Neo-Nationalism. A Contemporary Political Art Exhibition

...
Author: M | S | I | V | C | N | S | S
43 downloads 115 Views 17MB Size
ula-oinuHU Neo-Nationalism u vinfl m rfl ail m r wb j fcucfij tj Ifiti uiufi rtrawnij tffi fitu'mtnuuvi 04 mcyiusonfati acfun tfrlffLUflfl rmnti

iluLiltJ 1 unliti C4nqnjusw4w chriTuYif mtodou cfurl nO'jfi'D A contemporary

P olit ic al

art e x h i b i t i o n

by Manit Sriwanichpoom Sutee Kunavichayanont I ng K Vasan S i t t h i k e t Chatchai Puipia Nopachai Ungkavatanapong Sakarin Krue-on Santi Thongsuk

vie fiiJGYiuuviTTflij cnl The Art

BUG'lflU

Center, Chulalongkorn University Nov. 7 - D e c . 1 7 , 2 0 0 5

uTo-tnn u au Wo'iN

r o flu t

n o'1 u Xnth ncumTi tn ti

(

nTtm iimyjnximfiuYnTcm, tnriT'iiififiR'iumTnflmTTnEJ Q eSei I wnfinnTntjchrifivi xj i> C

,

V

.

TsunwliJvf'iTfln xu dtnumTnjTtjmlutmj viT'fimfilR' Ma a J a •Dfl lvitj'H S'oLQUTfaTiuLiTd vif vinQu, vf'imvn-jmTijTvnT XI 1 1 ilTswrt LiiwfloTo-rifiOtnjIvijhtn

intini

rniyw

Him?

LLflzmrrilvitJTnlvitj viijthimiijfntfTi,

TQjJtnn'iTHecfutkin 1/ UQGKUJsvidn ijnaflQuiqiindiiviunufifliJtiijTrHutJUCffniju TlHPlTtilvilJ iJWiaflilmmiscljjlLrid'iu fnclRvw-xfi'X'iTon (Sim

inTouffiJ

mnidnynQnNfifliiflSflQniJiTnh

'Ofum itnvw fieri ndi ‘“snfiutiu” mrrxzfimfiu

ten mn

: eslrritrnRutw?

n'ou

“imuo" iLtu'Lj'nuTTnmnRUEJU mtJiiwQncm

vnlnTfinlfirin

“'luTnu'i ”

otmvi ncfufl cfrmufiri wu uFailucj'TGULLffflxiTici'nlc flutofltwu fQwuojjfiDnnj a J-

a

J

aa

v v a J J QflJUfiTTJJ naiMM fnTHBTJU MfMUUMlWiMfUUlrffitfqjty'l

i/in/u

MtmiAHYmmjuriQ'iuj 'lulMndlunanuWmG'i 1 V V

V

V a aV a iiGijuntjnq'iufHh M i J j i h n T t i t n f i ' m

fitnJsn'miJtm'WtlijtJ

“uTfl-mnutnj’’

vf>i d fltnnlvtuuulffTQijniiflfi

urnTflrnr

vwmicuwfiuflGiliJ

LLcn vniLuavn

viGfivfu'liJ

*n nin tn rifiirunijLLmj IjJnmflmiitmtnfoGtjTefncl imtnijtiiitNuUiMti XI efuRti’D

wo

mo

nuTifnLn i'l etJTQuiTuetjno XJ

G a rh u uosnoRfliJovitJuvinfiu Wnaqnnujjvnovitj'icftj mjtiu 1 i" , 1 Io m d w Lrt y ou mltr h i n tn u uritn 1

drmhtju cjULiflrwnuRfliJuiifJiifiumii emTtiilT 1

jjw

rttonuufw V tfVflsHU XJ

nutntiti 2

kn&dK'

We live practiced its

in interesting

by transnational

empire

Terror,

as

and

overwhelms

waged

by the

America,

along

rorists,

spreads

three

troubled

lives

are

with

local

sacrificed

Prime

Minister

Party

become style

bombing

across

in

pursue

of

hearts

and

and

pause

is

and

ism,

the

acts

and

as they

really

?

