வீர (?) சாவர்க்கர் - புதைக்கப்பட்ட உண்மைகள் [First ed.] 9445123164, 9790190122, 9381504448

இந்துத்துவா' என்ற சொல்லையும், கோட்பாட்டையும் 1923-இல் அறிமுகப்படுத்தியது சாவர்க்கர்தான். இந்து மதம் என்ற வேதமதத்தைப...
Author:
49 downloads 122 Views 400KB Size
வர (?) சாவ க்க

புைதக்கப்பட்ட உண்ைமகள் விடுதைல இராேசந்திரன்

@நிமி ேவாம் மின்னூல் ஆக்கம் ேம 2020

திராவிட வி தைல கழக ெவளி ெவளி

உள்ளடக்கம் வர'(?) சாவக்க யா? சாவக்கrன் சரணாகதிப்படலம் சாவக்க கண்டுபிடித்த இந்துத்துவம்' திடீ ேதசியக் ெகாடி பக்தி பாகிஸ்தான் பிrய முதலில் குரல் ெகாடுத்தவ காந்தி ெகாைலயில் சாவக்கrன் பங்கு என்ன? சாவக்கருக்கு முன்னேர ெதrயும் நதிமன்றத்தில் மைறக்கப்பட்ட உண்ைமகள் விசுவாசமாக இருப்ேபன்' சாவக்கrயம் தைல தூக்குகிறது ஆ. எஸ். எஸ். இந்துத்துவ காவி பயங்கரவாதத்ைத அம்பலப்படுத்தும் நூல்களில் சில...

வர'(?) சாவக்க யா? பாரதிய ஜனதா கட்சித் தைலவகள் - அந்தமானுக்குப் ேபாயிருக்கிறாகள். எதற்காக?

அந்தமான்

சிைறைய

ேநாக்கி

மறியல்

ேபாராட்டம்

நடத்துவதற்காக! என்ன காரணம்? அந்தமான் சிைறயில் அைடக்கப்பட்டிருந்த சாவக்க நிைனவுக் கல்ெவட்டில் - அவரது 'ெபான்ெமாழிைய நக்க மத்திய ெபட்ேராலியத்துைற அைமச்ச மணி சங்க உத்தரவிட்டு விட்டாராம். இது சாவக்கருக்கு

இைழத்த

அவமதிப்பாம்.

எனேவ

மீ ண்டும்

சாவக்க

கருத்துகைளப் பதிவு ெசய்யப் ேபாகிறாகளாம். பாரதிய ஜனதாவின் ஆட்சி, வாஜ்பாய் தைலைமயில் நடந்த ேபாது, நாடாளுமன்றத்திேல சாவக்க படத் ைதத் திறந்து ைவத்துவிட்டாகள். அேத நாடாளுமன்றத்தில் - காந்தி யின் படமும்

இருக்கிறது;

சாட்டப்பட்ட

அதற்கு

சாவக்கrன்

அருகிேல

படத்ைத

காந்தி

இவகள்

ெகாைலயில்

ேதசபக்தியுடன்

குற்

றம்

திறந்தாகள்.

அது மட்டுமல்ல; அந்தமான் விமான நிைலயத்துக்கும் சாவக்க ெபயைரச் சூட்டிவிட்டாகள். 2002, ேம 4 ஆம் ேததி - இந்த விமான நிைலயத்ைதத் திறந்து ைவத்தா அன்ைறய உள்துைற அைமச்ச அத்வானி. அவ அப்ேபாது ேபசினா: "முதல் சுதந்திரப் ேபாராட்டம் - 1942" என்ற சாவக்க நூைலப் படித்தேபாதுதான் 'இந்துத்துவா' என்ற ெசால்ேல எனக்கு அறிமுகமானது. இது அத்வானி

யின்

ெடாேயாட்டா

ஒப்புதல்

காrல்

வாக்குமூலம்,

'ரதயாத்திைர'

1990-இல்

கிளம்பிய

அேயாத்திைய

அத்வானி

,

ேநாக்கி

'இந்துத்துவா

பற்றித்தான் வழி ெநடுகப் ேபசினா. அப்ேபாது, இந்தத் தத்துவத்ைத - தனக்கு அறிமுகப்படுத்தியது அவ

சாவக்கதான்

குறிப்பிட்டதில்ைல.

அந்தமானுக்கு

என்பைத

ஆட்சிையப்

வந்தேபாதுதான்

தனது

மறந்தும்

பிடித்து, தத்துவ

ஓrடத்தில்

உள்துைற ஆசானின்

கூட

அைமச்சராகி, ெபயைரேய

அத்வானி ெவளிப்பைடயாக உச்சrத்தா. உண்ைமயில் இந்துத்துவா' என்ற ெசால்ைலயும்,

ேகாட்பாட்ைடயும்

1923-இல்

அறிமுகப்படுத்தியது

சாவக்கதான். இந்து மதம் என்ற ேவதமதத்ைதப் பரப்பிய மதத்தைலவகள் எவரும், இப்படி ஒரு ெசால்ைல உச்சrத்தேத இல்ைல. சங்பrவாரங்களுக்கு இப்படி ஒரு தத்துவத்ைத வடித்துத் தந்த - இந்த சாவக்க யா? அவ புரட்சியாளரா? அவரது

பிrட்டிஷாைர

இந்துத்துவா

எதித்து

என்னதான்

இறுதிவைர

ேபாrட்ட

கூறுகிறது?

ேதசபக்தரா?

அைதயும்

தான்

பாத்துவிடுேவாேம! 1883 ஆம் ஆண்டு ேம 28 ஆம் ேததி மகாராஷ்டிராவில் நாசிக் அருேக உள்ள பாக எனும் கிராமத்தில் சித்பவன் பாப்பு குடும்பத்தில் பிறந்தவ வினாயக் தாேமாத

சாவக்க.

தம்பியின்

ெபய

இவரது

நாராயம்

அண்ணன்

சித்பவன்

கேணஷ்

பாப்பனகள்

எனும்

பாபாராவ்,

என்றாேல

அவகள்

'சங்பrவா ஆதரவாளகள் தான். பத்து வயதிருக்கும்ேபாேத, பம்பாயில் ஒரு மதத் கலவரம் நடந்தைதக் ேகள்விப்பட்டு, தனத் ெசாந்த கிராமத்தில், உடன் படிக்கும்

சக

மாணவகைள

அைழத்துக்ெகாண்டு,

மசூதி

மீ து

கற்கைள

எறிந்து ஜன்னல்கைள உைடத்தான் சிறுவன் சாவக்க. திருப்பித் தாக்க வந்த முசுlம்

சிறுவகைள

தனது

சன

ேபனாக்கத்திகளால்

மாணவகளுக்கு

தரத்துவங்கினான்.

இப்படித்தான்

திருப்பித்தாக்கி

முஸ்lம்கைளத் மதெவறியுடன்

விரட்டியேதாடு, தாக்க

துவங்கியது

பயிற்சி

சாவக்கrன்

இளைமப் பருவம். ஷியாம்ஜி கிருஷ்ணாவ மாவின் உதவித் ெதாைகயில் லண்டனுக்கு

'பாrஸ்ட'

படிப்புக்குச்

ெசன்ற

சாவக்கஅங்ேக

இந்திய

சுதந்திரக்கழகம்' (Free India Society) என்ற அைமப்ைபத் ெதாடங்கினா. சித்பவன் பாப்பனகள் மட்டுேம ெகாண்ட இது ஒரு இரகசிய அைமப்பு.

அேத

ேநரத்தில்

லண்டனுக்குப்

ேபாவதற்கு

முன்பு,

அபிநவ்

பாரத்

என்ற

இரகசிய அைமப்ைப, சாவக்க தனது பகுதியில் துவக்கி நடத்தி வந்தா. சாவக்கலண்டன் அைமப்பில்

ெசன்ற

முக்கியப்

பிறகு,

ெபாறுப்பு

அவரது ஏற்றா.

சேகாதர

பாபாராவ்,

ெவடிகுண்டு

தயாrக்கும்

இந்த சில

ெதாழிற்சாைலகைளயும், இரகசிய ஆயுதக் கிடங்குகைளயும் இந்த அைமப்பு நடத்தி வந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, சாவக்கrன் அண்ணன் பாபாராவ் ைகது ெசய்யப்பட்டு, 1909 ஜுன் 8-இல் அந்தமான் சிைறக்கு நாடு கடத்தப்பட்டா. இந்த ெசய்தி அறிந்த சாவக்க - அடுத்த சில நாட்களிேலேய இலண்டனில் உள்ள

இந்தியா

ஆேவசமான

ஒரு

இல்லத்தில் உைரைய

வன்முைறையத்

நிகழ்த்தினா.

தூண்டிவிடக்கூடிய

பாப்பனகள்

கூடி

இரகசிய

ஆேலாசைன நடத்தின. பாபாராைவக் ைகது ெசய்து நடவடிக்ைக எடுத்த, பிrட்டிஷ் அதிகாr கசான்வில்லிையக் ெகாைல ெசய்ய முடிவு ெசய்தன. இவ இந்தியாவுக்கான அைமச்சrன் ஆேலாசக - சாவக்கrன் ெநருங்கிய நண்பரான

மதன்லால்

திங்காரா

என்ற

மாணவன்

இந்தக்

ெகாைலக்குப்

ெபாறுப்பு ஏற்றான். அடுத்த 12 நாட்களிேல திட்டமிட்டபடி இந்தக் ெகாைல ெசய்து முடிக்கப்பட்டு விடுகிறது. 1909

ஜூைல

முதல்

இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு திங்காராவும் திங்காராவின் கசானுக்கு

ேததி

ஒரு

அங்ேக தந்ைதயும் ஏற்கனேவ

இலண்டனில்

நிகழ்ச்சிக்காக

ேமைல

நாட்டு

வில்லியும் ெதrயும்.

உள்ள

அதிகாr

வில்லி

உைடேயாடு

நண்பகள்.

எனேவ

திங்காராைவப்

இம்பீrயல் வந்தா.

வந்திருந்தான். திங்காராைவ

பாத்தவுடன்,

-

"ஓ,

ைமடிய..... யு ஆ ஹிய" என்று கூறிக்ெகாண்டு, கசான், திங்காராவிடம் மகிழ்ச்சிேயாடு

ைககுலுக்க

வந்தா.

திங்காராமைறத்து

ைவத்திருந்த

ைகத்துப்பாக்கிைய எடுத்து, கசாைன ேநாக்கி 5 குண்டுகள் சுட்டான். கசான் இரத்த ெவள்ளத்தில் பிணமானா. கசாைனக் காப்பாற்ற ஓடி வந்த டாக்ட ேகாவாஸ்லால்

காகா

என்பவரும்,

குண்டு

பாய்ந்து

இறந்தா.

கசான்

பங்ேகற்க வந்தது, 'ேதசிய இந்தியக் கழகத்தின் ஆண்டு விழா நிகழ்ச்சி. அேத ஆண்டு டிசம்ப மாதம் பாபாராவுக்கு (சாவக்கrன் அண்ணன்) தண்டைன விதித்தா என்று நாசிக் மாவட்ட ஆட்சித் தைலவராகவும், நாசிக் மாவட்ட நதிபதியாகவுமிருந்த

எம்.டி.

ஜாக்சனும்

சுட்டுக்

ெகால்லப்பட்டா.

ஜாக்சன்,

திேயட்ட ஒன்றில் பிரபல மராத்தி நாடகமான ஷாரதா' எனும் நாடகத்ைதப் பாத்துக் ெகாண்டிருந்த ேபாது ஆனந்த் கான்கேர எனும் சாவக்கrன் தவிர சீடன்

அவைர

ேநரடியாகத்

கட்டுக்

தண்டைன

ெகான்றான். தரவும்

இத்தைனக்கும்

இல்ைல;

ஜாக்சன்,

தன்னிடம்

பாபாராவுக்கு

விசாரைணக்கு

வந்த

இந்த வழக்ைக ேமல் நதிமன்ற விசாரைணக்கு அனுப்பிவிட்டா. ஜாக்சன் பிrட்டிஷ்காரராக இருந்தாலும், சமஸ்கிருதத்தில் ஆழ்ந்த புலைம மிக்கவ. இந்தியகைளயும், இலக்கிய

ேபசுவதிலும்

மகாசைபத்

ஜாக்சைன

எழுதுவதிலும்,

புகழ்ந்து

சாவக்கrன்

சுயசrைதைய

குறிப்பிடுகிறா.

ெநருக்கமாக

தைலவகளில்

மிகவும்

ெகாைலகளிலும், அவரது

இலக்கியங்கைளயும்

வட்டங்களுடேனேய

கூட்டங்களில் இந்து

இந்திய

ேநசித்தவ.

இருந்தவ,

இலக்கியக்

மிகவும்

ஒருவரான

ஈடுபாடு

எம்.

ஆ.

எழுதியிருக்கிறா.

பங்கு

எழுதியுள்ள

மிகவும்

என்ன?

ெஜயககூட

இந்த

சாவக்கrன்

தனஞ்ெசய்கீ 

காட்டியவ.

இதுபற்றி

,

இரண்டு

புகழ் -

பாடி

-

இவ்வாறு

"திங்காரா

-

சாவக்கrடம்,

தன்ைன

ஒப்பைடத்துக்

ெகாண்ட

சீடன்

-

வில்லிையக் ெகாைல ெசய்வதற்கு சில நாட்களுக்கு முன் திங்காரா, தனது தைலவ சாவக்கrடம் ேகட்டான், "உண்ைமயிேலேய நான் வரத் தியாகம் புrயும் ேநரம் ெநருங்கி விட்டதா?" என்று ; உடேன தயக்கம் எதுவுமின்றி உறுதியான

குரலில்

சாவக்கrடமிருந்து

பதில்

வந்தது.

வரத்தியாகத்துக்கு 

உறுதி பூண்டு ெசய்து முடிக்க எப்ேபாது ஒருவன் தயாராகி விட்டாேனா , அப்ேபாேத அவன் வரத்தியாகிதான் ; அவனுக்கு வரத்தியாகப் பட்டம் வந்ேத தரும்...

முன்னாள்

திங்காரா

இந்திய

ைவஸ்ராய்

குறிைவத்தான்" என்று

கசாைனத்தான்

எழுதுகிறா

கீ !

உடனடியாக

தனஞ்ெசய் கீ 

எழுதிய

வரசாவக்க ' நூல் - பக். 49) ஆனால், ைவஸ்ராய் காசன் தப்பிவிடுகிறா; வில்லி பலியாகி விடுகிறா. காந்தியின்

வாழ்வும்

மரணமும்'

என்ற

நூைல

எழுதிய

ராபட்ைபன்

இவ்வாறு எழுதுகிறா. "இந்தக் ெகாைலக்குத் திட்டமிட்டது நான்தான், என்று தனது சுயசrைதைய எழுதிய தனஞ்ெசய்கீ rடம் சாவக்க முழு உrைம ெகாண்டாடினா. இைத கீ 

என்னிடம்

ெதrவித்தா.

திங்காரா

விடம்,

சாவக்க

நிக்கல்

முலாம்

பூசப்பட்ட ஒரு துப்பாக்கிையக் ெகாடுத்து, இம்முைற ந ேதாற்று விட்டால் பிறகு என் முகத்திேல முழிக்காேத" (Don'tshowme your face. if you fail this time) என்று கூறினா. இலண்டன் ேபாlஸ் இந்தக் ெகாைலயில் சாவக்கருக்குத் ெதாடபு

உண்டு

கிைடக்கவில்ைல.

