான மஹாலி எ பவ தா , அ த வாய காவ தைலவனாக இ தா . மஹாலிைய ச தி க ேவ ெம ற வ ப ப ல ஏ ப டதானா , தா வ தி கா ய தி அதனா ப க ஏ பட ெம க தி, அ த வ ப ைத ைகவ டா . னத ள தி ப ைறகள ேல பலமான காவ உ . 999 உ ப ன கைள ெகா ட லி சவ ய கள ம களா சி சைபய , ெவ றிட தி ேத ெத க ப உ பன ம ேம, அ அவன வா ைகய அ த ஒேர ஒ ைற ம ேம அ த னத ள தி கி ள பத கான ேப கிைட . காவல க த தன . ப ல ச கா அவ கைள அ வர னா . ம லிகா அ த னத ள தி கி த ள யைல ெகா டா . உடேன ேத ஏறி இ வ

ைவசாலிையவ பயணமாய ன . காவல க ல வ ஷய ெத த ஐ லி சவ ய க ேத ஏறி ப லன ேதைர ப ப றின . இைத ேக ட மஹாலி த தைத, திமி ப த லி சவ ய க எ ப ேக பா க ! ப னா ேத ச கர கள ஒலி ேக ட ம லிகா தி ப பா தா . “ப ! அேதா நம ப ேன அேநக ேத க வ கி றன.” “வர ம லிகா! அ த ேத க யா ஒேர தட வ த என ெசா .” ப ல ைடய ேத ேவகமாக ேபா ெகா த . ெதாட வ த ேத க யா ஒேர தட தி வ த ம லிகா ெத வ தா . உடேன ப ல த ைடய வ லி நா ஏ றி ஓ அ ெதா ததாக அ ஐ லி சவ ய க ைடய இைட க ைசக ம ற ேபா வ டதாக , ப ைடய வரலா ஆசி ய க கி றன . அ த லி சவ ய க ெந கிவ ப லைன ேபா வ ப அைற வ அைழ தன . “உ கைள ேபா பண க ட நா ேபா வதி ைல.” “நா க ப ணமா, இ ைலயா எ பைத ேபா கா ேவா .” “நா உ க காக இ ஓ அ ைப ெசல ெச ய வ பவ ைல. தி ப ேபா தலி உ க ைடய ந ப கைள பா வ ப உ க ைடய இைட க ைசகைள கழ க ” எ ெசா லி ெகா ேட ப ல ம லிகாவ ைகய லி த திைரகள கய ைற வா கிதா ப றி ெகா திைரகைள, தாேன ேவகமாக ெச தி லி சவ ய க ைடய பா ைவய லி மைற வ டா .

உ ைமய ேலேய வ ெச இைட க ைசகைள கழ றிய உட லி சவ ய க ஐ ேப ப ணமாய ன . அ த கால தி ஸிராவ தி (இ ைறய உஜா சேஹ -மேஹ ) ஜ தப தி ெப ய நகரமாக இ த . அரச ப ரேசன ஜி த ைடய நா , ஸிராவ திைய தவ ரசாேகத (அேயா யா), வாரணாசி (பனார ) எ ற இர ெப ய நகர க இ தன. ஸிராவ திய த த , மி கார , சாேகத தி அ ன ேபா ற ெப ய ெச வ த க , காசி-ேகாசல ஐ கிய இராஜிய தி வசி வ தா க . இ த ெச வ த க ைடய வ யாபார ட க ஜ தப தி ம ம ல, தா ரலி தி வழியாக கிழ கடைல (வ களா டா கடைல ) ப க ச (பெடௗ ), பாரா (ேசாபாரா) வழியாக அரப கடைல தா ந ட ர நா க ேபா வ தன. ப ராமண ப த க தி ய கள பைட தைலவ க , இவ க இ ம யாைத அ த ெச வ த க இ ைலயானா ட ச க தி இவ க உய த பதவ ையேய வகி வ தன . ஆனா ெச வ ச ப த ப டம , இ த ெச வ த க ேன ப ராமண ப த க பைட தைலவ க மிக அ ப எ ேற ெசா லேவ . த த , இளவரச ேஜ வ ைடய ‘ேஜ வன ’ எ அைழ க ப ட உ யான வன ைத ஏராளமான திரவ ய ெகா வ ைல வா கி அதி த காக ‘ேஜ வன மட ’ எ ற மட ஒ ைற க வ தா . மி காரன மக ப ரவரத ைடய தி மண தி காக, த ைடய ப வார க ட சாேகத ெச ற அரச ப ரேசன ஜி த , ெப ண தக ப அ ன ைடய வ தினனா த கி இ தா . அ ன ைடய மக மி காரன ம மக மான வ ஸாகா த ைடய மாைல

வ ற திரவ ய ைத ெகா , ஆய ர கண கான அைறகைள ெகா ட ஏ மா கைள ைடய மான ஒ ெப ய மட ைத க வ தா . இ த மட ‘ வாரா மி கா மாதா மட ’ எ ற க ட அைழ க ப ட . பல நா கள லி திரவ ய க ெப ெக வ , இ த ெச வ த கள ட வ ெகா ேபா , இவ க ைடய ெசழி ைப ப றி வ ண கவா ேவ ! ஜயவலி, உ தால , யா ஞவ கிய ேபா றவ க ேவ வ தலிய ேதவைத வண க இர டாவ இட ைத ெகா , உ ைமய தி ெகா சாதன ப ர மவாதேம எ நிைல நி தி வ டா க . ஜனகைன ேபா ெப ய அரச க மி த ச மான கைள ெகா ப ர மவாத ைத ப றி வ வாத ெச ெப ய ெப ய சைபகைள வ தா க . இதனா ேவத தி அ பா க பைன ெச வத -சி தி பத வழி திற க ப ட . ேம நா த திரமான க பாட ற சி தைனக , எ ண க ஆ ெவ ள ேபா ெப ெக க ஆர ப த கால அ . ய சி தைனயாள க (த த கர ) த க ைடய க கைள சாதாரண சைபகள ெபா ம க ேன ைவ தா க . ெபா ம க இ த சைபகள , உபேதச ெச (அபவா , த ) ைறய ேலா அ ல வ வாத ெச ேப ைறய ேலா த க க கைள ெவள ப தி வ தா க . பல தைல ைறக ம கைள மய க தி ஆ வத காக ப ர மவாத ைத உ வா கிய ப ரவாஹ , ஜவா மா, பரமா மாவ நிைலைய அைட ப ர ம சா சா கார தி ச நியாச , தியான , தவ தலிய பல வழிகைள றிய தா . இ ெபா உபநிடத க ப த

ப ர மவாத ைத ஏ ெகா ள ய ெப ய சி தைனயாள க த க திய க கேளா ச நியாச , பர ம ச ய தலியவ ைற வ த ஆர ப தன . அஜ ேகசக பல , உ ைமய ேலேய ஒ நா திக . அதாவ , ெபௗதிகவாதி எதிேர பா ெபா கைள தவ ர ஆ மா, கட , ப தி, நி திய வ , வ க , நரக , ம ப றவ தலியைவ எைத ேம அவ ஒ ெகா வதி ைல . ஆய அவ ஒ றவ . க ைமயான ப ர ம ச ய ைத கைட ப தா . அ ெபா அதிகார பதவ ய இ த அரச க , பைட தைலவ கள அ தாப ைத ெப வ ஒ ப க இ க ! அவ க ைடய ேகாப தி ஆளாகாம இ பத காகவாவ , அவ த ைடய ெபௗதிக வாத ைத ‘த ம ,’ எ ற ேபா ைவயா டேவ ய த . ம ெபௗதிகவாதிகளான ப ராமண ெலௗஹி ய , அரச வ ச பாயாசி த க ைடய ய சி தைனகளா ம கள ைடேய ந ல ெச வா ைக உய த மதி ைப ெப றி தா க . ஆனா அவ க ைடய ெபௗதிக வாத ச க தி அ வள ஆப தானதா இ ைல. ெபௗதிக வாத தி ப ரசார இ தா ட அரச க , பைட தைலவ க , ெப ய ெச வ பைட த வ யாபா க தலியவ கைள, ெகௗதம த ைடய அநா மவாதேம மிக ஈ த . அ கியமாக ேகாசல நா மிக ேப ெப ற . ெகௗதம த , ேகாசல நா ப ட சா கிய ச க திேல ப ற தவ எ ப ஒ காரணமா . ெபௗதிகவாதிகைள ேபாலேவ ெகௗதம த , ஆ மா, கட தலிய எ த ஓ அழியாத ெபா உலக தி இ ைல எ உலக தி ேதா ெபா க யா மைறய யேத எ றினா . உலக ெபா கள

ேச ைகய ல, நிக சிகள ெதாட சிேய எ ப அவர உபேதச . அறி ஜவ க இ மிக ச யாக மனதி பதிய யதாக இ த . ஆனா இ த மாதி அநி தியவாத தா ம க - ெகௗரவ , ஏைழ - ெச வ த , ஆ டா அ ைம எ ற ேவ பா கள தைட ஏ பட . இதனா தா அஜி தி ைடய ெபௗதிகவாத தி , அரச க , வ யாபா க தலியவ க ைடய ஆதர கிைட கவ ைல . ஆனா , ெகௗதம த , த ைடய அநா மவாத ேதா , அதாவ ெபௗதிகவாத ேதா இ சிலவ ைற ேச ெபௗதிகவாத தி ைடய கச ைப ேபா கினா . அதாவ அழிவ ற ஆ மா எ பதாக எ இ ைலயானா ட ைசத ய ப ரவாகமான வ க நரக தலிய உலக க , ஓ உட ள ம ெறா உட மாறி ெகா ேட இ கிற எ ெகௗதம த றினா . அவ ைடய இ த ெகா ைகயா அரச ப ரவாஹ ைடய பைழய ம ப றவ வாத ம ப ேதா வத ஆதார ஏ ப வ கிற . ெகௗதம த கல ப லாத ெபௗதிகவாத ைத ம பர ப இ தி பாரானா நி சயமாக ஸிராவ தி, சாேகத , ெகௗஷா ப தலிய நகர கள லி ெச வ பைட த வ யாபா கள பண ைப அவ க காக திற தி க மா டா . ப ராமண ப த க தி ய பைட தைலவ க அரச க ெகௗதம த ைடய கா கள ேல அ பண ய ேபா ேபா ெகா வ தி க மா டா க . ெகௗதம த ைடய இ த ெகா ைகக ஸிராவ திய உய த ல ெப கள இதய ைத மிக கவ வ ட . அரச ப ரேசனஜி தன ப ட அரசி ம லிகா ேதவ தமத ெகா ைகய ேல மிக ஈ ப வ டா .

அ த நகர தன வண க ைடய ம மக அரசி ேதாழி மான வ ஸாகா, த ைடய ப திய சி னமாக ‘ வாரா ’ ேபா ற வ சாலமான ஒ மட ைத க வ , அைத த தானமாக ெகா தா . ேசனாதிபதி ப ல ம ல ைடய மைனவ ம லிகா, ப ட அரசிய ெந கிய ேதாழி. அதனா அரசிய அறி ைரயா , ம லிகா த ைடய உபேதச கைள ேக பத ேபா வ வா . கைடசிய ம லிகா த ைடய ெகா ைககைள ப ப பவளாக ஆகிவ டா . ம லிகாவ வ இ ெபா ெசழி பாக ஆகிவ ட . ேகாசல ேபா ற ெப ய இரா ஜிய தி ேசைன தைலவன வ ெசழி பாக தா இ கேவ . ம லிகாவ ப வர மக க ப ற தன . எ லா அரச ைடய பைடய ெப ய பதவ கள இ வ தா க . ப ல ம ல ந ல ெச வா இ வ த . இத கிைடேய பல எதி க ெப கிவ டன . ம ெறா ச க ைத ேச த ஒ வ , இ வள உய த பதவ வகி பைத இ கி பவ க ெபா ெகா பா களா? ெபாறாைமயைட த அவ க அரசன கா கேளா ெதாட ஏ ப தி ெகா டன . அரசேனா ெகா ச தி ைறபா உ ளவ . ‘ப ல த கைள திய லாதவ எ ெசா கிறா ’ எ ெசா லி, அவ ைடய மனதிேல ேகாப ைத வள வ டா க . வ ஷய வள ெகா ேட ேபாய . கைடசியாக ப ல இராஜிய ைதேய பறி ெகா ள நிைன கிறா எ அரச ெத வ க ப ட . அவ இைத ந ப வ டா . பாவ , அரச , எதி க ைடய ைககள வ ைளயா ெபா ைமயாகிவ டா . இவ ைற பா த ப ல ைடய இதய மி த ேவதைனயைட த . ஒ நா அவ

கவா டமைட தி பைத கவன த ம லிகா-“ப ! அதிக சி தைனய ஆ தி க காரணெம ன?”எ ேக டா . “ம லிகா! அரச எ ம ச ேதக ெகா ள ஆர ப வ டா .” “ச ேதக ெகா ளவா? அ ப யானா இ த ேசனாபதி பதவ ைய வ வ நா ந ைடய சீனாரா ேபா வ ேவா . அ ேக நம வா ைக ேபா மான நில ல க இ கி றன.” “அதாவ , எதி க ைடய ைககள ேல அரசைன ஒ பைட வ ெச ல ேவ மா? ம லிகா! எ லா வ ஷய க உன ெத . மகத நா அரச அஜாத ச , பல ைற காசி மாநகர தி ம பைடெய தா . ஒ ைற அவைன ைக ெச ெகா வ ேத . ஆனா ந ைடய அரச ப ரேசன ஜி த , அவைன ெப த ைமேயா வ தைல ெச த மக வ ராைவ அவ தி மண ெச ெகா அ ப ைவ தா . ஆன அஜாத ச , ஜ வப ைம ச ரவ தியாக வ கிறா . ஆகேவ இ த தி மண ச ப த ைத எ ண அஜாத ச , ெமௗனமாக இ க யவ அ ல. ம லிகா! அவ ைடய ஒ ற க இ த தைல நகர தி நடமா ெகா கி றன . ேம அவ திராஜன ம மக வ ச நா டரச உதய ைடய நடவ ைகக ச ய ைல. அவ ந ைடய எ ைல ற தி ஏ பா க ெச ெகா கிறா . இ த நிைலைமய ம லிகா! நா ஸிராவ திைய வ ெச வ ெப ய ேகாைழ தன ஆகாதா?” “ஆ ! அ ந ப ெச ேராக மா .” “என எ ைன ப றி கவைல கிைடயா ம லிகா! ேபா எ தைனேயா ைற சாவ வாய லி ம கிேற . எ ைன சா எ த

ேநர வ த வ னா ஆ ச ய ப வத கி ைல .” மாலிய மக ம லிகாேதவ - ஆ , ஒ சாதாரண ஏைழய வய றி பற , த ைடய அ ண தா ப ட தரசி ஆகிய ம லிகா ேதவ இற ேபா வ டா . அவ இ தி தா அரச ப ரேசன ஜி தைன எ பா ைக ப ைளயாவத வ க மா டா . எ ைல ற தி கலக நட பதாக றி, அைத சமாள பத காக அரச , ப ல ைடய மக கைள ஒ ப க தி அ ப ைவ தா . அ அவ க ெவ றி ெப தி ப வ ெகா ைகய அவ கைள எதி ப சி ெச அரச ப லைன அ ப னா . த ைத மக க ேபா . இ த வ தமாக தக ப ப மக க ஒேர கால தி ம ப ெச தா அரச . இ த கவைல த ெச திைய தா கிய ஓைல ைக கிைட தேபா , ம லிகா ெகௗதம த அவ ைடய மாணவ ப க உண தயா க தயாராக இ தா . அவ ைடய ம மக க ப ேப மி த அ ேபா , பலவ த உண வைககைள தயா ெச தி தன . ஓைலைய ப த ம லிகாவ இதய தி ெந ப றிய . ஆய த ைன சமாள ெகா டா . க கள க ணேரா க திேல வ த றிேயா ட ெத படாம த ைன க ப தி ெகா டா . ஓைலைய தன தாைனய ெகா , த பகவா , அவர சீட க உபசார ேதா அ பைட தா . அவ க உண உ ெகா ட பற , த ைடய அறி ைரகைள அ கைறேயா ேக டா . வ அ த ஓைலைய எ வாசி தா . ப ல ம ல ைடய ப தா ம இ ேய

வ வ ட . ம லிகா ண ச மி கவ . ஆனா அ த இள வ தைவய ைத ய ஊ ட தப ரானா யவ ைல. நா க ெச ல ெச ல, அரச ப ரேசன ஜி த உ ைம ெத யவ த . மிக வ த ப டா . ஆனா இன எ ன பய ? அரச த ைடய மன தி ஆ த அள ெபா ப ல ைடய ம மக த க நாராயணைன த ைடய ேசனாபதியாக ஆ கினா . பன கால . கப லவ நகர தி ப க தி உ ள வய கள ேகா ைம பய க ம ச நிற கதி கைள ஆ ெகா தன. நகர இ ேந தியாக அல க க ப த . அ க ேக ேதாரண க க ட ப தன. அ த நகர தி ம க சைப மாள ைக ெவ ஆட பரமாக க ைண கவ ைறய அல க க ப த . நா க இர பகலாக இ ேவைலகள ேல ஈ ப த அ ைமக , இ தா ச ேற ஓ கிைட த . அவ கள சில , ஒ வ ேகா ய உ கா ேபசி ெகா இ தன . “அ ைமகளாகிய ந ப ைழ ஒ ப ைழ பா? மன த களாக ப ற காம ஒ மாடாக ப ற தி தா ட ந ல . மன த எ ற உண சியாவ இ லாம இ .” “ஆமாம பா! ந ெசா வ உ ைமயான ேப . எ ைடய தலாள த டபாண ேந இ ைப ப க கா சி எ மைனவ ேபா வ டா ” “ஏ ?” “ஏென அவ ட தி யா ேபா ேக ப ? அ ைமகளாகிய ந மிைடேய, ஷ மைனவ எ ற உ ைமைய ட அவ க ஒ ெகா வதி ைலேய! இ த அழகி அவ த ைன ஒ சமண எ ேவ

ெசா லி ெகா கிறா . கீ ேழ கிட ஒ ைவ ட மிதி வ டாம ஒ வத காக நள நளமான மய இற கைள கி ெகா அைலகிறா . எ மைனவ ெச த ற ைத ேகேள . பல நா களாக எ க ைடய ெப ழ ைத சீ காக இ த . தி ெர ைச ேபா வ டதா . பாவ இ த தகவைல என ெசா வத காக வ தி தா . இ தா ற . அ த ழ ைத ட இ ேபா உய ைர வ வ ட . அ ெச த ஒ வைகய ந லதாக ேபாய . இ தா , இ த உலகி ந ைம ேபால தாேன அ மான ெக ட வா வாழ ேவ ய . உ ைமய ேலேய அ ைமக ைடய வா ைக ஒ வா ைகேய இ ைல. இ ம மா? அ த ெகாைலகார பாவ இ த ெகா டா ட த ேம எ மைனவ ைய வ வ ட ேபாகிறாரா .” “ப க கா சிய இ ப னா ேபா ட ட அ த பாவ தி தி அள கவ ைலயா?” “இ ைலய பா! எ ைடய ழ ைத சாகாம இ தி தா இ ப னர ஆ க பற அவ ஐ ப ெபா கா க கிைட தி மா . நா க தா ேவ ெம ேற அவ வ ப ய ம ைண அ ள ேபா வ ேடாமா .” “நாேமா அ ைமக . நம தா - தக ப எ ற பாச இ எ பைதேய அவ க நிைன பா பதி ைலேய!” இத கிைடய ஒ கிழவ கி ேபசினா .“இ வள தட ட ெச கிறா கேள வரேவ பத காக! அவ ந ைம ேபால ஒ தாசிய மக தாேன! “தா தா! யா அ ?” “அவ தா இ ேக வர ேபாகிறவ . ேகாசல நா இளவரச வ டப .” “அவ , தாசிய ைடய மகனா?”

“ஆ , சா கிய மகாநாம ைடய அ த கிழ தாசிைய உ க ெத யா . ந ைம ேபால க பாக இ ைல அவ . யா க ட ? யாராவ சா கிய ைடய வ ய தி ப ற தி கலா .” “அவ கள ட அ ைம ெப க எ ன ைற?”. “ஆமா . அ த தாசி வய றிேல மஹாநாம ஒ ெப ழ ைத ப ற த . ந ல சிவ நிற . மிக அழ . பா தா சா கிய ல ெப கைள ேபாலேவ இ பா .” “ஏ இரா ? தாசி ப ற தி தா ட ெப ழ ைதகைள, அ அழகாக இ வ டா , தலாள க மி த ப யமாக வள பா கேள!” “ேகாசல நா அரச ப ரேசன ஜி த , சா கிய ல திேல ஒ ெப ைண தி மண ெச ெகா ள வ ப னா . ஆனா சா கிய கள ேல யா , த க ெப ைண ெகா க வ பவ ைல. சா கிய க த கைள உலக தா கள உய தவ களாக க கிறா க அ லவா? ஆனா , ெப ெகா க யா எ க பாக ெசா ல இவ களா யவ ைல. அரச ேகாப தி ஆளாக ேந . இதனா மஹாநாம த ைடய தாசி ப ற த இ த ெப ைண, சா கிய ல ெப எ ெசா லி ஏமா றி அரச ப ரேசனஜி த தி மண ெச ெகா தா . அ த ெப ண மக தா இ ைற இ ேக வர ேபாகிற இளவரச வ டப .” “சா கிய கைள ேபாலேவ அவ இ ெபா ந ைம ந வா !” ேமளதாள க ழ கின. தாசி மக எ உ ெவ பாக இ தா ட, சா கிய க ேகாசல நா இளவரசைன ெவ வ ம ைச ட வரேவ றன .

இளவரச வ டப , த தா ல ேதா தன கள த வரேவ ைப அகமகி ஏ ெகா டேதா மஹாநாம ைடய ஆசிகைள ெப ெகா மகி சியாக அவ கள ட வ ைட ெப கப லவ வ லி கிள ப னா . ஒ தாசி மக ைடய கா க ப வ டதா , ம க சைப ம டப தி ன த த ைம ெக வ ட . ஆகேவ த ெச ய ேவ ய அவசியம லவா? பல அ ைமக இைண அ த இட ைத பா வ அதனா த ெச வதி ஈ ப தன . இ த ேவைல ெச ெகா தவ கள ஒ தியவ , த ெச ேபாேத வ டபைன க டப வைசபா ெகா தா . வ டப ைடய பைட வர ஒ வ , த ைடய ஈ ைய ம டப தி மற ைவ வ வ டா . அைத எ பத காக தி ப வ தவ , இ த தியவ அரச மாரைன தி வைத கவனமாக ேக ெகா டா . ெம வாக இ நட த அைன வ ஷய க இளவரச வ டபைன எ ய . அவ சா கிய க ம அட காத ேகாப உ டாய . கப லவ சா கிய கைள அழி வ வ எ த மான ெகா டா . ப கால தி அைத ெச தா . இளவரச ைடய ேகாப தி ம ெறா இல அரச ப ரேசன ஜி த . தாசிய ைடய வய றிேல, தா பற ப ெச தவ அ த அரச தாேன? த க நாராயண த ைடய மாம ைம ன க அரசனா ஏமா றி ப ெகாைல ெச ய ப டைத மற கேவ இ ைல. அவனா மற க யா . வயதான கால திேல தா ெச த ற க காக ப சாதாப ப ட ப ரேசனஜி த , எ லா ட எ வள ேமா, அ வள அதிக ந ப ைக அ கா ட

ஆர

தா . ஒ நா மதிய ேவைள. உணைவ ெகா ட அரச ெகௗதம த ைடய நிைன வ த . ச ெதாைலவ சா கிய க ைடய ஒ கிராம தி அவ இ பதாக ெத ெகா ட அரச ப ரேசனஜி த உடேன பைட தைலவ த க நாராயண , ேம சில பைட வர க , அரசி இவ க ட அ த கிராம ெச றா . த த கிய த மாள ைக ைழ ேபா த ைடய அரச ம ட , வா தலிய அர அைடயாள கைள, த க நாராயணன ட ெகா , ெவள ய நி திவ உ ேள ெச த ைடய உபேதச தி ஈ ப வ டா . ஆனா , த க நாராயணேனா, ஏ ெகனேவ இளவரசேனா உற ைவ தி தானாைகயா , உடேன அரசிைய ம அ த இட திேல நி திவ அரச சி ன கேளா ஸிராவ தி நகைர அைட வ டபைன ேகாசல நா அரச எ வ ள பர ப தினா . ெகௗதம த ைடய உபேதச தி ெவ ேநர திைள தி த அரச ப ரேசன ஜி த ெவள ேய வ தா . அவைன க ட ட அரசி வ வ அ ெகா ேட வ சய ைத றினா . த ம மக மகத அரச அஜாத ச வ உதவ ைய நா , அர மைனைய ேநா கி நட தா . இ த வயதான கால தி பல வார க நட ததா அவ ைடய உட பலமிழ வ ட . நகர எ ைலைய அவ அைட தேபா ய மைற வ தா . நகர வாய சா த ப த . வாச ெவள ேய உ ள ஒ ைசய த கிய ப ரேசன ஜி த அ இரேவ இற வ டா . ம நா காைலய அரசிய ைடய அ ைக ச த ேக , அஜாத ச , வ ரா ஓ வ தன . பாவ , உய ந கிட அ த க ைடைய ஆட பரமாக தகன ெச வைத தவ ர இன ேவ எ

ெச?

*,

லன

ெகாைல பழி. அ ைம தன ைத ஏ ெகா ட தய ெசயலி வ ைள இ . (இ றிலி 100 தைல ைறக திய ச திர கைத. அ த கால திேலேய பலவ த ேவ ைமக வ ேராத க மலி வ டன. ெச வ பைட த வ யாபா வ க , ச க தி ப ரபலமான இட ைத ெப வ ட . ேமா ச தி வழி கிறவ க , நரக திலி ம பவ க மாக பல வழிகா க ேதா றி இ தன . ஆனா , கிராம க ேதா அ ைம வா எ ற நரகா ன ட வ ெட வைத பா , அைத ெபா தவைர எ லா க கைள ெகா ேட இ தன .) ◆ ◆ ◆

10 நாகத த கா ல

: கி.

. 335

“ ச யான வ ஷய தி நா கவன ெச தேவ வ தா! மன த களாக ப ற தி நம சில கடைமக இ கி றன. ஆைகயா எ ச எ பைத த மான க ேவ ய ந கடைம.” “ஆ ; கடைமதாேன! த மமி ைலேய!” “த ம எ பைத நா ஓ ஏமா வ ைத எ ேற நிைன கிேற . ப ற ைடய உைழ ப பலைன ப பவ க அைமதிேயா அ த ெபா கைள அ பவ பத ச த ப ெகா பத காகேவ இ த ‘த ம ’ ஏ ப த ப கிற . ஏைழகைள ப றிேயா பலவன கைள ப றிேயா, இ த த ம எ ெபா தாவ சி தி தி கிறதா? வ த இ த உலகிேல த ம ைத ஏ ெகா ளாத மன த ஜாதிேய கிைடயாெத ெசா லலா . ஆனா , அ ைமக மன த க தா எ அவ க எ ெபா தாவ நிைன த டா? ச , அ ைமக இ க ; ல ெப க வ ஷய ைத எ ெகா ேவா . இ த த ம அவ க நியாய வழ கிய கிறதா? ெச வ ம இ தா ேபா ! ஒ இர ட ல, ெப கைள ட ஒ மன த தி மண ெச ெகா ளலா . இ த ெப க ைடய வா ைக அ ைமகைளவ ட உய ததாகவா இ கிற ? ஆனா த ம இைத ச எ ஏ ெகா கிற . ச எ ற ெசா மத

ெசா ெபா ைள நா ஏ ெகா ளவ ைல. கள கம ற மன த மன ெகா ெபா ைளேய நா ஏ கிேற .” “ஆனா , எ ேதைவேயா அைதேய ச எ நா கிேற .” “அ ப யானா , வ தா! ச , தவ எ ற ேவ பாேட இ க யாேத!” “ேவ பா இ க தா ெச நாகத தா! ேதைவெய நா ெசா ேபா , தன ப ட ஒ வ ைடய ேதைவைய நா றி ப டவ ைல.” “ெகா ச வ ள கமாக ெசா வ தா!” “ந ைடய இ த த சசீல -கா தார ைதேய எ ெகா ேவா . நம ந த திர மிக ப யமான . அ த வ ப ச யான ட. ஆனா ந ைடய ேதச மிக சிறிய . ஒ ெப ய எதி ைய எதி நி க யா . நம எ ைல ற தி ம ர , ேம கா தார ேபா ற சி சி ம களா சி நா க இ தவைர, நா நி மதியாக இ ேதா . அவ கேளா ச ைட ஏ ப வ உ . ஆனா அத வ ைள . சில ைடய மரண ம தா . அ ந ைடய த திர ைத பறி வ டவ ைல. த சசீல எ ற நிைற த உணைவ ஜரண ப யா லபமி ைல. ஆனா , ஈரான ய பாரசீக க நம ேம எ ைலைய அைட வ டேபா ந ைடய த திர அவ க ைடய தயைவ ெபா ததா ேபாய . இ ெபா நம த திர ைத கா பா வத ேதைவ எ ? பாரசீக கைள வ ட பலசாலிகளாவ தா .” “பலசாலியாவத எ ன ெச ய?” “சி ன சி ன ம களா சிய னா கா யமாகா . இ த சிறிய ம களா சிகைள ஒ ேச ஒ ெப ய நா ைட உ வா க ேவ .” “இ த ெப ய நா ேச சிறிய சிறிய ம களா சிய நிைல எ ன?

“அைவ த க தன வ ைத மற வட டா .” “இ ஏமா ெசா வ தா! ஆ டா அ ைம உ ள ெதாட ப தன வ இ க மா?” “நாகத த! இட கிைட ப ஆைசையேயா அ ல க ைதேயா ெபா தத ல, த திைய ெபா த . ந ைடய த சசீல -கா தார தி த திய மானா , அ த ெப ய இரா ய தி உய த இட கிைட , இ லாவ டா சாதாரண இட தா கிைட .” “அ ைம இடமா?” “ஆனா ந பா! தாரேயாஷி ைடய ஆ சிய த கிவ ட ேம கா தார தி நிைலைய வ ட, இ த அ ைம இட உய ததாக இ . எ ைடய க இ க . இன ேம நா இ வத சி சி ச க களாக ப தி , ந த திர ைத கா பா றி ெகா ள யா எ நி சயமாக ெத தி கிறத லவா? அ ப யானா ந ைடய த திர ைத கா பா வத எ ன ெச ய ேவ ? நேய ெசா ” “நா நம ம களா சிய த திர ைத கா பா ற ேவ . எ த ஓ அரச ைடய ஆதி க ைத நா ஏ ெகா ள டா . சிறிய சிறிய உ வ திலி ெகா இன ேம நா நம த திர ைத கா பா றி ெகா ள யா எ பைத நா ஒ ெகா கிேற . இத காக நா உ தராபைத (ப சா ) ேச த அைன சிறிய ம களா சிகைள ஒ ேச , ஒ டண அைம க ேவ .” “அ த டண ய ேச க ப ஒ ெவா ம களா சி , த திர ளதாக இ மா அ ல டண ய அதிகார தா எ லாவ ைற வ ட உய ததாக இ மா?”

“ந ைடய ம க சைப, தன மன த க ெக லா ேமலாக இ பைத ேபால, கா தார , மகத , ம ர , ம லவ , ஸிவ தலிய தன தன ம களா சிக ேமலான அ த டண எ பைத ஒ ெகா ள ேவ .” “எ ப ஒ ெகா ள ெச வ ? ெவள ய இ எதி கள டமி இ த ம களா சிைய கா பா வத காக அ த டண இரா வ ைவ ெகா ள ேவ ம லவா? அ த இரா வ ெசலவ காக வ வா கேவ ய ேம! “இ ெபா எ ப இ த சைப, ம கள டமி அவ ைற ெப கிறேதா அேத மாதி , அ த ச க அதி ள அர கள டமி அவ ைற ெபற ேவ .” “இ த ம களா சி ெவ காலமாக ெதாட இ வ கிற . அதி ள ஒ ெவா வ ஒேர ல ைத ேச தவ க . ச க தி ள ஒ ெவா நப ப ைடய கால திலி ம களா சிய வ திக க ப நட வ கிறா க . ஆனா இ ெபா ந டண - ச க ைமயான . அதி ஒேர இர த கல ைடயவ க இ கமா டா க . ந ட காலமாக த க ச ைடய வ தி பல ல தவ க இ பா க . அவ க எ லாைர ச க தி வ திக க பட ெச வெத ப ? ந பா! நட க ய வழிய ேல ேயாசி தா , ந இ த மாதி யான தி ட ைத தமா டா . எ லா ம களா சிகைள க டாய ப தினாெலாழிய, ச க தி வ திகைள ஏ ெகா ப ெச ய யா . அ ப க டாய ப ச தி எ கி வ ?” “அவ றிடமி ேத அ த ச திைய நா உ டா க ேவ .”

“அவ றிடமி ேத அ த ச தி உ வானா ந ல தா . ஆனா , பாரசீக கள தா தைல பல ைற ெபா ெகா ட நா , அ த ச தி நம ள ேத ேதா றா எ பைத பா ேதா . ஆகேவ, அ எ கி உ ப தியாக ேமா, அ கி தா உ ப தி ெச ய பட ேவ .” “அத காக ஒேர ஓ அரச ைடய ஆ சிைய ஒ ெகா வதா?” “த சசீல தி காக ம ம ல, ந ைம ேபால பல ம களா சிக ேச ஓ அரசைன ச கரவ திைய ட ஒ ெகா வ றமாகா .” “அ ப யானா , பாரசீக தாரேயாைஷேய நா ஏ அரசனாக ஒ ெகா ள டா ?” “தாரேயா ந ைடயவன ல. நா ஜ வபவாசிக எ ப உன ெத .” “அ ப யானா , ந தைன?” “வட கி ள தன தன ம களா சிகைள ேச ஒ ச கமாக ஆ க யாெத றா , ந தைன அரசனாக ஏ ெகா வதி தவெறா இ ைல. ேம கா தார ைத ேபா நா , தாரேயாஷு அ ைமயாவ ந லதா அ ல ந ைடய ஜ வப தி ச ரவ தி ஒ வ அ ைமயா இ ப ந லதா?” “வ தா! ந அரச ைடய ஆ சிைய பா ததி ைல. பா தி தா அ ெபா ம க அ ைமகைளவ ட உய த நிைலய வாழவ ைல எ ப உன ெத ய வ .” “ஆ . நா ேம கா தார ைத தவ ர, ேவ எ த அரச ைடய நா ைட மிதி ததி ைல. ஆனா ேதச கைள றி பா க ேவ எ ற ஆைச நிைறய இ கேவ ெச கிற . ஆய உ ைன ேபால இைடய ைடேய ஊ றி ெகா ராம க வ ைய ெதாட க வட ஆைச ப ேட . இதனா , அ நிய

நா டா க அ ைமயா ெவ க த க நிைலய லி த ப ேவ மானா , சிறிய சிறிய எ ைலகைள உைட ஒ ெப ய அைம ைப ஏ ப த ேவ எ ற என க திேல மா ற எ ஏ ப வட யா . ேகாேரா , தாரேயா இ வ ைடய ெவ றி இ தா கிய காரண .” “அவ க எ வள ர ெவ றியைட தி கிறா க எ பைத நா ெந கி பா கவ கிேற .” “ெந கி பா கவா?” “ஆ ; கிழ ேக நா மகத வைர ேபா பா தி கிேற . ந த ைடய இரா ய ைத நம த சசீல ேதா ஒ ப ேடாமானா , அைத ஒ நரகெம ேறதா ெசா ல ேவ . ந த ைடய இரா ஜிய பல ளதாக இ பெத னேவா உ ைமதா . ஆனா அ த பல ஏைழகைள கச கி ப ழிவத காக. உைழ பாள க , வ வசாய க , ெதாழிலாள க , அ ைமக இவ கள ஏ ைமயான வ ைமமி க வா ைகைய வ ண கேவ யா .” “ந த ைடய இரா ஜிய தி த சசீல ைத ேபா த ன ப ைக உ ள த திர ஆ வ உ ள மான ஒ ம களா சி, இைண தி காைமயா தா இ த நிைலைம ஏ ப கிற .” “இைண தி கிற வ தா! லி சவ ய க ைடய ம களா சி நம த சசீல ைதவ ட பல ெபா தியதா இ த . ஆனா இ அ த ைவசாலி, மகத தி பாத கள அ ைமயாகி கிட கிற . மகத ேவட கள பல ெபா திய நா க தா லி சவ ய க . அ த ைவசாலி நகர ைத ேபா பா . இ அ பா ப கிட கிற . கட த ைற ப ஆ கள ேல அத ைடய

ம க

ெதாைக றி ஒ ப ட இ ைல. கண கான ஆ களாக ேத ேச த அவ க ைடய த ன ப ைக உண சி த திர ஆ வ இ ெபா மகத இரா ய தி பைட வர க ஆவத ேக உபேயாகமாகிற . ஒ ெப ய இரா ய திட ஒ ைற த ைன ஒ வ வ டா , ப ற அத ைடய ப ய லி வ ப வ லபம ல.” “ந பா! நா உ ைன ேபாலேவ ஒ கால தி எ ணய ேத . ஆனா சிறிய சிறிய ம களா சிய கால வ ட . ெப ய ம களா சிகைளேயா, ச க கைளேயா அைம ப ெவ கன . ஆைகயா , கால தி ேதைவ ேக ப ச யானைத ெச யேவ எ நா க கிேற . ந ல . ந இ ெபா ேம ேக கிள ப ேபாகிறாயா?” “ஆ , தலி பாரசீக க ைடய ேதச தி ;பற , தா கிேர க நா ைட பா க ேவ எ வ கிேற . ந ைம ேபாலேவ கிேர க நா ேல ம க ஆ சிக இ கி றனவா . அ த ஆ சிக இ த பலசாலிகளான தாரேயாைஷ , அவன ேனா கைள அவ க வ ப யவா ெவ றியைடய யாதவா எ ப த தன எ பைத ெத ெகா ள வ கிேற . அ ள நிைலைமைய ேந பா கவ கிேற .” “ந ல ந ப! நா கிள கிேற . கிழ ேக ெச , அகில பாரத ைத (ஜ வப ைத ) ஒ ேச பல மகத திட இ கிறதா எ பா க ேவ . ற ப . க வ க ேத த நா , பண ச பாதி பதி ப ைத கா பா வதி ேநர ைத ெசலவ டாம இ த ேவைலைய ெச ேபா . ஆனா ந பா! ந ம வ க வ ைய க ெகா கிறா . நா அைத க ெகா ளவ ைலேய எ

வ த ப கிேற . ப ரயாண ெச பவ க அ மிக உபேயாகமான கைல.” “ஆனா நதா ேஜாதிட கைலைய ல நதிைய க ெகா கிறாேய!” “உன ெத , அைவ ெபா கைலக .” “வ த சாண கிய , ெபா ைய ெம ைய ப றிய கவைல கிைடயா எ ப என ெத . அவ எ ேதைவேயா அ தா ச .” ஒ றாக ப , ஒ றாக வ ைளயா ய நாகத த கா ப ய , வ த சாண கிய மாணவ வா ைகய கைடசி ச தி அ . பல ைற பாரசீக கள தா த உ ளான த சசீல தி த திர ைத கா பா வத காக அவ க இ வ த க த க க க ஏ ற ைறய வழி க ப க ய றா க . நா ப க , மர கேளா ெச ெகா கேளா காண யாத வற ட க ; ப ைமைய ேத க க ஏ கின. ேட இ லாத அ த கள ந வ த ணேரா, ெச கேளா இ த அைடயாள ட இ ைல. அ த மைல சாரலி ஓர தி இ த பாைதய ேல, எ ெபா ம க நடமா ட இ ெகா ேட இ த . ப ரயாண க அவ க ைடய வல க த வத காக அ க ேக வ திக க ட ப தன. அ க ப க தி ள ப ரேதச ைத பா ேபா இ த வ திய த வத ேதைவயான வசதிக கிைட எ ந பேவ யா . இ த பாைலவன திேல இ வள ெபா க எ கி வ தன எ நம ஆ ச யமாகேவ இ . பயண வ திகள சில, அரசா க அதிகா க பைடவர க த வத காக உ ளைவ. சில, வ யாபா க த வத . ஒ ெவா இட தி அரச அவன ப வார த மாள ைகக

ைற த

ஒ றாவ இ . இ அ த த இட தி அரச மாள ைகய யாேரா த கிய கிறா க . திைர லாய தி திைரக க ட ப கி றன. அ ைமக ேவைலயா க அ மி ஓ யா தி வ தன . ஆனா , அவ க ைடய க கள கவைல றி காண ப ட . இ வள மன த கள ழ க இ அ த அரச மாள ைகய ஆ ச ய பட ய ெமௗன ெகா த . அரச மாள ைக ள பரபர ேபா ெவள ேய வ த அரசா க ஊழிய க , சாதாரண வ யாபா க த வ தி ைழ தன . அவ க ைடய ஆைடகைள , க பர ைத பா த அ கி தவ க பய ேதா ம யாைதேயா எ நி றன . அவ கள ட அ யாராவ ம வ இ கிறா களா எ அ த ஊழிய க வ சா தன . வ ம ெறா ப ரயாண வ திய ஓ இ ம வ த கிய பதாக ெத யவ த . அ த ப ரேதச தி மைழ ெப வ மிக அ வ . ேம மைழ கால எ ெபா ேதா வ த . ஆ ப , திரா ைச, த சண தலிய வ ைல ைற த பழ க , அ த வ திய ேல வ பைனயாகி ெகா தன. அர ஊழிய க வ இ ம வ இ இட தி ெச ற ெபா அவ ஒ ெப ய த சண பழ ைத ந கி தி ெகா தா . அவ ப க தி அவைர ேபாலேவ ப ைச கார க மாதி உைட உ தி ெகா த ஈரான ய க பல உ கா ெகா தன . அவ க னா த சண பழ க இ தன. அர ஊழிய கைள பா த ேம அ த ப ைச கார க பய நாலா ப க ஓ வ டன . அ ேகேய நி ெகா த ஒ வைர

கா “ வாமி! இவ தா இ ம வ ” எ அவ க ட வ தவ ெசா னா . ம வ ைடய கிழி த ண கைள பா த அவ க தலி அ வ ேதா றிய . ஆனா அவ ைடய, க ைத பா தேபா அ த க தி க த ணக ச ப தமி ைல எ ப ெத யவ த . அ த க திேல பய தி அைடயாளேமா, ஏ ைமய அறி றிேயா காண படவ ைல. அ த நலநிற க கள ஒள , அர ஊழிய மன திேல ஒ ம யாைதைய உ டா கிய . அவ க ைடய ெந றி க க மைற வ டன. ம யாைத ெதான ரலி “ந க ம வரா?” எ ேக டா க . “ஆ .” “எ கி வ கிற க ?” “த சசீல .” த சசீல எ ற ெபயைர ேக ட உடேனேய அ த அர ஊழிய க இ அதிகமான ம யாைத ெச த ஆர ப தன . “எ க மகாராண , - ச கவ திய சேகாத ேநா றி கிறா . அவ தா க ம வ பா க மா?” “ஏ யா ? நா ஒ ம வ .” “ஆனா உ க ைடய இ த உைடக ...?” “ம வ பா பவ நா தா . இ த உைடக இ ைல.” “ஆனா இைவ மிக அ காக இ கி றன.” “இ ைற இைத நா மா றிய க ேவ யவ . ெகா ச நி க . இேதா வ வ கிேற .”எ ெசா லிய ம வ , ப தைத ேபா அ வள அ கி லாத ஒ க பள உைடைய உ தி ெகா , ம ெபா டல க நிர ப ய ஒ ேதா ைபைய

ைகய எ ெகா , அவ கேளா ற ப டா . இ பயண ய - வ தி எ ெசா ல ப டா இத பாக க ைதகள ல திேயா, ப ைச கார கள டேமா காண படவ ைல. இ எ லா தமாக ஒ காக காண ப டன. மாள ைகய ப ய அழகிய க பள க வ க ப தன. இேத மாதி மாள ைக தைரய வ ைல உய த க பள க வ க ப தன. வாசலி ெம லிய திைர ெதா கவ ட ப த . அத அ கி பள க கள னா ெச ய ப ட உ வ கைள ேபா அழகிய ெப க நி ெகா தன . வாசைல அைட த ம வைர அ ேகேய இ ப ைசைக ெச வ ஒ வ ஓ அழகிய காத ேக எ னேவா ெசா னா . அவ ெம வாக கதைவ திற தா . ந வ திைர ெதா கவ ட ப ததா உ ேள நட ப எ ன எ ெத யவ ைல. சிறி ேநர தி தி ப வ த அழகி, ம வைர த ட வ ப அைழ தா . உ ேள ைழ த அைற வ பரவ ய த ந மண அவைன வரேவ ற . அவ நாலா ப க கள த பா ைவைய ெச தினா . அ த அைற அழகாக அல க க ப த .அ வ தி த க பள , திைரக , ெம ைதக , பாைவ வள க , பட க , உ வ சிைலக யா இ வைர ம வ பா திராத அழ ைடயதா இ தன. எதிேர வேராரமாக ஒ ெப ய ெம ைத வ க ப த . அதிேல கிட த இர தி கள ஒ றி ம சா ெகா , ந தர வய ள ெகா ச ெப த உட வா ள ஓ ஆடவ உ கா தி தா . அவ ைடய கா வைர ந , அட தியா இ த மைசய ேல, ஆ கா ேக நைர மய க ெத ப டன. அவ ைடய சா ப

நிறமான ெப ய வ ழிகள வ த தி ேரைக ப தி த . அவ ப க திேல ஓ இைணய ற அழகி அம தி தா . அவ ைடய உட நிற தினா ம ம ல, மி த ைமய னா ெவ ெணைய ெவ வ ட . அ த ெவ ைமயான க ன கள சிறி ெச ைம காண ப ட . ெம லிய உத கள ஒள மயமான சிவ கிள கி ெச நிற இைணயாகமா டா . வ ைல ேபா ற வைள த அவ ைடய வ கள ேல, மி வான ம ச நிறமான ேராம ேரைக காண ப ட . அவ ைடய காதள உ ள, கடலி ெப ய க க சிவ கல கிய தன. அவள த த க தி இைழைய ெகா அல க தி பைத ேபா றி த . ப ைசநிற ைக ச ைட , ெம லிய ெச நிற சார அண தி தா . அ த ெம ைமயான அழ உ வ தி , க இர தின க இைழ த ஆபரண க , ெவ ைமயாகேவ ேதா றின. இ வ வைர தவ ர, அ த அைறய ேல இ சில அழகிக இ தன . அவ க ைடய க ேதா ற ைத , பண வான நட ைதைய பா த ம வ , அவ க அரச ைடய அ த ர பண ெப க எ பைத ெத ெகா ள ேநரமாகவ ைல. ஆசன தி அம ெகா த அ த அரச , தன ேன நி ற ம வைன உ சி த உ ள கா வைர ேநா கினா . அவ ைடய நல நிற வ ழிக , ம வ ைடய க பரமான ேதா ற தி லய வ டன. த ைடயைத ேபால சிற த ஆைடகைள அண வ தா ெப ஸேபாலி நகர தி அழகிய வாலிப கள சிற தவனாக அவ கா சியள பா எ அரச ைடய மன எ ண ய . மி த வ நய

பாவ ேதா அரச “தா க த சசீல தி ம வரா?- எ ேக டா . “ஆ அரேச!” “எ ைடய மைனவ மி த ேநா றி கிறா . ேந றிலி அவள நிைலைம மிக ேமாசமாகிவ ட . எ க ம வ க இ வ ைடய ம பலனள கவ ைல.” “மகாராண ைய ப ேசாதி த ப , த க ம வ கேளா ேபச வ கிேற .” “ந ல . அவ க இ ேக தயாரா இ பா க . ந க உ ேள ேபா பா கலா .” ெவ ைமநிற வேரா வராக கா சியள த ெவ ைள திைர வல க ப ட ட உ ேள ெச வத கான வழி ெத த . அரச அவன இள ம ேன ெச ல, அவ க ப ேன ம வ நட தா . உ ேள யாைன த த கைள கா களாக ெகா ட ஒ க லி வ க ப த ைர ேபா ற ெவ ைமயான, மி வான ெம ைத ம ேநாயாள ப தி தா . அவ ைடய ேமன ெவ ைம நிற ேதாலா ட ப த . க ம திற தி த . அரச வ தைத பா த பண ெப க ஒ கி நி றன . ம வ அரசிய அ கி ெச பா தா . அவ ைடய க ேதா ற , சமப தி நி ம ைகய க ேதா ற ஒேர மாதி யா இ தன. ஆனா , ம ைகய க தி இளைம த ப ய . அரசிய க தி ந தர வயதி க பர ேதா ற பரவ ய த . ம ந ட நா க ேநா றி ததா அ த க ெகா ச வ காரமைட தி த . அவள சிவ த உத க இ ேபா ெவள றி ேபா இ தன. ெசழி த க ன க தைச வ றி கி இ தன. க க ழி வ கிட தன. ஆனா வ ைலெயா த வ க மா திர அ ப ேய

இ தன. ெந றி, க க வ ஒள ய ழ காண ப ட . அரச அவ க த ேக ன _ “அ ஷா!” எ றா . ேநாயாள ய க க சிறி திற ம ப ெகா டன. “மய க .” “ேலசான மய க ” எ றிய ம வ , அரசிய ைககைளெய நா ைய ப ேசாதி தா . மிக மிக ெம வாக நா ெகா த . உட ஏற ைறய ள வ ட . அரச ம வ ைடய க மா ற ைத கவன ெகா தா . ம வ ச ேநர ேயாசி வ - “ெகா ச திரா ைச ரச ேவ ; அ மிக பைழயதாய தா ந ல .”- எ றா . இ த ப ரயாண கால தி ட அரசன ட எ த ெபா ைறவ ைல. இர த ைத ேபா ற திரா ைச ரச நிைற த ஒ த க கி ண , ம வ பாக ைவ க ப ட . ஒ ெபா டல ைத திற , அதி ள ம ைத த ைடய நக தா சிறிதளேவ எ ெகா ட ம வ , அரசிய வாைய திற ப அரசன ட றினா . அரசிய வாைய திற பத அரச சிரமேம இ கவ ைல . உடேன அ த ம ைத அரசிய வாய ேபா ெகா ச திரா ைச ரச ைத ஊ றினா . ேநாயாள ய ெதா ைடய ேல திரா ைச ரச ம இற வைத பா த ம வ மகி சி அைட தா . அவ அரசன ட “அரேச! இன நா , த க ம வ க ட ேபச வ கிேற . இ சிறி ேநர தி மகாராண க வ ழி ெகா வா . அ ெபா தி ப இ வரேவ ய ” எ ெசா லிவ , அ த அைறய இ த பாரசீக ம வ கேளா கல ேபசினா . நக லி ற ப ெபா ஆர ப த சாதாரண கா சலிலி இ ைறய

நிைலைமவைர அவ க இவ வ ள கி ெசா னா க . இ த சமய தி ... மகாராண , அரசைன அைழ பதாக ேவைல கா வ றினா . அரசன மகி சி அளேவ இ ைல. ம வ அரச அரசி அ ேக ெச றன . அரசிய க க ைமயாக திற தி தன. க தி உய ேரா ட ெத த . அரசி ெம வாக ஒ கிய ரலி அரசன ட ேபச ஆர ப தா . “ந க கவைல ப வ என ெத கிற . நா இன ேம ப ைழ ெகா ேவ . என உடலி பல ெப வைத உண கிேற .” “அ ஷா! இைதேயதா இ த இ ம வ எ ன ட ெசா லி ெகா தா .” ஆவ ட க ைத கி பா த மகாராண “என எ ன ேநா எ ப இ ம வ ெத . எ ைடய ேநா ணமாகி வ ட . அ ப தாேன ம வேர?” “ஆமா , உ க ேநா ணமாகிவ ட . மகாராண ெகா ச ஓ ெவ ெகா ள ேவ . ெப ஸேபாலி பயணமாவத உ கைள எ வள வ ைரவ த தியா க எ நா ேயாசி ெகா கிேற . எ ன ட தி அ தமான ம க இ கி றன. அைவ, பாரத நா ம க . ெகா ச திரா ைச ரச , மா ைள ரச தா க சா ப வர ேவ .” “ம வேர! ந க ேநாைய ச யாக க ப கிற க . ம றவ க இ கிறா கேள, க ைதக . ந க ெசா கிறப ேய நா நட ெகா ேவ . ேராஸனா!” உடேன அ த ம ைக அ கி வ “அ மா!” எ றா . “உ க க ஏ கல கி இ கி றன? க ேண! அ த ம வ க எ ைன ெகா ேற இ பா க . ஆனா , இன பய பட ேவ யதி ைல. இ த இ திய ம வைர

ந இ இ

ைடய கட அஜு ம தாேவ அ ப கிறா . அவ எ த என ைற லாம கவன ெகா ள ேவ .ம வ கிறப , எ ைடய ப திய கைள நேய தயா வ .’ ம வ , ேராஸனாவ ட அரசி ெகா கேவ ய ப திய ைத ப றி ெத வ வ ெவள ய வ தா . அரச ைடய க மகி சியா மல தி த . ம க ைவ ம க ப த சில ெபா டல கைள அரசன ட ெகா த ம வ , த இ ப ட தி ேபாவத ஆய தமானா . அைத பா த அரச “தா க எ கேளா இ ேகேய த கிய க ேவ .” “ஆனா , அரச சைபய பழ க வழ க க என ெத யா , அரேச!” “ஆய மன தனாக வா வத ய வழிகைள தா க ந றாக அறி தி கிற க . பழ க வழ க க ேதச தி ேதச மா ப . “எ ைடய நடவ ைகயா , த கள ேவைலயா க சிரம இ கலா .” “ம வேர! என அ கிேலேய உ க ஒ தன அைற தர ெச கிேற . ந க எ கேளா த கினா , எ க மி த மகி சியாக இ .” “உ க ம வ ேநாைய ச யாக ெகா ளவ ைல. நா இர மண ேநர தாமதி வ தி தா , நிைலைம ைகவ ேபாய . இ ெபா ேநா றி த வ ட எ ேற ந க ந பலா .” அரச ைடய ேவ ேகா கிண க ம வ அ ேகேய ஒ தன அைறய த கினா . நா காவ நாள லி அரசி எ நடமாட ஆர ப வ டா . ஒ ெவா நா அவ ைடய

க தி உய கைள அதிக ெகா வ த . எ லாைர வட அதிக மகி சி அைட தவ ேராஸனாதா . ம நாேள, அரசனா ெகா க ப ட மிக வ ைல ய த ெம லிய ஆைடகைள எ வ , அவ ைற த ைககள னாேலேய ம வ ெகா தா . அ த ச ைக கைரய ட ஆைட, இ ப , ெபா பதி த காலண க தலியைவகள ேல ெத ப ட அ த ம வ , ப ைச கார க ந வ ேல உ கா த சண பழ ைத தி ெகா த மன தனாகேவ இ ைல. அரசி இ ெபா ெகா ச ெகா சமாக ஆகார உ ெகா ள ஆர ப தா . ஆறா நா . அரசி, ம வைன அைழ வர ெச தா . அவைன பா த அவ அைடயாளேம ெத யவ ைல. தலி த ம மக வ வதாகேவ நிைன தா . அ கி வ த ம வைன அமர ெசா லி “ம வேர! நா த க மிக கடைம ப கிேற . இ த ம க நடமா டமி லாத பாைலவன திேல எ ைன கா பா வத , கட தா த கைள அ பய கிறா . த க ைடய நா எ ?” “த சசீல .” “த சசீலமா! அ த க ெப ற நகர கைலகள ப ற ப டமாய ேற! ந க அத இர தின .” “இ ைல மகாராண ! அ த க ெப ற நகர தி நா ஒ ச வ சாதாரண திய ம வ .” “ம வேர! தா க ஓ இைளஞ . ஆய , இளைம திறைம வ ேராத கிைடயா . த க ைடய ெபய ?” “நாகத த கா ப ய .” “ ெபயைர ெசா வத என க டமாக இ கிற . ஆைகயா ‘நாக’ எ றினா ேபா மா?”

“ேபா மகாராண .” “தா க இன ேம எ ேக ெச ல த மான தி கிற க ?” “ தலி ெப ஸேபாலி.” “அ பா ?” “ப ரயாண ெச வத , ேதச கைள றி பா பத ஆைச ப ேட நா வ ைடவ கிள ப ேன .” “நா க ெப ஸேபாலி தா ேபாகிேறா . தா க எ க டேன வரலா . உ க ேதைவகைள எ லா நா க கவன ெகா கிேறா . ேராஸனா! நதா ம வ ைடய வசதிகைள கவன ெகா ள ேவ . ேவைல கார க ஒ ேவைள பாரா கமாக இ வ டலா .” “அ மா! நாேன பா ெகா கிேற . ேசாப யாைவ அவ பண வ ைட ெச வத நியமி தி கிேற .” “கிேர க ேசாப யாவா? அ ண என காக அ பய தாேன, அவளா?” “ஆ அ மா! அவ உன ெச யேவ ய ேவைல ஒ இ ைலய லவா? ேம , அவ ெக கா யாக , ளவளாக இ கிறா . ஆைகய னா , அவைளேய அவ ைடய பண வ ைட நியமி தி கிேற .” “ம வேர! தா க , எ க டேவ ெப ஸேபாலி வ கிற கள லவா? த க ைடய மனதி வ ேராதமாக நா நட ெகா ள மா ேட . ஆனா , ந க எ க ப ைவ தியராக இ க ேவ எ வ கிேற .” நாகத த சிறி ேநர ேபசி ெகா வ த அைற ேபா வ டா .

உலக திேலேய ெபய ெப ற ஓ அரசி தைலநகர , ப ைம ெச ைம அ ற ெமா ைட கள ந வ , இய ைக தாய ஏ ைம வ வா வள ெம , நாகத த நிைன ட பா ததி ைல. ெப ஸேபாலி மிக ெப ய நகர . அரச மாள ைகய ஒள ெபா திய ெப ய ெப ய கைள , ஆகாய ேதா அளவளாவ ய அத சிகர கைள பா த உடேனேய, ச ரவ திய ெச வ ைத ெச வா ைக ெகா ளலா . நக அைம அேதேபா சிற வ ள கிய . ஆனா இைவ யா மன த கர கள னா ெச ய ப டைவ. உ ைமய இய ைக ேதவ அ த ப ரேதச ைத ஏ ைமய க தி தா . ெப ஸேபாலி நகர ைத ச ரவ திய ெசழி ைப பா பத , ச ரவ திய சேகாத அ ஷாவ ைணையவ ட சிற த சாதன ேவ எ ேக கிைட க ேபாகிற ? ெப ஸேபாலி வ த ப , நாகத த ேவ ய வசதிக ப றி அரசி மி த கவன ெச தினா . ம வ சிகி ைச கான ச மான ைத ப றி அவ மிக மிக வ தியத ேப , ேசாப யாைவ ச மானமாக ேக ெப ெகா டா நாகத த . ேசாப யாவ அைர ைற பாரசீக ெமாழிைய ெகா வ நாகத த சிரமமாகேவ இ த . ஆய அவ ைடய ஒள ெபா திய க க ேள ைமயான அறி ைத கிட கிற எ பைத எள தாக ெகா டா . ேசாப யா இ ெபா அவ ெசா தமாகி வ டா . ஆ . ஓ அ ைமயாக தா . ஆய நாகத த எ அவைள அ ைமயாக க தியதி ைல. நாளைடவ அவ ேப ெமாழிைய இவனா ெகா ள த . கிேர க எ கைள நாகத த

க ெகா டா . ேசாப யா ெவ ப ரயாைசேயா அவ ஏெத ெமாழிைய க ப வ தா . ஓரா வத நாகத த அ த ெமாழிய திறைமசாலியாகி வ டா . ஒ நா ேசாப யா அ த இள ம வன ட மன வமாக த ந றிைய ெத வ , “பா கிய அ ல வ தி எ ெசா கிேறாேம, அ ஒ வ ேநாதமான ெபா தா . உ கைள ேபா உய த ண பைட த எஜமானன ட அ ைமயா ச த ப கிைட ெம நா எ ெபா எதி பா ததி ைல.” “இ ைல ேசாப யா! அரசிய ட தி ந இ தி தா உன இ அதிக வசதிக கிைட தி . ஆனா , ேசாப யா! எ ைன ந எஜமான எ அைழ காேத. இ த அ ைம பழ க ைத நிைன தாேல எ உட ப றி எ கிற .” “ஆய நா உ க அ ைமதாேன?” “இ ைல. ந அ ைம இ ைல. அ ைம தன திலி உ ைன வ தைல ெச வ டதாக நா அரச த பதிய ட ெசா லி வ ேட .” “அ ப யானா நா இ ேபா அ ைமய ைலயா?” “இ ைல. எ ைன ேபாலேவ த திர உைடயவ . ந எ ெச ல வ கிறாேயா, அ உ ைன ெகா ேபா ேச க ய ேவ .” “நா உ க டேனேய இ பத வ ப னா ெவள ேய அ ப வ வ களா?” “அ றி உ ைடய வ ப ைத ெபா த .” “அ ைம தன மன த த ைமைய எ த மாதி ந கி வ கிற ! எ த ைதய வ நா அ ைமகைள பா தி கிேற . அவ க சி தா க , ேபசினா க , மகி சியாக

ெகா டா னா க . ஆனா அ த சி ப மகி சி ப ேன ப யர மைற கிட கி றன எ நா உணரவ ைல. நாேன அ ைமயாக ஆன ெபா தா அ ைம தன எ ப ப ட நரக எ பைத உண வமாக ெத ெகா ள கிற .” “ந எ ப அ ைமயானா ? ேசாப ! உன ம இ ைலயானா ெசா .” “எ ைடய தக பனா ஏெத நகர தி ஒ ெப ய மன தராக இ தா . ெம ேடான யா அரச ப லி , எ க ைடய ஏெத நகர ைத ெவ றி ெகா டேபா , எ த ைத ப ேதா பட லமாக ஆசியாவ த ப ஓ னா . அ த நகர தி எ க அைட கல கிைட எ ந ப ேனா . ஆனா சில மாத கள ேலேய பாரசீக க அ த நகர தி ம பைடெய வ டன . நகர அழி த . ேபா ேபா ஒ வைரெயா வ ப , அ மி மாக உய ப ைழ ஓ ன . பலதர ப ட ம கைள பாரசீக க ைக ெச தன . அ வ த ைக ெச ய ப டவ கள நா ஒ தி, ஆனா எ ைடய அழைக , இளைமைய பா த அவ க , எ ைன ேசனாபதிய ட அ ப ைவ தன . ேசனாபதிய டமி ச ரவ திய ட அ ப ப ேட . ச ரவ தி, த த ைக அதாவ , இ த அரசிய ட எ ைன அ ப ைவ தா . “நா ஓ அ ைமயாக இ தா டஎ ைடய அழகி காரணமாக நா ந ல ைறய ேலேய நட த ப ேட . ஆைகயா ம ற சாதாரண அ ைமக ைடய அ பவ என ஏ படவ ைல. இ தா அ ைம தன தி ள ேவதைனைய ந றாக உண கிேற . நா அ ைமயா இ ெபா ஒ மன த ப றவ எ ற நிைனேவ வ வதி ைல.”