We

should

consumerism,

Vasan

to

people

who

of our

We should human

or

I and

find Let’s

think

that

of

the

Our

I want

and

we

fall

to

under-

prey

around

to

accusing

nation. represented

rulers

and

fellow

artists

. .How

[Our

more

and

or

can

ability

of culture

hateful

we be more

to co-exist] -

and civilisation.

civilised be

easy

intent

to

and

develop

working

to

exploit

for

false

we

can

behind

keep the

Neo-Nationalism,

politically-engaged are

staging

to brainstorm

anybody’s

So

if nationalism

interests.”

our viewers

become

you,

please,

prejudiced

shouldn’t

docile

to say:

like

?

speaks

of contemporary

opportunists.

us

is national-

artists

differently.

to become

a way out of this not

as

people’s

for

ideas

running

narrow-minded,

selfish

seven

We’d like

the

. What

to their

one

This is the well-meaning an exhibition

own

lest

start

traitors

differences

ignorant own

this

u s pause.

be seeking

wisdom.

ruler's

agenda;

says:

be

i s the thing

people

Thai

admin-

of Thai capitalist

reflection;

our

to be a nationalist

having

accepting

do

Sitthiket,

to give

I don’t want

this

being

exhibition,

“ I want

towards

Rak

a CEO

over

of ‘nationalism

of

people

for

to explore

concept

nationalistic

means

violence.

a neo-nationalist

moment

other

in this

of

adopt

In t h e

innocent

h i s Thai

conservatives

ideal

reexamine, of the

As

of ter-

the world.

daily

on

minds.

Now

standing

royalist

War

States

Thailand,

the battle rages between this representative interests

. The

United

as

expands

by international

Thaksin

all-powerful and

the

provinces

being

istrative

of

an epidemic

Southern

Meanwhile, have

Globalisation, relentlessly

economies

leaders

suicide

like

times.

capitalists,

for

with

live

in

your

benefit.

us; to help

and narrow-minded tool;

art that

let’s not peace

us all

myth-making. f a l l prey

to

together

in

our

would

like

to

society. F i n a l l y , my

artist

t h a n k A j a r n Prapon U n i v e r s i t y Art

f r i e n d s and

( J o e ) K u m j i m and

Center

for

g i v i n g us

I

the Chulalongkorn t h i s rare

and

won-

derful opportunity.

Manit Sriwanichpoom

Curator September 2005

Art

ists ter views

cfuff nouau 1 I "uauluinu" f

mufl:

1

'ImjiLCiun' (tiwuimv/mifia) uinjMOjjnwQnf/flirfrh

‘dim.. V

Mid'iritwi'wiu

n-fmyxjhmwflu

unufi: iHMWififlnte mn

n/ooiub

in

iHutfwwr f(uH: vimjififinitnticnun'ijruuiwT'isviu

fl'JQUMHfffwlQlWfiUWlJrf myiJ kn&do

jjuiLlu typnwnjmJ'iEd'imiun

innrcji

ne Tnu

&iw: TT-j cjuuwmwiJQn innmlmnHtusnuYimeslr

otJin’lnfiUTfiru TQufinnu rntjslrn'l

tfniLluncniLLiufffm iilunnmumnu

rru fiunufienunmn ij1 iJvn flU'ipn vnsiciUBdLLnQ 1)

ifiumnajjjje

vijJu

fauSe

iilumiuTnmiutlnijnnunnTidn unufl: nof?iMn/£/ujj'uu?ffu?'v?jj'v!ii7i lomiflcn iiiur:

wuiw w Vi u m w t EJU7wuiiJE/ 'v t w n ; V

urnnh amah V V

V ou'irwstmiJiufffNJvcN

mfinfi'imsict'isiu'iiiLn fiu tfrw'flyflfnj

u

iwjjflUiQO'i

f

mruca iwjTliJimmri iffL/infiniiiuitfmu') 1

Sufi: tn'S siLuwni'nQ u u

nu uM

fiuij'unviHn'ncitJ tl

(fun: uuun d'i fiulvitJiLluGnHruifi'Kifiufi fjdu no

A d A i unu«: ntintiUYitJuiviuiuviQ iofi'iuufida) n'mi'shutrtiinud

woud u iju

V

HumrtM

£/ir e c t u m m u A/ or? w m ?

tKliiiSflvifirmtJfl %

nonuiJnnotftijnotjij'wihMij'itj

/

fiu imjn jivh'lviT noeyliJiTeu

vhosbnvh?nu

IiJTbjviUMinn

nn ndliJito u *1 nomunu'lu'iio sVri n u di n qitm ikl

mjirwutju iMWfwriQ'imilui'in

tuli

iMMifNnfMLiJuvMiH

nonu*Bunr ifa

noTsdjouTi'bjjj

p'lrnnosbn'lunoEjmvi'i'lvi? 11J (mqltts)

nnm'nVij fi

ion uotJ‘i‘imirkH'111 vin'bVMmfiun'ivitfzvfau ih

fi'ufl: nflOtlGUVIUO nijijUNtJlJl 'lUi mJLflriflU ( inanqmrtTB fn) vnnuoonmvi'ieslniuntj’m viu