என்று

உறுதியாக

நம்பியது.

ஆனால்

சாட்சியங்கள்

இறுதியாக,

நாசிக்

சாவக்க

நதிபதி

குற்றம்

ெகாைல

வழக்கில்

சாட்டப்பட்டு

ைகதியாக்கப்பட்டா.

காசன்

சதித்திட்டம்

அந்தமான்

வில்லி,

தட்டியதாக

சிைறயில்

ஜாக்சன்

ஆயுள்

ெகாைலகளுக்கு

சாவக்கதான் காரணம்" - என்று எழுதுகிறா ராபட்ைபன். விசாரைண முடிவில் தூக்குத் தண்டைன விதிப்பட்ட திங்காரா தனது ெகாைலைய நியாயப்படுத்தி, சவால் அறிக்ைக விடுத்தான். அதில்,

"என்

ேதசகாrயம்,

ஸ்ரீராமனின்

காrயம்;

என்

ேதச

ேசைவ,

ந

கிருஷ்ண பராமாத்மாவுக்குச் ெசய்யும் ேசைவ" என்றான். டாக்ட அம்ேபத்க சுயசrைதைய எழுதிய தனஞ்ெசய்கீ தான் - சாவக்க சுயசrைதையயும்

எழுதியுள்ளா.

சாவக்கrன்

புகழ்

பாடும்

சுயசrைதயாகேவ இது இருக்கிறது. சாவக்க உயிருடன் இருக்கும் ேபாேத 1950-இல் முதல் சுயசrைதைய சாவக்கரும் அவரது வாழ்வும் (Savarkar and His times) என்ற தைலப்பில் ெவளியிட்டா. அதன்பிறகு சாவக்க தன்னிடம் தந்த ஏராளமான

ஆவணங்கைளக்

ெகாண்டு,

புதிய

ஆய்வுகைள

நடத்தி,

சாவக்கrன் மைறவுக்குப் பிறகு பல புதிய தகவல்கேளாடு 'வரசாவக்க' என்ற தைலப்பில் இரண்டாவது பதிப்ைப ெவளியிட்டா. இந்த இரண்டாவது பதிப்புதான் சாவக்கருக்கு, இந்தக் ெகாைலகளுடன் இருந்த ெதாடபுகைள விவrக்கிறது. ெவளியிடலாம்

தன்னுைடய என்ற

மரணத்துக்குப்

சாவக்கrன்

பிறகு

ேவண்டு

இந்த

உண்ைமகைள

ேகாளின்படி,

சுயசrைதைய கீ ெவளியிட்டிருக்கலாம் என்ேற ெதrகிறது.

இந்த

தவிரவாத நடவடிக்ைககளில் ஈடுபட்டதாக - சாவக்கrன் தம்பி பாபாராவ் ைகது

ெசய்யப்பட்டு,

ேதடப்படும்

அந்தமான்

குற்றவாளியாக

விக்ேடாrயா

இரயில்

சிைறயில்

அரசு

அைடக்கப்பட்டா.

அறிவிக்கேவ

நிைலயத்தில்

-

சாவக்கைர

இலண்டனில்

உள்ள

சாவக்க

ைகது

1910-இல்

ெசய்யப்பட்டா. அந்தமான் சிைறக்கு கப்பலில் ெகாண்டு ேபாகப்படும் ேபாது, மாெச என்ற ஊrல் நங்கூரம் பாய்ச்சி நின்ற ேபாது, கப்பலிலிருந்து குதித்து, கடலில் நந்தி, பிரஞ்சு

நாட்டில்

அைடக்கலம்

ெசய்யப்பட்டு,

மீ ண்டும்

வரப்பட்டா.

ேமற்குறிப்பிட்ட

ஆண்டுகள் தண்டைன

1911

ேதடிச்

ஜூைல

ெசன்ற

சாவக்க

4

ேததி

ஆம்

இரண்டு

-

அங்கு

அந்தமான்

ெகாைலகளுக்கும்

வழங்கப்பட்டது.

ைகது

ெகாண்டு

ேசத்து

அந்தமான் சிைறயில் -

50

சாவக்க

என்ன ெசய்தா? சிைறக்கு வந்த அடுத்த சில மாதங்களிேலேய - பிrட்டிஷ் அரசிடம்

தனது

விடுதைலக்கு

கருைண

மனு

ேபாடத்

துவங்கி

விட்டா.

மற்றவ கைளத் தூண்டிவிட்டு , படுெகாைலகைளச் ெசய்யச் ெசால்லிவிட்டு, தனக்கு

எந்த

விட்டால்,

ஆபத்தும்

அரசிடம்

இருந்திருக்கிறது

வராமல்

கருைண

என்று,

காத்துக்

மனு

ஆய்வாள

ெகாள்வதும்,

ேபாடுவதும்

தண்டிக்கப்

பட்டு

சாவக்கrன்

'பண்பாக'

ஏ.ஜி.நூரனி குறிப்பிடுகிறா.

பிrட்டிஷ்

அரசிடம், முதலில் அவ சமப்பித்த இரண்டு கருைண மனுக்கள் பற்றிய தகவைல தனது

அவ

இரகசியமாகேவ

சேகாதரrடம்

சிைறயில்,

சாவக்க

தண்டிக்கப்பட்டு

கூட

ைவத்திருந்தா.

இைதத்

ெதrவிக்கவில்ைல.

இருந்தேபாது,

சிைறக்குள்ேள

சிைறயில்

வாடி

எவ்வளேவா வந்தாகள்.

உடனிருந்த

இேத

அந்தமான்

அரசியல்

ைகதிகள்,

அவகளில்

யாரும்,

தன்ைன மன்னித்து விடுதைல ெசய்யுமாறு, பிrட்டிஷாrடம் கருைணமனு

ேபாடவில்ைல ஆனால், "வர சாவக்க ெதாடந்து மன்னிப்பு மனுக்கைளப் ேபாட்டுக்

ெகாண்ேட

இருந்தா.

பாரதிய

சிைறயில்

உறுதியுடன்

தண்டைனைய

விட்டுவிட்டு

,

ேகட்டு

மன்னிப்புக்

"கதாநாயகனாக்கத் துடிக்கிறது.

ஜனதா

ெவளிேய

கட்சிேயா,

அந்தமான்

சந்தித்தவகைள

எல்லாம்

வந்த

சாவக்கைர

மட்டும்

சாவக்கrன் சரணாகதிப்படலம் அடுத்து,

சாவக்கrன்,

சரணாகதிப்படலத்ைதப்

பாப்ேபாம்.

அரசுக்கு

கருைணமனுக்கைளப் ேபாட்டுக் ெகாண்டிருந்த சாவக்க, மற்ெறாரு பக்கம் சிைறக்குள்ேள

-

மதமாற்றங்கைளயும்

ெசய்து

ெகாண்டிருந்தா.

பிற

மதங்களிலிருந்து பலைர இந்து மதத்துக்கு மாற்றும் சுத்தி' இயக்கத்ைத 1913 ஆம் ஆண்டிலிருந்ேத தாம் சிைறக்குள் துவங்கிவிட்டதாக, சாவக்கேர தனது நூலில் பதிவு ெசய்துள்ளா. (The Story of My transportation for Life -Published in 1927). 1911

-இல்

சிைறயில்

அைடக்கப்பட்ட

அடுத்த

சில

மாதங்களிேலேய

மன்னிப்புக் ேகாரும் கடிதங்கைள அனுப்பத் துவங்கிய சாவக்கருக்கு, 1914 இல் ஒரு சrயான சந்தப்பம் கிைடத்தது. முதல் உலகப் ேபா துவங்கி, ெஜமனிைய

துருக்கி

ேசந்துெகாண்டு, ஆபத்து

ஆதrத்த

இங்கிலாந்ைத

வந்துவிட்டது

என்றும்

ேநரம்

அது.

எதிப்பதன்

துருக்கி

மூலம்,

இந்தியாவுக்கும்

அந்த

ெஜமனிேயாடு

இஸ்லாம் ஆபத்து

பரவும் வரலாம்

என்றும், அதற்கு இந்தியாவில் வாழும் முஸ்lம்கேள துைண புrவாகள் என்றும்

தாம்

கருதியதாக,

தனது

நூலில்,

சாவக்க

எழுதியுள்ளா

(ேமற்குறிப்பிட்ட நூல். பக். 339). "அரசு

எங்கைள

இங்கிலாந்து.

விடுதைல

இந்தியாவின்

ெசய்து அடிைம

ஒரு

வாய்ப்ைபத்

விலங்ைக

உைடக்க

தரட்டும். ஆ வம்

காட்டுவதால், நாங்கள் இந்திய இராணுவத்தில் ேச ந்து பிrட்டிஷாருக்கு ஆதரவாக

ஆக்கிரமிப்பாள களுக்கு

எதிராக

ேபாராடத்

தயாராக

இருக்கிேறாம். எனேவ எங்கைள விடுதைல ெசய்யுங்கள் என்று நான் பிrட்டிஷ் அரசுக்கு எழுதிேனன்" என்று, தனது நூலில் சாவக்க தன்னிைல

விளக்கம் அளித்துள்ளா. இதிேல சாவக்கrன் பச்ைச சந்தப்பவாதத்ைதயும், சுயநலத்ைதயும்

சுட்டிக்

காட்டியாக

ேவண்டும்.

இஸ்லாமியகள்

இந்தியாைவக் ைகப்பற்றி விடாமல் தடுக்க, இந்திய இராணுவத்தில் ேசந்து, பிrட்டிஷாருக்கு

ஆதரவாகப்

ேபாராட,

சிைறயில்

உள்ள

எல்லா

இந்தியகைளயும் விடுதைல ெசய்யுமாறுதாம் எழுதியதாக, சாவக்க தனது நூலில் எழுதியிருப்பது அப்பட்டமான ெபாய்! 1914 ஆம் ஆண்டு அக்ேடாப 31 ஆம் ேததி, ஒட்ேடாமான் துருக்கி, ெஜமனி, ஆஸ்திrயா அணியுடன் ேசந்தது. ெதாடந்து 1914 நவம்ப 13 ஆம் ேததி மீ ண்டும் அரசுக்கு, சாவக்க கடிதம் எழுதினா. அந்தக் கடிதத்தில், எல்லா இந்தியகைளயும் விடுதைல ெசய்யுங்கள் என்று அவ ேகாரவில்ைல. பிறகு என்ன

எழுதினா?

"யுத்த

ெசய்திகைள

அறிந்து ெகாள்வதில் ைகதிகளிடம்

ேபராவம் காணப்படுகிறது. ஆனாலும், இைவகளில் எல்லாம், இவகளுக்கு ஆழமான

ஈடுபாடு

இல்ைல

விடுதைலயாகிவிட

என்பது

எனக்குத்

ேவண்டும்

ெதrயும்.

என்ற

சிைறயிலிருந்து

சுயநலத்தில்

ஏங்கிக்

ெகாண்டிருக்கிறாகள். (although i knew that it had no deeper root in their heart than the selfish longing to be free)' என்று எழுதியிருக்கிறா. சந்தப்பத்ைதப் பயன்படுத்திக் ெகாண்டு சாவக்க, என்று

எப்படியாவது,

தன்ைன

சகைகதிகள்

விடுதைல

நாக்கூசாது

இழித்துப்

ேபசி,

கூறுகிறா.

தனது

ஈடுபட்டிருக்கிறா. சிைறச்சாைலக்குள்,

விடுதைல

சக

ெபற

தனக்குக்

விரும்புவைத

ைகதிகைள

விடுதைலக்கு தனக்கு

ெசய்து

கூடுதல்

மட்டும்

பிrட்டிஷ்

மனுப்ேபாடும்

விடுதைல

ெகாள்ளத்

அற்பச்

துடித்த, சுயநலம்

ஆட்சியிடம் ெசயலில்

கிைடக்காவிட்டாலும்,

சலுைககளாவது

கிைடக்கும்

ைகதிகைளக் கண்காணிக்கும் அதிகாரம் (Foreman) இவருக்கு வழங்கப்பட்டது.

இந்த அதிகாரத்ைதப்

பயன்படுத்தி,

முஸ்lம்

ைகதிகைள

அதிகாரத்துக்குள்

ெகாண்டுவந்து, அவகைள, 'ராமா ராமா மாதரம்', நமஸ்காரம்' என்ெறல்லாம் ஒவ்ெவாரு நாளும் தாம் ெசால் ைவத்ததாகப் ெபருைமயுடன் தனது நூலில் எழுதுகிறா

முஸ்lம்கைள

தவிரமாகத்

ெசய்ததாகவும்,

இந்து

மதத்துக்கு

முஸ்lம்

மாற்றும்

வாடகைள

ேவைலையத்

நக்கிவிட்டு,

இந்த

இடங்களில் இந்து வாடகைள நியமித்ததாகவும் பூrப்புடன் குறிப்பிடுகிறா. மதமாற்றத் தைடச் சட்டம் ெகாண்டு வரேவண்டும்." என்று கூப்பாடு ேபாடும் சங்பrவாரங்கள் சாவக்க

-

நடத்திய

சிைறக்குள்ேள இந்த

தனது

மிரட்டல்

அதிகாரத்ைதப்

மதமாற்றத்திற்கு

பயன்படுத்தி

என்ன

பதிைலக்

கூறுவாகள்? பிrட்டிஷ் ஆட்சிக்கு ெதாடந்து பல கருைண மனுக்கைளப் ேபாட்டைதேயா, 1913

ஆம்

ஆண்டு

அக்ேடாபrல்

அரசாங்கத்தின்

உள்துைற

அதிகாr

ெரஜினால்ட் கிராட்ேடாக் என்பவைர சிைறயில் சந்தித்து, மன்றாடியைதேயா, அவ

இரகசியமாகேவ

ைவத்திருந்தா.

'பாரதிய

வித்யாபவன்'

எனும்

ஆ.எஸ்.எஸ். ஆதரவு நிறுவனம் ெவளியிடும் நூல்களின் பதிப்பாசிrயராக இருப்பவ

ஆ.

சி.

மஜும்

தா.

அந்தமான்

சிைறயிலிருந்து

சாவக்க

எழுதிய கடிதங்கைள எல்லாம் , ஆவணக் காப்பகத்தில் ேதடிப் பிடித்து, ஒரு ஆவணத் ெதாகுப்பாக அவ ெவளிக்ெகாண்டு வந்திருக்கிறா. அந்த நூலின் ெபய Penal StatementinAndamans" என்பதாகும். அந்தமான் சிைறயில் 'புரட்சியாள சாவக்கrன் பல "புரட்சிகர நடவடிக்ைககைள இது அம்பலப் படுத்துகிறது. சாவக்கைரத் தூக்கிப் பிடித்து மஜும்தா எழுதினாலும் கூட, அவரால் கூட, சாவக்கைரக் காப்பாற்ற முடியவில்ைல . அவ பதிவு ெசய்துள்ள கருத்து இது.

"ேகாகேல

சட்டமன்றத்தில்

ெகாண்டு

வந்துள்ள

கட்டாயக்

கல்வி

மேசாதாைவ. அரசாங்கம் ஏற்றுக் ெகாண்டாேல ேபாதும், எங்கைளப் ேபால் புரட்சி

முத்திைர

திரும்பத்

குத்தப்பட்டவகள்

தயாராக

இருக்கிேறாம்

எல்லாம், என்று

சமாதானப் உள்துைற

பாைதக்குத்

அதிகாrயிடம்

கூறியிருக்கிறா சாவக்க. பிrட்டிஷ்

அரசு

ெசயலாள

மற்றும்

ைவஸ்ராயான

மாண்ேடகு

ேசம்ஸ்ேபாடு ஆகிேயா ெகாண்டு வந்த நிவாக சீதிருத்தத் திட்டங்கைள அமுல்படுத்தி

விட்டாேல,

புரட்சியாளகளுக்கு

இந்தியாவில்

ேவைலேய

இல்ைல.