“ேசாப ! உ ைடய தக பனாைர உ னா ம ப ச தி க யவ ைலயா?” “அவ உய ேரா பா எ ற ந ப ைக என இ ைல. றாவள ய அக ப ட ச ேபா நா க ஆகிவ ேடா . எ க அ ய ஏெத நகர அழி ேபா வ ட . அவ உய ேரா தா அவைர பா க எ ற ந ப ைக இ ைல.” “ஏெத மிக ெப ய நகரமா ேசாப யா?” “ஆ . ஒ கால தி இ த எஜமா !” “எஜமா இ ைல. நாகா எ ேற ெசா !” “ந ல நாகா! இ ெபா அ த நகர பாழைட வ ட . ச தி வா த தாரேயாஷி ைடய ப ைல த ய எ க ம களா சிைய, அேயா கிய ப லி சி னாப னமா கி வ டா .” “ஏ அ ப ஆகி வ ட ேசாப யா?” “பாரசீக கள எ தைனேயா தா த கைள நா க றிய ேதா . ஆய ஏெத நகர தி அறிவாள கள சில ேப ‘இ ப ேய பாரசீக கைள நா எ வள கால தி த ெகா க ? நா ஒ ெப ய இரா ய ைத அைம தா தா நம த திர ைத கா பா றி ெகா ள ’ என நிைன க ெதாட கின . ஏெத நகர திலி ேத உதவ கிைட தி காவ டா , ப லி ஒ நா ெவ றி ெப றி க யா .” “ஓ த சசீலேம! ந ஒ வ தைன ெப ெற தி கிறாேய!” “த சசீல , வ த இைவெய லா எ ன நாகா?” “ஆ . தைல நிமி நி எ த சசீல ! நா பற த மி; கீ ைழ நா ஏெத ! பலவானான தாரேயாைஷ அவ ைடய ப ரதிநிதிகைள எ க ம களா சி எ தைனேயா ைற

றியஆய எ ைடய ேதாழ வ , ஏெத நகர திலி ப லி அரச உதவ கிைட ப , அ த நகரவாசிகள சில எ த ெகா ைகைய வலி தினா கேளா, அேத ெகா ைகைய உைடயவனாய கிறா .” “த சசீல எ க ஏெத ைஸ ேபா ம களா சி நாடா?” “ஆ . ம களா சி நா தா . அ ம மா? எ க த சசீல திேல, அ ைம பழ க கிைடயா . அ த மிய கா ைவ த உடேனேய, அ ைமக த திரமாகி வ வா க .” “ஓ! க ைண நிைற த த சசீலேம! அதனா தா த நா நா உ ைன ச தி த ேபா அ ைமகேளா நட ெகா ைற ட உன ெத யாம இ தைத பா ேத .” “அைத நா எ ெபா ெத ெகா ளமா ேட . ‘ந மகத கைள அைழ வ தா , அவ கேளா டேவ இ த த சசீல ணய மி அ ைம வழ க ைத ெகா வ வ வா .’ எ நா வ தன ட எ ச தி கிேற . “மகத க யா நாகா?” “பாரத தி ப லி . த சசீல தி கிழ ேக இ ஒ ெப ய இ திய இரா ய . பாரசீக க ைடய தா தலினா நா க கைள ேபா வ ேடா . ெவ றி ெப ட எ க பல மிக ைற வ ட . உ ைமய த சசீல தன யாக நி பாரசீக ச ரவ திைய இன எதி ப யாத கா ய . ஆகேவ, சிறிய ம களா சிைய எ லா ஒ றாக ேச ஒ ச க ைத அைம ப தா ச யான வழி எ நா க கிேற .” “ஆனா நாகா! எ க நா ேல இ த ய சிைய ெச பா தாகிவ ட . எ க ெஹ லா . த

சாதியா சிறிய சிறிய ம களா சிக ஒ ேச ஒ ெப ய ச கமாக அைம பாரசீக கைள எதி ேதா . ஆனா அ த ச க நிர தரமாக நிைல க யவ ைல. ம களா சிக த க த க தன வ தி கிய வ ெகா பதா ச க தி ச தி பல ப வத ய இட ைத அ த ச க ெபறவ ைல.” “அ ப யானா எ ைடய ெகா ைக தவறா? வ த ெசா வ தா ச யா?” “வ த ச க தி ெவ றிய ேல ந ப ைக ஏ படவ ைலயா?” “ஆ ேசாப யா! பல ெபா திய ந ைடய எதி கைள எதி பத ம களா சிய ஐ கிய ச க தா யா . ம களா சிய எ ைலைய உைட வ ஒ ெப ய யரைச அைம க மானா , ஒ கா , ந ைடய எதி ைய எதி பல ைத அ ெபற . ஆனா ம களா சிக தா த க ைடய எ ைலைய உைட க ஒ ெகா ளாேத எ ப வ தன க சி.” “ஒ ேவைள உ ந ப ெசா வ ச யாக இ கலா நாகா! ஆனா , எ க ஏெத நகர தி த திர ைத வ ப ேதா ஒ வ எ ண கைடசி நிமிட வைர எ க மனதி ேதா றேவ இ ைல.” “ேசாப யா! ம களா சி இ ட ஏெத ஏ இ த அ ைம வழ க ைத ஏ ெகா ட ?” “த ைடய அழிைவ சீ கிரேம அைண ெகா வத காக நாகா! பண கார க ைடய ேபராைச இ த அ ைம வழ க ைத திய . ஆனா , நாளைடவ எஜமான கைள பா கி அ ைமக எ ண ைகய ெப கிவ டா க .” “ேசாப யா! இ ேக பாரசீக க ைடய பழ க வழ க கள உன அதிக ெவ ைப ெகா ப

எ ?” “ தலாவ அ ைம வழ க . அ எ க நா ட இ த . அ தப யாக ச ரவ தி ைடய , பண கார க ைடய அ த ர வா ைக.” “ஏ ? அ உ க நா கிைடயாதா?” “எ க நா ெம ேடான யா அரச ப லி ட, பல ெப கைள மண ெகா ள யா . ஆனா இ ேகா சாதார அதிகா க ட பல மைனவ கைள உைடயவ களாக இ கிறா கேள!” “ேசாப யா! எ க நா பலதார மண எ ெபா தாவ நட ப . ஆனா அவ றி எ ண ைக மிக ைற . இ த பலதார மண ெப கள அ ைம தன தி ஓ அறி றி எ ப தா எ எ ண . ஏெத அ ைம வழ க ைத அ மதி தி கிற எ றா , த சசீல பலதார மண ைத அ மதி பத ல , அ ைம வழ க தி வழி திற வ ட .” “ேம ச க திேல சில ட தி ம ஏராளமான ெச வ வ வைத ப றி?” “வ தன ட இைத ப றி நா ேபசிய கிேற . ம களா சி நா யா ட எ வள ெச வ ெப கினா அவ க அரச கைள ேபா ெச வ ைத த ணராக ஓட வ டமா டா க . ந இ பா ெகா தாேன இ கிறா ேசாப யா! ெம லிய மா ேதா க , உய த ஆைடக , இர தின க , மண க , க எ லா இ எ ப உபேயாக ப கி றன? இ த ேராஜா க ன க ெச வ த க த க காக இ த ெபா கைள தயா ேகா கண கான ம க , ப ன கிட வா கிறா க எ பைத ப றி நிைன பேத இ ைல.” “நாகா! ந ைடய வ கள ேல வ கி ற க ணைரெய லா இ ெகா தா கட

ெப த ந ெப கா கா சியள கிற .” “ம ைண ைட த க எ பவ க ப ன யா ம கிறா க . ஆனா , த க ைத ம ணா பவ க ஆட பரமாக வா கிறா க . நா ைற ச ரவ திய னா ேபாய கிேற . ஒ ெவா ைற தைலேவதைனேயா தா தி ப வ தி கிேற . ள ேல ந கி, ெவய லிேல கா ம கி ற ேகா கண கான ெதாழிலாள கள ெப ைச ச ரவ திய ஆட பர ெபா கள ேல ேக ேட , அவ சிவ ம , ஒ க ப ட ம கள இர த ேபா என ேதா றிய . இ த ெப ஸேபாலி நகர வா ைக என கச வ ட . சீ கிரேம இ கி ஓ வட வ கிேற .” “எ ேக ேபாக வ கிறா , நாகா?” “ தலி உ ைடய வ ஷய ைத ப றி ெத ெகா ள ஆவ .” “எ த இட ைத ெசா ல?” “கிேர க நா ேபாகவ கிறாயா?” “அ ேபாக வ பேமா.” “அ ப யானா , அ ேகேய ேபாேவா .” “ஆனா , வழிய எ ைன ம ப யாராவ ப ெகா வா க . அ ெபா நாகத தைன ேபால க ைண நிைற த மன தைன பா கேவ யா .” ேசாப யாவ ைடய ரலி அசாதாரண ெம ைம இ த . அவ ைடய அழகான க கள பய ெத ப ட . நாகத த ந ெதா த க நிறமான அவ ைடய தைல ேகாதி ெகா ேட, “நா அத ஒ வழி க ப தி கிேற . ஆனா அத உ ைடய ச மத ேவ .”

எ றா . “அ எ ன?” “ச கரவ திய ட அவ ைடய சேகாத ய ட நா அவ க ைடய ம யாைத ய இ திய ம வ எ எ தி வா கி ெகா ேவ .” “அ ப யானா உ ைன யா வ இ கமா டா க , இ ைலயா?” “ந ச மதி தா உலக தி கா வத காக மா திர அ த க த தி ம வ ைடய மைனவ எ உ ைடய ெபயைர எ தி வா கி ெகா ேவ .” இைத ேக ட ேசாப யாவ ைடய க கள க ண த பய . அவ நாகத த ைடய ைககைள ப ெகா - “நாகா! ந எ வள இர க ண நிைற தவ . உ ைடய ெப த ைமைய ட ந உண ெகா ள வ பவ ைல. ந எ தைன அழக ! ஆனா உ ைனேய பா ெகா அ த நல க கைள ந ஒ ேபா தி ப பா ததி ைலேய! இராஜ மா ேராஸனா உ ம ள காதைலவா வ எ னட ெசா லிய கிறா . பலவனமாக இ . அரச ப ைத ேச த ஒ வ அவைள மண க அவள ெப ேறா க ய கிறா க . ஆனா அவேளா உ ைனேய வ கிறா .” “அைத ெத ெகா ளாத ந லதா ேபாய ேசாப யா! இ லாவ அைத ம க ேவ யக ட ஏ ப . அரச மாள ைகய வள தவ உ யவன ல நா . ஒ ேவைள நா யா ேம உ யவன லாம இ கலா . ஏெனன , எ ைன காதலி பவ , ஒ ெபா கமாக வாழ யா . ந ல . ந வ ப னா ச கரவ திய க த தி ெபயரளவ உ ைன எ மைனவ எ எ தி வா கி ெகா கிேற .

கிேர க நா ைட அைட த உ அ யவ க யாராவ கிைட வட . அவ க ட ந தாராளமாக ெச லலா .” ம வ நாகத த ஒ ெவா இட தி ம யாைதயான வரேவ கிைட த . அவ ஓ இ திய ம வ எ ப ம ம ல, தாரேயாஷி ப ம வ ட. ேம ம வ தி அவ அ தமான திறைம பைட தவ . ெப ஸேபாலிய இ ேபாேத அவ கிேர க ெமாழிைய க றி தா . ேசாப யா அவ ைணயாக அைம தி கிறா . அவ ெம ேடான யாைவ பா தா . ப லி அரசன மக அெல ஸா ட ைடய அ டா ைல பா தா . நாகத த ஒ சிற த த வஞான - ஆனா , இ திய ைறய ேல. ஆதலா ச கரவ தி பட ைத ஆத அ டா ைடய ெகா ைக ப றி நாகத த க ேவ பா உ . இ தா அவ ட திேல இவ தன ம யாைத ஏ ப ட . ‘ச திய தி உைரக ைள அ ல; உலக ெபா க , இய ைக தா .’ எ ற அ டா லி ெகா ைக இவ ைடய இதய ைத மிக கவ த . அ டா , அ பவ உ ைம ேக மிக கிய வ ெகா தா . இ திய த வ ஞான க ச திய ைத மனதா உ ப தி ெச ய வ வைத பா த நாகத த வ த ஏ ப ட . த ைடய திறைமசாலியான மாணவைன ப றி, அ டா அவ ைடய வாயா க தைத நாகத த ேக கிறா . இவ அ த சீடைன பல ைற ச தி ேபசி இ கிறா . அ த வாலிப நிகர ற வரனா , எ ைலய ற அறிவாள யாக இ பைத பா தா . ஏெத நகர ைத பா வ வ வத அ டா லிட வ ைட ெப ெகா

கிள ப னா நாகத த . ஆனா அ த கிேர க நா த வஞான ைய அவ ச தி ப அ தா கைடசி ைற எ யா ெத ? மாவர கைள ெப ெற , ஜனநாயக ஆ சிய ெவ றி க பர ப வா த ஏெத நகர திேல நாகத த த ைடய இதய திேலத ச சீல தி எ வ த உய த ம யாைத ெகா தி கிறாேனா, அேத ம யாைதேயா அ ேபா ைழ தா . நகர தி ப வாழ ெதாட கி இ த . ஆனா பைழய ஏெத நகரம ல இ எ ேசாப யா ெத வ தா . வன , ஜூப ட தலிய ெத வ கள ஆலய க , அழியா க பைட த கைலஞ கள பைட களா அல க க ப இ இ தன. ஆனா , ஏெத நகர வாசிகள ட தி ப த உ சாக உய ேரா ட இ ெபா இ ைல எ பைத ேசாப யா க டா . ேசாப யாவ ைடய தக பன வ - இ ைல, அ இ த மிய இ ேபா ெம ேடான ய வ யாபா ஒ வ க ய த வ ைட பா த , ேசாப யாவ னா த ைன அட கி ெகா ள யவ ைல. அ வ அவ த ைன மற த நிைலய ேலேய ேவைலகைள ெச ெகா தா . அவ ைடய இய மாறாக, ெமௗன வ த ெகா கா சியள தா . சில சமய கள ேல அவ ைடய க க ந னா நைன வ . சில ேநர கள அவ பள சிைலயா மாறிவ வா . தன இளைமைய கழி த அ த இட , அவ ைடய மன திேல எ ப ள ேவதைனைய நாகத த ெகா டா . ஆனா அவ ேத த வத அவனா யவ ைல. ேம ேசாப யாவ இதய ைத ஆ வ ட இ த யர தி சாய நாகத தைன ப றி ெகா ட . அவ த ண ெப றேபா

அவ ைடய நிைலைமேய றி மாறி வ ட . இத ெப லா ேசாப யா த ைடய உடைல அல க ெகா வதி கவன ெச திய கிைடயா . ஆனா இ ெபா ம களா சி ஏெத நகர தி ந ைகைய ேபா த ைன அல க ெகா ள ஆர ப தா . த ைடய ெபா நிறமான தலி , அழகிய மல கைள ெகா வா . உடலி கிேர க அழகிகைள ேபா கா வைர ெதா ஆைட அண ெகா ள பாத கள அழகான நாடாவ னா க ட ப ட மிதிய கைள அண ெகா ள ஆர ப தா . அவ ைடய ெவ ைமயான ெந றிய , ேராஜா மலைர ேபா ற க ன கள , பவள ைத ேபா ற ெச வ த கள இளைமய அழ , ஆேரா கிய தி வன கல ஒள தன. மகி சி வ , அவ ைடய க திேல எ ெபா தா டவமா ெகா தன. ேசாப யாவ ைடய இ த மா தைல பா த நாகத த ஆ ச ய ம ம ல, அதிக மகி சி ஏ ப ட . அைத ப றி அவ ேக டத ேசாப யா “நாகா! வா ைகைய இ வைர வ த கவைல நிைற ததான ஒ ெபா ளாக ம ேம நா எ ணய ேத . ஆனா எ ைடய எ ண தவ எ இ ேபா என ெத த . இ வத ஒேர ேநா ேகா வா ைகைய பா பதா அத ைடய ெப ைம ைற வ கிற . “ேம , நம உைழ ச திைய அ பாழா கிவ கிற . ஆனா , நாகா! த ச-சீல தி எதி கால வா ைவ ப றி, ந ைறவாக கவைல படவ ைல. இ தா மன ைத திட ப தி ெகா அத கான வழிகைள ப றி

ேயாசி பதிேலேய ச தி அைன ைத ெச கிறா .” “ேசாப யா! ந இ இ வள மகி சியாக இ பைத பா ேபா எ இதய பைடகிற .” “மகி சி ஏ ஏ படா ? ஏெத ஸு தி பய நா எ காதலைன அைட வ ேடேன?” “ேசாப யா! இ ேம மகி சி ெகா க ய வ ஷயம லவா! இ வள நா க ப றகாவ நஉ காதலைன அைட வ டாேய!” “நாகா! ந மன த அ ல, ேதவைத இ ைல. ேதவைதக ேம ப டவ . ெபாறாைம ேப உ ைன த ட ட யா .” “ெபாறாைமயா! ெபாறாைம எ னட ேவைல ஏ ? ேசாப யா! உ ைன இ ெகா வ ேச வ வதா ெபா ேப ெகா ேட அ லவா! ந இ வ த ட உன த த காதலைன ேத ெகா ளலா எ நா ெப ஸேபாலிய ேலேய ெசா லவ ைலயா?” “ஆ , ந ெசா னா .” “உ ைடய எ ைலய ற இ த மகி சிைய பா த நா , உன கிைட த க ய ஒ ெபா கிைட தி கிற எ அ மான ேத .” “உ அ மான ச தா நாகா.” “ந ல . உ ைடய காதலைன நா இ வரேவ பத ேகா அ ல அவ இ மிட ெச பா பத ேகா என அ மதி த வாயா?” “ந ஏ இ வள அவசர ப கிறா ?” “அவசர தா ப கிேற . ேசாப யா! ந ெசா வ ெபா ய ைல.”நாகத த த ைன அட கி ெகா ள ய றா . இன ேம த ைடய க ணைர த க யாெத ற பய ேசாப யாவ ஏ ப ட . உடேன க ைத

தி ப ெகா - “ந எ காதலைன பா கலா . ஆனா , ஏெத நகர வாலிபைன ேபா ந ஆைட அண ெகா ள ேவ .” “ந ேந என காக வா கி வ தி கா ச ைடைய , மிதிய கைள ேபா ெகா டா ச யா ேபா வ கிற .” “ந ல . ந ேபா உ தி ெகா . அத நா எ காதல காக ஒ மாைல வா கி வ கிேற .” “ந ல ” எ ெசா லிவ நாகத த அ த அைற ேபா வ டா . ேசாப யா அ கி த ஒ ெப ய க ணா ேன நி த ைடய உைடகைள ஆபரண கைள ச ெச ெகா டா . ப ற ஒ மாைலைய க ணா ப ற தி மைற ைவ வ , ெம வாக அ த அைறய வாசலி ேபா நி , “நாகா! மிக ேநரமாகிவ ட . எ காதல எ ேகயாவ ெவள ேய ேபா வ டா பா க யாம ேபா வ .” எ றா . “வ ைரவ வ கிேற . ஆனா ந வா கி ெகா வ தி கிறாேய, அ த கா ச ைட, அ ச யாகேவ ேபாட வரமா ேட எ கிற .” “நா உதவ ெச யவா?” “மி க ந றி!” இ ெபா அல கார ெச வ அவ எள தாக த . பற அவ திய காலண கைள அண தா . ஆனா மகி சி ெபா அவ ைடய க ைத பா பத ேசாப யாவ ைத ய உ டாகவ ைல. அவ அவ ைடய ைககைள ப ெகா , “ தலி க ணா ய வ உ ைடய திய ேவட ைத பா ெகா . “ந பா வ டாய லவா? அ ேவ ேபா . பா பத க ண யமாக இ கேவ , அ வள தாேன?”

“என பா க மிக ந றாகேவ இ கிற . இ தா ந ஒ ைற பா ெகா வதி தவெறா இ ைலேய?” ேசாப யா நாகத தைன க ணா ேன நி தினா . அவ த ைடய ஆைடகைள , அல கார ைத பா ெகா தா . இ த ேநர தி ேசாப யா மாைலைய ைகய எ ெகா , “எ ைடய காதல காக இ த மாைலைய ெதா க ெச ேத ”எ றா . “மிக அழகான மாைல, ேசாப யா!” ஆனா , “அவ எ ப இ ேமா, யா க ட ?” “ஏ ? மிக தி தியாக தா இ .” “அவ ைடய த ெபா ன றமான . ஆனா இ ேவா சிவ த ேராஜா மாைல.” “மிக மிக அழகா இ .” “ெகா ச உ ைடய தைலய பா கலாமா?” “அ உ வ ப . எ த ெபா ன றமான தா .” “அதனாேலேய எ ப இ எ பா ெகா ள வ கிேற .” மாைலைய நாகத த தைலய ஒ ைற பா தா . பற அவைன க ணா ய லி ம ற தி ப ெசா லி “ந இ எ ைடய காதலைன பா க ேபாகிறா நாகா! இ ெபா ேத, இ ேக பா ! நாகத த ம ற தி ப னா . ேசாப யாவ ைடய ைகவ ர க ணா ய அவ ைடய ப ரதிப ப ைத கா ப ெகா த . அவ ைடய க க ஆன த க ணைர உ தன. “இேதா இவ தா எ காதல ” எ றி

நாகத தைன த ைககள னா த வ ெகா டா . அவ ைடய உத க அவ ைடய உத கேளா ெபா தின. நாகத த ந ட ேநர ெமௗனமாக இ தா . அ பா , ேசாப யா த ைடய க ன கைள அவ ைடய க ன கேளா ஒ ெகா “எ ைடய காதல எ வள ந லவ நாகா!” “ேசாப யா! நா உன த தியானவ இ ைல எ நிைன கிேற .” “நா எ ைன த தியானவ எ ேற நிைன கிேற . என நாகா! இன ேம மரண ந ைம ப க யா . நாகத த ைடய க க த ைப உைட ெகா நைர ெகா ன. “ஆ ! மரண ட.” எ றா . கிேர க பைட, பாரசீக க பலமான ேதா வ ைய அள த சாலாமிய வைள டாைவ பா கேவ எ நாகத த ஆைச ப டா . அ த இட ைத பா பத காக இ வ தைர வழியாக ற ப டன . நாகத த மி த உ சாக நிைற தவனாக காண ப டா . ஆனா வழி நட ைகய ேல அவ ைடய எ ண த சசீல தி ெச வ த . வழிய இைள பா வத காக இ வ ஒ மர த ய உ கா தா க . “ேக வ ப டாயா நாகா! அரச ப லி இற வ டா . அெல ஸா ட ெம ேடான யா அரசனாகிவ டா . ெப ய பல ெபா திய பைடைய திர ெகா கிறானா .” “ஆ . கிேர க கட கைரய (ம தியதைர கட ) ம அவ ஆதி க ெச தவ கிறா . ஆனா அத கிழ கைர ெத கைர (எகி ) பாரசீக கள ட இ கிற .” “அ ப யானா அவ பாரசீக கேளா ேபா ய ேவ ய .”

“பாரசீக கேளா ேபா வதாக காரண கா த ைடய இரா ய ைத பர வத காக கிேர க ம களா சிய உதவ ைய ெப வத ய கிறா . ஒேர க லி இர பறைவகைள அ த திர இ . கிேர க கட கைரய லி பாரசீக ச கரவ திய ஆதி க ைத ஒழி , அத ேம ேன வ ; அ ப ேனற யாவ டா , ைற தப ச த ன ப ைக ைடய கிேர க கள ைடேய ராஜப திைய வள ப அவ ைடய தி ட .” “அவ அ டா லி சீட . அவ ைடய ைத ய ைத வள தவ அவ தா .” “த வஞான அ டா லா?” “ஆ . அவ ைடய (அ ஃலா ) ப ளா ேடா, ஒ ல சிய யரைச ப றி க பைன ெச தா . ஆனா அவ ட அ த யரசிேல ெபா ம க அதிக ப யான உ ைம ெகா க வ பவ ைல. அவ ைடய சீடரான அ டா ல சிய யர பதிலாக ஒ ல சிய சா ரா ய ைத க பைன ெச வ டா . இ த கிேர க ச கரவ தி (அெல ஸா ட ), பாரசீக ச ரவ திைய ேதா க , அத க பா எ வைர ேபாவா எ ப யா ெத ?” “ஒ ைற அகல கா ைவ தவ , தி ப ஒ கி ெகா வ எ ப யாத கா ய . எ ைடய ந ப வ த சாண கிய , அ ஒ ச கரவ திைய ேத ெகா கிறா .” “இ திய ச கரவ தி , கிேர க ச கரவ தி சி ஆ றி கைரய ேல ச தி நிைல ஏ ப டா ...” “இ த தைல ைறய இ லாவ டா அ த தைல ைறய நட க தா ேபாகிற . நா ேதா உலக கி ெகா ேட வ கிற .”

ேசாப யா , நாகத த கட கைரய லி படகிேல கிள ப னா க . கட அைமதியாகேவ இ த . இர றா க ேன பாரசீக கட கைர ஜலசமாதியள த அ த கட அைலகைள, ந றிேயா அ ேபா பா தா க . சிறி ெதாைல ெச ற , தி ெர ஒ ெப ய ேதா றிய . வ ட க னா பாரசீக க அ பவ த யலி ெகா ைமைய அவ க உண தா க . படேகா க ைடய பய நிைற த க அவ க ைடய பா ைவய ேலப ட . படகி க ஒ தன. பட கவ வத தயாராகிவ ட . நிைலைம ெதள வாகி வ ட . ேசாப யா நாகத தைன த ைககள னா ப ைண , ெந ேசா அைண ெகா டா . அவ ைடய க திேல வ த . “மரண ந ைம ப க யா ” எ றா . “ஆ . மரண ட” எ ற நாகத த அவ ைடய இதேழா இத ேச தா . பட கவ த . அ வ வைர மரண தா ப க யவ ைல. ◆ ◆ ◆

இர

டா

பாக

11 ப ரபா கா ல

: கி.ப . 50

சா ேகத நகர (அேயா யா) எ ெபா ஒ தைலநகரமாக இ தேத இ ைல. ெகௗதம த ைடய சம கால தவனான ேகாசல நா அரச ப ரேசன ஜி த , அ ஒ மாள ைக க ய தா எ றா , அவ ைடய தைலநகர அ கி 50, 60 ைம ெதாைலவ உ ள ஸிராவ தி (ஸேஹ மேஹ ) நகர தா . ப ரேசனஜி த ைடய ம மக அஜாதச ேகாசல தி த திர ைத வ கிவ ட ப , அ த ஸிராவ திய ெப ைம ம கிவ ட . ஆனா சர ஆ ற கைரய அைம ள இ த சாேகத நகர பட வ யாபார தினா ம ம ல, கிழ கிலி பா சால வைர ெச தைர மா க தி ம திய அைம தி பதா வண க தி ஒ ைமய ப தியாக வ ள கிய . இ த வண க கிய வ ைத அ ெந கால வகி வ த . வ த சாண கிய ைடய சீட ச திர த ெமௗ ய மகத இரா ய ைத தலி த சசீல வைர பர ப னா . அ பா , கிேர க அரச ெச கைஸ ேதா க த ைடய இரா ஜிய ைத ஹி (ஆ கான தான ) மைல ெதாட க அ பா , ேம ேக ஹிரா ம ஆ கா வா வைர பர ப னா . ச திர த ைடய கால தி , அவ ப ன ெமௗ ய அரச க ைடய கால தி இ த

சாேகத ஒ கிய நகரமாகேவ இ த . அைதவ ட உய த இட ைத அ ெபறவ ைல. ெமௗ ய வ ச ைத அழி த ேசனாபதி யமி திர தா , சாேகத ைத த தலி தைலநகரமா கியவ . ஆய பாடலி ர தி (பா னா) கிய வ ைத அவ ைற வ டவ ைல. யமி திர அ ல அவைன அ வ த க வ ச அரச க கால தி ராமாயண ைத இய றிய வா மகி, சாேகத நகர தி அேயா யா எ ற ெபயைர ெகா வ ள பர ப தினா . இ த ராமாயண காவ ய ைத மகாகவ அ வேகா மிக ரசி க தி கிறா எ பதி ச ேதகேம இ ைல. மகாகவ காள தாச , அரச ச திர த வ ரமாதி த ைடய அரசா க ப தனாக இ த ேபால, வா மகி னவ , க வமிச அரச கள ஆ தான வ வானாக இ தி தா ஆ ச ய ப வத கி ைல. காள தாச , தா இய றிய ‘ர வ ச தி ’ ர வாக அரச ச திர த வ கிரமாதி தைன , ‘ மார ச பவ தி ’ அரசன மாரனாக மார தைன வ ண தி ப ேபால, வா மகி னவ க வ ச தா தைலநக ெப ைமைய மிைக ப தி க வத காக, வாரணாசி (காசி)ைய தைலநகராக ெகா த ஜாதக வ ச அரச தசரத ைடய தைல நகர ைத, அேயா தியாவாக ெபய ெகா , க வ ச ச ரவ தி யமி திரைனேயா அ ல அ ன மி திரைனேயா த ைடய ராமாயண காவ ய தி ராமனாக வ ண தி கிறா . ேசனாபதி யமி திர த ைடய அரசைன ெகா வ டா ெமௗ ய சா ரா ஜிய வைத த ஆதி க தி கீ ெகா வர யவ ைல. பா சால வைர உ ள ப ரேதச ைத, கிேர க அரச மினா த எ

ெகா வ டா . அேதா ம ம ல, ஒ ைற சாேகத வைரய அவ வ தாென , யமி திர ைடய ப ராமண ேராகித பத சலி எ தி ைவ தி கிறா . இதிலி யமி திர ைடய ஆ சி கால ஆர ப நா கள ட சாேகத தி ந ல மதி இ த எ ப , பத சலி, யமி திர கால தி அ நக அேயா தியா எ ற ெபய ஏ படவ ைல எ ப சாேகத எ ப தா அத ெபயராக இ த எ ப உ தியாக ெத கிற . யமி திர , பத சலி, மினா த இவ க ைடய கால தி இ ஆ க ப திய கால ைத ப றி நா இ ேபா ேப கிேறா , இ த கால தி சாேகத நகர தி ெப ய ெப ய ‘சிேர ட க ’ (ேச ) வசி வ தன . ல மி வசி இட தி சர வதி ஓரள ம யாைத ெச த ேவ ம லவா? ஆகேவ, மத ப ராமண க , ெவ ல ைத ெமா எ கைள ேபா அ ய ததி ஆ ச ய ஒ மி ைல . இ த ப ராமண ல தி , கைல ெச வ ெபா ெச வ ஒ ேக அைமய ெப றி த ஒ ப ராமண ப இ த . அ த ப தைலவன ெபயைர காலெவ ள அ ெகா ேபா வ ட . ஆனா , ப தைலவ ய ெபயைர, அவள த வ சிர சீவ யா கி வ டா . அ த தாய க க த க ைத ேபா ம ச நிறமாக இ ததா அவ வ ணா சி எ ற ெபய ஏ ப டதா . அ த கால தி ப ராமண, தி ய கள ைடேய நல நிற க க , ம ச நிற க க காண ப டன. அ த ப ராமண ெப வ ணா சி ஒ மக இ தா . அவைள ேபாலேவ அவ ைடய க க ம ச நிற , ெபா ன றமான தைல , ெவ ைம நிற ேமன ெகா டவ அவ .

2 வச த கால . மா க நாலா ற ந மண ைத பர ப ெகா தன. மர க யா ச கைள உதி வ , திய இைலகளா ஆைட த ெகா தன. அ சி திைர மாத லப ச நவமி. சாேகத நகர ஆ க ெப க சர ஆ ற கைரய ேல வ ன . ந ச ேபா நைடெபற ேபாகிற . சாேகத வாசிக வச ேதா சவ ைத ந ச ேபா ய லேம ெகா டா வ வழ க . அ த ந ச ேபா ய ேல இளவ ட களான ஆ க ெப க - கல ெகா வா க . ஒேர ைறய ஆைடய றி தி ந த ெதாட வா க . த க நா கைலஞ க ெச த இைணய ற சிைலகைள ேதா க உ வ , அ த பள சிைலகைள ேபாலேவ க ர ெவ ணற , உ சிய ேல ெச ப ைட பைட த கிேர க ந ைகக , நல நிற தைல ெபா ன ற க கைள ெப றி தா , அ த கிேர க ந ைககைள வ ட ச ைறயாத அழ பைட த ப ராமண ம க , க ய த ேகா ைம நிற , நிைலய அைல ம ட வ ழிகளா எவைர கவ ச தி பைட த ைவசிய ெப க , ந ச ேபா ய கல ெகா ள தயாரா நி றன . வதிகைள ேபாலேவ பல ல ைத ேச த இைளஞ க த க ைடய உைடகைள கைள வ ஆ றி தி க தயாரா நி றன . ேதக பய சியா உ திர ட அழகிய உட , க பரமான ேதா ற உைடய அ த வாலிப ட திேல நிற , தைல , , க அவ கைள ப கா ன. சாேகத நகர தி ைல கள லி ெத லா இளைமய எழி ராசி திர ெகா வ ஆ றி கைரய

வ க ப த . ஆ - ெப கள அழைக எைட ேபா நி ணய பத , இ த ந ச வ ழாைவவ ட சிற த ச த பேம கிைட கா . ஆ ேதா இ த வ ழாவ ேல பல இைணக த க காதைல ப மாறி ெகா வ . தா த ைதய க இத வ ப ேதா வா க . அ த கால தி இ ந ெலா கமாகேவ க த ப ட . சர ஆ றி எதி கைரைய படகி ல அைட , இைளஞ க வதிக த ண தி தா க . சர வ நலநிற த ண ேல த க ைடய ெபா நிற, நல நிற, க நிற த க அைலய, பல மி த ைககளா த ணைர கிழி ெகா ேவகமாக ந தினா க . அவ க இ ற உதவ பட கள இ த ஆ க ெப க அவ கைள உ சாக ப தி ெகா வழிய ேல கைள வ டவ கைள படகி கி ேபா ெகா கவனமாக பா ெகா வ தா க . ஆய ர கண கானவ க ேபா ேபா ேபா , ஒ சில ேதா வ ைய ஒ ெகா நிைல ஏ ப வ இய ைகேய. ந கிற ஒ ெவா வ தா க ெவ றி ெபற ேவ எ ய சி ெச தா க . கைர இ றி ஒ ப ர தி இ ெபா அேநக கைள வ டன . சிறி ேநர தி இர உ வ க ம ேம ேவகமாக கைரைய ேநா கி ெச வ ெத த . ஒ றி த ெபா ன ற , ம ெறா , சா ப நிற . கைரைய ெந க ெந க இ வ ேவக அதிக த . ஆய ஒ வைரெயா வ த யவ ைல. எ லா ைடய கவன அ த இ உ வ கள ம லய த . கைரைய ெந வத அவ கள யாராவ ஒ வ தி வ வா க

எ எ லா நிைன தன . பல சலி அவ கைள உ சாக ப தின . ஆய இ வ ஒ றாகேவ கைரேயறினா க . அவ கள ஒ வ ஆ , ம றவ ெப . ம க மகி சி சலி அவ கைள வரேவ றன . இ வ ஆைடகைள உ தி ெகா தயாரான , திற த ப ல கள ேல அவ கள ஊ வல ெதாட கிய . பா தவ க அைனவ அவ க ம மல கைள வ வா தினா க . அ க ேக அம ஒ வைரெயா வ பா ெகா த வாலிபைன , வதிைய , ம க அவ கள ந ச திறைமைய பாரா யேதா ம ம ல, அவ கள ஒ ப ற அழைக ேச ேத க தா க , ட தி ஒ வ ேக டா _ ”அ த ெப ைண என ெத . ஆனா அ த வாலிப யா ?” “ வ ணா சிய மக அ வேகாைஷ ப றி ந ேக வ ப டதி ைலயா?” “இ ைல. எ க ேராகித ப ைத தவ ர ேவ யாைர என ெத யா . இவ ைறெய லா ெத ெகா ள, வண க களாகிய எ க எ ேக ேநரமி கிற ?” “அேட! அ வேகாஷி ைடய க வ யறிவ க , சாேகத தி ெவள ேய ெவ ெதாைல வைர பரவ ய கிற . அவ ேவத கைள கைலகைள க கைர க டவ எ ப உன ெத யாதா?” “ஆனா அவ வய இ ப நா கி ேம இ கா ேபா இ கிறேத!” “ஆ . இ த இள வயதிேலேய அவ க வய கைர ேத தவனாய கிறா . ம க அவ ைடய கவ ைதகைள ெத ெவ லா ழ கிறா க !” “ஓ! கவ அ வேகாஷா! ந ைடய வ வதிகள நாவ ேல நடனமா காத கீ த கைள

இய றியவ இவ தானா!” “ஆ . அேத அ வேகா தா . ஆனா அ த வதிய ெபயெர ன?” “கிேர க ல பர க , ேகாசல நா மிக ெப ய வண க மான த தமி திர த வ ப ரபா.” “அதனா தா அவ ஈ இைணய ற அழகியாக இ கிறா ! பா ெபா அவ ைடய உட மல மி வாக ேதா கிற . ஆனா , ந ேபா எ வள உ தியாய கிற !” “அவ ைடய ெப ேறா ஆேரா கிய திடமான உட வா ெகா டவ க .” ஊ வல நகர ேதா ட ைத அைட த , ந ச ேபா ய ெவ றி ெப ற அ வேகாஷு ப ரபா , மி க ம யாைதேயா , க ைரகேளா ெபா ம க அறி க ெச ைவ க ப டா க . ச நிைற த பா ைவ ட ஒ வைர ஒ வ அறி ெகா டன .

3 சாேகத தி மல ேதா ட ேசனாபதி யமி திரன ஆ சிய நிைன சி ன . யமி திர இைத அைம பத மி த உைழ ஏராளமான ெச வ ெசலவழி ெச தி கிறா . இ ெபா அவ ைடய வ ச தா ஆ சி மி ைல, சாேகத எ த அரச வ ச தி தைலநகர மி ைல. ஆய இ த மல ேதா ட சாேகத தி ெகௗரவ எ க தி, நக ம ற அைத அ கைற ட கா பா றி வ கிற . 200 ஆ க னா யமி திரன ஆ சி கால ைத ேபாலேவ, இ அத அழ , பய பா இ கிற . அ த ேதா ட தி ந வ ேல ஓ அழகான ள இ கிற . அத ைடய கள கம ற நல நிற த ண ேல ெவ ைள, சிவ நிற தாமைரக மல தி தன. ேஜா அ ன க அவ றி ந தி தி தன. நா ற ெவ ைள க களாலான

அழகிய ப க க அைம தி தன. அத கைரக ப ைச களா ட ப தன. ேதா டெம ேராஜா, ைல, ம லிைக தலிய மல களா நிைற தி தன. அேசாக மர க ேதவதா மர க வ ைச வ ைசயாக நி றன. ஆ கா ேக ெகா களா , மல களா ஆ க ப ட ெகா வ க காண ப டன. வதிக இைளஞ க அ த ெகா வ க தாேன க த வ உலக ! ெவ ைள க லா ெச ய ப , ப ேபா ைவ ேபா திய ெசய ைக மைல ஒ அ ேக இ த . அழகாக த ணைர வா இைற ெசய ைக ந ஊ க ஆ கா ேக அைம க ப தன. தின ேதா ப பகலி அ ள ஒ ெகா வ ைட றி சாேகத தி க னய க காைளய க டமாக இ பா க . உ ேள இட கிைட காதவ கேள அ த ெகா வ ெவள ய நி றி தா க . எ லா ெமௗனமாக அைமதியாக உ கா ெகா , ெகா வ லி வ ஒலிைய கா ெகா ேக ெகா தன . உ ேள ஒ க ேமைட ம ஒ மாத தி னா ந ச ேபா ய ேல கிைட கவ த ெவ றிைய ற கண வ ட அ த வாலிப உ கா ெகா தா . அவ அண தி த ஆைட மிக ெம லியதாக இ த . தன ெபா ன ற ைய ெகா ைடயாக உ சிய ேல அ ள தி தா . அவ ைகய ேல ஒ மகர யா இ த . அவன ந ட வர க அனாயாசமாக அ த யாழிேல வ ைளயா , அவ வ ப யவா இைச எ ப ெகா த . பாதி ய க கேளா அ த வாலிப பா ெகா தா . அ த பாட யாேரா இய றியத ல; இவேன இய றிய . ‘வச த ேகாகில ’ எ ற அ த சம கி த பா த

அ ஒ ப ராகி த பாடைல பாட வ ப னா . ஏெனன அவ பாடைல ேக பத காக அ ய தவ கள ெப பாேலா , ப ராகி த ப ய க . அவ சமப தி இய றிய ‘ஊ வசி வ ேயாக ’ எ ற ப ராகி த பாடைல பாட ெதாட கினா . ஊ வசி மைற வ டா . ரவ ‘ஏ! அ ஸரேஸ! (அ ஸரா = த ண நட பவ )’ என வ , மைல, நதி, ள , கா , ேசாைல எ ெக ெக லாேமா ேத கிறா . அ த அ ஸரைஸ பா க யவ ைல. ஆய அவ ைடய ர கா றி மித வ கிற . ரவ க ண வ அ கிறா . இ த க ட ைத பா ேபா , பா கிறவன க கள லி க ண சி கிற . ேக கிற ட அவேனா ேச க ண வ கிற . இைச த ய தவ க ஒ ெவா வராக எ ெச ல ெதாட கின . அ வேகா ெவள ேய வ த அவ அறி கமான சில க ன ய க காைளய க அவைன நி றன . அவ கள ப ரபா ஒ தி என ெசா ல ேவ மா? ஒ வாலிப ேன வ - “மகாகவ ”எ றா . “மகா கவ யா! நா சாதாரண கவ ட இ ைலேய!” “எ மனதி இ கிற உண சிைய ெவள ய ட அ மதி க கவ ஞேர! சாேகத தி இ கிேர க களாகிய நா க ஒ சிறிய நாடக சாைலைய அைம தி கிேறா .” “நா ய ஆ வத கா? என நா ய திேல வ ப உ .” “நா ய தி காக ம ம ல, ந பத ட!” “ந பதா!” “ஆ , கிேர க ைறய ேல உ ள எ கள ந ஒ சிற அ ச ைடய கவ ஞேர! அதி ெவ ேவ கால ெவ ேவ இட ைத ப றிய

ப ரதிபலி ள சி திர கைலகைள பய ப திய கிேறா . எ லா ச பவ கைள ேந நட ப ேபா கா ப க ய சி கிேறா .” “நா சாேகத தி ப ற தி இ வள சிற த ந கைலைய பா காமலி த வ த ய வ ஷய .” “எ க ந ைப பா பவ க இ ள சில கிேர க ப தா எ க ந ப க தா . ஆகேவ ெப பா சாேகத வாசிக எ க ந ைப ப றி...” “நாடக ” எ ெசா க ந பேர!” “ஆ , நாடக ைத ப றி ஒ ெத யா . இ நா க ஒ நாடக ேபாட ேபாகிேறா . ந க வ தி அைத பா கேவ எ ப எ க ஆைச.” “மகி சி ட வ கிேற . ந க எ ம அள கட த அ கா கிற க .” அவ கேளா டேவ அ வேகாஷூ ெச றா . ேமைட அ கி அவைன அமரைவ தன . அ ஒ கிேர க ேசாக நாடக ப ராகி த ெமாழிய ேல ந க ப ட . கிேர க ல காைளய க க னய க அதி ப ெக ெகா தன . ந க க ந ைகக கிேர க நா னைர ேபாலேவ உைட உ தி ந தன . ஒ ெவா கா சி பய ப த ப ட சி திர திைர கிேர க ைறய ேல இ த . கதாநாயகியாக ந தவ நா ந கறி த ப ரபா தா . அவ ைடய ந திறைமய ேல அ வேகா அ ப ேய கி ேபா வ டா . நாடக தி ந வ ஒ ெபா தமான க ட திேல ‘ஊ வசி வ ேயாக ைத பா ப அவைன கிேர க வாலிப க ேக ெகா டன . அவ தய காம யா ட ேமைட ம ஏறினா . அவ ைடய கீ த அவ ைடய க கள லி ம க ணைர ெகா வரவ ைல. அ ய த அைனவைர

க ண ெப ப ெச வ ட . அ த சமய தி அவ ைடய பா ைவ, ப ரபாவ அ நிைற த க கைள ச தி த . நாடக த நாடக திேல ந த காைளய க க னய க அ வேகாஷு அறி க ெச ைவ க ப டன . “இ த சாேகத நகர திேல வா ெகா நா இ த அ தமான கைலைய ப றி அறி ெகா ளாமேல இ தி கிேறேன? நா இ வைர பா திராத ஒ ‘ப ரபாேலாக’ ைத (ஒள மயமான உலக ைத) என கா ப தி கிற க ந ப கேள! நா உ க மிக கடைம ப கிேற .” எ மகி சிேயா ெசா னா . ப ரபா ேலாகெம அவ றியேபா க ன கெள லா ப ரபாைவ பா னைக தன . “எ ைடய மனதிேல ஓ எ ண ேதா கிற . ந க இ ப ராகி த ெமாழிய ேல கிேர க நாடக ைத நட தின க . அேத மாதி நாடக ைறைய அ ச , ந நா கைதகைள ெகா , நாடக க தயா கலா எ நிைன கிேற ”எ றா அ வேகா . “கவ ஞேர! ந க நிைன தா கிேர க நாடக கைள வ ட சிற த நாடக கைள தயா க எ நா க நி சயமாக ந கிேறா .” “அ ப ெசா லாத க . கிேர க நாடகாசி ய கள மாணவ எ ற இட ைத ெப வத ட என த திய கிறேதா எ னேவா! ந ல . என ஊ வசி - வ ேயாக ைதேய ஒ நாடகமாக எ தலாமா?” “ெரா ப ந ல . நா க அைத ந க மகி சிேயா கா ெகா கிேறா . ஆனா ஒேர ஒ நிப தைன. ரவாவ ேவட ைத ந க தா தா கேவ .”

“என ம இ ைல. சிறி பய சி எ ெகா டா நா ப ைழய றி ந ேப எ ேற க கிேற .” “கா சி ேவ ய திைரகைள வைரய ஏ பா ெச கிேறா .” “கா சி திைரகள ேல ரவாவ ேதச கா சிக ச யா இ ப கவன ெகா ள ேவ . என ெகா ச சி திர வைரய ெத . வா கிைட ெபா ெத லா நா வ உ க உதவ ெச கிேற .” “உ க ேயாசைனய ப ேய கா சிகைள தயா ப தா ந ல . ேம பா திர கள ேவட , உைட தலியவ ைற ந கேள த மான க ேவ . ெமா த எ தைன பா திர க ?” “யா யா ? ெமா த எ தைன பா திர க எ ெற லா இ ெபா நி சயமாக ெசா ல யா . ஆனா பா திர கள எ ண ைக ைறவாக இ ப ந ல . எ தைன இ கலா ?” “பதினாறிலி இ ப வைர நா க எள தாக தயா ெச வட .’’ “பா திர கள எ ண ைக பதினா இ ப பா ெகா கிேற .” “ ரவனாக ந க தா ந க ேவ . ஊ வசி ேவட தி எ க ப ரபா ெபா தமாக இ பாள லவா? ந க தா இ அவ ந ைப பா த கேள!’’ “அ பவம ற எ க க அவ ைடய ந ப எ த ைற ெத படவ ைல.” “ப ரபா தா ஊ வசியாக ந க ேவ . எ க ைடய சைபய ேல யா எ த ேவட ைத ெகா தா , அவ க ம க டாெத ப வழ க .”

ப ரபாவ க கள ேல ச தய க காண ப ட . ஆனா அ த வாலிப தைலவ , “எ ன ப ரபா! ச மத தாேன?” எ ேக டேபா , அவ சிறி தய கினா “ஆ ”எ ற ெசா தா அவ வாய லி வ த .

4 அ வேகா , அ த கிேர க நாடக தைலவ த ப யேனா கண க ற கிேர க நாடக கள ப ராகி த ெமாழிெபய ைப ப தா . அதிேல காண ப கள , அ க எ ற வா ைதகள ச ேகத ெபா கைள ப றி , கா சியைம கைள ப றி அவ ட வ வாதி தா . கிேர க நாடக பாண ைய ப ப றிய அ வேகா , அ த கிேர க கைலய நிைனவாக, நாடக திேல பய ப த ப சி திர திைர ‘யவன கா’ (யவ =கிேர க) எ ெபய ைவ தா . சம கி த ப ராகி த கல த ெமாழிய இைடய ைடேய பா கல த வசன தி , நாடக ைத எ தி தா . அ த கால தி ப ராகி த சம கி த ெந கிய ெதாட ெகா தன. நகரவாசிக எ லா இர ெமாழிகைள எள தாக ெகா வா க . இ தியாவ ேல தலாவதாக ேதா றிய நாடக , ‘ஊ வசி- வ ேயாக ’. இ தியாவ த நாடக ஆசி ய அ வேகா . இ கவ ஞ ைடய த ய சி எ றா , அவ ைடய க ெப ற ‘ரா ர பால ’, ‘சா திர ’, தலிய நாடக கைள வ ட எ தவ த தி ைற தத ல. ேமைட தயா ப , ஒ திைககள கவன ைத ெச திய இள கவ , எ தைனேயா நா க உண உற க ைத மற தி தா . அ த ஓ ஒழிவ ற நா கைள, அவ த வா ைகய ேலேய மிக இன ைமயான கால எ க தினா . நா ேதா பல மண ேநர ப ரபா அவ நாடக தயா பதிேலேய

ஈ ப தா க . ந ச ேபா ய அவ க இதய தி ஊ ற ப ட காத வ ைத இ ெபா ைளவ ள க ஆர ப த . கிேர க காைளய க க னக அ வேகாைஷ த க ஒ வனாக ஆ கி ெகா ள ேவ எ ஆைச ப டா க . ஆைகயா அ த காதைல வள க ைண வ த க ந ல கால எ க தினா க . ஒ நா திைரய ேல ந ட ேநர சி திர ேகாைல ஓடவ ெகா த அ வேகா கைள ேபா , நாடகசாைலய அ கி ள ேதா ட தி ேபா அம தா . அ த சமய தி அ வ த ப ரபா தன ேக ெசா தமான இன ய ரலிேல, “கவ ஞேர! ந க எைத ைவ ெகா ‘ஊ வசி - வ ேயாக ’ இய றின க ?” “ஊ வசி ரவாவ கைதைய ைவ ெகா தா .” “அ த கைத என ெத . ஆனா ஊ வசிைய ‘அ சரா’ எ தி ப தி ப அைழ த கேள?” “ஊ வசி உ ைமய ேலேய அ சரா தா .” “அ ப யானா ரவா அவைள ப மைலய கா நேராைடய , ள தி , ேசாைலய ேத வதாக வ ண தி கிற கேள?” “அ த நிைலய ேல ரவா அ ப ெச த இய ைகேய.” ”ஊ வசி வ ேயாக தி பாடக ெகா வ லி அைத பா ெபா , தன கீ த தி ைணயாக வைண ஒலிைய இைண தைத ேபா , கீ த தி க ேதா தன க ணைர இைண ேதாட ெச ய காரண எ ன?” “பாடக , ந க த ைன மற க திேல ஈ ப வ ட ேவ , ப ரபா!” “இ ைல, ந க எ னட உ ைமைய ெதள வாக ெசா ல வ பவ ைல.”

“ந க எ ன நிைன கிறா ?” “ந க பைழய ஊ வசி வ ேயாக ைத ப றி பாடவ ைல எ நிைன கிேற .” “அ ற ... ேமேல...” “உ க ைடய ஊ வசி (இதய தி வசி பவ ) அ சரா (அ = (சர வ ) த ண (சரா = ந பவ ) த ண ந பவ தாேன?” “அத ப ...” “இ த ஊ வசிைய ரவ , இமய ேபா ற மைலகள ேலா, கானக திேலா, அ வ ய ேலா, ள திேலா ேதடவ ைல. சாேகத தி சர வ ேல, உ தியான வன திேல, அத ள திேல, ெசய ைக மைலய ேல, எழி ெகா வ கள ேல ேத அைலகிறா .” “ ... ப ...” “அவ ைடய க க பைழய கால க பைன ரவ அ தாப கா க ணைர ெசா யவ ைல. த ைடய இதய தி தாப ைத தண பத காகேவ க ணைர ெசா கி றன.” “நா ஒ வா ைத ெசா லலாமா ப ரபா?” “ெசா க , ந றாக ெசா க . நாேன அதிகமாக ேபசிவ ேட .” “அ ைறய தின ெகா வ லி வ ேபா உன இ த ஆைள வ க க சிவ ெபா கி இ தைத பா ேத .” “உ க ைடய அ த அ தமான கான எ ைன அழ ெச வ ட .” “இ ைல, உன ப வா அ த கீ த ைத இய ச திைய என அள தா .” “ஆனா , உ க கவ ைதய வ ஊ வசி க மன பைட தவ . ந க அ ப தாேன அவைள சி தி தி கிற க ?” “ஏெனன நா , ந ப ைக இழ கவைலய ஆ தி ேத .”

“எ ன காரண ?” “அ த மி ன ஒள ைய ம ப பா க யா எ நிைன ேத . அவ எ ைன மற வ கலாம லவா?” “ந க அ வள பலவனமானவரா? அ தைன அவந ப ைகயா உ க ?” “ந ப ைக உ டாவத ஒ காரண ஏ படாதவைர, மன த பலவனனாகேவ இ கிறா . அவந ப ைகைய தவ ர அவ ேவ எ ன ஏ பட ?” “சாேகத தி ம ம ல, இ த பா வ க பைட த கவ ஞ ந! சாேகத நகர தி ந ச ேபா ய ேல ெவ றி ெப ற வாலிப ந க . உ க ைடய க வ ய ெப ைமைய கழாத வா சாேகத தி உ டா? இ த சாேகத நகர தி அழகிக ஒ ெவா தி உ கைள த க ண மண யாக ஆ கி ெகா ள கிறா கேள!” “இவ றாெல லா என எ ன பய ? என எ லாேம எ ைடய ஊ வசிதா . இர நா க ேச தா ேபா அவைள பா காவ டா என வா ைகேய சாரம றதாகி வ கிற . உ ைமய ெசா கிேற . ப ரபா! என இதய இ வள பலவனமானதா இ ெம நா எ ெபா க தியதி ைல. உ ைன ஒ வார பா க யாம ேபா வ டா , எ ன ஆகிவ ேமா ெத யா .” “கவ ஞேர! ந க , உ க யநல ைத, அதிகமாக வள ெகா வ டாத க . ந இ த ேதச தி மகாகவ ஞ . உ கள ட திலி இ த நா எ வளேவா எதி பா கிற . உ க ைடய ஊ வசி நாடக ைத ப றி ெத ெவ லா எ ன ேப சா இ கிற ெத மா?” “நா ஒ ேக வ படவ ைலேய!” “கட த வார ப க ச திலி (பேடாதா) எ உறவ னரான கிேர க வண க ஒ வ வ தி தா .

ப க ச தி கிேர க வண க க அதிகமாக இ கிறா க . சாேகதவாசிகளாகிய நா க இ களாகிவ ேடா . ஆனா , ப க ச தி வசி பவ கேளா த க கிேர க ெமாழிைய இ மற வ டவ ைல. ப க சி தி கிேர க நா லி வ யாபா க , வ வா க அ க வ வ . இ வ தி த அ த உறவ ன , கிேர க இல கிய தி ஒ ெப ய ப த . அவ உ க ைடய நாடக ைத கிேர க தி தைல சிற த நாடகாசி ய களான ‘ஏ ப ேதாக ’, ‘ஈேராப ’ தலியவ கள பைட கேளா ஒ ப டா . அவ இைத கிேர க ெமாழிய ெமாழிெபய கிேர க அரச தாலமிய ட அ ப ேபாவதாக ெசா னா . ப க ச திலி கிேர க நா அ க க ப க ேபா வ ெகா கி றன. இ த ேப ைச ேக ெகா தேபா என இதய ெப ைமயா த .” “எ ைன ெபா தவைர, உன இதய தி பாரா தேல எ லா .” “கவ ஞேர! ந க உ கள மதி ைப ச யாக உணரவ ைல.” “என மதி ைப உண உைரக நதா ப ரபா! அ என ந றாக ெத .” “இ ைல. ந க இ ப யாகி வட டா . ப ரபாவ காதல அ வேகாைஷ , இ த க தி மகாகவ ஞ அ வேகாைஷ ந க தன தன யாக ப வ டேவ . ப ரபாவ காதல எ ன ேவ மானா ேபசலா , ஆனா மகாகவ அ வேகா அவைனவ ட உய தவ , அகில உலக தி ெசா தமானவ .” “இ த வ ஷய தி ந எ ன ெசா கிறாேயா, அத ப நட க நா தயாராக இ கிேற .” “ஓ! இ வள ெப ய பா கியசாலியாக ஆக ெம நா க பைன ட ெச ததி ைல.”

“ஏ ?” “ந க எ ைன மற வ ப க எ நிைன ேத .” “ந எ ன அ வள சாதரணமானவளா மற வ ட?” “உ க , நா மிக சாதரணமானவ தா . இ அ ப ேய.” “உ னா , தா என திய கவ ைத திற வ த . என கவ ைதகள ேல திய உய ேவக இ பத காரண நதா . ஊ வசி வ ேயாக கவ ைதைய , அ த நாடக ைத எ வத நேய ேகா . கிேர க நா லி வ த நாடக கைலைய, ந ேதச ப ப ேக ப மா றி, ந நா கைலயா திறைன நதா என ெகா தா ப ரபா! நா உ ைன எ ப மற வட ?” “எ த வழியாக பா தா , நா உ கைள ெந வத த திய றவளாகேவ ேதா றி . ஒ ெவா றாக உ கள ேமதாவ தன ைத , ஒ ப ற திறைமைய நா உணர உணர என ஏமா ற தா அதிக ெகா ேட ேபான . சாேகத தி அழ ெத வ களான க ன ய கெள லா உ க ெபயைர ேக த வயமா ேபா எ ந ப ைக றி எ ைன ைக வ வ ட . ேம ந க உய ல ப ராமண ப ைத ேச தவ எ ேக வ ப டேபா அய ேத ேபா வ ேட . ப ராமண ல தி அ த இட திலி தி ய கிேர க ல தி நா ப ற தவ எ றா ெப ண ைடய தா த ைதய கள ஏ தைல ைறகைள ேதா வ ெதள ேவ ப தி ெகா ளாம , ெப ெகா ள ம உய ல ப ராமண ப எ காதைல வரேவ எ நா கன காண மா” “நா உ மன ைத இ வள ர வ த அைடய ெச தத காரணமாய தைத

நிைன ேவதைன ப கிேற ப ரபா!” “ஆனா ந க ...”அத ேம அவளா ேபச யவ ைல ெதா ைட அைடப வ ட . ப ரபாவ ந நிைற த க கள ேல அ வேகா தமி டா . அவைள அ ப ேய த வ ெகா “ப ரபா! அ வேகா எ ெபா ேம உ ைடயவ தா . உ ன டமி அவைன கால மரண ட ப க யா .” “ப ரபாவ க க நைர ெப கி ெகா ேட இ தன. அ வேகா அவைள த வ யவாேற க ணைர ைட ெகா தா . ஊ வசி - வ ேயாக ந றாக ந க ப ட . ஒ ைற அ ல; பல ைற. சாேகத நகர தி பர க க எ லா நாடக தி வ தி தா க . ந கைல இ வள ரண வ ெப உய நிைலைய அைடய எ அவ க க தியேத இ ைல. கைடசி திைர வ ழ ேபா சமய தி அ வேகா பல ைற தி ப தி ப, “நா கிேர க நாடக கைலய லி ேத இவ ைற வா கிய கிேற ” எ றினா . ஆய யா அைத ஓ அ நிய நா கைல எ ந ப யாதப அதி பாரத த ைம நிைற தி த . அ வேகாஷுைடய ப ராகி த -சம கி த கவ ைதக பாட க சாேகத நகர ைத , ேகாசல நா எ ைலைய தா பரவ ய ேபாலேவ, அவ ைடய நாடக அைதவ ட ந ட ர ேதசெம பரவ ெதாட கிய . உ ஜய ன , தஷ , பார , ப க ச , சியா ேகா , த சசீல , பாடலி ர தலிய கிேர க கள எ ண ைக அவ க ைடய நாடக ேமைடக அதிகமாக இ ெப ய ெப ய நகர கள ேல உ ள நாடக ேமைடகைள அவ ைடய நாடக க ேவகமாக ைக ப றி ெகா டன. அரச க ,

வ யாபா க அவ ைடய நாடக கைள ஆவேலா பா தா க . ப ரபாவ தா - த ைதய அ வேகாைஷ த மக ஏ ற வரனாக ஏ க தயாராக இ தன .

5 அ வேகா நாடக ேமைடய ேல ந ப , ஒ கிேர க ெப ைண காதலி ப அவ ைடய தா - த ைதய ெத யாம இ க யா . அைத ேக வ ப ட அவ ைடய த ைத மிக கவைலயைட தா . ப ராமண வ ணா சிய ட மக அறி ப றினா . ‘ப ராமண ல தவராகிய நம இ த ச ப த தகா ’ எ ‘தா ’ மகன ட றியேபா , ேவத கைள , சா திர கைள கைர க ட ஞான அ வேகா , பழ கால மக ஷிகள ச திர கள லி , ெசா கள லி கண கான உதாரண கைள தா எ கா னா (அவ தா ெசா லியவ சிலவ ைற ப கால தி ‘வ ர ேசதிகா’ எ ற லா கினா . இ இ ‘வ ர ேசதிேகாப நிடத ’ எ ற ெபயரா உபநிடத ெதா ப ேச க ப கிற ) இைத ேக ட தா , “ந ெசா வெத லா ச மகேன! இ ைறய ப ராமண க அ த பழ கால பழ க-வழ க ைத ஒ ெகா வதி ைலேய!” “ஆனா நா ப ராமண க காக ஒ திய ந பழ க ைத உ வா ேவ .” அவ ெசா ன சமாதான க , தாய மனைத நிைற ப தவ ைல . ஆனா வ ேல, ‘ப ரபாைவ எ உய ைர ப க யா ’ எ மக ெசா ன , தா உடேன மக க சிய ேச வ டா . “மகேன! நதா என எ லா ”எ க ண ெப க றினா . அ வேகா ஒ நா ப ரபாைவ த தாய ட அ ப ைவ தா . அழைக ேபாலேவ அவ ைடய

ண , பாவ உய ததாக இ பைத க மகி சியைட த தா அ த ெப ைண மனதார வா தினா . ஆனா ப ராமண இைத ஒ ெகா ள தயாராக இ ைல. ஒ நா த மகைன அைழ , “மகேன! நா தி ய கைளவ ட உய த ப ராமண ல தவ க . ஐ ப தைல ைறயாக ந வ உய ல ப ராமண க ன ைககேள வ தி கி றன . ந இ இ த ச ப த ைத ஏ ெகா டா நா ந ைடய எதி கால ச ததிய க எ லா சாதிய லி த ள ப வா க . ந ைடய ல ெப ைம அழி வ ”எ றினா . அ வேகாஷா ப ரபாைவ ப வ எ ப நிைன க ட யாத ஒ றாகிவ ட . ப ராமண ப ரபாவ தா - த ைதய ட ேபா ெக சினா . பலன ைல. வ ப ரபாவ பாத கள ேபா வ தா . “உ க க ைத அ வேகாஷு ெத வ கிேற ” எ ம ெசா னா ப ரபா.

6 ப ரபா அ வேகாஷு இ ேபா இைண ப யா ேதாழ களாகிவ டன . சர ஆ ற கைரயானா ச , காவாக இ தா ச , நா யசாைலயாய ச , நாடக ேமைடயாய ச , எ த இடமாய தா அ ஒ வைர பா தா ம ெறா வ இ பா கெள உ தி ெச ெகா ளலா . ப ரபா யன ஒள ைய ேபா , அ வேகாஷி இதய தாமைரைய மலர ெச ெகா தா . பா ேபா பர கிட நிலெவாள ய ேல சர ஆ ற கைர மண பர ப ேல அவ கைள நா ேதா காணலா . அ த எழி கா சிய ேல லய த அவ க ெவ காத ேப சி ேநர ைத ேபா வதி ைல. வா ைக ச ப தமான

எ தைனேயா க பரமான வ ஷய கைள ப றி அ த இள காதல க வாத ெச வா க . ஒ நா சர ஆ றி நல நைர ெவ க ெச ய ய ெகா நிலெவாள ய ேல அம தி த ப ரபாவ அழகிய உ வ ைத த மன திைரய ேல சி திரமாக த ட ய ெகா தா அ வேகா . தி ெர அவ க திேல ஒ ஒள மி ன ய . “ப ரபா! நதா என கவ ைத. உ னா ட ப ேட நா ஊ வசி வ ேயாக நாடக ைத எ திேன . உ ைடய அழ அ நா எ தைனேயா அழகிய காவ ய க எ த காரணமாய . ‘கவ ைத எ ப ெவ மன க பைனய மல வத ல; நிைலய இய ைக எழிலா ட ப ெபா கி வழிவ ’ எ ற த வ ைத உ னா நா இ க ெகா ேட .” அ வேகாஷி வா ைதகைள ேக ெகா ேட ப ரபா மணலி ப தி தா . அவ ைடய ந ட த , மணலிேல கிட ர வைத பா த அ வேகா , அவ ைடய தைலைய கி ம ய ேல ைவ ெகா டா . அவ ைடய க ைதேய ேநா கி ெகா த ப ரபா “நா உ க ைடய க கைள ஒ ெகா கிேற . பர கிட இய ைக அழகா ட ெபறாம , உ ைமய காவ ய க ைமயைடவதி ைல. நா உ கைள வ ண ஒ காவ ய இய றிய ேப . உ க ெப ைமைய க பா ய ேப . ஆனா கவ ைத என ைகவராத ெபா ளாகிவ ட . நா அ ேற உ கள ட றிேன . உ க இ இர அ வேகா கைள தன தன ேய ப வ டேவ . அதி கவ ஞ அ வேகாஷு அதிக கிய வ ெகா கேவ . ஏெனன

அவ

ெசா தம ல, உலக வத ெசா தமான ெப ெச வ . ‘கா காரா ’ மட தி தாநா நா பா வ த அ த ேபரறிஞரான ப rவ ெசா உ க நிைன இ கிறதா?” “அவ ஒ சிற த ேமதாவ எ ேதா கிற .” “ஆ , அவ உலக தி பல ப திகைள பா தி கிறா . அவ எகி நா அெல ஸா யா நக ப ற தவ .” “ஆ . நா ேக வ ப கிேற . ஆனா , கிேர க க எ லா ெபௗ த மத ைதேய அ ச கிறா கேள, ஏ ?” “ஏெனன அவ க ைடய மன ேபா கி த திர வ ப தி ெபௗ த மத மிக அ லமாய கிற .” “ஆனா , த எ லாைர றவற ைத , தவ ைத ேம ெகா ைவரா கிய வா ைக நட ப ய லவா உபேதசி தி கிறா .” “ தமத ைத த வ யவ கள ப கைளவ ட ப தவ கேள அதிக . ெபள த க ப வா ைகைய அ பவ பதி யா ைற தவ கள ல.” “இ த நா எ தைனேயா மத க இ கி றன. ஆனா இ த கிேர க க த மத திேல அதிக ஈ பா கா வத காரண எ னெவ எ னா ெகா ள யவ ைல.” “இ ள மத கள ேல தாராள த ைம வா த த மத தா . எ க ேனா க த தலாக பாரத ேதச தி வ தெபா , அவ கைள ‘மிேல ச க ’ எ ெசா லி இ நா ம க ெவ ேபா ேநா கினா க . இ த நா ம பைடெய வ த கிேர க கைள ப றி நா ேபசவ ைல. ஆனா இ த நா வ யாபார ேநா க ேதா , ந ைமேயா வ த கிேர க கைள , இ த நா ேலேய த கி,

இ ேகேய வசி க ெதாட கிய கிேர க கைள ட ெவ டேனேய நட தினா க . ஆனா , ெபௗ த க யா அவ கைள ெவ கவ ைல. ேம கிேர க க த க நா ேலேய ெபௗ த மத ைத ப றி ந ெத ெகா தா க .” “த க நா டவா?” “ஆ , ச திர த ெமௗ யன ேபர அேசாக கால தி , எ தைனேயா ெபௗ த ப க இ கி கிேர க நா ெச றா க . எ க த ம ர சக ட இ த நா வ ப வானவ அ ல. அவ எகி நா அெல ஸா யா நகர மட திேல ப வானவ .” “நா அவைர ம ப ச தி க வ கிேற ப ரபா!” “அவசிய ச தி க ேவ . அவ உ கேளா பல உய த வ ஷய கைள ப றி வ வாதி கலா . ெபௗ த த ம வ ஷய கைள ப றி ம ம ல, கிேர க த வா திகைள ப றி வ வாதி க .” “கிேர க நா த வ ஞான க இ தா களா?” “பல மக தான த வ ஞான க ! அவ கைள ப றிெய லா ப த மர சக உ க ெத வ பா . ஆனா அ ேப! ெபௗ த த வ ைத ேக ட , ைவரா கிய ெகா இ த ப ரபாைவ வ ஓ வட டா ” எ றிய ப ரபா அவைன தன ந ட ைககளா க ப ெகா டா . யா த ன டமி அவைன பறி ெகா ளாம த ப ேபா இ த அ த ெச ைக. “கா காரா மட தி அேநக வ ஷய க எ ைன கவ தன. ந நா வ இ த கா காரா மட ைத ேபாலேவ இ தா எ வள ந றாக இ எ நா நிைன த .”

“இ ைல, இ ைல. ந க எ ைன வ -வ கா காரா மட தி ேபா வ டாத க .” “உ ைன வ வ ேபாவதா! இ த உட ப ேல உய இ வைர அ யா . அ ேப! அ த மட தி உ ள ேவ ைமய ற த ைமைய ப றி தா நா ேபசிேன . அ ேக கிேர க த ம ர சித , பாரசீக ம (ப ஷிய ) ேபா ற அ நிய நா ேபரறிஞ களான ப க இ கிறா க . அவ க ட டேவ, ந நா ேல பற த ப ராமண க த பைறய க வைர உ ள பல ல ைத ேச த ப க இ கிறா க . அவ க எ லா ஒ றாகேவ வசி கிறா க . ஒ றாகேவ சா ப கிறா க . ஒ றாகேவ அறிைவ ேசக கிறா க . அ நா பா ேதாேம அ த க ய நிற வயதான ப .... அவ ெபய எ ன?” “மகாத வ த மேச . சாேகத தி ள எ லா மட க அவ தா தைலவ .” “அவ பைறய ல தி ப ற தவ எ ேக வ ப ேட . அவ ன ைலய எ சி த பா ப ப த ழ கா ம ய வண கிறா . உய ல ப ராமண ப திேல ப ற த அறிவாள யான ப த எ ேக _ பைறய ல திேல பற த த மேசன எ ேக? இ வ வைர ஒ றாக ேச க பைனயாவ ெச ய மா?” “மகாத வ த மேசன ெப ய அறிஞ . நிைறய ப தவ .” “நா ப ராமண கள மத ேநா ேகா ேப கிேற ப ரபா! அவ க ைடய அதிகார ெசா ப யாக இ மானா த மேசன மத தி தைலவராகி, வண வத ய நிைலைமைய அைடவ இ க . சாதாரண மன தராகவாவ ஆகி இ க மா?”