1 5Tlfi3ULL)U ‘unva

fj'os'lfffSilrfltJUUVlU’

uesfinu

on'Mqjfirmtuiju

iilu 1703*110 3 m u n n n Q i r q q Tnulrfaificnn

nonqnulviunn

rrnlwiioo i i c n w r1o u i r n

LLfiaDunT n sTuiiTo iwritMnriun

R a iiw it 63 fl q n q o dq no u u i UDD fl f l Q ' 3 1 l T i l V l f l l T 3 U U n f i 3 U l f l UflflOD

,

nQ3LT3 5Dfn3DV1Q>3


1d n u d o q 3 d u m a q n q a m r f u l n u Id d 3

kn&dd?

iioaindnuQnqn

LLOQvimuviu viuvibinjvitf

Dflfinonwniziooflulvitjusflhj

: anqnfimrnj

iiCJQnnuiT'ijjUMimulnvi-ss

o ilduu 'leflG3DflflUDun

Ltmnfi 3 u iiiuflQODflflvi

6UflT3D

GDqiLG>]qnUt)i'lTU3slflL3JYiLGetlClt)U l U IT 03*11e J VlOtJ it f)-m3

O i l TA 3 0 ‘I VI flnflUflflQ3

iUfi3Dt1CtJ

D3

*»3Dfl3TlflU303U flflUDfltfunCI3tJ ifluD 3K tfP3W Ji A U LrtTw n jju muumjr nnTimnuun

U3UH: nnminulusnu'BfjsntuysuunsnQn ffosnfl

fiQuuunsnanuuliJ

«3fl?UVIT: inufl:

n n n1r u n n n s n f i Q ' i

a

a'nuiju'lu

UflU31137 ti3fiTuviT:

uutw3ourTU

nuntjuuvs'sn V

'lyju

lDCflCUijULLiU7LJ 3oMviU(v(3lT3S) flOUU

*D30ntHlllUU30flQflfl3mfitJ

Tshlviu?

iiGann'iw

flG3DT$flUflflfl

DULLlun3VWlT3MUijulu iJflfltNTlflUUlLlU

sign

DUtfqjfiflBWTJ 63*03fl jjUUBnUflfin6flWtUS*De01lT5lVlflUU

uufiTshunormnTtDD

lflU0U30U3nW13U TSUmflDMDUlLlUTtlJlJWejJVIfjnU

IfltJD

lUdTSDuquutJD 3ow

■DtNlJniVlflU

ufiQ(T:;umflD)uut)qluiforiu

symbol

Dfl3LLllfi33L

ILfiGDflodlJlfrlU

iLlU

'lAHD3U3UViet1UflQT DUfitlUqDaDflJU3D3T*Df]3DU lLflVJBCUVIU3DflUD3flT;D3 3 ' 1 6 3 0 ysilluquuuunuifltj’

LT1

unufl:

fifitj'slsmjinfiutiij?

DUAu'lviLUUUTSUDflQ3UL B

DUDOmnilTlILVItU D 3 0nQtmfllflUlU TSDUVIUUHD'mDu'llJlLlU VHviUUtJUtf3nfi 1 1 T VlUUtJDLlLIUCl'uMtlO LflOYI DflQ3D VIQO (fi D MMfl33qniiriT)flluD3TiiD

fJDUfnJtll

fltoU3

DUlfiu

-vo

muuiiluwDrfioqritiooq

53'3flDLO3Ldu*D3flULUn'lu'l 3

fitoun LlJuflUA

(

LIG3 q ) tk

uuiiiuBoviiJiiJufidu

TsuuviuutJDYiuulDiviufiuviou tJunflTinutm 1

tfnfiTuviT:

iilu

VIH3D3D

,

,

Sllfi lTinUin 3*lvf'ijUWflJU311Jif3311U3

LLfflu

'jnjSlflDGri'unuOUflDefljKviUUconservativeflU d a. vitomviDUflBuiflh mioluiwzijuriSoflfld

13

wihikscUniwemTii'ifi'itj

flORQLtuLrMnumtici noon

' l U v i ' i s n E f i u Q u llti'q' nluDa'iurH’DB cJwnnQ'n A A

JL

mtnjflm

T y

T

o

•—'