எங்கைளப்

ஒரு

பணிவான

ேபான்ற சிப்பாயாக

-

சீதிருத்தத்தின் ெவற்றிக்கு நான் பாடுபடுேவன்." ஒரு

பக்கம்

மற்ெறாரு

பிrட்டிஷாrடம் பக்கத்தில்,

"சக

இப்படி

மண்டியிட்டுக்

ைகதிகள்

கிடந்த

அதிகாrகளிடம்

சாவக்க

துணிேவாடு

ேபாராடாமல், நடுங்குகிறா கள் என்று குற்றம் சாட்டுகிறா . சாவ க்காrன் இந்தப்

பா ைவைய

நியாயப்படுத்த

முடியாது"

என்று

மஜும்தாேர

கூறுகிறா. 1916

ஆம்

ஆண்டிலிருந்து

அைடக்கப்பட்டிருந்தவ,

1921

ஆம்

ஆண்டுவைர

மகாராஜ் என்று

அந்தமான்

சிைறயில்

அைழக்கப்படும் டி.என்.சக்ரவத்தி.

இவ உண்ைமயான புரட்சிக்கார. பல்ேவறு சிைறகளில் 30 ஆண்டுகாலம் அைடக்கப்பட்டிருந்தவ. இவ 30 ஆண்டுகள் சிைறயில்' என்ற ஒரு நூைல 1937 ஆம் ஆண்டில் ெவளியிட்டா. அதில் அந்தமான் சிைறயில் சாவக்கரும், அவரது அண்ணனும் (அவரும் அப்ேபாது அேத சிைறயில் தான் இருந்தா), இரகசியமாக

எங்கைள

ேவைல

நிறுத்தம்

ெசய்யுமாறு

தூண்டிவிட்டு,

அவகள்

பங்ேகற்காமல்

ஒதுங்கிக்

ெகாண்டன"

என்று

குறிப்பிட்டுள்ளா.

"நான் ேவைல நிறுத்தம் ெசய்தால் எனக்கு தரப் பட்ட சலுைககைளப் பறித்து தனிைமச் சிைறயில் ேபாட்டு விடுவாகள். அதன்பிறகு எனக்கு இந்தியாவுக்கு கடிதங்கள்

எழுதும்

உrைமகள்

கூட

பறி

ேபாய்விடும்.

பிறகு

நான்

ைகதிகளின் அரசியல் உrைமகளுக்காக எப்படிப் ேபாராட முடியும்? " என்று. இதற்கு விளக்கம் கூறியிருக்கிறா சாவக்க. ஒரு மிகச்சிறந்த ேதசபக்தி மிக்க தைலவ இப்படி எல்லாம் கூறுவைத ஏற்க முடியாது. சிைறக்குள்ேள இைளய

தைலமுைறயினைர,

இது

விரக்திக்குள்ளாக்கி

விடாதா'

என்று,

மஜும்தாேர ேவதைனயுடன் சுட்டிக் காட்டியிருக்கிறா. சாவக்க

இப்படி

வரத்துடன் 

தன்னிைல

விளக்கங்கைளத்

தாராளமாக

வழங்கிக் ெகாண்டிருந்தேபாது, அந்தமான் சிைறக்குள் உறுதியுடன் ேபாராடிய பல

உண்ைமயான

நிரம்பிய சாந்த

சதா பிrதிவி

நாட்கள்

வரகளும் 

ேசாகன் சிங்

தனிைமச்

சிங்

என்ற

இருந்தாகள். என்ற

சீக்கியா.

ஆேவசம்

சிைறயில்

அதில்

உணவு

ெகாண்ட

ஒருவ

மற்ெறாருவ ராஜபுத்திர

உட்ெகாள்ளாமல்,

66

வயது

பஞ்சாைபச்

இைளஞ.

12

உrைமகளுக்காக

இவகள் ேபாராடின. கைடசியில் சிைற நிவாகம் பணிந்து, ேகாrக்ைககைள ஏற்க

முன்

வந்தது.

அதற்குப்

நிைறேவற்றப்

படவில்ைல

வாரங்களுக்கு

தனது

புரட்சியாளகள்

யா?

பிறகும்,

என்று

பட்டினிப் ேபாலிப்

கூறி,

ேகாrக்ைககள் பிrதிவிசிங்,

ேபாராட்டத்ைதத் புரட்சியாளகள்

முழுைமயாக

ேமலும்

ெதாடந்தா. யா

இரண்டு உண்ைமப்

என்பதற்கு,

இதுேவ

ேபாதாதா? ஏேதா , வரத்தின் விைள நிலம்' வரசாவக்க மட்டும்தான் என்று ெதாைட பதிைலத்

தட்டிக்

கிளம்பியிருக்கும்,

தருவாகள்?

இப்படி

பா.ஜ.க

பrவாரங்கள்,

அந்தமான்

இதற்கு

சிைறயில்

என்ன

உண்ைமப்

புரட்சியாளகள் "ேதசபக்திக்கு"

ேபாராடத் ைகேமல்

இந்தியாவுக்ேக

-

தூண்டிவிட்டு பலன்

பதுங்கிக்

கிைடத்தது;

இரத்தினகிr

சிைறக்கு

ெகாண்ட

அந்தமான் மாற்றல்

சாவக்கrன்

சிைறயிலிருந்து, கிைடத்துவிட்டது.

அங்கிருந்து தான், தனது வரலாற்றுச்சிறப்புமிக்க' சரணாகதி கடிதத்ைத 1924 ஜனவr 6ஆம்

ேததி

சாவக்க

எழுதினா.

கடிதத்தில்

என்ன

எழுதினா?

நண்ட கடிதத்தின் மய்யமான பகுதி இது. "என்

மீ து

மிகவும்

தண்டைனயும்

நியாயமான

மிகவும்

ஒப்புக்ெகாள்கிேறன். வன்முைற

கடந்த

விசாரைண

நடந்தது;

சrயானது

என்பைத

காலங்களில்

நான்

நடவடிக்ைககைள

உளமார

எனக்குத் இதன்

ஈடுபாடு

ெவறுக்கிேறன்.

தரப்பட்ட மூலம்

ெகாண்டிருந்த சட்டத்ைதயும்

அரசைமப்ைபயும் மதிக்கிற ஒரு குடிமகனாக, எனது முழு சக்திக்கு ஏற்ற வைகயில் உயத்திப்பிடிப்பது எனது கடைம. எதிகாலத்தில் எனக்கு அனுமதி தந்தால்,

(

மாண்ேடகு

ெசம்ஸ்

ேபாடு)

சீதிருத்தங்கைள,

ெவற்றிகரமாக

அமுல்படுத்த விரும்புகிேறன்" (ஆதாரம் : ஏ.ஜி.நாரனி எழுதிய சாவக்கரும் இந்துத்துவாவும்' நூல்) சாவக்கrன் சரணாகதி கடிதத்ைத ஏற்று, பிrட்ஷ் அரசு நிபந்தைனகளுடன் அவைர

விடுதைல

மைறமுகமாகேவா

ெசய்தது.

எந்த

அரசியல்

ெவளிப்பைடயாக

ேவா

நடவடிக்ைககளிலும்

ஈடுபடக்

அல்லது கூடாது

இரத்தினகிr மாவட்ட எல்ைலக்குள்ேள தங்கியிருக்க ேவண்டும் என்று அரசு நிபந்தைன

விதித்தது.

இதைன

அப்படிேய

பின்பற்றி

சாவக்க,

1942இல்

காந்தி ெவள்ைளயேன ெவளிேயறு இயக்கத்ைத அறிவித்து அரசு ஊழியகள் ேவைலகைளப்

புறக்கணிக்குமாறு

கூறிய

ேபாது,

இந்து

சங்காதானிகள்'

எவரும், அரசு ேவைலகளில் இருந்தால், அவகள் தங்களது ேவைலகளுக்கு ெதாடந்து

ெசால்ல

ேவண்டும்"

என்று

சாவக்க

காந்திக்கு

எதிராக

ெவளிப்பைடயாகேவ அறிக்ைக விடுத்தா. (ஆதாரம் : பிரன்ட்ைலன் 1.12.1995, ஏ.ஜி.நூரனி கட்டுைர) அவ

விடுதைலயான

பாப்பன

பிறகுதான்

இரத்தினகிrயில்

-

எச்.பி.ெஹட்ேகவ

அவைரச்

சந்தித்து

எனும்

அறிவுைர

சித்பவன்

ெபற்று

ஆ.

எஸ்எஸ். அைமப்ைப 1925- இல் நிறுவினா. அேத ஆண்டில் - சாவக்க, அரசுக்கு நான்காவது மன்னிப்புக் கடிதம் ஒன்ைறயும் எழுதினா. அப்ேபாது இந்தியாவின்

வடேமற்கு

எல்ைல

மாகாணத்தில்

மதக்

கலவரம்

ெவடித்தைதத் ெதாடந்து, சாவக்க 'மராத்தா பத்திrைகயில் ஒரு கட்டுைர எழுதேவ, அரசு விளக்கம் ேகட்டது. விடுதைலைய மறுபrசீலைன ெசய்ய ேவண்டியிருக்கும் என்று அரசு அறிவித்த உடேன பதறிப் ேபான சாவக்க 6.4.1925-இல் அரசுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டா. "எனது

கட்டுைரயில்

மூன்றாவது

சுயராஜ்யம்'

பத்தியின்

என்ற

வாத்ைத

இறுதியில்

தான்.

வருகிற

ஒேர

அங்ேக

இடம் அைதக்

குறிப்பிட்டதற்குக்கூட காரணம், நாேனா மற்றவகேளா சுய ராஜ்யம்' பற்றி என்ன நிைனக்கிேறாம் என்பைத ெவளிப்படுத் துவதற்காக அல்ல. மாறாக கிலாபத் என்பைத

இயக்கத்ைதப்

பற்றி

எடுத்துக்காட்டு

காந்தி

வதாகேவ

அளவுக்கு அந்த

மீ றி

மதிப்பீடு

சுயராஜ்யம்'

என்ற

ெசய்கிறா வாத்ைத

உள்ளது." - இந்த விளக்கத்தினால், அரசு திருப்தி அைடயவில்ைல. மீ ண்டும் அவருக்குக் கடிதம் எழுதியது. அரசாங்கத்தின் கடிதம் 1925 ேம 8இல் வந்தவுடன், அடுத்த

நாேள

1925,

ேம

9-இல்,

சாவக்க

பம்பாய்

மாகாண

உள்துைற

ெசயலாளருக்கு பதில் எழுதினா. 'எனது எழுத்துக்கைளயும், ேபச்சுகைளயும் தவறாகப் புrந்து ெகாள்ளாதகள். எனக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள நிபந்தைனகளுக்கு உட்பட்ேட அைவகள் எல்லாம் அைமந்திருப்பதாகப் இப்படி

ெபாருள்

சுயராஜ்யம்'

மன்னிப்புக்

என்ற

ேகட்டவ

தான்

ெகாள்ளுங்கள்"

-

என்று

வாத்ைதையப் வர

சாவக்க.

பதில்

எழுதினா.

பயன்படுத்தியதற்காகேவ அவ

மீ து

விதிக்கப்பட்ட

நிபந்தைனகள் 1937 வைர நடித்தது. 'வரசாவக்கருக்காக' 

-

வரம் 

ெகாப்பளிக்கக்

கிளம்பும்

சங்பrவாரங்கைளக்

ேகட்கிேறாம், சாவக்க சரணாகதிப் படலத்துக்குப் பிறகும், ஏன் ெபாய்ையப் பிரச்சாரமாக்குகிறகள்? ேபாராட்டம்

அந்தமான்

நடத்தியவகைளவிட,

சிைறயில்

-

அரசாங்கத்திடம்

ெவளிேய வந்த சாவக்க எந்தவைகயில் உயந்தவ?

வரத்துடன் மன்னிப்புக்

உrைமப் ேகட்டு

சாவக்க கண்டுபிடித்த இந்துத்துவம்' அந்தமான்

சிைற

வளாகத்ைதத்

ேதசிய

நிைனவுச்சின்னமாக

1979ஆம்

ஆண்டிேலேய ெமாராஜி ேதசாய் தைலைமயில் நடந்த ஜனதாகட்சி அரசு அறிவித்துவிட்டது.

அந்த

ஆட்சியில்

வாஜ்பாயும்

அத்வானியும்

அைமச்சகளாக இருந்தாகள். அரசின் ேதசியச் சின்னமாக அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு

பகுதியில்

தான்

-

கடந்த

வாஜ்பாய்

ஆட்சியில்

சாவக்க

அைடக்கப்பட்டிருந்த ெசல்' அருேக - ஒரு நிைனவுத்தூைண எழுப்பி அதில் இவ்வாறு எழுதினாகள். "இந்துத்துவா

எனும்

சமத்துவத்ைதயும், வலியுறுத்திய

தாரக

இந்து

மந்திரத்ைதயும்,

ேதசியத்ைதயும்

ெபருைமக்குrய

,

தைலவ

இந்துக் அகண்ட

சாவக்க"

களிைடேய பாரதத்ைதயும் என்று

எழுதி

ைவத்துள்ளன. ேதசியச் சின்னமாக அறிவிக்கப்பட்டு விட்ட ஒரு பகுதியில், மதச்சாபற்ற

அரசியலைமப்புக்கு

ேநமாறாக

-

இப்படி

ஒரு

மதெவறித்

தத்துவத்துக்குச் ெசாந்தக்கார என்று, அரேச, கல்ெவட்டுகளில் ெபாறிப்பது, அரசியல்

அைமப்புக்ேக

விடப்பட்ட

ெபட்ேராலியத் துைற அைமச்ச

சவால்

அல்லவா?

இைத

மத்திய

மணிசங்க அகற்றச் ெசான்னதில் என்ன

தவறு இருக்கிறது? 'இந்துத்துவம்' என்பேத சாவக்க கண்டுபிடித்த ஒரு ெசால்தான். அது என்ன குற்றத்துக்குrய ெசால்லா என்று, இப்ேபாது ேகட்கிறா அத்வானி. ஆனால் பாரதிய

ஜனதாகட்சி

வந்தது

என்பதுதான்

'

ேய

இைத

வரலாறு.

ெவளிப்பைடயாகக்

1980-இல்

கூறாமல்

மும்ைபயில்

கூடிய

தவித்து பாரதிய

ஜனதாகட்சியின் முதல் மாநில - மாநாடு காந்திய ேசாஷலிசேம தங்களது

ெகாள்ைக என்று கூறியது. இந்துத்துவா பற்றி மூச்சு ேபச்ேச இல்ைல . 1985இல்

கூடிய

பாரதிய

ஜனதாவின்

ேதசிய

நிவாகக்குழு

,

'காந்திய

ேசாஷலிசத்ைத' க் ைககழுவி, ஒன்றுபட்ட மனித ேநயம்' (Integral Humanism) தங்களது ெகாள்ைக என்றது. பிறகு 1989-இல் பாலாம்பூrல், பாப மசூதிக்கு எதிராக

-

பா.ஜ.க.