“ெபௗ த க ப ச க ைத கடேலா ஒ ப கிறா க . கடலிேல ேபா கல ஆ கெள லா , த க ைடய த ைமைய உ ைவ இழ அதிேல ஐ கியமாகி வ வ ேபா , ப ச க திேல ேச மன த கெள லா , த க ல ைத ெபயைர வ , அதிேலேய ஐ கியமாகி வ கிறா க .” “ஆனா ெபௗ த ப தா க ஏ அ ப யாகி வ வதி ைல?” “ஏெனன , ெபௗ த ப தா க ம ற ப தா கேளா ேசராம தன நி வாழ யா . அவ க ப ெபா இ கிற .” “ந ேதச தி கிராம க , நகர க எ வசி ம க எ லா , கா காரா மட ப கைள ேபாலேவ ேவ ைமய றவ களா , ல , நிற தலிய ப கைள மற வா தா எ வள ந றாக இ ?” “உ கள ட ஒ வ ஷய ெசா ல மற வ ேட அ ேப! உ க த ைத ஒ நா தன தைல பாைகைய என பாத கள ேல ைவ ‘ப ரபா! அ வேகாைஷ ந வ தைல ெச ய ேவ ’எ ேக டா .” “ைப திய . ந வ தைல ெச வ டா அவ , தன த வைன அைட வட மா? ந எ ன ெசா னா ப ரபா?” “உ க க ைத அ வேகாஷு ெத வ கிேற எ ம ெசா ேன .” “அ ப ேய ந ெத வ வ டா ! இ த ப ராமண கள சிகைள பா எ மன மிக ெவ பைடகிற . ெவ ப னா எ உட எ லா எ கிற . நா க ேவத ைத , சா திர ைத ஏ நட கிேறா எ ஒ ற ெசா கிறா க . ஆனா அ த ேவத ஷிகள வா ைதகள லி உதாரண கா னாேலா அ

இ ைறய பழ க தி ஒ வரா எ கிறா க . இவ கள ேவத கைள , சா திர கைள நா மி த அ கைறேயா சிரம ப ப ேத . அவ க ைடய கைலக யாவ ைற க ேத த பற அ த ேவத சா திர கள ேல எைத அவ க ஒ ெகா நட கிறா க எ எ னா க ப க யவ ைல. உ ைமய அவ க த க ய நல ைத தா ஒ ெகா கிறா க . ேவத ஷிகள வா கிய கைள, யாேரா மறி நட ததா தாேன இ ைறய பழ க க ஏ ப கி றன? ஒ , பழ க கைள ப ப றி நட கேவ , அ ல ேவத ஷிகள வா கிய கைள ப ப றி நட கேவ . அ ப ய றி ேநர ஏ றா ேபா ேப வ ேகாைழ தன , யநல , அேயா கிய தன . ஆனா இவ க ேவ ய ெகா த க கள இைற சி , த க ேதைவைய நிைறேவ த சைண தாேன? அத காக அ னமி அரச க , ேசைன தைலவ க மகி சியைடய ய எ த கா ய கைள அவ க ெச ய தயா .” “கீ சாதிய கெள இவ களா ஒ கிைவ க ப ஏைழக , இவ கள மத திேல சிறி ட இட கிைடயா .” “ஆ ; அ நிய நா லி வ ள கிேர க க , சக க , அப க தலியவ கைள தி ய க எ ெசா லி ஏ ெகா வ டா க . ஏெனன , அவ கள ட ெச வா , பண இ த . அவ கள டமி ெப ய ெப ய த சைணக கிைட க . ஆனா ந நா ைட ேச த திர க , பைறய க , அ ைமக தலியவ கைள நிர தரமாக கீ ேழேய அ கி ைவ தா க . எ த மத மன த ைடய மன ைத மலர ெச யவ ைலேயா, எ த மத

மன த க அவ கள க தி பல ைத , பண ைபகள பல ைத ெகா இடமள கிறேதா அ த மத மன த ச தாய தி ஒ கள கெம ேற நா நிைன கிேற . உலக மாறி ெகா ேட இ கிற . நா ஆதிகால ெதா இ வைர ேதா றி ள ப ராமண கள க எ லாவ ைற ப தி கிேற . அவ கள பழ க வழ க க , வா ைக யாவ ைற ெத ெகா கிேற . அவ றி ஆதிகால த உலக நா ேதா மாறி ெகா ேட வ தி கிற எ பத ேபா மான ஆதார க இ கி றன. ஆனா இ இ த ப ராமண க எைத எ தா ‘சனாதன ’அதாவ நிைலயான , மா றம ற எ ெசா கிறா க . உய ர றத தா வள சிய ைல.” “இ த ெபா த நா தா காரணமா ேகா ?” “ந காரணமாய ப பாரா ய வ ஷய ப ரபா! ந எ கவ ைதய ேல திய உய ைப , திய ேவக ைத ஊ யேதா ம ம ல; என பா ைவய திய ஒள ைய , திய ேகாண ைத ஏ ப தி, திய ேநா ைக தி என மக தான உதவ ைய ெச தி கிறா . நா அறிவ சிகர ைத எ வ டதாக ஒ கால தி நிைன ெகா ேத . அ த ேபாலி ெப ைம ப ராமண க லபமாக இைரயாகி வ கிறா க . ப ராமண கள எ ண வழ கள ( மி தி) ஏ வ கள ேம அறி எ ைலய அட கி இ கவ ைல. இவ றி ெவள ேய அ அக டமாக பர இ கிற .” “நா ஒ ெப ப றவ .” “ெப ணாக ப ற தத காக மன தைர தா வாக மதி பவ கைள நா மன வமாக ெவ கிேற .”

“ம றவ கைள கா கிேர க க ெப க அதிக ம யாைத ெச கிறா க . அவ க ழ ைதகள றிேய இற ேபாக ேந தா ச , ஒ மைனவ உய ேரா க ம ெறா திைய தி மண ெச ெகா ள யா .” “ஆனா இ த ப ராமண க கண கானவ கைள தி மண ெச ெகா கிறா க ேகவல , வ ப காக. கிேர க க , ப ராமண மத ைத த வவ ைல எ பைத நிைன மகி சியைடகிேற .” “ த மத ைத த வய தா , ைசக காக ேராகித தி காக ப ராமண கைள அைழ கேவ ெச கிேறா .” ‘அவ க த க யநல தி காக கிேர க கைள தி ய க எ ஒ ெகா ேபா , ேராகித ெச ய ஏ வரமா டா க ? ேம த சைண கிைட கிற .’ “உ க ைடய ப ராமண வ ெப ைம உண சிைய ேபா வத நா காரணமா இ கிேறனா?” “அ ப ய தா ஒ ெக த இ ைல. என ப ராமண ெப ைம உன என இைடய ேவ ைமைய உ டா க மானா , அைத ெவ க த கதாகேவ க ேவ .” “ந க எ ைன காதலி கிற க எ பைத நிைன எ ைலய ற மகி சியைடகிேற . ேகா !” “இதய தி ஆழ திலி , அ ேப! உ ைடய காத கிைட காவ . அ வேகா உய ர ற ப ணமாகேவ ஆகிவ வா .” “எ ைடய காத ப சாக ஒ வர ெகா ப களா?” “அ த காதைல ம பைத தவ ர ேவ எ ேவ மானா ...”

“என காத , அமர அ வேகா - மகாகவ அ வேகாஷி க சிறிேத த வ ைளவ மானா , அ ெவ க த க .” “ச வ ள கமாக ெசா .” “காதலிேல தைடேய ப த நா வ பவ ைல. ஆனா , உ க ைடய அமர வ ைத நிைல நி வத அ காத ைணயாக இ க ேவ எ நா வ கிேற . ஆகேவ, நா இ லாவ ...” அ வேகா அத ேம அவைள ேபசவ டவ ைல. அ ப ேய அ ள அைண ெகா டா . அவ ைடய க ன கேளா ஒ ய த அவ ைடய க ன க க ணரா நைன தி தன. அ த நைன த க ன கள ேல ம ப ம ப தமி ட ப ரபா, “எ ைடய அ வேகா , எ ைடய அ வேகா ”எ தி ப தி ப ெசா னா . அவ ைடய ர த த த . சிறி உண சி , ேவக அட கிய ப ப ரபா, “எ அ ேப! என காத உ கள ட மிக ெப ய ெபா ைள யாசி கிற . அைத ந க ெகா தா ஆக ேவ .” “உன ெகா க டாத எ னட எ இ ைல.” “ஆனா எ ைடய வா ைதைய வ க ந க வ டவ ைலேய!” “உன வா இ ஓைசைய ெவள ய ட ய ற .” “ஆனா அமர அ வேகாஷி ந ைம காக அ த இ ேயாைச ெவள ப தா ஆகேவ . மகாகவ அ வேகா , தன கவ ைதய அமர வ ைத ேபாலேவ ப ரபாவ காத அமர வ வா த எ க தேவ . தன னா அம தி ப ரபாவ உடைல ெகா அவ ைடய காதைல அள க டா . அமர அ வேகாஷி ப ரபா எ

இளைம ைடயவ . அவ ைடய அழ எ அழியாத . இைத ந க மன வமாக ஏ ெகா ள ேவ எ வ கிேற , உ கள ட யாசி கிேற .” “அதாவ , உ ைமயான ப ரபாவ பதிலாக ஒ க பைன ப ரபாைவ எ னா ைவ க வ கிறா அ லவா?” “இ வ உ ைமயானவ க எ ேற நா க கிேற , ேகா ! ஒ தி, 50 அ ல 100 வ ட க வாழ யவ . ம ெறா தி நிர தரமாக வாழ யவ . இ தா வ தியாச . உ க ைடய ப ரபா உ க ைடய ‘ஊ வசி வ ேயாக தி ’ சிர சீவ யாக வா ெகா பா . என காதைல சிர சீவ ஆ வத காக ந க அ வேகாஷி அமர வ திேல கவன ெச த ேவ . ச , இர ந ட ேநர ஆகிவ ட . சர வ கைர ட க ெதாட கிவ ட . நா வ ெச ேவாமா?” “நா , எ இளைம றா எ ப ரபாவ உ வ ைத எ மனதி த ெகா கிேற .” “காதலா! இைத தா நா வ கிேற ”எ ெசா லி, அ வேகாஷி க ன கள த ைடய ப ேபா ற மி வான தைல ைவ அைமதியாக நி றா .

7 ஓ அக ற ற . அைத றி நா ற ப தி. அத ப னா இர மா க உ ள வ க . ப திய ெகா கய றிேல ம ச நிற ஆைடக உல ெகா கி றன. ற தி ஒ ைலய கிண , அைத அ ள மிட இ கிற . ற தி பல மர க இ கி றன. அவ றி ஒ ‘அரச மர ’ அ த அரச மர தி நா ற ேமைட க ட ப கிற . அத ப க தி ஆய ர கண கான வ ள க

ைவ க ய ஒ க மாட இ கிற . அ த ெப ய மர தி ேன ழ கா ம ய வண கிய ப ரபா, “அ ேப! இேத ேபாதி மர தி கீ அம தா ெகௗதம சி தா த , தம ய சிய னா ஆ த சி தைனய ல , மன தி மய க ைதெய லா ேபா கி, அறிவ ேப ைமைய ெப றா . அ த த எ அைழ க ப டா . அத ய நிைனவாக இ த ேபாதி மர க னா தைலவண கிேறா .” “த ய சியா தன சி தைனய ல ேம, மன தி மய க கைள ேபா கி, அறிவ ெதள ைவ ெப றதி அைடயாள இ மர க . இ வத அைடயாள கைள வண க தா ேவ . இ வ த அைடயாள கைள வண வ , ய சிைய ஆ ம ெவ றிைய வண வதா .” இ வ தைலைம ப த மர சித ட ெச றா க . அ ெபா அவ ! ற திேல ஒ மகிழ மர த ய ேல உ கா தி தா . அத மல க நா ற ந மண ைத வசி ெகா தன. ப ரபா, ெபௗ த ைற ப ப சா க (கா கள இர க . இர ைகக , ெந றி இவ ைற தைரய ம ைவ ) நம கார ெச தா . அ வேகா நி றப ேய ைக ப வண கினா . இ வ அ மிய ேல வ க ப த ேதா ஆசன தி ம அம தா க . அ வேகா , ப சிேர ட ட ஏேதா ேபச வ தி கிறா எ க திய சீட க , அ கி அக றன . ச ப ரதாய ம யாைத ேப ப , இ வ ைடேய த வ த க ஆர பமாய . “ப ராமண மார! ெபௗத மத (ஞான க மத , ெபௗத -ஞான ) த வ ைத ட ஒ தைள -

அதாவ பா ைவைய ஒேர வழிய வ எ ெசா கிற .” “சிேர டேர! அ ப யானா ெபௗ த மத தி த வ தி இடேம இ ைலயா?” “இட ஏ இ ைல! ெபௗ த மதேம த வ மயமான தா . ஆனா , த ெப மா , ஆ ைற கட பத ெத ப ைத ேபா அைத உபேயாகி க ேவ ேம தவ ர, தைல ம கி ைவ ெகா அைலய டாெத ெதள வா கிய கிறா .” “எ ன ெசா ன க ? ெத ப ைத ேபாலவா?” “ஆ , படகி லா இட தி நதிைய கட பத ம க ெத ப ைத க , அைத ெகா அ கைர ேச கிறா க . ஆனா அ கைர ேச த த க உதவ ெச த எ பத காக அ த ெத ப க ைடகைள தைல ம கி ெச வதி ைல.” “தா உபேதச ெச மத ைத ப றிேய இ வத ெசா ல ஒ வ ைத ய இ மானா , அவ உ தியாக ச திய ைத த ச திைய ெத ேத இ பா . சிேர டேர! த த வ ைத ப றி நா ச யாக ெகா வத ய வ ஷய கைள ெத வ க .” “ தலாவ அநா ம வாத ைதேய எ ெகா ேவா ழ தா ! ப ராமண க , ஆ மா நி தியமான அழிவ ற எ க கிறா க . தேரா, உலக தி உ ற அழிவ ற நி திய வ எ இ பதாக ஒ ெகா ளவ ைல. உலக தி ெபா க யா கண தி கண மாறி ெகா ேட இ கி றன. ேதா றிய அழி எ ேற கிறா . அதனா தா அவ த வ ைத ‘அநா ம வாத ’ எ ெசா கிறா .” “எ ைன ெபா தவைர இ ஒ ேற ேபா சிேர டேர! த உபேதச தி ேக ெத ப க ைட உதாரண ைத ெகா தவ , அநா ம வாத ைத

ப ரகடன ப தியவ மான த ெப மாைன அ வேகா தைல ன வண கிறா . அ வேகா எைத ேத ெகா தாேனா அ அவ கிைட வ ட . எ மனதிேல எ ண அைலக ெப ெக கி றன. அவ றி ஒ ெபய ெகா ச தி என கி ைல. த ெப மான உபேதச கைள, ம க ச யாக ஏ ெகா தா , இ உலக ேவ வ தமாக இ தி .” “ச யாக ெசா னா ழ தா .” எ க கிேர க நா ேல ெப ய ெப ய த வ ஞான க ேதா றிய கிறா க . அவ கள ேல ப தேகா , ெஹரா லி ேடா இ வ த ெப மான சமகால தவ க . சா ர , ெடாமா ர ேடா, ப ளா ேடா, அ டா நா வ அவ சிறி ப தியவ க . இ த கிேர க த வ ஆசி ய க மிக சிற த வ ஷய கைள ப றி க பரமாக சி தி கிறா க . ஆனா ெஹரா லி ேடாைவ தவ ர ம றவ க எ லா நி திய வ ைத கட , அ பா ெச ல யவ ைல. நிக கால திேல அவ க அள மறிய ேமாக இ த . அத காரணமாக அவ க எதி கால ைத , நிக கால ேதா ப ைண ேத ைவ க வ ப னா க . ெஹரா லி ேடா, தைர ேபாலேவ உலக இர வ னா க ட மா றமி றி ஒேர மாதி இ பதி ைல எ ஒ ெகா கிறா . ஆனா அதி ஒ ய நல மைற தி கிற .” “த வ சி தைனய ேல தன மன த யநலமா?” “வய எ லா இ கிற ழ தா ! அ த கால தி எ க ஏெத நகர திேல ம களா சி இ த . அதாவ , அரச இ லாத அரசா க இ த . தலி ெஹரா லிேடாவ ப தாைர ேபா ற ெப ய ெப ய பைட தைலவ கேள, ம க ஆ சிய

திரதார களா இ தன . ப னா வ யாபா க ஆ சி கய ைற த க ைகய எ ெகா டா க . இைத பா த ெஹரா லி ேடா வ தமைட தா . ஆகேவ, மா ற ைத வ ப னா . ஆனா ேனா கி ெச வத க ல, ப ேன தி ப ெச வத .” “நம மா ற ேவ , ஆனா அ ேனா கி ெச வத காக இ க ேவ ; ப ேனா கி அ ல. கட த கால ப ண தி சமான எ நா க கிேற .” “ச யாக ெசா னா ழ தா ! த ெப மா மா ற ைத வ ப னா , ஒ சிற த உலக ைத ஏ ப வத காக. அ த எதி கால ந உலக தி ஒ மாதி யாகேவ, த ச க ைத ேதா வ தா .” “சாதி சமய ேவ ைம இ லாத உலக ; உய தா இ லாத உலக .” “ஆ , அ பவ பத அ எ லா சம உ ைம இ . அேதேபா ேவைல ெச வத சம உ ைம உ . எ க மகாத வ த மேசன ெவள ேய ெப கி ெகா பைத ந பா தி பா .” “ஓ! அ த க தவரா?” “ஆ , அவ எ க எ லா தைலவ . தின ேதா அவ நா க ப சா க வண க ெச கிேறா . ேகாசல நா ப ச க க யாவ றி அவேர தைலவ .” “அவ பைறய ல தி ப ற தவ எ ேக வ ப ேடேன!” “ப ச க ல ைத கவன பதி ைல ழ தா ! அ த திைய தா கவன கிற . அவ தம த திய னா , க வ ெப கினா ேம எ க தைலவராக இ கிறா . நா க அவைர த ைதயாக நிைன கிேறா . அவ ைடய ப ைச பா திர தி ஒ கவள கிைட தா

ச ேய, அவ ேதாழ க பகி ெகா காம சா ப டமா டா . இ தா த ெப மா ைடய உபேதச . உ வத ணக , ம ணா ெச ய ப ட ப ைச பா திர , ஊசி, த ண பா திர , சவர க தி. இ க ைச இைவ தவ ர ம ற எ லா ெசா ச க தி ேக ெசா த . இ த வ , ேதா ட , க தலிய யா ச க தி ெசா கேள. எ க மட கள சிலவ றி நில ட இ கிற . அ ச க தி ெசா ேத. ச க தன மன த ைடய வ வர ெத ெகா ட ப றேக அவைன ப ஆ கிற . ஆனா ஒ மன த ச க தி ைழ வ டா , ப வாகி வ டா , அ ற அவ எ லா சமமானவேன.” “இ த மாதி ஒ ச க அகில உலக தி ஏ பட தா ?” “அ எ ப ஏ ப ழ தா ! அரச க , ெச வ த க ம றவ கைள த க சமமாக ஆக வ வா களா? ஓ அ ைமைய ப க ஒ சமய த க ச க தி ேச ெகா வ டா க . ச க தி வ திகள ப , அ த அ ைம ச க தி ைழ த உடேனேய, அ ைம த ைமய லி வ தைல அைட வ டா . எ லா சமமாக க த ப டா . ஆனா அ த அ ைமய எஜமான கிள சி ெச ய ஆர ப வ டா . ம ற அ ைம - எஜமான க அவேரா ேச ெகா வ டன . அரச அவ க க சிைய ஆத தா . ஏெனன அவ ஆய ர கண கான அ ைமக எஜமான அ லவா? இ த நிைலய த எ ன ெச ய ? எதி கால தி அ ைமகைள ச க தி ேச ெகா ள மா ேடா எ உ தி ெகா பைத தவ ர ேவ வழிய ைல. எ க ச க ெகா தள ெப கடலி ந வ ஒ சிறிய த . ஆகேவ, உலக தி ஏ ைம

அ ைம தன ச க ெசா ல யா

நிைல தி பா கா ேபா .”

, வைர இ

எ க எ

8 அ ெபௗ ணமி. மாைலய ேல வ ட த ேபா ற ச திர ேதா றிவ டா . ேம வான திேல மைற ெகா யன ெச நிற கதி க ேத மைறய மைறய, ச திரன ெவ ணற கதி க வானெம பரவ ெகா தன. ப ரபாவ வ ேம மா ய ேல ப ரபா அ வேகாஷு அம ெகா தா க . இ ெபா ெத லா த ேநர தி ெப ப திைய அ வேகா ப ரபாவ வ ேலேய கழி ப வழ க . நில ெவ ள ைத பா ெகா த ப ரபா, “காதலா! எ ைன சர ஆ றி அைலக ப கி றன. த ைறயாக உ கைள எ ைன ஒ றாக ேச ெதா ட அ த அைலக , காத கய றா ந மி வைர ேச ப ைண த அ த அைலக எ ைன இ ேபா அைழ ப ேபா ேதா கிற . இ இர வ ட க கழி வ டன. ஆய , அ இ ெபா தா நிக த ேபா என ேதா கிற . நா எ தைன நிலெவாள நிைற த இர கைள சர ஆ ற கைரய கழி தி கிேறா . அ த ேநர க எ வளேவா இன ைமயானைவ. இ ம ப அேத இன ய நில . அ ேப! ற ப க , சர வ கைர ெச ேவா . இ வ கிள ப னா க . ஆ , நகர திலி ச ெதாைலவ ேல இ த . நிலெவாள ய ேல ஒள ெவ ைள மண ம , அவ க ந ட ெதாைல நட ெச றா க . ப ரபா தன மிதிய ைய ைகய ேல எ ெகா டா . பாத கள ேல மிதிப அ த ெம லிய மணலி

ெதா உண அவ கமாக இ த . அவ அ வேகாஷி இ ைப த ன ைககள னா வைள ெகா , “அ ேப! இ த சர வ ெம லிய மணலி ெதா -உண எ வள இதமானதாக இ கிற ?” “ஆ ; பாத கள ேல இ ப ச ைத ஏ ப கிற .” “அ ய சர ! உ கைள நிைன தா மகி சி , மய ச ஏ ப கிற .” “நாேன பல ைற நிைன ேத அ ேப! நா இ கி எ காவ ஓ வ ேவா . நம காதைல பா ெபாறாைம ெகா பவ க இ லாத ேதச தி ெச வ ேவா . ந க ெகா க, நா கவ ைத ெச இ வ அைத வைணய ேல ம , இைச பா மகி ேவா . இ த ெம ைமயான மண பர ப ேல, இ ப நில ெபாழி இரவ ேல, என வைணைய ெகா வர யவ ைல. ஏென றா , ம க வ வ வா க . அவ கள பல ைடய க கள ேல ெபாறாைம ெபா கி வழி !” “அ ேப! தவறாக க தி ெகா ளாேத. நா அ க நிைன ப . நா இ லாமலி தா ...?” அ வேகா அவைள தன ேதா கள ேல இ க த வ ெகா , “இ ைல அ ேப! ஒ நா மி ைல. நா இ வ இ ப ேய நிர தரமா இ ேபா .” “எ அ ேப! நா ெசா வதி க ேவ . உலக தி எ தைனேயா நிக சிக நட கி றன. இ ெபா ந க இ லாம நா ம தன யாக இ நிைலைம ஏ ப கிற எ ைவ ெகா ேவா . அ ப ஏ படலாம லவா?” “ஏ படலா .”

“இ ேபா ந க மாதி கவ ைலேய, ேகா ! ஆ , ந க இ லாவ யர பாைற எ தைலய தாேன வ . அதனா தாேன?” “ந எ ன ட மிக க ைமயாக நட ெகா கிறா ப ரபா.” ப ரபா அவ ைடய இத கள ேல தமி அவைன த வ ெகா டா . அ த மகி சிய ேல திைள தி தஅ வேகாைஷ ேநா கி, -“வா ைக பல ப திகைள ைடய . எ ெபா ெபௗ ணமியாகேவ இ பதி ைல. அமாவாைச வர தா ெச . ஆகேவ, நா ஒ வைர ப ஒ வ வாழ ேந தா , எ ன ெச ய ேவ எ பைத ப றி தா ெசா ல ெதாட கிேன . உ கைள ப நா வாழ ேந தா எ ன ெச ேவ ெத மா?” அ வேகா தைலைய ெதா க ேபா ெகா ெப வ டவனா “ெசா ” எ றா . “நா எ உய ைர மா ெகா வ டமா ேட . த ெகாைல, டா தனமான க ைணய ற ெசய எ , பகவா த றிய கிறா . இ ேபா நா வைண வாசி பதி திறைம ெப வ ேட எ ப உ க ெத ம லவா?” “ஆ , ந ந பய சி ெப வ டா . இ ெபா ெத லா உ ைகய வைணைய ெகா வ நா கவைலய லாம பா கிேற !” “அ த சமய தி நிர தரமி லாத அ வேகாஷி உட எ ன டமி பறி ெகா ள ப வ . ஆனா , அமர அ வேகா க கா தர க பரவ நி மகா கவ ஞ அ வேகாைஷ நா வண கி ெகா ேப . எ ைடய வைணய ேல உ கள கவ ைதகைள

ம அகில ஜ தப தி (பாரத தி ) ம ம ல, அத க பா உ ள ெவள நா கள உ கள கைழ பர ப ெகா ேப . என உய ளவைர நம வா ைக ப ரவாக ம ெறா ப ரேதச திேல ம ப ஒ றாக ேச ஒ கிைண வைர, உ கள கீ த கைள பா ெகா ேட இ ேப . எ ைன ப வாழ ேந தா ந க எ ன ெச வ க காதலா?” இ த ெசா கைள ேக , அ வேகாஷி இதய ஆழ திலி எ த ப அைல, அவன உடைல ந க ெச த . இைத ப ரபா உண தா . அ வேகா ேபச ய றா . ஆனா ெதா ைட உல வ ட . க க நைர ெகா ட நிைன தன. சில நிமிட க ேபாரா ய பற ெம லிய ரலி , “அ த ேநர மிக ெகா ைம நிைற ததா இ ப ரபா! ஆனா நா த ெகாைல ெச ெகா ள மா ேட . உ ைடய காத கிற வழிய ேல, கவ ைதக ெச ேவ . அவ ைற பா ெகா ேப . வா வ கைடசி நிமிட வைர, உ ைடய அ வேகாைஷ சிர சீவ யாக இ க ெச ேவ .” “சர வ ந ெப க உற க ெதாட கி வ ட . ேநரமாகிற . ற ப க . வ ெச ேவா .”

9 ேவன கால . தா வ ணா சி ேநாய ப தி தா . அ வேகா இர பக தா அ கிேலேய இ தா . ப ரபா ட பக ெபா வைத அவ டேனேய கழி தா . ம வ தினா பல ஒ ஏ படவ ைல. வ ணா சிய நிைலைம நா நா ேமாசமாகி ெகா ேட வ த . இ ம ப ெபௗ ணமி. பா ேபா ற ெவ ணல எ

பரவ ய த . நிலாெவாள ய ேல, த ைன ேம மா எ ெச ப வ ணா சி ேக ெகா டா . அவ ைடய க ைல ேம தள திேல ெகா ேபா ேச தா க . அ த நிலெவாள ய ேல, தாய எ ேபா ற உ வ ைத பா த அ வேகாஷி இதய , ேவ ப ட ேபா எ த . தா ெம வாக ேபசினா . ஆய வா ைதக ெதள வாக இ தன. “இ த நில எ வள அழகாக இ கிற ! ப ரபா எ ேக மகேன?” “அ த சமய தி அ வேகாஷி கா கள ேல, ‘எ ைன சர வ அைலக அைழ கி றன’ எ ற ப ரபாவ ெசா க எதிெராலி தன. அவ தி றா . “அவ த ைத வ ெச வ டா . மாைலவைர இ தாேன அ மா இ தா .” “ப ரபா! எ மகேள! ந ல மகேன! அவைள எ ெபா மற வ டாேத.” அவ ெசா கைள றி கவ டவ ைல, அத இ ம வ வ ட . உடலிேல சிறி ந க ஏ ப ட . உய உடைல வ ப வ ட . அவ ைடய மகன இதய ெவ வ ேபா இ த . இரெவ லா அ ெகா ேட இ தா . ம நா தாய இ தி சட கெள லா ெபற ந பகலாகி வ ட . அத ப ப ரபாைவ ேத ெகா த தமி திர வ ெச றா அ வேகா . ப ரபா அ வேகாஷுட இ பதாக அவ ைடய தா த ைதய நிைன ெகா தன . இர வ த அ ேய அ வேகாைஷ சிதிலமைடய ெச வ ட . அைத ெதாட இ ெபா வ ழ ேபா அ ! அவ ைடய ப ைகயைறைய ெச பா தா . அ எ லா ெபா க ஒ காக ைவ க ப தன. க லி ம வ தி த

ெவ ைள வ ந காம இ த . அைத எ வ பா தா . அ அவ த ைடய பட ைத பா தா . ஒ சிற த கிேர க ஓவ யைன ெகா ப ரபா தன காக எ த ெச த . தன வ ப இ லாவ டா ட அவ ைடய ஆைசைய நிைறேவ வத காக அ த ஓவ ய கைலஞன னா அ வேகா பல மண ேநர உ கா இ தி கிறா . அ த பட தி ம ஒ வா ய ைல மாைல இ த . பட ேதா ப ரபாவ திைர இட ப ட ஒ ஓைல இ த . அ வேகா அைத எ தா . ேபா ட லி ம ஒ ட ப த திைரய க ம இ காயவ ைல. திைர உைட வ டாம அ த ைல க த க ம ைண அ ப ேய எ ைவ ெகா , ஓைலைய ப ப தா . “காதலா! ப ரபா உ கள ட வ ைட ெப ெகா கிேற . எ ைன சர வ அைலக அைழ கி றன. நா ேபாகிேற . ந க என காத ப சாக ஒ வா ெகா தி கிற க . அைத மற வ ட மா கேள? ப ரபா த அழிவ ற இளைமைய - எ மாறாத அழைக, உ கள ட வ ெச கிறா . உ ைடய க க , தைல நைர த, ப க ேபான, இ ன ய ப ரபாைவ பா நிைலைம ஏ படா . என காத , என அழிவ ற அழ , மாறா இளைம உ கவ ைத வ ைளநிலமா இ . அைத ந க அல சிய ப தி வ டாத க ந ப ப ப ர சைன காகேவா அ ல உ க தா த ைதய கள வ த தி அ சிேயா நா த ெகாைல ெச ெகா வதாக ந க தவறாக க தி வ டாத க ! உ க ைடய கவ ைத ஒ வ ைளநில ேதா வ க, உ க கவ ைத திற எ இளைம ட வ ள க, எ ைடய

அழிவ ற அழ - மாறா இளைம ேதைவ எ க திேன . அத காகேவ அ த மாறா இளைமைய உ கள ட வ ெச கிேற , காதலா! ப ரபாவ கைடசி ஆலி கன ைத , கைடசி த ைத ஏ ெகா க .” இ த க த ைத ப க வ டாதப க ண பல ைற க கைள மைற த . அ க க ணைர ைட ெகா ேட ஒ வா ப தா . த ஓைல ந வ கீ ேழ வ த . அவ அ ப ேய அய , க லிேல உ கா வ டா . அவ மன ெசயல நிைல வ ட . இதய தி ம தமைட வ ட . க சிைலேபா அைசவ இ தா . ந ட ேநர கா தி பா த பற ப ரபாவ தா த ைத அ ேக வ தா க . அ வேகாஷி நிைலைமைய பா த ேம அவ க ெப ய ச ேதக உ டாகிவ ட . கீ ேழ கிட த ஓைலைய எ ப தன . தா சலி சி வ தா . த தமி திரன க க தைடய ற நர வ யா வ டன. இைவ எைத உணராமேல, க சிைலயா இ தா அ வேகா . அவ நிைலைய பா , ேபசாமேலேய தி ப ெச றன தா த ைத . ெபா கழி த . இர வ த . அ ேபாய . ஆனா அ வேகா , க ண உ க சிைலயா அ ப ேய அைசவ இ தா . ம நா காைலய அவ ச ேற த ண ெப றி பைத க ட ப ரபாவ தா - “மன எ ப இ கிற மகேன!”எ ேக டா . “அ மா! இ ெபா எ லா ச யாகிவ ட . ப ரபா எ ன ட ஒ வ ெச ள ேவைலைய நா நிைறேவ ற ேவ .எ ைடய கடைமைய நா உணரவ ைல. ஆனா , அவ அறி தி தா . ஆகேவ என கடைமைய நிைன ெச றா . அவ உய ைர அழி ெகா ளவ ைல. என

தானமாக ெகா ெச றி கிறா . அ த உய தான ைத உய ரழிவாக மா றிவ ட மா ேட .” அ வேகா எ ற ப டா . அைத பா த தா , “எ ெச கிறா மகேன?” எ ேக டா . “ப சிேர ட த மர சிதைர ச தி க ேவ . ப சர ைவ ேபா பா கவ கிேற .” “ப த மர சித உன காக கீ ேழ கா ெகா கிறா . சர ைவ ேபா பா க நா வ கிேற .”- இைத ெசா ெபா தாய ர த த த . அ வேகா கீ ேழ ெச ப சிேர ட த மர சித , ெபௗ த ைற ப ப சா க வண க ெச தா . “ஆ சா யேர! எ ைன ச க திேல ேச ெகா க ”எ ேவ னா . “மகேன! உன யர சிறி தண ய .” “ யர தி ேவக திைன அறிேவ . ஆனா அத காரணமாக உ கைள ேவ டவ ைல. யர ைத தா கி ெகா வத ப ரபா எ ைன ஏ ெகனேவ தயா வ டா . நா ஒ அவசர படவ ைல.” “ஆய சில நா க ெபா க ேவ மகேன! ச க உ ைன இ வள சீ கிர ஏ ெகா ளா .” “ஆ சா யேர! கா ெகா கிேற . ஆனா , ச க தி சரண தி இ ெகா ேட.” “ தலி ந உ த ைதயா அ மதி ெபறேவ . தா த ைதய அ மதிய றி ச க யாைர ப வாக ஏ ெகா ளா .” “அ ப யானா , அ மதி ெப வ கிேற .” அ வேகா அ கி ற ப டா . அவ ைடய ெசா கள லி அவ மன ெதள ெப றி ப ந றாக ெத தா , தா சமாதான ஏ படவ ைல. அவ அவ டேனேய

கிள ப னா . சர ைவ அைட த இ வ , ஒ படைக ஏ பா ெச ெகா , கீ ேநா கி ந ட ர ெச ேத ன . ஒ கிைட கவ ைல. ம நா இ கீ ேழ ெச றன . ஆனா பலன ைல. அ வேகா வ ெச த த ைதய ட தா ப ஆவத அ மதி ேக டா . த ஒேர மகைன ப வா கி மட தி அ வத எ த த ைத அ மதி ெகா பா ! அவ எ வளேவா ம ெசா லி அ வேகா ேக கவ ைல. “தாைய ப ரபாைவ இழ த யர ைத தா க யாம நா ப வாக ேபாகவ பவ ைல த ைதேய! எ ைடய ர , ேப , ெசய இவ றிலி எ மன ெதள வாக இ கிற எ பைத ெத ெகா ப க . எ ைடய வா ைகய றி ேகாளாக எைத நா ேத ெத தி கிேறேனா அைத நிைறேவ வத இ ஒ தா வழி, த ைதேய! நா உய ேரா வாழ ேவ ெம ந க வ ப னா , ப ஆவத அ மதி ெகா க .” எ உ தியாக றிவ டா . “ந ல , நாைள மாைல வைர தவைண ெகா மகேன!” “ஒ நாள ல, ஒ வார கா தி கிேற .” ம நா மாைல, த ைத க ண வழிய, ந ரலிேல மக ப வாவத அ மதி ெகா தா . சாேகத நகர தி ச வா திவாத ச க , அ வேகாைஷ ப வா கிய . மகாத வ த மேசன , ப சிேர ட த மர சித ஆ சா ய களாக இ அவ உபேதச ெச தா க . அ ெபா ப சிேர ட த மர சித படகி பாடலி திர (பா னா) ேபாவதாக இ த . ப அ வேகாஷு அவ ட சாேகத ைதவ ெவள ேயறினா .

10

பாடலி ர தி அேசா ரா மட தி ப அ வேகா வ ப தா க ஆகிவ டன. அவ ெபௗ த த ம , ெபௗ த த வ இவ ேறா கிேர க த வ கைள மிக சிற த ைறய க ேத தா . மகத நா ெபௗ த ச க மகா வ வா கள ேல அ வேகா தைலசிற தவனாக க த ப டா . அ த சமய தி ேம கிலி ெவ றி ட கிழ ேக வ ெகா த ச ரவ தி கன க , த மத தி த த வ தி தைலைமய டமாக வ ள கிய பாடலி ர தி வ தா . ச ரவ தி கன க , ெபௗ த மத தி அதிகமான ஈ பா உ . தன கா தார நா ேல ெபௗ த மத ைத பர வத காக ஒ சிற த அறிஞைர அ ப ேவ ெம ச க தா ட ேக ெகா டேபா அவ க அ வேகாைஷ அ ப ைவ தன . கன க தைலநகரமான (ெபஷாவைர) அைட த அ வேகா சகர, -கிேர க, கிய, பாரசீக, - பாரத நா கலாசார க யா ஒ றாக கல ஒ ச கம தான தி வ தி பைத உண தா . இ ேபா ேவ பல கைலகைள நாக க கைள க வளர அவ வசதி கிைட த . கிேர க நாடக கைலைய பாரத மயமா வதிேல அவ ஏ ெகனேவ ெவ றி ெப றி கிறா . கிேர க த வ கைள அவ ந றாக க றறி த ப ற அவ றிேல உ ள சிற த அ ச கைளெய லா பாரத த வ ேதா இைண ஒ வழிைய கா னா . றி பாக, ெபள த த வாசி ய க கிேர க த வ திலி எ தா வழிைய திற வ டா . அவைன ப ப றி பாரத நா சி தைனயாள க பல , ைறைய ஏ ெகா ள ேவ ய க டாய ஏ ப ட . அவ க ைவேஷஷிக, நியாயவாசி ய க இ வழிய அதிக ேனறினா க . அ , சமநிைல, ெபா , த ைம, உ வ ஆகிய த வ அ ச கைள அவ க கிேர க த வ திலி எ தா கிறா க . ப ரபா, அ வேகாஷி இதய ைத வ ப திவ ெச றா . ஆகேவ, ப அ வேகாஷி த ைன ப றிய சி தைனேய கிைடயா . ப ரபாவ நிைனவ ேல, அவ ப ேவ காவ ய கைள நாடக கைள எ தினா . அவ றி பல மைற ெதாழி வ டன எ றா , இய ைக ேதவ அ வேகாஷி பைட ப ேல அதிக அ ைடயவளா இ தி கிறா . அதனா தா 1700 ஆ க பற அவ ைடய சிற த பைட பான ‘சா திர ப ரகரண ’ எ ற நாடக ைத ம திய ஆசியாவ ெப மண ப ரேதச (ேகாப ) தி ப த த . அவ ைடய ‘ த ச த ’, ‘ெசௗ த யான த ’ இர அமர காவ ய களா . அவ ப ரபாவ ெகா த வா ைக இ திவைர கா பா றினா . அவ ைடய காத அழியா இளைம அவ ைடய கவ ைதகள ேல அழைக பர ப ெகா தன. அவ ைடய பைட கள ெல லா , ‘சாேகத ைத ேச த ஆ ய வ ணா சிய மக அ வேகா எ திய ’ எ றி ப த ெபயேரா ட, தா பற த சாேகத தி , ெப ற தா வ ணா சி சிர சீவ த ைமைய உ டா கிவ டா . ◆ ◆ ◆

12 ப ணெயௗேதய கா ல

: கி.ப . 420 வா

கா-ப

தி 2.

எ ைடய வ திதா எ ப ப ட ? எ ைன ஒ ெபா ஓ இட தி நிைல தி க வ வதி ைல. அ ப ட ப ேபா அ மி அைல ெகா , கவைலய ேல கிய ப ெச வ ட . எ ைடய வா ைகய ேல இன ைமயான நா க வ தன. ஆனா அ கச பான நா கைளவ ட ைற தா . மைழ கால தி கைடசி நா கள ஓ இட தி மைழ ெபாழி ெபா ேத அத ச ர தி ெவய ெல ப ேபா இ ேதச தி மா ற க நிக தி கி றன. இ த மா ற ச கர ஏ ஓயா ழ ெகா கிற எ பைத ெகா ள யவ ைல. ேம ப தியான பா சால தி இ ட க இைற சி உணவாக ெகா ள ப கிற . ஆனா , ம திய ப ரேதச தி (ஐ கிய மாகாண , பகா ) ப இைற சி எ ற ெபயைர ெசா வேத பாவ . அ ேக ப பா கா , ப ராமண கள சிற த த மமாக க த ப கிற . இ த மத க திேல ெவய நிழ உ ளைத ேபா ற ேவ ைம இ க காரணெம ன? ஓ இட திேல த மமாக க த ப வ ம ேறா இட திேல ஏ அத மமாக க த ப கிற ? இ ைல, ஓ இட திேல மா ற தி வ வ ட . அ த இட சிறி கால கழி அைத ப ப . இதி த ம அத ம எ ஏ மி ைல.

நா அவ தி (மாளவ ) நா ஷி ரா ஆ ற கைரய உ ள ஒ கிராம தி ப ற ேத . எ ைடய ேனா க த கைள நாேடா க எ க தினா க எ றா அவ க ெசா தமாக நில ெசா த வ இ தன. அவ ைற அவ க ேதாள கி ெகா அைலய யா . எ ேனா கள ஆஜா பா வான ேதா ற நிற கிராம தி ம ற ம கள லி அவ கைள ப கா ய . கிராம தி ம ற மன த கைளவ ட அவ க அதிக ெவ ைம நிறமாக இ தா க . எ தா அ த கிராம திேலேய ஈ ைணய ற அழகி. அவ ைடய ெவ ைமயான க திேல, க ய த வ ப ெபா மிக அழகாக இ . எ க ேனா க த கைள ப ராமண க எ ெசா லி ெகா டா க . ஆனா , கிராம தி ம ற ம க யா இதைன ந பவ ைல எ ேற என ேதா றி . ச ேதக தி காரண இ த . கிராம தி ம ற ப ராமண க ம அ வைத மகாபாவ எ க தினா க . ஆனா எ க வ ேலா அ நா ேதா தயா ப க ப ட . கிராம தி உய ல ப கள ேல, ஆ க ெப க ேச நடனமா வைத ப றி ேக வ ப ட ட கிைடயா . ஆனா எ க வ ேலா எ க ல ைத ேச த ஏ ப தா தின ேதா மாைலய ேல ஆ க ெப க மாக ஒ றாக ேச ேத நடனமா வா க . ழ ைத ப வ தி எ க வ நட பைத ேபாலேவ எ லா வ நட பதாக நா நிைன ெகா ேத . ெகா ச ெப யவனாகி கிராம தி ம ற ழ ைதகேளா வ ைளயாட ெதாட கிய அவ க ேகலி ேப ைச உண ெகா ள ய நிைலைம ஏ ப டெபா அவ க எ கைள ேவ ைமயாக க கிறா கெள , நா க

ற ந வ ேநாதமான மன த கெள நிைன கிறா க எ ெகா ேட . கிராம ம க எ கைள உய ல தவ க எ ஒ ெகா டா , நா க ப ராமண க எ பதி ச ேதகேம ெகா டா க . எ க ைடய கிராம ஒ ெப ய கிராம . அதி கைடக வ யாபா களான ‘பன யா’ கள வ க இ தன. அ சில நாக ப க இ தன. ம க அவ கைள ‘பன யா க ’ எ ேற அைழ தா க . ஆனா அவ கேளா எ கைள ேபாலேவ தா க ப ராமண க எ ேற ெசா லி ெகா டா க . அேநக நாக ல ெப க எ க ப திேல வா ைக ப கிறா க . எ கைள ப ராமண கள ல எ கிராம ம க ெசா வத இ ட ஒ காரண . ப ராமண கள உண , நியம , ெகா வ ைன, ெகா ப ைன தலிய ஒ கைள அல சிய ெச நா க எ ப ப ராமண களாக இ க எ ப அவ க க . எ ேனா வ ைளயா சி வ க ேகாபமைட ெபா எ ைன ‘ தி ய ’ எ ெசா லி ேகலி ெச வா க . இைத ப றி எ தாய ட நா அ க ேக ேப . அவ அைத த கழி வ வா . நா இ ெகா ச ெப யவனாகிவ ேட . ப வயதி . கிராம தி ஒ வ ைடய பாடசாைலய ப ெகா ேத . எ ேதாழ களான மாணவ கள எ ைன இர நாக ல சி வ கைள தவ ர, ம ற எ லா ப ராமண க . ம க ெசா கிறப த ப ராமண க . எ க வைர ேபாலி ப ராமண க எ அவ க அைழ பா க . ஜிய மாணவ கள ேல நா மி த அறி ைம ைடயவ . அதனா , அவ எ ன ட தி

அதிக அ ைடயவராக இ தா . எ ேனா கள பாவ என இ த . ம றவ க ெசா வைத ெபா ெகா ேபாகாம எத ெக தா ச ைட நி ேப . எ ேதாழ மாணவ கள ேல ஒ வ , ஒ நா ‘ தி ய பய ப ராமண ஆகிவ டா ’ எ எ ைன ேகலி ெச தா . எ சிறிய த ைதயா ைம ன மக எ ேனா ேச ேபசேவ, அவைன ‘கிேர க பய ப ராமணனாக பா கிறா ’ எ தி கா னா . இ த ேகலிைய எ னா தா க யவ ைல. ழ ைத ப வ தி இ த மாதி ேகலிைய நா ேக கிேற . அ ெபா ெத லா அைவ இ வள ர மனதிேல ைத ததி ைல. பாடசாைலய எ க வைர எதி ப ப ராமண மாணவ க , நா மாணவ க இ தா க . அவ கள யா ைடய நிற எ கைள ேபா ெவ ைமயாக இ ைல. யா எ களள வள தவ க இ ைல. அ ப ய ட அவ க எ கைள ைறயாக மதி கிறா க . அ பாடசாைலய லி வ வ தேபா எ க கவைலயா வா ய த . அைத பா த எ தா , என க ன கள ேல தமி , “மகேன! ஏ உ க இ வா டமைட தி கிற ?” எ ேக டா . நா த கழி வட ய ேற . ஆனா அவ மிக வ திய ப ற , “அ மா! ந ைடய ப ைத ப றி ஏேதா வ ஷய இ கிற . கிராம தி ம ற ம க ந ைம ப ராமண க எ ஒ ெகா ள ம கிறா க !” எ ேற . “நா ெவள நா லி வ த ப ராமண க மகேன! அதனா தா அவ க அ ப நிைன கிறா க .”

“ப ராமண க ம ம ல அ மா! ப ராமண அ லாதா ட, ந ைம ப ராமண க எ ஒ ெகா ள ம கிறா க !” “அவ க இ த ப ராமண கள ேப ைச ேக ெகா தா .” “நா ேவ வ க ெச வதி ைல. ப ராமண க ேராகித ெச கிறா க . ப ராமண ேபாஜன தி ெச கிறா க . நா அவ ைறெய லா ெச வதி ைல. ேம ப ராமண க த க ப திய ேலேய உ கா சா ப ட ந ைம அ மதி பதி ைல. இவ ெக லா காரணெம ன? அ மா! உன ேகதாவ ெத மானா ெசா ேல .” எ ைன சமாதான ப த ய ற தாயா ஏேதேதா ெசா னா . அைவ எ எ ைன தி தி ப தவ ைல. நா இ த நிைன கள ேல உழ கவைல ப ெகா ேபா என ேதாழ மாணவ களாகிய நாக க எ ன ட தி அதிக அ தாப கா னா க . தா க ப டவ க ஒ வ ெகா வ அ தாப கா ெகா வ இய ைக தாேன!

2 கால ஓ . என பதி வய ஆகிவ ட . என ப ள ப நிைலைய அைட வ ட . எ கள ேவதமான ேவத , ஏதேர ப ராமண , இல கண , நி த இவ ேறா இ சில காவ ய கைள ேச ப ேத . ஜிய அ அதிக ெகா ேட ேபாய . அவ மக வ யா, எ ைனவ ட நா வய இைளயவ . அவ அ வ ேபா நா பாட ெசா லி ெகா ப . ேதவ அவ மனவ எ னட நட ெகா வ த ைத பா அவ என ம யாைத ெச வா . எ ைன ‘ ப ணஅ ணா ’ எ தா அைழ பா . ேதவ

ப தின , எ ெபா எ ைன ைறவா நட தியேத இ ைல. ேதவ மைனவ எ ன ட ஒ தாைய ேபாலேவ நட ெகா டா . இ த சமய தி ஒ நா , என ேதாழ மாணவ ஒ வ எ ைன ‘ தி ய ’ எ ெசா லி ேகலி ெச தா . இ ெபா ெத லா நா ம ற மாணவ கள டமி ஒ கிேய இ வ கிேற . அ ப ய அவ காரணமி றிேய எ ைன வ கி தா . நா ப ப ேல மிக ைகயா இ பைத பா ஏ ப ட ெபாறாைமைய தவ ர ேவ எ ன காரண இ க ? நா இ ெபா ெத லா எள தி உண சிவச ப வ வதி ைல. இ த மாதி த ேப கைள ேக , எ மன ேகாப அைடவெத னேவா உ ைமதா . ஆனா எ ைன நா அட கி ெகா ள பழகி ெகா வ ேட . எ பா டனா வய எ ப ேம இ . எ தைனேயா ேதச கைள ப றி , ேபா , கலக தலியைவ ப றி , நா அவ ட அதிக ேக கிேற . அவ தா த சேகாதர கேளா த தலாக இ த கிராம தி வ தவ எ ப என ெத . இ எ ப யாவ அவ ட எ க ல ைத ப றி வ வர ைத ெத ெகா வ ட ேவ எ நி சய ெச ெகா ேட . கிராம தி கிழ எ ைலய எ க ஒ மா ேதா இ த . இ வ ட நிைறய மா கா க கா தி தன. அைவ ப பத இ ச கால இ கிற எ றா காவ காக அ ைம ேசானா இ ெபா ேத அ ைச ேபா வ டா . எ பா டனா இ த கிராம தி வ த திதி , ஒ ெத ேதச வ யாபா ய டமி இ த அ ைம ேசானாைவ நா ப ெவ ள கா க வா கினாரா . அ ெபா ெத லா அ ைமகைள வ பத ெத கிலி அ க வ யாபா க

வ வ டா . அ ெபா வதியா இ த ேசானா, அழகா இ தி க ேவ . இ லாவ , அ ைம ெப க இ வள அதிக வ ைல கிைடயா . க கிழவ ேசானாவ ேதா இ ெபா கி, அவ கெம லா ேகா க வ த நைர ேபா வ ட . ஆய எ பா டனாைர அவ எ ெபா ேகலி ெச ெகா ேட இ பா . அதி அவ க இ வ தன ேய இ ேநர கள எ ள மிக அதிக . அவ கைள ப றி ம க எ ென னேவா ெசா லி ெகா கிறா க . மைனவ ைய இழ த ஆேரா கிய ள ஒ தியவைர ப றி, இ ப ெய லா ச ேதக ப வ இய ைகேய. தின ேதா எ பா டனா மாைலய மா ேதா ப ெச வ வழ க . ஒ நா மாைல, நா அவ ட கிள ப ேன . திசாலியான த ேபரன ட தா தாவ மி த அ . ேபசி ெகா ேட ேபா ெபா , ெம வாக ப ர சைனைய கிள ப ேன . “தா தா! ந ைடய ல ைத ப றிய உ ைமயான வ ஷய கைள ெத ெகா ள ஆைச ப கிேற . ம க ந ைம ப ராமண க எ ஒ ெகா ளாம , ‘ தி ய ’ எ ெசா லி ேகலி ெச கிறா க . தாயா ட இைத ப றி பல ைற ேக ேட . அவ ச யாக பதி ெசா லாம த கழி வ டா .” “இைத ெத ெகா ள ேவ ய அவசிய எ ன ழ தா ?” “அவசிய இ கிற தா தா! உ ைமைய நா ச யானப ெத ெகா டா தா , நம ல ைத ப றி ைற ெசா பவ க ச யானப பதி ெகா க . நா ப ராமண கள க வ ைய ேபாதிய அள க ேத வ ேட . நம ல தி ெகௗரவ ைத

கா பா ற ய அள , என அறி திறைம இ கிற .” “அ த ந ப ைக என ழ தா ! உ தா பாவ ! அவ ேக நம ல ைத ப றிய வ வர ெத யா . நம ேனா க எ ப ேயா இ த நாக கேளா ெகா வ ைன, ெகா ப ைனகைள ஏ ப தி ெகா வ டா க . இ ெபா ந ைடய ச ப த ெப பா அவ கேளாேடேய இ கிற . உ ைடய தைல ைறைய எ ெகா டா , அதி ெயௗேதய இர த ைதவ ட நாக இர தேம அதிக எ ெசா ல ேவ . ஆகேவ அவ திய , லா ( ஜரா தி ) அதிக எ ண ைகய ேல இ இ த நாக கேளா தா , நம வா தா ப ன கிட கி றன.” “ெயௗேதய ” எ றா எ ன தா தா?” “அ தா நம ல தி ெபய . இ த ெபயைர ெகா தா , ந ைம ‘ தி ய ’ எ இ த ம க ெசா கிறா க .” “ெயௗேதய க ப ராமண களா தா தா?” “இ த ப ராமண கைளவ ட அதிகமான த ஆ ய க .” “அ ப யானா ப ராமண க இ ைலயா?” “இ த ேக வ ‘ஆ ’ அ ல ‘இ ைல’ எ ஒேர வா ைதய பதி ெசா லிவ ட யா . ெயௗேதய க ப றிய வ வர கைள உன ெசா கிேற . ஷ ர தி (ச லஜி ) ய ைன ந வ ேல இமாலய திலி பாைலவன ப ரேதச வைர பரவ கிட த ப ரேதச திேல, ெயௗேதய க வா தா க . அ த மி , அவ கேள எஜமான க . ஆ , ஒ ெவா ெயௗேதய .” “ஒ ெவா ெயௗேதய மா!” “அவ கள யா அரச க இ ைல. அவ க ைடய ஆ சி , ம க ஆ சி எ ெபய .

ம க ம ற அ ல ப சாய , நா எ லா கா ய கைள நட திவ த . அவ க ஒ தன மன த ைடய அதாவ , அரச ைடய ஆ சிைய ெவ தா க .” “அ ப ஓ ஆ சி இ ததாக நா ேக வ படேவ இ ைலேய தா தா!” “ஆனா அ வ த ஆ சி இ த உ ைமதா ழ தா ! எ ன ட ெயௗேதய ம க ஆ சிய ெவ ள கா க இ கி றன. எ த ைதயா , ேதச ைதவ ஓ வ ெபா ெகா வ த கா கள எ ப கிைட தைவ.” “அ ப யானா , ந க ெயௗேதய கள ேதச தி ப ற கவ ைலயா தா தா?” “நா அ தா ப ற ேத . ஆனா நா ப வய சி வனாய தேபா , எ தா , த ைதய ேதச ைதவ ஓட ேவ வ த . என இர தைமய மா க இ தா க . அவ கள வ ச தினைர தா இ ெபா ந இ ேக பா கிறா .” “ேதச ைத வ ஓடேவ ய நிைலைம ஏ ஏ ப ட தா தா?” “ஆதிகால த , ெயௗேதய க த க ெசா த ேதச திேல த திரமாக வா வ தா க . பாரத நா ேல ேதா றிய ெப ய ெப ய க ெப ற அரச க , ெமௗ ய, கிேர க, சகர ச ரவ திக யாவ , எ க ம க ஆ சிய டமி ஒ சி ெதாைகைய க பமாக ெப ெகா டைத தவ ர, எ க நா ஆ சிய ேல தைலய , எ வத ெதா ைல வ ைளவ கவ ைல. ஆனா இ த த வ ச - த ைன வ ரமாதி ய எ அைழ ெகா , உ ஜய ன ய ேல பாதி நா ஆ சி நட வாேன இ த ச திர த , இவ ைடய த வ ச - ச ரவ தி பதவ ைய அைட த ெயௗேதய கள ம களா சிைய

ஒழி வ ட . ெவ றி ெப ற ச ரவ தி சிறி காண ைக ெச த, ெயௗேதய க தயாரா இ தன . ஆனா , த அத ஒ ெகா ளவ ைல. ம ற ப ரேதச கள எ க ஆ சி நட பைத ேபாலேவ இ த ப ரேதச தி நட பத காக ஒ உப கைன(கவ ன ) சில மார மா ய (கமிஷன )கைள நியமி ேபா எ றிவ டா . எ க ம க தைலவ க , அவ எ வளேவா எ ெசா னா க . ஆதிகால ெதா , ம களா சிைய தவ ர, ேவ எ த ஆ சி ெயௗேதய க பழ க படவ ைலெய எ கா னா க . ஆனா , ெவ றி ெவறிய ேல கி கிட அரச அைத ஏ ஒ ெகா ள ேபாகிறா ? வ ேவ வழிய றி த க ல ெத வ ைத வண கி, க திைய ைகய எ தா க ெயௗேதய க . பல ைற அவ க த பைடைய ப ேன த ள னா க . த கைள வ ட இர அ ல மட ெப ய பைடயா இ ப , ெயௗேதய க ேபாரா ெவ றி ெப றி க . ஆனா ெலௗஹி ய (ப ர ம ரா)வ லி பாைலவன ப ரேதச வைர பரவ கிட சா ரா ய தி ெப ய பைடைய எதி நி எ தைன கால தி த கைள கா பா றி ெகா ள . ஏராளமான ம க அழி ேதா வ தா ெயௗேதய க கிைட த . த க எ க நகர கைள நாசமா கின . ஆ கைள ெப கைள ெகா வ தன . பதா கால வ ட ேபாரா ட தி பற , ெயௗேதய க த க ேதச ைதவ ஓடேந த . அவ க ைடய ம களா சி ெகா ல படாம வாழ அ மதி க ப தா அவ க எ வள அதிகமான க ப க ய பா க .” “அ த ம களா சி எ ப இ தா தா?”

“அதி ஒ ெவா ெயௗேதய தைல நிமி நட பா . யா ன ைலய தைலவண கி ெக சி ேக ப எ ப அவ ெத யேவ ெத யா . ேபா அவ ஓ வ ைளயா . இதனா தா அ த ல தி ேக ெயௗேதய எ ற ெபய ஏ ப ட .” “ந ைம ேபா இ அேநக ெயௗேதய க இ பா கள லவா தா தா?” “இ கலா ழ தா ! ஆனா , ைற கா றினா அ ள எறிய ப ட உல த ச கைள ேபா அவ க நாலா ப க , சிதறி கிட கிறா க . ந ைம ேபாலேவ அவ க , நாக வ ச திேலா அ ல ேவ ஏதாவ வ ச கள ேலா கல , த க தன வ ைத இழ வ பா க .” “ந ைம ப ராமண க எ ஏ ெசா லி ெகா ள ேவ தா தா?” “அ ஒ பைழய கைத, ழ தா ! ஒ கால தி எ லா ப ரேதச கள ம க ஆ சிதா இ வ த . அரச கேள இ ைல. அ த கால தி ப ராமண க , தி ய க எ ற ேவ ைமேய கிைடயா .” “எ ன? ப ராமண க தி ய க ஒேர ல தவரா?” “ஆ ! எ லா ஒேர ல தவ தா . அவசிய ஏ ப ேபா ைச ேராகித ெச வா க . ேதைவ ஏ ப ேபா ைகய ேல க தி ஏ வா க . இ த வசி ட , வ வாமி திர வ தா சாதி ேவ ைமைய ஆர ப ைவ தா க .’’ “அதனா தாேன ஒேர த ைதய இ த வ கள ஒ வ , ர திேதவைர ேபா தி ய அரசனாக ம றவ ெகௗ வதிைய ேபா ப ராமண மக ஷியாக ஆக தி கிற .” “அ ப எ த ப கிறதா ழ தா ?”

“ஆ தா தா! ேவத தி இதிகாச கள காண ப கி றன. இவ க இ வ ச கி தி மக ஷிய த வ க . இ ம மா? இ எ தைனேயா வ ேநாதமான வ ஷய க நம பைழய கள ேல காண ப கி றன. அவ ைற இ த கால ம க ந ப ட மா டா க . ச ம வதி (ச ப ) ஆ றி கைரய ேல இ தஷா ைர ந க பா தி கிற க அ லவா தா தா?” “ஆ , ழ தா ! பல ைற. அ அவ திய (மாளவ ) தாேன இ கிற . அ க யாண க காக பல ைற ெச றி கிேற . அ த நக ேல ெப ய ெப ய பண கார க வ யாபா க மான நாக க பல வசி கி றன .” “அேத தஷா தா , ர திேதவ தைலநகரமா இ த . அ த ஆ றி ச ம வதி எ ஏ ெபய வ த ெத மா? அ ஓ ஆ ச யமான கைத.” “அ எ ன ழ தா ?” “ப ராமண ச கி திய த வனான தி ய அரச ர திேதவ வ ேதா பலி ேப ெப றவனாக வ ள கினா . ச திய க தி ேப ெப ற பதினா அரச கள ர திேதவ ஒ வ . ர திேதவ ைடய வ மாள ைகய , நா ேதா இர டாய ர ப க ெகா ல ப டன. அவ றி ஈர ேதா க சைமயலைறய ைவ க ப . அவ றிலி கசி ந , ஓ ஆறாக ெப கி ஓ . ேதாலிலி ெவள ப ஓ வதா , அ , ச ம வதி (ச ம ேதா ) எ ெபய ெப ற . “எ ன? இைவ உ ைமய ேலேய நம பைழய கள ேல எ த ப கிறதா, ழ தா ?” “ஆ தா தா! மகாபாரத தி ெதள வாக எ த ப கிற .”

*

(ரா ேஞா மஹா நேஸ வ ர திேதவ ய ைவ வஜ| அஹ யஹன வ ேயேத ேவ ஸஹ ேர கவா தா |” “ஸமா ஸ ததேதா ம ன ர திேதவ ய நி யஷஹ | அ லா கீ தி பவ ப வ ஜஸ தம!”) - வனப வ 208/10 (“மஹாநதி ச மராேஸ ேலதா ஸ ேஜ யதஹ | தத ச ம வத ேயய வ யாதா மஹாநதி|” ஷா தி ப வ 1923) “மஹாபாரத திலா, ஐ தாவ ேவதமான மகாபாரத திலா ப இைற சி சா ப வைத ப றி எ திய கிற ?” “ர திேதவ ைடய மாள ைகய வ தின க காக இ த ப இைற சிைய சைம பத இர டாய ர சைமய கார க இ தா க . ஆய ப ராமண வ தின ட அள மறி இ த காரண தா , ‘இைற சி ைறவாக இ பதா தய ெச ைப அதிகமாக ஏ ெகா ள ேவ ’ எ வ தின கைள சைமய கார க ேக ெகா நிைலைம ஏ ப ட . “ப ராமண க ப இைற சி சா ப டா களா! எ ன ெசா கிறா மகேன!” “ஐ தாவ ேவதமான மகாபாரத ெபா ெசா மா தா தா!” (ஸா கி தி ர திேதவ ச த ஸ ஜய ஷு ம| வ ஷதஸாஹ ரா ஆஸ ஸுதா மஹா மனஹ || ஹான யாகதா வ ரா அதித ப ேவஷகாஹா |

- ேராணப வ 67/2-2 த ர ம ஸூதாஹ ேராஷ தி ட மண டலாஹா|| ஸூப ய ட வ நா ய யதா ரா ” - ேராணப வ - 67/1718 ஷா திப வ 1718) “எ ன! உலக இ வள ர உ , ர ெகா மாறி ேபா வ டதா?” “ஆ , தா தா! உலக உ , ர ெகா தா இ கிற . அ ப ய , த கைள ைமயான ப ராமண க எ ெசா லி ெகா இ த அைர ட க , ம றவ கள க கைள வட வ கிறா க . நம ேனா களான ெயௗேதய க , இ த ப ராமண கள சிக பர வத ைதய ைறகைள , நதிகைள ப ப றி நட வ தி கிறா க எ நா க கிேற .” “ஆ , அவ க ப ராமண கைளவ ட த கைள உய தவ களாகேவ க தினா க .” “தா தா! ந க இ வ த பற , உ க ைடய ழ ைதக அ த அவ தி (மாளவ) ப ராமண க வ கள ேல தி மண உற ெகா ளாம நாக வ கள ேல கலியாண ெச த காரண எ ன?” இர காரண க இ தன, ழ தா ! ஒ , அவ க ந ைடய ல ைத ப றி ச ேதக ெகா டா க எ றா அதனா ஒ ஆகிவ டமா டா . நா வ ப இ தா , இ த ப ராமண கள ெப கைளேய க யாண ெச தி கலா . இர டாவ காரண , அ தா கியமான காரண ட. இ த ப ராமண கைள வ ட நாக க , ந ைம ேபா அதிக ெவ பாக இ தா க . ேம இ த ப ராமண க ஏ ெகா ளாத ேபா ட த கைள ப ராமண க எ ேற ெசா லி ெகா டா க .”

“நாக க யா தா தா?” “ப ராமண க எ ெசா லி ெகா வதா ம ஒ வ ப ராமணராகிவ ட யா . எ த ேதச ைத ேச த ப ராமண , எ த ேகா திர எ ெற லா ேக பா க . ந ைடய ச ப திகளான இ த நாக க , நகர திேல வசி பவ க . ஆைகயா த கைள நாக ேகா திர ப ராமண கெள ெசா லி ெகா கிறா க . நா ந ைம ெயௗேதய க எ ெசா லி ெகா வைத ேபால.” “ஆனா , அவ க உ ைமய யா தா தா?” “கட கைரய ேல வசி கிேர க க மகேன! அவ கள ெப பாேலா ப ராமண மத ைத ேச தவ கள ல . ெபௗ த மத ைத ேச தவ க . ந உ ஜய ன ேபானா , அ ேக த கைள ைமயான கிேர க க எ ெசா பலைர காணலா . அவ கைள எ லா தி ய க எ ஒ ெகா ப யாக ப ராமண க வலி தி ேக ெகா கிறா க .” “ஒ ெகா வத ல ஒ ெகா ள ெச வத ல மா சாதிக ப க ஏ ப வ கி றன.?” “பா தா அ ப தா ெத கிற மகேன!”