V|

fleonliJflQTvncntiMifN

mu'hltfifi'HJfiutm clnJLf!THjfi 'tBLta UU(nn-Jn'inUBJ)fl u'uLLdQ LTJU S boy co t tlflTlvi BBsIt Bi!ml Fl VI IJU SUT support uTeunuvi7amulAvidn flsimQ''iffufKLf e-wu Tnjimnj landnytucrajutnu'DB TnR u i u r : QiliJLii'luLiuimsi jiuuvL

nu'lYitlfll TlJn V cd I *=A t

'ifiiifiu'yinQii'u UT UlflllLlUOtj'1 1 7 r} o M

nnfljnwfljfosJii)9WflemQOTirej itv-j ‘fiQVjrmi'w’, 'liJQ LfiuliAmiii im ivifi'iuiJTinQ otJitfufi idutl ninfih iFiiiniJ TVLUG meieiui V i uuiSu DQiy?mjrt} vuu nffinr nuiii'iufl'iLUUu ' neu mT tJGfiEtuluviG mflmti nouun fin fi'uvf i} 1 v wiimjh'iMdOMQ Mji/e jfiu ujjiiww TO m t/bi rffwjfliJieLlf'Mi i vin Yii riuij iufinidi vii 1 ujj'mvmjTJQmynfeiiJfi''? luflsj'vin'v uflfltwn uu iihjQuiiii $4vn) jifluywLMlMdoufiffmrfHBnAoy nfinti; nBfiAQnimuuWuvw'itjdZLatjfi luvinue ifulil "Yuimnuudsmj'UJCHiTBtJ''] uu iLii ulnIj UU' iU'lLlIUlc'Q'JAJ'llviULf'l'lLLA'uULO'l, ...IBOmSuLtasUAW diUivi tenliJlifriJLTn nu luduuu TNijuunmiviuri nturi'iviijurinlvfLnAnQ'iuviU'iuviiLVHT UTAl nuuuuiilu n oifa vi e n q vh n m t a j svi u n lbilobirn u in n e l n jlu vi n nu u p'liTnl uuvIuLvIetjliJLLdQ nacjululmjenQnijuliJfnTU mtw 1 ufid'iiT'ivluLvlBtjmjchu vimufiijuu lanuulijKluufiLWB 1 rmunyTOfi unenoiiluBhTiilulumimHruwn udo nnonuiiludqjfinwnj ufnnnd'iyLfluiefiflfiHm udannd'iu

21

iiluflslTmiGoiifl TMATMoquLUtj ijuifluflqflflddtiqtJ’pfl'i

nilMhu'viuQUMWRB'j/fnnnoEj

pmuTtfo iLfi'oinnmijnuviflyn 'DB'iijuMff irutlsiilstlriJs U 1

fnmWnriri Iwiffflluenumj'fi/iibnu

1

f

iwj'qjinimjwkiJTE/

AOiihYiuqtjqijliJlfiijuflBTiijql qulwfliJiYiqfliju slilfl -du 1 msfaijqlmflflifltjnmflq

vnliino

tit) (iwuuiJ)uinmmMti

fincKJBBBslTas

qudflulflflqinqmtflnWfl3iTn< ividnu Pimr'inij uminn'iT u n'Kinulmun; tjmrudnijTifl rdfli'lTvinqflqfldqqrfluiTq

un, (TnnutJij)ij'uti'i)jiTrSn'lnn'Jiinl n'u\inlflflqflUHi)ijuluuq :;'hi, i{fl no n u n n r vjr n b u m w aw u u s vi nlw d quo n q n uldln

iB'ibjlflnTSViUTi LLmimLmTB siiJBLLiTri’nmp-iTi'inmifniin b b ini fl b B quo n q fl n q rculw b b nn libq mid q ini n b b s!t mBc'lUlJflQr ramJTlJij (iMUTlfl) Aversion A X l A ™UupdateWimiJt)Ll...a t'n

muni: flflifflsjfiwoj'inflJiiLuu mji wnflvJHiifl iTuMw

ij

nnnHiflflQfljjfin

nflutJiJiiiJiJU ifuflqflj-jLin'fls

rifllmnflfla'iuq'siiviHvi tullto TUTfluuqn'nuflQtJ'iq'liJ A.

j

d 2

.