நிைறேவற்றிய

வரவில்ைல

.

பிறகு

1990-இல்

அத்வானி

இரதயாத்திைர

தமானத்தில்

கூட

ேசாமநாதபுரத்திலிருந்து கிளம்பியேபாதுதான்,

'இந்துத்துவா

அேயாத்தி

இந்துத்து

ேநாக்கி வாைவப்

பாதுகாக்கும் புனிதப்ேபா' என்று முழங்குகிறா. பா.ஜ.க.வின் 1989ஆம் ஆண்டு ேததல் அறிக்ைகயிேலா, இந்துத்துவா பற்றிய எந்தக் குறிப்பும் கிைடயாது. 1996

மற்றும்

ைவப்

1998ஆம்

பற்றிேய

ஆண்டு

ேததல்

குறிப்பிட்டாகள்.

அறிக்ைகயில்

இந்தத்

தான்

இந்துத்துவா'

தத்துவத்துக்குத்

தந்ைதயான

சாவக்கைரப் பற்றி இவகள் ேபசத் துவங்கியது 2002-இல் தான்! 'இந்துத்துவம் பற்றிேயா, சாவக்க பற்றிேயா ெவளிப் பைடயாகப் ேபசுவது குற்றம்

என்ற

உணவு

-

பாரதிய

ஜனதா

கட்சிக்ேக

இருந்திருக்கிறது

என்பைதத்தாேன, இது காட்டுகிறது? சr;

அது

என்ன

அடிப்பைடயில்

சாவக்க

ஒரு

ேதசத்ைத

கூறிய

இந்துத்துவம்?

வைரயறுப்பைத

எல்ைல

அவரது,

களின்

'இந்துத்துவம்'

மறுக்கிறது. இந்தியா' என்ற ேகாட்பாட்டுக்கு இந்துத் துவத்தில் இடமில்ைல. அது

பாரதத்ைத

முன்ெமாழிகிறது.

தனது

இந்துத்துவா

வில்

-

மதம்

முதன்ைமயானது அல்ல ; இந்து இனத் தினருக்கான - இந்து ராஜ்யத்ைத அைமப்பது

தான் இந்துத்துவாவின் முதன்ைமயான

சாவக்க,

மதத்ைதப்

பின்பற்றுவது,

தனி

மனிதப்

அம்சம்

என்று

பிரச்சிைன;

கூறும் ஆனால்

இந்துத்துவா என்பதுதான் ெபாதுப்பிரச்சிைன என்கிறா. ஆனால் சாவக்க கூறும், தத்துவப்படி தான் - இந்து முன்னணிகளும் சங்பrவாரங்களும் இன்று ெசயல்படு

கிறதா

என்று

முதன்ைமப்படுத்திக்

ேகட்கிேறாம்.

ெகாண்டு,

மதச்சடங்குகைளயும்

பரப்பி

இந்து

ேகாயில்

வருவது,

மதத்ைதேய

குடமுழுக்குகைளயும்,

சாவக்க

ெசான்ன

இந்துத்துவா

ேகாட்பாட்டுக்ேக எதிராக அல்லவா இருக்கிறது? இந்தியா

என்கிற

மக்களாகிவிட

நாட்டில்

வாழ்வதாேலேய

முடியாது

என்கிறா

எலேலாரும்,

சாவக்க.

இந்த

ஒேர

நாட்டின் மண்ணில்

வாழ்வதாேலேய - இந்துக்கள் அல்லாத பிற மதத்தின, இந்த ேதசத்தவராக முடியாது என்று கூறுவது, அரசியல் சட்டத்தின் முன் அைனவரும் சமம் என்ற ேகாட்பாட்டுக்ேக எதிரானது அல்லவா? தங்களுக்குள்ேளேய ெபாதிந்து கிடக்கும்

ெபாதுத்தன்ைமயால்,

உருவாகியிருக்கிறாகள் இந்துக்கள்

என்று

இருக்கிறது?

என்று

ெசால்லப்

சாதிகளால்

இந்துக்கள் சாவக்க

ஒரு

கூறுவது,

படுகிறவகளிேல

பிளவுபடுத்தி

-

ேதசமாகேவ சுத்த

எங்ேக

உயவு

அபத்தம்!

ெபாதுத்தன்ைம

தாழ்வுகைள

பிறப்பின்

அடிப்பைடயில் நியாயப்படுத்திக் ெகாண்டிருப்பதுதாேன ெபாதுத் தன்ைம யாக இருக்கிறது. சாதிைய

சாதியா?

விட்டுத்தர

மதமா? எந்த

எது

முக்கியம்

இந்துவாவது

முன்

என்ற

ேகள்வி வரும்ேபாது,

வருவானா?

"இந்து"க்களுக்

குள்ேளேய - சாதிக் கலவரங்கைள நடத்திக் ெகாண் டிருப்பதற்குப் ெபயதான் ெபாதுத்தன்ைமயா? சமத்துவத்ைத மறுக்கும் ெபாதுத்தன்ைமைய எப்படி ஏற்க முடியும்? சாவக்கrன் பாப்பனப் பாைவதான் - அவைர, இப்படி எல்லாம் சிந்திக்க ைவத்திருக்கிறது. சாவக்க - கடவுள் நம்பிக்ைக இல்லாத ஒரு நாத்திக

என்று - தனஞ்ெசய்கீ , தான் எழுதிய சாவக்க சுயசrைதயில்

குறிப்பிடுகிறா.

இைதக்கூட

,

சாவக்க

உயிருடன்

இருந்தேபாது

ெவளியிட்ட முதல் சுயசrைதயில் குறிப்பிடாமல், சாவக்க இறந்த பிறகு, புதிய

ேசக்ைககளுடன்

குறிப்பிடுகிறா.

ெவளியிட்ட

சாவக்க,

இரண்டாவது

கடவுள்

சுயசrைதயில்

நம்பிக்ைக

தான்

இல்லாதவராக

இருந்திருக்கலாம், ஆனால் தனது சாதி நம்பிக்ைகைய சாதி ெவறிைய அவ விடவில்ைலேய! 1942-இல் பூனாவில் அவ 'இந்துராஷ்டிரதள்' என்ற இரகசிய அைமப்ைபத்

துவக்கியேபாது,

அதில்

சித்பவன்

பாப்பனகள்

மட்டுேம

உறுப்பினகளாக இருக்க அனுமதித்தா. (ஆதாரம் : நள்ளிரவில் சுதந்திரம் நூல்)

அேதேபால்

சங்கம்'

என்ற

1951-இல்

அரசியல்

ஆ.எஸ்.எஸ்சின்

கட்சி

துவங்கப்பட்ட

முயற்சியால், ேபாது,

கட்சித்

பாரதிய

ஜன

தைலவராக

இருந்த ஷியாம் பிரசாத் முகஜி, சாவக்கைரக் கட்சியில் ேசர அைழத்தா. சாவக்க

அந்த

அைழப்ைப

நிராகrத்தா;

ஏன்

ெதrயுமா?

எல்லா

சாதியினைரயும் கட்சியில் ேசக்க அனுமதித்தது தான் (ஆதாரம் : 'ெடகல்கா' வார

ஏடு

கட்டுைர

-

ெசப்.

4,

2004)

சாவக்கrன்

இந்துத்துவம்

பச்ைசப்

பாப்பனியம் என்பதற்கு ேவறு என்ன சான்று ேவண்டும் ? பாப்பனகளுக்கு ேவண்டுமானால் இந்துத்துவா இனிக்கலாம் ; "சூத்திரகள் இந்துத்துவாவுக்கு அடிைமயாகி பாப்பன அடிைமத்தனத்ைத ஏற்கலாமா?

திடீ ேதசியக் ெகாடி பக்தி இனி,

தவிர

ேதசபக்தகளாக

அவதாரம்'

எடுத்து

பாரதிய

ஜனதா

கட்சி

நடத்தும் ேதசியக் ெகாடிப் ேபாராட்டத்துக்கு வருேவாம்! கடந்த

நாடாளுமன்றத்

இந்துத்துவா'

ைவக்

ேததலில்

படுேதால்விையச்

ைககழுவலாமா?

சந்தித்த

ேவண்டாமா?

என்று

பா.ஜ.க. முடிையப்

பிய்த்துக்ெகாண்டு தவிரமாக ஆராய்ச்சிகைள எல்லாம் ெசய்தது. அப்ேபாது, "அன்னிய"

ேசானியாைவ

எதிப்பதற்கு

'ேதசபக்தி'

என்ற

ஆயுதத்ைதத்

தூக்குவேத சr என்று முடிவு ெசய்தா கள்; அந்த ேதசபக்தி நாடகத்தின் முதல்

காட்சிதான்,

கருநாடக

மாநி

லம்

ஹுப்ளியில்

-

உமாபாரதிைய

முன்ைவத்து, இவகள் நடத்திய 'ேதசியக்ெகாடி ேபாராட்டம். சங்பrவாரங்கள் நாட்டு

மக்கைள

ேதசியக் இல்ைல.

ெகாடி

ஏமாற்றும் ைய

அவகள்

பச்ைசயான

சங்பrவாரங்கள் எப்ேபாதுேம

ேமாசடிதான்

எந்தக்

இந்தப்

காலத்திலும்

வணங்குவதும்

ேபாராட்டம்.

அங்கீ கrத்தேத

மதிப்பதும்

காவிக்

ெகாடிையத்தான்! ேதசியக் ெகாடியில் இடம் ெபற்றுள்ள அேசாகச்சக் கரம்' சங்பrவாரங்களுக்குக் கசக்கும். காரணம் - பாப்பனியத்துக்கு எதிரான புத்த ெகாள்ைககைள ஏற்று அரசு நடத்தியவரல்லவா அேசாக! பிறகு அேசாகைரப் ேபாற்றும்

சின்னத்ைத

அவகள்

எப்படி

ஏற்பாகள்?

வரசாவக்க 

ெபருைமையக் காப்பாற்ற ஒரு பக்கம் ேபாராடிக்ெகாண்டு, இன்ெனாரு பக்கம் 'ேதசியக்ெகாடி ' யின் ெபருைமக்காகவும் இவகள் ேபாராடுவது, இரட்ைட ேவடம்! எப்படி? இேதா, அந்தக் கைத! 1947

ஆம்

ஆண்டு

இப்ேபாதுள்ள

ஜூைல

ேதசியக்

22ஆம்

ெகாடிைய

ேததி

இந்திய

அங்கீ கrத்தது.

அரசியல் அடுத்த

நிணயசைப,

ஒரு

வாரத்தில்

ஜூைல 29ஆம் ேததி, சாவக்க, இந்த ேதசியக் ெகாடிைய ஏற்கேவ முடியாது என்று அறிக்ைக விடுத்தா. "நான்

திட்டவட்டமாகத்

ேதசியக்

ெகாடியாக

ெதrவித்துக் இைத

ெகாள்கிேறன்,

ஒருேபாதும்

இந்துஸ்தானத்தின்

அங்கீ கrக்க

முடியாது.

இந்துஸ்தானத்தின் ஒேர ேதசியக்ெகாடி காவிக்ெகாடிதான் (Hindudom at any rate can loyally salute no other flag but this Pan-Hindu Dhwaja, this Bhagava Flagas its national standard) (ஆதாரம் : Historic Statements by V.D.Savarkar, P.205-206, Popular prakasham, Mumbai, 1967) ேதசியக்

ெகாடிைய

சாவக்கைர,

ஒருேபாதும்

ேதசியக்

அங்கீ கrக்க

ெகாடியின்

முடியாது

ெபருைமக்காகப்

என்று

கூறிய

ேபாராட்டம்

,

நடத்தி

உண்ைமயிேல அவமதிப்பது யா? பாரதிய ஜனதா கூட்டத்தினதாேன? ஒரு ைகயிேல ேதசியக்

சாவக்க

படத்ைத

ெகாடிையயும்

ஏந்திக்ெகாண்டு,

ஏந்துவதால்,

இன்ெனாரு

சாவக்கைர

ைகயிேல,

ஏமாற்றுகிறாகளா?

மக்கைள ஏமாற்று கிறாகளா? அல்லது தங்களுக்குத் தாங்கேள ஏமாற்றிக் ெகாள்கிறா களா?

பாகிஸ்தான் பிrய முதலில் குரல் ெகாடுத்தவ இந்தியா என்பது இந்துக்கள், முஸ்lம்கள் என்ற இரண்டு இனங்கள் வாழும் இரண்டு ேதசம் என்றும், இரண்டும் ஒேர ேதசமாக இருக்க முடியாது என்றும் முதலில் குரல் ெகாடுத்தவ சாவக்கதான். 1937 ஆம் ஆண்டு, டிசம்ப 30 ஆம்

ேததி

நடந்த

அறிவித்தா:

இந்து

"இங்ேக

மகாசைப

இரண்டு

மாநாட்டில்

ேதசங்கள்

சாவக்க

இருக்கின்றன;

இவ்வாறு

ஒன்று

இந்து

இந்தியா; மற்ெறான்று முஸ்lம் இந்தியா" (இந்துராஷ்டிராதஷன் - சாவக்க உைரகளின் ெதாகுப்பு நூல் . பக். 26) சாவக்க

இப்படிப்

ேபசிய

பிறேக,

ஜின்னா,

முஸ்lம்களுக்கு

தனிநாடு

ேவண்டும் என்று சிந்திக்கத்துவங்கினா. சாவக்க ேபசியதற்குப் பிறகுதான், ஜின்னா இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து, 1939 -

இல்

பாகிஸ்தான்

ேகாrக்ைகைய

முன்

ைவத்தா.

1925

ஆம்

ஆண்டு

'ேவதாந்த ஆசிரமம்' சாபில் நடத்தப்பட்ட இராமகிருஷ்ணா விழாவில் ேபச அைழக்கப்பட்ட சாவக்க, "நாம் சுதந்திர ேதசமாகும் வைர, மனிதாபிமானம், அடங் கிப்ேபாவது, மன்னிப்பது ேபான்ற ெமன்ைமயான குணங்கைளப் பற்றி சிந்திக்கேவ

கூடாது.

மாறாக,

உறுதியானவகளாக,

ெவறுப்ைப

ெவளிப்படுத்தக் கூடியவகளாக, பழி தக்கக் கூடியவகளாக மாறேவண்டும். நமது

மதம்

ெபறுகிறவைர

ேபாதிக்கிற தள்ளிப்

நல்ல

ேபாட்டு

பண்புகைள விட

எல்லாம்,

ேவண்டும்"

என்று

நாம்

விடுதைல

பகிரங்கமாகேவ

ேபசினா. (மாநாட்டுக்கு சாவக்கைர அைழத்த ெஜயக எழுதியுள்ள 'Story of my life நூலிலிருந்து).

சாவக்கrன்

இந்த

அறிவுைரைய

மட்டும்

-

பா.ஜ.கவின

அப்படிேய

இப்ேபாதும் பின்பற்றி வருகிறாகள்! அடுத்து ஆட்சிையப் பிடிக்கும் வைர, நல்ல பண்புகைள எல்லாம் மூட்ைட கட்டி ைவத்துவிட்டு, ெவறுப்பு, குழப்பம், அமளி, பழி தத்தல் என்று பா.ஜ.க. தங்களது மூதாைதய காட்டிய வழியில் பயணம் நடத்திக் ெகாண்டிருக்கிறது.