3 இ ெபா நா இ ப வய நிர ப ய, வலிைமயான அழகிய வாலிப . என கிராம தி ப ைபெய லா ெகா , உ ஜய ன நகர திேல ெப ய ெப ய வ வா கள ட க வ பய ெகா கிேற . எ தாயா பற த வ உ ஜய ன ய தா . உ ஜய ன ய ெப ய ெச வ த நாக க , எ பா வ டா ஒ . அவ க எ ைன க டாய ப தி அ ேகேய த கைவ ெகா டா க . எ ைன ேபா ற ஒ கிராம மாணவ உ ஜய ன உலக தி பர ைப எ கா ஓ அ தா சி.

ஓ னேமேய மகாகவ காள தாஸ ெபயைர ேக வ ப டேதா , அவ ைடய கவ ைதகள சிலவ ைற ப இ கிேற . இ ெபா அ த மகா கவ ய மாணவனா ேப கிைட தி கிற . கவ ஞ , ச திர த வ ரமாதி யன ஆ தான திேலேய மி த ம யாைத உ . இதனா அவ அ க உ ஜய ன ையவ ெவள ேய ெச லேந . எ ைடய ேதவரான கவ ஞைர ப றி, என அதிக ெப ைம உ . ஆனா , காள தாஸ அரச இைடேய ள ெதாட ப ேல காண ப அ ைம மேனாபாவ ைத, நா மிக ெவ ேத . அ ெபா கவ ஞ மாரச பவ ைத எ தி ெகா தா . இ த காவ ய தி வ ரமாதி தன த வ மார தைனேய இ ச கர திர மார கா திேகயனாக வ ண , அவ அமர வ ைத அள தி பதாக, கவ யரச எ னட றினா . எ ைடய ஒள மைறவ ற ைமயான ேப க அவ கச ைப ெகா தா , கவ யரச எ ம ஒ நா ேகாப அைட ததி ைல. ஒ நா ேப எ ெக லாேமா றி ெகா இ த வ ஷய தி வ ேச த . “ஆ சா யாேர! உ க ைடய காவ ய திறைமய சா ரா ய கால ைத கட த . இ த ச திர த, மார த கள ரா யேமா ேகவல அவ க உய ேரா வைரதா . அ ப ய , தா க ஏ இ த அரச க னா இ வள ர தா ேபாகிற க ?” “வ ரமாதி ய உ ைமய ேலேய த ம ைத நிைலநி தியவ ப ணா! அவ ந ைடய பாரத ேதச ைத ஹூண கள டமி கா பா றி இ கிறா .” “ஆனா , உ தராப (ப சா )தி கா மர தி இ ஹூண க இ கிறா கேள!”

“அவ க இ ப மிக சிறிய ப தி. ெப ப திய லி அவ கைள ெவள ேய றிவ டா .” “அரச க இ த மாதி ஒ வைரெயா வ ெவள ேய றி ெகா ேட தா இ பா க . ப , த க ரா ஜிய கைள நிைல நி வா க .” “ஆனா , த வ ச தின ப ைவ ப ராமண கைள கா பா கிறா க .” “ஆ சா யாேர! டா க ெசா வ ேபா ற உபேதச ைத, நா உ கள டமி எதி பா கவ ைல. ந ேனா க ப கைள கா பா றினா க . ஆனா எத காக? சா ப வத காக தா எ ப உ க ெத த தா . ‘ேமக த தி ’ ப கைள ெகா றத ல ச ம வதி ஆ ைற ேதா வ த ர திேதவைன, ந க தாேன க எ திய கிற க ?” (“ யால ேபதாஹா ஸுரப தனயால பஜா மானய ய , ேராேதா யா வ ப ணதா ர திேதவ ய கீ தி |”.) ேமக த -1/45 “ந ேந ைமயானவ ப ணா! என அ ப உ ய மாணவ .” “இைத ேக மகி சியைடகிேற , ஆனா கால ைத ெவ வ ட கவ ச ரவ தி, எ நாத இ த த ம நாசக களான த அரச கள னா ழ தா இ வைத எ னா ெபா ெகா க யா .” “அவ க த ம ைத நாச ெச பவ க எ றா ந ெசா கிறா ?” “ஆ , உ தியாக. ந த க , ெமௗ ய க , கிேர க க , சகர க , ஹூண க யாவ ெச ய ண யாத பாவ ைத இ த த க ெச தி கிறா க . ம க ஆ சிய ெபய ட, பாரத ேதச திேல இ லாம ந கிவ டா க .”

“ம க ஆ சி இ த கால தி ஏ றத ல ப ணா! ம க ஆ சிைய அ ப ேய ைவ தி தா , தலா ச திர தனாேலா அ ல ச திர தனாேலா ஹூண கைள , ம ற ெவள ய ள எதி கைள ேதா க ெவ றி ெப றி க யா .” “ெவ றி யா ? த ைடய சா ரா ய ைத ஏ ப வத ம ெறா ச திர த ெமௗ யனாக ஆவத தாேன? ஆனா , சாண கியன ஒ ய வ ற அறிவ பல தி நிைல நி தி, ைவ க ப ட அ த ெமௗ ய சா ரா ய ட ந ட நா நிைல தி க யவ ைல. இ த வ ரமாதி யன வ ச , மார தன வ ச எ தைன நாைள ச கரவ தியாக இ க ேபாகிறேதா, யா க டா க ? அ ப ய க, இவ ம க ஆ சிய அைடயாளேம இ லாம அழி வ டா . இ எ த த ம கா ய தி காக? ஆதி கால ெதா நட வ ம க ஆ சிய நிழ ட இ லாம ெச த மகா அத மமி ைலயா?” “ஆனா , அரச தி மாலி அ ச .” “ஆ . நாைள மார த த ைடய பட ேதா ேச ஒ மய லி பட ைத த ட ெச வா . வ கால ச ததிய க அவைன மாரன அவதார எ வண வா க . இ த ஏமா ற , இ த சி, இெத லா எத காக? ைவ நிைற த உண , ந ல இைற சி, , இவ காக தாேன? ேதச தி அழகிய ெப கைளெய லா அ த ர தி ெகா ேபா நிர வத தாேன? உட வ த உைழ வ வசாய , ெதாழிலாள கள உைழ ப பயைன, கேபாக தி த ணைர ேபால வணா வத தாேன? இவ ைற ெச வத காக இ த த அரச கைள ந க த மர சக எ பாரா கிற க . த க த கைள

ைவ ணவ க எ ெசா லி ெகா ள ஆைச ப கிறா க . ப ராமண கெள லா அவ கைள தி மாலி அ ச எ க கிறா க . த க ைடய நாணய கள ேல தி மக உ வ ெபாறி க ப கிற . ம கைள ப ன பா ெகா ைளய த பண ைத ெகா ேதவாலய கைள ஏ ப தி, வ வ உ வ சிைலகைள ெச ைவ கிறா க . இவ றி ல த வ ச தி ஆ சிைய நிர தரமா கி வ ட எ ற ந ப ைகய .” “ஆனா , ப ண, ந எ ன, ெசா கிறா ? அரச வ ேராதமான கச பான ப ரசார அ லவா இ ?” “ஆ சா யேர! இ உ க ன ைலய ம இ ப ேப கிேற . ப னா ஒ சமய வ . அ ேபா பரம ப டாரக மகாராஜாதிராஜ மார தன ன ைலய ெசா ேவ . இ த சிைய , அ கிரம ைத ெபா ெகா ப , எ ச தி அ பா ப ட . ஆனா அ த கால ெவ ெதாைலவ இ கிற . ஆ சா யாேர! ந க அ வேகாைஷ ப ப றி, அவ ெச ற பாைதய ேல ெச ல ேவ எ ப தா எ ஆைச.” “ஆனா ழ தா ! நா ஒ ெவ கவ ஞ . அ வேகா கவ ஞ மகா மா தா . அவ இ த உலக தி க கெள லா ச . என ேகா வ ரமாதி யன அ த ரவாசிகைள ேபா அழகிக ேவ . ெச நிற திரா ைச ம ேவ , ெப ய மாள ைக ேவ . எ ண ற ஏவலாள க ேவ . இ தைன ஆைசகைள ைவ ெகா நா எ ப அ வேகாஷாக ? ‘ர வ ச திேல த கைள ர வ ச தின எ க பா ேன . அதிேல மகி ேபான வ கிரமாதி ய , இ த ெப ய மாள ைகைய கா சனமாலாைவ என அள தா .

பதிைன ஆ க எ ேனா வா த பற ட த ைடய ெபா ன ற தலிேல எ ைன க ைவ தி கிறா . இ ேபா “ மாரச பவ ைத ெதாட கி இ கிேற . இ எ ென ன ப கைள என ெகா வ ேச கிற பா !” “என யவ ைல ஆ சா யாேர! ந க ர வ ச ைத மார ச பவ ைத எ தாம ‘ த ச த’ ைத ‘ெசௗ த யான த’ ைத எ திய தா ப ன யா ம ேபா இ ப களா? உலக க கள லி ஒ க ப ப க ளா? அரச கள க பா இ காவ டா , உ க வா ைக கம றதா இ ெம ந க க வ ெவ மய க . ந க வ கால கவ ஞ க ஒ தவறான பாைதைய கா ெச கிற க . எ லா காள தாஸ மைறவ ேல, த க ற கைள மைற ெகா ள ய வா க .” “அ த மாதி காவ ய கைள எ த ய ேவ ப ணா!” “ஆனா இ த த கள பாவ ெசய கள ம ச க வ ப ஒ ட எ தமா களா?” “அ எ னா யா ழ தா ! நா அதிக கவாசியாகி வ ேட .” “ஆனா அரச கள ஒ ெவா பாவ ெசயைல த ம திைர ேபா வ க !” “அ ப ெச தாக ேவ . இ லாவ டா , ஆ சி ச தி பல படா . வசி ட , வ வாமி திர ேபா ற மக ஷிக அ த மாதி ெச வ அவசிய எ க தினா க .” “வசி ட வ வாமி திர மகாகவ காள தாஸைர ேபாலேவ, க வா வ , அழகிய ெப க ஆைச ப ேட இ த பாவகா ய கைள ெச தி கிறா க .”

“அ ேபாக ப ண! ந ஏ ப ேபா ட ேபா க வ ைய பய றி கிறாய லவா! ந வ ப னா , உ ைன ஒ மாரமா யாயனாகேவா அ ல ேசனா நாயகனாகேவா நியமி ப பரம ப டாரக ட ெசா கிேற . மகாராஜா மகி சிேயா ச மதி பா .” “நா எ உடைல எவ வ க வ பவ ைல ஆ சா யாேர!” “ந ல . அரச ேராகித கள ேல ஒ வனாக ஆக வ பமா?” “ப ராமண கள யநல என ெவ ைப அள கிற .” “அ ப யானா ந எ ன ெச ய ேபாகிறா ?” “இ ப க ேவ ய அதிக இ கிற .”

4 உ ஜய ன ய வசி த ெபா என அறி தாக ைத தண ெகா வத ம ச த ப கிைட கவ ைல, நா ஏ ெகனேவ ெத வ தப பர கிட உலக ைத ெகா ள ச த ப கிைட த . ப ராமண க த கைள அரச கள ைககள ேல றி வ வ டா க எ பைத ெந கி பா க த . ஒ கால தி ம றவ க ஒ ெகா ளாவ டா ட நா எ ைன ப ராமண எ நிைன ெகா வதி றி ெகா வதி ெப ைம ப ேட . கிராம ைதவ ற ப வத ேன, என ப ராமண ெப ைம ெகா ச ெகா சமாக ைறய ஆர ப த . கிராம திலி நகர தி வ த அச கிேர க கைள பா ேத . அவ க ப க ச (பெடௗ ) திலி உ ஜய ன அ க வ வா க . அவ க ைடய ெப ய ெப ய வ யாபார சாைலகைள பா ேத . சகர க , அப க தலிய பல ப கேளா பழக த . கண கான ஆ களாக உ ஜய ன ய ,

ஆ லா ( ஜரா ) , ெசௗரா ரா (க தியவா ) வ த கி ேபா வ ட அ நிய நா ன க பலைர பா க த . ஆர நிற ேராமமி லாத க ன க உ ைட க க ைடய ஹூண கைள பா ேத . அவ க ேபா ேல ெக கார களாக இ கலா . ஆனா , அறி ஒள ேயா, திசாலி தனேமா அவ கள ட நிைற தி பதாக ெத யவ ைல. இ வத வ த வ தமான மன த கைள பா பத ய இட ெபௗ த மட க . உ ஜய ன ெவள ேய ெபௗ த மட க பல இ தன. எ மாமா ப தின ெபௗ த மத ைத த வ யவ கேள. ேம எ தைனேயா நாக ல தின ப களாகி அ த மட திேல த கி இ தன . ஆைகயா அ க அ ேக ெச வத என ச த ப கிைட த . ஒ ைற ப க சி ேபா வ தி கிேற .” “ஏ ப ைப ெகா ட நா நா கைள றி பா பத ல என அறிைவ ெப கி ெகா ள வ ப ேன . அ த சமய தி , வ த ப நா ேல அஜ தா மட எ ற ெபயரா ஒ க ெப ற இட இ பதாக , அ ேக உலக தி ள எ லா நா கைள ேச த ப க வசி பதாக ேக வ ப ேட . உடேன அ ெச ேற . வ ைட வ ெவள ேயறி இ வைர நா ெச ற ெபா ெத லா ந ப கள ைண ட , வழி பயண தி ேவ ய உண ட ேம ெச ேற . ெச ற இட கள ெல லா எ ைன ஆத பவ க இ தா க . வழி ைணேயா ைகய உண ெபா ேளா இ லாம ப ெத யாத ப தி நா ற ப ட இ தா த ைற. வழிய ேல தி ட க பயமி ைல . த கள இ த ஏ பா காக அவ கைள பாரா ட தா ேவ . ஆனா த கள

ஆ சிய , நா ள ஒ ெவா ப க வா ெசழி ெப வள வதா , வழி பறி , ெகா ைள ஏ பட அவசியமி லாம ேபா வ ட எ தவறாக க தி ெகா ள டா . வ வ தி வ ெச வதிேல, ைனய எ லா அரச கைள இ த த அரச க மி சிவ டா க . அரச மாள ைகக க வதி இவ க னா எ ெபா ேம இ வள பண ெசலவ ட ப டதி ைல. அைத அல க பத இவ க ெச த ெசலேவா, எ ைல கட த . மைலகைள , ஆ கைள , ள கைள , ஏ கடைல ட அ ப ேய உ வ தி ெகா வ த க மாள ைக அ கி ைவ க ய றா க . இவ க தயா த ேபாலி வன உ ைமய ேலேய வனமாக கா சியள த . அ ேக கள ேல பய கர மி க க அைட ைவ க ப தன. மா , மைர ேபா ற சா மி க க , ெவள ேய றி தி தன. அவ க உ வா கிய ெசய ைக மைலேயா, நதி ஊ க , அ வக ப ற ப டமான இய ைக மைலயாகேவ கா சியள த . ள கெள லா சி சி கா வா கேளா இைண க ப பேதா ம ம ல, அவ றி அழகிய பால க அைம க ப தன. அ த ள கள எ உ லாச பட க காண ப டன. மாள ைகய உ ேள இ த ெபா க யா , யாைன த த தினா , ெபா னா , ெவ ள ய னா ெச ய ப , இர தின க இைழ க ப தன. ப ைடக ெம லிய ப சாைடக அ அளவ வ கிட தன. மாள ைகைய அல க பதிேல கைலஞ க த க திறைமைய எ லா கா ய தா க . சி ப கேளா, க ைல ம ைண கைலயா கிதா க . ெவள நா பயண க அரச த க , இ த சி திர கைள சிைலகைள பா வாயார பாரா யைத நா ேக கிேற . அ ெபா ெத லா எ தைல ெப ைமயா நிமி . ஆனா அ த அரச மாள ைகக எ ததி காரணமாக நா ேதா த திர திேல கி ெகா கிராம கைள பா ேபாெத லா எ ெந ச ப றி எ . நகர கள ம ம ல, கிராம கள ட சி ப க சிற த சி ப கைள ெச கிறா க . சிற த ஆைடகைள ெந கிறா க . த டா , ெகா ல , த ச தலிய எ லா ெதாழிலாள க த க ைடய திறைமைய கா ப க தா ெச கிறா க . அரச மாள ைகைய கைல ண சிேயா அல கார ெச த ைகக இ த கிராம ெதாழிலாள கள ைகேயா ெதாட ைடயைவ. ஆனா அவ கள உடைல வ கைள பா தா இவ கள ெதாழி திறைம பைட க , ெவ கன தாேனா எ ற ச ேதக எ . கிராம கள லி சிறி சிறிதாக ஒ ேச , அ த ெபா க நகர மாள ைகக , வ யாபார சாைலக ேபா ேச கி றன. அத ெப ப தி, அ கி ேம கட கைரய ள ப க ச தி வழியாக பார ய (ஈரா ), அ ல மி ரேதச (எகி ), கிழ கைரய ள தா ரலி த (தம ) வழியாக யவதப (ஜாவா), வ ணதப ( ம ரா) தலிய நா க ெச றன. பாரத ேதச தி கட வ யாபார , இத னா இ வள ப ரபல அைட ததி ைல. த க ஆ சி னா , பாரத தி ெபா க காக ெவள நா ெச வ இ வள வ வ த கிைடயா . ஆனா இ த ெப ெச வ தா லாப யா ? இ த ெபா கள ம ெப மளவ வ கைள வ தி வ ெச த அரச க , அவ கைள அ வா நிலந ம ன க , அவ க ெபய கைடசி வ ய வ தா ட, கட வ யாபா க , நகர வ யாபா க , இ த லாப திேல ைறவான ப ைக ெப கிறவ கள ல. இவ ைறெய லா பா த பற , கிராம தி ெதாழிலாள க வ வசாய க ஏைழயா இ பத காரண ைத ெத ெகா டேதா ம ம ல, அ த ஏ ைம நிைலய , ேபா வர பாைதக யா தி ட க பயமி றி பா கா ேபா இ பத , த அரச க ெச ள ஏ பா கள காரண ைத ெத ெகா ேட . “கிராம கள ஏ ைம நிைற தி கிற எ றா , அ த ெந சிேல ெந ைப ெகா கா சிைய அ காண யா . மி க கைள ேபா வ பைன ெச வத காக, வ ைச வ ைசயாக ஆ க ெப க நி தி ைவ க ப பைத , அவ கள திற த கள ேல ச க வ வைத , நகர கள தா காண . ஒ நா எ காள தாஸ , ப றவ வ ைனய பயனாக தா மன த க அ ைமயாக ப ற கிறா க எ ெசா னா . அைத ேக ட த , ப றவ ந ப ைக என ேபா வ ட . த க த க ஆ சிய ேவைர ஆழமாக ஊ வத காக மத ந ப ைகைய எ ப கண கான வழிகள பய ப தி ெகா கிறா க எ பைத ஒ ெவா அறி ள மன உணரேவ ெச . ஆனா சாதாரண ம கேளா இைத றி உணராதவ களாகேவ இ தா க . ஒ கா இ அவ கள அறிவ அ பா ப டதாக இ கலா . கிராமவாசிகேளா த க கிராம தி ெவள ேய உ ள ெச திகைள ப றி கவைல ப வேத இ ைல. ஆனா கிராம தி ேள ஓ அ ல நிலமாக இ தா அத காக உய ைரேய வ வா க . அவ க சிறியளவ லான நில க ச ைட

ேபா ெகா வைத பா தா , மார த ட த நா ஒ மாகாண தி காக இ வள ெப ய ச ைட ேபா வானா எ ப ச ேதகேம. இைதெய லா நிைன ேபா , என ெகா நிக சி நிைன வ கிற . என ப ரயாண பாைதய ேல ஒ சிறிய கிராம . அதிேல நா ப வ க இ தன. எ லா வ க ைர வ க . ஒ வ ேல தி ெர த ப ெகா ட . உடேன ம ற வ கார கெள லா ெப ய ெப ய பா திர கள த ணைர நிர ப ெகா அ த வ ைட ேநா கி ஓ னா க . ஆனா ஒ வ ம ஒ த பதி த வ வாய லி த ண நிர ப ய பா திர ட உ கா தி தா க . எத காக? த க வ வைர த பரவ வ டா அைத அைண பத காக. ந ல ேவைளயாக இ த மாதி ஒ வ தா இ த . இ லாவ அ த கிராம தி ஒ வ ட த ப இ க யா . அதி டவசமாக கா ேவ ப க தி ப வ ட . இைத பா தெபா ெயௗேதய கள ம களா சி நிைன வ த . அ ெபா நா ள எ லா வ க த க வ கேள எ எ லா ைடய இ ப ப க த க ைடயேத எ க தி ஒ றாக வா வ தன . இ டச திர த , ச திர த , மார த இவ க ைடய ெவ றி ெப கி காக, ல ச கண கான ம க உய ைர ெகா கிறா க , ஆனா அ ைமகைள ேபா எஜமான க கீ ப ; த திர உ ள மன த கைள ேபா த ைடய த நல காக அ ல. றா கால தி மன த கள மன பா ைமய தா எ தைகய மா ற ? இ த த ஆ சி இ கண கான ஆ க நைடெப ெகா மானா இ த நா த க ைடய அரச க காக ேபாரா ம ய உண சிய ற அ ைமக நிைற த ேதசமாகிவ .

ந ற த த மன த க சில உ ைமக இ கி றன எ பைதேய ம க மற வ வா க . அசி ய மட மிக அழகாக இ த . ப ைமயா ேபா த ப த மைலைய ந வ அ ப ேபா அைர நிலா வ வ தி ஆ ஓ ெகா த . சி ப க அ த சிறிய, ஆனா வ றாத, ந ைடய ஆ றி இட ப க தி இ த பாைறைய ைட , வசி க , உ ண , சைபக நட த ய மாதி ெப ய ெப ய ைககைள ைட தி தா க . இ த ைககைள , அரச மாள ைகைய ேபா சி திர களா சிைலகளா அல க தி தா க . பல தைல ைறக உைழ இ த அ தமான கைல ேகாய ைல ெச கிய தா க . கண கான தைல ைறக அசி ய மட தி வ சி திர க , க சிைலக மிக அழகானைவகளாக இ தா த கள அரசமாள ைகேயா ேபா ய ெவ ல யா . அதனா அ எ ைன அதிகமாக கவரவ ைல. அ எ ைன அதிகமாக கவ த ப கள ட . பல நா ைட ேச த அவ க , ஒேர ேநா க தினா , அ உண சியா இைண க ப ஒேர இட தி ஒேர பமாக வா வ கிறா க . அ ேக ெவ ர தி க பா உ ள சீன நா லி வ தி த ப ைவ பா ேத . பாரசீக, கிேர க ப கைள க ேட . சி கள , ஜாவா, ம ரா தலிய த வாசிக இ தன . சா பா த ’ க ேபாஜ தலிய ப ரேதசவாசிக அ ேக நிைற தி தன . பல சாதிய ன , பல ெமாழிய ன அ த ப ட திேல காண கிைட தன . என ெவள நா கைள ப றி ெத ெகா ள ேவ எ ற ஆைச அதிக உ . இ த ெவள

நா ப கைள நா தன தன யாக ச தி தி தா ஒ ெவா வ ட ஒ ேவாரா ைட கழி தி ேப . இ அதிகமான எ ண ைகய இவ கைள ஒ றாக ச தி த , தி ெர ெப நிதி கிைட த பரம ஏைழைய ேபால, எ ைனேய நா சமாள ெகா ள யாம ேபா வ ட . நா ஏ ெகனேவ எ வ ல தி க நாக ெபயைர ேக வ ப கிேற . எ மகாகவ காள தாஸ , யா சிைய அத சி னமான த ேபரரைச , அத ஆதாரமா இ ப ராமண மத ைத பலமாக ஆத பவ . அ ப ஆத பத ேநா க எ ன எ பைத நா ஏ ெகனேவ ெசா லிய கிேற . காள தாஸ , இ த ேவைல , தி கநாக ஒ ெப தைட எ க தினா . ‘இ த திராவ டன , தி மா ம மி ைல, ப ேகா ேதவ கள சி மாசன ஆட ஆர ப வ .’ எ ெசா வா . ‘மத தி ெபயரா அரச க ைடய , ப ராமண க ைடய நல காக தா க எ ென ன த திர கைள ைகயா கிேறாேமா, அவ றி ஆழ தி ைத கிட யநல இரகசிய இ த நா திக பா ைவய லி த ப வதி ைல’ எ வ த ப வா . ப எ னெவ றா , வயதான வ ப வாக அைம தி கிறா . காள தாஸ வ ப ைவ த மவ ேராதி எ வா . ப சிேர ட வ ப இர டாவ ச திர த வ ரமாதி யன கால தி தைலநகரான அேயா தியாவ த பா கைள ேபா அ லாம ம யாைத ய, த திர ள வாக ந ட நா க இ தி கிறா . ஆய த கள கீ ழான பாவ ைத யநல நடவ ைககைள க ெவ , தா பற த இடமான ர(ெபஷாவ ) தி தி ப வ டாரா .

தி எ

கநாக இ வாைளேயா, வ - அ ைபேயா பய சி ெபற வ பவ ைல. அைதவ ட ைமயான அறி எ ஆ த ைத , த க சா திர ைத க ேத மகா ச திமானாகிவ டா . அவேரா அைர மண ேநர ேபசி ெகா தா ேபா . ப ராமண கள சிக யாவ ைற ச லைடய சலி ப ேபா சலி எ வ டலா . நா அசி ய மட திேல ஆ மாத கால த கிேன . நா ேதா நா ற அறிெவாள ைய பர உபேதச கைள தி கநாக டமி ேக ேப . தி க நாகைர ேபா ற ஒ மகா என கிைட தா எ பைத எ ண, நா ெப ைம ப கிேற . அவ ைடய அறி எ த ப த க உ படாத . ஈ - இைணய ற க பரமான ேபா உைடய . அவ ைடய ெசா க ஒள த க க . எ ைன ேபாலேவ உலக தி ஏமா ற ைத , சிகைள க அவ ெவ பைட தா . ஒ நா அவ , “ ப னா! ம கள பல ைத ெகா தா நா ஏதாவ ெச ய . ஆனா , ம க ஏமா ற தி ஆ கிட கிறா க . தெப மா சாதி - நிற ேபத கைள ஒழி வ ட ெப ய சி ெச தா . அதி ஓரள ெவ றி ெப றா . ெவள நா லி வ த கிேர க க , சக க , ஜர க , அப க இவ கைளெய லா மிேல ச க எ ெசா லி ப ராமண க ெவ ஒ கினா க . ஆனா , த ச க அவ கைள மன த த ைமேயா சம உ ைம ெகா வரேவ ற . ெகா ச நாள ேல பாரத ேதச தி இ த ேவ ைம உண சிேய அ ேபா வ எ ேதா றிய . ஆனா ரதி டவசமாக ப ராமண க , இ த த ேபரர கிைட தி கிற . தலி த க இ வ தெபா , அவ கைள மிேல ச க எ றி ப ராமண க ஒ கி த ள னா க . ஆனா

ற ர ஒ த ஆ இ த காள தாஸ , அவ கள கைழ ெப வத காக ‘ர வ ச ைத ’, ‘ மார ச பவ ைத ’ எ தி ைவ தா . த க த க வ ச தி ஆ சி நிர தரமாக இ த நா ேல நிைல வட ெச யேவ எ ைப திய ெகா டைலகிறா க . ப ராமண க அவ க ந ப ைக ஊ கிறா க . நம ப சிேர ட வ ப இ மாதி ந ப ைககைள ஊ டமா டா . அவ லி சவ ய ம களா சிய அ தள தி எ ப ப ட ப ச க தி உ ைமயான உ ப ன . ப ராமண கைள த கள பலமான எதி க எ க கிறா க . எ லா நா உ ள ெபௗ த க ப இைற சி சா ப கிறா க எ ற காரண தி காகேவ, ப இைற சி தைட ெச ய ப டெத , ப ைவ ப ராமண கைள கா பா வ த ம எ ப ராமண க ப ரசார ெச ய ெதாட கி இ கிறா க . ெபௗ த க சாதி நிற ேவ ைமைய ஒழி க நிைன கிறா க . ப ராமண கேளா, சாதி உண சிேய இ லாதி த கிேர க க , சக கைள ட உய த சாதிய ேச பதாக ஆைச கா கிறா க . இ த ஆைச வைல மிக ச தி வா த . ெபௗ த ப தவ க பலைர டஇ ப வ கிற . இ வ த ப ள கள ல ம கள ச திைய சி னாப ன ப தி அரசி ச திைய ப ராமண கள ச திைய உ தி ப த வ கிறா க . ஆனா இத வ ைள மிக அபாயகரமானதாக இ ப னா! ஏென றா அ ைமகள பல ைத ெகா , ஒ நா ச தி ைடயதா இ க யா ” எ றினா . நா ெயௗேதய ஆ ம தியாக ைத ப றி றியேபா , அவ மன மிக இளகி வ ட . ம ப ெயௗேதய கள ம களா சிைய ஏ ப த ேவ எ ற என ஆைசைய நா

ெவள ய ட , “எ ைடய ந ெல ண , ஆசி வாத உன எ ெபா உ . தன ஏ ப தைடகைள க ஓ ஆ மக பய பட டா ”எ றினா . அவ ைடய ஆசி வாத ைத ஏ ெகா , ெயௗேதய கள மிைய ேநா கி ெச கிேற . மா கிட அ த மி ய அள ேபேனா? அ ல மணலிேல ப ட கா வ ேபா மைற ெதாழிேவேனா? நானறிேய . ◆ ◆ ◆

13 கா ல: கி.ப . 630 1

எ ைடய ெபய ஹ ஷவ தன . ‘ஷலாதி ய (ந ெலா க ய ), எ ப என ப ட ெபய . இர டாவ ச திர த , பரா கிரம ய எ ெபா ப ‘வ கிரமாதி ய ’ எ ற ப ட ைத தன காக ேத ெத தா நாேனா இ த ெம ைமயான ப ட ைதேய வ ப ேன . வ கிர (பரா கிர ) எ ற ெசா லி ப றைர அ வ , ம றவைர வ எ ற ெபா மைற தி கி ற . ஆனா , ஷல (ந ெலா க ) எ ற ெசா லிேல, அ த , த எ ற உண சிேய கிைடயா . த க த கைள பரம ைவ ணவ க எ ெசா லி ெகா டா க . எ தைமய ரா யவ தன ெபௗ த மத ைத ப ப றினா . அ அச த பகவாைன ேபா ற க ணா தியான அவைன ெகௗடசசாக , இளைமய ேலேய ஏமா றி ெகாைல ெச வ டா . அ த நிக சிைய நிைன தா இ எ மன ந கிற . எ தைமயன அ வ ைட ப ப றி நட மாணா கனாய , நா ைசவ சமய ைதேய ேத ெத ேத . நா மேகசைன வண ைசவனாக இ தா , எ மன திேல நிர ப ய ெபௗ த ப ைற, பாரத ேதச ம ம ல, அத ெவள ய உ ள உலக

ந கறி . நா எ நா ள எ லா மத கைள பாரா டேவ ெச கிேற . ேகவல ம கைள தி தி ப வத காக ம ம ல; எ ந ெலா க ைத கா பா றி ெகா வத காக ஐ தா க ஒ ைற, என அரச நிதிய ேலேய மி சிய பண ைதெய லா ப ரயாைகய உ ள தி ேவண கைரய ப ராமண க ெபௗ த ப க நா ப கி ெகா ப வழ க . நா எ லா மத தி வள சிைய வ கிேற எ ப இதிலி ேத ெதள வாக ெத . ச திர த வ கிரமாதி யைன ேபாலேவ, நா ெவ றி பயண க ேம ெகா கிேற . ஆனா அைவெய லா ஷலாதி திய எ ற ப ட ைத ஏ ெகா வத னா . ெத திைசய அரச லிேகசிய ட நா ேதா வ யைட தி காவ டா , நா இ த ஷலாதி ய எ ற ப ட ைத ஏ ெகா ளாம ச திர த வ கிரமாதி யைன ேபாலேவ ஒ வர ப ட ைத ஏ ெகா ேப எ ந க தவறாக எ ண ேவ டா . நா பாரத தி ேபரரசனாக இ தா ச திர த இ ைல. அேசாக கலி க தி ெவ றி பற ப சா தாப தினா ேபாைர நி தி ந ெலா க தி ல மன த கைள ெவ றிெகா ள ய றைத ேபாலேவ நா ய கிேற . எ ைடய பாவ அ வள ெம ைமயான . அரச பதவ ைய ஏ ெகா ளேவ நா ம தி கிேற . ஏெனன தா வ வரபதி அரச ப ரபாகர வ தன மக , கா ன ய ஜாதிபதி, பரம ப டாரக , ராஜாதிராஜ ரா யவ தன த ப யாகிய நா அரச ேபாக ைத பா ம ம ல, அ பவ அ பயன ற எ க திேன . தைமய ெகா ல ப ட ப ற

எ வளேவா கால நா சி மாசன ைத ஏ ெகா ள ம ேத . தைமய ெகாைல பழிவா க ேவ எ ற தி ய உண சி எ மன திேல தவ ரமாக இட ெபறாவ டா , நா இ த கா ன ய ஜ அ யைணய அம தி கேவமா ேட . இ த அர எ சேகாத ரா ய ய கணவ வ டா ெமௗ க ல தின கிைட தி . எ தைமய னா த கள அ த நா ைட ஆ வ தவ க ெமௗ க ல தவேர. என ப கால தவ க ஹ ஷவ தன த னல ேநா ேகா த தைலய ம ட ைத ைவ ெகா ளவ ைல எ பைத ெகா ள ேவ ெம பத காகேவ இவ ைறெய லா ெசா கிேற . என அரசைவய ேல நிைற தி த ேபா றி பா பவ கள ெசயைல நிைன நா வ கிேற . அரச க இ த ேபா றி பா பவ கள ப ய லி எ ெபா த ப ெகா ள ததி ைல. அவ க எ ைன ச திர தைன ேபா , ச திர த வ கிரமாதி தைன ேபா , உலக க ப ெச வ டா க . ேவ ெம ேற இ ப ெச யாவ டா அவ கள இ த ெசய , என ந ைமைய தரவ ைல. தைமையேய உ டா கிய . ந ெலா க ைத கா பா வத காக , எ லா உய க ந ைம ெச வத காக ேம நா இ த அரச பார ைத ஏ ெகா ேட . தான கள ெல லா சிற த தான க வ தான எ ேற நா க திேன . ஆகேவ, த கால திேல வள வ த ‘நால தா’ ப கைல கழக ைத ேம வள அைன வசதிகைள உைடயதாக ெச ேத . எ கால தி அ ேக ெவள நா கள லி , ந நா லி வ ள ப தாய ர மாணவ க ஆசி ய க

வசதி ட த கி ப பத ேவ ய அைன வசதிக இ தன. அறிஞ க ம யாைத ெச வ , என மிக வ பமான ெசய . சீனாவ லி வ த அறிஞ ப ேவ சி ைக, மன வ வரேவ ெகௗரவ ேத . பாணகவ ய அ தமான கவ தா ச திைய பா , நா அவைன கா க பாைதய லி தி ப,ந வழிய ேல ெகா வர ய ேற . ஆனா அதி ெவ றிைய எ னா ெபற யவ ைல. அவ காள தாஸன வழிகைளேய ப ப றி, ெவ க பா கவ ஞனாகேவ ஆகிவ டா . ஆனா , மகத நா எ ேகா ஒ சி கிராம தி ம கி கிட த அவைன ெகா வ , உலக தி ன ைலய நி திய ெப ய சி எ க வ யாைசேய காரண . ஒ ெவா வ த க த க த ம கைள ப ப ற ேவ எ நா வ ப ேன . அவரவ கடைமைய, அவரவ ெச வ தா ச . அத ல தா உலக தி அைமதி ெசழி ஏ ப கிற . ேம ந கதி கிைட த க த க வ ண-த ம ைத கைட ப க ேவ . எ லா ஆசிரம தின த க த க ஆசிரம நியம ப நட க ேவ . எ லா மத தின , த க த க ைச, நியம கைள அ கைறேயா , ந ப ைகேயா ெச வர ேவ . இ த ஒ ெகடாம இ பத நா எ ெபா ய சி ெச வ கிேற . காம ப (அ ஸா )திலி ெசௗரா ர (க தியவா ) வைர, இமய திலி வ திய மைல ெதாட வைர பர கிட ப ரேதச திேல நா நியாய தி ஆ சிைய நிைல நி திேன . என நி வாக அதிகா க , ம கைள தாம , ெகா ைம ெச யாம இ க ேவ எ பத காக, நாேன அ க ப ரயாண க ேம ெகா ேம பா ைவ ெச ேத . இ ப ஒ ப ரயாண தி

தா , ஒ கிராம திேல பாணப டைன ச தி எ ட அைழ வ ேத . அவ எ கைழ ெப க ேவ எ வ ப எ யா திைரகைள ெப ய ராஜ படாேடாப ேதா வ ண தி கிறா . உ ைமய அ த படாேடாப க எ ைடயத ல. யாேரா ஒ வ கிரமாதி திய ைடயதாக இ கலா . எ ைடய வா ைக வரலா ைற (ஹ ஷ ச த ) அவ என ெத யாம மைறவாகேவ எ தி ெகா தா . அ த ெச தியறி ஒ நா ேக டேபா அவ எ திய த ப திைய என ெகா வ கா ப தா . நா அைத வ பவ ைல. இ த ய சி காக நா அவைன க க ெச ேத . என க காக அவ அ த ேவைலைய றி நி தாவ டா , ேமேல அ தைன உ சாக ேதா அவனா அைத எ த யவ ைல. அவ ைடய ‘காத ப ’ என மிக ப தி த . ஆனா அதி அரசைவைய , அ த ர ைத , மாள ைகைய , ேவைல கார கள நிைலைமைய , க ெசௗக ய ைத வ ண தி பைத பா ம க , அைவ யா எ ைடய அர மைனைய , எ ைடய வா ைகைய ப றியைவ எ தவறாக க வா க . நா எ ைடய பாரசீக அரசிைய மிக வ ப ேன . அவ ெநௗேஷ வான ேப தி எ ப ம ம ல, அழகினா திறைமய னா எ த ஆடவைர மய ச தி வா தவ . பாண கவ அவைள ‘மகா ேவதா’ எ ற ெபயரா வ ண தி கிறா . எ ைடய ெசௗரா ர ராண , ச ேற வயதான ப ற தா வ தா . ஆகேவ அவ மன மகி சி அைடவத காக, அவ ைடய இ ப ட ைத அல க பதிேல சிறி அதிகமாக கவன ெச த

ேவ யதாகிவ ட . அவைள தா பாணகவ ‘காத ப ’ எ , அவ ைடய இ ப ட ைத அழ மாள ைகயாக வ ண தி கிறா . அவ ைடய பைட ப ேல இ த இர வ ஷய கைள தவ ர, ம றைவெய லா எ ைடயத லெவ ேறா, அ ல மிைக ப த எ ேறா ெசா ல ேவ . எ இ த கைடசி நா கள ேல, பாணகவ எ ந ைமைய நாடவ ைல எ உண ேத . அவ ‘ஹ ஷ ச த தி ’ ம ம ல, ‘காத ப ’ய ட அரசைன அவ ைடய ெச வ ெப ைக ப றி வ ண தி பைத பா ம க எ ைன ப றிேய வ ண தி பதா நிைன பா க . அ ம மா? ‘நாகாந த ’. ‘ர தினாவள ’, ப யத ஷிகா‘ ஆகிய நாடக கைள எ ெபயரா ெவள ய ேம அன த ைத வ ைளவ தி கிறா . க ஆைச ப ஹ ஷவ த ம றவன பைட ைப பண ெகா வா கி த ெபயரா ெவள ய கிறா எ ம க ெசா வா க . உ ைமய இ த வ ஷய என மிக ப னா தா ெத த . என வ ஷய ெத தேபா ஆய ர கண கான மாணவ க இ த நாடக கைள எ ெபயராேலேய ப தி கிறா க . பல ேமைடகள ேல அைவ ந க ப வ தன. என கள வா , இ ப நிைற ததாக இ க ேவ எ வ ப ேன . அ வ தேம ெச ேத . என அரசா சிய ேல, அைமதி பசிய ைம நிலவ ேவ ெம க திேன . என இ த ஆைச ைம ெப ற . என நா ேல த க ைத ைகய ேல ைவ வ ைளயா ெகா ம க ஓ ட திலி ம ெறா இட தி பயமி றி தாராளமாக ேபாக . என ல ைத ப றி, இ ெபா ேத எ ப னா ேபச ெதாட கி வ டன .க ல ‘பன யா’ ல எ ெசா வ றி தவ . நா க ைவசிய தி ய க . ைவசிய பன யா கள ல . ஒ கால தி எ க சாதவாஹ ல , அகில பாரத ைத ஆ ட . சாதவாஹன அர அழி த பற எ க ேனா க ேகாதாவ ஆ ற கைரய ள ப ரதி டான ர (ைப ட )தி இ , தான வ வ(தாேனஸ ேபா வ டா க . சாதவாஹன (ஷாலிவாஹ ) வ ச எ ெபா பன யாவாக இ ததி ைல. இைத அகில உலக அறி . சகர தி ய கேளா அவ க ெகா வ ைன ெகா ப ைன இ பைத பாரத தி அரச க நியாய எ ேற க தினா க . எ அ ப பா திரமான மகா ேவதா ட பாரசீக அரச வ ச ைத ேச தவ தா .

2 பாண எ ப எ ெபய . நா எ தைனேயா காவ ய - நாடக க இய றிய கிேற . அ த உைரக லிேலேய ம க எ ைன உைர பா பா க எ க திேய, நா இ த க ைரைய எ தி ைவ வ ேபாக ேவ ய கிற . த ேபாைதய அரச வ ச ஆ சிய லி வைர, இ த க ைர ெவள ய ட பட மா டாெத ப என ெத . ஆகேவ இைத பா கா க வழி ெச வ ேட . வ கால ம க என க ெப ற கைள ப பத னா இ த க ைரைய ப வ டா களானா எ ைன ப றி தவறான க ெகா ளமா டா க . அரச , நிைற த சைபய ேல எ ைன கா க எ றினா . அைத ெகா ம க தவறான வர . நா ஒ பண கார த ைதய ெச ல த வ . ேம ‘காள தாஸன ’ கைள ப , எ ைடய மன அதிேலேய கிவ ட

எ பதி ச ேதகேம இ ைல. எ ன ட அழ இளைம இ தன. பல நா கைள றி பா க ேவ எ ற ஆைச என இ த . நா இளைமய இ ப ைத வ அ பவ க வ ப ேன . நா வ ப இ தா எ த ைதைய ேபா வ இ ெகா ேட அைத வ அ பவ தி க . ஆனா அ ப ெச வ அேயா கிய தன எ நா க திேன . மன தி காம இ ைசைய , பாலிய ஆைசைய ைவ ெகா , ெவள ல கைள அட கி ஆ வதாக , ஒ க சீலனாக , மகா மாவாக கா ப ெகா வ ெவ க த க எ க திேன . என ஆ ள எ ெபா நா இ த ெவள ேவட ைத வ ப யேத இ ைல. எைத ெச தா அைத பகிர கமாகேவ ெச ேத . எ த ைத தம ஆ ள ேல ஒேர ஒ ைறதா ண ேவா தம ப ற சாதி ெப பற த ழ ைதைய த ழ ைத எ ஏ ெகா டா . ஆனா அ இளைமய ‘தவ ’ எ ஒ கிவ ட ேவ ய தா . வா ைகய ஆன த ைத நா வ ப யப வ அ பவ க ேவ மானா நா ப ற த கிராம திலி ெகா ப யா எ ேற க திேன . அ ேக எ லா சாதிய ன ைடய ேகாப தி ஆளாக ேந . அதனா எ ைடய ெச வ , ெசா க எ லாவ ைற இழ க ேந டலா . ஆகேவ நா இத ெகா ந ல வழி க ப ேத . ஒ நாடக சைபைய ேதா வ ேத . ஆ . மகத தி ெவள ேய ேபா தா . திறைமசாலிகைள கைல பய சி உைடயவ கைள ந ப களாக ேத ெச ேச ெகா ேட . டா கைள வ க சி மய பவ கைள நா எ ெபா வ ப யதி ைல. எ க நாடக

சைபய ேல அேநக அழகிய வதிக இ தா க . அவ க எ லா ேம ேவசிய கள ல . ஊ ஊராக ெச நாடக ேபா இ த நாடக பயண தி ந பத காகேவ ‘ர தினாவள ’, ‘ப யத ஷிகா’ தலிய நாடக கைள எ திேன . நா இளைமய மகி சிேயா கைலைய ேச இைண வ ேட . இதனா ஏ ப ட கைல வள சிைய க , ந ெலா க சீல க எ ைன க தா க . நா வா ைகய இ ப ைத அ பவ ேத . ஆனா உ க ‘ர தினாவள ’, ‘ப யத ஷிகா’ தலிய நாடக கைள த ேத . தா ம ஆன த அைடவேதா நி வ எ தைன கேபாகிக இ கிறா க ! அரச ஹ ஷவ தைன தி தி ப வத காக, நா என நாடக கைள அவ ெபயரா ெவள ய ேட எ ம க தவறாக நிைன க . என நாடக சைப காக இ த நாடக கைள நா எ திய கால தி , ஹ ஷவ தன ெபயைர ம ேக வ ப ேத . ப னா ஹ ஷ எ ைன அைழ ெச அைவ லவரா க ேபாகிறா எ ப என அ ெபா ெத யா . ேகவல எ ெபயைர மைற ெகா வத காகேவ நா அ த கைள ஹ ஷன ெபயரா ெவள ய ேட . அ த நாடக ைத ப பவ களா அத மதி ைப ந உணர . அைவ றி தியைவ. என நாடக கைள பா பவ கள ந ணசீல க நிைற தி தா க . ப த க , அரச க , கைலய ேத தவ க தலிேயா ஆவேலா அ த நாடக கைள பா தா க . அவ க வ ஷய ெத வ டா நா நாடக சைபய திரதாரனாக இ க யா . ம க மகாகவ பாணைன ெமா ெகா வ வா க . நா ஹ ஷ ைடய நா ம ம ல, காம

ப திலி (அ ஸா ) சி வைர, இமாலய திலி சி கள நா அ ராத ர வைர பர கிட பல நா கள அரச கள ன ைலய நாடக க நட திய கிேற . ச ேற சி தி பா க ! ஒ கா இ த காம ேப வர , சி ஹேல வர , தேல வர இவ கள யா காவ இ த நாடக ைத எ தியவ மகாகவ , இேத பாணப ட எ ெத வ டா , எ ைடய பயண , கமான வா எ னா ? நா எ த அரசன ட ஆ தான கவ யாக இ க வ பவ ைல. ஹ ஷ ைடய ேபரரைச ேச த மகனாக இ லாவ , அவ ைடய அைவ லவராக இ தி க மா ேட . எ னட எ த ைதய ெசா ேபா மானதாக இ த . ஹ ஷ ெசா வ ேபா நா ஒ காமேலால எ ந க க த . எ ைடய நாடக சைபய ேல ேவசிய க மிக ைற . நா ய , இைச, தலிய கைலகைள க திேய ஒ சில ேவசிய கைள ேச ெகா ேட . எ க நாடக வான தி ந ச திர க ேவெறா வழிய லி வ தன. எதி கால தி எ னா ேமா ெத யா ஆனா , இ ெபா நா ள அழகிய ெப க யாவ அவ தி ய ெப ணாக இ தா ச , ப ராமண ெப ணாக இ தா ச , அரச க ைடய , நில ம ன க ைடய ெசா தாகேவ க த ப கிறா க . எ ைடய அ ைத ஒ திைய மகத நா ெமௗ க ல நில ம ன ஒ வ பலவ தமாக ெகா ேபா ைவ ெகா டா . அவ இற த ெபா அவ கிழவ யாகி வ டேவ, எ க வ வசி வ தா . எ ம அவ மிக அ . நா அவ ைடய அ த நில ம ன ைடய ெதாட ப றி ெபா ப தியேத இ ைல. பாவ .

அதி அவ ைடய றெம ன? நா ேல அழகிய ெப க ைறவா? ஆனா எ லா அழகிக தலாவ உ ைமயாள , வ ர வ எ ண ய ஒ சில அரச க , நில ம ன க ேம எ ஏ ப டா , அவ க ஒ ெவா வ ெப கள எ ண ைக எ வள அதிக ப என ந கேள ேயாசி பா க . அரச க நில ம ன க இ த அழகிகைள அைடவத , வ த வ தமான வழிகைள ஏ ப திய தா க . தி மணமான ெப கணவ வ ெச வத னா த இரைவ அரச அ ல நில ம னேனா கழி க ேவ எ ப ஒ வழி. இைத ம க மத கடைமயாக க தி ெச தா க . த க மக , ம மக , சேகாத கைள ப ல கள ேல ைவ , அ த ர க அ ப னா க . ஆனா அ ப ப ல கள ேல ைவ அ பா வ டா அரச ைடய ேகாப ைம ஆளாக ேந அ லவா? அ வ த அ ப ப ெப கள தன ப தமானவ கைள, அரச அ த ர திேலேய ைவ ெகா வ வா . அரசி எ ற இட தி அ ல; ேகவல பண ெப ணாக. அரசியா அதி ட அரசமா க , நில ம ன கள த வக தா உ . அ த ர திேல இ ஆய ர கண கான ெப கள ெப பாேலா , ஓ இரவ அதிகமாக அரச டேனா அ ல நில ம ன டேனா கழி க யா . அவ கள இளைம எைத வ பய ? ெசா க ! எ ைடய ந ைகக , இ த அ த ர திலி தா வ கிறா க , ஆனா தி தனமாக த ப ேயா ய ல. ச ேயா தவேறா, அரச கைள நில ம ன கைள எ ப க இ பதிேல நா எள தாக ெவ றி ெப ேற .

அரசிய வ ஷய தில ல. ஏெனன அதி எ என அ கைற கிைடயா . அரச க நில ம ன க எ ைன க எ திய கண கான க த க எ னட இ கி றன. அவ க என கைலகைள எ ைன கழ ெதாட கிய நா என ைறகைள அவ கள ட ெசா லி அழ ெதாட கிேன . “எ ன ெச யலா ப ரேபா! கைல திறைம நிைற ள ெப க பல இ , என கிைட பதி ைல.” “இ ட கிைட பதி ைலயா!” “ஆ . ஒேர ஒ த . ஓ ஆலி கன , அ ல ஒ நா இர க . இத க பா ஒ ைற ெபற யாம ஆய ர கண கான ெப க அ த ர கள ேல அைடப கிட ேபா , கைல திறைம ள ெப க எ கி கிைட பா க ?” “ந க ெசா வ ச தா ஆ சா யேர! நா அைத உண கிேற . ஆனா ஒ ைற அ த ர கள ேல ஏ ெகா ட ெப கைள நா க எ ப ெவள ேய அ வ ?” இத நாேன ஒ வழி க ப ேத . இைச , நா ய நம அரச மா க , நில ம ன த வக அ த ர ெப க அவசியமானதாகிவ ட . அ அவ க த ண உண ேபாலாகிவ ட . நா சில திறைமயான ெப கைள நா ய க ெகா பத காக அ த ர தி அ ேவ . அவ கள ட அ த ர ெப கெள லா கைல பய ல ேவ எ அரச உ தரவ வா . அவ கள எ த ெப ைண நா க எ ெகா ள வ கிேறாேமா, அவ அ த ர வா ைகய ப ைத , நாடக வா ைகய

இ ப ைத எ ெசா ேவா . எ ப அரச அ த ர தி ஒ திறைமயான ெப உய த இட ைத ெகா கிறாேரா, அேத மாதி கைல உலக தி உய த இட கிைட கலா எ ேவா . இ வள றிய ப ற பல ெப க ச மதி தன . இ தா திறைம தா தலிட ெகா க ப வ த . அரச க , வா ைகய ஒ ைற உற ைவ ெகா வத காக ஆய ர கண கான ெப கைள அைட ைவ தி கிறா க . அ த ர திேல ஆ க ைழய அ மதி இ ைல எ றா அதனா ெப தாக ஒ ெக வ டவ ைல. வயதான அ த ர காவலாள அைத க காணாம வ வ வா . நா , வ தைவக உட க ைட ஏ வைத எதி தேபா , இ த சி கார க - உலக தி ப ராமண கைள , அரச கைள ேபா சி கார க இ கேவ யா ெப சலி டா க . க ப சிைதைவ , வ தைவ தி மண ைத இவ பர ப வ கிறா எ எ ைன வைச பா னா க . க ைவ அழி தைல நா எ ெபா ேம ஆத ததி ைல. ஆனா , வ தைவ தி மண ைத வ ப ேன எ இ ெபா ஒ ெகா வதி தவெறா இ ைல. த க ைடய ஆ சி ந ைடய பைழய த ம கைள எ கி எ ேகா ெகா ேபா வ ட . நம ம யாைத ய மக ஷிக , ப க றி இைற சி இ லாத வ ேதா பைல ஏ ெகா வதி ைல. ஆனா இ ெபா ேதா ப இைற சி சா ப வ த ம வ ேராத எ க த ப கிற . ந மக ஷிக வ தைவகள ம மண றி நியாயமான எ க தினா க . அவ க வா ப ஓ இள ப ராமண அ ல தி ய வ தைவ, ஆ மாத க அ ல ஒ வ ட கால தி ேம ம

கணவைன ேத ெகா ளாம இ க யாெத ப எ ேக? _ இ ெபா வ தைவ தி மணேம த ம வ ேராதமான எ ெசா வ எ ேக? இ த அப த தி திய இ த ம தி ஆண ேவரான த அரச வ ச திேலேய, ராம தன - வ தைவய ல;ம கலி மைனவ ைய, ச திர த வ கிரமாதி ய த ப ட தரசியா கி ெகா டா . இள ெப கைள வ தைவகளாகேவ ைவ தி பைத த க ப ர மா, வ , மேக வர ஆகிய கட ளா யா . த க த க மைனவ ய இ க... ப ற ெப க ப னா அைல தி அ த ெத வ க , எ த க ைத ெகா த க ? இள ெப கைள வ தைவகளாக ைவ தி பதி தவ க யாத வ ைள க ப சிைத . ஏெனன , ம மண ெச ெகா ழ ைதகைள ெப வள க தா இவ க அ மதி க ப வதி ைலேய! இ த பய தினா ப ராமண க , தி ய க ேச , த க ேம ைமைய கா பா றி ெகா வத காக வழி க ப தா க . அ தா கணவைன இழ த ெப கைள உய ேரா ெகா வ . இ வத ெப கைள உய ேரா ெகா வைத, அவ க மகா பாவ எ க தவ ைல. ெப ய ணய எ ேற க தினா க . ஆ ேதா ஆய ர கண கான ெப கைள தய ேபா ெபா வைத பா மனமிளகாத ெத வ க , அவ றி உ வ ைத ேபாலேவ உ ைமய க க தானா? அ ல இ லேவ இ ைலயா? ெப க மன வமாகேவ சதியாகிறா க எ இ த ப ராமண க ெசா கிறா க . அேயா கிய க நர-அத ம க ! ஏ இ வள ெப ய ெபா ைய ெசா ல ேவ ? அரச கள அ த ர கள ேல ஒேர ஒ ைற தவ ர அவ க ைத பா தறியாத ஆய ர கண கான ெப க , த கைள ஆ வ ைகதி ேபா ைவ தி அ த

ஆ த த த மன த ப சாசிட அ ைவ தி கிறா களா? அவன ட காத ெகா அவ ப ைவ தா யாம ெந ப ேல தி கிறா களா? சி கார ேராகித கேள! ந க நாசமாக தா ேபாவ க . த ெகாைல த மமா? ப ரயாைகய ேல ஆலமர திலி ய ைனய தி இற தா வ க தி ேபாகலா எ உபேதச ெச தி கிற கேள! அைத ேக ஆ ேதா ஆய ர கண கான ைப திய க ஆ றிேல வ சாகி றனேவ! ேகதாரநா தி உ சிய லி பன படல திேல வ ம வ ேமா ச தி வழி எ உபேதசி கண கானவ கைள ெகா கிற கேள! இெத லா த மமா? உ க ைடய இ த ெகாைல ய சி எதிராக எ னா வா திற க யவ ைல. ஏ ? நா அரசன ஆதரவ வா ெகா கிேற . அரச ைடய ஆதரைவ நா ேவ ெம ேற ேத ெகா ளவ ைல. எ ன ட ெசா ஏராளமாக இ த . அைத ெகா நா ஆ க பா ட உய த கேபாக வா ைகைய வாழ . எ கால அரச க , ப ராமண கள நிைலைய ேபால உய த வா ைகைய நா நட த . ஹ ஷைன ேபால அவைன ேபா ற ராஜ ஷிகைள ேபால , நா ல ச கண கான ெப கள த கைள ெப றவ இ ைல. மிக அதிகமாக ேபானா , எ ைடய காத பா திரமானவ க ேப இ கலா . இத எ ெசா தாராளமாக ேபா மானதாக இ த . ஆனா அ த ெசா , வ எ லா ஹ ஷ ைடய ேபரரசிேல இ தன. அவ ஆ ேம ஆ அ ப எ ைன அைழ தேபா , நா எ ப ேபாகாம இ க ? நா அ வேகாஷாக இ தி தா வ வாச , ெசா கைள ப றி

ெபா ப தாத மன பா ைம என கி தா , ஹ ஷைன அல சிய ப தி இ க . ஹ ஷைன ப றிய எ ைடய உ ைமயான க ைத ேக களானா , அ த கால தி அவ ஒ ெக ட மன தேனா அ ல ெக ட அரசேனா அ ல. அவ தன தைமயனான ரா ய வ தனன ட எ ைலய ற அ ைவ தி தா . சேகாதர காக சதியா பழ க ைத மத ஏ ப திய தா ட, ஹ ஷ த தைமயேனா ெந ப தி தி பா . அவன ட தி ைறக இ தன. அதி கியமான ேபாலி தன . த கைழ ேக க வ ப னா , அதி ஆ வமி லாதவனாக கா ெகா வ . ெப கள அழகிேல மய கினா , த ைன ேந ைமயானவனாக கா ெகா வ . பாரா ைட ரசி தா பாரா ைட க ஓ வதாக பைற சா வ . இைவெய லா அவ ேபாலி தன தி உதாரண க . என நாடக கைள ஏ ஹ ஷ ைடய ெபய ேல ெவள ய ேட எ பைத ஏ ெகனேவ வ ள கிய கிேற . நா க ஒ வ ெகா வ அறி கமாகி ெந கமாக பழகிய ப ற ட ‘உ ைடய இ த நாடக கைள உ ெபயராேலேய ப ரபலமைடய ெச ’ எ ஒ ைறேய அவ ெசா னேத இ ைல. அவ ெசா லிய தா இைத எள தாக ெச தி கலா . அவ ைடய த பா ேல, இ த நாட கைள இய றியவ ஹ ஷர ல, பாணகவ தா எ வ ள பர ப தி, ஒ ைற ந க ெச தாேல ேபா . உலக ைத உ ள உ ளப வ ண ப எ ஆைச. ப னர ஆ கால பயண கள ேல நா கழி தி காவ டா , இ த ஆைச ஏ ப கா . அ ப ஏ ப தா நிைறேவ ச தி

இ தி கா . இமாலய ச வ ஒ மிய நி ெகா , நா அ த தாமைரயா ட ப ட தடாக ைத வ ண ேத . காத ப மாள ைகைய நா வ ண ேபா , இமாலய தி ம ெறா அழகிய கா சி எ க ேன வ த . வ திய மைல ெதாட ேல நா பா தி த ஓ இட ைத தா , தியவரான திராவ ட தா மக ய பாக வ ண ேத . ஆனா அ த வ ணைனக பற எ எ ேகா ஓ ெகா வட நா வ பவ ைல. ஹ ஷ ைடய ம என அறி கமான அரச க ைடய மாள ைககைள அ த ர கைள அவ கள ெச வ ெப ைக என கள ேல வ ண தி கிேற . ஆனா இ த ெச வ ெப கி கவா வ காரணமான ஏைழகள ைசகைள அவ கள யர நிைற த வா ைகைய எ னா வ ண க யவ ைல. அைத நா வ ண தி தா இ த அரசமாள ைகக ம , கேபாக தி ம அ தமான கைற ப தி . ஐ ஆ க ஒ ைற இ த அரசா க ெபா கிஷ ைத- இ ைல இ ைல, மி சிய ெபா கிஷ ைத அ ள இைற ஹ ஷ , எ ைன கா க எ ெசா னேதா தி தி அைட தி கமா டா .

3 ம க எ ைன க எ ெசா கிறா க . ஏென றா கச பான உ ைமைய பள ெச ெசா வ எ பழ க . எ க கால தி கச பான உ ைமகைள ெவள ய பவ க இ பல இ தன . ஆனா அவ க ைப திய எ ற ேபா ைவ ப னாேலா அ ல ப வத திலி வ த சி த எ ற ெபய ேலா அைத ெவள ய டா க . இ த ப வத க திேல

நா ஓ உய த சி தனாக ஆகிய க . அ ெபா எ ெபய க எ ஏ ப கா . ஆனா , ம கைள ஏமா வ என ப காத ேவைல. ம கைள ஏமா ற டா எ ற எ ண தினாேலேய நா நாள தாைவ வ வ ேத . இ லாவ இ நா நாள தாவ மகாப த க ஒ வனாக இ தி ேப . அ ேக அட த இ வ யலி ம திய ேல ெந க ைக வசிெயறி ஒ வைர பா ேத . அேத சமய தி இ த ய அ ைமக அவைர எ ப ெகா டா க எ பைத பா ேத . அவ யாெரன ெத ெகா ள ந க ஆைச படலா . அவ ஆய ர கண கான ெச மறி ஆ கடா க ம திய ேல ஓ ஆ சி கமாக வ ள கிய த க ேபரறிஞ த மகீ தி. அவ நாள தாவ இ ெகா ேட, ‘அறிைவவ ட ஏ வ க கிய வ ெகா ப , உலக ைத ேதா வ தவ கட எ ஒ ெகா வ , ள பைத மத சட காக ஆ வ , ப ற ப ேல சாதி ேவ ைம கா ப , பாவ ைத ேபா வத காக உடைல வா வ - இைவ ஐ மன த க அறிவ ற ஜட ெபா ளாகி வ டா க எ பத கான ல சண *.*எ

அைறெசா

னா .

{ேவத ராமா ய க மசி க வதஹ னாேன த ேம சா ஜாதிவாதாவேலபஹ| ஸ தாபார பஹ பாபஹானாய ேசதி வ த ரஞனா ப சலி கான ஜா ேய|| ( ரமாண வா திக )} ஒ நா நா “ஆ சா யேர! உ க ைடய ஆ த க மிக ைமயானைவ; ஆனா , ம கள க கள பட யாதப அ தைன ெம லியதா இ கி றனேவ!” எ ேக ேட .

“என ஆ த தி அ த ைறைய நா உண கிேற . எ த வ ஷய கைள நா ஒழி க ட வ கிேறேனா, அைத ெச வத எ லா க கள பட ய ட படாத ெப ய ஆ த கைள ைகய எ கேவ . ஆனா , நாள தாவ தைலவ , உப தைலவ க இ ெபா ேத எ ம ேகாபமாக இ கிறா க . ‘நாள தா ஒ ேகலி . இ வ மாணவ க இ த பர த உலக ைத அறிவா ஒள வ ட ெச ய யா . அவ க த க அைர ைற அறிவா டா கைள , அறிவன கைள ஆ ச ய அைடய ைவ க ம ேம ெச யலா ’ எ நா ெசா னா எ னட ப பத எ த மாணவனாவ வ வா எ நிைன கிறாயா? சீலாதி தியனா ெகா க ப ட கிராம கள லி வ ைவ மி த அ சி, ெந , ேப ச பழ , ம உண ெபா கள ல உய வா இவ க , சீலாதி திய ைடய க வா வ , ேவ ைட ெபா ளாக அைம த கள ைடேய, கலக ைத உபேதச ைத ெச வா களா?” “ஆ சா யாேர! இ த இ ட ைகய லி ெவள வ வத வழி ஏ இ ைலயா?” “வழியா! ஒ ெவா ேநா ம இ கிற . ஒ ெவா ஆப திலி வ தைல அைடவத ஏதாவ வழி ஏ படேவ ெச . ஆனா இ த அட த இ லி வ தைல அைட வழி இ த ெப ய ைவத ண ைய கட பால - ஒ தைல ைறய ேல உ டா கிவ ட யா . ந பா! ஏெனன இைத ெச ய ய ைகக மிக ைறவாக இ கி றன. அறியாைம இ ள பலேமா மிக அதிகமாக இ கிற . “அ ப யானா , ந ப ைகய ழ உ கா வட ேவ ய தானா?”

