Ang Ating Pananampalataya (Ang Kredo at Ang Mga Utos) [1]

The Faith Explained is an all-in-one handbook to help you understand, explain, and defend the great truths of the Cathol...
Author: L | M
86 downloads 101 Views 32MB Size
NG ATING

Unan1 Aklat

PANANAMpALATA'fA

·n •• Pilipino ni Mar V. Puatu

Ang Kredo at ang mga Utos

I

ANG ATING PANANAMPALATAYA - I (Ang Kredo at ang Mga Ut.os) .JPM FOUNDATION� IN¢. :· THEOLOGICAL ·CEN i'�UI\ · L'fBRA'it'�� 51'H,FLOOR, QU.t• :> . Al.PH CE?-"!TRUK . 125 PJONEE'r! ST. M.AND.Ae- -·oNG , .M:C:'1'R0 l\lA:NlLA, l·!�lL1.' .._-i,- �-TEL. l\U...................... . !

-

�AYNILAD

ANG ATl'NG PANANAMPALATAYA-1· (Ang Kredo a� ang Mga Utos)

Salin ng "THE FAITH EXPLAINED" ni Padre Leo Trese · lsinalin ni Mar V. Puatu

.·ACC NO�

15G3

,

PALIWANAG SA ATING l'ANANAMPALATAYA

,,

Nihil Obstat: J.C. ORTIZ Imprimatur: ARTEMIO G. CASAS Vicar General

+

J 4 5·6 7 8 9 10 419-EM-3-82 Published and printed by Daughters of St. Paul 2650 t.B. Harrison St. Pasay, MJtro Manila

. ..

/

MGA NILALAMAN PAUNANG SALITA .. , ...... • . .... ............ 7 1. ANG LAYUNIN NG ATING PAGKATAO Bakit Ako Naririto?......... : ...........·.. 9 Ano ang Nararapat Kong Gawin? ...... .. ...... 15 Sino ang Magsasabi sa Akin? .. ·... ............ 21 2. ANG DIYOS AT ANG KANYANG KAGANAP.A.N Sino ang Diyos? ..................... · ..... · 28 3. ANG PAGKAKA-ISA AT ANG TRINIDAD Paano Mayroong Tatlo? ...•.................36 4. ANG PAGKAKALIKHA AT ANG MGA ANGHEL Paano Nagsimula ang_Pagkakalikha? ........ � ... 42 Ang Demonyo ba ay Tunay?........... ; ..... 47 5. ANG PAGKAKALIKHA AT ANG PAGKAKASALA NG TAO · Ano ang Tao? -....... : .. . ............... 54 Paano Tayo Nilikha ng Diyos? ............. . · .. 60 Ano ang Kasalanang Orihinal? ................ 66 · Pagkatapos ni Adan, Ano? ....... ....... .... 71 6. KASALANANG AKTUAL Maaari bang Mamatay ang Aking Kaluluwa?....... 77· Ano ang mga Ugat ng Kasalanan?............... 82 7. ANG PAGKAKATAWANG TAO Sino si Maria? ...... : ...........·. ....... 88 Sino si Jesukristo? ........... ... ......... 94 --.. 8. ANG PANUNUBOS Paano Ito Matatapos? .....................101 9. ANG ESPIRITU SANTO AT GRASYA Ang Di�Kilalang Perso11a ........'..'..........108 Ano ang Grasya? .'................ ....... · 114 Ang Grasyang Dumarating at Umaalis ...........119 Mga Balon ng Buhay ........·..............126 Ario ang "May Pakinabang" (Merit)? .... ·.......131 10. ANG MGA KATANGIAN AT MGA REGALO NG ESPIRITU SANTO ' 138 Ano ang Katangian (Virtue)? ...·.... .........

Pag-asa at Pagmamahal .....................145 Mga Kahanga-hangang Pangyayari sa Loob Natin ...152 Mga Katangiang Moral .....................158 11. ANG IGLESIYA KATOLIKA Ang Espiritu Santo at ang lglesiya .....· ........165 Tayo ang lglesiya ........................171 12. MGA TATAK AT MGA KATANGIAN NG- IGLESIYA Saan Natin Miitatagpuan Ito? ................178 Banal at Katoliko ............... ·.· .. , ....183 Katuwiran at Pananampalataya - at ang Sarili Ko ...190 13. ANG KASAMAHAN NG MGA BANAL AT ANG KAPATAWARAN NG MGA KASALANAN Ang Katapusan ng Landas ..................197 14. ANG PAGKABUHAY NA MULl ·AT BUHAY NA WALANG HANGGAN Ang Katapusan ng Oaigdig ....·......·.........201· 15. ANG DALAWANG DAKI LANG KAUTUSAN . Pananampalatayang Pinatunayan sa Gawa .....•..213 Bigyang Halaga ang Higit na Makabuluhan . _ ......219 Ang Higit na Mabuti .......·...............-226 . 16. ANG UNANG UTOS NG OIYOS Ang Una Nating Tungkulin ..................233 Mga Kasalanan La.ban sa Pananampalataya ........238 Pag-asa at Pagmamahal . ... .................245 Kalapastanganan at Pamahi1n .... ; ...........252 ./ 17. ANG PANGALAWA AT PANGATLONG UTOS NG DIYOS Banal ang Kanyang Pangalan .... ..... ...• .....26 0 "Pagpalain at Huwag Manumpa ng Masama" ......267 Bakit Linggo ang Misa? ....._: ..............271 18. ANG IKA-APAT AT IKA-LIMANG UTOS NG DIYOS · 278 Magulang, Anak at Mamamayan ..... ......... Ang Diyos ang May Ari ng Ating Buhay ........ ·.285 19. IKA-ANIM AT IKA-SIYAM NA UTOS �G DIYOS Utos Bilang lka-anim at lka-Siyam ............ : 292 20. ANG IKA-PITO AT IKA-SAMPUNG UTOS NG DIYOS Akin at sa Iyo . : .........................299 21. ANG IKA-WA LONG UTOS NG DIYOS . Pawang Katotohanan Lamang .·..............._.305' 22. ANG MGA UTOS NG IGLESIYA Mga Batas ng lglesiya .....• ............... - ..312