காந்தி ெகாைலயில் சாவக்கrன் பங்கு என்ன? சாவக்கருக்கும் காந்தி படுெகாைலக்கும் எந்தத் ெதாடபும் இல்ைல என்றும், சாவக்க

ந திமன்றத்தால்

குற்றமற்றவ

என்று

விடுதைல

ெசய்யப்பட்டுவிட்டா என்றும், பா.ஜ.கவின கூறி வருகிறாகள். இைதயும் பாத்து விடுேவாம் ! காந்தி ஒருவ.

படுெகாைலயில்

குற்றம்

படுெகாைல

ெசய்தைத

குருநாதேர

-

சாவக்க

தான்.

சாட்டப்பட்ட

எட்டு

ஒப்புக்ெகாண்ட ேகாட்ேசவுக்கும்,

ேபrல்

நாதுராம்

சாவக்கரும் ேகாட்ேசயின்

சாவக்கருக்கும்

உள்ள

ெநருக்கமான ெதாடபுகள், இப்ேபாது ெவளிவந்து ெகாண்டிருக்கின்றன. இந்து நாேளடு

ெசப்.20,

21,

2004

ேததிகளில்,

ேகாட்ேச

சாவக்கருக்கு

எழுதிய

-

இதுவைர ெவளிவராத சில கடிதங்கைள ெவளியிட்டிருக்கிறது. 'அவுட் லுக்' வார ஏடு (ெசப். 6, 2004) ெடல்லி ஆவணக் காப்பகத் திலிருந்து, சில தகவல்கைளத் திரட்டி ெவளியிட்டிருக்கிறது. ேகாட்ேசவுக்கும் - சாவக்கருக்கும் உள்ள ெநருக்கம் பற்றி அடுக்கடுக்கான ஆதாரங்கள் உள்ளன! * காந்தி படுெகாைல பற்றி விசாரைண நடத்திய சிறப்பு நதி மன்றத்தில் வழக்கின் சான்று ஆவணமாக 1938 பிப்ரவr 28-இல் ேகாட்ேச சாவக்கருக்கு எழுதிய

கடிதம்

சாவக்கரும்

சமப்பிக்கப்பட்டது.

ெநருக்கமாக

பல

இருந்திருக்

ஆண்டுகளாகேவ கிறாகள்

என்று

ேகாட்ேசவும் இக்கடிதம்

உறுதிப்படுத்துகிறது. (சாவக்கருக்கும் ேகாட்ேசவுக்கும் - ஓrனச் ேசக்ைக

உறேவ

இருந்தது

என்று,

'நள்ளிரவில்

சுதந்திரம்'

நூலில்

நூலாசிrயகள்

எழுதியுள்ளன). *

சாவக்கருக்கும்,

அடிப்பைடயிலான தனது

19வது

ேகாட்ேசவுக்குமிைடயிலான குரு

-

வயதில்

சீடன் -

உறவாகேவ

இரத்தினகிrயில்

உறவு

-

இந்து

இருந்திருக்கிறது. 1929

-

இல்

தம

ேகாட்ேச

சாவக்கைர

சந்திக்கிறான்; 1931 ஆம் ஆண்டுவைர சாவக்கrன் ெசயலாளராக ேகாட்ேச பணியாற்றுகிறான்; ஊருக்குப்

அதன்

பிறகு

ேபாய்விடுகிறது.

ேகாட்ேசயின்

1937-இல்

குடும்பம்

மீ ண்டும்

சாங்கிலி

ேகாட்ேச,

எனும்

சாவக்கrன்

ெசயலாளராகிறான். ெதாடந்து இந்து மகாசைபயில் ேவைல ெசய்வதற்காக சாவக்கருடன் பூனாவுக்குப் ேபாகிறான். சாவக்க

இந்து

எழுதிய

மகாசைபத்

கடிதத்தில்,

"

தைலவரானவுடன் இரத்தினகிr

ேகாட்ேச,

சாவக்கருக்கு

சிைறயிலிருந்து

நங்கள்

விடுதைலயானதிலிருந்து, இந்துஸ்தானத்துக்குப் ேபாராடத் துடிக்கும் இந்துக் குழுவினrடம், இருக்கிறது. ஏற்றுக்

ஒரு

அதுவும்

புனிதமான நங்கள்

ெகாண்டவுடன்,

ெநருப்பு

இந்து

உள்ளத்தில்

மகாசைபயின்

இந்துஸ்தானம்

அைமக்கும்

எrந்து

தைலவ

ெகாண்ேட ெபாறுப்ைப

நம்பிக்ைக

நிச்சயம்

ெசயல்வடிவம் ெபறும் என்ற உறுதி ஏற்பட்டுவிட்டது". ேகாட்ேச ேமலும் எழுதுகிறான், "நம்மிடம், ேதசிய இராணுவேம இருக்கிறது. 50,000 ஆ.எஸ்.எஸ். ெதாண்டகள், தயாராகக் காத்துக் ெகாண்டிருக்கிறாகள். இவகள்

ேபாராட

எழுதியுள்ளான்.

நங்கள்

வழி

காட்ட

ேவண்டும்"

என்று

அக்கடிதத்தில்

*

காந்தி ெகாைல

வழக்கில்

-

புலன் விசாரைண ெசய்தவ

காவல்துைற

துைண ஆைணய ேஜாம்ெஷட் நகவாலா - அவ தனது புலன் விசாரைண அறிக்ைகயில்

இவ்வாறு

குறிப்பிட்டுள்ளா,

1935

ஆம்

ஆண்டிலிருந்து

ேகாட்ேச, சாவக்காrன் அரசியல் தத்துவத் துக்காக தன்ைன அப்பணித்துக் ெகாண்டவன்.

1930-இல்

இரத்தினகிr

பகுதியில்

ஆ.எஸ்.எஸ்.ைஸத்துவக்கியேத ேகாட்ேசதான்." *

ேகாட்ேசைய

சாட்டப்பட்ட ெகாண்டும்

ஆசிrயராகக்

மற்ெறாரு இந்து

துவங்கப்பட்டது.

ெகாண்டும்,

குற்றவாளி

ராஷ்டிர

நாராயண

பிரகாஷன்'

இந்நிறுவனத்தின்

ெகாைல

ஆப்ேதைய

என்ற

சாபில்

வழக்கில்

நிவாகியாகக்

ெவளியீட்டு

ேகாட்ேசைய

குற்றம்

நிறுவனம்

ஆசிrயராகக்

ெகாண்டு, அக்ேரனி' என்ற பத்திrைக ெவளிவந்தது. மராத்தியில் அக்ேரனி' என்றால்

தைலவ

ெபயத்தைலப்பிேலேய இந்தப்

பத்திrைகக்கு

என்று

ெபாருள்!

சாவக்கrன் சாவக்க

படத்ைத

ரூ.15,000

இந்தப்

பத்திrைகயின்

ெவளியிட்டா

நன்ெகாைட

ேகாட்ேச.

வழங்கியிருக்கிறா.

அந்தக் காலத்தில், இது நிைனத்துப் பாக்க முடியாத ெபரும் ெதாைகயாகும். * ேஷத் சுகால் கிேஷா பிலா என்பவrடமிருந்து ெடல்லியில் ரூ.1000 த்துக்கான காேசாைலைய, சாவக்க நன்ெகாைடயாக வாங்கினா. இந்தக் காேசாைலைய ேகாட்ேச ெபயருக்கு அனுப்புமாறு சாவக்க கூறியுள்ளா. 1946-இல் ேகாட்ேச சாவக்கருக்கு எழுதியுள்ள ஒரு கடிதத்தில் இத்தகவல்கள் இடம் ெபற்றுள்ளன.

*

சாவக்கருடன்

ேகாட்ேச,

சுற்றுப்பயணங்கள்

ஆப்ேத

ெசய்துள்ளது

இருவரும்

காவல்துைற

ெநருக்கமாக

இருந்து

பதிேவடுகளில்

இடம்

ெபற்றுள்ளது. காந்தி

ெகாைல

ஆண்டில்,

ெசய்யப்படுவதற்கு

இவகள்

படுெகாைலயில்

ஒன்றாகச்

தனக்குத்

5

மாதங்களுக்கு

சுற்றுப்பயணம்

ெதாடேப

இல்ைல

முன்பு,

1947

ெசய்துள்ளன. என்று

ஆம் காந்தி

சாவக்க

நதிமன்றத்தில், ேகாட்ேசையக் குறிப்பிடும் ேபாெதல்லாம், பண்டிட் ேகாட்ேச' என்ேற மrயாைதயுடன் அைழத்தா.

சாவக்கருக்கு முன்னேர ெதrயும் காந்தி

ெகாைல

அைமச்சராக

நடந்த

ேநரத்தில்

இருந்தவ

ெமாராஜி

புலனாய்வு

அதிகாrயாக

அைழத்து,

காந்தி

-

பம்பாய்

ேதசாய்.

ெசயல்பட்ட

படுெகாைலக்கு

மாகாணத்தில்

உள்துைற

ெமாராஜி ேதசாய் வழக்கில்

துைண

ஆைணய

நகவாலாைவ

நடப்பைத

முன்கூட்டிேய

சதித்திட்டம்

எச்சrத்துள்ளா. நகவாலா, ெமாராஜிதன்னிடம் கூறியைத, பதிேவடுகளில் பதிவு ெசய்துள்ளா. 20.01.1948

அன்று

-

மகாத்மாைவப்

படுெகாைல

ெசய்ய

ஒரு

முயற்சி

நடந்திருப்பது பற்றி எனக்குத் தகவல் கிைடத்துள்ளது. மதன்லால் என்பவன். காகேர மற்றும் சிலருடன் ேசந்து இந்த முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறான். மதன்லாலும், காகேரயும் மகாத்மாஜிைய ெகாைல ெசய்ய ெடல்லி புறப்பட்டு வருவதற்கு

முன்,

சாவக்கைர

சந்தித்து

விட்டுத்தான்

வந்திருக்கிறாகள்"

என்று ெமாராஜி கூறிய தகவைல, நகவாலா பதிவு ெசய்துள்ளா. சாவக்க, இந்தக் ெகாைலச் சதியில் முழுைமயாக ஈடுபட்டுள்ளா என்று, அன்ைறய

தினேம

கிைடத்தது.

காவல்துைற

இதுபற்றி

அறிக்ைகயில் தூண்டுதலால்,

நகவாலா

நதி

குறிப்பிட்டுள்ளதாவது: அவரால்

திட்டமிடப்

தகவல்கள்

கிைடத்தன.

திட்டங்கள்

ேபாட்டுக்ெகாடுத்தவ

பாதிக்கப்பட்டு.

ஆைணய

அரசியலிலிருந்து

மன்றத்தில்

"இந்த பட்டு

மகாத்மாஜியின்

நகவாலாவுக்குத்

சதி

-

தகவல்

சமப்பித்த

தனது

சாவக்கrன்

ேநரடித்

நடத்தப்பட்டுள்ளதாக

எனக்கு

ெகாைலைய

சாவக்கதான்.

ெசய்து

தனக்கு

ஒதுங்கியிருந்ததாக

முடிக்கத்

உடல்

சாவக்க

நலம்

கூறுவது

பம்மாத்து. எனேவ சாவக்க வட்ைடக் கண்காணிக்க ேவண்டும் என்று

முடிெவடுக்கப்பட்டது. ஆ.எஸ்.எஸ்.

சாவக்கருக்கு

இரகசிய

சில

அைமப்பினரும்

விரக்தியுற்ற

பஞ்சாபிகளும்,

ெதாண்டகளாக

இருக்கிறாகள்.

சாவக்கrன் ராஷ்டிரதள்' அைமப்ைபச் சாந்தவகள், இந்துக்கைள இராணுவ மயமாக்க ேவண்டும் என்பதில் மிகவும்

தவிரமாக இருந்தாகள். இவகள்

சாவக்க மீ து அளவு கடந்த பக்தி ைவத்துள்ளன" என்றும் அந்த அதிகாr எழுதியிருக்கிறா. காந்தி ெகாைல வழக்கில் சாட்சியமளித்த உள்துைற அைமச்சராக இருந்த ெமாராஜி ேதசாய் நதிமன்றத்தில் இவ்வாறு கூறினா : "பம்பாய்

மாநில

காந்திையக்

முதல்வ

ெகாைல

ெஜகதஷ்சந்திர

பி.ஜி.ேக

ெசய்ய

ெஜயின்

என்ற

என்ைன

அைழத்திருந்தா;

முயற்சி

நடந்த

அடுத்த

பம்பாய்

ரூபயா

கல்லூrப்

நாள்

அது. அங்கு

ேபராசிrய

இருந்தா. முதலைமச்ச ேக, ேபராசிrயைர எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினா. முதல் நாள், பிலா மாளிைகயில் காந்திைய ேநாக்கி குண்டு விசியது பற்றிய பல

தகவல்கைளப்

கூறினா. மதன்லால் ெஜயின் நண்பகள்.

ெகாைல பாவா கூறினா.

பத்திrைகயில் முயற்சியில் தன்னிடம்

ஈடுபட்டுக்

இைவகைளக்

மதன்லாலும்

அகமத்நகrல்

படித்ததாகப்

ைகது

ெஜயின்

ெசய்யப்பட்டுள்ள

கூறியதாகவும்

ேபராசிrய

ஒன்றாகப்

ேபராசிrய

ெஜயினும்

பணியாற்றியவகள்.

ேபராசிrய ெநருங்கிய காகேர

என்பவன்தான் மதன்பாவாைவ, சாவக்கrடம் அைழத்துச் ெசன்று அறிமுகப் படுத்தினான். அப்ேபாது சாவக்க, தன்னிடம் 2 இரண்டு மணி ேநரத்துக்கும் ேமலாகப் ேபசியதாகவும் கைடசியில், முதுகில் தட்டிக் ெகாடுத்து, காrயத்ைத

ெவற்றிகரமாகச்

ெசய்து

முடி

என்று

கூறிதாகவும்,

மதன்லால்

தன்னிடம்

கூறியதாக, அந்தப் ேபராசிrய என்னிடம் கூறினா. " * காந்தி ெகாைல வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவகளில் ஒருவ திகம்ப பாட்ேக. இவ ஆயுத வியாபாr. வழக்கில் இவ அப்ரூவராக மாறினா. இவ

அளித்த

ஜனவr

சாட்சியத்தில்,

17ஆம்

சாட்சியத்தில் சாவக்கைர

ேததி

அமந்திருந்தா. சாவக்க

சாவக்க

கூறினா. தனிேய

சந்தித்துப்

மாடியிலிருந்து

ேபாகும்

என்று ேபாது,

திகம்ப

இறங்கி

இவ

ஆப்ேதயும்

வந்தன.

கீ ேழ

அப்ேபாது

திரும்புங்கள்"

வழியனுப்பினா.

"காந்தியின்

தனது

பாட்ேக

முடித்துவிட்டுத்

கூறி

சாவக்கைர,

ேகாட்ேசயும்,

ேபசினாகள். மூவரும்

தான்,

சந்தித்ததாக

மாடியில்,

"ெவற்றிகரமாக

ேஹாஹன்யா")

திரும்பிடாக்சியில்

ஆப்ேதவுடன்

இல்லத்தில்

வட்டின் 

ேகாட்ேசயிடம்

(ேயஷாஸ்வி

ேகாட்ேச,

100

நாங்கள் ஆண்டுகள்

முடிந்துவிட்டன" என்று சாவக்க கூறியதாகக் கூறினா. - இது திகம்ப பாட்ேக அளித்த சாட்சியம். *

ெடல்லியில்

காந்தியா

மீ து

குண்டு வசிய 

நாள்

1948

ஜன.