“ம கைள ஏமா வைத வ ட உ கா வ வேத ந ல . பா கிறாய லவா? யா ம க வழிகா யாக இ க ேவ ேமா, அவ கேள ம கைள ஏமா கிறா க . இ த நிைலைம ந நா ம ம ல, உலகெம இ கிற எ ேதா கிற . சி கள , வ ண வப ( ம ரா), யவ வப (ஜாவா), க ேபாஜ வப , ச பா வப , சீனா, ஷா , பாரசீக ஆகிய இ த நா கள எதிலி மாணவ க ந நாள தாவ வரவ ைல? அவ கள ேப சிலி ‘ம க ட களா க ப வ டா க ’ எ ெத கிற . சீ!” ஆய ர கண கான ஆ க ட வ ெகா க ய ெசா கனைல வசி, இ த இ ைட ேபா க ய றா த மகீ தி. ஆனா அவ றா அ ெபா பல ஒ ஏ ப டதா ெத யவ ைல. நா எ ெகா தவ கைள வச ேவ எ ஏ பா ெச ேத . அத பலனாக தா இ த க எ ற ெபயைர ெப ேற . இ ஒ வ ஷய ைத ெதள வா கிவ ட வ கிேற . நா என நா ைக பய ப வதி , அரசா க தி ம ேநரான அ வ வ டாம பா ெகா ள ேவ ய கிற . இ லாவ இ த க ைடய வா ப நா கள ேலேய அைட க ப ேபா வ . சில சமய கள ம றவ க கவன காதேபா , எ நா ந ட ர ேபா வ வ . இற த பற ேமா ச ைத , நி வாண ேலாக ைத , அள பதாக உபேதச ெச பவ க , இ ேக ல ச கண கான அ ைமக மி க கைள ேபால வ க ப வைத , வா க ப வைத பா ெகா ஏ வாளாவ கிறா க ? இற வ ட ஆ மா க வ தைல அள பதாக ெசா இவ க இ த உய ள

ஆ மா க ஏ வ தைல அள பதி ைல? ஒ நா ப ரயாைகய ேல அரச சீலாதி தியன ட ‘மகாராஜா! தா க மிக ெப வசதி பைட த ப ராமண க , த மட க ஐ தா க ஒ ைற ஏராளமான பண ைத ப கி ெகா கிற க . இ த பண ைதெய லா அ ைமகைள வ தைல ெச வத உபேயாகி தா அ ைறவான ண யமா?’ எ ேக ேட . ‘ம ெறா சமய இைத ப றி ேபசலா ’ எ றி, சீலாதி திய த கழி க ய றா . ஆனா நா வ டவ ைல. ம ெறா சமய ைத க ப ேத . அ த ச த ப ைத என ஏ ப தி ெகா தவ , அவ ைடய சேகாத ப ண ரா ய ! அ ைமகள நரக வா ைவ நா ரா ய னா வ ண தேபா , அவ ைடய மன இளகிவ ட . பர பைர பர பைரயாக வ இ த அ ைம ம கைள, பண ைத ெகா , வ தைல அைடய ெச வ ெப ய ணய கா யெம நா எ ெசா லிய , அவ அைத பலமாக ப ெகா வ டா . பாவ இளகிய மன பைட த அ த ெப இ த அ ைம பழ க தி ப னா மைற தி ெப ய ெப ய யநல ைத ப றிெய லா எ ப அறிவா ? இ த உலக ைத வ கமாக மா றி வ டா , உடேன வான திலி அ த க பைன வ க மைற வ எ ப அவ எ ப ெத ? வான தி வ க ைத பாதாள தி நரக ைத நிர தரமாக உ டா வத - அத ெபயரா வ யாபார க ெச வத , இ த உலக ைத வ க - நரக எ , பண கார _ ஏைழ எ , ஆ டா - அ ைம எ ப ைவ க ேவ ய அவசிய . ம ைற ேநர கிைட த நா அரசேரா ேபச ெதாட கிேன . அவ “நா ஒ ைற ஏராளமான

பண ைத ெசலவழி எ லாைர வ தைல ெச வ கிேற எ ேற ைவ ெகா ேவா . ஆனா ம ப ஏ ைமய காரணமாக மன த க வ க ப வா கேள!” எ றா . “எதி கால தி , மன த கைள வ ப , வா வ த டைன ய எ ச ட ஏ ப திவ க .” அவ ெமௗனமாக சி தி க ெதாட கினா . அவேர எ தியதாக ெசா ல ப ‘நாகாந த ’ எ ற நாடக தி வ நாகைன உதாரணமாக கா ேன . அவ ம றவ கள உய ைர கா பத காக த உய ைரேய பலி ெகா தா எ கைத ெசா கிற . இத அவ எ ன பதி ெசா வா ? ப ராமண க ைடய ைபைய நிர வதி , மட கைள ேகாவ கைள க வதி கிைட கிற ெப க , அ ைமகைள வ தைல ெச வதிேல கிைட கா எ அவ க கிறா எ நா ெகா ேட . அ தா அவ ந ெலா க ப தி அ ல; ந ெலா கஇ எ ப ெவள யாய . பாவ . சீலாதி தியைன ம நா ஏ ைறெசா ல ேவ ? இ ெபா உய தவ க , நகரவாசிக ஆவத ல சண ப றைர ஏமா வ தா . பைழய ெபௗ த கைள ப நா ெத ெகா ப எ னெவ றா - அ த கால தி , ம அ வ த ண ப ேபாலேவ க த ப ட . ஆனா இ ேறா ப ராமண க ம வ வைத தைட ெச தி கிறா க . ஆகேவ, ெவள பைடயாக ப ஆப ைத வ ைல வா வதா . இத வ ைளெவ ன? ேதவைதகள ெபயரா , சி தி சாதைனய ெபயரா , மைற கமாக ைபரவ ச கர எ ற திய மத ேதா றிய கிற . ப ர ம ச ய எ ச ேபா கிறா க . ஆனா அத வ ைள ?

ைபரவ ச கர தி த ைடய மைனவ ப ற ைடய மைனவ எ ற ேவ ைமய றி எ லா ெப கைள ஒ றாகேவ க கிறா க . அ ம மா? ேதவைதகள வர எ ற ெபயரா , தா , சேகாத , மகைள ட த ப இ ைல எ ெச வ டா க . இ ெதாைலய . ச நியாசிகள மட , ப கள மட இய ைக வ ேராதமான வ பசார தி வ தியாகிவ ட . உ ைமய ேலேய இ த உலக ைத க காண பவ ஒ வ இ பானாகி , இ த ஏமா ற ைத அேயா கிய தன ைத ஒ வ னா ட சகி ெகா கமா டா . ஒ ைற நா காம ப (அ ஸா ) ெச றி ேத . அ த நா அரச நாள தா கலாசாைலய அதிக அ , மகாயான திேல அதிக ப ைவ தி தா . நா அவேனா ேபச ெதாட கிேன . “மகாயான ய க ேபாதிச வ ெகா ைககைள ஒ ெகா பவ க . அவ க ைடய ெகா ைககள ேல ஓ உய ராவ அ ைம ப வைர என நி வாண (ேமா ச ) ேவ யதி ைல எ ெசா ல ப கிற . ஆனா , அரேச! உ க நகர தி ச டாள க இ கிறா க . அவ க நகர தி வ ெபா ம றவ கள ம ைக ப அ த ம றவ ன த த ைம ெக வட டா எ எ ச ெபா , த க ைகய லி த ய னா மிைய த ஓைச எ ப ெகா வ பவ க ரா ஜிய தி ஏராளமாக இ கிறா கேள! அவ கள எ சி வ வதா , நகர தி ணய மி ெக வ டாம இ ெபா , எ சி பா திர கைள ைககள ேல ஏ தி ெகா ேபா ப ெச ய ப கிறா கேள! நாைய ெதா வதா

மன தன ன த த ைம ெக வ வதி ைல. நாைய வட ேகவலமானவ களா இ த ச டாள க ?” “இ ைல. நாையவ ட ேகவலமானவ க இ ைல. உய ப ரவாக தி சி தள அவ க இ கிற . எ ேறா ஒ நா மல த ைடய நிைலைய அ அைடய . “அ ப யானா , நாைள த ச டாள க நக வ ேபா ைக த ேயா, எ சி பா திரேமா ெகா வர ேவ ய அவசியமி ைலெய ந க ஏ பைறயைறவ க டா ?” “அ எ ச தி அ பா ப ட வ ஷய .” “உ க ச தி அ பா ப ட வ ஷயமா?” “ஆ . மத அைம க , ஏ பா க அ ப இ கி றன.” “ேபாதி ச வ மத - மஹாயான இ த ஏ பா ைட ெச தி கிறதா?” “ஆனா இ ள க எ லா மஹாயான ைத ப ப பவ க அ லேவ!” “கிராம கள , நகர கள எ பா தா தி ர ன தி ெவ றி ரைல ேக ேடேன!” “ஆ . ேப சளவ ேல. ந க றியப ரசைறவ தா , உடேன அைத எதி பவ க ஆதிகால ெதா நட வ வழ க ைத அரச உைட கிறா எ ம கைள , ஒ ெப யைலேய கிள ப வ வா க . “ேபாதிச வ வா ைகய மக வ ைத ப றி ரா பகலாக ெச ய ப உபேதச ஒ சில ைடய மன கைளயாவ கவ தி காதா? ஒ சில ைடய இதய திலாவ அத ெச வா இ க தா ெச கிற எ நா க கிேற . ேபாதிச வைர ேபாலேவ ந க சகல ைதவட தயாராகிவ டா உ கைள ப ப பவ க ஏராளமாக கிைட பா க .” “இ எ உ நா வ ஷய ம ம ல, பரம ப டாரக இதனா ேகாபமைடய .” “சீலாதி திய ஹ ஷனா? தன ‘நாகாந த ’ நாடக திேல, ேபாதிச வ தி ய ச திர ைத வ ண அ த பரம ப டாரகனா?” “ஆ . நட வ பழ க கைள உைட ப யாரா யாத கா ய .” “இேத மாதி ததாக நிைன தி தா ? இ வ தேம ஆ ய அ வேகாஷு , ஆ ய நாகா ன க திய தா ...” “அவ க ண ச இ த . அ ப ய ட, அவ களா பைழய பழ க கைள உைட பதி அ வள ர ெவ றியைடய யவ ைல.” “அதிக ர யாம இ கலா . ந க ெகா ச ர ேன க . ந க ெகா ச ர ேனறினா , வ கால ச ததிய ன இ ெகா ச ேன வா க .” “எ ைன உ க வாயா பய தா ெகா ள எ ெசா லி தா வ வ களா?” “அ ப ய ல, ஆனா மத ஒ சி எ ெசா ேவ .” “எ மன திட ேக டா , அ உ க ‘ஆ ’ எ பதி ெசா . எ நா கிட ேக களானா ‘இ ைல’ எ பதி ெசா அ ல ெமௗனமாகிவ .” “ப ராமண கள மத ைத நா மன வமாக ெவ கிேற . உ ைமய காம ப அரச ேபா ற எ தைனேயா ந ல மன பைட த மன த கைள பய தா ெகா ள யாக ஆ கி ைவ தி ப இ த ப ராமண மத தா . இ த வ ய லி அ த மத மைற த அ ேற இ த வ ைய ப த கள க

மைற வ . ெவள நா கள லி நாள தாவ வ த ப கள ல அவ க நா ேல இ த ப ராமண கைள ேபால ச தி வா த மத தைலைம வகி சாதிய ைல எ ேக வ ப கிேற . இைத ேக வ ப ட அ த நா ேல ஒ ைகய த ைய , ம ெறா ைகய எ சி பா திர ைத கி ெகா அைல ச டாள க இ ைல எ பத காரண ைத ெத ெகா ேட . ப ராமண க நம நா ேல ஒ ேறாெடா ஒ ட யாதப பல சிறிய சிறிய சாதிகைள ப ைவ வ டா க . இவ க ைடய மத அறி ரா ேக கள நிழைல ேபா றைவேய. நாள தாவ பல நா கைள ப றி திய திய ெச திக அதிக கிைட . ஆகேவ ஒ றிர ஆ க ப ரயாண தி பற சில கால நாள தாவ ெச த வ . ஒ ைற ஒ பாரசீக ப , அவ க நா ேல ம த எ ற ெபய ைடய ஒ வ வா சில நா க வ தி ததாக அவ ஒ வத ச க ெகா ைகைய ப ரசார ெச வ வதாக றினா . தப ரா , ப க ப ணக ச க ைத ஏ ப தி, ெசா கைள ெபா தவைரய ச க ெகா ைகையேய பர ப னா . அ த ச க ெகா ைக இ ஏ டளவ ேலேய இ கிற . இ ெப ய ெப ய தன ெசா க ைடய ெபௗ த ப க இ கிறா க . அறிஞ ம த ப ர ம ச ய ைத , ப வாத ைத ஏ ெகா ளவ ைல. அவ மன த க இய ைக வா காத வா வா , ழ ைத கைள ெப வள க ேவ எ ேற றினா . தைமக ெக லா ஆண ேவ ‘நா ’, ‘எ ைடய ’ எ ப தா எ அவ உபேதசி தா . ெசா க தன தன யாக இ க

டாெத எ லா ஒ றாக ேச ச பாதி , ஒ றாக ேச ேத சா ப ட ேவ எ றினா . கணவ மைனவ தன தி க டா எ , காத த திர ளதாக இ கேவ எ , ழ ைதக எ லா ேம ெபா வாக க த பட ேவ எ ப அவ ைடய ெகா ைகக . எ லா உய கள ட தி அ ெச த ேவ ெம அவ உபேதசி தா . அவ ைடய ெகா ைக ச யாகேவ என ேதா றிய . அறிஞ ம த ைக அவைர ப ப ஆய ர கண கானவ கைள ெகா வ , பாரசீக ம ன ெநௗேஷ வா நியாய தி எ ற ப ட ைத ெப றா எ பைத ேக வ ப ட , இ த உலகி அரச க இ வைர, அவ கள தான தயவ ேல வா ப ராமண க இ வைர இ த உலக வ கமாக ஆக யா எ ப என ெதள வாகி வ ட .” ◆ ◆ ◆

கால

14 ச கரபாண

: கி.ப . 1200

அ த கால தி கேனா பாரத நா ேலேய மிக ெப ய ெசழி பான நகரமாய த . அத ைடய பர , அக ற வதிக , நா ச தி அைம மிக ப ரபலமான . இன பதா த க , வாசைன திரவ ய க , எ ெண , நைகக , ெவ றிைல இ எ தைனேயா ெபா க கேனாஜிலி ெச அகில பாரத தி ெப ைம பர ப ெகா தன. 600 ஆ காலமாக ெமௗ க , ைப , ப ரதி ஹா , கஹ வா தலிய பல அரச வ ச தின தைலநகராக இ த காரண தினா அ த நகர தின ட ம க அதிக அ கைற ஏ ப த . அ ம ம ல, பல சாதிய ன த க சாதி கிைளக அ த நகர தி ெபயைரேய இைண ெசா ல ெதாட கிவ டன . இ ட கா ன ய ஜ ப ராமண , கா ன ய ஜ அஹி , கா ய ஜ கா தலிய சாதி ெபய கைள ேக கலா . இ த ம தி ெபயைர ம க எ வள அ கைறேயா உ ச தா கேளா, அைத ேபாலேவ கா ன ய ஜ (கேனா ) நக ெபயைர ம க க த ெதாட கின . ஹ ஷவ த கால திலி இ வைர, உலக தி எ தைனேயா ெப ய மா ற க ஏ ப கி றன. ஆனா அ ெபா திலி ேத இ தியாவ ைளய ெப ய ட தன ெகா வ ட . ஹ ஷவ த ைடய கால திேல அேரப யாவ ஒ திய மத (இ லா ) ேதா றிய . அ ெபா அைத ேதா வ தவ இற ஆ க

(கி.ப . 622) ஆவத சி வ லி ெபய வைர அ த மத பரவ வ எ யா தா ெசா ல ? சாதிகள ெபயரா அரச கள ெபயரா நா க ெவ ல ப வைத தா நா இ வைர ேக ெகா கிேறா . மத தி ெபயரா நா க ெவ றி ெகா ள ப வைத, இ ெபா தா த தலாக ேக வ ப கிேறா . எதி க வ ழி ெகா வத ச த ப ெகா காமேலேய இ த மத ெவறிய க தி தி ெர தா கி, எதி கைள அழி வ டா க . ஸ ஸான ய கள (ஈரான ய க ) பல ெபா திய சா ரா ய , அேரப ய கள ைக ப ட உடேனேய காகித படைக ேபா கைர வ ட . இ லா தி பைட பாள இற இ ஆ க ஆவத ேளேய, இ லாமிய ரா ய தி ெகா பாம ம பற க ஆர ப வ ட . இ லா , உலகெம தன அேரப ய ப வா ைகைய த வ பய . அேதா தன ப எள ய வா ைவ , சம வ ைத , சேகாதர பாவ ைத , த ைன ப ப பவ கள இதய திேல நிர ப ய சி ெச த . ைவதிக ஆ ய கள ேனா க , வாய ர ஆ க னாேலேய இ த ப வா ைக நிைலைய கட வ டா க . கட ேபான க ம வ வ யாத கா ய . ப வா ைக நிைலைய கட , அரச ஆ சி நிைலைய அைட ள நா கைள இ லா ச தி தேபா , இ லாமி க தி பல தி னா அ த நா கள த திர மைற வ டைத ேபாலேவ, அ த நா கள ெதாட பா இ லாமிய ச தாய அைம பான ப வா வ உ வ மைற வ ட . இ லாமி தைலைம

அதிகா க , ந ட கால வைர த கைள ‘க பா’ அதாவ இ லாைம ேதா வ தவ வா தார க எ ெசா லி ெகா டா களாய , உ ைமய அவ க ‘ தா ’ (அரச )களாகேவ இ தன . ஆனா இ ெபா ‘ தா ’ எ ெசா ல ய பல வ வ டா க . இவ க , ப , எள ைம, சம வ , சேகாதர வ ஆகியவ றி ஒ ச ப த கிைடயா . ஆனா திய ரா ய கைள ெவ வத க தி ச ைட ேபா பைடயா கள ேதைவ இ த . இ த பைடயா க க தி ச ைட ேபா வர க அேரப யர லாதவ க . இ த பைடயா க ‘ தா ’ எ ற ெபய ச ைடய வத அ வள உ சாக ெகா க படவ ைல. அதனா , வ க தி கிைட க ேபா பலைன ப றி ஆைச வா ைதக ஊ யேதா , இ த உலக தி கிைட பலன அவ கைள ப தார களா கினா க . ெவ ற நா ேல கிைட ெகா ைளய ,ப ப ைகதிகள , பைடயா க ப உ . ெவ றி ெப ற மிய ேல த திரமாக ேய உ ைம அவ க . தன பைழய எஜமா கள ட திலி ரண வ தைல ெப வத அவ க உ ைம உ . இ மாதி ஏ பா களா , ேதா வ யைட த நா லி ஏராளமான ம கைள, ெவ றவ க த க ரா வ தி இைண ெகா ேனற த . இ வா ேதா றவ கள ைடய லி ேத, ெவ றவ க த க காக ேபாரா பைடைய தயா க மானா , அவ கைள எதி ப எள தான ேவைலய ல. ஹ ஷ இற ஆ க ேளேய, சி ப ரேதச இ லாமிய ஆ சிய கீ

வ வ ட . காசி, ேசாமநா ( ஜரா ) வைரய ள இ திய ம க இ லாமிய வாள பல ைத உணர ச த ப கிைட த . இ த திய ஆப திலி த வத காக, திய வழிகைள ப ப ற ேவ ய அவசிய . ஆனா , இ க த க பைழய பாைதகள லி வ லக தயாராய ைல. நா வ ஒ ேச த க ய சி ெச தி க ேவ . ைக ப ய அட க ய ராஜ திர க (பைழய ஷ தி ய க , அவ கேளா ெகா வ ைன, ெகா ப ைனயா கல வ ட சகர க , கிேர க க , ஜர க ) பாரத தி பைடகளாக இ தன . அவ க ேகா, த க உ வ ேராத கள லி த பேவ ேநரமி ைல. ேம அரச வ ச க ேளேய இ த பைழய, திய வ ேராத கள காரணமாக , ஒ ைம ஏ பட யாம ேபா வ ட . “மகாராஜா! உ க கவைல ேவ டா . நம சி த ேதவ ஒ திய சாதைனைய ஆர ப தி கிறா . அத ல ைற கா றின ேல பற உல த ச கைள ேபா , கிய பைட பற வ .” “ ேதவ மி ரபாத (ஜக மி ரான த ) எ ம மி த க ைண உைடயவ . என ேகா எ ப தின ேகா ப க ஏ ப ேபாெத லா , நம மகரா தம தி ய பல தா கா பா றி வ கிறா .” “மகாராஜா! ேதவ இமாலய தி அ த ப க திேல டா நா இ ெகா ேட, கா ன ய ஜ தி வ ள ஆப ைத உண ெகா டா . அத காகேவ எ ைன த கள ட அ ப ைவ தா .” “தா ண (தாராேதவ ) மகாராஜாவ உதவ ெச வா . கிய கைள ப றி கவைல பட ேவ டா எ ெசா ல ெசா னா .”

“தாரா அ ைனய ட என ரண ந ப ைக . தா ண ! அபய ணா! தாேய! மிேல ச கள டமி எ கைள கா த .” கிழ அரச ெஜய ச திர இ திரபவன ேபா ற தன அரச மாள ைகய ேல, பள ேபா ற ஒ ெவ ைமயான ெம ைத ம அம ெகா தா . அவ ப க திேல அழேக வ ெவ த இள அரசிய நா ேப உ கா தி தன . அவ க ைடயைவ சிவ த க ; வ ேபா ற க ய த , ப ற தி ம ெறா தைல இ ப ேபா ய ப த . அவ க அண தி த டாமண , கா டல , க கண , தார , மண யார , ஒ யாண , ெகா தலிய வ தவ தமான த க இர தின ஆபரண க அவ கைளவ ட அதிக எைட உ ளதாக இ தன. மிக ெம லிய ேசைலைய ரவ ைகைய அண தி தா க . ஆனா அைவ அவ கள அவயவ கைள மைற பத காக அ ல; அதிகமாக எ கா வத காகேவ எ ேதா றிய . மா பக கள ப மைன , பளபள ைப அழகிய ைறய ேல எ கா வத ேக ப அைம தி த ரவ ைக. அத கீ ேழ வய வைர உ ள உட பாக மைற க படாமேல இ த . ேசைல உ வ அைம ைப நிற ைத வ ள பர ப தி ெகா த . அவ க ைடய தலிேல ச ப த வாசைன ைதல ய த மல க , அ த மாள ைகைய ந மண தா நிர ப ெகா தன. அ த அரசிகைள தவ , ஐ ப அதிகமான ேவைல கார ெப க அ கி தன . இவ கள சில சாமர வசி ெகா தன . சில ெவ றிைல த கைள ஏ தி நி ெகா தன . சில க ணா , சீ கைள ைகய ேல தி ெகா தன . சில

ந மண ய ந ஜா ைய ஏ தி நி றன . சில ம பா ட கைள த க கி ண கைள ஏ தி நி றன . சில பா ச ைட ேபா ற ெவ ைமயான, தமான வாைலைய ைவ ெகா , சிறி ெதாைலவ சில ெப க மி த க , ழ , வைண தலிய வா திய கைள ைவ ெகா அம தி தன . சில ெப க ைகய ேல வ ணத ட ஏ தி காவ கா நி றன . அ அரசைன , மி ரபாத சி ய பாக ப ைவ தவ ர ம ற எ லா ெப க ; அதி அழகிய இள ெப க . ப மகாராஜாவ ட வ ைடெப ெகா ற ப டா . அரச , அரசிய எ நி வண கி வழய ப ன . இ ெபா ெப களா ழ ப ட அரச தன யாக இ தா . ெஜய ச திர கிழவனாகி வ டானாகி அவ ைடய பாதி நைர த ந ட தைல ைய அவ வகி எ வா தி பைத , த ெப ய மைசைய எ ெணய கிவ பைத , அவ ைடய ஆைட ஆபரண கைள பா தா , அவ தன இளைம எ ெபறாத எ க வதாக ேதா . அவ ைடய றி ண ேவைல கா தைலவண கி ம கி ண ைத அரச னா ந னா . ம நிைற த அ த கி ண ைத ஓ அரசி வா கி, அரச ைடய உத ட ேக ெகா ெச றா . அரச , அைத அரசிய உத ைவ “ரா யல மி! எ ந ச திரேம! உ எ சி படாம நா எ ப அைத ப க ?” எ றா . அரசி தன உத கைள , நா ைக நைன வ ெகா தா . அரச அ த ப ரசாத ைத ஆவேலா ப கினா . பற அவ ைடய ஒ ெவா ந ச திர அ வ தேம ப ரசாத அள தா க . அவ ைடய க க

சிவ வ டன. கிய கைள ப றிய கவைல மைற வ ட . க தி வ . மகி சி ெபா கின. அரசன ெப ய ச ர தைலயைணய சா த . அவன இர ைகக இர அரசிகைள அைண ெகா டன. ம ெறா திய ம ய ேல அவ தைல இ த . இ ெனா திய மா அவ ேதாைள த வ ெகா ட . க காம அரசா சி ெச தின. நா ய ெதாட ப அரச உ தரவ டா . வா திய ழ கி . ெப த ப ப தி , ெம லிய இைட , உ ளட கிய வய ய, கா கள சல ைக க ய அழகிய வதிய அழகான பாவாைட அண இன ய இைச ட நடனமாட ெதாட கின . க ெவறிய ேல கிய அரச , வதிைய நி வாணமாக ஆ ப உ தரவ டா . நா ய கா ய கா கள ள சத ைககைள தவ ர, ம ற ஆைடயாபரண க யா வ ல க ப டன. நி வாண நடன நட த . அரசைன றி காம தி ஆ சி. எதிேர நி வாண நடன . நா ய ெப கள எவ ைடய நி வாண உ வ அரசைன கவ தேதா, அவைள த ட வ ப உ தரவ டா . அ த இட தி ம ெறா வ நி வாணமாக வ நி றா . ம ெவறி அரசைன வ மாக நிைல ைலய ைவ த . மதிய ழ உளற ெதாட கினா , “ ... .. .... நா.. க ..... .எ... ன ... இ... தி...ர... ... ...ய ...ேல...எ... த... ஒ வ ... ...கி... றா பா ... ேபா ..., எ... லா ... நி ... வா ..... ண... மா ஆ ......... க .”எ உளறி ெகா னா . உளறினா அரசன ஆைணய லவா? அரசிய ம ற ெப க , த க ஆைடயாபரண கைள கழ றிவ டன . அவ க தைல அ ள தி ப ட அரச ப கவ ைல. அைத அவ வ ப

ெசா னா . க நாக ைத ேபா ற த இ ப கீ வ , உட ப ெப ப திைய மைற ெகா ட . ெவறிெகா ட அரச த ஆைடயாபரண கைள கைள வ அவ க ட ஆட ெதாட கினா . பாைன ேபா ற ெதா ைப , ெதா கிய சைதக , க ைக ய ைன கல த ேபா ற மைச , சைத ெதா கிய க , இ ெபா தா ப ரசவமான ெப ண ைலகைள ேபா ம ெதா கிய மா க ெகா ட அவ ைடய வ கார உ வ ைத பா த எ த வதி ேம ெவ கேவ ெச வா . ஆனா இ ள அழகிகள உட , உய , இ த கிழவ ைகய ல லவா இ கிற ! ஒ தி அவ ைடய ப லி லா உத கள த உத கைள ைவ ெகா தா . ஒ தி அவைன த மா ட அைண ெகா தா . ஒ தி அவ ைடய மய நிைற த ைககைள த ேதா ம க ன தி ம ைவ உரசி ெகா தா . காம ைத இைசேயா நடன ெதாட ெகா த . அரசிய ேவைல கார வதிக இைடய ேல தன தா தன ெதா திேயா அரச இைண ஆ ெகா தா .

2 “வர ேவ கவ ச கரவ தி அவ கேள!” எ றி ஒ ந தர வய மன தைன அரச வரேவ றா . அவ வ அம த ம யாைதேயா ெவ றிைல த ைட அவ ப க நக தினா . இ த கவ ச ரவ தி வய ஐ ப அதிகமாக இ கலா . அவ ைடய சிவ த, க பரமான க திேல இ வச த தி நிழ இ த . அவ ைடய மைசய ன க மாறவ ைல. அவ ைடய உடலிேல ஒ ெவ ைள ேவ , ெவ ைள ேபா ைவ த தி தா .

க திேல அழகிய ரா ச மாைல. ெந றிய ேல வ திய ப ைட. கவ , வாசைன ய ெவ றிைல கைள வாய ைவ ெகா , - “ேதவ! யா திைர கமாக தத லவா? உட நல தாேன? இரவ ேல நி மதியாக க வ கிறதா?”- எ ேக டா . “இ ெபா ஆ ைம ைற ெகா ேட ேபாகிற கவ கவா!” “மகாராஜா! தா க கவ ராஹ ஷைன ந றாக அவமான ப கிற க .” “ கவ எ ற ெசா அவமானகரமானத ல. க சிகரமான .” “அேதா ட காைளைய றி . ேதவா!” “அ என ெத . டேவ, உய தவ கைள றி .” “நா இைத காைள எ ற அ த திேலேய எ ெகா கிேற .” “ஆனா , நா உய தவ எ ற க திேலேய றிேன . கவ ந பா! உ ைன ேபால ேகாவணதா கைள ேகலி ெச யாம ேவ யாைர ேகலி ெச ய ?!” “அரசைவய ேல டா அரேச!” ெஜய ச திர கவ ஞ ைடய ைகைய ப ெகா அரசைவ ம டப ைத வ ெவள ேயறி, உ தியான வன தி ெச றா . மைழ கால தி ஆர ப . ப ைமயான மர கைள ெம வாக அைச ெகா கா ெவ கமாக இ த . அரச கரண (தடாக தி )ய கைரய ேல அைம க ப த பள காசன தி ம அம தா . கவ ஞ அவன கி உ கா தா . “ந எ க க ைத ப றி வ சா கிறா கவ ஞேன! உ ைமய ேலேய நா இ ெபா கிழவனாகி வ ேடென ேற உணர ெதாட கிேற .”

“அ எ ப ?” “நி வாண அழகிகளா என காம இ ைசைய ட யவ ைல.” “அ ப யானா அரேச! தா க ஒ மகாேயாகி!” “ேயாகிய ட ப தாய ர அழகிக எ ன ெச வா க ?”“ப கி ெகா வ க அரேச! ஏ ெகா பவ க ஏராள ேப இ பா க . க ைக கைரய ேல த ணைரவ ப ராமண க தான ெச வ க . ச ேவஷா ஏவ தான தா பா ேயாதான வ ஷி யேத.” “அைத தா ெச ய ேவ . ைவ திய ரா ச கரபாண ய ‘ஜவரஸ ’ ஒ பலனள கவ ைல. இ ெபா உ ைடய கவ ைத ரஸ ஒ ைற தா ந ப ெகா கிேற .” “நி வாண அழகிக , ஜவரஸ பலனள காதேபா , என காவ யரஸ எ ன ெச வட ? ேம அரேச! ந க அ ப வயைத கட வ கேள!” “அ ப வய எ ப ந தர வய தாேன கவ ஞேன!” “யா ? ப தாய ர ெப கேளா உற ெகா காைள கா!” “உ ைன, காசிய காணேவ யவ ைல. நா கேனாஜிலி வ இர மாதமாகிற .” “மகாராஜா! நா சி திைர நவரா தி ய பகவதி வ யாவாசின ைய த சி க ேபாய ேத .” “எ ைடய பட அேத பாைதய ேலதாேன வ த . ெத தி தா உ ைன அைழ வ தி ேப .” “அைழ வ தி ப களா அ ல அ ேகேய இற கி மா ைசய கிய ப களா?”

“ஆனா கவ ஞ ! ந மா ைச காக அ ெச லவ ைலேய!” “நா க பகவதிைய வண சா த க மகாராஜா!” “ஆனா ந சீதாராமைன வண கிறாேய, உ ைன பா தா ய ைவ ணவனாக அ லவா ேதா கிற .” “ வ சா தா வஹி ைசவாஹா சபாம ேயச ைவ ணவாஹா.” “சபாம ேய க ைவ ணவ களா?” “அ ப தா ஆக ேவ ய கிற மகாராஜா! நா க உ கைள ேபா ம றவ கள வாைய ட மா?” “சமய தி ஏ ப மா ந க ெக கார க தா .” “மகாராஜா! அ ம ம ல. நா கதைர ( த ) ந ஆராதைனய ேச வ ேட .” “ கதைரயா! பகவா ததாக ைத மா?” “ஆ !” “இ த இட தி அவ ெபய வ த ேம எ க கள சிறி ச ேகாஜ உ வாகிவ கிற .” “மகாராஜா! வ ரயான சா த களாகிய எ க கத ஆராதைனைய எள கி வ கிற .” “ச யாக ெசா னா ந ப! இதனா தா அைத சஹஜயான ( லபவாகன ) எ ெசா கிறா க .” “இ த வ ரயான சி த கள பாட க , கீ த கள கவ ைத நய எ என ெத படவ ைல. ஆனா அவ க ஐ ெபா கைள (ம , மாமிச , ம , பண , உட ற ) அ மதி பத ல ம க ெச ள ந ைம , நா அவ க ந றி ெச கிேற .” “ஆனா எ ைன ெபா தவைர இ த ஐ ெபா கைள ேபா வ க டமான கா யமா இ கிற .”

“இ த வ ரயாேனா ட நாகா னன த வ ேச தா ெபா மல மண ெப ற ேபாலா ேமா?” “உ ைடய காவ ய தி ைவைய எ ப ேயா ரசி வ கிேற . அதி ட சில இட கள எ தைல ற ஆர ப வ கிற . ஆனா இ த த வமி கிறேத, அ தைலம பாறா க ைல ைவ த ேபா அ தேவ ெச கிற .” “ஆனா மகாராஜா! நாகா ன ைடய த வ மிக பய ள . அ பல ேபாலி க கைள ேபா க வ கிற .” “ஆனா , ந ெப ய ப ரசி தி ெப ற ேவதா தியாய ேற!” “நா என கைள ேவதா த எ ெசா லிேய ெவள ய ேட . ஆனா , ‘க டன க ட கா ய ’ எ ற ைல நாகா ன ைடய பாத ள ைய சிரேம ெகா ேட எ தி ேத .” “இவ ைற எ லா நிைன ைவ ெகா வ எ ப யா . ஆனா நாகா ன ைடய த வ தி எ ென ன வ ஷயமி கிற . ெசா ேக ேபா .” “சி தராஜ மி ரபாத ட, நாகா ன ைடய த வ ைத ஒ ெகா கிறா .” “எ ைடய த ைச மி ரபாதரா?” “ஆ , பாவ ண ய , ந ெலா க தெயா க எ லா க பைனக . உலக அழிவ ற அ ல அழிய ய எ பெத லா நி ப க பட யாத கா ய . வ க - நரக , க - வ தைல இைவ எ லா அறியாைமய மய க . ைச, உபாசைன இைவெய லா பாமர கைள ஏமா சி. ெத வ க , ேதவைதக யா ம கள ெபா யான க பைனெய ப , நாகா னன த வ .” “நா இேத த வ ேதா தா வா ைகைய கழி தி கிேற .”

ழ “எ லா அ ப தா கழி பா க அரேச! ைகய கிைட பைத வ வ கட ப ஓ பவ க அ லவா?” “ஆனா இ ெபா ைகய கிைட பைத ைவ ெகா , உ உ பா பைத தவ ர ேவெறா ெச ய யா ேபாலி கிறேத! நேயா இ க வ டவ ைலேய!” “நா த கைளவ ட எ வய இைளயவ . ேம ஒ ப ராமண ெப ைண தவ ர ேவ தி மண ெச ெகா ளவ ைல மகரா !” “தி மண ெச தா எ ன ஆகிற ? அதிக தி மண ெச வதா அ த ழலிேலேய மன த கைள ேபா இற வ கிறா .” “எ வ ஒ ப ராமண திதா இ கிறா மகாராஜா!” “ஆ . கவ ஞ ராஹ ஷ அ த ப ேபான கிழவ ேயா சதியாக ேபாகிறா எ உலக ந ப வ .” “ந ப வ ; ந ப ெகா கிற மகாராஜா! நா என கள ேல, சமாதி நிைலய லி ப ர ம ைத ேநேர த சி பைத ப றி எ திய கிேற .” “அ த திய த வ திேல ப ர ம ைத ப றி , அைத ேநேர த சி பைத ப றி ேப வத இடமி கிறதா?” “மகரா ! அதி எைத ப றி ேப வத அ பைடக இ கி றன.” “ கைள எ ெபா ேம க களாகேவ ைவ தி க ேவ . அ ேபா தா அவ க இ த ேந த சன கிைட க ெச ய ” “எ ன அரேச! உ க மத தி மதி த ந ப ைக ேபா வ டதா?”

“அ என ெத யா கவ ஞ! அ த ந ப ைக எ ெபா வ கிற , எ ெபா ேபா வ கிற எ எ னா ெத ெகா ள யவ ைல. த மா மா களாகிய ப ராமண கள உபேதச ைத ேக , நடவ ைககைள பா , எைத நி சய ப என சிரமமாக இ கிற . த ம தி ெசா ப ேகாவ க வேதா, தான , ண ய ெச வேதா எ வள ேவ மானா இ கலா , ஆனா , ைகய ள வா ைகைய ந வவ ட டா எ தா நா நிைன கிேற .” காதைல மத ைத ப றி நட ெகா த ச ைச, தி ெர அரசியலிேல தி பய . “மகாராஜா! உ ைமய ேலேய ப திவ ராஜ உதவ ெச ய ம வ களா?” “என ெக ன அவசிய வ த அவ உதவ ெச ய? ெப யேலா ேபாைர அவேன வ ைல வா கினா . அத பலைன அவேன அ பவ க .” “எ ைடய க இ தா மகராஜா! இ த ச கரபாண அநாவசியமாக ெதா ைல ெகா கிறா .” “அவ ைடய ேவைல ம வ ெச வ . அதி ஒ திறைமைய காேணா . ைற ஜவரஸ ப ரேயாக ெச தா . ஒ பயன ைல. இ ெபா வ வ டா , அரசியலி ஆேலாசைன ெசா ல...” “இ ைல மகாராஜா! அவ ஒ டா . இளவரச அநாவசியமாக அவைன தைலேம கிைவ ெகா ஆ கிறா .”

3 “ச யாக ெசா ன க ராஹ ஷ , கஹ வா அழி நாசகார த ைதயாைர ெவ ஆ கிவ டா .”

ைவ திய ராஜேர! வ ச தி ேவைரேய வாக வ தி கிறா . கா க டனாக

ஆ “ மா ! நா இ பதா களாக கா ன ய ஜ ம ன ராஜ ைவ திய . எ ைடய ம க பல அள தி கி றன.” “ம கள பலைன உலக அறி ைவ திய ராஜேர!”“ஆனா ஜவரஸ ப ரேயாக ச ப தமாக அரச எ ம ேகாபமாக இ கிறா . காமெவறி ப த ஓ ஆடவன இளைமைய எ வள நாைள அதிக ப த மா ! இளைமைய கா பா வத உணவ ஒ க தி க பா க ேவ ெம எ த ப கிற . நா ம ல கிராம திேல (மலா ) த கிவ ட அ மதி ேக கிேற . அத ஒ ெகா ளமா ேட எ கிறா .” “த ைதயா இ த ற க காக எ கைளவ வ டாத க ைவ திய ராஜேர! கஹ வா வ ச இ ெபா உ கைளேய ந பய கிற !” “எ ைன இ ைல மா ! கஹ வா வ ச தி ெஜய ச திரன இட தி ஹ ச திர இ தி தா எ வள ந றாக இ தி ! ச திரேதவன அ யாசன தி ஹ ச திரன ேதைவ இ த .” “ ராஹ ஷன இட தி ைவ தியராஜ ச ரபாண , ெஜய ச திரன ேதாழராக அைம தி தா ! ஆனா ைவ தியராஜேர! கஹ வா ய அ தமி வைரய ந க எ க ட டேவ இ கேவ .” “அ த ய அ தமி தா , அேதா ட நா அ தமி வட தயாராக இ கிேற . ஆனா , கஹ வா ய ம அ தமி க ேபாவதி ைல. இ கள வா ேவ அ தமி வ . ம லகாமி ப ராமணனாகிய நா த ைப ைபைய , ைம ெச த ணைர ம எ க ெத தவன ல. வாேள தி ேபா ட ெத தவ , ஆகேவ

கிய கேளா ஏ ப ேபா நா கல ெகா ள வ கிேற மா !” “எ த ைத த ெசா த ம மக ேக உதவ ெச ய ம கிறா . ப திவ ரா எ ெசா த த ைகய கணவ . ச ைத அவைன காதலி தா . த வ ப ப ேய, மகி சி ட அவ ட ெச றா . இதி த ைதயா ேகாப பட எ ன இ கிற ?” “ப திவ ராஜ மகாவர மா !” “இதி ஒ ச ேதக இ ைல. த ைடய ஒ ப ற வர தி காரணமாகேவ, கிய தாேனா எதி நி கிறா . இ லாவ , நம கா ன ய ஜ ேபரர னா அவ ைடய நா எ தைன சிறிய ! தா அவ வழி ம வ டா ேபா . தா அவ ம யாைத ெச வேதா , ஏராளமான பண , ெபா ெகா பா . தா ைடய க லிய மதி ைல ைவ தியரா ! 600 ஆ காலமாக பாரத தி ெப ப திைய ஆ வ கா ன ய ஜ தி ம இ கிற . ஆனா இைத த ைத உண வ யா ? அவேரா உண ச திையேய இழ வ கிறா .” “இ த சமய தி அரச , ஆ சி ெபா ைப இளவரச ட ஒ பைட வ டா ?” “த ைதைய சி மாசன திலி அக றிவ டா எ ன எ நா ட ஒ ைற நிைன த . ஆனா , இ பதா காலமாக ந க அள த க வ, எ ைன அ வத ெச ய வ டாம த வ ட .” “கா ன ய ஜ அ யாசன ெநா கி ேபாய கிற மா ! ஓ அ தவறாக எ ைவ தா உடேன ெபா ெபா யாக உதி வ . த ைத மக கலக ெச ேநரம ல இ .” “எ ன ெச யலா ைவ தியராஜேர! ந ைடய ேசனாபதி , பைட நாயக க

பய தா ெகா ள களாக , த திய றவ களாக இ கிறா க . சில வாலிப ேசனா நாயக க , த தி வர உைடயவ க . ஆனா அவ கள பாைதய இ த கிழ க ேக நி கி றன. ம தி கள நிைலைம இ தா . ெவ க பா வைதேய த க கடைமயாக ெகா கி றன .” “அ த ர தி த க சேகாத கைள , த வ கைள அ ப பதவ ெப றவ க ேவ எ ப இ க ? நா கட த கால ைத ப றி கவைல பட டா . எதி கால ைத ப றி சி தி க ேவ .” “இ அதிகார எ னட இ தா , ஒ ெவா இ வாலிப க தி எ ப உ தரவ ேவ .” “ஆனா , இ தைல ற மா ! ேபா ராஜ திர கைள ம ேம ெபா பா கி வ ட . ேராண , கி ப ேபா ற ப ராமண க ேபா தா கெள மகாபாரத ெசா கிற . ஆனா ப னா ேபா ஒ சாதி ம ெசா தமாகி வ ட . சாதி ப வ ைன ந பாைதய ேல ஒ ெப ய க ைட எ நிைன கிேற .” “மிக ெப ய க ைட மா ! ந ேனா க ெச த பல ந ல ெசய க காக, நா ெப ைம ப கிேறா . அ ேவ வ ஷய . ஆனா , இ கைள ஆய ர கண கான சாதிகளாக ப ைவ ,இ கிறேத அ மகா பாவ .” “அத பலைன இ ெபா நா அ பவ கிேறா . இ ெபா கா இ கள ேதசம ல. லா ேபா வ ட . இ ேபா ெட லிய ைற வ தி கிற .” “இ ட நா ப திவ ராஜ ட ேச ேபாராட தா ? “ஓ! எ தைன ஃர க (இ லாமிய கள டமி ேவ ப ட மத ) ைவ தியராஜேர!”

ைடய பட ஃர க ைடய பார தினா நிைலய இ கிற . ஆய ேமாக தி காரண தினா ஒ ெபா ைள கி எறி வ படகி பார ைத ைற க ட ய சி ெச யாம இ கிேறா .” “மத தி ெச மானம ற நிைல இ .” “மத தி காசேநா . நா எ வள ெகா ைமகைள ெச தி கிேறா ! ஆ ேதா ல ச கண கான வ தைவகைள ெந ப ேல ேபா ெபா கிேனா . ஆ கைள ெப கைள மி க கைள ேபா வ ைல றி வ ேறா . ஆலய கள , மட கள , த க , ைவர , ெவ ள , இவ ைற வய வ யலாக ெகா ேபா ேச , அ னய நா ெகா ைள கார க அைழ அ ப ேனா . ஒ ேச எதி ைய எதி க ேவ ய ேநர தி நம ேள ப ளைவ ஏ ப தி ெகா கிேறா . நம ல கள ஆைசைய த பத காக கள வ ய ைவ சி திய உைழ ைப இர கமி லாம வணா கிேறா .” “ஆைசய ல ைவ தியராஜேர! ைப திய கார தன . ஒ மன தன வ ப தி - காம வ ப , மனெமா த ஒ ெப ேண ேபா . ஆனா ல கள ைப திய கார ெவறி , ஐ பதாய ர ெப க ட ஒ ெபா ட ல. அ ேக காத எ பைத காணேவ யா . கட த ச கரா தி தின த எ த ைத அ த ர திலி ஆய ர கண கான ெப கைள ப ராமண க தானமாக ெகா தேபா , அ த ெப க வ த பட வ ைலெய , மன தி மகி சிேய அைட தா கெள , எ ைடய பாமா என ெசா னா .” “தான வா கி ெச ப ராமண கள வ ேல, ஒ அ ல இர ச கள திக தா “ந

இ பா க . பதினாறாய ர ெப கள ட இ காத லவா? இைத ட நா அ ைம தன எ ேற க கிேற . ெப க எ ன ெசா தா, தான ெகா பத ?” “நா ஒ ேச கிய கைள எதி பத ய சி ெச யேவ .” “அ மகாராஜாவ ைகய லி கிற . சி கார ராஹ ஷ அவைர ஓ ெகா கிறா .”

4 அ டமி இர . ச திர இ ெபா தா கிழ திைசய ேல உதி க ஆர ப தி கிறா . மிய த ஒள ைய பர வத இ ச ேநரமி கிற . எ ேகா ர தி ேக ஆ ைதய அலறைல தவ ர எ அைமதி நிலவ ய த . இ த இ அைமதிய ேல இர மன த க ேவகமாக வ , ய ைனய த ண இற கினா க . அவ க ழ கா த ண நி ெகா வ ர கைள வாய ைவ ைற சீ ைகய தா க . உடேன ய ைனய எதி கைரய லி ஒ பட வ வ ெத த . ச தமி றி மிக ெம வாக வ த அ த ெப ய பட கைரைய அைட த , இ வ படகிேல ஏறினா க . உ ேள இ த ஒ வ , “ேசனா நாயக மாதவனா?” எ ேக டா . “ஆ . ஆ சா யாேர! ஆ ஹண ட எ ட வ தி கிறா . மா எ ப இ கிறா ?” “இ நிைன வரவ ைல. நா அத காக ம ெகா தி கிேற . ம ப அவ ேபா கள தி கிள ப வ ட டாத லவா?” “ஆனா , ஆ சா யாேர! அவ உ க உ தரைவ எ ெபா மறமா டாேர!” “அ என ெத . ஆய அய உற வதா காய தி வலி ெத யாம இ .”

“காய பய ப ப இ ைலேய ஆ சா யாேர!” “இ ைல ேசனா நாயகா! காய ைத ைத , ர த ெப ைக நி திவ ேட . பலவன அதிகமாக இ கிற . ஆய பயெமா மி ைல. ந ல , இ ெபா ந எ ன ெச வ தி கிறா ? மகாராஜாவ சடல ைத அ த ர தி அ ப யாய றா?” “ஆ .” “அவேரா ட அ த ர ெப கெள லா சதியாக ேபாகிறா கேளா?” “யா வ பேமா, அவ க சதியாவா க .” “ேசனாபதி எ ன ஆனா ?” “கிழேசனாபதி சா ேபா தா வ ழி ஏ ப ட . நிைலைம மா வைத பா த ேசனா நாயக கள பல , ப வா கி ஓ னா க . ப வா கி ஓ வத ட அவ க திறைம இ ைல. இவ கள யா த ப ப ைழ தி பா கெள நா நிைன கவ ைல.” “இ றா க னா நட தி தா , மார ஹ ச திர நம அரசராக , மாதவனாகிய ந கா ன ய ஜ தி ேசனாபதியாக ஆகிய ப க .?” ந ட ெப வ ட மாதவ ெசா னா “ஆ சா யாேர! உ க ஒ ெவா ெசா , க ணா ய ப ரதிப ப ேபா ெதள வாக ெத கிற . ந க அரச எ வளேவா எ ெசா ன க . யா ெசவ ட காதி ஊதிய ச காக ஆகிவ ட .” “இ ெபா வ த ப வதி பல ஒ இ ைல. ச ! ெசா ! எ ென ன ஏ பா க ெச யலா ?” “ஐ ப ஐ ப வர கைள ஏ றி ெகா ஐ பட க வ ெகா கி றன. காகா, ேமாேக, சல இவ கள தைலைமய ேல அ த

ேசைனகைள ப உ தர க ெகா வ தி கிேற . ச தாவா (டாவ )லி ச ர கிழ ேக ஒ கி கிய கைள தா ப , ேநர தா த கள அதிக ஈ படாம மைற மைற தா ப , நிைலைமைய கவன ெகா , அவசிய ேந தா கிழ ேக ப வா ப உ தரவ கிேற .” “கேனாஜி அர மைன எ னவாய ?” “நா தவைர அ கி த ெபா கைள அக றி வ ேட . அவ ைற ஏ றி ெச பட க க ைக வழியாக கிள ப இர நா க ஆகி றன.” “இத காக தா மாதவா! உ ைன, ேசனாபதிய பா ைவய லி நா கா பா றிேன . அவ தா இற பத னா உ ைன சாக தி தா ! ந மார த ப வ டதினா நா மிக மகி சி அைடகிேற . இ ெபா இ க ெகா ச ந ப ைக இ கிற . எ ன ஆனா ச , நா கைடசிவைர நம ச திய ஒ ெவா அ ைவ ேயாசி உண ெசலவ ட ேவ .” “ம ெறா பட வ கிற ஆ சா யாேர!” “ேசனாநாயக ஆ ஹ !, அ வ த எ லா பட கைள இ கி ேபாவத ஆைணய வ .” “ந ல . ஆ சா யாேர!” ஆ ஹண வ னய ேதா ெசா னா . “ச மாதவா! வா, கீ த ேபாேவா . ஆனா அ ேக இ டாக. இ . நா ேவ ெம ேற வள கைளெய லா அைண வ ப ஏ பா ெச தி கிேற .” எ ெசா லிவ “ெகா ச இ . ராேத!” எ ப டா . “எ ன அ பா!”- ஓ இள ெப ண ர வ த . “சி கிகிைய த வ ள ைக ஏ .”

“ச அ பா!” அவ மாதவ ப க தி ப , “த ப ! சில ைவ தியராஜா எ கிறா க , சில , ஆ சா யாேர எ கிறா க . சில , அ பா எ கிறா க . இவ ைறெய லா நிைன ைவ ெகா வ என மிக சிரமமாக இ கிற . ந க எ லா என ழ ைத ப வ ெபயரான ச எ ேற அைழ க .” “இ ைல, ெப கள பழ க ைத மா வ லபம ல. ஆகேவ, நா க எ லா உ கைள பாபா ச கரபாண பா ேட எ பத பதிலாக அ பா எ ேற அைழ கிேறா .” “ந ல வ ள ேக றியாய . வா, ேபாேவா .” “இர ேப ப கள இற கினா க . படகி றி இர பாக கீ தளமாக அைம க ப த . அதி ஒ ற ப ஒ றாக இர அைறக த க ப தன. ெகா ச ெவ றிட இ த . இ வ அைற ைழ தன . அ வ ள கி ம கலான ஒள ய ேல ஒ க லி ப , அத ம க வைர ெவ ைள ேபா ைவயா ேபா த ப ஒ வ ப தி ப ெத த . க ப க திேல ஒ சிறிய நா காலிய லி , ஓ அழகிய இள ெப எ தி தா . “பாமா! மா அைசயவ ைலேய’’ எ ச ரபாண ேக டா . “இ ைல அ பா! அவ ைடய வாச ேபாலேவ ஒேர மாதி வ ெகா கிற .” “பய ேபா வ டாயா மகேள?” “ச ரபாண ய பா கா ப பய ப வதா? கஹ வா வ ச , த க ேராணைர னேமேய க ப தி தா ..!” “இேதா நம , பரமசகாய , மகா ராஜாதிராஜ ஹ ச திரன ேசனாதிபதி மாதவ வ தி கிறா .”

“மகாேதவ பாமா! உ க ஊழிய மாதவ , உ க ேசைவ காக கா தி கிறா .” எ றி மாதவ வண கினா . “என மாதவ தியவர ல . மாேரா சில ப வ ைளயா ய அவைர நா எ ப மற க !” “ திய ேல வ வ ட கஹ வா வ ச தி தி மகைள, ம ப கிவ நி ச தி பைட த ேதா கைள உைடய மாதவ பாமா!” “அ பா! உ க வாயா பாமா எ ப வைத ேக க எ வள ஆைசயா இ கிற !” “உ த ைதய நிைன வ கிறதா மகேள?” “அரசமாள ைகய அ கா ேற ேவ மாதி இ கிற அ பா! ஓ! எைத எ தா ேபாலி ேவட , ேபாலி ஆட பர க தா . மன த கள ட சாதாரண ச ப த ைவ ெகா ள ேவ . பைழய அரச ைறேயா , த ைதைய ப டாரக எ அைழ பழ க ேபா வ ட ேவ .” “அைவ ேபா வ டன மகேள! மா அ த ர ைத பா தாய லவா?” க ண ேல ெபா கி வ க ணைர ைட ெகா பாமா “அ பா! ந க எ கைள ம ப மன த களா கி வ க ”எ றா . “இ ைல மகேள! மா ஹ ச திர இ லாம ேவெறா வராக இ தா , நா ேகவல , த ணைர ைம ெச ப ராமணனா தா இ தி ேப . இைவெய லா மா ஹ ச திர ைடய...” “அ பா!” எ லா மார பாதி திற த க கைள பா தா க . பாமா அவ ட ஓ ெச , “எ ைடய ச திர! ரா வ வாய லி ம வ த ச திர!”

“ஆ ; பாமா, இ ெபா நா அ பாவ ரைல ேக ெகா ேத . “அ பாவா?” “கஹ வா வ ச யைன அ தமி க ெச த அ த அ பாைவய ல, ந யாைர அ பா எ அைழ கிறாேயா, இ த அ பாைவ தா நா அ பா எ அைழ கிேற .” ச ரபாண , வ ள கி ஒள ய ம சளாக ெத த மா க ைத பா தவாேற ெந றிைய ைகயா தடவ யப “ மா ! இ ெபா உட நிைல எ ப இ கிற ?” எ ேக டா . “உட நலமாகேவ இ கிற . ேபா கள திலி காய ப வ ததாகேவ ேதா றவ ைல.” “காய மிக அபாயகரமானதாக தா இ த மா !” “இ கலா . ஆனா , எ க அமி தமள த ைத டேவ இ தாேர!” “ெம வாக ேப மா .” “அ பா ச ரபாண ய வாய லி வ ஒ ெவா ெசா , ஹ ச திர பர ம வா கிய .” “ஆனா அ த மாதி ஹ ச திர , ச ரபாண ஒ ெசய பய படமா டா .” “அ பா! இ ஹ ச திரன அ கைற ச ப த ப ட வ ஷய . அறி ச ப த ப ட வ ஷய தி , ப ர மாவ வா கிய ைத ட ஹ ச திர உைரக லி உரசி பா காம ஏ ெகா ள மா டா .” “ மா ! உ ைன ெப றதா , கஹ வா வ ச ம ம ல, இ ச தாயேம ெப ைமயைடகிற .” “அ பா! ச கரபாண ைய ெப றதா ........... ெகா ச த ண !” பாமா உடேன த ணைர ெகா வ ெகா தா . பட ற ப வ டைத பா த

அ பா, “நா காசி ேபா ெகா கிேறா . மா ! இர டாவ தைலநகர தி . ேசனாபதி மாதவ ேசைனக உ தர க ெகா வ டா . அைவ இ ேகேய கிய கைள த நி . நா காசி ேபா , கஹ வா வ ச தி ரா யல மிைய கா பா வத காக ேசைன தயா ெச ேவா ” எ றா . “இ ைல அ பா! ந க ெப லா ெசா வ ேபா இ ரா ய ல மிைய கா பா வத காக ேசைனகைள தயா ேபா . இ ெபா ம க பட ேவ ய இ ரா ய ல மிதா . அத காக எ லா இ கள ேதா பல ைத பய ப த ேவ .” “ஆ , பைறய ப ராமண எ ற ேவ ைமைய ஒழி .” “ஆ , எ ைடய ேராண ேவ!” ◆ ◆ ◆

பாபா கா ல

15: கி.ப . 1300

“ நா பாரத ேதச ைத ஒ கறைவ ப வாக க தி, அத வ வசாய , ெதாழிலாள , வ யாபா , அரச க தலியவ கள டமி த அள அதிகமாக கற , ‘ேகா ’ ேதச தி அ பேவா அ ல ந வ ப ேபா ெசலவழி கேவா ெச த அ த கால மைலேயறிவ ட . இ ெபா நா ேகா அ ைமகள ல . பாரத நா த திர அரச க .” ஒ ெமலி த வாலிப , தன க ய தா ேமேல உ ள ெம லிய ேரைக ேபா ற மைசைய வ ர களா தடவ ெகா ேட ெசா னா . அவ எதிேர ெப ய தைல பாைக , ந ட ெவ ைள அ கி த த ஒ வேயாதிக அம தி தா . அவ ைடய ெவ ைமயான தா ந வள , வய வைர ெதா கி ெகா த . அவர க திேல சா த அறி ஒள வ ெகா தன. ெப யவ ெசா னா ஆனா “அரேச! கிராம தைலவ க , பேட க , தாசி தா க இவ கைள ந கிவ டா , இவ க கலக ெச ய ெதாட கிவ வா க . நா ஒ ெவா கிராம தி வ வ லி பத காக நம ரா வ ைத அ ப யா .” “ தலி ந க பாரதவாசியாகி, பாரத தி அரசனாக இ க ேவ மா அ ல இர தின கைள , கைள

ஒ டக கள ம , க ைதகள ம ஏ றி ெகா ெச ேகா ேதச கஜின ெகா ைள காரனாகேவ இ க ேவ மா எ பைத நி சய வ ட ேவ .” “இ ெபா நா பாரத திேலேயதா இ கேவ , ஜஹாபனா !” “ஆ , அ ைம அரச கைள ேபா நம அ தள ேகா இ ைல. தி லிய தா இ கிற . ஏதாவ கலகேமா, ழ பேமா ஏ ப டா , நம அேரப யாவ லி ேதா, ஆ கான தான திலி ேதா உதவ பைட வரா . நா இ கி த ப ஓ அ ேக ேபா த க யா .” “இைத நா ஒ ெகா கிேற ஜஹாபனா !” “நா இ த வ ேலேய இ கேவ மானா , இ த வ ைட ச யாக ைவ ெகா ள ேவ . இ ள ம க கமாக , அைமதியாக இ ப பா ெகா ள ேவ . இ த நா ம கள இ ேபா எ தைன ேப லி க ? றா ய சி பற , தி லிய ற கைள ட ந மா லி களாக ஆ க யவ ைல. ெசா க , லா அ க ம ! தி லிைய , அத ப ரேதச கைள லி களாக ஆ வத , இ எ வள கால ப உ க ?” எதிேர உ கா தி த ம ெறா ப லி லா கிழவ , தன ெவ ணற தா ைய ேகாதி ெகா ேட “நா ந ப ைக இழ வ டவ ைல, அரேச! அரச இ த எ ப வய கிழவ , தன அ பவ தி ல ெசா வ , எ னெவ றா --- நா பலவ தமாக இ த நா ம கைள லி களா க ய றா , அதி ெவ றியைடய யா எ பைத நி சயமாக அறிேவ .”

“ஆகேவ, நா பாரத நா ேல த கி, பாரதவாசிகளாக ஆகிவ ட வ ஸ மா க பாரத ேதச வைத லி மயமா வைர கா தி க யா . நா _ ஒ றா ைட வணாக கழி வ ேடா . நம ம கள ந ைமகைள சிறி ெபா ப தாம , நிலவ , கவ தலிய வ கைள அதிகமாக வ ெச வதிேலேய கவனமாக இ ேதா . அத வ ைளெவ ன? அரச ெபா கிஷ தி ஒ பா வ ேச வத னா , கிராம தைலவ க , தாசி தா க வய றிேல, ஐ பா க ேபா ேச கி றன. ஒ சி கிராம தி தைலவ , ப ைட உ தி திைரய சவா ெச வைத , ஈரான ெச வ த அழகிய வ லினா அ ெப வைத , ேவ எ த நா லாவ பா க மா? இ ைல ம தி யாேர! என ஆ சிய இன இ த மாதி ெகா ைளைய அ மதி க யா .” “ஆனா , அரேச! எ தைனேயா இ க , இ த ஆைசய ேல ஸ மா க ஆகிறா க . இ ெபா அ த பாைத அைடப ேபா வ ”எ லா ெசா னா . “இ த மாதி ெகா ைகைய , ல ச ைத இ லா ஏ ெகா மானா , அரசா க ெபா கிஷ தி , அரசா க ெசா க பா கா ஏ ? அ த மாதி ஊழிய கைள ெகா ட அரசா க எைத ந ப நி க ?” “இ ப ப டவ களா அரசா க தி கா க பலமைடய யா எ பைத ஒ ெகா ள தா ேவ . ஆனா , எ கவனெம லா கலக எழாம அைமதிைய நிைல நி வதிலி த ” எ றா ம தி . “கிராம தைலவ க , தா அவ க வ கிறப ெச ய . ஆனா , கிராம தி

வ வசாய க அதிகமா? தைலவ க அதிகமா?” “வ வசாய க தா . றி ஒ வ ட நி வாகிகளாக இ க மா டா க .” “அ த வ வசாய கள இர த ைத உறி சி, ஒ வ திைர சவா ெச ய , ப ைட உ த ெச கிறா . இைத நா த , வ வசாய கள வா ைவ உய ைடயதாக ெச வத ல கண கான வ வசாய கைள அரசா க தி ந ப ைக உ ளவ களாக ெச ேவா . ஒ வைன ேகாப அைடய ெச வத ல கண கானவ கைள மகி சியைடய ெச ய மானா , கண கானவ கள வா ைகைய உய த மானா , அ எ வளேவா ந லத லவா?” “உ தியாக ஜஹாபனா ! இ ெபா என சிறி ட ச ேதகேம இ ைல. பாரத தி லி அரச க தா க த தலாக ஒ திய கா ய ைத ெச ய ேபாகிற க . ஆய அதி ெவ றியைடவ க . இத ல , நா கிராம தி ேம வ பாராகிய ஒ சில ைடய பைகைய தா ெப ேவா .” “கிராம கள , நகர கள இ ஒ சில ேம வ பா பைகைமைய ப றி கவைலய ைல. இ ெபா சில நா க த த காலிக ைசய ல! ஆ சிய உ தியான மாள ைக க வத , நா அ தள இட ேவ .” ஏேதா சி தைன ெச ெகா த லா தன தா ைய தடவ ெகா ேட “அரச அரேச! கிராம தி நி வாகிகள நலைன வ ட ஏைழ வ வசாய ம கள நலன ேல கவன ெச வ தா , அரசா க தி அதிக ந ைம பய க ய எ நா க கிேற . நா சி நகர கள வசி ெநசவாள கைள ெகா ச கவன ேதா . அவ கள ப சாய பல ப

வத , அவ க வ யாபா க , ேலவாேதவ கார க ப ய லி த வத உதவ ெச ேதா . கிராம தைலவ க , அவ கைள ஊழிய தி ெந ப ெச வ தைத த ேதா . இவ றி பலனாக, ண ெநசவாள கள ெப பாேலா இ லா தி நிழலிேல சர வ டா க .” “இ ெபா எ அரசா க தி ந லதாக இ கிறேதா, அ ேவ இ லா தி ந ைம பய பதாக இ கிற எ பைத தா க ெத ெகா கள லவா, லா?” “ஆனா ஒ ேவ ேகா அரேச! தா க அம உ ேமாமிந ( ஸ மா கள தைலவ )....” “அேதா , நா இ தியாவ தா . இ தியாவ ஸ மா கள எ ண ைக மிக ைற . ஆய ர தி ஒ வ இ கலா .” “இ க இ லாைம அவமான ப கிறா க . எதி கால தி அவ க ைடய ண ச இ அதிக பட . இ த அவம யாைதக நி த பட ேவ .” “அவமானமா? எ ன? ப த ராைன காலிலா ேபா மிதி கிறா க ?” “இ ைல. அ வள ண ச எ கி வ ?” “ெப கள ன த த ைமைய ெக கிறா களா?” “அ நட க யாத .” “ேதவ த கட ைள பகிர கமாக வைச பா கிறா களா?” “இ ைல ஜஹாபனா ! நம ஸூப யா கேளா பழகியவ க , ேதவ த கைள மக ஷியாக ஒ ெகா கிறா க . ஆனா நம க னாேலேய ஃர ( ஸ மா அ லாத)வ ைறைய ப ப கிறா க .”

“அவ கைள ‘காப ’ (நா திக ) எ ந க க ப ச தி அவ க ஃர ைறைய ப ப வைத ந க எ ப த க ? எ சிறிய த ைத ஜலா தனா , எ ைன ேபா - ‘இ த நா நிர தரவாசியாக ஆகிவ ட ேவ மா? அ ல இ நா ம க எ லா லி களாக ஆ வைர, இ த நா ேலேய த கி இ ஆ சி ெச அரசனாகேவ இ க ேவ மா’ எ பைத ப றி ெச ய யவ ைல. ஆய உ கைள ேபால ேக வ ேக ட ஒ வ அவ எ ன பதி ெசா னா ெத மா?” “ெத யா ஹுஸு !” “அவ , “ டாேள! நா ேதா இ க ச ைக ழ கி ெகா எ மாள ைக னாேலேய வ கிரக ஆராதைனக ெச வத காக, ய ைன கைர ெச வைத ந பா கவ ைலயா? அவ க , எ க னாேலேய த க ைசகைள ெச கிறா க . எ ைடய ஆ சி ச திைய அல சிய ப கிறா க . என இ லாமிய தி எதி க எ ைடய தைலநக ேலேய - எ க னாேலேய க ேபாக ேதா ெச வ ெப கி காரணமாக, ஸ மா கேளா சம அ த தி தைல நிமி நி கிறா க . அவ கள இ த ேபாக ெச ைக த ம க வ ைத ெபா ெகா ப என அவமானகரமான தா . ஆனா , அவ க த கள ெசய கள ல , ண ய ைத என அள கிறா க எ ற சி ந ப ைகயா தா இவ ைற ெபா ெகா கிேற .” எ றினா . இைதவ ட சிற த பதிைல எ னா ற யா எ க கிேற .” “ஆனா , தாேன ஜஹா! தா இ லாமிய கடைம இ கிறேத!” “மரண த டைன அைடய ய ற ைத ெச வ ட ஒ வைன, அவ இ லா ைத

த வ வ டா வ தைல ெச வட . ஓ அ ைம இ லா ைத த வ னா , அவைன அ ைம தன திலி வ தைல ெச வட . அ அரச ெபா கிஷ திலி அவ ள வ ைலைய ெகா , இ த நா ேல, அ ைமகள ம ேகா கண கான பா க ஈ க ட ப கி றன. எ லா அ ைமகைள வ தைல ெச வ ட ேவ எ ந க ட ெசா லமா க .” “இ ைல ஜஹாபனா ! அ ைமகைள ைவ ெகா ள, கட ள தி வா அ மதி தி கிறேத!” “இ ைல. தா க ெசா னா என ஆ சி ேக ஆப ஏ ப வதாய தா ச , லி க , லி க அ லாதா எ லா அ ைமகைள வ தைல ெச வ ப ப ரகடன ப தி வ கிேற .” “இ ைல . இ இ லாமிய த ம தி வ ேராத .” “த ம தி வ ேராத எ ப இ க லா சாஹி ! இ ெபா ந க யாராவ ஓ இள அ ைம ெப ைண ப றி நிைன ெகா ப க . லி வ கள தா அதிகமான அ ைமக இ கிறா க .” “ லி க இ அ மதி க ப டதாகேவ இைறவ றிய கிறா .” “ஆனா அ ைமக ேமாமி ( லி )களாகேவ இ தா ? ஆய அவ கைள இ த உலக தி த திர கா ைற வாசி க டந க அ மதி க தயாராய ைல! அவ கைள வ க தி ந ப ைகய ேலேய ைவ தி கவ கிற க .” “நா ேவெறா ெசா ல வ பவ ைல. இ லாமிய ஆ சிய ேல, இ லாமிய த ம தி ப அரசா சி நட க ேவ . இ தா நா ெசா ல வ வ .”