PAUNANG SALITA

Ang unang aklat na ito ng satin sa Pilipino ng "The Faith Explained" ni Fr. Leo J. Trese ay nagtatag(ay ng . una at pangalawang bahagi ng kanyang libro, tungkol sa "Ang Kredo" at "Ang Mga Utos." Ang pangalawang aklat na kasama ng librong ito ay tatalakay naman tungkol sa "Mga Sakramento at Dasal."

· Ang pagsasalin sa sarili nating wika ng librong ito ay naganap bilang gawaing apostolado ng isang grupo ng mga Cursillista na magkakasama sa Pan Pacific Adver­ tisers, Inc., isang advertising agency dito sa Maynila. /isa lamang ang hangarin ng pangkat na ito - nawa 'y maka­ tulong ang mga aklat .na ito upang /ubgs na maunawaa,n ng ating mga · kababayan ang tungkol sa sarili nating " pananampalataya,, upang umunlad /alo ang kanilang ka­ alarrian at pagmamahal sa Diyos at /along tumingkad ang kanilang pagnanasang pagsilbihan Siya.

· Sa ngalan ni Bro. Rafael Hernandez (Cursillo· No. . 59, Casa de/ Ciera), na, siyang kaluluwa't damdamin ng apostola dong ito, · ·ay nagpapasalamat kami kay Sister Lucy P. Lagbao (Cursil/o No. 217, Los Banos, Laguna) . na siyal]g nagmakinilya ng mga pagsasaling ito, kay Bro. Amor Salvador (Cursillo No. 9, Lumban, Laguna) na, nagdesenyo ng pabalat ng librong ito; kay Bro. Roman V. Sapia/a (Cursillo No. 70, Apa/it, Pampanga), at higit sa lahat kay Rev. Fr. Santiago A. Gaa, S.J., Rector ng Sacred Heart Novitiate, na, gumawa ng pagsasatuwid sa • ika-22 na kabanata, "Ang mga Utos n(J lglesiya. "

Ang nagsalin sa Pilipino Bro. Mar V. Puatu Cursillo No. ga · Lipa City

lka-1 Kabanata ANG LAYUNIN NG ATING PAGKATAO

BAKIT AKO NARI RITO? Ang tao ba ay isa lamang aksidente ng biolohiya? Ang sangl sa lsang bagay, kapag -sumang-ayon tayo ng tuwiran at walang pagtatanong sa bagay na iyon. Kaya nga, napakaluwag ng ating pagsasalita kapag nagsabi tayo ng, "Naniniwala akong uulan bukas," o kaya ay, "Naniniwala akong ito ang pinakamabangong bulaklak na naamoy ko." Sa mga pangungusap na iyan, ay nagbibigay tayo ng opinyon: hinuhulaan lamang natin na bukas ay uulan, o kaya ay nararamdaman lamang natin na ito na nga ang pinakama­ bangong bulaklak na riaamoy natin. Ang opinyon ay hin­ di paniniwala. Ang paniniwala ay nangangahulugan ng katiyakan. Ngunit hindi lahat ng katiyakan ay pananampalata­ ya na. Hindi ko sinasabing naiilriiwa la ako sa· rsa·ng bagay kung ito ay maliwanag na nakikita ko na at naiintindihan. H indi ko _sinasabing naniniwala ako, na, ang dalawa kapag dinagdag sa dalawa ay apat. Alam ko na ang dalawa at dalawa ay apat talaga. Ito ay bagay · na naiintindihan at mapapatunayan ko sa sariling kasiyahan. Ang mga karu­ nungang tulad nito, na, tungkol sa mga bagay na maiin­ tindihan at mapapatunayan sa sari li, ay tinatawag na kaunawaan (understanding) at hindi pananampalataya. Ang paniniwala o· pananampalataya, kung . ganoon, ay ang pagtangg·ap salsan·g bagay·b, lang tu_toti, sa kapang­ yarihan ng iba kaysa atin. Ako ay hindi pa nakakapunta ng personal sa Tsina, ngunit maraming tao na ang naka­ punta doon, at nagsasabi sa akin na mayroon ngang ba­ yang Tsina. Sapagkat nagtitiwala ako sa mga tc!ong· iyon, naniniwala ako na - mayroon ngang bayang Tsina. Kaka­ unti rin ang nalala�an ko tungkol sa siyensiya ng pisika, at lalong wala akong nalalaman sa "nuclear fission. " 1 42

\.

NgunTt kahit hfncli pa ako nakakakita ng tinatawag na atomiko naniniwala ako na ang atomiko nga ay maa­ aring mahati, dahil sa kakayahan ng mga sayantipikong n•bing ito ay maaaring mangyari at nangyari na nga. . \ . .. . . ·. . llo ang karunungang tmatawag na karu nungan ng pananampalataya: mga l