20.

காந்தி

உயிதப்பிவிட்டா. இந்த சம்பவத்துக்குப் பிறகு, ஜனவr 23 அல்லது 24-இல் மீ ண்டும்

ஒரு

முைற

சாவக்கைர,

ேகாட்ேசயும்,

ஆப்ேதயும்

சந்தித்துப்

ேபசியுள்ளன. இைதப் புலனாய்வு அதிகாr நகவால், தனது அறிக்ைகயில் பதிவு ெசய்துள்ளா. * வழக்கில் - சாவக்க விடுதைல ெசய்யப்பட்டா. காரணம், அப்ரூவராக மாறிய திகம்ப பாட்ேக கூறிய சாட்சியத்ைத உறுதி ெசய்ய சாவக்கருக்கு

எதிரான மற்ெறாரு சாட்சியம் இல்ைல என்பது தான் ! வழக்ைக விசாrத்த நதிபதியும் அய். சி.எஸ். அதிகாrயுமான அத்மாசரண் - அப்ரூவராக மாறிய பாட்ேகயின்

சாட்சியம்

மிகவும்

நம்பகத்தன்ைமயாக

இருந்தது

என்றும்,

தன்னுைடய கருத்துகைள ஒளிவுமைறவின்றி ேநரடியாகக் கூறினா என்றும், குறுக்கு

விசாரைணயின்ேபாது,

எைதயும்

தவிக்கேவா,

மைறக்கேவா

விரும்பாதவராகப் பதிலளித்தா என்றும், தனது தப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளா. ெபாடா

ேபான்ற

சாவக்கருக்கு,

சட்டங்கள்

அந்தக்

விடுதைலயாகும்

உறுதிப்படுத்தும்

மற்ெறாரு

அவசியமில்ைல;

நாம்

காலத்தில்

வாய்ப்பு

கிட்டியிருக்காது

சாட்சியத்ைதத்

ெபாடாைவக்

இருந்திருக்குமானால், காரணம்

ேதடிப்ேபாக

கடுைமயாக

ேவண்டிய

எதிக்கிேறாம்;

ஆனால்,

ெபாடா ைவ நடிக்க ேவண்டும்; தவிரவாதிகள் தண்டிக்கப்பட்ேட தரேவண்டும் என்று

கூறும்

விடுதைல

பா.ஜ.கவின,

ெபற்ற

அப்படி

சாவக்கைர,

ஒரு

சட்டம்

குற்றமற்றவ

என்று

இல்லாததாேலேய புகழ்வதில்

என்ன

நியாயமிருக்கிறது என்பேத நமது ேகள்வி! இந்த

வழக்கில்

விசாரைணயில்,

சாட்சியமளித்த சாவக்கrன்

ெமாராஜி

வழக்கறிஞ

ேதசாயிடம்,

ஒரு

ேகள்வி

குறுக்கு

ேகட்

டா,

"ேபராசிrய ெஜயின், சாவக்க பற்றி உங்களிடம் ெதrவித் தைதத் தவிர, சாவக்கைரப்பற்றி கிைடத்திருக்கிறதா?

உங்களுக்கு இதற்கு

ேவறு

ெமாராஜி

அளித்த

எந்தத் பதில்

தகவலாவது என்ன

ெதrயுமா?

முழு உண்ைமகைளயும் நான் ெசால்லட்டுமா? நான் பதிலளிக்கத் தயாராக இருக்கிேறன். ெசால்லட்டுமா? ேவண்டாமா? சாவக்கேர முடிவு ெசய்யட்டும். ெமாராஜியின்

இந்தப்

பதிைலத்

ெதாடந்து,

சாவக்கrன்

வழக்கறிஞ,

இந்தக் ேகள்விையேய விட்டுவிடுகிேறன் என்றா. ஆனால், ெமாராஜியிடம்

ேகட்ட ேகள்வியும், அவ அளித்த பதிலும், நதிமன்றத்தில் பதிவு ெசய்யப் படவில்ைல பதிலும்,

.

பதிவு

பிறகு,

அரசு

ெசய்யப்பட

வழக்கறிஞ, ேவண்டும்

தாஃபட்ேர

என்று

இந்தக்

மனுேபாட்ட

ேகள்வியும்

பிறகு,

பதிவு

ெசய்யப்பட்டது. ெமாராஜியிடம் மைறந்து கிடந்த சாவக்க பற்றிய முழு உண்ைமகள் என்ன? நதிமன்றத்தில் அைத ெவளி யிடாமல் ெமாராஜிையத் தடுத்து

நிறுத்திய

ேகள்விகள்.

சக்தி

எது?

-

இைவ

எல்லாம்

விைட

கிைடக்காத

நதிமன்றத்தில் மைறக்கப்பட்ட உண்ைமகள் உண்ைமயில் சாவக்கருக்கு ந திபதி கூறியது ேபால், உறுதிப்படுத்தும் ேவறு சாட்சிகள் இல்லாமல் ேபாய்விடவில்ைல. பல சாட்சிகள் இருந்தன. ஆனால், என்ன

காரணத்தினாேலா,

நதிமன்ற

விசாரைணக்கு

,

இவகள்

அைழக்கப்படவில்ைல. யா அந்த சாட்சிகள்? சாவக்கrன் ெமய்க்காப்பாள அப்பா இராமச்சந்திரகாச. 1948 மாச் 4 ஆம் ேததி பம்பாய் காவல்துைற இவரது

சாட்சியத்ைதப்

பதிவு

ெசய்தது.

ேகாட்ேச,

மற்றும்

ஆப்ேதவுடன்,

சாவக்கருக்கு இருந்த ெநருங்கிய ெதாடபுகைளயும், சந்திப்புகைளயும் இவ விrவாகக் கூறியிருக்கிறா. மற்ெறாருவ

கஜனன்

விஷ்ணு

தாம்ேல,

இவ

சாவக்கrன்

ெசயலாள.

பம்பாய் காவல்துைற, 1948 மாச் 4 ஆம் ேததி, இவரது சாட்சியத்ைதப் பதிவு ெசய்தது.

ேகாட்ேச,

ெதாடபுகள் உட்பட,

ேகாட்ேசயின்

அப்ரூவ

பாைவக்கு,

ஆப்ேதவுக்கு

இந்த

பாக்ேத

சாவக்கருடன்

இருந்த

நாேளட்டுக்கு,

சாவக்க

ெசான்ன

உண்ைமகைள

சாட்சியங்கள்

பல

ெநருக்கமான

பணம்

ெகாண்டுவரப்படவில்ைல.

ெகாடுத்தது

இவ

உறுதிப்

பிறகு

இந்த

உண்ைமகள் எப்ேபாது ெவளிவந்தன? காந்தி

படுெகாைல

விசாரைண

நடத்த

ெசய்யப்பட்ட நதிபதி

16

ஜவன்லால்

ஆண்டுகளுக்குப் கபூ

பிறகு,

ஆைணயம்

இதுபற்றி

நியமிக்கப்பட்ட

ேபாதுதான், இந்த உண்ைமகள் ெவளிவந்தன. 16 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஏன், விசாரைண தண்டைன

ஆைணயம் ெபற்ற

நியமிக்கப்

ேகாபால்

பட்டது?

ேகாட்ேச

ெகாைல

(நாதுராம்

வழக்கில்

ேகாட்ேசயின்

ஆயுள்

சேகாதர)

விடுதைலயான ேபாது, 1964, நவம்ப 11 ஆம் ேததி - பூனாவில் அவருக்கு

ஒரு வரேவற்பு தரப்பட்டது. அந்தக் கூட்டத்தில் ேபசியஜி.வி ேகட்க என்ற சித்பவன்

பாப்பன

ெகாைல

பற்றி

சந்தித்து,

(ேகசr'

தன்னிடம்

விவாதிப்பா

புயைலக்கிளப்பியது. விசாரைண

பத்திrைகயின் முன்கூட்டிேய

என்று

அைதத்

ஆைணயம்

முன்னாள் நாதுராம்

கூறினா.

ேகாட்ேச

இது

ெதாடந்துதான்,

அைமக்கப்பட்டது.

ஆசிrய)

காந்தி

அடிக்கடி

நாடாளுமன்றத்திேல

கபூ அந்த

தைலைமயிலான ஆைணயம்

தனது

அறிக்ைகயில் இந்த உண்ைமகைளப் பதிவு ெசய்திருக்கிறது. நதிமன்றத்தில் நதிபதி அத்மா சரண், கண்டு பிடிக்காத பல உண்ைமகைளக் கபூ ஆைணயம் கண்டுபிடித்து

அறிவித்தது.

கபூ

ஆைணயம்

-

எல்லா

உண்ைமகைளயும்

தவிரமாக விசாrத்து, ஆவணங்கைள முழுைமயாகப் பாைவயிட்டு, தனது விசாரைணயின் முடிைவ இவ்வாறு திட்டவட்டமாகக் கூறியது. "அைனத்து

உண்ைமகைளயும்

ஒருங்கிைணத்துப்

பாக்கும்ேபாது,

(காந்தி

படுெகாைல) சாவக்கரும் அவரது குழுவும் ேசந்து நடத்திய திட்டமிட்ட சதி என்கிற

ஒேர

முடிவுக்குத்தான்

வர

முடிகிறது

;

இதற்கு

மாறான

எந்தக்

கருத்துக்களும் முழுைமயாக அடிபட்டுப் ேபாகின்றது" (All these facts taken together were destructive of any theory other than the conspiracy to murder by Savarkar and his group - பக்.50) காந்தி

ெகாைலயில்

உள்துைற

-

அைமச்ச

சாவக்கருக்குத் பட்ேடல்

ெதாடபு ேநருவுக்கு

இருந்தைத,

அன்ைறய

எழுதிய

கடிதமும்

உறுதிப்படுத்துகிறது. 27.2.1948 ேததியிட்ட கடிதத்தில், பட்ேடல் இவ்வாறு எழுதினா;

"இந்து மகாசைபயில் உள்ள ெவறிபிடித்த பிrவு ஒன்று காந்திையக் ெகாைல ெசய்ய

சதித்திட்டம்

தட்டி

அதில்

ெவற்றி

ெபற்றுவிட்டது.

அந்தப்

பிrவு

சாவக்கrன் ேநரடித் தைலைமயின் கீ ழ் இயங்குகிறது" ேகாட்ேசயுடன்

இவ்வளவு

ெநருக்கமாக

இருந்த

சாவக்க

நதிமன்ற

விசாரைணகளின் ேபாது, அவைரத் திரும்பிக்கூடப் பாக்கவில்ைல. ேகாட்ேச ஒரு கிrமினல் என்றும், அவைரத் தனக்கு அவ்வளவாக அறிமுகமில்ைல என்றும்

கூறினா.

"தன்ைனக்

ெசான்னதற்குக்கூட

நான்

ேவதைனப்படுத்தியது, ெபாருட்டாக

என்று

வருந்தவில்ைல.

நதிமன்றத்தில்

மதிக்காமல்

கண்ணவிட்டதாக, 

கிrமினல்

அலட்சியப்

சாவக்கrன்

தத்தாத்

எனது

தைலவ

அைதவிட ேரயா'

படுத்தியதுதான் ஆதரவாளரும்,

"

என்ைன

என்ைன என்று

ஒரு

ேகாட்ேச

வழக்கறிஞருமான

இனாம்தா என்பவ தனது நூலில் பதிவு ெசய்துள்ளா. 1909 ஆம் ஆண்டு கசன் வில்லி ெகாைலக்குத் திட்டமிட்டவ சாவக்க. அேத

ஆண்டு

நதிபதி

ஜாக்சன்

ெகாைலையத்

திட்டமிட்டு

நடத்தியவ

சாவக்க. 1931-இல்ஹாட்சன் என்ற பிrட்டிஷ் அதிகாr குறிைவக்கப்பட்டா. அதற்குத் திட்டமிட்டவ சாவக்க. 1948-இல் காந்தி படுெகாைலக்கும் அவேர மூைள. நள்ளிரவில் சுதந்திரம்' நூலாசிrயகள் காலின்ஸ் மற்றும் ேலப்பிய இவ்வாறு குறிப் பிடுகிறாகள். இவ்வாறு அந்தமான் தவுகள், சாவக்கருக்கு ஒரு பாடத்ைதக் கற்றுத் தந்தது. அது

என்ன

பாடம்

எச்சrக்ைகயாக காவல்துைற

?

ெகாைலயாளிகளுடன்

வைரயறுத்துக்

ெதாடர

முடியாமல்

ெகாண்டு, நடந்து

தன்னுைடய தன்

மீ து

ெகாள்ளும்

ெதாடபுகைள

எந்த

வழக்கும்

பாடம்தான்.

இந்த

சாவக்கைரத்தான் காவிய நாயகன்' - சுதந்திரப் ேபாராட்ட வர என்கிறது பா.ஜ.க ! ஆதாரங்கேளாடு நாம் முன் ைவத்திருக்கும் இந்தத் தகவல்கைள மறுக்கத்தயாரா

என்று

உண்ைமகளின்

அைறகூவல்

சுருக்கமான

விடுக்கிேறாம்!

ெதாகுப்ைபத்

மைறக்கப்பட்ட

தமிழகளின்

முன்

ைவத்துள்ேளாம்; இந்த சாவக்கைர ேதசபக்தராக்கி, வர கதாநாயகனாக்கும் சங்பrவாரங்களின் உண்ைமகைள

பிரச்சார

ஆதாரங்கேளாடு

மக்களிடம்

பரப்புங்கள்;

படுெகாைல

வழக்குகளில்

மாையயிைனத் அம்பலப்

"ேதசத் கூட

அவலத்ைத அம்பலப்படுத்துங்கள்.

எறியுங்கள்;

இச்சிறு

ெவளியீட்ைட

படுத்தும்

தந்ைத" -

தகத்து

என்று

பாப்பனிய

சதி

ேபாற்றப்பட்டவrன் ஊடுருவி

நிற்கும்

விசுவாசமாக இருப்ேபன்' பல்வைகயிலும் நல்ெலண்ணமும் கருைணயும் ெகாண்ட அரசாங்கம் என்ைன விடுதைல ெசய்யுமானால் அரசியல் சட்ட வைகயான முன்ேனற்றத்திற்கும் ஆங்கிேலய

அரசாங்க

விசுவாசத்திற்கும்

மிக

உறுதியான

ஆதரவாளனாக

மட்டுேம இருப்ேபன். இந்த விசுவாசம்தான் முன்ேனற்றத்துக்கான நிபந்தைன. ேமலும்,

அரசியல் சட்டவைகயான மாக்கத்திற்கு நான் மாறி வந்துள்ளது

இந்தியாவிலும்

ெவளிநாடுகளிலும்

ஒரு

காலத்தில்

என்ைனத்

தங்களது

வழிகாட்டியாகப் பாத்து வந்த, வழி தவறிப் ேபான இைளஞகைள மீ ட்டுக் ெகாண்டுவரும். எந்த வைகயில் நான் அரசாங்கத்திற்குப் பணிபுrய ேவண்டும் என்று அது விரும்புகிறேதா அதற்குத் தகுந்தபடி நான் பணிபுrேவன். - 24.11. 1913-இல் உள்துைற அதிகாr ெரஜினால்ட் கிராட்ேடாக்குக்கு சாவக்க எழுதிய கடிதம்

இைணப்பு :

சாவக்கrயம் தைல தூக்குகிறது ேதசத்ைத

மதத்தின்

முதன்ைமயான

அடிப்பைடயில்

ெகாள்ைக.