“ெசா னா ம ேபாதா . இ லாமிய ஆ சி ஏ ப வத , நா ள ம கள ெப பாேலா லி களாக இ க ேவ . உ க ன ைலய -ம தி யாேர! ந க ேக க என க கைள ெதள வா கிவ ட வ கிேற . தா க ம ைவ ேபா ற ஓ அ நிய அரச , தன ச தி வா த பைடய பல தா , அைமதி நிைற த இ த நா நகர கைள ெகா ைளய ேகாேவ க ைதகள ம ஒ டக கள ம ஏராளமான ெபா கைள ஏ றி ெகா ெச ல . ஆனா , ழ ைத கேளா தி லிய த கி வாழ வ எ ேபா ற மன த , அ வத ெச வ இயலாத கா ய . ந ைடய ஆ சி, இ ம க ெகா வ கள ம நிைல தி கிற . இ சி பா க ,ேசனா நாயக கள பல ைத ந பய கிற . என பைட தளபதி மாலி ஓ இ . சி ன அரச , என ஐயாய ர பைடக தைலவ .” “ஆனா , ஜஹாபனா ! அ ைம அரச க தி லிய தாேன வசி தா க ?” “ந க தய க ேவ டா . நா ேகாப எ நிதானம றவ எ ெசா ல ப கிேற . ஆனா இ த ைமகெள லா மா ப ட க கைள ேக பதிலி எ ைன த வ டா . அ ைம அரச க தி லி, பறைவகள நிைலய ற டாகேவ இ த . ம ேகாலிய ெப யலிலி , இ தியாவ லி ஆ சி மய ைழய த பய . ம ேகாலிய கைள ேபா ற பல ெபா திய எதி கைள லி க பா ததி ைல எ ப இ க ெத யா . ெத , அவ க மைற கமாகேவ ம ேகாலிய கைள ய தா , பாரத ந மிய ேல திதாக ஊ ற ப த இ லாமிய ெச , அ த ெப

யலிேல பற ேபாய , ெச கி கான வ ச , உலக தி ெப ய நாடான சீனாைவ ஆ ெகா ப உ க ெத ம லவா?” “ெத ஹுஸு !”லா ெசா னா . “அ த வ ச ஸமன யா மத ைத ஏ ெகா கிற .” “ஸமன யா! அத ைடய எ தைனேயா மட க , ேதவாலய க ெகா த ப ட ப , நாசமா க ப ட ப ற , இ த இ லாமியர லாத மத இ பாரத ணய மிய லி ஒழி வ டவ ைல.” “இ லாமியர லாத மத எ ஏ அைத ம ெசா கிற க ?” “ஜஹாபனா ! இ க ப ராமண கள மத தி நிர தரமான கட இடமி கிற . ஆனா இ த ஸமன ய க கட ைள றி ம கிறா கேள!” “ெச கி கா வ ச தின இ ம ம ல, ெச கி கான ேபர ேல கான கால திேலேய, அவ க த கைள ஸமன ய கள சீட க எ றி வ தா க . இ ம ம ல, ெச கி கான கால திேலேய, அவ ைடய பைடய அேநக ஸமன ய பைட தைலவ க இ தா க . காரா, சம க , பல தலிய இ லாமிய நகர கைள , இ லாமிய நகர கள தைலநகர கைள அவ க ேத ேத அழி தா க . ந ைடய ெப கைள, அவ க உய ப தின - எள ய ப தின எ ற ேவ ைம ட பா காம அ ைமகளாக ஆ கி ெகா டா க . ழ ைதகைள இர கமி றி ெகா வ தா க . இ த ெகா ைமகைளெய லா வ டவ க , அ த ஸமன ய ம ேகாலிய க தா . அேரப ய க எ க மட கைள இ தா க , எ க நகர கைள அழி தா க , ழ ைதகைள ெகா றா க .

அத

பழி வா க ேவ எ வ டா க இ த ஸமன ய க . ச சி தி பா க , ம ேகாலிய க இ த ஸமன ய கேளா (ெபௗ த கேளா ) ேச ெகா இ கைள த க ப க இ ெகா தா , இ லாமிய தி கதி எ ன ஆகிய ?” “ச வ நாசமாகிய ஜஹாபனா !” “ஆகேவ, நா மண பர ப ம நம ரா ய தி அ தள ைத அைம க டா . அ ைம அரச கைள நா ப ப ற டா .” “இ வைர ெமௗனமாக இ த வஜ (ம தி ) இ ெபா வா திற தா . “ஆனா , அரச அரேச! கிராம தைலவ கள பல ைத நா ைற வ டா , ஆ சிய கர க அ த கிராம வைர எ ப ந ?” “ப ைட உ தி, திைர சவா ெச இ த கிராம தைலவ க இ லாத கால தி , ேவைலக எ ப நட தன?” “நா அைத ஆராயவ ைல.” “நா ஆரா தி கிேற . அரச க த கைள ெகா ைள கார களாக க திய கால தி தா , ெகா ைள கார கைள நி வாகிகளாக நியமி தா க . இ ேபா நட ப இய ைகேய. அத னா ஒ ெவா கிராம தி ப சாய இ த . ந பாசன , கிராம கள ேல ஏ ப தகரா , அரசா க தி வ ெச வ தலிய அைன கா ய கைள அ த ப சாய ேத நி வகி வ த . அரச , கிராம தி தன ப ட நபேரா எ வத ெதாட கிைடயா . அவ ப சாய கேளா தா ெதாட ைவ ெகா தா . தன வ ெச வ வசாய இைடேய, இைண நி வனமாக இ த ப சாய இ வ வதாக க தினா .”

“அ ப யானா , ஜஹாபனா ! றா க னா இற வ ட ப சாய கைள ம உய ப க ேவ .” “ஆ . ேவ வழிய ைல. இ லாமிய ஆ சிைய இ த நா ேல உ தி ப த ேவ மானா , இ த நா ம க கமாக மகி சியாக வா வத எ லா ஏ பா கைள ெச ய ேவ . அத காக இ ம கள பழ க வழ க க , ச ட ஒ க கைள கவன தி ெகா ள ேவ . தி லிய ஆ சிய ேல, இ லாமிய த ம ஆ சிய ல - அரச த ம ஆ சி நட க ேவ . இ லா மத ைத ப ர சார ெச வ லா க ைடய ேவைல. அவ க நா மான ய வழ ேவா . ஸுப ஃ க அ த ேவைலைய ந றாக ெச கிறா க . அவ க ைடய மட க ெரா க மான ய அள பேதா வ ச ைக ெகா ேபா .”

2 மைழ கால கழி வ த . ஆய அ க ேக ப ள , ப ழிய த ண நிர ப இ த . ெப ய ெப ய வர களா ழ ப ட வய கெள ஒேர த ண . அவ றி ந வ ேல ப ைமயான ெந பய க தைலவ ஆ ெகா தன. நாலா ற பர கிட த மகத நா ந வ ேல ப ைம நிைற த வய க , வா கா க ைட ழ நி ற ஹி ஸா (பா னா) எ ற ெப ய கிராம . அதி வ யாபா கள சில வ க ம ேம ெச க களா ஆனைவ. ம ற வ வசாய க , ெதாழிலாள க ைடய வ க ஓைல கீ ேவ த ைசக . இைவ தவ ர, சில ப ராமண கள வ க இ தன. அைவ ம ற வ கைளவ ட சிறி ந ல நிைலைமய இ தன. ஹி ஸாவ ேகாவ ைல, றா க னா , ( ஹ ம ப ) ப தியா கி ஜிய பைடக நாசமா கி வ டன. அத பற

மி சி ள வ கைள இ க ைச ெச ெகா தா க . கிராம தி ேம ேகா ய ேல, ெபௗ த மட இ கிற . அத ெவள க டட கெள லா உைட ேபாய தா , வ இ ெபா மன த க ய க த தியானதாகேவ இ கிற . அத ைழ , அ வசி பவ கைள பா பவ க , ெபௗ த ப க அ த மட ைதவ ேபா வ டா க எ ெசா லேவ யா . ஒ நா மாைல, அ த மட தி ெவள ேய ஒ க ேமைட ம , ந தர வய ள ஒ வ உ கா தி தா . அவ ைடய உடலிேல காஷாய உைட இ த . அவ ைடய தைல , ெந றி , ம க சிைர க ப தன. ஒ வார காலமாக சவர ெச யாததா . தா மைச ந ெகா தன. அவ ைடய ைகய ேல மர க ைடய னாலான ஒ மாைல இ த . அ , ஐ பசி மாத ெபள ணமி நா . கிராம தி ஆ க ெப க உண , ண தலிய ெபா கைள ெகா வ , அ த காஷாய அண தவ னா ைவ (பைட ) வண கிறா க . அவ மல த க ேதா ைகைய கி அவ கைள ஆசி வதி கிறா . இ எ ன? ஹி ஸாவ பைழய ெபௗ த மட க தா அழி வ டனேவ? ஆ , மட க இ லாவ டா ப த கள மனதிேல சிர ைத இ கிற . இ காவ திய பாபாைவ பா ெபௗ த றவ எ ெசா லாம ேவ எ ன ெசா ல ? இவ தி மண ெச ெகா ளாதவேர, அ ம ம ல, னா இ த இவ ைடய நா மா க ப ர ம சா காஷாயதா கேள. இ அ ல ெபௗ த களாய ஸ மா களான ப பதிைன ெதாழிலாள க ப திேல, இ த

இட ைத ‘கா கா ’ எ ெசா கிறா க . ப ராமண க சில வ யாபா க இைத மட எ ஏ ெகா ளாவ டா , ம ற கிராமவாசிக இைத மட எ ேற அைழ கிறா க . இ த பாபா க னா , இ த மட கள ேல சாதி ப வ ைனக கிைடயா . திய பாபா க கால தி அ சாதி ப வ ைனக இ ைல. இவ கைள ேபாலேவ னா இ தவ க காவ த ப ர ம சா களா இ தா க . னா இ த ப கைள ேபாலேவ, இவ க ேநா வா ப ட ம க ம ம திர ெச கிறா க . சா அ ல யர தி சமய தி ம க , ‘அல நிர ச நி வா ’ எ ற ந பேதச ெசா லி மன நி மதியள கிறா க . ஆகேவ, கால ைத ேபாலேவ ள கால - ெபௗ ணமி தின த கிராமவாசிக இ த லி ச ன யாசிக காண ைக ெச தி வண கிறா க . கால தி , ெபௗ த ப கைள த க வாக வண கியைத ேபாலேவ, இ ெபா இ த பாபாைவ அவர சீட கைள வண கிறா க . மட தி பைழய தைலவ கள சமாதிகைள வண கிவ கிராமவாசிக தி ப ெச றன . இரவ ேல, பா ேபா ற ெவ ண லாவ ஒள எ பரவ ய த . இ லாமிய ெதாழிலாள கள வ ப க திலி இர நப கேளா ஒ ெப யவ மட ைத ேநா கி வ ெகா தா . அவ ெந கி வ த ெமௗ வ அ அலாய எ பைத, பாபா ெத ெகா டா . ெமௗ வ த தைலய ேல ஒ ெவ ைள தைல பாைக , உடலிேல ந ட அ கி , ெவ ைள ைபஜாமா அண தி தா . அவ ைடய ந ட க ய தா , கா றிேல அைச

ெகா த . பாபா எ நி ... த ன கர கைள ந ெகா , “வா க ெமௗலானா அலாய! அ ஸலா அைல ”எ றா . “வாேல சலா ”- எ றி, பாபாைவ த வ ெகா டா ெமௗலானா. “எ க அ யைண இ த ெவ க தா ! அம த க .” ெமௗலானா அம த பற , பாபா அம தா . ெமௗலானா தா ேப ைச தலி ஆர ப தா . “ப ரேபா! காஃப (நா திக )கள ட இ ய தைத நா ஒ கிய ேவ ைக பா ெகா ேத .” “ேவ ைக எ ேவ மானா ெசா லி ெகா க . ஆனா , அவ கைள நா திக க எ ெசா லாத க . அ இதய தி ேபால ைத கிற .” “இ த இ க நா திக க இ லாவ டா ேவ யா ?” “அ த ேஜாதி எ லா உய கள ட தி நிைற தி கிற . ஒள உ ள இட தி இ இ க யாதைத ேபால, ஆ மேஜாதி இ மிட தி நா திக த ைம இ க யா .” “உ க ைடய இ த ேவதா த இ லா கா ய பாைதைய வ வ லகி ெச வதா .” “நா க உ க க கைள வழி தவறியெத ெசா வதி ைலேய! எ லா ஆ க ஒ கடலிேலேய கல கி றன எ ற ெகா ைக ைடயவ க நா க . ந ல . ந க ம க எ லா கட ைடய ழ ைதக எ ஒ ெகா கிற கள லவா?” “ஆ . ஒ ெகா கிேற .” “அ த நாயக ச வ ச திமா எ பைத ஒ ெகா கிற க அ லவா?”

“ஆ .” ெமௗலானா சாஹி ! அ த ச வ ச திமானான நாயகன உ தரவ றி ஒ சி இைல ட அைசயாெத றா , இ த கட ள ழ ைதகைள நா திக க எ ெசா வத நா யா ? ஆ டவ வ ப னா , எ லாைர ஒேர வழிய நட வா . அவ வ பவ ைல எ றா , எ லா வழிக அவ ச மத எ தாேன ெபா ?” “ஷா ஸாஹி ! உ க ைடய ேவதா த ெபா கைளெய லா எ ன ட ெசா லாத க .” “ஆனா , ெமௗலானா! நா இ லாமிய ேநா க தி இவ ைற ெசா ேன . ஸூஃப ய களாகிய நா க ‘அ லா ’, ‘பகவா ’ இர ைட ெவ ேவறாக க வதி ைல. ‘ச தியமாக நாேன ெத வ ’ எ ப தா எ க தாரக ம திர . எ அ த ேபெராள நிைற தி கிறெத பேத எ க ெகா ைக. “இ நா திக த ைம.” “தா க அ ேபால க தலா . இத னா பல அ ப தா க தினா க . ஆனா , ஸூஃப ய க த க ன தமான இர த தா இ த உ ைமைய நிைல நா ய கிறா க . எதி கால தி அவசிய ஏ ப டா , எ க இர த ைத ெகா அதைன கா ேபா .” “உ களா தா இ இ லா மத பர வ தைடப கிற .” உ க ைடய க திைய , ெந ைப நா க மன வமாக ெவ கிேறா . ஆய எ க ெசய ல உ க தைட எ ஏ ப தியதி ைலேய! அ ப ய ந க எ வள ர ெவ றி ெப றி கிற க ?” “ந க எ லா அவ கள மத உ ைமயான எ உபேதசி கிற க .”

, ஏெனன , மக தான உ ைமைய சி ைககள அைட ைவ ச தி எ க இ ைல எ நா க நிைன கிேறா . இ லா , த கள ப த கள தியாக தா எ ப உ ைமைய நிைலநா யேதா, ேவதா திக த கள தியாக இர த தா எ வத ெகா ைககைள உ தி ப தினா கேளா, அேதேபாலேவ இ க , உ க வா க கீ ேழ சி ெகா ேட க ைத ெகா பத ல , இ த ம தி உ ைமைய நிைலநா ய கிறா க .” “இ த ம தி உ ைம எ ன ெதாட ? அவ க கிழ , நா ேம . றி ேந வ ேராத .” “அ வள ேந வ ேராதமி தா , இ மாைலய நட தைத ேபா இ த ஏைழ வ வசாய க லி மட தி ஏ ம யாைத ெச கிறா க ? ஸ மா கள ட திேல இ த ைமய ந மண ட வச டாெத நிைன கிற களா?” “ஆ . அ எ இ க டா .” “அ ப யானா , தலி நம ம கலி லி ெப கள சி ர ெபா ைட அழி வட ெச க .” “அழி வ ட ெச ேவா .” “சி ர ைத அழி வ ட ெச வ களா? அவ க உடலிேல உய இ வைர; ஜு ம ! ந ெசா , உ ைடய ச மா இைத ஒ ெகா வாளா?” “இ ைல பாபா! ெமௗ வ சாஹி வ ஷய ெத யா . வ தைவக தா சி ர ைத அழி பா க .” எ அ கி இ த ஜு ம ெசா னா . பாபா த ேப ைச ெதாட தா ம ன க ேவ ெமௗ வ சாஹி ! ஸுஃப ய களாகிய நா க , தா க ெகா த நில ேலா, “ஆ

பண கார கள தான திேலா வாழவ ைல. நா க ேகாவண , சி க ெகா தா இ வ ேதா . எ கைள க எ த இ ... வாைள உ வவ ைல. இ த மட ைதேய எ ெகா க . இ தலிேலேய ெபௗ த மடமாக இ த . எ க ஐ தைல ைறக திய , ெபௗ த ப வ சீடராக இ தா . ேபாலி ேவடம ல. இ த ேவதா த க கேள அவைர காராவ லி இ வ தன. ேவதா த க க எ லா இட கள ஒேர மாதி இ கி றன. ெவள ய லி வ சீட கைள அைவ ெவ பதி ைல. அவ க ெபௗ த களாய ச , இ களானா ச , ஸ மா களானாய ச , அ த வ ப ற , இ த மட ஸ மா எ ெபய ைவ ெகா ஃப கீ க ெசா தமாய . நா க ேவட ைத மா வத டவ ைல. அ ைபேய ேபாதி ேதா . அத வ ைளவாக எ த கிராம தி எ கைள ெவ பவ க இ ைல எ பைத ந க அறிவ க . ப த க அைமதியாக இ தா க . உ கைள மாதி அ ப பாைதைய அவ க ெத ெகா ள வ ைல. அத வ ைளவாக தா ஜு ம ைடய த ைத , பா ட , ‘இ ’ எ ற ெபயைர மா றி, லி எ ெபய ைவ ெகா ள ேவ ய ஏ ப ட . அ ப ப ைண ச திைய அவ க உண தி தா , அவ க வ உ க ம யாைத கிைட தி .”

3 சி திைர மாத வ ட . மர கள ெல லா திய தள க ள வ டன. இ த ஆ மாமர க நிைறய கா தி தைமயா , அவ றி பைழய இைலக ட உதிரவ ைல. ந பகலி க ைமயான ெவய லிேல அ த

மாமர தி நிழலி வ வசாய க ய தா க . ெந ல கள அ ேக ெச கி த ெச ய ப த . அ ெபா அ ேக கைள ேபா வ த ஒ வழி ேபா க அ த கள திேல ஒ மர த ய உ கா தா . அவ ேதா ற திலி ெவள கார எ ெத ெகா ட ம க ெசௗத , ப க தி வ “ரா ரா பாய ! இ த ெவய லிேல நட வ வ மிக சிரமமான கா ய ” எ றா . “ஆ . ஆனா , நட கேவ யவ க ெவய ைல நிழைல பா தா மா?” “நா உல ேபா இ ப ேபாலி கிற . ெகா ச த ண க . இ த பாைனய ள தத ண இ கிற .” “ந க எ ன ல ?” “அஹி ல .எ ெபய ம க ெசௗத .” “ெசௗத ! எ னட ேலா டா கய இ கி றன. நா ப ராமண . கிண இ இட ைத அறிவ தா ேபா .” “ந க ெசா னா நா எ மகைன அ ப த ண ெகா வர ெசா கிேற ப ஜ!” “ந ல . ெகா வர ெசா க . நா கைள தி கிேற .” ம க ெசௗத த மக கீ சாைவ அைழ ... கிண றிலி திய ந ,ஒ ெவ ல ெகா வ ப றினா . வழி ேபா க தி லி அ கி இ ப ேகாச ர தி இ கிறெத இ ேற அ ேபா ேசர யாெத அவ கள ட ேக ெத ெகா டா . ம க ெசௗத எ ெபா ேவ ைகயாக ேப பாவ ளவ . அவ மிக க டமான ெசய , வா ெமௗனமாக இ ப தா . ம ப ேப ைச ெதாட கினா .

“கட ள அ ளா எ க இ வ ட ந ல வ ைள ச . ைவகாசி மாத தி இ த கள கைள காலி ெச வ , சிரமமான ேவைலயாய ப ஜ! உ க கிராம கள ேல வ ைள ச எ ப ?” “வ ைள ச ேமாசமி ைல ” “அரச ந லவனாக இ தா , ேதவைதக மகி சி ஏ ப கிற . ப ஜி! நம திய தா அ யைண ஏறிய த , க மகி சியாக இ கிறா க .” “அ ப எ ன வ ஷய ெசௗத !” “இ த கள ைதேய பா கேள ! எ வள நிைற தி கிற எ . இர டா க வ தி தா , இதி நா கி ஒ ப ட பா தி க யா .” “நில ெச ைமயைட வ ட . ஆனா , தா ைடய ந ெல ண தி தய ப ஜ! வ வசாய களாகிய நா க னா ப ன யாக , பசி ட உைழ ேதா . உண உைட இ றி தவ ேதா . நி வாகிக ப டாைட உ தி திைர சவா ெச தா க . ேகா ைம பய க ச யாக தைல நிமி தி கா . அத அவ க ைடய திைரக வ ேமய ெதாட கிவ . யா ேக ப ? இ த ப கா அவ கேளதா தா க !” இ த சமய தி ம க ெசௗத ைய ேபா ழ கா வைர ேவ , உடலிேல அ ச ைட , தைலய ேல ஒ ெவ ைள ெதா ப அண த ம ெறா ெசௗத வ ேப சிேல கல ெகா டா . “அ ம மா? இ ெபா அவ க ைடய தட ட கெள லா எ ேக ேபா வ டன? உழ தான ய தி ந ைடய க ைத பா கிறா க ; அ த ப ராமண ைடய ெபயெர ன ெசௗ ?”

“சி பா!” “இ ெபா தாேன சி பா எ ெசா கிறா ! அ த கால தி , ப சிவரா எ ற லவா ெசா லேவ . அவ எ னட வ , “ெசௗத ேசதாரா ! இர மண ேகா ைம ெகா . ைகய பண கிைட த வ ைலைய த வ கிேற ” எ ேக டா . க தி னா இ ைல எ ெசா வ க ட . ஆனா , அ த ப ராமண ைடய பைழய நடவ ைகக யா என ந றாக நிைன இ கிற . ம யாைதயாக ட ேபசமா டா . அடா டா எ ற அதிகார ெதான ைய தவ ர, ேவ ஒ அவ வாய லி வரா .” “ஆனா இ ேபா , ந ெசௗத ேசதாரா , நா ெசௗத ம க ரா . ‘ம ேக’, ‘சி ேத’ எ பெத லா ேபா வ டன. இர டைர வ ட தி எ ன மா ற !” “இைவெய லா தான தய . இ ைலெயன , சி ேதயாக , ம ேகயாக ேம இ ேபா .” “இைத தா இ த ப ஜ நா ெசா லி ெகா ேத .” “ந ைடய இ த ப சாய தி ப வ தி கா . நம ந ல நா ஏ ப கா .” “ெசௗத ம க ரா ! உன ேபனாைவ ப க ட ெத யா . அ ப ய ந ப சாய உ ப னராகி வ டா . ேவைலகைள எ ப நட தி ெச கிறா -நி வாகிக நி வாகிக தா . அ த பன யா க இ தா கேள, அவ க ஒ பா இர பா உறி சி ெகா ேபா வ வா க . ஆ மாத வத ேளேய, வ பாைனகைள எலி உ ட ஆர ப வ .அ ைகயா .”

“அதனா , தா , ந தா ஆய ர வ ட க வாழ ேவ ெம நா வ கிேறா .” வழி ேபா கனான ப ராமண , இ த டா வ வசாய கள க ைரகைள ேக ேக கி ெகா தா . சிறி ெவ ல ைத தி , த ணைர த ப ற , தா ஏதாவ ேப வத ச த ப ைத எதி பா ெகா தா . இ த ெசௗத கள ேப வைடயா எ ேதா றேவ, ந வ ேல கி ேபச ெதாட கினா . “ தா அ லா த உ க ப சாய ைத ெகா தா ...” “ஆ . ப ஜ! உ க வாய ேல ெந -ச கைரைய ேபாட ேவ . ஆனா , ப ஜ! யாேரா ந ைடய தா “அலாபத ”(லாபமி லாதவ ) எ ெபய ைவ வ டா க . ஆனா , நா க எ க கிராம தி அவைர ‘லாபத ’ (லாபகரமானவ ) எ தா அைழ கிேறா .” “ெசௗத ! ந எ த ெபய ேவ மானா ைவ ெகா . ஆனா , தா இ க எ வள ெகா ைமக ெச கிறா எ ப உன ெத மா?” “எ க அஹி ெப க , ேம ேபா ைவ ட ேபா தாம தா தி கிறா க . இர பக வய கள ேலதா ேவைல ெச ெகா கிறா க . அவ கைள யா கி ெகா ேபாகவ ைலேய!” “ெகௗரவமான ப கள ெகௗரவ ைத அழி கிறா க .” ”அ ப யானா , ப ஜ! நா க ெகௗரவ இ லாதவ களா? அ ப எ கைளவ ட ெப ய ெகௗரவ உ ளவ க யா ?” “ந வைசைய ஆர ப வ டாயா, ெசௗத ம க ரா !”

“ஆனா , ப ஜ! எ க ப சாய தி ப வ த உடேனேய, எ க ெகௗரவ தி ப வ வ ட எ பைத ந க ெத ெகா ள ேவ . நி வாகிக கிராம தைலவ க எ ப ெகௗரவ உ ளவ களானா க எ ப எ க ெத . இ எ , லி எ ேவ ைம ேப கிற க . லிமாய தா , இ வாக இ தா அவ க நி வாக பதவ வ த ட , அவ க ஒேர இன தவ களாகேவ ஆகி வ கிறா க . அதி ெப பாேலா இ கேள.” அதிேல வ ேபான ஏேதா ைறைய நிர வ ேபா ேசதாரா தைலய டா . “இ லி இ வ தன தன தாென நம ெசா கிறா க . ஆனா , ம க ரா ! த கைள இ ப ராமண க எ ெசா லி ெகா இவ க , த க வ ெப க ஏ ப தா கைள ேபா ேபக களாக ஆ கி ெகா கிறா க !” “ஆ . ெசௗத ! கேனாஜி , தி லிய மகாராண க திற த க கேளா திைரகள ஏறி ெச வைத பா தி பதாக எ தா தா ெசா வா .” “அ த கால திேல, ந ைடய ெகௗரவ ைத ெகா ைளய ஸ மா க யா இ ைல ”எ றா ப ராமண . “இ ட ந ைடய ெகௗரவ வயலி , வர ப பகிர கமாக றி தி கிற . அைத யா கி ெச லவ ைலேய?” “இ த ப ராமண சி பாவ ைடய அதிகார ெச ப யாகிய தா , தி ெச வ நட தி , ெசௗத ம க ரா .” “த ட ேசா சா ப பவ க , ப ற ைடய ம யாைதைய ெக பைத தவ ர, ேவ எ ன

ெச ப நா நா?இ இ லி ப ர சைனய ல ஜி! உைழ ைப தி பவ கள ேவைல. க த இ க . எ க ெப கைள க ஏ ப தா கைள ேபா ெகா கவ ைல.” இ த தா த க ந வ , ம ப ஒ ைற ண ப ராமண ேபச ெதாட கினா . “ெசௗத ! தான பைட தளபதி மாலி கா ெத ேக ேபா ந ைடய ேகாவ கைள எ லா உைட தா . ெத வ சிைலகைள காலி ேபா மிதி தா எ பெத லா உன ெத மா?” “இ த கைதெய லா நா நிைறய ேக கிேற , ப ஜ! ஒ ைறய ல, ஆய ர ைற. லி க ைடய ஆ சிய ேல இ த ம ேபா வ டெத ற ச . ஆனா நா க தி லி மிக சமப தி இ கிேறா . இ லாவ நா க இ த கைதகைள ந ப இ ேபா . இ த இ ப ேகாச ர தி , ஒ ேகாவ உைட க படவ ைல. எ த ெத வ சிைல அவமான ப த படவ ைல.” “இ றி ெபா ெசௗத ம க ரா ! நதா எ ைனவ ட அதிகமாக தி லி ேபா வ கிறாேய! நா எ வள ைற தசரா பா பத காக தி லி ேபாய கிேற . அ எ வள ெப ய ட ! அதி பாதி ேம ெப க தா . இ கள தி வ ழா, இ கள ட தா அதிக . இ ெத வ கைள அல க , தான மாள ைக வாசலி ேப, ச ேமள ழ கஎ ெச றா க .” “ஆ , ெபா தா ேசதாரா ! ேச நி காமலி மாள ைக ப ெகஜ ர திேலேய ஒ ெப ய ேகாவ க ெகா கிறா க . எ தைன ல ச பா ெசலவா ேமா ெத யா . ெச ற ைற பா ேத . க ேவைல நட ெகா த .இ த ைற வ க இ வைர எ ப வ டன.

தா

ேகாவ கைள இ பதாய தா , த க னாேலேய இ வள ெப ய ேகாவ எ வைத ஏ பா ெகா கிறா ?” “ஆ . ம க ரா ! அரச அரச ேபா நட கிற . இதி யா சாகிறா க , யா ப ைழ கிறா க எ ெற லா யா கவன கிறா க ? ெப லா , நம அ க ப க திேல ட இ த மாதி ச ைட ெகாைல , நட ெகா தன. இ ெபா அ த மாதி வா ைதக ட காதி வ வதி ைலேய?” “அ நா அரசா க அதிகா ைய பா க ேபாய ேதாேம, அவ ெசா ன உன நிைனவ கிறதா?” ைதய தா கெள லா இ த நா ைட பறைவ டாகேவ க தினா க . இ ெபா ைதய நம தா ‘லாபத ’ இைத த வடாக க தி, க க கள ந ட கல ெகா வாழ வ கிறா . ஆைகயா ம கைள ர டமா டா . அவ க ைடய க வா ைவேய கவன பா எ ெசா னார லவா?” “ஆ . அவ ெசா லியப ேய இ ெபா எ லா ப க தி ம க கமாகேவ இ கிறா க .”

4 தி லி ெவள ேய அைமதி நிைற த மயான . அ கி ளய மர க , ேவ ப மர க நி கி றன. மா கழி மாத இர , ள நிைற தி கிற . எ ெகா கிற ெந அ கிேல இர ஃபகீ க உ கா ெகா தா க . அவ கள ஒ வ , ந நம அறி கமான பாபா த . ம ெறா ஃபகீ தன ெவ ைள தா ைய , மைசைய தடவ ெகா ேட, “பாபா! இ த ஐ தா க எ வள ெப ய மா ற ? ப ைம நிைற த நில கள ேல பாலா ஓட ெதாட கிவ ட .”

“ச யாக ெசா ன க பாபா ஞானத ! இ ெபா வ வசாய கள க க ெசழி பாக ெத கி றன.” “நில க ெசழி ேபா , வ வசாய கள க க ெசழி பைடய தாேன ெச பாபா!” “நி வாகிக , கிராம தைலவ க ேபா வ டா க . இ த வ யாபா க ேலவாேதவ கார க ஒழி வ டா மகி சி ச எ ஒலி .” “அதிகமாக ெகா ைள அ கிறா க . அ த ெகா ைளய லி தா , ெப ய ெப ய ேகாவ க , ச திர க , மட க நைடெப கி றன.” “பண கார க இ லாவ டா , தான த ம க நைடெபறா எ ெசா கிறா க . உ ைமய , பண கார க இ வைர அத ம தி கைற ெப கி ெகா ேட ேபா .” “ஞான , ப -ைபக ப , மக ஷி - னவ க இவ கைளவ ட சிற த த மவா க யா இ க ? இவ கள யா பண கார க இ ைலேய! ஒ உ தி, ம நா உண கி றி தாேன வா கிறா க ?” “ஏைழகள வ மான ைத ர வா பண கார க , அரச க இ வைர, மன த கள ைடேய சேகாதர வ ஏ பட யா . மன த மன த இைடய ேவ ைம உ டா வ இ த ஒ ேச பண தா . ஆனா , ெதாழிலாள கைள ர டாவ டா அவ க ைடய ஆட பர கவா எ வா நைடெப ?” “இ த வ ஷ ப கெள லா ப க ப , மிய ேல அ ப அரசா க ஏ ப . அ த நாைள ப றி ந ப ைக ைவ ேபா ந பா!” ◆ ◆ ◆

16 ைரயா கா ல

: கி.ப . 1600

நா ப க ம கல த மைழ ந பரவ ஓ ெகா த . சமதள தி ஓ ய ந , ப ள கள ேல வ சிறிய சிறிய கா வா களாக மாறி, அைவ ஒ ேச ேபா , அக ட மைல ஆ க ேபா கா சியள தன. மர க த ேள கவ ைவ ள மைழ நைர ெப ய ெப ய ள களாக உதி ெகா தன. மைழ நி வ டா வான றி ெகா ேட இ த . ஒ வ ன மர தி கீ ேழ ெவ ணற அழகி ஒ தி நி ெகா தா . அவ ைடய தைல ம கிட த ெவ ைள ேபா ைவ, ந றாக நைன வ த . அத கீ ேழ இர டாக ப க ப ட க தலி ம திய ேரைகய இமயமைலைய கிழி ெகா ஓ க ைகைய ேபால த ண ஓ ெகா த . காதிேலவ ப த மய க ைறய லி ந ளக ெசா ெகா தன. பன ைய ேபால ெவ ைமயான க திேல, இர ெப ய க ய வ ழிக ஏேதா ஒ ெபா ைள ேத அைல ெகா தன. அவ ைடய ழ கா வைர ெதா ப ச ைட நைன ெந ேசா ெந சாக ஒ ெகா வ ட . அத ேள சிவ ப னா க ட ப த இள ைப ேபா ற மா பக க , நைன த ச ைட ேம அழகாக கா சியள ெகா தன. அவ ைடய ந ட ைபஜாமா , காேலா காலா

ஒ ய த . ெச ம ந ேல நைன , அவ ைடய ெவ ைள காலண க நிற மாறி ேபா இ தன. த ண ேல ஊறி ேபாய த அ த காலண க நட பத உபேயாகம றதா இ தன. அ த ெப வதிைய ேநா கி ஒ வாலிப வ ெகா தா . அவ ைடய ச ைவ த தைல பாைக , ச ைட , ைபஜாமா ட ெவ ண றமானைவேய. அவ மைழய ேல ந றாக நைன ேபாய தா . அவ ெந கி வ வைர அ ெப அவைன கவன கவ ைல. அவ ெம வாக ஓைசய றி நட வ , அவ ப க தி நி ெகா டா . அவ தி ப பா பா எ க தி க கைள ேபா ற எ தைனேயா வ னா கைள கழி வ டா . அவ தைல ய லி வ கள ெசா ந ள கைள ட ைட காம எ ேகா கவனமா நி றா . இன கா தி க ச திய றவனா , வாலிப , அவ ேதா ம ெம வாக ைகைய ைவ தா . எ ேகா ெதாைலவ நிைல தி த அவ ைடய கவன உடேன தி பய . அ த இர ெப ய க கள ஒள ேதா றிய . இய ைகய ேலேய சிவ தி த அவ ைடய உத கள ேல வ தவ த . ெம வாக வ த உத க ம திய ெவ ப கள ஒள மயமான ேரைக ேதா றிய . அவ வாலிபன ைகைய ப ெகா , “கம ! ந ந ட ேநரமாக நி ெகா கிறாயா?” க கண காக எ ேதா கிற . ப ர மா பைட ெதாழிைல ெதாட கிய த , இ த மி இ தைன இ கி ேபாய காம , ஈரமாக இ தேத, அதனா , மைலகைள மர கைள உய ன கைள தா க யாம ச திய

இ தேத அ ெபா த கா ெகா பதாக ேதா கிற .” “ேபாக கம ! எ ெபா பா தா ந கவ ைத ைன ெகா ேட இ கிறா .” “ ைரயா! உ வா உ ைமயானா , எ வளேவா ந ல . ஆனா , எ அதி ட திேலேய கவ தா ேதவ ேயறவ ைல.” “ ைரயா எ த ெப ைண த ேனா ைவ ெகா ள வ ப மா டா .” “எ மன அ ப தா ெசா கிற . ஆனா , மன லய ந எைத ப றி சி தி ெகா கிறா ைரயா?” “மிக ெதாைலைவ ப றி சி தி ெகா ேத . மிக ெதாைல ! கட எ வள ர இ கம ?” “நம மிக சமப திலி ப ர . அ ஒ மாத ப ரயாண .” “இ த த ண எ லா எ ேக ேபாகி ற ?” “வ காள ைத ேநா கி, அ இ அதிக ர . இர மாத பயண .” “பாவ , இ த ம கல த ந அ வள ர ப ரயாண ெச ய ேவ மா? ந கடைல பா தி கிறாயா கம ?” “த ைதயாேரா ஒ ஸாவ ேபாய ேத அ ேப! அ ேபா பா ேத .” “எ ப இ கட ?” “எதிேர, ெதா வான ைத ெதா ெகா க ய ேமக .” “இ த த ண வ தி, அ த கடலிேல ேபா வ ப இ கிற . அ இ த ம நிற அ ப ேய இ மா?” “இ ைல அ ேப! அ ேக ஒேர ஒ நிற தா உ .அ இ ட நல அ ல க .”

“ந அைழ ேபானா நா ஒ நா கடைல பா க ஆைச ப கிேற .” “அ ேப! ைரயா! ந ஆைணய டா இ த த ணேரா டேவ ேபாக தயாராக இ கிேற .” ைரயா கமலி க ைத க ெகா டா . ஈர ப த இ வர க க ஒ ேறாெடா உரசி . கமலி ஆவ நிைற த க கைள பா ெகா ேட ைரயா, “நா கடைல ேபா பா க ேவ . ஆனா , இ த த ணேரா அ ல.” “இ த ம கல த த ணேரா அ ல எ கிறாயா அ ேப?” “ம நிறெம ெசா லாேத கம ! இ வான திலி வ ேபா இ ப ம கல த அ காகவா இ த ?” “இ ைல. அ த ேநர தி இத ைடய ைம, யைன ச திரைன வ ட அதிகமாக இ த . உ நிைற த க ைறகைள இைவ எ வள ப ரகாசி க ெச கி றன! பா நில ேபா ற உ ெவ ணற க ன கைள இ த ந ளக எ வள கவ சி ைடயதா ஆ கிவ டன! வான திலி ேநராக எ ெக லா வ தேதா, அ ெக லா உ அழைக அதிக க ெச கி றன.” “ஆ , இ த ம நிற இத இய ைகயானத ல. அ ேச ைகய னா ஏ ப ட . அ த ேச ைகதா இ த ந கடலி கல பைத பல சமய கள த கிற . ேநராக கடலிேல வ மைழ ளக இ தம நிற உ டா கம ?” “இ ைல அ ேப!” “ஆைகயா , நா இ த ம நிற ைத ைற ெசா ல வ பவ ைல. அத கிைட த ஒ பா கிய எ ேற நிைன கிேற . உ க ெத ன கம ?”

“ ைரயா! என மனதி உ உத க ெவள ப தி

ள க ெகா

கைள தா கி றன.”

2 வான தி நல நிற , ஆழமான தாமைர தடாக தி நைர இ அதிக நலமாக ஆ கி ெகா த . அ த நல நிற த ண பைக லன ேல, ள ைத றி க ட ப த பள க ப க கள ெவ ைம நிற அதிக ேதா றிய . அைத றி ப ைச க பள வ தி தைத ேபால ப தைரய ேமேல, ேகா ர ேபா ற உய த மர க வ ைச வ ைசயாக நி கா சி மிக அழகாக இ த . றி பாக இ த இளேவன கால தி மதிய ேவைளய , மன தி மகி சி யள ெகா த . ெகா வ க ெசய ைக ந ஊ க எ நிைற தி தன. இ வச ேதா சவ தி காக இ த அரச உ தியானவன இைளஞ க இள ெப க தைடய றி திற வட ப கிற . அ த மகி சி நிைற த ட தின , வ கவாசிகைள ேபா எ உலாவ ெகா தன . அ த ேதா ட தி ஒ ைலய ேல, ள தி ச ெதாைலவ சிவ க களா க ட ப த காவ வ ெவள ேய, நா ேப நி ெகா தா க . நா வ ஒேர மாதி ச ேற னா ந ட தைல பாைக , ழ கா வைர ெதா அழகிய ேவைல பா க நிைற த அ கி , ெவ ைள நிற இைட க ைச அண தி தா க . நா வ ைடய மைச ெப ப தி நைர ேபாய த . அவ க சிறி ேநர அ ேகேய நி , ேதா ட தி நிக வைத பா ெகா தன . அ பா , காவ ட திேல வ க ப த ெம ைதகள ேல ேபா

உ கா தா க . எ அைமதி நிலவ ய . இ த நா கிழவ கைள தவ ர, அ ேவ யா இ ைல. ெமௗன ைத கைல , ஒ வ ேபச ெதாட கினா . “பா ஷா ஸலாம ...” “எ ன ஃபஸ ? இ ெபா நா த பா லா உ கா ெகா கிேறா ? மன த க , எ த இட தி சாதாரண மன த களாக நட ெகா ள யாதா?” “மற ேபா வ கிற ...” “ஜலா அ ல அ ப எ ப . இ லாவ டா , ந பா எ அைழ.” “எ வள க டமான கா ய ந பா ஜலா ; நா இர வ தமான வா ைகைய நட தேவ ய நி ப த தி இ கிேறா .” “இர வ தம ல! நா வ த வா ைக எ ெசா ஃபஸ .” “ப ! நா உ ைன பாரா டாம இ க யா . ந எ த ேநர தி எ த வா ைக தயாராக இ கிறா . நா க ஓ உலக திலி ம ெறா உலக தி வ தா , எ க நிைனவா றைல இய பா கேவ ந ட ேநரமாகிவ கிற . எ ன ேதா ! நா ெசா வ ச தாேன!” “ஆ . என ஆ ச யமாக தா இ கிற . பஸ ! இ த ப எ ன ெச கிறா ? இவ இ வள ெப ய ைள எ கி வ த ?” “பாரத தி நில பர ெப பர பல தி ச திைய உண தியவென , ப பைல தாேன உலக ெசா கிற !” “ஆனா , ப ! ேதாட ம ட எ லா இட கள த ைய ழ றவ ைலேய!” “ ழ ற ப டேதா இ ைலேயா, உலக அ ப தா ெசா கிற . ைளய பல ைத ப றி நம ஜலா த ெசா வா .”

அ ப -“நி சயமாக; பா ஷா ஜலா த , அ ப ேவடமி கிராம கிராமமாக றி வ வைத ப றி ப ரபலமைட ள கைதகள இ இ கிறதா?” ப ப - “ந ல ேநர தி ஞாபக ப தினா ஜலா . இ த கைதக எ ைன உய ைர வா கி றன. ப பைல அ பைர இைண கைத க வ , இ ெபா எ நிக ச பவமாகி வ ட . இ த மாதி கைதக பலவ ைற நா ேசக வ கிேற . ஒ கைத ஒ ப வத ெகா ேசக கிேற .” அ ப -உ ைடய ஒ ப ஆைச ப , கைதக ேநராக ைளய லி உ ன டேம வ ேச வ டாமலி க .” ப ப - “இ கலா . அதனா நம ெகா ப ர சைன இ ைல. ந இ வ ெபயரா எ ென ன ேவ ைகக க பைன ெச ய ப கி றன எ பைத அ ெபா ெத ெகா ளலாம லவா?” அ ஃ ஸ “ந ப கைள ெகா வா வா எ ப எ க ெத .” “ப ப - ஃபஸ ! அ த ேப ைச வ . நா ேச சதாமிம ைல ேபால க மிய ல.” அ ஃபஸ -“இ ைல ப ! காரணமி றி எ ம ேகாப படாேத. உ ைடய கைதகைள ேக நா மிக பய ப கிேற .” ப ப - “ஆ . நா தாேன ‘ஆய ேன அ ப ’ (அ ப வா ைக வரலா ) ேபா ற ெப ய ைல எ தி ைவ தி கிேற .” அ ஃபஸ _ எ ைடய ஆய ேன அ ப ைய எ தைன ேப ப கிறா க ? ப பலி கைதகைள தி ப தி ப ெசா பவ க எ தைன ேப ? நேய நியாயமாக ெசா ேதாட ம .” ேதாட ம - “அ ப ப ேக ெத .” அ ஃபஸ - ந ல ப ! உ ைடய ப கைதகள

ஒ ைற ெசா ேக ேபா .” ப ப - ந க எ லா , ‘இ த கைத ப ெகா வா கியத ல, எ ைளய லி ேதா றிய எ ெச வ கேள!” அ ப - “ஆனா , அ அச நாணயமா அ ல ேபாலி நாணயமா எ பைத, ந ெசா லாமேலேய எ களா ெச ய ?” ப ப - “எ ைடய ஒ ெவா கைதய திைர இ கேவ ெச கிற . ந ல . உ க வ ப ப இ ெபா ஒ கைதைய ெசா கிேற . வ ஷய ைத ம கி ெசா கிேற : “அ ப இ வாக ேவ எ ற ஆைச ஏ ப ட . அவ ப பலிட இ த ஆைசைய ெசா னா . ப ப மிக ச கடமாக ேபா வ ட . பா ஷாைவ ம ெசா ல யா . இ வா வ நட கிற கா யம ல. ஆ ஏ நா க ஒள ெகா தா . ஒ நா அ தி ேநர தி , பா ஷாவ மாள ைகய ப ச ன ப க தி , ‘ஹி ேசா -ஹி -ேசா’ எ ற ச த ேவகமாக ேக ட . அரச மாள ைக ப னா அ இ த ேநர தி யா ண ைவ கமா டா க . அ யாெர அறிய ேவ எ ற ஆவ பா ஷாவ ஏ ப ட . உடேன ஒ பண யாளன உைடைய அண ெகா அவ ய ைன கைரைய அைட தா . ப பைல க ப ப பா ஷாவ சிரமமான கா யம ல. ப ப அ ேக க லி ம ண ைய ைவ ெகா க வ ைல. ஒ ர க ைதைய ப , உவ ம ைண ெச க ைல ேபா அைத ேத ேத க வ ெகா தா . பா ஷா தன சி ைப அட கி ெகா ரைல மா றி, “எ ன பா! எ ன ெச ெகா கிறா ?” எ ேக டா .

“ந உ ேவைலைய பா . உன ெக ன வ த இெத லா ?” “ேநர ெக ட ேநர தி , ந ள நி ெகா எ ன பா ெச கிறா ?” “சாக தா ேவ . ேவ எ ன ெச வ ? நாைளேய இைத திைரயா கி பா ஷாவ ெகா கேவ .” “எ ன! க ைதைய திைரயா வதா?” “எ ன ெச வ ? இ தா பா ஷாவ உ தர .” உடேன பா ஷா சி வ டா . த ய ரலி ெசா னா - “ந ல ப ப ! என வ ட . “ ஸ மாைன இ வா வ க ைதைய திைரயா வ ஒ தா .” “ஃபஸ ! இ த கைதைய ேக ட எ உட ப பா த யைத ேபா ற உண சி ஏ ப ட .” அ ப -“நா இ த கைதைய வா ைகய மாைல ெபா திேல ேக கிேறா . நம வா நா ெச த ய சிய பல இ தானா?” அ ஃபஸ “ஜலா ! ந ைடய தைல ைற தா நா ெபா ேப ெகா ள .ந ைடய ய சிைய ெவ றியா வ , ேதா வ யா வ , இேதா இ த ேதா ட தி வச ேதா சவ ெகா டா ெகா கிறா கேள, அ த இள தைல ைறய ன ைடய ைககள இ கிற .” ேதாட ம -“ஆனா ந பா! நா ஸ மா கைள இ களா கேவா, இ கைள ஸ மா களாக ஆ கேவா வ பவ ைல.” அ ஃபஸ - “ஆ . இ வைர ஒ றா கேவ வ ப ேனா . ஒேர சாதி, ஒேர ச தாய ைத பைட க ஆைச ப ேடா .” ப ப - ஆனா , லா க , ப த க ந ைம ேபா க வதி ைல. நா பாரத நா ைட பல ைடயதா க வ கிேறா . பாரத ேதச திேல

க திய பலமி கிற , அறிவ ஒள ய கிற , இளைமய ண இ கிற , ஆனா , ஒ ெப ய ைற எ னெவ றா _ மிக ெப ய பலவன இ கிற . அ தா டாக ப கிட ப . பாரத தி க திக த க ஒ ேறாெடா ேமாதி ெகா ளாம ஒ ேச வ டா !” அ ப - “என இ த ஒேர ஓ ஆைசதா என அ ள ேதாழ கேள! இத காக நா எ வளேவா கால ேபாரா ய கிேறா . நா இ த ேவைலைய ெதாட கிய கால தி , எ இ தி த . ஆனா , இ ெபா அ த நிைலைம இ ைல. ஒ தைல ைறய எ வள சாதி க ேமா, அ வளைவ ெச தி கிேறா . ஆய உ ைடய இ த க ைத திைர உபமான க ைல ேபா எ மனதிேல உ கா வ ட .” அ ஃபஸ “ஜலா ! நா ந ப ைக இழ வட டா . உ த ைதயா கால ேதா இ ெபா ைதய நிைலைய ஒ ப பா . அ த கால திேல ேஜாதிபா உ மைனவ யாகி, அரச மாள ைகய ேல தி மாலி வ கிரக ைத ைச ெச ய மா?” அ ப - “ேவ ைம இ கிற ஃபஸ ! ஆனா , நா இ ேபாகேவ ய ர அதிகமி கிற . நா ஒ ைற, ஒ ப ெர பாதி ல , அவ க நா ேல ச ரவ தி ட ஒ றி ேம ப ட தி மண ெச ெகா ள யா எ ேக வ ப ேட . இ த பழ க என மிக ப தி த . ேதாட ! ந எ ைடய இள வயதிேல, இ த க ைத எ வாயாேலேய ேக வ ப பா , எ னா அ ப ததா? ஒ ச ரவ தி தைமகைள ெச வத எ வள உ ைம உைடயதா இ கிறாேனா அ வள ந ைமைய ெச ய வதி ைல. அ எ வள

ேவ ைக? எ னா தி தா , ச மி தாயாைர தவ ர, ேவ யாைர அ த ர தி அ மதி தி க மா ேட . இ த ச காவ இ த ஏ பா ைட ெச ய தா !” ப ப -“ஜலா ! காத ஒ வ ட தா ஏ பட . அ ன பறைவகள அ ேஜா ைய கா ேபாெத லா , அவ றி வா ைக அழ அ ெபா தியதாக நா க வ . மகி சிய எ ப இைண தி கி றனேவா, அ ப ேய ஆப தி ப யாதி கி றன.” அ ப - ந ப! எ ஆ ள ஒேர ஒ ைறதா எ க கள லி க ண வ த . அ , ஜரா திேல சி க ேவ ைடயா வத காக ேபாய ேத . யாைனய ம ஏறி ெகா , பா கி னா சி க ைத ெகா வ ெப ய வர ெசயல ல எ பைத நா ஒ ெகா கிேற . சி க ைத ேபா நம நக க ேகார ப க கிைடயா . அத காக நா க திைய ேகடய ைத எ ெகா ேபாரா னா சம பலமாய கலா . அத ேம ைவ ெகா வ வர தி இ . ஆய நா பா கியா சி க ைத ேட . அத தைலய ேல ப ட . சி க அ ேகேய வ வ ட . அேத சமய த ள ஒ ெப சி க பா வ த . அ எ ைன ெவ ட பா வ , தி ப, வ கிட த ஆ சி க தி க ைத ந க ெதாட கிய . நா உடேன வைத நி ப ேவ ைட கார க உ தரவ ேட . அ ெபா எ மனதி ஏ ப ட காய ஆறேவ இ ைல. அ த ெப சி க எ ம பா , எ ைன ெகா ல ய றி தா நா த தி கேவ மா ேட . அ த சி க தி ந ைம ேபால பல மைனவ ய இ தி தா , இ த ெப சி க இ த மாதி

அ ேபா க ைத ந கி ெகா மா எ ற எ ண தா , எ மனதி எ த .” அ ஃபஸ - “ந நா ேனற ேவ ய ெதாைல அதிக இ கிற . ஆனா நம நைடேயா மிக ெம வாக இ கிற . நம கா க நட ச திைய இழ வ ட பற , இ த பார ைத கி ெச ேச பவ க யா இ பா களா எ ப நம ெத யா .” அ ப - “வாேள இ த இர ைகக ,இ லி இர சாதிகள இர த ஒ றாக கல கேவ எ ஆைச ப ேட . இ த இைண ைப க தி ெகா ேட, ப ரயாைக, தி ேவண ச கம தி ேகா ைட க ேன . அ த க ைக ய ைன கல கா சி, எ மனதிேல இ லி எ ற இர சாதிகள இைண எ ண ைத ேதா வ த . ஆனா , எ ைடய ஆைச எ வள ைறவாக நிைறேவறி இ கிற . உ ைமய ஏ தைல ைறய நட க ய ெசய பா ைட ஒ தைல ைறய ெச ய யா தா . ஆய என கிைட ள ேதாழ கைள ப றி நா ெப ைம ப கிேற . இ த மாதி ேதாழ கைள ெப பா கிய , எ லா எள தாக கிைட பதி ைல. ஒ ெவா வ அ ப ேஜாதிபா ேபா ற ேஜா கைள காண வ ப ேன . ெமஹ ன ஸா ... அவ ேஜா எ னா அைடய யவ ைல.” ேதாட ம - “இ க ச திய றவ க எ நி பணமாகி வ ட .” ப ப - “இ ெபா க ைதைய ள பா திைரயா கைதக ெகா கிறா க . இ ஸ மா இ வள ேவ ைம இ மானா திைர எ ப க ைத ஆகிற ? ஆய ர கண கான இ க லி களா ஆகி ெகா கிறா கேள!”

அ ப - “இ வாலிப க த க மத ைத ெபயைர மா றாமேல, லி வதிகைள தி மண ெச ெகா வைத பா க ேவ எ ற என ஆைச நிைறேவறாமேலேய இ கிற .” அ ஃபஸ - “இ ெபா நா ஒ மகி சியான ெச திைய ெசா ல ேபாகிேற . ந பா ஜலா ! ந மா ெச க யாத ெசயைல, எ மக ைரயா ெச தி கிறா .” எ லா ஆவேலா அ ஃபஸைல பா தா க . “ேமேல வ வர ெத ெகா ள ஆவலாக இ கிற களா? ெகா ச ெபா க .” எ றிவ , அ பஸ ெவள ேய ேபா ச ேநர நி பா வ தி ப வ , “ேக பைத வ ட பா பேத ந ல . எ ேனா வா க ” எ றி எ லாைர ெவள ேய அைழ ெச றா . காவ ட தி ெவள ேய வ த ர திேல அேசாக மர த ய ேல நி ற இர வாலிப உ வ கைள கா “அேதா பா க , என ைரயா”எ றா . எ லா அ த திைசைய ேநா கினா க . உடேன ேதாட ம , “ஓ! எ ைடய கம ! நம உலக இ டைட வ டவ ைல ஃபஸ !” எ றி அ ஃபஸைல அ ப ேய க த வ ெகா டா . இர ந ப க வ லகியேபா அவ க க க நைன தி தன. அ ப எ தைனேயா காலமாக இ த வச ேதா சவ நைடெப வ கிற . ஆனா உ ைமயான வச ேதா சவ இ தா நைடெப கிற . அவ க இ வைர அைழ அவ க ைடய உ சிய ேல தமிட ேவ ேபா இ கிற . அவ கள இ த க ைக - ய ைன கல ைப, நா மன வமாக வரேவ கிேறா எ ெத தா எ வள மகி சியைடவா க ?” அ ஃபஸ “அவ ைடய இ த காதைல, அவ தா த ைத ெப ய மகி சி ய

வ ஷயமாக க கிறா கெள என ைரயாவ ெத தி கா .” ேதாட ம - கம ெத தி கா . ஆனா ந மிக அதி டசாலி ஃபஸ ! ைரயாவ தா உ ேனா ஒ ைழ பா . கமலி தா , ைரயாவ தா ெந கிய ேதாழிக . ஆய கமலி தா , ெகா ச பழ கால ெப மண . அைத ப றி பரவாய ைல. கமைல ைரயாைவ ஆசி வதி க நா ெகா கிேற .” அ ப -“அவ கைள தலி ஆசி வதி உ ைம எ ைன தா ேச த .” ப ப -“ஜலா ! எ ைன உ ேனா ேச ெகா ள மா டாயா?” அ ப -“நி சயமாக, இ ப ப ட வ ணா ேவ எ ேக கிைட பா ?” ப ப “இ த மாதி திைரயாக ய க ைத ேவ எ ேக கிைட ?” அ ப “இ ைறய தின நம மிக மகி சிேயா கழி த . இேதேபா மாத தி ஒ நாைளயாவ கழி க மானா ...”

3 மா ய நா ற கள ச ன க அைம க ப , அல க க ப ட ஓ அைற. ச ன கள ேல வ ண திைரக , ப ைச ெகா க ெதா கி ெகா கி றன. அைறய வாசலிேல இர ைட திைர சீைலக ெதா கி றன. அதி உ திைர, ப ண ய ேல ேவைல ெச ய ப இ த . தைரய ேல அழகிய பாரசீக க பள வ க ப த . அைறய ந வ ேல ெவ ைள ெம ைதக ம , பல தைலயைணக கிட தன. ெம ைதய ம உ கா ெகா , இர வதிக ச ர க ஆ ெகா தன . அவ கள ஒ தி, நம

ப சயமான ைரயா. சிவ பாவாைட , ப ைச ச ைட அண , நல தாவண ேபா திய ம ெறா தி, ப பலி பதி வய ெப லமதி. அவ க இ வ ஆ ட ைத ப றி ேயாசி பதிேலேய கிய தன . ஆகேவ, ஆ வ த கால ஓைசைய ட அவ க ேக கவ ைல . ‘ ைரயா’ எ அைழ த ச த ேக தா இ வ நிமி பா தா க . உடேன ைரயா மகி சிேயா , மாமி எ றி ெகா ேட எ தா . கமலி தா அவைள த வ ெகா , க ன கள தமி டா . “மகேள! ேபா பா . கம உன காக சிவ ம க ெகா வ தி கிறா . அவ ைற. ஜா கள வ ைவ. நா அ வைர இவேளா ச ர க ஆ கிேற .”எ றா ைரயாவ தா . “இவ ெரா ப ெக கா அ மா! சி ன ெப எ நிைன காேத. எ ைன இர ைற ேதா க வ டா .” எ றிவ ைரயா ேவகமாக ேபா வ டா . மாள ைக ப ற தி உ ள ேதா ட தி ஒ சி ந ெதா ய அ கி கம நி ெகா தா . ஒ ம கலய அ இ த . ைரயா அ கி வ , கமலி ைகைய த ைகம ைவ ெசா னா . “சிவ , நல ம கெள லா ெகா வ இ கிறாயா கம ?” “ஆ , ெபா ன ற ம க ட.” “எ ேக பா கலா ?” “நா இவ ைற இ த ந ெதா ய ேபா கிேற . அதி பா தா இ அதிக அழகாக இ . ப க ேபா ற ெதள வான இ த த ண பா ைரயா.” ைரயா, க கள உத கள மகி சிைய ெவள ப தியவா ந ெதா ய அ ேக ெச றா . கம பாைனய லி த ம கைள

ஒ ெவா றாக எ ந ெதா ய வ டா . உ ைமய ேலேய ப க ேபா ற அ த ந ேல, சிவ , ேராஜா நிற, ெபா ன ற ம க ெவ அழகாக கா சியள தன. “இ ெபா சிறியதாக இ கி றன ைரயா! எ வள ெப தா அ ஆ அ ல தி ேம நளா ” எ றா கம . “இ ெபா அழகாகேவ இ கி றன கம .” “இேதா பா ைரயா! இ எ ன நிற ? “ேராஜா நிற .” “உ ைடய க ன கைள ேபால.” “ ழ ைத ப வ திலி ந அ ப தா ெசா லி ெகா கிறா கம .” “அ ெபா அைவ அ ப ேயதா இ தன.” “ ழ ைத ப வ தி ந என இன யவனா இ தா .” “ஆனா இ ெபா ?” “இ ெபா ேம அதிக இன யவனா இ கிறா .” “அதிக ைற ஏ ?” “ஏேனா ெத யா . உ ரலிேல ஒ மா ற ஏ ப டேபா , உ ைடய உத க ேம ேராம தி ெம லிய ேரைக ேதா றிய ேபா , என அ இ ெகா ச ஆழ தி ேபா பதி வ டதாக ேதா கிற .” “ஆனா , அ ெபா த ந கமைல ர திேலேய த ள ைவ க ஆர ப தா .” “த ள ைவ கவா?” “ஏன ைல? ைன ேபா ந தி ெகா எ க ைத க ெகா என கர கைள ப ஒ ...” “அைன ற கைள எ மேத ம தி ெகா காேத. ேவ ஏதாவ திய தகவ க உ டா ?”

” திய தகவ க இ கி றன ைரயா. ந ைடய காத ெவள ப வ ட .” “எ ேக ?”“ந இ வ ைடய வ . அ ம ம ல, மா சிைம தா கிய ச ரவ தி அவ க ட.” “ச கரவ தி அவ க மா?” “ஆ . ஏ பய வ டாயா?”“இ ைல. ந காத இ றி லாவ டா நாைள ெவள ப தாேன ஆகேவ . ஆனா , இ ெபா எ ப ெவள ப ட ?’’ “அ வள வ வர என ெத யா . ஆனா , தலி மாமா மாமி இைத வரேவ றா களா . பற த ைத , பா ஷா ஸலாம வரேவ றா க . வ தாயா ட...” “தாயா டவா?” “அ மாைவ ப றி தா எ லா பய ெகா தா க . அவ பழ கால க கைள உைடயவ எ ப தா உன ெத ேமா .” “ஆனா , என க ன கள அவ தமி ட ஈர இ காயவ ைல.” “ம றவ கள க தவெற ஆகிவ ட . அ மாவ ட த ைதயா இ த வ ஷய ைத ெசா லியேபா அவ மகி சிேயா வரேவ றாளா .” “அ ப யானா , ந காத வ மாக வரேவ க ப கிற .” “ஆ ; ந ைம ேச த எ லா வ கள . ஆனா , ெவள உலக இைத ஏ க தயாரா இ ைல.” “அ த ெவள உலக ைத ப றி ந கவைல ப கிறாயா கம ?” “இ லேவ இ ைல ைரயா. ஆனா , வ கால உலக ைத ப றி கவைல ப கிேற .

அவ க நா ஒ ச யான வழிைய கா ெச கிேறா .” “அ ண யா ட ெத ேபா இ கிற கம ! ேந றிர நா வ ேபானேபா அ ண ேகலி ெச ெகா ேட ‘ஏ நா தனாேர! நா தனா மா ப ைள எ ேத வெத நா த மாறி ெகா தி ேத . இ ெபா ஒேர க லி இர மா காைய அ த ேபா , எ ஆைச எ லா வழிய நிைறேவறிவ ட ’ எ றினா . அவ உ ெபயைர ெசா லாவ டா , வ ஷய ெத தா ெசா லிய கிறா எ ெத கிற .” “அ ப யானா , உ அ ணாவ வ ஷய ெத ... அவ அ ணயட ெசா லிய க ேவ . அவ க இ வ ந காதைல ஆத கிறா க எ ெத கிற .” “உ மாமியா வ வ உ கால ய ேலேய இ கிற கம .” “ந ம எ ன ேலசா! அ மாைவேய உ ப க இ ெகா வ டாேய!” “மாமிய ைச ன கார ைத பா , ந க எ லா அ ப நிைன தி கிற க . எ ம அவ எ வள ப ய இ தி கிற எ ப ெத தி தா , ந க அவைர ச ேதக ப கமா க .” “அ ெத தா , அவ ம உபேயாகி பத உ ைன கைடசி ஆ தமாக தக பனா ேத ெத தாரா , ஆனா கைடசி ஆ த ைத உபேயாகி காமேலேய, ேகா ைட எள தாக வ வ ட . ந தி மண வ ைரவ நைடெபற ேபாகிற . “எ ேக?” “ப த கள ன ைலய ேலேயா அ ல லா கள ன ைலய ேலேயா அ ல. இ ேக பாரத தி ஒ திய தி ேவண ைய ேதா வ ,

அத லமாக - பலமான ேகா ைடைய எ ப வ , நம ேதவ த ன ைலய .” “ஓ! ள , ைட, ஆ , கா வா க யாவ ைற இைண , ஒ மகாச திர ைத ேதா வ க ய நம பா ஷா ன ைலய லா?” “ஆ , நாைள ம நா ஞாய கிழைம, ைரயா!” “ஞாய கிழைம எ ெசா ேபாேத ைரயாவ க க , வ வ த பன ள ேபா நரா நிர ப ன. கம த ந த க க ட அ ப ேய அவைள த வ ெகா , அவள க ன கள ேல தமி டா . மைற தி பா ேவ நா க க இ த கா சிைய க , இவ கைள ேபாலேவ ஆன த க ண ெப கின எ ப இவ க ெத யா .

4 இளேவன கால தி கமான ள . மாைல ேநர ! கடலிேல யன ெச கதி களா கட அைலக ெந ப றி எ வ ேபா கா சியள கி றன. கட கைரய ேல மண ம அம தி இர இள இதய க , இ த அழ கா சிய ேல லய தி கி றன. கடலி ெச ேகாள கைடசி எ ைலைய அைட த அவ க ெமௗன ைத கைல ேபச ெதாட கினா க . “கம ! நம இ ட ெத வமான கட எ வள அழகாய கிற ?” “நா இ த கடலி ழ ைதக எ பதி இ ெபா உன ச ேதக இ கிறதா, அ ேப?” “இ ைல. தாமைர ேபா ற எ ைடய கம ! கட தன க ப தி இ ப ஒ வ கேலாக ைத மைற ைவ தி கிற எ நா எ ெபா தாவ நிைன த டா?”