1943

நிணயிப்பதுதான்

ஆகஸ்ட்

15

சாவக்கrசத்தின்

ஆம்

ேததி,

சாவக்க

ெவளியிட்ட பிரகடனம், இைதப் பிரதிபலிக்கிறது. "ஜின்னாவின் இரண்டு ேதச ெகாள்ைககள் மீ து எனக்கு விேராதம் கிைடயாது. இந்துக்களாகிய நாேம ஒரு ேதசம். இது வரலாற்று உண்ைம. இந்து, முஸ்lம் என்று இங்ேக இரண்டு ேதசங்கள் இருக்கின்ற ன." (Indian Annual Register, 1943, Vol.2, P.10) மதத்துக்காக ெசய்யலாம் ஆதரவாக, சாவக்க

-

மத

என்பது,

ேதசத்ைத

அைமப்பதற்காக

சாவக்கrசத்தின்

ெஜமனி,

யூதகைளக்

எடுத்துக்காட்டுகிறா.

படு

இரண்டாவது

ெகான்றைத,

சாவக்கrசம்

ெகாைலகைளச்

ெகாள்ைக.

தனது

இப்படிப்

இதற்கு

எழுத்துக்களில் படுெகாைலகைள

ஆதrப்பைத, அன்று உள்துைற அைமச்சராக இருந்த பட்ேடல், பிப். 27, 1948இல்

ேநருவுக்கு

எழுதிய

கடிதத்தில்

எடுத்துக்

காட்டினா.

சாவக்க

தைலைமயில் இந்து மகாசைபயில் இருந்த ஒரு ெவறி பிடித்த குழுதான் காந்தி

படுெகாைலக்குக்

குறிப்பிட்டிருந்தா.

2002

காரணம் குஜராத்

என்று

பட்ேடல்

கலவரத்திலும்,

அந்தக்

கடிதத்தில்

இைதத்தான்

பாத்ேதாம்.

ஒரு படுெகாைல, கிrமினல் குற்றமா இல்ைலயா என்பைத, எதற்காக அந்தக் ெகாைல

நடத்தப்பட்டது

என்ற

பாைவயில்

தான்

தமானிக்க

முடியும்

என்கிறா சாவக்க. ஒரு மத சமூகத்தின் நலனுக்காகக் ெகாைல ெசய்வது கிrமினல் குற்றமாகாது என்பது சாவக்கrசம்.

சாவக்கrசத்தின் மூன்றாவது ெகாள்ைக பிrட்டிஷ் ேமலாதிக்க ஆட்சியிடம் கருைண

மனுேபாட்டு,

தருவதாகும். சாவக்க

இதன்

அவகளுக்கு

மூலம்,

ெவற்றிகரமாக

தனது

விசுவாசமாக சுதந்திரப்

முடித்துக்

இருப்பதாக

ேபாராட்ட

ெகாண்டா.

வாழ்க்ைகைய

பயங்கரவாத

என்று, பிrட்டிஷ் அரசு சாவக்கைரப் பிடித்தால், உடேன

உறுதி

அைமப்பு

தன்ைன அதன்

விசுவாசியாகக் கூறி, மன்னிப்புக் கடிதங்கைள எழுதி தப்பித்துக் ெகாள்வா. சாவக்கrன் முடிந்தது.

இேத

அணுகுமுைறைய

அெமrக்க

ஈராக்குக்கு

ேமலாதிக்கப்

இந்திய

-

வாஜ்பாய்

ேபாக்கிற்கு

இராணுவத்ைத

,

ஆட்சியிலும்

அததமாக

அனுப்புவது

பாக்க

அடிபணிந்து,

பற்றி

தவிரமாகப்

பrசீலித்தது. ேமைல நாடுகளுக்கு, இது மிகவும் மகிழ்ச்சியான அணுகுமுைற. ேநரு, இந்திரா ஆட்சிக்காலங்களில் இப்படி எல்லாம் நடத்திருக்காேத! பா.ஜ.க.ஆ. எஸ். எஸ். - சிவேசைன ேபான்ற கட்சிகைள - சாவக் கrசத்தின் இந்த அணுகுமுைறதான்

கவந்து

இழுக்கிறது.

எனேவ

தான்

அவகள்

சாவக்கrசத்ைதப் புகழ்ந்து தள்ளுகிறாகள். சாவக்கைர நாத்திக என்று புகழ்வைதயும் ஆய்வுக்கு உட்படுத்த ேவண்டும். மதத்தின்

அடிப்பைடயில்

மன்னிப்புக்

கடிதங்கைள

ஒரு

ேதசத்ைத

எழுதிவிட்டு

அைமக்க

வரம் 

ேவண்டும்

ேபசுவதும்,

என்பதும்,

கிறிஸ்தவகளும்,

முஸ்lம்களும், இந்த ேதசத்தின் குடிமக்களாக முடியாது என்று கூறியதும், பிற

மதத்தினைர

இந்துக்களாக்கிட

சுத்தி

இயக்கங்கைள

நடத்தியதும்

-

பகுத்தறிவு, நாத்திக சிந்தைனகளுக்கு முரணானது அல்லவா? காந்தி

படுெகாைலக்குப்

உள்ள டாக

-

ஒரு

பிறகு

ேபாக்கு

-

அரசியல்

பின்பற்றப்பட்டு

கட்சிகளின் வந்தது.

நடவடிக்ைககளில்

அதாவது,

அரசு

பழி

வாங்கும்

நடவடிக்ைககளில்

ஈடுபடாமல்

இருக்கும்

வைர,

சாவக்க

வளத்துவிட்ட படுெகாைல அரசியலின் ெபருைமகைளப் ேபசாமல் இருப்பது, என்ற ேபாக்கு! இந்துமதக் கட்சிகள் கூட - தங்களது இந்து ராஷ்டிரக் ெகாள்ைககைளக் ைக கழுவாவிட்டாலும்,

சாவக்ககைள

ெவளிப்பைடயாகப்

புகழ்வைதத்

தவித்ேத வந்தன. காந்தி ெகாைல வழக்கில், சட்டப்படி சாவக்க விடுதைல ெபற்றாலும்,

அப்ருவ

பாட்ேக,

சாவக்க

பற்றி

நதிமன்றத்தில்

கூறிய

கருத்துக்கள் அவருக்கு அரசியலில் ேமாசமான பிம்பத்ைதேய உருவாக்கியது. காந்தி படுெகாைல ெசய்யப்படுவதற்கு 10 நாட்களுக்கு முன்பு, பிராத்தைனக் கூட்டத்தில்

காந்திைய

ேநாக்கிக்

குண்டு

வசப்பட்டைதத் 

ெதாடந்து,

சாவக்க வட்ைடக் கண்காணிக்க, காவல்துைறக்கு, பம்பாய் மாநில அரசு உத்தரவிட்டது.

ெகாைல

வழக்கில்,

சாட்சியமளித்த

ெமாராஜியிடம்

(அன்ைறக்கு பம்பாய் மாகாண உள்துைற அைமச்சராக இருந்தவ) சாவக்க வழக்கறிஞ

குறுக்கு

உத்தரவிட்டீகள்" சாவக்கேர,

விசாரைணயில்,

என்று

முடிவு

ேகட்டேபாது,

ெசய்து

கூறட்டும்"

"சாவக்கைர

ஏன்

"உண்ைமகைளச் என்று

கண்காணிக்க ெசால்லட்டுமா?

ெமாராஜி

பதிலளிக்க,

சாவக்கrன் வழக்கறிஞ, ேகள்விையத் திரும்பப் ெபறுவதாகக் கூறிவிட்டா. காந்தி ெகாைலையத் ெதாடந்து சாவக்க ைகது ெசய்யப் பட்டேபாது, 1948 பிப்.

22-இல்

சாவக்க

பம்பாய்

ேபாlசாrடம்,

'என்ைன

நிபந்தைனயில்

விடுதைல ெசய்தால் - எதிகாலத்தில் அரசியலிேலேய பங்ேகற்க மாட்ேடன்' என்று

பம்பாய்

காவல்துைற

ஆைணயருக்குக்

கடிதம்

எழுதினா.

(ேகஎல்

கவுபா எழுதிய , மகாத்மா காந்தி படுெகாைல நூல் - ெஜய்க்ேகா ெவளியீடு

1969).

இவ்வளவுக்கும்

அழுத்தத்தினால்,

2003

திறக்கப்பட்டது.

55

பிறகு

-

பிப்ரவrயில்

அத்வானி -

ஆண்டுகாலமாக

ஆதரவு

நாடாளுமன்றத்தில் உள்ள டாக

சக்திகள்

தந்த

சாவக்க

படம்

பின்பற்றப்பட்டு

வந்த

எழுதப்படாத உடன்பாட்ைட இதன் மூலம் தகத்து எறிந்துவிட்டாகள். காங்கிரசும் - இந்து மகாசைபயும் ைகேகாத்து ெசயல்பட்ட காலத்திேலேய காங்கிரசுக்குள்ேள

சாவக்க

எதிப்பு

அைலகள்

எழுந்தன.

சுதந்திரத்துக்கு

முன்பு, மகாராஷ்டிராவில் 1937-38-இல், இந்து மகாசைபைய சாவக்க அணி தனது கட்டுப்பாட்டில் ைவத்திருந்தது. 1938-இல் பூனாவில் நடந்த ேம நாள் ஊவலத்தில்

புகுந்து

ஊவலத்தில்

வந்த

-

இந்து

காங்

மகாசைபயின

கிரசுக்குள்

இருந்த

தாக்குதல்

ேசாஷலிஸ்ட்

நடத்தின. தைலவகள்,

தாக்கப்பட்டேதாடு, ேதசியக் ெகாடியும் கிழிக்கப்பட்டது. இந்தத் தாக்குதைல நடத்தியவகள்

இந்து

மகாசைபயினரும்,

ெஹட்ேகவ

ஆட்களும்தான்

;

அவகளுக்கு முஸ்lம்கள் என்றால் ெவறுப்பு; அவகள் தான் முதல் எதிr; காங்கிரைசயும், காங்கிரஸ்

காங்கிரஸ்

முஸ்lம்களுக்கு

ெகாடிையயும் ஆதரவாக

ெவறுப்பவகள்; இருப்பதுதான்.

காரணம்

-

ேசாஷலிஸ்ட்

கம்யூனிஸ்டுகைளயும் ெவறுப்பவகள். அவகள் - மராத்தாவின் ேமலாதிக்கப் ெபருைமையக் கூறும் பாகவா ெகாடிையத்தான் அவகள் ஏற்பாகள்' என்று ேசாஷலிஸ்ட் தைலவ என்.ஜி. ேகாேர எழுதினா ( காங்கிரஸ் ேசாஷலிஸ்ட் - ஏடு ேம 14, 1938) மகாராஷ்டிராவிேலேய

-

சாவக்கrன்

இந்துஸ்தான்

அரசியலுக்குக்

கடும்

எதிப்பு இருந்தது. 2003-இல் நாடாளுமன்றத்தில் சாவக்க படம் திறக்கப்படும்

வைர, மகாராஷ்டிரா சட்டமன்றத்தில், சாவக்க படம் இடம் ெபறவில்ைல என்பைதக் கவனிக்க ேவண்டும். மகாராஷ்டிரா

சட்டமன்றத்திேலேய

இடம்பிடிக்க

முடியாத

சாவக்க

படத்ைதத்தான், நாடாளுமன்றத்திேல திறந்து ைவத்தாகள். 1969-களில்

பா.ஜ.க.

-

ஆ.எஸ்.எஸ்.

ஊடுறுவும்

தந்திரத்ைத

காலத்தில்,

இந்தப்

-

ேமற்ெகாண்டன.

ேபாக்கு

ேமேலாங்கி

சிவேசனாவின குறிப்பாக இருந்தது.

1975-77 பல

காங்கிரசுக்குள் அவசர

ஆ.

நிைல

எஸ்.

எஸ்.

உணவாளகள், இைளஞ காங்கிரசுக்குள் நுைழந்தன. ஆ. எஸ். எஸ்.சின் மிக முக்கியமான மகாராஷ்டிராக்கார ஒருவ - இந்திரா அைமச்சரைவயில் இடம் ெபற்றிருந்தா. 1984 ஆம் ஆண்டு டில்லியில் சீக்கியகளுக்கு எதிராகப் படுெகாைலகள் நடந்தன. ேநரடியாக படுெகாைலகைள நடத்திய காங்கிரஸ் தைலவகைள,

கட்சி

காப்பாற்ற

ேவண்டியதாகி

விட்டது.

இப்ேபாதும்,

ஹுப்ளி வழக்கில் - உமாபாரதி மீ து ேபாடப்பட்டுள்ள வழக்ைக, கருநாடக காங்கிரஸ் திரும்பப் ெபற்றுள்ளது. மாநில காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ேளேய இந்த முடிவுக்கு எதிப்பு இருக்கிறது. பாரதிய

ஜனதாக்கட்சிக்குள்ளும்

வித்தியாசமானது. மாறும்ேபாது முன்ைவக்க

மாற்றங்கள்

1974-84களில்

இந்து

ேதசியத்

முடிவு

ெசய்தது.

நிகழ்ந்தன!

ஜனசங்கத்திலிருந்து துக்கு

இந்த

மாற்றாக மாற்றத்ைத

இந்திய

ஆனால்

இது

பா.ஜ.க.வாக ேதசியத்ைத

அத்வானியும்

அவரது

ஆதரவாளகளும், ஏற்காமல், சாவக்கrன் தத்துவத்ைத முன்ெமாழிந்தாகள். 'அரசு' என்பது ேவறு ; 'ேதசம்' என்பது ேவறு என்று வைரயறுக்க ேவண்டும் என்றாகள். ெதாடந்து 'ஹவாலா ஊழலில் அத்வானி சிக்கியதால், அவரது

அணி பலவன மைடந்தது. மீ ண்டும் வாஜ்பாயிைய முன்னிறுத்த ேவண்டிய கட்டாயத்

ேதைவ

உருவானது.

வாஜ்பாயியினால்

கூட்டணி

அரசியல்

உருவானது. இப்ேபாது அத்வானி ஆதரவுக்குழு மீ ண்டும் கட்சிக்குள் ஆதிக்கம் ெசலுத்த முைனகிறது. 1937-38-இல் இந்து மகாசைபயில் நடந்த மாற்றத்ேதாடு இைத

ஒப்பிடலாம்.

மாளவியாவிடமிருந்து,

அப்ேபாது

மகா

சாவக்கrடம்

வந்தது.

சைபயின்

கட்டுப்பாடு

இப்ேபாது நடக்கும்

குஜராத்

படுெகாைலகள், அைத மூடி மைறக்க நடந்த முயற்சிகள், இராஜஸ்தானில் திrசூலங்கள் வழங்கியது, நாடாளு மன்றத்ைத முடக்கி வருவது - எல்லாம், இைதத்தான் பிரதி பலிக்கின்றன. பத்திrைககள், ெதாைலக்காட்சிகள், எந்தத் திைசைய ேநாக்கிப் ேபாகின்றன? உன்னிப்பாகக்

கவனித்தால்

அதிகாரத்திலிருந்து

ேபான

புrயும்.

ேதசிய

பிறகும்,

ஜனநாயக

ஊடகங்களின்

முன்னணி

ஆட்சி

கண்ேணாட்டங்களில்

மாற்றம் ஏதுமில்ைல. உமாபாரதி, ஹூப்ளியில் நடத்திய ேபாராட்டம் பற்றி விrவாகச்

ெசய்தி

ேமைடகளில் ெதாடபில்லாத சாவக்கrசம்'

ெவளியிடுகிறாகள்.

ைவத்து

திrசூலங்கள்'

நிகழ்ச்சிகளாகச் பற்றிய

ஆனால்

இராஜஸ்தானில்

வழங்கப்பட்டைத, சித்தrக்கின்றன;

அடிப்பைடயான

வன்முைறக்

ெபாது

பா.ஜ.க.வுக்குத் இேதேபால்தான் கருத்தியல்கைள

ஒதுக்கிைவத்துவிட்டு, அது ஏேதா காந்திய சிந்தைனக்கு மாற்றானது என்ற வட்டத்துக்குள் மட்டும் நின்று விவாதிக்கிறாகள். இது மிகவும் ஆபத்தான ேபாக்கு.

மன்ேமாகன் வைசபாடும்

சிங்ைகயும், ஊடகங்கள்,

லாலுைவயும், அத்வானிைய

வாஜ்பாையயும்

மட்டும்

ேகலியாக்கி

ெதாடுவதில்ைலேய

ஏன்?

சாவக்கrசத்திற்கு உயிரூட்டும் முயற்சி தாேன? (ெசப். 10,2004 இந்து நாேளட்டில் The Savarkarist Syrtex" எனும் தைலப்பில் அனில் நவுrயா எழுதிய கட்டுைரயில் ெவளிவந்த கருத்துக்களின் ெதாகுப்பு) (குறிப்பு

:-

வாஜ்பாயிகள்

சாவக்கrசத்ைத

நமக்கு உடன்பாடானது அல்ல.)

ஏற்காதவகள்

என்ற

கருத்து

படியுங்கள் .. பரப்புங்கள்.

ஆ. எஸ். எஸ். இந்துத்துவ காவி பயங்கரவாதத்ைத அம்பலப்படுத்தும் நூல்களில் சில... "காந்தியா

ெகாைல

கி.வரமணி, 

திராவிட

-

அதி ச்சியூட்டும் கழக

ெவளியீடு,

தகவல்கள்" ெபrயா

-

பதிப்பாசிrய

திடல்,

84/1,

(50)

ஈ.ெவ.கி.சம்பத் சாைல, ேவப்ேபr, ெசன்ைன -7 பக் : 193 விைல ரூ.100 "காந்தி ேவடமிடும் ேகாட்ேசக்கள்" - த. இந்திரஜித் . நியூ ெசஞ்சுr புத்தக நிைலயம், 41- B, சிட்ேகா ெதாழிற்ேபட்ைட, அம்பத்தூ, ெசன்ைன - 98 பக் : 104 விைல : ரூ.80 "காந்தி

படுெகாைலயில்

பா ப்பனப்

பின்னணி"-

ெகாளத்தூ

மணி.

திராவிட விடுதைலக் கழகம், 29, இதழியலாள குடியிருப்பு , திருவள்ளுவ நக, திருவான்மியூ, ெசன்ைன - 41. பக் : 48 விைல : 20 "ேகாட்ேசயின்

குருமா கள்"

-

(காந்திஜி

படுெகாைல

:

திடுக்கிடும்

உண்ைமகள்) - அருணன். வசந்தம் ெவளியீட்டகம், 69/24, அனுமா ேகாவில் படித்துைற, சிம்மக்கல், மதுைர - 1. ெதா.ேப 0452 2625555. பக் : 72 விைல : ரூ.40 "காந்திையக் ெகான்றவ கள்" - மேனாக மல்ேகாங்க. எதி ெவளியீடு 96, நியூ ஸ்கீ ம் சாைல, ெபாள்ளாச்சி - 642 002. அைலப்ேபசி : 98650 05084 பக் :332 விைல : ரூ 300

"புrந்து ெகாள்ளுங்கள் : சாவ க்க - காந்தியா - ேகாட்ேச - ஆ . எஸ். எஸ்"- கி. வரமணி. திராவிட கழக ெவளியீடு , 50, ஈ.ெவ.கி. சம்பத் சாைல, ேவப்ேபr, ெசன்ைன - 7. பக் : 80 விைல : ரூ.30 "காந்தியா சாந்தியைடய" - ப.திருமாேவலன். ெதன்திைச ெவளியீடு, ேக.ேக. புக்ஸ் (பி) லிமிட் , 19, சீனிவாசன் ெதரு முதல் தளம், தியாகராய நக, ெசன்ைன -17. பக் : 176 விைல : ரூ.100 "காந்திையச் சுட்டமின்.." - பா. முருகானந்தம். குமுதம் புத்தக ெவளியீடு, 306, புரைசவாக்கம் ெநடுஞ்சாைல, ெசன்ைன -10. பக் : 152 விைல ரூ.110 "காந்தி

புன்னைகக்கிறா "

-

ஜா.

மாதவராஜ்.

பாரதி

புத்த

காலயம்,

7-

இளங்ேகா சாைல, ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன -18. பக்: 32 விைல : ரூ 10 "சவா க்காரும் இந்துத்துவமும் - மகாத்மா காந்தி படு ெகாைலயும்"

-

ஏ.ஜி.நூரணி.

,

பாரதி

புத்தகாலயம்,

7-இளங்ேகா

சாைல,

ேதனாம்ேபட்ைட

ெசன்ைன -18. பக் : 160 விைல : ரூ.70 "ஆ .

எஸ்.

எஸ்

என்ற

ேதச

விேராதி"

-

பினராயி

விஜயன்.

பாரதி

புத்தகாலயம், 7- இளங்ேகா சாைல, ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன - 18 விைல : ரூ.5 "வன்முைறயின் மறுெபயேர சங்பrவா க் கும்பல்"

-

ெதாகுப்பாசிrய

:

கி.வரமணி. திராவிட கழக ெவளியீடு , 50, ஈ.ெவ.கி. சம்பத்சாைல, ேவப்ேபr, ெசன்ைன - 7 பக் 92 விைல ரூ.35

"ஆ . எஸ். எஸ் - அறிய ேவண்டிய உண்ைமகள்" - மஞ்ைச வசந்தன். திராவிட கழக ெவளியீடு, ெபrயா திடல், 50. ஈ. ெவ.கி. சம்பத் சாைல. ேவப்ேபr, ெசன்ைன - 7. பக் : 116 விைல ரூ.80 " இந்துத்துவா கும்பலின் நச்சு விைதக்குப் பதிலடி"

- ெபல்

ம. முகம்.

ெபrயா இல்லம், எம் - 65, அண்ணாநக, கட்டம் - 3, திருச்சி 26. பக் : 64 விைல : ரூ.35 ஆ . எஸ். எஸ்சின் அரசியல் " சி. ெசாக்கலிங்கம். என். சி. பி. எச், 41-B, சிட்ேகா ெதாழிற்ேபட்ைட, அம்பத்தூ, ெசன்ைன - 98. 1044 - 26241288. பக்; 38 விைல ரூ.25 "காந்தி முதல் கல்பு கி வைர - ஆ . எஸ். எஸ் - ன் காவி பாங்கரவாதம்" ஆ.ராஜா.

பாரதி

புத்தகாலயம்,

7-

இளங்ேகா

சாைல,

ேதனாம்ேபட்ைட

,

ெசன்ைன -18. ெதாைலப்ேபசி : 044 24332424. பக்: 80 விைல : ரூ70 "ஆ . எஸ். எஸ். ஆல் ஆபத்து" - ெதாகுப்பு: அதி அசுரன், காட்டாறு, 103/104, எம். சி. வணிக வளாகம், ேநதாசி சாைல, ெபாள்ளாச்சி - 642001. பக் : 40 விைல : ரூ.10 "சாவ க்க - உண்ைமச் சித்திரம்" - எம். அேசாகன், நாம் தமிழ பதிப்பகம், 6/16,

ேதாப்பு

ெவங்கடாசலம்

ெதரு

,

திருவல்லிக்

ேகணி,

ெசன்ைன

ெதா.ேப : 044-28114402, அைலப்ேபசி : 9444082232. பக் 32 விைல : ரூ.10

-

5.

"ஆ . எஸ். எஸ் பrவாரத்தின் ஆrயப் பா ப்பன சாம்ராஜ்யக் கனைவத் தக த்ெதறிேவாம்" - மக்கள் கைல இலக்கியக் கழகம், எண்-4, அய்ந்தாவது ெதரு, ெசகந்நாதபுரம், ேசத்துப்பட்டு, ெசன்ைன -31. பக் 80 விைல : ரூ. 10 "வரலாறும் வகுப்புவாதமும்" - ேபரா. அருணன். ேபரா தஸ்தகீ , ேக.வி.எஸ் ஹபீப்

முகமது.

ஐ.எப்.டி

(1FT),

138

-

1FT

சந்து,

ெபரம்பூ

ெநடுஞ்சாைல,

ெசன்ைன -12. பக் : 104 விைல : ரூ.80 "வகுப்புவாதமும் வரலாறும்" - ெராமிலா தாப்ப, பாதி புத்தகாலயம், 7இளங்ேகா ெதரு, ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன-18. பக் :24 விைல : 5 "ஆ . எஸ். எஸ் பற்றி ..." - கி. வரமணி. திராவிட கழக ெவளியீடு, 50, ஈ.ெவ.கி.சம்பத் சாைல, ேவப்ேபr, ெசன்ைன - 7. பக் :32 விைல : ரூ.8 "சங்பrவா ேநற்று - இன்று - நாைள"

-

எம்.

ேக.

ஏ.

முகமது

தாகா.

இலக்கியச்ேசாைல, 26, ேபரக்சு சாைல, ெபrயேமடு, ெசன்ைன - 3. பக்: 184 விைல 110 "ேகாட்ேசயின் சுபாஷ்

குழந்ைதகள்

கடாேட.

-

இந்தியாவில்

இலக்கியச்ேசாைல,

26,

இந்துத்துவத்

ேபரக்சு

சாைல,

தவிரவாதம்"ெபrயேமடு,

ெசன்ைன - 3. பக் : 348 விைல : ரூ. 180 "இந்தியா எைத ேநாக்கி ? - ஆ . எஸ். எஸ் - பி.ேஜ .பி - இந்துத்துவா" ெச. நேடசன். எதி ெவளியீடு, 96, நியூ ஸ்கீ ம் சாைல, ெபாள்ளாச்சி - 642002 ெதா.ேப. 04259 226012. பக் : 190 விைல : ரூ.150

"ஆ . எஸ். எஸ் ஓ அபாயம்" - விடுதைல க. இராேசந்திரன். 35 விடியல் பதிப்பகம்,

23/5,

ஏ.

ேகாயம்புத்தூ

-

ேக.

ஜி.

நக

641015.

மூன்றாம் ெதா.ேப:

ெதரு

,

உப்பிலி

0422-2576772,

பாைளயம்,

94434

68758

(இந்துத்துவத்திற்ெகதிரான நூல்களின் ெதாகுப்பு ரூ.300) "இந்துத்துவத்தின் பாசிசக் கூட்டு" - மாசியா காசேலாr, புதுைம பதிப்பகம், 61/2, பாரதி சாைல, ஜாம் பஜா, திருவல்லிக்ேகணி, ெசன்ைன -5. அைலப்ேபசி : 72002 60086. பக் : 64 விைல ரூ.45 "வகுப்புவாதத்ைத

எதி ெகாள்ள

கருத்தாயுதம்"

-

பாலேகாபால்.

சிந்தன்

புக்ஸ், 132/251, அவ்ைவ சண்முகம் சாைல, ேகாபாலபுரம், ெசன்ைன - 86. அைலப்ேபசி : 9445123164. பக் : 343 விைல : ரூ.250 'இந்துத்துவத்தின் பன்முகங்கள்" - அ.மாக்சு , உயிைம பதிப் பகம், 11/29, சுப்பிரமணியம் ெதரு , அபிராமபுரம், ெசன்ைன -18. ெதா .ேப : 044-24993448 பக் : 456 விைல : ரூ.400 'இந்துத்துவத்தின் இறுதி வடிவம்" -

டி.என்.ஜா.

புதுைம

பதிப் பகம்,

61/2,

பாரதிசாைல, ஜாம் பஜா, திருவல்லிக்ேகணி, ெசன்ைன - 5. அைலப்ேபசி : 9790190122. பக் : 48 விைல : ரூ.35 "இந்துத்துவம்"

-

தணிகாசக்கா.

என்.

சி.

பி.

எச்,

41-B,

ெதாழிற்ேபட்ைட , அம்பத்தூ, ெசன்ைன - 98. பக் :30 விைல : ரூ25

சிட்ேகா

"காக்கி உைடயும் காவிக் ெகாடியும்" - தமிழில்: நா.தமராஜன். அைடயாளம், 1205/1, கருப்பூ சாைல, புத்தாநத்தம், திருச்சி - (மா) - 621310. பக் : 156 விைல : ரூ. 80 "இந்துத்துவா என்றால் என்ன?" - இரா. சிசுபாலன், பாரதி புத்த காலயம், 7இளங்ேகா ெதரு, ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன -18. பக் 32 விைல ரூ.20 "காவி

பயங்கரவாதம்"

-

புதிய

கலாச்சாரம்,

16

-

முல்ைலநக

வணிகவளாகம், இரண்டாம் நிழற்சாைல, அேசாக் நக, ெசன்ைன - 83. பக் : 80 விைல : ரூ.20 "தமிழகத்தில்

ஆ .எஸ்.எஸ்

வள ந்தது

எப்படி?"

-

கீ ைழக்காற்று

ெவளியீட்டகம், 10, அவுலியாெதரு, எல்lசு சாைல, ெசன்ைன - 2. பக்: 40 விைல : ரூ.30 "காவி பயங்கரவாதம் ஒரு நிைனவூட்டல்" - புதிய கலாச்சாரம், 122- ேநரு பூங்கா, (கு.மா.வா. குடியிருப்பு), பூந்தமல்லி ெநடுஞ்சாைல, ெசன்ைன -84. பக் :80 விைல : ரூ.30 "பா.ஜ.க.வும் இந்துத்துவாவும்"

-

கி.வரமணி, 

திராவிட

கழகம்,

ெபrயா

திடல், ேவப்ேபr - ெசன்ைன - 7. பக் : 54 விைல : 20 "காவிப்பைட"

-

எஸ்.

ஏ.

ெபருமாள்.

என்.

சி.

பி.

எச்,

41-B,

ெதாழிற்ேபட்ைட , அம்பத்தூ, ெசன்ைன - 98. பக் : 48 விைல ரூ.15

சிட்ேகா

"குண்டு

ைவப்புகளில்

ஆ .எஸ்.எஸ்

-

பா.ஐ.க

.

பயங்கர

வாதிகள்"

-

கீ ைழக்காற்று ெவளியீட்டகம், 10, அவுலியா சாகிபு ெதரு, எல்lசு சாைல, ெசன்ைன - 2. பக் 22 விைல ரூ.7 ெதா .ேப :044-28412367. "ஆ .எஸ்.எஸ்

-

நாசகார

விைனவுகள்"

-

ைவ.

இராமச்சந்திரன்.

அறிவுமாதினி பதிப்பகம், எண் - 93, எல்ைலயம்மன் ேகாயில் ெதரு, ேகாட்டூ , ெசன்ைன - 85. ெதா.ேப : 044-32549255, அைலப்ேபசி : 9381504448 பக் : 64 விைல : ரூ.30