“இ ைமயான வ கம ல. ஆய இ த ெவன நகர ைத, மன த க வ கமாகேவ ஆ கிய கிறா க எ பதி ச ேதகேம இ ைல.” “எ க நா ல ெப க மணமானவ க மணமாகாதவ க ட ஆ கைள ேபாலேவ த திரமாக எ வத க தைட இ லாம நடமா வா க எ பாதி ெப ெசா ேபா நா ந பேவ இ ைல. நா இ த வ கேலாக தி வ , இர ஆ க ஆகிவ டன. நம தி லிேயா இ த ெவன நகர ைத ஒ ப பா கம !” “அரசன லாமேல ஃ ேளார ைஸ ேபா ற ஒ நாக க அரசா க நைடெப கிறெத , அ த கால தி யாராவ ெசா னா , நா ந ேவாமா ைரயா?” “அ ம மா? இ த ெவன ைஸ ேபா ற நகர கள அரசியாக மா?” “ ைரயா! தி லிய ேல இ ப நா த திரமாக உலாவ மா?” “ப தா இ லாமலா? ப ல கி உ ேள உ கா ெகா மைற மைற தா ேபாகேவ . இ ேக நா ைக ேகா நி பைத க , யா ந ைம நிமி ட பா ப இ ைலேய!” “ ஜரா திேல, ல ெப க க ய றி நட பைத பா ேதாம லவா? ெத ன தியாவ எ த ப தா இ ைலெய நா ேக வ ப கிேற .” “அ ப யானா , ஒ கால தி இ திய ெப க ப தாவ லி வ தைல ெப றி தா க எ ெத ய வ கிற . ந நா ம ப அ த நிைலைய அைடய மா கம ?” “ந த ைதய க ஆ வ ய சி ெச தா க . இ த சி ன சிறிய ஃ ேளார ேதச ைத பா ! ேற நா கள இத நா

ற ைத றி பா வ டலா . இ வள சிறிய நாடாய , க வ ேதா தைல - நிமி நி கிற . அ யா னா உய ேரா தைல வண கா . அரசன ெபயைர ேக ேட அ த ம க காறி ப ெதாட கிறா க . இவ க அரச எ பவ ஒ ைச தானாக ேதா கிறா .” “கம ! ெகா ச ேயாசி பா ! இ த ஃ ேளார ஸி வ வசாய கேளா ந இ தியாவ வ வசாய கைள ஒ ப பா தா ! அ த எ ேதா மான உ வ ைத இ ேக பா க கிறதா?” “ யா . ஏென றா , அரச ஆட பர திேல ேகா கண கான பா க இ ேக ெசலவழி க ப வதி ைல.” “இ த ெவன ஸி பண கார பர க இ கிறா க . அவ கள பல , நம ெப ய ெப ய ேச கைள அல சியமாக ெவ வட யவ க .” “ந ைடய ெப ய ேச க , த க பண கார ெப ைமைய ெகா நா கா கிறா க . அவ க மி க ய ைத ைவ தி ெவ ள நாணய க , த க நாணய க அ த இ ேல கிட கி ெகா . அவ ைற கா றாட நடமாட வ டேவ . ைக ைக மா ப ெச ய ேவ . அைவ ழ க படாம அ க ேக கிட கி றன. உண ெபா க உல கி றன. கன க ைகமாறாம அ கி கிட கி றன. ணக ேத கி கிட , ம கி ேபாகி றன. நம ேச க , பண ைத ைத ைவ , ல ச தி ஒ ெகா , ஒ ேகா ஒ ெகா எ ெகா க கிறா க .” யன ெச ெவாள மைற ந ட ேநரமாகிவ ட . இ ெபா நா ப க இ க வ ெகா த . கட அைலக கைரய ேல வ , க லிேல ேமா ச த , ெதாட

ேக ெகா த . வ வதி அ த மணைலவ எ தி க வ பவ ைல. கடேலா உ ைமய ேலேய அவ க ெந கிய அ ெதாட ைடயவ களாக க தினா க . அவ க தைர மா கமாகேவ இ வ ேச தி கிறா களாய , இ த கடலி ம ெறா ைன, இ தியாேவா ஒ ெகா கிற எ ப அவ க ெத . ஆகேவ இ த ப திைய அ த ப திைய ஒ றாக இைண க யாதா எ அவ க பல ைற நிைன த . இர ந ட ேநர தி ப இ வ ற ப டா க . வழிய ைரயா, “நம பா ஷா, தன ரா ஜிய திேல அைமதிைய நிைல நா ட ெப ய சி ெச தா . அதி ஓரள ெவ றி ெப றா ஆய இ ப ந ள ரவ ேல கவைலய றி நா அ ற மா? இ த நிைலைமய காரணெம ன?” “இ எ லா கமாக இ கிறா க . இ த நா நில கள ேல திரா ைச, ஆ ப , ேகா ைம யா வ ைளகி றன.” “ந நா நில கள ெச வ ெகாழி க தாேன ெச கிற !” “அ த ெச வ ைத ெகா ைளய பவ க ந நா அதிகமாக இ கிறா க ைரயா.” “கம ! இ ேக யா வ ேபானா சிறி தய கமி றி ேகா ைப ப ெகா வ ைவ வ கிறா க .” “இ தியாவ ேல பா ஷாேவா ேச கிறா எ பத காக தாேன எ த ைதைய கிறா க !” “எ ைடய தாதிய க , இராஜ திர ெப க அ தமானவ க எ , அவ க வ ேல ப றி கறி சைம க ப வதாக என ெசா னா க . அ த ட க இ வ பா தா களானா ,

இ த உலக தி கீ சாதி _ ேம சாதி எ ப கிைடயா எ ெத ெகா வா க .” “ேசா -த ண ேவ ைம கா டாத உலக இ .” “ஃ ேளார வ ஒேர ஒ கிைண த நகரமாக இ கிற . இ தியா இ மாதி ஒ கிைண மா கம ?” “நா கடைல கட தா _ கடைல ெவ றி க டா அ நைடெபறலா . நா இ வரவ ைல எ றா , ந க க திற தி மா ைரயா?” “கடைல ெவ றி க டாலா!” “ெவன கடைல ெவ றி க ட நகர ைரயா! ெவன ஸி இ த ெத க , இ த உய த மாள ைகக யா கட ெவ றிய பல . இ கட ெவ றிய ேல ெவன நகர தன நி கவ ைல. அதேனா ேபா ய பல நா க இ கி றன. ஆனா , இன கடைல ெவ பவ க தா இ த உலக ைத ஆ வா க எ என ெதள வாக ெத கிற . இைத ப றி எ மனதிேல சி தைன ள தத காக ெப ைம ப கிேற .” “ந ஏேதேதா தக கைள இரெவ லா ப ெகா கிறாேய! இ தக க எ வள எள தாக கிைட கி றன!” “ந நா க ணா இ கிற . காகித இ கிற . இ ெதாழிலிேல நி ண க இ கிறா க . ஆய இ வைர தக அ சிட நம ெத யா . அ இய திர க ந நா ஏ ப வ டா , அறி எ வள எள தாக ெதாட கிவ . நா ப ெகா இ த தக க மா மிகேளா ஏ ப ள பழ க , கடைல ெவ பவ க தா இ த உலக ைத ெவ ல ேபாகிறா க எ பைத உ தி ப தி வ டன. இ த ‘பர கிய க ’ ள ப , ைவ ப இவ றி

அல சியமா இ பைத க தி, ந நா ன அவ கைள அ ப த கா மிரா க எ கி றன . ஆனா , இவ க ைடய அறி தாக ைத ஆ வ ைத க , இவ கைள பாரா டாம இ க யா . இவ க ேகாள ைத ப றி கைத க டவ ைல. உலக வைத றி பா , அைத ப றிய அறிைவ வள ெகா கிறா க . “இவ க தயா த ேதச வைர பட ைத உன கா ேனன லவா, ைரயா?” “கட என மிக ப தி கிற கம .” “அ ப தமான ம ம ல, அத ைகய தா நா கள எதி கால வா இ கிற . இ த மர க ைடகளா ெச ய ப ட க ப கள ேல, இைண க ப பர கிைய பா தாய லவா? இைவ நடமா ேகா ைடக . ம ேகாலிய க அவ க ைடய திைரக ெவ ம க தா ெவ றிைய அள தன. இ ெபா யா ட இ த ேபா க ப க இ கி றனேவா, அவ கேள ெவ றி ெபற . ஆகேவ நா இ த வ ைதைய க ெகா ள நி சய தி கிேற .” ஆனா கம - ைரயாவ ைடய ஆைச நிைற ெபறவ ைல. அவ க , கட மா கமாக இ தியாவ ற ப டா க . அ கட ெகா ைள கார கள கால . ர ைத அைடவத இர நா க னா , கட ெகா ைள கார க அவ கைள றி வைள ெகா டா க . த க ம ற ேதாழ கேளா ேச , கம பர கிைய பா கிைய கட ெகா ைள கார க ம ப ரேயாகி க ெதாட கினா . ஆனா ெகா ைள கார கள எ ண ைக மிக அதிகமாக இ த . கம ைடய க ப பர கி களா தா க ப த ண ேல க ெதாட கி .

ைரயா, அவ அ கி இ த அவ ைடய உத கள லி ெசா ‘கட ெவ றி’. ◆ ◆ ◆

தா

. வ வ த கைடசி

17 ேரகா பக கா ல

: கி.ப . 1800

கா திைக மாத ெபௗ ணமி. க டக (நாராயண ) நராட காக , ஹ ஹரநாதைர வண வத காக ட ஏராளமாக ெகா த . ந ட ர கள லி கிராம ம க - ஆ க , ெப க தா க ய சி ெச ேச ைவ தி த கா கைள , அ சி, மா தலியவ ைற எ ெகா , ஹ ஹரநாதைர வண க வ ேச தன . அ ேதா ட தி க ட ப த காைளக , திைரக , சில யாைனகைள பா , எதி கால திேல இ உலகி ெப ய தி வ ழாவாக ஆக எ அ ெபா யா க பைன ெச தி க ? ரா ேரகா பக , அவன நா ேதாழ க அ ெகா மாமர தி நிழலிேல க பள ைய வ உ கா ெகா , ேம ேல வ தி தஉ கல த மாைவ, ப ைச மிளகாைய ள கிைய க ெகா வாரசியமாக சா ப ெகா தன . ேரகாவ எ ைம இ வ ேபா வ ட . அவ ேவ ய ைலய ேல ைவ தி த அ த இ ப பா கைள இ ெபா ட ஒ ைற பா ெகா டா . தி வ ழா கால கள ேல, ம திர ச திய ல பண ைத எ ெகா ஓ தி ட கைள ப றி அவ ேக வ ப கிறா . ேரகாவ ைகக , ம ப ஒ ைற ைச

தடவ பா தன. ந ப ைகேயா ேபச ெதாட கினா . “எ ைடய எ ைம வ ேபா வ ட . ஏ, ெமௗ ! மாத களாக தவன , த ண ைவ , தயா ெச ேத . இ ப பா இ த எ ைம ைறவ ல. ஆய இ ெபா ெத லா தி மக பா ெகா ேபாேத பற ேபா வ கிறா .” ெமௗலா “பற ேபா வ கிறா . இ ெபா பண கா அதிக மதி ப லாம ேபா வ ட . இ த பனய அரசி எ த ெபா ேம மலிவாய ைல. நா ம ைண ேதா ேதா ம ேபாகிேறா . ஒ நா ட, ழ ைத க வய நிைறய சா ப ட கிைட கவ ைல.” ேரகா“இ வைர நா எஜமான கள காண ைககளா , நி வாகிகள ல ச தா ந க ப வ ேதா . எ றா நிலமாவ நம ெசா தமாக இ த .” ெமௗலா - “ஏ தைல ைறகளாக, கா கைள ெவ , நா நில ைத ப ப திேனா .” ேசாபர - ெமௗ ! லி வய இ கிறத லவா? அ த இட ஒ ெப ய காடாக இ த . அ த இட தி தா ஒ நா எ ைடய பா டனாைர ஒ லி கி ெகா ேபா வ டதா . அதிலி தா அ த இட தி லி வய எ ெபய ஏ ப டதா . இ ப நா உய ைர ெகா , நில ைத வள ெச தி கிேறா .” ேரகா - “ஓ! ேபாலா ப ! உன ச திய க தி சமாசார ட ெத ேம! இ த மாதி ம கள ம ெகா ைம எ ெபா தாவ ெச ய ப கிறதா?” ெமளலா- “நில ைத வள ப பவ க நா . உ வ ைளவ பவ க நா . ஆனா

கிராம தி ெசா த கார ரா லி ஷிஜி.” ேபாலா- “அத ம ! அ பா அத ம ! இ த பன ெகா ைம ெச வதி இராவணைன , க சைன ட ெவ வ ட . அரச , வ வசாய கள டமி ப தி ஒ ப வ வா க ேவ ெம நம த ம சா திர கள ேல எ த ப கிற .” ெமௗலா - “ப ! இ த ரா ஷிைய நம எஜமானனாக - நம கிராம தி ஜம தாராக ஏ ஆ கின க எ என யவ ைல.” ேபாலா - “எ லா தைலகீ பாட தா ெமௗ . ெப லா ம க ேமேல ஓ அரச இ தா . வ வசாய க அ த ஓ அரசைன ப றி தா ெத . அவ ெவ ர தி இ அவ ைடய தைலநகர திேல வசி பா . ப திெலா ப வ வா அள தா , அவ வ வசாய ெதாட உ . அ நில வ ைள பல கா ேபா தா . ஆனா இ ெபா நில வ ைள ேமா வ ைளயாேதா நம சைதைய வ றாவ , ழ ைத கைள வ றாவ , ஜம தா நில வ ெச தியாக ேவ .” ேரகா - அ த நிலவ அள ெத யவ ைல ப ! வ டா வ ட அதிக ெகா ேட ேபாகிற . இ த மாதி பய கர ஆ சி ஏ எ ேக பா யா மி ைல.” கண ப ைள சதா லா , ஹ ஹர ண யதல தி நரா வ , மலிவா கிைட தா ஒ ப வா க ேவ எ வ தி தா . ஆனா இ த வ ைலவாசி நிைலைய பா , அவ ெதாைட ந கெம வ ட . அவ ைடய உடலிேல அ ப த ச ைட, தைலய ேல ஒ சி லா , காதிேல ஒ மர க ைட ேபனா, இ த ேகால ேதா அவ உ கா தி பைத பா தா , இ ெபா ஏேதா

கண ெக த ேபாகிறவ ேபா தா ேதா றிய . அவ ஜம தா ைடய கண ப ைளயாதலா , இ த ேப சி கல ெகா ளலாமா, ேவ டாமா எ ேயாசி ெகா தா . ஆனா கிராம தி அரசிய வ வகார ட ப வ டா , வா கா உைடய எ த மன த வா இ ப க ன . ேம தயா அவ ைடய எஜமான ைடய கிராம ம ல. ஆகேவ, தயா வ வசாய கள ேப சி கல ெகா வ அவ தவறாக ேதா றவ ைல. கண ப ைள த ைடய க ைட ேபனாைவ உ ள ைகய ேல ைவ உ ெகா ேட ேபச ெதாட கினா : “ப ! ஏென ேக பா யா மி ைல எ ெசா கிறா . யா ேக பா க ? இ ேக எ லா ேம ெகா ைள கார க . அரச எ யா ேம இ ைல. அ னய ெசா ெகா ைளய க ப கிற . ெகா ைளய க தவ க ெகா ைளய ெகா க எ ப தா இ ெபா நைடெப கிற . ேபதா சாஹிப ஆ சிய ேல, என மாம மக ைடய மா ப ைள ேவைல பா கிறா . அவ ப ேவ ரகசிய க ெத . இ ேக யா அரச இ ைலயா . , இ பர கி ெகா ைள கார க ஒ றாக ேச தி கிறா களா . அ ப ஒ ேச தி பத தா பன எ ெபயரா .” ேரகா “ ஷி ஜ! ச யாக ெசா கிற க . இ வைர நா ப ன பகன , ப ன பகன எ ேக ேக , பன எ யாேரா ஓ அரச இ பதாக க திய ேதா . இ ெபா தா உ ைம ல ப கிற .” ெமௗலானா - “அதனா தா , எ பா தா ெகா ைளேயா ெகா ைளயா இ கிற . நியாய அநியாய ைத ேக பாேர இ ைல. இ த ரா -

ஷி

திய தைல ைறய ேல, நம கிராம ேதா ஏதாவ ெதாட

தயா இ ததா?” ேசாபர - “ரா ஷி நம கிராம தி எ ப எஜமான ஆனா எ பைத ெகா ளேவ யவ ைல. தி லி பா ஷாேவா பன ச ைடெதா த .” ஷி - “தி லிேயாட ல, ேசாபர ரா ! ம ஸுதாபா ( ஷிதாபா ) நவாேபா ச ைட ேபா ட . தி லி அ யைணய லி , ம ஸுதாபா ஏ ெகனேவ ந ைடய நா ைட ப கி ெகா த .” ேசாபர “எ க இெத லா நிைனவ லி பதி ைல ஷிஜி! எ க தி லிதா ெத . ந ல . ஷிதாபா திட ஆ சி வ தேபா ஓ அரச ” தாேன இ தா . நம யா வ தா ேபானா ச , வ ெச வேதா த த . ஆனா இ ெபா , எ தைன அரச க ? இர டா, அத ேமலா?” ேரகா-“ேசாபர ! நம ெத ய, இர அரச க இ கிறா க . ஒ ப ன அரச . ம ெறா ரா ஷி. தி ைகய , ேம பாக ம வழ க ேபா ழ அைர தா ஒ றிர மண களாவ த ப ெகா ளலா . ஆனா , அ பாக ற ெதாட கினா த வ எ ப ? நேய ெசா . நா க ப காத ப கா ஆசாமிக . ந தா எ கள வ வர ெத தவ , ேபாலா ப !” ஷி - “ேரகா! ந ச யாக ெசா கிறா . ஜம தா தி ைகய அ பாக தா . அவ அரசைரவ ட எ வ த தி ைற தவர ல.” ேரகா - ைறெவ ன, அதிகெம ெசா ஷிஜி! கிராம ப சாய ைத இ ெபா சீ வாேர இ ைல. வழ க ேபா நா ஐ ப சாய தாைர ேத ெத வ கிேறா . ஆனா , அவ க எ த

ேவைலய லாவ தைலய ட கிறதா? எ லா ேவைலகைள ேம ஜம தா , அவ ைடய நி வாகிக ேம ெச வ கிறா க . எ காவ தகரா ஏ ப டா வாதி - ப ரதிவாதி இ வ ேம அபராத வ தி வ கிறா க . இ த ஜம தா ைற வ பதிைன ஆ க ட ஆகவ ைல. இத னா எ ெபா தாவ கணவ மைனவ ச ைடய ெகா டத காக எ ைமைய ஏல வ டதாக ேக வ ப கிறாயா?” ேசாபர - “அ த கால தி , கிராம ப சாய தி ைகய ேல எ லா இ த . எ த வ பாழைட வ டாம , ப சாய கவன ெகா ட . ெகாைல பழிைய ட, அ த கால தி ப சாய சமாதான ைறய த ைவ வ . ேரகா! ந ைடய க மா கைரகைள ந பா கவ ைலயா? ப சாய இ தி தா , அ இ த நிைலைமய லா இ ?” ேரகா- “இ த மாதி இ கா ேசாபர ! த க ழ ைத கள வாய ேல யா ம ைண அ ள ேபா வா க ? மைழ அதிகமாக ெப ேபா கைர உைட வ டாம மைழ த ண ெவள ேய வத மைடக த ெச ய பட மி ைல. மைழ ைறவாக ெப ேபா , பய கா வ டாம இ பத காக த ணைர த நி தி உபேயாக ப ப ெச வத ச யான கைரக இ ைல.” ஷி- “நம ப சாய கைள அழி வ இ த ேவைலைய ஜம தா ட ஒ பைட தி கிற ப ன .” ேரகா- “ஜம தா ெச வைத தா நா இ ெபா பா ெகா கிேறாேம!” ஷி நா ஜம தா உ ைப தி பவ தா ேரகா பக ! ம ர ஜம தா ைடய

கண ப ைள நா . ஆய இ அ கிரமமாக வ த ெசா தா . அநியாய ெசா ைத சா ப பவ க உ ப வதி ைல. எ ைனேய பா க . என ஏ ழ ைதக இ தன. எ லா வாலிப ப வ திேல இற ேபானா க . இ ெபா எ த ண இைற க ட வ ேல யா இ ைல. எஜமான ைடய கைத ெத மா? அ த ‘ச ரா’ தாசிய ப ேன றி ெகா அைல த அவ ஏ ப ட கதி ெத மா? அவ ைடய ஆ றிேய அ கி வ வ ட ேரகா பக ! வ வ ட . இ ெபா உ ள இர இைளய ஜம தா க அரச ைடய ேவைலயா க ப ற தவ க .” ேரகா“எஜமான கள ைடேய இ ெபா இ மிக ச வ சாதாரணமாகிவ ட .” ேசாபர “நில ேபா வ ட ; கிராம ேபா வ ட . கட அ பாலி வ த ெகா ைள கார க , ந தைல ம உ ெகா ைள கார கைள அம தி ைவ தி கிறா க . ப சாய ேபா வ ட . நா அ சி வ ைள தா அ ஜரண வ கிற . த ப தவறி ந ல மைழ ெப நா தான ய வ வ தா , ஜம தா , ெசௗகீ தா , கண ப ைள, மா தா இ தைன ேபைர தா த ப த லவா நம கிைட க ேவ ?” ஷி“கண க ெகா ைளய கிறா எ பைத நா ஒ ெகா கிேற . ஆனா , கண க மாத எ டணாதா ஜம தா ச பள ெகா கிறா எ ப உன ெத ம லவா? இ த எ டணாவ த கள நா ன ையயாவ ஈரமா கி ெகா ள மா? ஜம தா இெத லா ெத யாமலா இ கிற ?”

ேரகா“ெத யாம எ ன? அவ எ ன பா ைவய றவரா? பன அரச ஒ ெப ய ெகா ைள கார . அவ ெகா ைளய பத காகேவ இ த ஜம தாைர எ க தைலய உ கா திைவ தா . ஜம தா மா இ பாரா? அவ சி ன சி ன தி ட கைள எ க ம ம கிறா . இத பற நா க எ ப உய ேரா கிேறா எ ப தா எ க ேக ஆ ச யமா இ கிற .” ேசாபர - “ஆ ! உய ேரா கிேறா . ஆனா ேரகா, வய நிைறய ேசா , உடைல ெகா ள ய ண உைடயவ ஒ வனாவ இ த தயா இ கிறானா?” ஷி- “ பன எ ன கவைல ேசாபர ரா ! அவ க வார ைத நி சய வ டா க . தவைண நாள , ஜம தா ச ரா ேபா பண ைத ெச திவ வ கிறா . பன வ ைறவ லாம வ ேபா தயா வ வசாய க வா தாெல ன, ெச தாெல ன? வார ைத மதமி றி ந க ெச தாவ டா , எ ைப றி வ வா . உ கள ட ஐ பா க வ ெச , ஒ பாைய பன ெகா வ , நா பா கைள தா வ கி வ கிறா . இைதெய லா ப றி பன எ ன கவைல?” ேரகா- “ஓ! கட ேள! ந கிறாயா அ ல இற ேபா வ டாயா? ந ஏ நியாய ெச யாம இ கிறா ? நா க அச ேபா வ ேடா .” ேசாபர - “ஆ ! நா ேதா ேபா வ ேடா . பரய ப கானாைவ ேச தவ க ஒ ைமயாக ேச ெகா , ஜம தாைர எஜமானனாக ஒ ெகா ள ம தா களா . ச ராவ ேபா பன சாஹி ப ட ‘எ க ப சாய உ க வார ைத ெச தி வ . நா க ஜம தாைர ஏ ெகா ள மா ேடா .’ எ

ெசா னா களா ேரகா! அத அ த சாஹி ெசா ன பதி எ ன ெத மா? ப ச , ெவ ள ெப எ த கால தி ைறவ லாம வார ெச த ேவ ” எ றாரா . ப ச கால தி த ழ ைதகள உய ைரேய கா பா ற யாேத, இ த பர கி எ கி ெகா ப ? கட ட பய படாத அ த பர கி, இைத ட மன வமாக ெசா லவ ைல. ேம அவ ‘ந க எ லா ப ைச கார க ; ந க வார ெச தாவ டா ’ க ெபன உ கள டமி எ ப வ ெச ? ம யாைத உ ள பண கார கைள நா க ஜம தார களாக ஆ கிேறா . அவ க த க வ , வாச , ெசா க ஏல ேபா வ ெம பய , எ க வார ைத ச யாக ெச வா க ‘ எ றிவ டாரா .” ேரகா - “அதனா தா இ த பர கிய ட பர கிற . இவ க ெகா ச ட க ைண இ லாதவ க .” ேசாபர “அேயா கிய க ேவ வழி இ லாதேபா , எைத ெச ய ண வ கிறா க . இ த பன வரனாக இ தா , வரைன ேபா ச ைட ேபாடேவ . ேபா வர கேளா ேபா ெச ய ேவ . லி வர கள ட க ேகா ைடக பா கிக தா இ தன. இ த ப ன ய டேமா பர கி இ கிற . ேம எ கி ேதா க ப டாள ெவ ைள ப டாள வ வ தன. கிராம கிராமமாக ெகா தினா க . ழ ைதகைள ெப கைள டவ ைவ கவ ைல.” ெகா வ தா க . பாவ , இவ களா ேவ எ ன ெச ய ?” ெமௗலா“வ வசாய இ த வ தமாக ந க ப வ ட . இ ெபா ெநசவாள கள வாய ம வ வ ட ேசாபர ரா !

இ ெபா இ த ப ன பஹன , த ைடய ண கைள ெவள நா லிலி ெகா வ வ க ெதாட கிவ டா ” ஷி- “எ திர கேள ெந கிறதா . இ த எ ைடய ச ைடைய பா ! இ அ த ண தா . ச காவ , ைக தறிய ெந த ண, இ வள ந லதாக மலிவாக இ கா . எஜமான ைடய த பா ேபாவத , ம யாைத காக தா இ த ண ைய உ த ேவ ய கிற . ஏ சி கிறா ேரகா! த பா ேபாக ேவ ேந தா உன அ ெபா ெத .” ேரகா “உ ைடய ம யாைத காக சி கவ ைல ஷிஜ! பன பஹன ஆ சிைய நிைன சி கிேற . அவ ஆ சி ெச கிறா . வ யாபார ெச கிறா . இ ேவ ைகய லவா?” ேபாலா ப “ச திய க , ேரதா க , வாபர க எ லா கழி வ டன. கலி க தி 5000 ஆ க கழி வ டன. இ தைன கால தி இ த மாதி அரசைன ப றி ேக வ ப டேத இ ைல.” ஷி -“கெல ட சாஹி அ வலக தி ேவைல பா ஒ மா தா, இ த பர கிகெள லா , ெகா ைள கார க எ ெசா கிறா ேபாலா ப ! ம ெறா வ , இ த பன பர கி, வ யாபா கள க ைட எ , அவ க இ த நா வ யாபார ெச வத காக தா வ தா கெள ெசா கிறா . தலி இ கி தா ெபா கைள வா கி அ ப ெகா தா களா . இ ெபா அவ க சீைமய ேலேய ெப ய ெப ய ெதாழி சாைலகைள ஆர ப வ டா களா . அவ றி , அவ கேள ெபா கைள தயா ெச , அவ கேள வ கிறா களா .”

ெமௗலா-“அ ப ெய றா ! இன ெதாழிலாள கள நிைலைம ஆப தா .” க ைக ள கால தி மிக ப ைமயாக கா சியள , அத ைடய இய ைகயான க பர ேபா இ அதிக க பர அைட வ . இ த கால தி பட க கவ வட ய பய மிக ைற . ஆகேவ, வ யாபார தி இ மிக ந ல கால எ வ யாபா க க கிறா க . இ த சமய தி நா க ைக கைரய ேபா உ கா தா நா மண ேநர தி கண கான பட க ந ைம கட ெச வைத காணலா . அவ றி ெப பாலானைவ சீைமய லி வ ள க ெபன ெபா கைள ம ெகா , ேம ேநா கி ெச கி றைவ. பா னா, காஜி , மி ஜா தலிய வ யாபார நகர கள ைறகைள பா தா , க ைக ெப கி நேர க ெத யாதப ெப ய ெப ய பட களா ட ப . பா னாவ லி ஒ ெப ய பட கீ ேநா கி ேபா ெகா த . அ , சீைமய லி வ ள ெவ உ , ஜம காள தலிய எ தைனேயா வ தமான ெபா கைள ஏ றி ெச ெகா த . பா னாவ லி க க தாவ ேபா ேசர ஒ வார தி ேமலா . ஆகேவ ‘தி ெகௗ ேட’ ‘ேகா ேம ’ சிறி சிறிதாக பழக ெதாட கின . ஆர ப தி ஒ வேராெடா வ பழ வத ேக தய கினா க எ ப உ ைமதா . தி ெகௗ ேடய ெசய ைக தைல , பாத கைள ைமயாக ெகா கன த ெச , ஆண ய தைலைய ேபா ற அக ற ப ட க ெதா க ேகா , திமி நிைற த ெவ ைள க , ெந கி பழக யாத பய கர ெபா களாகேவ ேதா றின. ஆனா தலி ேகா ேம தா ேபச

வ கினா . சிறி சிறிதாக ண வள த . அவ க ேப சிலி க ெபன ய எஜமான க ம ேகா ேம ெவ அதிக எ ெத யவ த . கவ ன லி க ெபன ய சாதாரண ஏெஜ வைர, எ லாைர தா கி ேபச அவ தய கவ ைல. தி ெகௗ ேட க ெபன ய அதிகா க ம ெவ பைட தி தா . இ பதா காலமாக, அவ க ெபன ய ெப ய ெப ய அ வலக கள ேல மா தா ேவைல பா தி கிறா . அவ ஓ ஏைழ ப தி ப ற தவ . ஆய அள ப ட ஆைச யம யாைத உண சி உைடயவ . தி ெகௗ ேட, த வா ைக ேபா மான அள ச பாதி ெகா வ டா . ஒ பைழய ஏெஜ தயவ னா , ெகா ைள சமய தி இ ப நா கிராம கைள ெகா ட ஜி லாவ , நா கிராம க ஜம தாராகி வ டா . அவ றி வ மான ேதா ஒ ப டா , அவ ெச த ேவ ய வார மிக ைறவான . இ சாஹி ப தயவ னா கிைட த . ஆனா அ த தயைவ ெப வத காக அவ ெச ள பாவ ெசய ஏேழ தைல ைறக அவைன வ ேபாகா எ ப அவ ெத . அவ அ த எஜமானைன ச ேதாஷ ப வத காக கிராம தி ஓ அழகிய ப ராமண ெப ைண அவன ட ெகா ேபா ேச ப தா . அ த ைரமா க , அ த கால தி த க மைனவ மா கைள உட அைழ வ வதி ைல. ஏெனன , அபாய க நிைற த ஆ மாத கட பயண அ தைன எள தானத ல. தி ெகௗ ேட வய நா ப ைத . அவ ைடய யான க த ச ர ந ல ஆேரா கியமா இ த . ஆய அவ நா ேதா காைலய எ த க ணா ய த க ைத பா ெகா வா . த ைக வ ர கைள ஒ ைற பா ெகா வா .

த ஒ

ர ஒ ற நா இ லாவ டா , ஒ நா த உடலிேல ட ேதா எ ப அவ ந ப ைக. ஏெனன , ஒ ப ராமண ெப ண க ைப ெக தத ய த டைன அ தா எ ப அவ த மானமான க . ைரகள வச கைள , உ ம கைள , அ கைள சகி சகி அவ அய ேபா வ டா . ஆகேவ, ேவைல ெச ச தி இ ட ேவைலைய ராஜிநாமா ெச வ த கிராம தி ெச ெகா தா . இ பதா காலமாக ெமௗனமாக சகி ெகா ட அவமான த அவ மனதி ைகய ெதாட கிய . ேகா ேம த ைன ேபாலேவ க ெபன அதிகா கைள ெவ கிறா எ ப ெத த இ வ மன திற ேபச ெதாட கினா க . “ஈ இ தியா க ெபன வ யாபார தி காகேவ ேதா வ க ப ட . ஆனா , ப னா அ ம கைள ெகா ைளய க ஆர ப வ ட . இ வ கிற ைரமா க எ லா வ ைரவ ேல ல சாதிபதிகளாக த க நா தி பேவ எ ஆைச ப கிறா க . ெப யவ க சிறியவ க எ லா ைடய நிைலைம அ தா . கிைள இைத ஆர ப தா . ஆனா , யா அவைன ப த கவ ைல . வார ேஹ த ைடய லாப ெவறிய , ேச சி கி ராண மா கைள ப ன கிட ம ய ெச தா . அவ ப ரேதச தி ேபக கைள ஏ ைமய த ள னா . ஆனா அவைன ந நா டவ க மா வ வ டவ ைல. த டைனய லி த ப னா , பல ஆ க நட த வழ கினா , அவ ைடய ேசமி எ லா ெதாைல வ ட .” “யா வழ நட தினா க சாேஹ ?” “பாரா ம ற தா . எ க நா , அரச த மன ேபானப எைத ெச ய யா .

எேத சதிகார ெச த ஒ அரசன க ைத நா க ேகாட யா ெவ வ ேடா . அ த ேகாட இ ப திரமாக ைவ க ப கிற . பாரா ம ற எ ப ஒ ப சாய . அதி ெப பாேலா நா ள பண கார ெப ய மன த களா ேத ெத க ப கிறா க . சில ெப ய ஜம தா க , பர பைர வா சாக அத வ கிறா க .” “ஜம தா க எ வள காலமாக அ இ வ கிறா க , சாேஹ ?” “எ க நா ைட பா தா , இ தியாவ ஜம தா ைற த ப கிற ‘ேட’! எ க நா ேல அ பல றா களாக அமலி இ கிற . எ க நா அ த ைறயா , வ வசாய கள டமி , நில உ ைம பலவ தமாக தா பறி க ப கிற . ஜம தா ைறைய இ திய கவ ன ெபய ெத மா?” “ெத . கா வாலி .” “ஆ . சீைமய ேல அவ த ந ப கசா கார ஜம தா . அவ இ வ பா தா . வ வசாய க நில ெசா த கார களாக இ வைர ப ச , ெவ ள ேபா ற நிைலைம ஏ ப ேபா , வார ச யாக வ லாகா எ பைத ெத ெகா டா . ேம கட கட வ ள ஆ கிேலய க இ த அ நிய நா ேல ந ப கைள ேத ெகா ள ேவ எ அவ க தினா . அ த ந ப கள நலன , த க ைடய நல இைண க ப க ேவ எ அவ வ ப னா . அத காகேவ இ த ஜம தா ைறைய தினா . ஜம தா க ஆ கிேலய கள பைட . வ வசாய க கலக ெச தா , ஆ கிேலய கள ஆ சி ஆப ஏ ப வ ேபாலேவ, ஜம தா ெசா ெகௗரவ தி ஆப ஏ ப .

ஆகேவ சி ன சி ன வ வசாய கைள, நில ெசா த கார களாக ஏ ெகா ளாம ெப ய ெப ய 25-50 ஊ க ஒ ஜம தா எ ஏ பா ெச தா , அ ஆ கிேலய க ஆப கால தி , அைமதி கால தி லாபகரமான எ க தினா . இ வா ெவள நா கசா ஜம தா , இ திய வ வசாய கள க ைத அ வ டா .” “க ைத அ வ டா . இதி ச ேதகேம இ ைல.”தி ெகௗ த ஜமன உ ள வ வசாய கள நிைன அ ெபா வ த . “ஜம தா ெகா ைமயா உலக ம கெள லா அ த ப கிட கிறா க . ஆனா , இவ கள வா இ சில நா க தா .” “அ எ ப சாேஹ ?” “ஃ ரா ஸி அரசைன , அரசிைய சில ஆ க னா ம க ெகா ேபா டா க . அ த ம கள ேகாப தய ேல எ தைனேயா ஜம தா க , ஜாகீ தா க எ சா பலாகிவ டன . ஜம தா ைறேய அ ஒழி க ப வ ட . ம க எ லா த திர , சம வ , சேகாதர வ எ ற ெகா ைக வ ள பர ப த ப வ ட . அ த சமய தி நா ஃ ரா ஸி இ ேத ‘ேட!’ ஃ ரா ஸி அரசமாள ைகய ேல ஃ ெர யரசி வ ண ெகா பற பைத நா பா ேத . இ கிலா தி அரச ஜம தா க இ ெபா ‘ெவட ெவட’ெவ ந கி ெகா கிறா க . இ கிலா தி ஃ ரா ைஸ ேபாலேவ கா ய க நட தி . ஆனா ம ெறா வ ஷய அவ கைள கா பா றிவ ட . அத காக நா வ கிேற .” “அ எ ன வ ஷய சாேஹ ?” “சீைம ெதாழி சாைலகள லி , எ தைனேயா ெபா க இ தியாவ ச ைதய ேல வ

வ வைத ந பா தி கிறாய லவா? அதனா , எ க நா ெநசவாள க , பவ க ேவைலைய இழ வ டா க . எ க நா ேல தலாள க திய திய ெதாழி சாைலகைள திற , அதி ஜம தா ெகா ைமயா ப ன கிட வா ம க ேவைல ெகா கிறா க . அவ க ெச வ ெபா க தா , இ வ வ கி றன. இ வைர எ க நா எ திர க ைகயாேலேய இய க ப வ தன. இ ெபா நராவ எ திர க ப க ப வ ட . இன ேம ணக , ம ற ெபா க மிக மலிவாக ேபா வ . உ க நா ெதாழிலாள கள கதி அேதாகதிதா . எ க நா ெதாழிலாள கள கதி ேமாச தா . ஆய அவ க இ த ெதாழி சாைலகள ேலேய ேவைல ெச , வய ைற நிர ப . இ த ெதாழி சாைல ேதா றிய ராவ டா , ஃ ரா ஸி நிைலைம எ க நா ஏ ப . மன த மன தைன ேபா வாழ ேவ . ம றவ கைள மி க கைள ேபா நட மன த அவ ைடய ழ ைதக ட மி க களாக ஆக ேந .” “ந க ெசா வ ச தா சாேஹ ! நா எ ைடய அ ைமகைள ேவைல கார கைள மன த களாக க வதி ைல . ஆனா , ைரமா க எ னட அேத மாதி நட க ெதாட கிய ேபா தா மன த அவமான ைத சகி ப எ வள கச பான ெசய எ ப ெத யவ த .” “அ ைம பழ க ைத ஒழி பத , எ க நா ேல பல த கிள சி நட கிற .” “சீைமய அ ைம பழ க உ டா?” “அகில உலக தி , அ த கதிய ற ஆ க , ெப க ச ைதய ேல வ க ப தா வ கிறா க . சீைமய ேல, இத வ ேராதமான

ச ட வ ைரவ ேல நிைறேவறி வ ெம நா ந கிேற .” “ஆனா , அ ைமகள எஜமான களான பண கார க எ ன ெச வா க ?” “பண கார க அைத வ ப தா மா டா க . எ க பாரா ம ற திேல, பண கார கள ெச வா தா அதிக . ஆனா அவ கள பல இைத ெவ கிறா க . மன தைன மன த வ ப -வா வ ெவ க த க ெசய தாேன ‘ேட!’ நேய ெகா . ஆனா பாவ ண ய ைத க தி இ த அ ைம தன ைத ஒழி க அவ க யலவ ைல. இ ைறய ெதாழி சாைலகள ேல ெப ய ெப ய இ இய திர க ேவைல ெச கி றன. அவ றி வ ைல மிக அதிக . அ ைமக அைத பாழா கிவ ட . இ ெபா அ ைமக ெப ய ேவைலகைள ெகா பதி ைல. அவ க ைடய வா சா த க வ ைளயா டா இ ேபா அவ க வா கிைட தா த க ெப ய இழ ைப உ டா வத ல பழி வா க வ வா க எ பண கார க நிைன கிறா க .” “ப ைவ க ைற தன தன யாக ப வ பைத ேபால தாைய ழ ைதைய தன தன யாக ப வ க ப வைத பா ெபா , எ னா ெபா ெகா ள யவ ைல.” “எவ இைத ெபா ெகா கிறாேனா, அவ மன தேன இ ைல.” “ஃ ரா ஸிேல அரச இ லாத ஆ சி, இத ெக ன ெபய ெசா ன க சாேஹ ?” “ யர .” “ யர எ ப யா சிையவ ட உய ததா?” “ யர எ ப எ லாவ ைற வ ட உய த ஆ சி ‘ேட!’ அரச க , அரசிக , இளவரச க ,

இளவரசிக இவ க காக நா வ மான தி ெப ப தி ெசலவாகி வ கிற . ப சாய ஆ சிய ேல இைதவ ட அதிக நியாய , பாரப சமி லா த ைம , ம கள ட திேல அ தாப இ .” “நா எ க கிராம தி ப சாய நி வாக ைத பா தி கிேற . அதிேல உ ைமய அதிகமான நியாய இ த . ெசல , மன தைன அழி வ டவ ைல . ஆனா , இ த கா வாலிஸி ைடய ஜம தா க வ ப சாய ைத அழி வ டா க . அதிலி ம க ந கி ேபா வ டா க .” “அ ச தா ‘ேட’! ஆனா , ஃ ரா ம கள உ ேதச யர ம ம ல, அைதவ ட உய த . அவ க ம கள ைடேய சம வ , த திர , சேகாதர வ இைவயைன உ ள அரைச நிைலநி தவ ப னா க .” “எ க நா டவா?” “ஏ ? ந க மன த கள ைலயா?” “ ைரமா கள பா ைவய ேல, நா க மன த களாக படவ ைல.” “சம வ , த திர , சேகாதர வ நிைற த ஆ சி, உலக வதி உ ள க ப க , ெவ ைளய க எ லா மன த க இைடேய ஏ படாதவைரய , மன த க த கைள, மன த க எ ெசா லி ெகா ள யா ‘ேட’! கசா கார கா வாலி த வ வசாய கைள ட மன த களாக மதி பதி ைல. ஃ ரா ஸி , அரச ஜம தா க ஒழி வ டா க . ஆய வ யாபா க ‘கிழ கி திய க ெபன ’ய உறவ ன களான வ யாபா க , ஆ சி க வாள ைத ப ெகா வ டா க . அதனா , உ ைமயான சம வ , சேகாதர வ ,

த திர தி வ ண ெகா அ ேக பற கவ ைல.” “அ ப யானா , ஃ ரா ஸி அரச க , ஜம தா க பதிலாக, பண கார கள அர ஏ ப வ டதா?” “ஆ . இ கிலா தி ட பண கார க ச ேபாட ெதாட கிவ டா க . கடைல கட , இ தியாவ ேல ேபா எ களா அரசா சி ெச ய மானா , இ கிலா திேல ஏ யா எ ேக கிறா க . அவ க அர அதிகார ைத ைக ப றி ெகா ள வ கிறா க . ஆனா , அரசைன ஒழி வ ட ல.” “இ கிலா தி அரச ைடய ைகய ஆ சி அதிகார இ ைல எ ந க ெசா ன கேள!” “ஆ , ஆனா இ த ெவ ைள வ யாபா கள ெகா ைமகைள நா இ வ தா பா ேத . என நா கைள றி பா க ேவ ெம ஆைச இ த . வசதி க தி க ெபன ய ேவைல ஏ ெகா ேட . க ெபன ேவைலைய ஏ ெகா ளாவ டா , இ த வ யாபா க எ ைன ச ேதக பட ெதாட கி வ வா க . எ ைடய பயண எ த வ த திலாவ தைட ப வ . ஆகேவ, இர வ ட கால க ெபன ய ேவைல எ நரக தி கழி ேத .” “ந ல மன த க இ நரக தா சாேஹ ! எ லா பாவ ெசய கைள ெச , எ லாவ த அவமான கைள ெபா ெகா , பண ேசக பதிேல றியா ளவ தா அ ேக கால த ள . கா வாலிஸி ைடய அ வ ைட ப ப ஒ வ தயவா , என பாவ ெசயலி ஊதியமாக நா கிராம க ஜம தாராகி வ ேட . அத பல கிைட வ ட . மைனவ ழ ைதக வய ேபா கி ேபா வ டா க . அ த ஜம தா ெபயைர ேக டாேல எ மன

ந கிற . நா உ க க ைத ஏ ெகா கிேற . சம வ , த திர , சேகாதர வ தி அர தா , உலக தி வ க ைத உ டா க , மன த கைள அவமான திலி கா பா ற .” “ஆனா ஒ ெகா வதினா , வ வதினா இ நட வ டா தி ெகௗ ேட! இத காக ஃ ரா ைஸ ேபால ஆய ர கண கான ேப கைள பலி ெகா க ேவ . அ ெமௗனமாக சாவதிேல பலன ைல. இ திய சி பா க , ஆ கிேலய க காக இ ெபா ட தா இல ச கண கி பலியாகிறா க . இ ெபா நம காக பலியாக ேவ . அ ேக ெகா .” “ேக ெகா டா?” “ேக ெகா எ றா ‘இ திய க உலக ைத ப றிய அறிைவ வள ெகா ள ேவ ’ எ ப தா . அறிவ ய , இ மன த கள ைகக பல த ச திைய ெகா தி கிற . இ த அறிவ ய அறிவ னாேலேய, மன த க பா கிகைள , கைள க ப த கைள ெவ றியாள களாக ஆ கி ெகா கிறா க . இ த அறிவ ய அறி தா உ க நகர கைள பாழா கி, இ கிலா திேல திய திய எ திர ெதாழி சாைலக நிைற த நகர கைள ேதா வ ெகா கிற . இ த அறிவ ய அறிைவ ந க வள ெகா ள ேவ .” “அ ற !” “இ தியாவ ள த டாைம, சாதி ப வ ைனக , இ லி ேவ ைம யா ஒழிய ேவ . நா க சா ப வதிேல ேவ ைமேயா, த டாைமேயா பாரா கிேறாமா?” “இ ைல.”

“ஆ கிேலய க ேள, ஏைழ பண கார எ ற சாதிைய தவ ர, ேவ எ த சாதி ேவ ைமயாவ இ கிறதா?” “இ ைல.” “உ க சதி வழ க ைத நி தி வ டேவ . ஆ ேதா ஆய ர கண கான ெப கைள தய லி ெபா வைத கட ம ன வ வாெர நந கிறாயா?” “ேகா ேம , தி ெகௗ ேட க க தாைவ அைட , ப ெச ல ேந தெபா , அ த ப அவ க வ த ைத ெகா த . ப ெபா ேகா ேம ெசா னா “ந பா! இ ெபா நா ப ெதா பதாவ றா ேல காெல ைவ கிேறா . உலக திேல ெப ய ெப ய மா ற க நிக கி றன. அ த மா ற கள நா ப ெகா ள ேவ . அத கியமான ஆர ப ேவைல, அ ெதாழிைல ஏ ப தி ெச தி ப தி ைககைள ேதா வ க ேவ . ம க உலக நிக சிகைள ப றி பர த அறிைவ உ டா க ேவ . 3 இ வா மைழ அ வளவாக இ ைல. ஆ மாத தி ள , ைடகெள லா கா தி தன. ெந , ேக வர எ ெகா ச ட வ ைளயவ ைல. ப ன யா பல ெச தன , சில ஊைர வ ஓ ன . ேதஹ தி ெப ய ஏ வ றிவ ட ேபா , ஐ ப ைம ற திேல உ ளம க எ லா அ ேக வ வ டன . தாமைர ேவ கைள , அ த கைள ேதா தி பத காக அவ க ய தா க . அ த ய சிய ேல பல ைற அவ க ச ைட ஏ ப ட . அ த ஆ மைழ ெப த . தலி வ ைள த ேக வர பய கைள ேசக பதிேல ஈ ப த

ேரகா பக , த மைனவ ம க ைய க ஆ ச ய ப டா . கட த ஓரா கால திேலேய உலக எ கி எ ேகேயா ேபா வ ட . கிராம தி ஏராளமானவ க ெச ேபா வ டா க . பல அ மி மாக சிதறி ேபா வ டா க . இ த நிைலய த க இ வ ைடய உய உடைல வ ேபாகாத ம ம ல, தா க இ வ ப யாம ஒ றாக இ பைத க ஆ ச ய ப டா . இத காக அவ ேதஹ தி ஏ ந றி ெச த ேவ . னா மைழய லாம ப ச ஏ ப க . ஆனா , வ வசாய க இ வள பய கரமான ப ைத இத அ பவ இ க மா டா க . அ த கால தி ஒேர ஓ அரசா க தா இ த . அத ெச த ேவ ய வ மிக ைற . இ ெபா க ெபன ய அரசா க அத கீ ேழ பல ெபா திய ஜம தா அரசா க இ கிற . அவ க ைடய சி பா க , ேசவக க ைடய உைதய லி எ ேதா மாக ட த வ க ன . ஒ வ ைள ச கிைட வ மான , ஒ றைர மாத சா பா ட ேபா மானதாக இ ைல. ப ச தி காக வ வசாய க எ கி மி ச ப ைவ பா க ? மா கழி மாத தி ம க ஓ ஆ ழ ைதைய ெப ெற த ேபா , ேரகாவ ஆ ச ய எ ைல கட த . தன ஐ பதாவ வயதி ழ ைத ப ற தத காக அ ல, ம க ய வய ப தா . அவ ஏ ெகனேவ சில ழ ைதகைள ெப பறி ெகா தி கிறா . ஆனா , எ ைப ேதாைல ட கா பா றி ைவ ெகா ள யாத இ த ப ச கால திேல அவ ஒ உய ைர எ ப கா பா ற ேபாகிறா எ ஆ ச ய ப டா . ப ச தி பற த

ழ ைதயாதலா அவ ‘ப ச ’ எ ெபய ைவ தா . மாசி மாத ரா ஜம தா தன யாைன, திைர, சி பா க , ேசவக க ட தயா ெச றா . ஜம தா வ ேல யா எ த வ தமான ஆப ஏ படவ ைலெய ேரகா ேக வ ப தா . தயா ஜம தா க ேச ஊ ஒ ேகா ய இ த . அத ஐ ப ஏ க அளவ ஒ மா ேதா இ த . அத த ண ஊ வ , பராம ெச வ எ லா தயா வாசிகள ெபா . அ லி இ லாம ஊழிய . ஒ ெவா வ ஐ ப மர க வத ஒ கி வ ட ப த . அதி ஒ மரமாவ உல ேபா வ டா ஒ ேறகா பா வத அபராத வ தி க ப . ேரகாவ ப திய தைல ைற, ஜம தா ைற அநாதி கால ெதா இ வ வதாக ந ப ேபாகிற . ேரகாவ ேசாபர ெத ள ஜம தா ைற திய ப சாய ஆ சி, அவ க ெவ க பைன கைதயாக ேதா . ஜம தா ேசவக க இ த ப ச தி பற இ க ைமயாகி வ டா க . இ த ப ச வ வசாய கள மேனாதிட ைத ஒ க , எஜமான கள ப ைப அதிக ப த ேம வ தி கிற எ அவ க க தினா க . மா கழி மாத தி ேரகாவ ைசய ம பட தி த ைர ெகா க ப மாக கா சியள த ேபா , எஜமான கள ேசவக க அைத ெகா டா க . ஆனா , ேரகாவ நடவ ைக, ப ச தி ப மிக க ைமயாகிவ ட எ ம க ெசா ப இ த . ேரகா த ெசயலி ைம எ இ பதாக க தவ ைல. உ ைம எ னெவன , ப ச தி ெகா ைமயா பாதி க ப ட எ லா

கிராமவாசிக மிக ஒ கி ேபா வ டா க . அவ கேளா ஒ ப டா , ேரகா ெகா ச உயர தி தா இ தா . இைத தா க ைம எ ம றவ க க தினா க . ேசவக க த ைர ெகா ைய வைத அவ ெவ தா . எ றா அைத வா வ ெசா லவ ைல. ஒ நா .. ஒ ேசவக , ைர காைய பறி பத காக அவ வ ைரய ஏறினா . அ ெபா த மகைன ம ய ைவ ெகா சி ெகா த ேரகாவ ைரய ஆ ஏ ச த ேக ட . அவ ெவள ேய வ பா தா . ேசவக ைர ம ஏறி உ கா ெகா ைர கா பறி ெகா தா . கா கைள பறி வ டா . நா காவைத ஒ ெகா தா . இைத பா த ேரகாவ உடெல லா ப றி எ த . அவ கிராமெம ேக ப சலி “யார ?”எ க தினா . “திவா சாேஹ ப காக ைர கா க பறி ெகா கிேற , பா கவ ைலயா?”-ேசவக அல சியமாக ெசா னா . “உ ைக கா க த ப ப ைழ க ேவ மானா , ேபசாம கீ ேழ இற கி வா.” “கிராம ஜம தா ேசவக , நிைனவ க .” “எ லா ெத . ைர காைய ம யாைதயாக அ ேகேய வ வ இற கி வா.” ேசவக ேபசாம இற கி ேபா வ டா . இைத ேக ட திவா ேகாப ைத அ ெபா அட கி ெகா டா . மாசி மாத ஜம தா வ ெபா த க வ டலா எ இைத இ ேபாைத ஒ கி ைவ தா . ஜம தா வ த அ மாைல, அேத ேசவக ேரகாவ வ வ , அதிகார ேதாரைணய “நாைளய லி தின ேதா அதிகாைலய

எஜமான காக இர ேச பா ெகா வ ெகா க ேவ ” எ றா . “எ கள ட எ ைமேயா, ப ேவா கிைடயாேத! எ கி பா ெகா வ ேவா ?” “எ கி ெகா வ வாேயா, எஜமான உ தர .” எ ெசா லி ேபா வ டா .” ேரகாவ ட ப ேவா, எ ைமேயா கிைடயா எ ப திவா ெத . ஆனா , ேரகாைவ ஒ ப த ேவ எ ப தாேன அவ ேநா க . மாைலய ேரகாைவ ப றி, ஜம தா ட ந றாக வ தி ைவ தா . அவனா தா கிராம ெக வ கிற எ ெசா னா . இரவ ேலேய ஜம தா த மான வ டா . காைலய ேரகாவ வ லி பா வராம ேபாகேவ ேசவக ேபானா . த ன ட ப ேவா, எ ைமேயா இ லாதைத ம ப ேரகா ெசா னா . இைத ேக ட ஜம தா , ஐ ட களான சி பா கைள அ ப “ேபா க ! அ த அேயா கிய பயலி மைனவ ய டமி பாைல கற ெகா வா க ” எ உ தரவ டா . கிராம ம கள பல ேப அ கி தா க . சி பா க வ வைத பா த அவ க , ேரகாைவ ப ேபாக தா வ தி கிறா க எ நிைன தா க . ஆனா சி பா க ேரகாவ ட ஒ ேபசாம அவைன ேணா ேச க வ டா க . உடேன ஒ வ உ ேள ேபா ம க ைய ப இ வ தா . ைகயாலாகாத ேரகா த இர த ெதறி க களா பா ெகா க, அ ஓலமி ம க ய மா பக ைத அ தி ப த ள ேல சில ள பாைல கற ெகா , அவைள ேரகாைவ அ ப ேய வ வ ேபா வ டா க . ெவ க , அவமான தா க யாம , தைல கவ உ கா வ டா ம க . த நிைன

ெப ற ேரகா, “ம க ! ெவ க படாேத! ந ைடய ப சாய அழி ேபாகாம இ தி மானா , ஒ ச கவ தி- ட ந ைம இ வ த ெச தி க யா . இ த அவமான தி நா பழி வா ேவ . நா உ ைமயான அஹி சாதிய ப ற தி தா , இ த திவா காக ரா ஜம தா காக அ வத ட ஒ வ இ லாம ெச வ கிேற . ம க ! எ ைககைள அவ வ . இ த அவமான தி கான பதிைல எ ைகக அள .” ம க மைழ கால ேமக ேபா ந ெபாழி க கேளா ேரகாவ க கைள அவ வ டா . அவ உ ேள ேபா , த மகைன தமி வ , “ம க ! இ த வ லி எ ென ன எ ெகா ள ேவ ேமா, அவ ைற எ ெகா . நா வ த ைவ க ேபாகிேற .” அவ ைடய ரலி ேவக ைத க ட ம க , ேபசாம உ ேள ெச த ழ ைதைய சில ண கைள ம எ ெகா ெவள ேய வ அவ கா கள வ தா . “ம க ! உ ைடய மான தி காக ம ம ல, கிராம தி மான ைத கா பா வத காகேவ பழி வா க ேவ . ந ேபா. இ த ‘ப ச ’ அவ தக ப எ ப ப டவ எ ம ெசா ல மற வ டாேத. ேநரமாகிற . ந ேபா. நா ெந ெகா வ கிேற .” அவ கிராம ைதவ ெகா ச ர ேபாவத ேளேய, த மன தைய ேபாலேவ தன வ ப றி எ வைத பா தா . கிராம தி எ ைலய உ ள ேரகாவ வ ப றி எ வைத பா த கிராமவாசிக அைத ேநா கி ஓ னா க . ேரகா ஒ ெப ய வாைள ைகய ஏ தி ெகா , ஜம தா க ேச ைய ேநா கி ஓ னா .

காலைன க ட ேசவக க அலறி ஓ வ டா க . திவாைன ஜம தாைர ெவ ேபா ேரகா, “ஏ பாவ கேள! உ க ல தி , ஒ வைர வ ைவ க மா ேட ” எ க ஜி தா . ேரகா த ெசா ைல உ ைமயா கினா . ெகாைலகார கா வாலி , இ வத எ தைனேயா ேரகா கைள இ த நா ேல ேதா வ வ டா . ◆ ◆ ◆

ம கா ல

18 க சி

: கி.ப . 1857

அ வ க இ வ இ ‘டாவ ’ ஐ பா க ெச றன . அ ேக அரசன வ ேராதிக ஆ வ அைட ைவ க ப த ெகா ட கைள பா தா க . ம கள வா சா அவ ைகய தா இ கி றன எ பைத நிைன ப சி ன களாக ேகாட தலிய இ பல ஆ த கைள பா தா க . இைவ எ லாவ ைற வ ட அவ க மனைத கவ த , இ கிலா தி அரச க ைடய அரசிக ைடய தைலக க ப ட இட , தஆ த க தா . ஏன ரஸ இ அவ ைடய ைகேயா தன மி வான ைகைய ேகா ெகா தா . அ த கர கள ெம ைம இ அவ உடலிேல ஒ திய உண சிைய உ டா கி ெகா த . பதிெனா ஆ க ேப (கி.ப .1845) அ த வ ஞான (ைம ேக ஃபாரேட)யா க ப க ப ட மி சார இய திர திலி ேதா மி சார ச திைய ேபா ற ஒ ச தி, அவ உடலிலி ேதா றி, அவ உடலிேல ஓ வதாக உண தா . “ஏன! ந மி சார ைத ேசமி ைவ ேப ட யா?” “ஏ அ ப ேக கிறா ம கி?” “என அ ப தா ேதா கிற . பதினா ஆ க னா , இ கிலா தி

ம ண ேல காெல ைவ தேபா , இ ள ேல இ ஒள நிைற த ப ரேதச தி வ த ேபா உண ேத . நா இ ேக ஒ பர த உலக ைத அகல நள தி அ ல, எதி கால தி ஆழ திேல மி த ெதாைல ேனறி ெச ஒ பர த உலக ைத பா ேத . ப கிழ கிலி சீன (1808), நராவ க ப (1819), ரய (1&25), த தி (1833), த ெப (1838), ைக பட (1839), மி சார ஒள (1844) இவ ைறெய லா பா நா ஆ ச ய ப ேட . ஆனா , ேக ப ஜி இைவகைள ப றிெய லா ப க , ப ேசாதைன சாைலய ேல ஆரா பா க என வா கிைட தேபா இ த உலக தி எதி கால எ ப இ எ எ னா ஓரள உண ெகா ள த . “உ ைமய ந இ கிலா தி வ தைத இ ள லி ஒள வ ததாக க கிறாயா?” “நா இ ெபா ெசா லிய தகவ கைள ெபா த வைரய அ தா உ ைம. ஆனா நா இ தியாைவ வ ற ப ேபா , எ மனதி இர ேட இர எ ண க தா இ தன. ஒ , எ இ ட ெத வமான ஏ நாத ப த க நிைற ள ேதச ைத பா க ேவ எ ப ; ம ெறா , எ ேனா க இழ வ ட அரசா சிைய தி ப ெபற ய சி ெச யேவ எ ப .” “உ ைன ப றிய வ வர கைள உ னட ேக க ேவ எ எ தைனேயா ைற நா நிைன ேத . ஆனா எ ப ேயா த ள ெகா ேட ேபா வ ட . மானா இ ெசா .” “எ வா ைகய ேபா ைகேய மா றிவ ட உ ன ட ெசா வத என எ ன தைட இ க ? அ ேப! ஏ ! நட. ேத ஆ றி அ த அைமதி நிைற த கைர ெச ேவா . எ க க ைகைய ேபா அ வள ெப ய அழ

நிைற த அ ல இ த ேத . ஆய ேத ஆ ைற பா ேபாெத லா க ைகய இன ய நிைன க வ வ கிற . கிறி வ க பரம ப தா ஏ வ த ைதைய தவ ர ேவ எைத வண வைத அறிவ லி தன எ க கிறா க , அவ கைள ெவ ட பா கிறா க எ ப உன ெத . ஆனா இ த ேத ஒ ைற எ ைன கிறி வ த ைமய லி ம ப அறிவ லியா கிவ ட . எ ைடய இ அறிவ லி தா மி த ப திேயா மல வ க ைகைய வண வைத நா பா தி கிேற .” இ வ ேத ஆ றி கைரைய அைட வ டா க . அ கி த ஒ க ேமைடய ம , ேத ஆ ைற பா தவாேற அம தன . ெவ ைள ெதா ப ள ெவள வ த க ன கள ேல ெதா ஏன ெபா ன றமான த , கா றிேல அைச தா ெகா த . ம க சி அவைள தமி வ ேப ைச ெதாட கினா . “இ த ேத ஸி கைரய ேல, பல ைற நா எ க க ைக மனதா மல வய கிேற .” “உ தாயா க ைக மல வண வா களா?” “ஆ . மி த ப திேயா . கிறி வ க ஏ நாத ட எ வள சிர ைத கா கிறா கேளா, அ வள சிர ைதேயா . நா கிறி வனாக மாறிய ஆர ப கால தி இ ெவ க த க ெசயெல க திேன . ஆனா இ ெபா எ தைனேயா ைற, க ைகைய ப றி எ மனதிேல எ த தா வான நிைனவ காக வ திய கிேற .” “கிறி வ மத எ த உண சிைய அழி வட வ ப ேறா அேத உண சிைய எ க கவ ஞ க ம ப உய ப வ டா க . இ த ேத

ஆ ைற நா க த ைத ேத எ அைழ கிேறா .” “நா க க ைகைய தா எ அைழ கிேறா .” “உ க பைன மிக இன ைமயான ம கி! ந ல . உ ைன ப றிய வ ஷய கைள ெசா .” “காசி , ரா நக க ைக இ கைரய அ கைரய அைம த நகர க . நா பதினா வய வைரய ேல க ைக கைரய ேல வள தவ . காசிய எ ைடய மாள ைக க ைகய கைர ஓர திேலேய அைம தி கிற . அத அ ப ப க ெகா ட ப க க ைகய ந பர வைர ெச கிற . நா இ த மி வ த த க ைண திற தெபா ,எ தா என க ைகைய தா கா ப தா . எ ைடய இர த திேல க ைக கல தி பதாக ஏேனா என ேதா கிற . ரா நக எ பா டனா ேகா ைட இ கிற . ஆனா , இர ெடா ைற க ைகய ெச ெபா ெதாைலவ லி ம பா தி கிேற . உ ேள ெச பா கேவா அ ல அைத அ க பா கேவா என ஆைச ஏ ப டதி ைல. தாயா அ த ப க ேபாகேவ வ ப மா டா . அ த ேகா ைடய இைளயராண யாக இ க ேவ யவ , ஆ கிேலய பய காசிய ேல ஒ வ த ெபயைர மா றி ெகா வா வ ெபா , அ த ேகா ைடைய தைலநிமி பா க எ ப ண வ ? எ ைடய தா தா மகாராஜா ேச சி ைக, ெகா ைள கார வார ேஹ காரணமி றி பதவ ய லி கீ ழிற கினா . இ கிலா தி ேஹ த ெசய ய பலைன அைட தா . ஆய எ தா தாவ நியாய கிைட கவ ைல. பறி ெகா ட இரா ய ைத தி ப ெகா ப எள தான நியாயம ல ஏன !”

“உ ைடய தா இ உய ட இ கிறா களா?” “எ ைடய பாதி யா காசிய லி அ க க த எ கிறா . அவ ல எ தாயா , நா க த க அ ப ெகா கிேற . அவ க த ப ஐ மாத க வைர எ தாயா உய ேரா தா இ தா .” “ந ஆர ப திேல கிறி தவ இ ைலயா?” “இ ைல. எ தாயா இ ெபா ட இ வாகேவ இ கிறா . தலி அவைள கிறி வ மத தி ேச வ டேவ எ நா வ பய . ஆனா இ ெபா ...” “இ ெபா ந உ தாயாைர ேபாலேவ க ைக மல வ வண வா .” “பாதி சாேஹ நா கிறி வ மத ைத வ ேபா வ டதாக ெசா வா .” “ந எ ப கிறி வனானா ?” “மனதி ஆழ திலி ேதா றிய கியமான த எ மி ைல. காசிய ட ஆ கில பாதி க , பாதி ெப க கிறி வ மத ப ரசார ெச கிறா க . ஆனா , காசி இ கள ேராமா யாதலா அவ க ெவ றி கிைட கவ ைல. ஒ பாதி டா ட , ஒ ைற எ தாயா ம வ ெச தா . அைத ெதாட அவ ைடய மைனவ எ க வ அ க வ ெச வா . அவ எ தாயா ெந கிய பழ க ஏ ப ட . அ ெபா நா சி வ . ஆைகயா அ த பாதி ய மைனவ எ ைன கி ைவ ெகா ேட இ பா .” “ந ழ ைத ப வ திேலேய அதிக அழகாக இ தி பா ம கி! உ ைன பா தவ க யா தா காமலி க ?” “அ த பாதி ெப எ தாயா ட என ஆ கில க ெகா ப ெசா னா .

அவ ைடய தலா ஐ தா வயதிலி ேத நா பாதி யா ட ஆ கில ப க ெதாட கிேன . எ தாயா ப தி இழ ேபான ெகௗரவ ைத ப றி நிைன ெகா தா . த மக ஆ கில ப பத ல ேனா க இழ வ ட வ ச தி ல மிைய தி ப ெகா வர எ ந ப னா . நா வய ழ ைதயா இ ேபாேத எ த ைதயா இற வ டா . ஆைகயா , எ லா பண கைள தாயாேர கவன க ேவ யதா இ த . ரா ய ேதா ட எ க ெசா க ேபா வ டன. ஆய எ தாயா ட அவ மாமியா ெகா த நைகக ஏராளமா இ தன. ேம எ மாமா த த ைக வ ஷய தி அதிக கவனமாக இ தா . நா எ வயைத அைட தேபா அதிக ேநர ைத பாதி யா வ ேலேய கழி ேத . நா இ த ம ைத ப றி ேக வ ப ட மிக ைற . ெகா ச ந ச ேக வ ப ட , அ த பாதி மைனவ ய வாயாேலேயதா . “மகேன! உ அதி ட தினா தா உ தாயா த ப வ டா . இ லாவ டா உ த ைத இற த ப ற சதிெய ெசா லி உ தாயாைர உய ேரா ெகா தி இ பா க .”எ அவ ெசா னா . எ தாயாைர உய ேரா ெகா வ , சதி, இ மத இைவெய லாவ ைற ஒ றாக நிைன பா தா - நேய நிைன பா ஏன ! - அ த மத ைத ப றி எ மனதி ெவ ைப தவ ர, ேவ எ ன ஏ பட ? ‘சதி’ ைற த க ப வத (1829) இர ஆ க திய கால அ . என ந ைமைய க தி, எ தாயா எ ைன ப பத காக க க தாவ அ ப ைவ தா . நா க க தாவ ப ெகா ேபா எ ைன கிறி வனாக ஆ வத காகேவ இ த பாதி யா மைனவ இ வள ெச தாேளா எ ற ச ேதக எ

இ த ற த தாயா ஏ ப ட . ந லேவைளயாக, இ த ச ேதக தலி ஏ படவ ைல . அ ப ஏ ப தா , என அறி க திற க ச த ப இ லாமேல ேபாய .” “ ழ ைதக ப பைத ப றி இ தியாவ எ நிைன கேவ மா டா களா?” “அவ க ப ப க ப கிறா க . ஆனா , பதி ஆ க னா உபேயாக பட ய கைலகைள ம ேம.” “அ ப யானா இ கிலா வ வத உ தாயா அ மதி எ ப கிைட த .?” ‘அ மதியா! நா ெசா லி ெகா ளாமேல வ வ ேட . பாதி உதவ ெச தா . ேக ப ஜிேல ப பத ஏ பா க ெச த தா . நா இ வ , என நலைன ப றி , ச ேதாஷ ைத ப றி எ தியேபா எ தாயா ஆசி கிைட த . அவ வய ஐ ப ைத தி ேம ஆகிவ ட . ஒ ெவா க த தி எ ைன ற ப வ ப எ தி ெகா கிறா .” “ந எ ன பதி எ கிறா ?” “பதிலா! ஏதாவ மைடமா ற தா . த மக சா ரா ய தி தைலநக இ கிறா , இ கிலா தி மகாராண ைய ச தி ேப வா , எ றாவ ஒ நா , ேச சி கி அ யைண எஜமானனாக தி ப வ வா எ அவ ந ப ெகா கிறா .” “பாவ ! அ த க ைகைய வண இ தா , ந மகாராண வ ேடா யாைவ ச தி பத பதிலாக, உலக திேலேய த த தைலக ெக லா பய கர வ ேராதிகளான கார மா ைஸ , ஃப ெர ஏ ெக ைஸ ச தி ெகா கிறா எ ப எ ப ெத ?” “இ ெபா ைதய இ தியா, தலாள வ உலக ைத , அத ச திைய ேம

ெகா ளாதி ேபா , மா ஸி ெபா உைடைம ெகா ைகைய எ ப ெகா ள ?” “ந மா ஸுட இ தியாைவ ப றி எ ெபா தாவ ேபசிய கிறாயா?” “எ தைனேயா ைற. அவ இ ேகேய உ கா ெகா , இ தியாவ வா ைக ேபா ைக ப றி எ வள அதிக ெத ைவ தி கிறா எ பைத நிைன ேபா , என ஆ ச ய ஏ ப கிற . ஆனா இ ஒ ம திர ச திய ல. கட த ஆ களாக தன தன ஆ கிேலய க இ தியாைவ ப றி எ வள அறிைவ ேசக தா கேளா அைவ யா எ வ வ ெப இ த ல டன ேல இ இ கிற . அ த றி கைள வ கைள மா மி த கவன ட ப தி கிறா . ேம அவ ச தி த இ திய கள ட ேக , தன க கைள உ தி ப தி ெகா கிறா .” “இ தியாவ எதி கால ைத ப றி மா ஸி க ெத ன?” “இ திய ேபா வர கள வர ைத அவ மிக பாரா கிறா . எ க ைளய ச திைய அவ ெம கிறா . ஆனா எ க பைழைம ப , ப தா பசலி தன தா இ தியாவ மிக ெப ய வ ேராதிக எ க கிறா . எ க கிராம க தன தன த திர ஆ சிைய உைடய சிறிய சிறிய யர க .” “ யர களா?” “நா வ ம ல ஒ ஜி லா அ ல இர கிராம க ேச ட இ ைல. சிறிய சிறிய தன தன கிராம க . அ எ லா இட கள இ ைல; லா கார வாலி ஆ கில ைறைய ப ப றி, ஜம தா ைறைய திய

இட கள ெல லா அ த கிராம யர ெச ேபா வ ட . இ த கிராம யர கைள, ம களா ேத ெத க ப கிற ஒ ப சாய நி வகி வ கிற . காவ ைற, நதி, ந பாசன , க வ, மத எ லா ேவைலகைள அ த ப சாய ேத கவன கிற . ேந ைம ட , அறி ட , பயமி றி கிராம தி ஒ ெவா அ ல நில ைத , ஒ ெவா மன தன ெகௗரவ ைத கா பா வத காக ப சாய தி உ தர ப கிராம தி ஒ ெவா ஆ மக த உய ைர ெகா க தயாரா இ பா . லி அரச க தலி தி லிைய றி சிறி ரேம அவ க ஆ சி பரவ ய த கால தி , த கைள அ நிய நா னராக க தி ெகா , இ த ப சாய கைள அழி வட வ ப னா க . ஆனா , ப கால தி அவ க இ த ப சாய தி த திர ைத ய ஆ சிைய ஏ ெகா வ டா க . ஆனா இ த ஆ கிேலய க , கியமாக, இ கிலா தி ஜம தாராக இ த கா வாலி தா , கிராம யரைச அழி ேவைலைய ஆர ப தா . அதி ெப ப தி ெவ றி ெப வ டா . இ லாவ டா , இ வள வ ைரவ அ அழி ேபாய கா . மா ெச ட .‘ ல காஷய ணக , ெஷஃப இ ெபா க , இ இ ேபா ற பல ெபா க இ கிலா திலி அ ேபா வ வ தா , கிராம யர கள ம அத ெபா ளாதார த திர தி ம வ த மக தான அ . 1822 ஆ ஆ ஜூைல மாத 10 ேததி, க க தாவ த தலாக ஒ நராவ க ப ைற க தி வ நி ற . அ ேற இ திய கிராம கள ெபா ளாதார த திர தி அ பைட அழி ேபாய . இ தியாவ க ெப ற ம லி ர கமான டா காவ றி இர ப தி இ காடா இ கிற . ஏன! கிராம

த இ இ ற ஏ ர ெநசவாள கள நிைலைமைய ப றி ேக கேவ ேவ டா . ெகா ல , யவ , ெநசவாள , க னா , பவ தலிய எ லா ெதாழிலாள கைள , த னக ேத ெகா த காரண தா , தன நி த திரமா வா த இ திய கிராம க , இ அ த ெதாழிலாள கேளா ைகேயா ைக ேச க ெகா ப ன கிட சாவைத பா ெகா கி றன. அவ க ேதைவ கான ெபா கைள மா ெச ட , ப மி ஹா , ெஷஃப அ ப ெகா கி றன. ண ைய ம எ ெகா ேவா . 1814ஆ இ தியாவ லி ப ட 18,66,608 தா க ( ணய ஒ ப = ஒ தா ) ண வ த . 1835 ஆ 3,76,086 தா க வ தன. ஆனா , 1814 1835 இைடய , இ கிலா திலி இ தியாவ ேபா ண 8, 18, 20, 85, 17, 77, 277 கஜ களாக அதிக வ ட . டா கா ம லி ண கைள தயா இ திய க , த க ப கைள சீைம அ ப ண ெந வ க ெச ெகா கிறா க . அ எ வள ெத மா? சமப கால கண ைகேய எ ெகா ேவா ; 184610, 75, 309 ப க ப இ தியாவ லி இ வ தி கிற .” “எ வள ெகா ைம, எ வள அநியாய !” “ஆனா எ நாத , ‘அ நிய நா டா இ த ெகா ைம காக எ மன கத கிற . ஆனா , இ த ப தா பசலி தன தி அழிைவ க எ அறி மகி சி ெகா கிற ’ எ ெசா கிறா . “அ ப யானா , இர இர பாைதக உ டா?” “ஆ . இர இர பாைதக தா உ , ஏன! ஒ தா ப ரசவ ேபா எ வள ேவதைனைய அ பவ கிறா ! அேத சமய தி ஒ

ழ ைதைய ெப ற த மகி சிைய அ பவ கிறாள லவா? அழிவ றி பைட நட கா . இ த சிறிய சிறிய யர கைள உைட ெதறியாம , ஒ ெப ய ச தி வா த யரசி அ க நா ட யா . இ திய கள ப தி, த க கிராம யரேசா எ ைலய வைர, ேதச ப திைய -அகில இ தியாவ காக ேபாராட ேவ எ ற மன பா ைமைய ேதா வ க யா . இ ெபா ஆ கிேலய க , க ப , ரய , த தி தலிய இய திர கைள த க வ யாபார வசதி காகேவ இ தியாவ பர கிறா க . ஆனா , ரய வ கைள ெச வத , அவ ைற மராம ெச வத , இ தியாவ இ ைப , நில க ைய ஆ கிேலய தலாள க பய ப த ேவ ய க டாய ஏ ப ேபா , அ ேகேய ெபா க தயா க ப வைத எ வள நா க த நி த ? த க க னா , அறிவ யலி ெவ றிகைள பா த பற ட, இ திய ைள எ வள நாைள கி ெகா எ மா ேக ப ச யான நியாய தா .” “அதாவ , இ தியாவ ேல ெதாழி ெப க ைத , தலாள வ ைத பர வ எள எ க கிறாயா?” “ஆ ; இ கிலா திேல ப ர வ- ஜம தா கள ெச வா அதிகமி ைல ஏன!” “ஆ . 1832ஆ சீ தி த ச ட , இ கிலா தி ஆ சி க வாள ைத தலாள க ைகய ெகா வ டதா?” “ தலாள க ஆ சிைய ைக ப றி ெகா ள ேபாகிறா க எ பத அ த ச ட ஓ அறி றி.” “ந ெசா வ ச தா . சா க ைடய ேமைட ேப க , ப தி ைககள ெச வா உன க திேல ப தி கிறத லவா?”

(சா க -சாசன இய க தா . 1832 ஆ இ கிலா தி சீ தி த ச ட தி தியள கவ ைலெய , ஆ அ ச கைள ெகா ட ம க சாசன எ ற ஒ சாசன ைத தயா , 183980,000 ேப ைகெய தி காம சைபய ேல சம ப தா க . இ த சாசன ைத அ ப ேய ஏ ெகா ள ேவ ெம ஒ ெப ய இய க ைத நட தியவ க .) “அ த ெபா ட க நட த கால தி நா அ வள ெப யவள ல. அைத ப றிய நிைன , ஏேதா ைக படல ேபா தா நிைனவ லி கிற . ஆனா , இ கிலா தி அைம சரைவய ேல சா கள பரம வ ேராதியாய த எ சி த பா ர ஸ , அ த பய கர இய க ைத ப றி ெசா வைத எ தைனேயா ைற ேக கிேற , ெத மா?” “ஏன! ப னர ல ச ம கள ைகெய ேதா , ெதாழிலாள கள சாதாரண ேதைவைய ேகா வ த ம ைவ கி எறி ெபா , அவ பாரா ம ற திேல ேதா றமள தைத ேபால, வர ேப சாளராகேவ இ த வ ஷய ைத ப றி ேப ெபா ேதா றினாரா?” “இ ைல அ ேப! இ த 1856 ஆ , சா ட வாத ைத ப றி ேப ேசகிைடயா எ றா , அவ இ ெபா ட அைத ப றி ேபச பய ப கிறா .” “ஏ பய படமா டா ?” பர க ைடய , ஜம தா க ைடய ஆ சிைய ஒழி வ , தலாள களான வ யாபா க த க ஆ சிைய ஆர ப வ டா க . அைத ேபாலேவ ெதாழிலாள க , இ த பண ைபகள ஆ சிைய ஒழி க வ மன த ேநய தி ஆ சிைய ஏ ப திேய த வா க , அதிேல ஏைழ -

பண கார , சிறியவ - ெப யவ , க ப ெவ ைளய எ ற ேவ ைமக இ கா .” “ஆ - ெப எ ற ேவ ைம மா?” “ஆ . ெப க , ஆ கள ெகா ைமகளா வா கிறா க . எ க நா ேல பர வ ஆ சியான சமப கால வைர சதிெய ற ெபயரா ல ச கண கான ெப கைள தய ெபா கி . இ ெபா ட அவ கைள ப தாவ ைவ , ெசா ைம இ லாம ெச , ெகா ைமக இைழ க ப கி றன. இ மன த ச தாய தி ேக ஒ கள க .” “எ க நா ேல, ெப க ப தா ைவ க படவ ைல எ பைத பா , ந அவ க த திரமாக இ பதாக நிைன க .” “இ ைல. அ ப நா க தவ ைல. ஆனா , ந க இ திய சேகாத கைளவ ட உய த நிைலய இ கிற க எ தா ற வ கிேற .” “அ ைம தன திேல உய த , தா த எ ேவ உ டா? பாரா ம ற வா கள உ ைம ட எ க கிைடயா . ெப ய ெப ய கலாசாைலகள வாய ப ய ேல நா க கா ைவ க யா . நா க இ ைப இ கி இ கி சி க ெச , மிைய ைட ெகா வ 60 கஜ பாவாைடைய றி ெகா , ஆ கள வ ைளயா ெபா களாக இ கிேறா . ந ல . இ தியாவ ேல ெதாழி ெப க தலாள வ வள ெம , அத காரணமாக ஒ ப க தி ம கள ைத ய , ந ப ைக ெப வேதா , ம ெறா ற தி கிராம கள ேவைலய றி வ வசாய க ெதாழிலாள க ெதாழி நகர கள ேல வா கெள பற , அவ க த க ெதாழி ச க கைள அைம ேபாராட க

ெகா வா கெள , அத ப ெபா உைடைம ெகா ய கீ இ கிலா தி ெதாழிலாள கேளா ேதாேளா ேதா ேச மன த த திர தி காக ேபாரா , உலக திலி தலாள வ ைத ஒழி க , சம வ , த திர , சேகாதர வ நிைற த அரசா க ைத நிைல நி வா கெள , மா ந ப ைக ஊ கிறாரா? ஆனா இைவெய லா கண கான ஆ க ப நட க யைவய லவா ம கி!” “ஆ கிேலய க , அறிவ ய உலகி கள த இய திர ெதாழி சாைலகைள இ தியாவ லி மைற ைவ தி கிறா க . ஆனா , அறிவ யலி ம ெறா ெகாைடயான ேபா ஆ த கைள, இ திய ேபா வர க க ெகா தி கிறா க . இ த இ திய ேபா வர க இ தியாவ த திர ைத தி ப ெப வத பய ப வா க எ மா க கிறா .” “இ இ ேபாைத நட க யதா ம கி!” “இ ேபா உடேன இ லாவ டா ஏன! அ த ேநர இ ேபா வ வ ட . இ த (1856) ஃப ரவ மாத 7ஆ ேததி அவ ரா ஜிய ைத ஆ கிேலய க எ ெகா வ டா க எ ற ெச திைய ப தி ைகய ேல பா தா அ லவா?” “ஆ , அேயா கிய தனமான ைறய ேல.” “அேயா கிய தனமான ைறய லா அ ல ேயா கியமான ைறய லா எ பைத ப றி நா இ ெபா வாத ெச ய ேவ யதி ைல. ஆ கிேலய வ யாபா க , எ லாவ ைற த க யநல தி காகேவ ெச கிறா க . ஆனா , த கைள அறியாமேல எ க ந ைம பய ப யான ெசய கைள ெச தி கிறா க . அவ க கிராம யர கைள உைட , ஒ பர த நா ைட எ க ஏ ப தி

ெகா தி கிறா க . அவ க ைடய க ப , த தி, ரய தலியைவ, எ க கிண தவைள ேபா ைக மா றி, அகில உலக ேதா எ கைள ெதாட ெகா ப ெச தன. இ த அவ ப ரேதச ைத எ ெகா ட நிக சி, ஏதாவ ஓ எ சிைய வட . இ த மாதி ஒ நிைலைய தா நா எதி பா ெகா ேத ஏன.” “மா ஸி சீடன டமி ேவ எ ன எதி பா க ?”

2 க ைகய அைமதி நிைற த கைரகள ேல, ம ப அைமதிய ற நிைல ேதா றிய . ப ள வ சாலமான மாள ைகய ேல, ேப வாவ வா உ ைம ம ம ல, ெப ஷ ம க ப ட நானா (இைளய நானா) அவ ரா ய ஆ கிேலய களா கவ ெகா ள ப ட நா த , மிக பாக ேவைல ெச தா . அவ ைடய ஆ க பதவ ய ழ வ ட ம ற அரச கள ட , தைலவ கள ட இர பக ஓ ெகா தா க . அவ ைடய அதி டவசமாக ஆ கிேலய க ஒ ெப ய தவைற ெச தா க . ச யாக பா தா அ ஒ தவற ல. நா ேதா ேனறி ெகா திய உலக திேல வா வத காக ெச யேவ ய ேவைல. ன உபேயாக திலி த ேபா பா கிைய மா றிவ அத பதிலாக அவ க ச தி வா த ேதா டா கைள பய ப பா கிகைள த க ரா வ தி ெகா தா க . அ த பா கிய ேதா டா கைள நிர ெபா ப களா க க ேவ ய அவசிய ஏ ப ட . ஆ கிேலய கள எதி க , இ த ச பவ ைத சமேயாசிதமாக பய ப தி ெகா டா க . இ த

ேதா டாவ ப வ ெகா ப றிய ெகா தடவ ப பதாக , ஆ கிேலய க ேவ ெம ேற இ த ேதா டா கைள ெகா , வர கைள ப களா க க ெச வதாக , அத ல இ , லி கள மத கைள ஒழி வ எ லாைர கிறி வ களா க ய வதாக ெப ய வத திைய கிள ப வ டா க . காசி அரச ேச சி கி ேபர ம க சி கி ைடய ெபய , வர கள ைடேய மி சார ைத ேபா ேவகமாக ேவைல ெச வ த . இ ம க சி கி ெத . ஆனா , அவ இ த இரகசிய ைத ெவள ப தேவ இ ைல. நானா ம ற கலக தைலவ க அவைன ப றி ெத த மிக ைற . அவ ஆ கில ஆ சிைய பலமாக ெவ கிறா எ ப , அவ இ கிலா ேபா , ஆ கிேலய க வ ைய ந றாக க றி கிறா எ ப , அரசிய வ வகார கள ேல மிக ெக கார எ ப அவ கிறி வ மத ைத ஏ ெகா ளாவ டா இ கிலா தி ேபா வசி ததா அவ ைடய இ த ைம ேபா வ ட எ ப ேம, அவ க அவைன ப றி ெத ெகா த தகவ க . கலக தைலவ கள உ ைமயான ேநா க எ ன எ பைத ெத ெகா ள, ம க சி கி அதிக ேநரமாகவ ைல. பதவ கைள இழ வ ட சி றரச க , த க உ ைமகைள தி ப ெபற வ ப னா க . ஆகேவ, த க எ லா ஒேர எதி யான ஆ கிேலய கைள, நா லி ெவள ேய றிவ ட வ கிறா க எ பைத ெத ெகா டா ம க சி . அவ க காக த க உய கைள ெகா கவ வர க , ச ர க தி கா க , அவ கைள ெபா தவைரய எ வ த ேவ பா

கிைடயா . வர க , த க மத ேபா வ ெம ற பய திேல ெகாதி ெத தா க . ஒ ேவைள ேதா டா கைள ப கள னா க க ேவ ய அவசிய திலி வ தைல கிைட தி தா , அவ க நிர தரமாக க ெபன ேஜ ேபா ெகா க . ஆ கிேலய க காக ஒ வ க ைத ஒ வ ெவ ெகா இ பா க . ஆனா , இ லி க கிைடேய உ ள அகழி அ சிறி ைறயவ ைல. இ த கலக ெஜய தி தா , மத தி ெபயரா ெகாதி ெத த எ தறிவ ற இ த வர க , அ லாவ ைடய பகவா ைடய அ பா திரமாவத காக, இ அதிக க னமான மத ந ப ைகைய ெவள ப தி இ பா க . இ த மத ந ப ைகைய தவ ர, அவ க மனதிேல ேவ ஏதாவ ஒ த இ தெத றா , அ கிராம கைள , நகர கைள ெகா ைளய கலா எ ப தா . கலக ெச த வர கள ேல மிக ைற தவ க தா இ த ற ைத ெச தா க . அ ஒ சில இட கள ம தா எ றா , இைத ப றி எ த ச , எ லா கிராம கைள பய திேல ஆ தி வ ட . நா ைட வ வ பத காக கிள ப ள பைடைய ப றி, இ த மாதி யான வத தி ந ைம பய கா . இைத அறி த ம க சி கி ந ப ைக தள வ ட . அவ ேச சி கி அ யைணைய ெப வத காக ேபாராட வரவ ைல. சம வ , - த திர , சேகாதர வ நிைற த அரசா க ைத நிைலநி வத காக ேபாராட வ தி கிறா . ஆ கில தலாள கள ஆ சி அதி இடமி லாத ேபாலேவ, இ லி ேவ ைம , ஜாதி ப வ ைன அதி இடமி கா . இ த கிண தவைள த ைமைய கா பா வத காக அவ

வரவ ைல. சாதி வ கைள உைட , இ தியாைவ உலக ேதா இைண பத காக வ தி கிறா . ஆ கில தலாள கள ர டைல ஒழி , இ திய ெபா ம க த திர ைத ெகா பேதா , இவ க உலக தி ம ற நா ம கேளா , சேகாதர பாவ ேதா இைண நி , ஒ திய உலக ைத ேதா வ க ேவ ெம பத காக வ தி கிறா . ேதா டாவ ேல ெகா தடவ ள ெபா கைத ப ரசார ைத அத ல இ தியாவ ேல ம ப மத க ேவ றி ெகா வைத அவ வ பவ ைல. நானா , ம ற கலக தைலவ க ேம நா லி வ உய த ம வைககைள ப பவ க தா . ச த ப கிைட ெபா , ம வ தி, ப றி மாமிச சா ப வ ெவ ைள வதிகள எ சி உத கைள உறி ச, அவ க தய கியதி ைல. ஆனா , இ ெபா மத ைத கா பத காக வர க தைலைம வகி க வ கிறா க . ஆனா , இ த எ லா ைறக ம திய ஒ கியமான வ ஷய ைத ப றி ேயாசி த ெபா , தா ெச ய ேவ ய எ ன எ பைத நி சய க, ம க சி கி அதிக ேநரமாகவ ைல. இ தியா, ஆ கில தலாள க ைடய ஆ சிய , இ திய சி றரச கள ஆ சிய இர ைட அ ைம தன திேல ந கி ெகா கிற . இதி ஆ கில தலாள கள ஆ சி, மிக ச தி வா த திறைம ள ஆ . அைத நா லி ெவள ேய றி வ டா , ய ேதச சி றரச கேளா ேமா வ இ திய ம க எள தான ேவைல. ஜனவ மாத ஒ நா இர ந றாக பன ெப ெகா த . ல டேனா ஒ ப டா , இ த பன ஒ மி ைலதா . ப ள ேல, எ அைமதி

நிலவ ய த . ஆனா , ேப வாவ மாள ைகய , காவல க த க த க இட கள ேல எ ச ைகயாக நி ெகா தா க . த க எஜமான ந ப ைக பா திரமான ஒ மன தேரா , ஒ திய மன த மாள ைக ைழவைத அவ க பா தா க . இ ெபா ெத லா ப ெத யாத பல இ மாதி இரவ ேல மாள ைக வ ேபாவ வழ கமாகி வ டப யா , அவ க த கவ ைல. ம க சி நானாைவ ச தி ப இ த ைறய ல. ஒ வ ெகா வ ஏ ெகனேவ ந றா அறி தி தா க . ம க சி வ வத னாேலேய, அ தி லி பா ஷா, அவ ப ரேதச தி நவா , ஜகத வ சி தலிய அரச கள த க வ , கா தி தா க . க க தா, தானா , கா , ல ெனௗ, ஆ ரா, மர தலிய இட கள ள ரா வ பாசைறகள ெல லா , வர கள ைடேய கலக உண சி எ வள ர பர ப ப கிற எ பைத, அவ க வ ள கி ெசா னா க . இதி ஆ ச ய பட த க வ ஷய எ னெவ றா , ஒ மக தான ச திேயா ேமாதி , அைத ஒழி க வ கிறவ க , த க ெக ஒ சிறிய ரா வ ட இ லாம , எதி ய டமி கலக ெச வர கைளேய ந ப ய த தா . ேம , ஒ வ ேநாத , ரா வ கைலைய சிறி பய லாத சி றரச க , தைலவ க , ெஜனர பதவ ைய ஏ க தயாரா இ த தா . நானா மி த ந ப ைகேயா ேபச ெதாட கினா : இ தியாவ ஆ கிேலய கள ஆ சி, இ திய ப டாள கைள ந ப தா இ கிற . இ ெபா அ த ப டாள க யா ந மிட வ ெகா கி றன.” “ஆனா , இ திய ப டாள க வ ந ேமா ேச வ டவ ைல. நானா சாஹி !

ப சாப சீ கிய ப டாள க , கலக ெச எ ந வத ய ெச தி எ இ வைர கிைட கவ ைல. ேம இ திய ப டாள க ஆ கிேலயேரா ேச ெகா ச ைடய ப சாைப ேதா க தைத நிைனவ ெகா அத காக அவ க பழி வா க நிைன பா க . ஆ கிேலய க மிக அறிவாள க நானா சாஹி ! ேப வாைவ ‘அவ ’ தி நவாைப ேபால, அவ க தலி சி ைக இ தியாவ ேலேய சிைற ைவ தி தா களானா இ சீ கிய ப டாள கைள ந ப க ேச ெகா வதி நா எள தாக ெவ றி ெப றி க . ச , சீ கிய சி பா க , ேந பாள சி பா க இ ேபா ந ட ேசரவ ைல எ பைத மற வட டா . ேம ேதச தி ேபாரா ட திேல ந ேமா ேச ெகா ளாதவ கைள, நா ந ப க எ ந ப டா .” “ந க ெசா வ ச தா சாேஹ ! ஆனா நா ெதாட க திேல ெவ றி ெப வ ேடாமானா , ேதச ேராகிக ட நம எதிராக வர ணய மா டா க .” “ஒ கியமான வ ஷய தி நா ஏ பா ெச ய ேவ . அ ேபா ெதாட கிய ப ற ெச யேவ ய ேவைலயானா , அத கான நப கைள இ ெபா திலி ேத தயா ெச ய ேவ . இ த ேபா , நா ைட வ தைலயைடய ெச ேபா , நா த திர சி பா க எ ம க ந ப ப ர சார ெச ய ேவ .” இைடய ேல ஒ ப ரதிநிதி கி , “நா ஆ கிேலய கைள எதி நி பேத, இத ேபா மான சா றி ைலயா?” எ ேக டா . ம க சி -“எ லா இட தி இ ப நா மண ேநர ேபா நட ெகா ேட இ கா . ஆ கிேலய கைள ெவ றி ெகா ள யா எ

ந கிற பய ெகா ள க , யநலமிக ந நா ஏராளமாய கிறா க . அவ க வ த வ தமான வத திகைள பர ப ெகா பா க . ஆகேவ, நா கிழ , ேம , ந ப தி எ ப திகளாக ப ெகா இ திய உ வ ப தி ைகக ெவள ய டேவ எ நா க கிேற .” நானா சாகி -“உ க ஆ கில ைறக மிக ப தி கி றன தா சாகி ! எ த ப தி ைகைய ெவள ய டாமேலேய, ேதா டாைவ ப றிய கைதைய நா க எ வள ந றாக பர ப ய கிேறா பா த களா?” ம க சி - “ேபா ந வ , ஆ கிேலய கள ேவைல கார க , ைக லிக நம எதிரான க கைள பர ப ெகா ேட இ பா க . அைத த பத நா ஏதாவ ஏ பா ெச தா ஆகேவ நானா சாேஹ ! ஒேர நாள , ஆ கிேலய கள அரசா க இய திர யாவ ைற நா ைக ப றி ெகா வ யாத கா ய . ‘கலக கார சி பா க - எ ந ைம இ த ெபயரா தா அைழ பா க எ பைத ந க நிைன ைவ ெகா ள ேவ கிராம கைள , நகர கைள ெகா ைளய கிறா க , ெப கைள , ழ ைதகைள ெவ வ கிறா க ’ எ வத திைய கிள ப வ கிறா க எ ைவ ெகா ேவா .” நானா சாகி - “அ த வத திைய ம க ந ப வ வா களா எ ன?” இ த ேதா டா வ ஷய ைத ெகா , ஆ கிேலய க மத ேராகிக எ நா நி ப வ ேடா . ஆகேவ அவ க ெசா வ எைத ம க ந பமா டா க .” ம க சி “இ எ த கால தி ேபா மான எ நா ந ப யா . ம ெறா

வ ஷய இ கிற . ந ைடய இ த ேபாைர ஆ கிேலய க கலக எ தா உலக தி ப ர சார ெச வா க . உலகிேல ஆ கிேலய க எதி களாக நம ந ப களாக பல இ கி றன . கியமாக ஐேரா ப ய சாதிய ேல எ தைனேயா ேப இ கிறா க . அவ க நம த திர ைத வ பேவ ெச வா க . ஆகேவ, நா இ த ேபா எ லா ஐேரா ப ய கைள எதி களாக க த டா . ச ைட ேபாடாத ஆ கிேலய கைள , ஆ கில ெப க , ழ ைதக , தியவ கைள நா ஒ ெச ய டா . அவ க த கிைழ பதா நம ஒ லாப ஏ படா . ேந வ ேராதமான பல தா ஏ ப . உலக திேல, இ தியாவ ெபய கள கமைட வ .” நானா சாகி “இ பைட தளபதிக கவன க ேவ ய ேவைல. எ ெத த சமய தி எ ப எ ப நட ெகா ள ேவ ேமா, அைத அ த த சமய தி நி சய ப தா ந ல .” ம க சி - “ வாக ஒ வ ஷய நா ெசா ல வ கிேற . வர க இ த ேபா ேல த க உய ைர பணய ைவ ேபாராட ேவ . ேம , நா ெபா ம கள உதவ ைய ெபற ேவ . ஆகேவ, அத இ த ேதா டா கள ெகா தடவ ய கைதையேய றி ந பய க டா . நா ஆ கிேலய கைள ெவள ேய றிவ , எ த மாதி அரசா க ைத நட த ேபாகிேறா ; அ த அரசா க தி ச ைட ேபா வர க , உதவ ெச வ வசாய , ெதாழிலாள க எ ன பல கிைட எ பைத நா ெதள ப த ேவ .” நானா சாகி ! மத எதி கள ஆ சிைய ஒழி க வேத அவ க மகி சி தர ய வ ஷயம லவா?”

ம க சி - “இ த ேக வ ைய உ கள டேம ேக டா ந க எ ன பதி ெசா வ க ? உ க மனதிேல ேப வாவ தைலநகரான னாவ தி ப ெச ல ேவ எ ற ஆவ இ ைலயா? ந க எ லா ெகா தடவ ய ைட ஆ கில ஆ சிைய ஒழி பேதா தி தி அைடயாம , ேவ சில ெப ய ஆைசகைள உைடயவ களா இ ேபா , த க உய ைரேய பணயமாக ைவ ேபாரா வர க , ெபா ம க , ேவ சில பல க கிைட எ பைத ெதள ப வ தா ந ல எ நா நிைன கிேற .” நானா சாகி - “அதாவ ... ம க சி “நா ம ப ஒ ெவா கிராம தி ப சாய ைத ஏ ப ேவா . அத ல ம க ைறவான ெசலவ நியாய கிைட ப ெச ேவா . வத ேச ஒ ெவா கிராம தா ேத ெத க ப ட ப சாய ைத ஏ ப ேவா . அத அதிகார ச ரவ திைய க ப . நா ஜம தா ைறைய ஒழி வ ேவா . அரசா க தி வ வசாய ந வ ேல, தரக க யா இ கமா டா க . யா காவ அரசா க உ ைம ெகா மானா , அவ வ வசாய கள டமி அர ெகா க ேவ ய அள வார ைத ம தா ெப ெகா ளலா . நா இய திர ெதாழி சாைலகைள ெப கி, இ ள எ லாவ த ெதாழிலாள க ேவைல கிைட ப ெச ேவா . இ யாைர ப ன கிட க வ டமா ேடா . ந பாசன தி ேவ ய கா வா க , ள க , அைண க க எ லாவ ைற ச யாக இ ப பா ெகா ேவா . அத ல அதிகமான வ ைள ச , வ வசாய கள வா ைகய ேல க உ டா ப ெச ேவா எ ெற லா

நா ெதள வாக ெபா ம க வள க ேவ .” ம க சி றிய வ ஷய ைத, யா கவன ெச தி ஆேலாசி கவ ைல. அைவெய லா , ஆ சி ைக வ த ப ேயாசி க ேவ ய வ ஷய க எ த கழி வ டா க . எ லா கைல ேபான ப ற , ம க சி க லிேல ேபா ப தா எ றா , அவ ந ட ேநர க வரவ ைல . அவ ைடய சி தைன, ந ட ர றி ெகா த . இ அறிவ ய க . ரய , த தி, நராவ க ப இவ ைறெய லா பா ெகா ேட இ கிறா க . த ெப , ைக பட , மி சார ெவள ச இவ றி க திேல நா ைழ ெகா கிேறா . அ ப இ , இவ க பைழய க திலி ெவள ேய வரமா ேட எ கிறா க . ஆனா இ ந வ ஒ ஒள ெத கிற . இ த ேபா ெவ றிெபற ேவ மானா , ம கள பல ேதைவ. அ ெபா ைற தப ச ம க த கள ச திையயாவ உண ெகா வா க . இ கிலா தி தலாள க , அ த நா ெதாழிலாள கள உதவ ைய ெகா த க எதி கைள ேதா க த பற , அ த ெதாழிலாள கைள ஏமா றிவ டா க . அேதேபால இ த இ திய சி றரச க , தைலவ க த க கா ய த வர க , வ வசாய க , இ திய ெபா ம க ேராக இைழ க . ஆனா , ெபா ம கள த ன ப ைகைய பறி ெகா ள யா . ெவள எதி கள டமி த கைள பா கா ெகா வத காக, அறிவ யலி திய திய க ப கைள ஏ ெகா ள ம க யா . இ ேபாட ப ள ந ட ரய த டவாள க , த தி க ப க , க க தாவ

உ வாகிய நராவ க ப யா இ தியாவ லி ேபா வ டா . ஆகேவ, ம க சி கி ந ப ைக இ த பழைமவாதிகளான சி றரச கள ம அ ல. மாறாக, உலக தி மா ற தி காரணமா ள ம க ச தாய தி ச தி ம இ கிற .

3 1857 ேம மாத 10 ஆ ேததி மர சி பா க கலக ெகா ைய உய தியெபா , ம க சி அ தா இ தா . ச கரவ தி பகன ஷாவ ப ரதிநிதி எ ற ேஹாதாவ , சி பா கள ஒ ப திைய தன ெச வா கி கீ ேழ ெகா வர, அவ ச த ப கிைட த . இ திய சி றரச க ம க சி கி த திைய ந றாக உண தி தா க . ஆனா அவ ைடய ேநா க த க ைடய ேநா க றி ேவ ப டைவ எ ப அவ க ெத , ஆகேவ ம க சி ைக தி லிைய ேநா கி அ பாம கிழ ேநா கி அ ப ைவ தா க . மர லி கிழ ேக ெச பாைத , ேம ேக ெச பாைத , அ த இ திய த திர ேபா வ ைளைவ நி ணய பதிேல மைல , ம உ ள ேவ ைம ெகா தன எ ப யா ெத ? தி லி ேநா கி ெச ற பைட ம க சி ைக ேபா ற தைலவ இ தி தா , தி லிய ெகௗரவ ைத வ மாக த க ெவ றி காக அவ பய ப தி ெகா பா . ம க சி கி வ ேல, ஆய ர அதிகமான வர க இ தா க . கலக ெதாட கிய அ ேற, அவ க ஒ ெவா வ த கைள ெஜனர களாக க தினா க . ெவ ெஜனர கேள நிைற த ஒ பைட, ெவ றி ெபற யா எ பைத அவ க ய ைவ பத , ம க சி கி ஒ வாரமாகி வ ட . அ த பைடய ம க சி ைக தவ ர ேபா - நி ண வ ெப றவ க

ேவ யா இ ைல. இேத நிைலதா கலக ெச ய ெதாட கிய எ லா பைடகள இ த . ஓ இட திேல த கி, வர க ேபா பய சி ெகா பத ம க சி கி ேநரமி ைல. அ த சமய தி த அள அதிகமான ஜி லா கள ேல ஆ கிேலய கள ஆ சி ச திைய ஒழி கேவ ய அவசியமாய த . க ைகைய கட , ேஹ க ைட அைட த ேம, ம க சி , வர க ஒ ேவா இரவ ஒ காக தன அரசிய ெகா ைககைள வ ள க ெதாட கினா . வர க அைத ெகா வத சிறி காலமாகிய . அவ க ைடய மனதிேல ேதா றிய ச ேதக கைளெய லா ம க சி த ைவ , அவ க ெதள ைவ உ டா கினா . ஃ ரா ஸி - இர ர சிகைள (1792, 1848) ப றிய வ வர கைள அவ க எ ெசா னா . ேவ ஸி ஆ கில ெதாழிலாள க , இ தியாைவ ஆ ெகா இ த ஆ கில வ யாபா க எதிராக க தி எ வர ட ேபாரா ய கைதைய வ ள கி ெசா னா . இ த ஆ கில வ யாபா க , த க ஆ பல தா அைத அட கிவ டா க எ றா , வர ேதா ேபாரா ய அ த ெதாழிலாள கள உ ைமகைள பறி ெகா ள அவ களா யவ ைல எ பைத ெதள வா கினா . வ ஷய கைள ச யாக ெகா ேபாரா ய ம க சி கி வர க ைடய நடவ ைகேய றி மாறிவ ட . அவ கள ஒ ெவா வ , த ைன த திர ேபா ஒ ேசவகனாகேவ க தினா . அவ க கிராம கள நகர கள , ம கள ைடேய த க ேப சா , ெசயலா ஒ ந ப ைகைய ேதா வ தேதா , அவ கள ம யாைத

பா திரரானா க . ஆ கிேலய கள க ல திலி கிைட த பண திேல ஒ ெவா ைபசாைவ ச யாகேவ ெசலவ டா க . அவசிய ேந தெபா , ம க வ வ தி தா க . ஆனா அ க ேக ப சாய ைத ஏ ப தி, அவ க நிைலைமைய வ ள கி, அவ கள ச மத ைத ச திைய ெபா ேத வ வ தி க ப ட . எ த வர , யா டமி எ த ெபா ைள வ ைல ெகா காம ெபற டா எ ற ம க சி கி உ தர , எ லா இட தி மி த பலைன அள த . ட டமாக, இைளஞ க இ த த திர பைடய ேல வ ேச தா க . அவ க எ லா ம க சி , ரா வ கவா பய சி ம ம ல, ஒ ற ேவைலைய , உண ெபா கைள ேசக தயா ேவ யா இ ைல. இேத நிைலதா கலக ெச ய ெதாட கிய எ லா பைடகள இ த . ஓ இட திேல த கி, வர க ேபா பய சி ெகா பத ம க சி கி ேநரமி ைல. அ த சமய தி த அள அதிகமான ஜி லா கள ேல ஆ கிேலய கள ஆ சி ச திைய ஒழி கேவ ய அவசியமாய த . க ைகைய கட , ேஹ க ைட அைட த ேம, ம க சி , வர க ஒ ேவா இரவ ஒ காக தன அரசிய ெகா ைககைள வ ள க ெதாட கினா . வர க அைத ெகா வத சிறி காலமாகிய . அவ க ைடய மனதிேல ேதா றிய ச ேதக கைளெய லா ம க சி த ைவ , அவ க ெதள ைவ உ டா கினா . ஃ ரா ஸி - இர ர சிகைள (1792, 1848) ப றிய வ வர கைள அவ க எ ெசா னா . ேவ ஸி ஆ கில ெதாழிலாள க , இ தியாைவ

ஆ ெகா இ த ஆ கில வ யாபா க எதிராக க தி எ வர ட ேபாரா ய கைதைய வ ள கி ெசா னா . இ த ஆ கில வ யாபா க , த க ஆ பல தா அைத அட கிவ டா க எ றா , வர ேதா ேபாரா ய அ த ெதாழிலாள கள உ ைமகைள பறி ெகா ள அவ களா யவ ைல எ பைத ெதள வா கினா . வ ஷய கைள ச யாக ெகா ேபாரா ய ம க சி கி வர க ைடய நடவ ைகேய றி மாறிவ ட . அவ கள ஒ ெவா வ , த ைன த திர ேபா ஒ ேசவகனாகேவ க தினா . அவ க கிராம கள நகர கள , ம கள ைடேய த க ேப சா , ெசயலா ஒ ந ப ைகைய ேதா வ தேதா , அவ கள ம யாைத பா திரரானா க . ஆ கிேலய கள க ல திலி கிைட த பண திேல ஒ ெவா ைபசாைவ ச யாகேவ ெசலவ டா க . அவசிய ேந தெபா , ம க வ வ தி தா க . ஆனா அ க ேக ப சாய ைத ஏ ப தி, அவ க நிைலைமைய வ ள கி, அவ கள ச மத ைத ச திைய ெபா ேத வ வ தி க ப ட . எ த வர , யா டமி எ த ெபா ைள வ ைல ெகா காம ெபற டா எ ற ம க சி கி உ தர , எ லா இட தி மி த பலைன அள த . ட டமாக, இைளஞ க இ த த திர பைடய ேல வ ேச தா க . அவ க எ லா ம க சி , ரா வ கவா பய சி ம ம ல, ஒ ற ேவைலைய , உண ெபா கைள ேசக தயா ேவைலைய க ெகா தா . த ைடய பைடேயா ட, ஒ சிறிய ம வ ைவ ேச ெகா டா . பர க ஆ சியா ஏ ப ள ெகா ைள, ல ச தலிய

தய பழ க கைள ேபா வத , ப தவ கள ைடேய நா ப ைற ெப ய அளவ த ேவ . அத இ ெபா ச த ப இ ைல எ றா ம க சி ேகா பழகிய ஒ சிலராவ அ த ந ண ைத ெபறாம ேபாகவ ைல. வர கேளா சி சி ேவ ைகயாக ேபசி ெகா பைத பா த யா , அவ இ வள ெப ய - (ஏற ைறய இர டாய ர வர க ெகா ட) பைடய தைலவ எ க த மா டா க . ஆனா அவ ைடய பைடய லி த ஒ ெவா வர அவ ைடய வ ர அைச ப ேல தன உய ைர ெகா க தயாராய தா . ம க சி , வர கள சைமயலிேல அவ க ைடய ெரா ையேய சா ப வ தா . அவ கைள ேபா ஒேர க பள திேலேய கினா . ஆப ைத எதி ேபா எ லா னா நி றா . ைக ெச ய ப ட ஆ கிேலய ஆ கைள ெப கைள அவ ம யாைதயாக நட தினா . அ த பைட தளபதிய பண ைவ , ம யாைதைய பா , ஆ கிேலய க ட ஆ ச ய ப டா க . ஏெனன , அ த கால தி ஐேரா பாவ ட, ைகதிகைள இ வள , ந ல ைறய யா நட வதி ைல. ம க சி , ேஹ க நா ஜி லா கைள ைக ப றினா . அவ றி ஆ கில ஆ சிைய ஒழி தேதா அவ நி வ டவ ைல. ந ல ஆ சி ஏ பா ெச தா . நானா சாகி 1857ஆ ஆ ஜூ மாத 5 ேததி ஆ கிேலய எதிராக க தி எ தா . ஒ றைர மாத க கழிவத , ஜூைல மாத பதிென டா ேததி, அவ ஆ கிேலய ட ேதா வ யைட தா . கா றி ேபா ைக ம க சி ேய ெகா டா , எ றா , தா உய ேரா வைர த திர ெகா ைய கீ ேழ

ேபாட அவ வ பவ ைல. ஆ கில ப டாள க , ‘அவ ’ தி கதிய ற ம கைள ெகா வ க ெதாட கினா க . ெப கள உய ைர , மான ைத பறி தா க . இவ ைறெய லா ேக வ ப டேபா ட, ம க சி த னட ைகதியாய த ஆ கிேலய கைள தவ ைல. மைழ கால வைட தேபா , அேநகமாக எ லா ப திகள கலக கார க நிரா தபாண களா க ப டன . ஆனா , ேஹ க , ேம ‘அவ ’ தி ம க சி உ தியாக நி றா . ஆ கில பைடவர க கா -சீ கிய வர க அவைன நா ற எதி தா க . த திர பைடய எ ண ைக, நா நா ைற ெகா ேட வ த . நிைலைமைய , எதி கால ைத ெகா ட ம க சி , தன வர கள பலைர வ அ ப வ டா . ஆனா , மர லி அவேனா வ த அ த ஆய ர வர கள ஒ வ ட அவைன வ ெச ல வ பவ ைல. மரண அவ ஓ ஆன தமான வ ஷயமாக ஆகிவ ட . கைடசி கால தி மதிய த அ த சிறிய வ ேல, ப ராமண , தி ய , ஜா , - இைடய , இ லி எ லா த க ேவ ைமகைள மற , ஒ றாக சைம , ஒ றா சா ப மேனாபாவ ைத அைட வ டைத க ட ம க சி , இ தான தி ஓ ஒ ைமைய நிைல நி தினா ... கைடசியாக, க ைகய படகிேல அவைன இ ற ஆ கில பைடக வைள ெகா ட ெபா , ப தாசி , ேதவரா , சதாேவ பா ேட, ரஹ கா , லா ஹுேச ஆகிய ஐவ அவேனா டேவ இ தா க . ைகதியாய த ஆ கிேலய கள ேவ ேகா கிண கி, ஆ கில ெஜனர , சரணைட வ ப ,

அவைன நி சயமாக ம ன பதாக பல ைற ெத வ தா . ஆனா , ம க சி ஒ ெகா ளவ ைல. கைடசி ைறயாக ெஜனர , ேந ச த ேபா ெசா லிய ெபா , அத பதிலாக ம க சி கிடமி வ த பா கி தா . ஆ சடல க இ த அ த படைக ஆ கிேலய க ைக ப றிய ெபா , எ லா ஆ கிேலய க இ தியாவ இைணய ற வர தி தைல ன வண க ெச தினா க . ◆ ◆ ◆

19 ச த கா ல

: கி.ப . 1922

ஒ சிறிய அழகிய ப களா. அத , வாரா தாவ ேல ெதா கள ைவ க ப ேராஜா ெச க , த கைள சிவ த ேராஜா மல களா அல க ெகா தன. ப களாவ ப க திேல ஒ சிறிய ப தா ட திட . அைத றி உ ளப தைரய உலா வேத மகி சி அள க ய . ப களாவ ம ெறா ற தி ஒ சி ெகா வ . ப ற ஓ அழகிய ச ேமைட. நா ேதா மாைலய , பா ட ச த ந ப க ட அ த ேமைடய ேல நைடெப . ப களாவ ெவள வ ேல மாதி யான ப ைச ெகா க பட வைர ெகா தன. ச த ஆ ஃேபா இ மாதி ெகா பட த வ கைள பா தி கிறா . அேத மாதி இ ேக ெச யேவ எ பத காகேவ இ த ெகா கைள த வ வ ேல படர ெச தா . ப களாவ ற தி இர ேமா டா கா க நி க ய ‘காேர ’ இ கிற . ச த ைடய நைட, உைட, வா ைக ைற, ப களா அைம , அல கார க யாவ ஆ கில ைற நிர ப ய த . அவ ைடய அைர டஜ ேவைல கார க உைட, ேப , ேவைல ெச ைறய ட ஓ ஆ கில அ வல ேவைல கார கைள ேபா ேதா றமள தா க .

அவ க ைடய இ டவாலிய சிவ ப ைட, தைல பாைகய எஜமானன ெபய (ேமாேனாகிரா ) ப ன எ களா எ த ப த . ச த சாஹி ப சீைம சா பா அதிக வ ப . அத காக சைமய கார க எ ெபா தயாராக இ தா க . ச த ‘ ைர’யாகேவ கா சியள தா . ஆகேவ, ஷகீ னாைவ ேவைல கார க ‘ேம சாஹி ’ எ ேற அைழ தா க . அவ த ைடய வ ேபா ற வ ைத சிைர வ , ெம லிய ேரைக ேபாலா கி, அத க ைமைய அதிக ப வத காக ைம சிய தா . பதிைன நிமிட க ஒ ைற அவள , ைக தானாகேவ உத கள உத சாய ைத தட . ஆனா ஷகீ னா, ஆ கில ெப க ேபா உைட அண ெகா வைத எ ெபா வ ப யதி ைல. ெச ற ஆ (கி.ப . 1920) ச த சாஹி த மைனவ ைய அைழ ெகா இ கிலா தி ெச றெபா அைர பாவாைட , ேம ச ைட அண ெகா ள ேவ எ வ ப னா . ஆனா ஷகீ னா அத ,ஒ ெகா ளேவ இ ைல. இ கிலா தி அவ கைள ச தி த ஆ கில ெப க , ஆ க ஷகீ னாவ அழைக க தேதா ம ம ல, அவ ைடய ேசைலைய க தைத க ட சாஹி , அவ ஆ கில உைட உ தி ெகா ள ம தைத ப றி வ த படேவய ைல. அவ க இ வ ைடய நிற அதிக ெவௗைளயாக இ ததா , ஐேரா பாெவ அவ கைள இ தாலிய க எ ேற க தினா க . 1921-ஆ ஆ ள கால . வட இ தியாவ ம ற நகர கைள ேபாலேவ, ல ெனௗவ ள கால மிக வசதியாக இ . ச த சாஹி இ

நதிம ற திலி வ த ேம, ப களாவ ப வரா தாவ பர நா காலிய ேபா உ கா தா . இ அவ ைடய க திேல அதிக சி தைன றி இ த . அவ னா சிறிய ேமைசய ஒ ேநா தக இர தக க இ தன. அவ ப க திேல கிட த ம ற நா காலிக காலியாகேவ கிட தன. அவ இ தி ேபா ட த தரமான ஆ கிேலய ‘ ’ அண தி தா . தா மைச இ லாத வ வ பான அவ க ைத பா த ேம அவ ஆ த ேயாசைனய லி கிறா எ ப ெத . இ த மாதி ச த ப கள ேல, அவ ைடய ேவைல கார க எஜமான ேன அதிகமாக ெச லமா டா க . அவ அ க ேகாப ப வதி ைல எ றா இ மாதி ேநர கள அவ தன ைமய லி பைதேய வ வா எ ப ேவைல கார க ெத . இ வ ட . ச த , அேத நா காலிய உ கா தி தா . ேவைல கார ேமைச வ ள ைக ெகா வ ைவ தா . அ ெபா , ப களாவ வாசலி யாேரா ேப வ ேக யா எ வ சா தா . மா ட ச க சி வ வ சா வ ேபானதாக ேவைல கார ெசா னா . உடேன ேவைல காரைன அ ப, அவைர அைழ வ ப ெச தா . மா ட ச க சி கி வய ப ப திர இ கலா . ஆனா இ ெபா ேத அவ க தி ைம ேதா ற ெதாட கிவ ட . க ைத ேச ள க ேகா ‘, அேத மாதி ைபஜாமா, தைலய ேல ஒ வ ட ெதா ப , உத ேமலி கீ ேநா கி ெதா கி ெகா அட த க ய மைச, இ த ேதா ற திேல எ இளைமய சாய காண படவ ைல . ஆய அவ க கள லி

ெவள ப ஒள , அவ ேள ஒள கிட ேமைதைமைய எ கா கிற . மா ட ச க சி வ த ேம ச த , அவேரா ைக கி, அவ நா காலிய உ கா த “எ ன ச க ! இ எ ைன பா காமேல தி ப ேபாகிறா !”எ ேக டா . “அ ணா ! ம ன க ேவ . ந க ஏேதா கியமான ேவைலய ஈ ப பதாக நிைன ேத .” “வழ க கள ேல லய தி ேபா ட உன காக சில நிமிட க எ னா ஒ க ேம. இ எ னா ஒ வழ க ட கிைடயா .” ச க சி கி ச த மிைடேய ெந கிய ந இ த . ச த தன ந ப க ச க சி ைக வ ட ெந கியவ க யா மி ைல எ ேற எ ண னா . ேச ப ளய நா காவ வ ப லி க ய இள கைலவைர இ வ ஒ றாகேவ ப தா க . க ய ேலேய இ வ த தர மாணவ க . ேத வ ட இ வ மதி ெப கள ஒ றிர தா ேவ பா இ . இ த திறைமய காரணமாக , ேமைதைமய காரணமாக இ வ ேபா ேயா, கச ேபா ஏ ப டதி ைல. இ வ ைடய ந வள ேத வ த . இ வ ெகௗதம ராஜ திர ல ைத ேச தவ க . ஆனா , இ ஒ வ , இ ,... ம றவ லி . ப தைல ைறக னா இ வ ைடய ப இ வாக இ த ம ம ல, ஒேர வ ச ட. இ ெபா கியமான நா கள ேல இர ப தா க ஒ ேச வ . ச த , அவர த ைதயா ஒேர ழ ைத. அவ சேகாதர க இ லாத ைறைய,

இளைமய லி ேத ச க தா ேபா கிவ தி கிறா . ச க , ச தைரவ ட ஆ மாத க இைளயவ . இைவெய லா ெவள பைடயாக ேதா வ ஷய க . இைவ தவ ர, ச க ட திேல சிற த ந ண க உய த ேமைதைம நிைற தி தன. அத காரணமாக, ப கா ‘ ைர’ யான ச த , சாதாரண ேதா ற திலி ச க ட தி அ ெச வ ம ம ல, ம யாைத ெச தினா . ச க மிக பண வானவ . ஆனா , ப றைர க ேநராக வணாக க சி ெச வ எ ப அவ ெத யேவ ெத யா . இத பலனாக மாகாண திேல த ைமயாக எ .ஏ. பா ெச தி , ஓ அரசா க ப ள ட திேல எள ய ஆசி யராக பண யா றி ெகா கிறா . அவ சாதாரணமாக ய சி ெச தி தா ட இ ஓ உய நிைல ப ளய தைலைம ஆசி யராக ஆகிய கலா . அவ ைடய ஆ வ இ த ஆசி ய ெதாழிலிேலேய இ வட வ வ ேபா ேதா கிற . அவ ஆ ள ேல ஒேர ஒ ைறதா ந ப கள உதவ ைய நா னா . அ ல ெனௗவ லி த ைன ெவள மா றாமலி ெபா ேட. ச க பண ேவா ட யம யாைத உண சி நிைற தவ . அ த யம யாைத உண சிதா அவ ட தி ச த ெப த ம யாைதைய உ டா கிய . ப னர வயதி ெதாட கிய ந , நா ேதா வள , இ ப ஆ க பற மி த உ திேயா இ த . இ வ ேபசி ெகா த இட தி ெவள ம ச நிற ேசைல , சிவ நிற ரவ ைக அண ெகா , ஷகீ னா வ ேச தா . ச க எ நி ‘வண க அ ண’ எ ைக ப னா . சகீ னா ‘வண க ’ எ

வ ட ெசா னா . ஒ கால தி , ஒ பண கார ‘ஸ ’ ப டதா மக ஷகீ னா, ப கா டாைன ேபா ேதா றமள இ த ப டதா ேயா ச த ந ைம ெகா வைத ெவ தா . ஷகீ னா த ைதயா வ ேல ப தா பழ க ைத ைக ெகா ளவ ைல. ஆைகயா , ச க எதி வ வத எ வத ச ெகா ளவ ைல. ஆய , ஆர ப கால தி ஆ மாத கால க வைர ச க ச தேரா ேவ ைமய றி பழ வைத பா ேபாெத லா , அவள வ க உய வ . ஆனா , ஆ மாத பழ க தி பற , ச க உ ைமய ேலேய ந ைடய அ ப ம ம ல, ம யாைத உ யவ எ ச த ட ஒ ெகா ள ேவ ய நிைலைம ஏ ப ட . இ ெபா ச க ஷகீ னாவ மிைடேய அ ண ெகா த ைற உ தி ப பல ஆ களாகி வ டன. ஷகீ னா, த வ ப ப ேய தன ழ ைதக ப ற காதப ஏ பா ெச ெகா வ டா . ஆனா அ க அவ ச க ழ ைதகைள ைவ ெகா ெபா ேபா வா . ஆ வ ட காலமாக ‘பகவா ச க ’ தய த ம அதிகமாக இ பதாக ச க க தினா . ஏெனன , அவ வ எ ேபா இர வயதி ைறவான ழ ைதெயா இ ெகா ேட இ . கட த ஓரா காலமாக சாஹி ஆ த சி தைனய லி பைத, ஷகீ னா கவன வ தா . ஆகேவ, இ ச க வர அவ மகி சிைய த த . ஏெனன , சாஹி ப மன பார ைத ைற ச தி, ச க ஒ வ தா உ எ ப அவ ெத . ஷகீ னா, ச கைர பா ெகா ேட “ச க ! இ உன வ ேல ஏ அதிக ேவைலய ைலேய! இ த அ ணய ைகயா

ெச ‘சா ேல ’ காக கா தி கலாம லவா?” எ ேக டா . ச த - “இ ந ல ஒ . ‘ேவ மா’ எ ேக ப தாேன?” ஷகீ னா - “நா தலிேலேய ஏ ெத ெகா ள வ கிேற எ றா , ெகா தனா சாஹி ைப ப றி தா ஒ நி சயமாக ெசா ல யாேத! நா தயா த பற ! அவ மாயமா மைற வ டா ..? ச க - “என அநியாய ெச யாேத அ ண. எ ெபா தாவ உ உ தரைவ மறி இ கிேறனா? ஓ உதாரண ெசா பா ேபா !” ஷகீ னா - “உ தரைவ ம வைத ப றி நா ெசா லவ ைல ைம னேர! உ தரைவ ேக காமேல த ப ஓ வ வ ற தா .” ச க “நா என ‘ெஜனர ’ அ ண சாஹிபாவ உ தரைவ ேக பத எ ெபா கா ெகா கிேற . ஷகீ னா _ “ந ல ! நா ேபாகிேற . இ இர சா பா ட ‘ ’ கிைட .” ஷகீ னா அ கி ேபா வ டா . ச க - ச த ேப கியமான வ ஷய கள ேல தி பய . ச த _ “ச க ! இ ெபா நா றி ஒ திய ர சி க திேல ைழ ெகா கிேறா . 1857 ஆ பற , இ ெபா தா த தலாக இ திய க தைல நிமி நட க ெதாட கி இ கிறா க எ நா க கிேற .” ச க “அரசிய ேபாரா ட ைத ப றி ெசா கிறாயா ச த ?” ச த - “அரசிய ேபாரா ட எ ெசா வ ெபா தம ற ெசா ச க ! 1885 ஆ இ திய ேதசிய கா கிர நி வ ப ட . அ ெபா அ ஆ கிேலய ஐ.ஸி. எ . ஓ திய கள

தயவ ேலேய இ த . அத ைடய கிறி ம கால உ லாச ெசா ெபாழி கைள , ‘ ’ கைள ‘ேபாரா ட ’ எ றி ப டா க . அத ந ‘ேபாரா ட ’ எ ெபய ெகா க வ ப னா , நா ேபாரா ட திலி ர சி க திேல கால எ ைவ கிேறா எ நா நிைன கிேற .” “ஏெனன , கா திஜி, ‘திலக யரா ய நிதி’ காக ஒ ேகா பா ேசக வ டா . எ பா தா யரா ய ச பலமாக ேக கிற எ ப தாேன காரண ?” “ ர சி அ ல ர சிகரமான ேபாரா ட , ஒ தன மன தன பல ைத ெகா ம நைடெப வதி ைல. ர சியா ஏ ப மக தான மா ற க ஒ வர ல, அைர டஜ மகா மா கள ச தி அ பா ப ட . இ ெபா நட இ த ேபாரா ட தி அ பைடைய ப றி நா ேயாசி ெபா ெத லா , இ மக தான ர சி எ ற வ ேக வ கிேற . 1857 ஆ நட த த திர ேபா (இத ஒ ப தி ல ெனௗ தா . ல ெனௗைவ ஆ கிேலய க ப தத காரண கள ஒ அ ஆ கிேலய கள ரா வ காமி அ கி இ த தா எ றலா .) தைலைம வகி தவ க , பதவ ய ழ த சி றரச க . ஆனா , த க உய ைர பணய ைவ ேபாரா யவ க எள ய ம க . ந ைடய ப ேவ பலவன களா ந மா அதி ெவ றிெபற யவ ைல. ேதா வ யைட த ம கள ம , ஆ கிேலய க ேகாப வைத கா ப ெகா ைம ெச தா க . அ ேபாக . 1857 ஆ பற இ ெபா - தா நா வ தைல ேபா ேல ெபா ம க கல ெகா கிறா க . இ தியாவ வரலா ைற, அதிக அ கைற எ ப த

வரலா மாணவனாகிய நேய ெசா ! இ த மாதி , இ திய ெபா ம க அைனவ ப ெக ெகா ட ேபாரா ட ேவ எ ெபா தாவ நட த டா?” “ச த அ ணா! நா கா கிரஸு (1920), க க தா கா கிரஸு வ ட . ஒ ெவா கிராம தி ஏ ப வ ெப ய ெப ய மா ற கைள நா பா கிேற இைவ சாதாரண வ ஷய கள ல. இ வள ெப ய ெவ ள ெப ெக ஓ ய ெபா , இ த ல ெனௗவ ேலேய அ னய ணக மைல மைலயாக வ ெகா த ப ட ெபா , ஒ ைற காதி ேபா ெகா ளாம இ த ந இ ெபா ர சி ழலிேல அக ப டவைன ேபா ேப கிறாேய!” “ந ெசா ன றி ச த ப! இ த ழ உ ைமய ேலேய எ கா கைள த மாற ெச கிற . ஆனா , இ த ழ , எ ேகா ஒ சிறிய ப ரேதச தி ழ ல. இ ஒ ெப ய எ ைலய ற ழலாக ேதா றமள கிற . இ த ழ உ வ திேல, ஒ ெவா க தி ேதா பல ெபா திய ர சி ச தி ம கள ைடேய ெவள ப கிற .” “ந 1857லி ஆர ப கிறாேய ச த ! ஏ இ வள றி வைள ெகா கிறா ?” “ஏனா? அைத ப றி வ ள கமாக ெசா ல மா?” “நா ேக க வ கிேற . அ ணய ‘ ’ தயாராகி ெகா கிற . நாைள ஞாய கிழைமதா . ஓ ஆைள எ வ அ ப - ச க இ த ல ெனௗவ ேல உய ேரா தா இ கிறா . அவ அ ணய ‘ ’ ைக தி வ ற ைட வ ெகா கிறா ’’ எ தகவ ெசா ப ெச ய பா! இர வ நா ேக ெகா க தயா .”

“ச க ! ஆ ஃேபா ேல, ந இ லாம எ ைடய வா ைகய ைவ ைற வ ட . அ ேபாக , கட த றா , இ கிலா தி அரசியலிேல ஏ ப ள மா ற க யா , தாேன ஏ ப டத ல. உலக தி நிைலைமய னா , உலகி ம ற நா கள ேபா - ெசய கள னா பாதி க ப நி ப தமாக மா றமைட தி கிற .” “அ த மா ற கள காரண கைள நா அலசி ஆரா தா கியமான காரண ெபா ளாதாரமாகேவ இ எ நா ம ம ல, இ தியாவ ெவள ேய ள அைன நா அரசிய மாணவ க ஒ ெகா கிறா க . 1857 ஆ வ த அ பற , ந நா கி ேபா வ ட , அ ல அத நைட, க ெத யாத அள ம தகதி அைட வ ட . ஆனா , உலகி ம ற நா கள ேல மக தான மா ற க ஏ ப கி றன. ஆய ர ஆ க னா ேராம சா ரா ய கால தி டாக ேபா வ ட இ தாலி, 1860 ஆ (ஏ ர மாத இர டா ேததி) ஓ ஒ கிைண த அரசாக இைணவதிேல ெவ றி ெப ற . நம இைளஞ க இல சியமாக வள மாஜின ைய , க பா ைய அ அள த . ேராம சா ரா ய ைத அழி பதிேல ெவ றி ெப றா த ைன ஒ ைம ப தி ெகா ள யாதி த ெஜ மன , 1866 ஆ ெப ப தி ஒ கிைண தேதா ஃ ரா ைஸ ெவ ற பற 1871-ஆ (ஜனவ மாத 18 ேததி) ஏற ைறய றி ஒ கிைண , ஃ ஷியாவ தைலைமய ேல த ைன ஒ ஒ கிைண த நாடாக ஆ கி ெகா ட . 1866 ஆ ஏ ப ட அ த மா ற , உலக திேல ெப ய

மா ற எ ெசா லேவ . அதனா தா ஃ ரா ைஸ ேபா ற மக தான ச திைய 1870ஆ ஆ ெஜ மன ேதா க , பா ஸி வா ஸாவ , ெவ றி ெகா நா ய . இத காரணமாக இ கிலா , யா அ சமைட ெப லிைன ேநா க ெதாட கின. இ த ெவள பைடயான பய ஒ ற இ க, 1871 ஆ (ஏ ர 2 ேததிய லி ேம 21 ேததி வைர) ஒ றைர மாத க அதிகமாக ஆ சி ெச திய பா ெதாழிலாள கள ‘பா க ’ அரசா சிைய க தா அதிகமாக பய ப டா க . அ த சில நா ஆ சி, உலகி அர நட த யவ க பர க வ யாபா க ம ம ல, ெதாழிலாள களா அைத நட தி கா ட எ நி ப வ ட .” “இ த நிக சிகேளா இ தியாவ அரசிய நிக சிக ெதாட ப கிற எ க கிற களா?” “அரசிய நிக சிகள ல. ஆனா ந ைடய எஜமான களான ஆ கிேலய க இ தியா வ ஷயமாக ெகா ைககைள நி சய பத , இ ச பவ க காரணமாக இ தி கி றன. ஐேரா பாவ ேல ெஜ மன ைய ேபா ற ெவ ல யாத ஒ ச தி ேதா றிய , ஃ ரா ஸு இ கிலா த க ேள இ த ேபா ைய மற வ டன. இ ெபா அவ க ெஜ மன ைய ப றிய பய ஏ ப வ ட . இற ேபான பா க , 1871 ஆ தி யாைவ தவ த ம ற எ லா ெஜ மான ய நா க , ஒ கிைண க ப ள ெஜ ம ஐ கிய அர , ந ைம ஆ தலாள கள க ைத பாழா கிவ டன எ ெசா லேவ யதி ைல. இ ெபா ேம மா ற க நிக ெகா கி றன. 1870 ஆ கில வ யாபா க தலாள களாக மாறினா க . ல ெபா கைள

வா வதிலி , அைத ெசய ைக ெபா ளாக தயா வ ப வைர, ஒ ெவா க ட தி லாப ச பாதி தலாள வ ெகா ைகைய அவ க கைட ப தா க . வ யாபார தி , ெதாழிலாள க தயா ெச ெபா கைள இ கி வா கி ேபா அ ேக வ பதி ஏ ப சிறிய லாப தா கிைட க . ஆனா , தலாள வ தி ஒ ெவா ப ய லாப . ப வா வதிேல லாப . அைத த ெச வதிேல லாப . ரய லி ஏ றி ெச வதிேல லாப . க ப கள ேல அ நிய நா அ க ப லி லாப . மா ெச ட மி கள ேல ப , ெந வதிேல கிைட லாப . ம ப க பலிேல ெகா வ ரய ல பல இட க அ வதா கிைட ரய லி, க ப லி லாப . இ வ த ஒ ெவா ப நிைலய கிைட லாப ைத , ெதாழிலாள கள ட ெபா கைள வா கி வ பதிேல கிைட க ய சாதாரண லாப ைத நேய ஒ ப பா .” “1871 வா ஸாவ லி , ெவ றி ெப ற ெஜ மன , ஃ ஷியாவ அரச தலாவ வ லியைம அகில ெஜ மன ெக ச (ச ரவ தி) எ ப ரகடன ப திய . அ