*,< .>

V I

inninti: wud'i'ltifliiflflv s'lvitivi iflBrinflfliiuijiju infiflu mjflfluvfoavmrmnnTvih SnuTviTL 'il.iJjQU nunnvim’n i nj 'Ptfneuum S'Q vviQnnw iudi-jfi'io nifiotl

nmtJversionGtJ

Ivii] nfimlmj

u

nd

mTiJnnTfi TiJuunlviij oilT

uwQRuni7q/wilnt?>jn 5 l nuiti>]'lfll>iu? Tntj

uvuiJtfffum

fliJnnj-eyj

nfieu'pitj'lnnidi ‘iJTsivirt'Inu’ V

U UGQiJUyilG'lGilTLLlUUTT 'lU £/

«A 4

M

aA

r

cjiivfoiLcicmijnn uur rc'i iLUGflflnaiveU'ifnqTifl'Jim

iisuuwQrimviu'im V n d

u™ntNijflQijjflflfldT]um

in'lmfltiflflU'inBULiu flfl

i ulnu ‘ff'i nFJUvdut/nW'l ou'Kui ijumifflifln

LTnundiiiluitfljTflnus fln

iiBQflnminuusflTQwmj ali

liJij

Q'iii

uiJum'i nnu noxj

Unuflniflf/o

flUG-iunflnnTBrjJus fm_ t nflnwfimflfi v e r s i o n l TB v e r s i o n

flsbviBflzb' LBfl...mmJflflnU

LiiJflnqfl flsd'iuninflflfljmm

fimiluflrHWi'Dfl flu'lvuBdiufl;

LijjriTJvi'jfluumT TiijnflflBUs nij-JLilufld'wijfld V onzcn'liJ Lifl ulii

w q s n u n'ld fl n q t 3 n h q

rmunjflfllijiTflju

flcnup Qfniij'LnonnTiiu ptwij \J ti flnuns qBimyiflfl4anfln llaquui fldq'lfliJjzLviflonw "U favifnBu nflflu q

finmtJM) im

urimffiw *)U A f =. 1 i U I wrfliflj'flJuoouu'Bui/Ti mfiwmonqflWflQE/nu iimm A

22

ufiQmiiflmnfywqmfluntyvqnqnflfl Ifiiqnotj

flfljjuiwwflQqkifaQflmzLfiflfluluflijqflfl uudqT viry fl

ui

n vm uo ulij tfb uv b h n nl mi uu u llcjua ?It d n u q iw b msiBnflQiB'jims'lwu

nfimti:

A

cJi

dT5iflulv]j(riflm7TqB)luvoqtjflijqu tfq iflin

B At;

WQflBdj; AQqijfmmtfl ifluurdnflsidiJTiflsiflslTflflij 1 flzlr inilUBz'llJMJJfl ntmilflim sensitive A nunqfmujjq u Bsjl nflqulflrflusTiqflntJU uuo'qijviWdnTfl MTBnnuflQquifluL[flfliju 1 limiJTziviffbiunflqij flLiflSscfruflflqiminfltjfl'N-iTM

& 1 V

9

Vi ij I Jt 'F

II \ w

a-

V'

*jfX 1

I- < *‘ ' A

Morning & Evening Love Song i r, - ,'i i ■ in I' ■•- ■

■■ lb' I .

T-l

-n Str'r' tcriilhm-;

rp.-cu

.'i?4ir-'>

Morning & Evening Love Song Chatchai Puipia Oil on canvas, 240x220 cm, 1996 Collection of Kris Kasemsarn

23

tjutftnu • F l u ' l l1 ] 11',./.' i 3‘‘.

.odn

x

crkio

r

;a.

c.&n

Siamese Smile Chatchai Puipia Oil on canvas, 240x220 cm. 1995

,j

.

.j-i.

' •
■■—* ■

t

'| 4- V ‘

vl ... [7

C5*'*i >

5— -

l I ifbfz i

i J d Linw nnvnfluniuufiumuu u n n u u f l LTifionsfl

iiluinunun'fluimnflflnEJ

d flTnunfi'MlUfl'llufiflHCUSVlQ'l

iiloEJUiiilCMTnTiJnflTtbJ flfluuuvinflUfltNfhm 1

Timtm

LViTnsusu umflUEJu'lyvin'lmn

fldnu nA

TnflunuiuEJvin'lmnflvisLfi ifi flfl

rhLnuuii'uvhsijLtftinvYvm

iT'imiunnnmvi'id'i'lu'Tmnfl'liJLiluflu’lviu u iniviulflluiJTiTflR'idflT

iLaslufiTfliifiTTm

LviTizflTfliflTC'mflUUflu'chmiviinflfiflfl 11 1> LT'i'lmnunfiounnvf'ilumTiiJfiuuiLilfionnTiInflTfl

fimiludis-

w n u f i ; niTnoi/jj?3£i>jmfluE/uflfluu

traction a, C flnivnmivfaf>i 'lilfrituriritfah VT

v

lu

m < j d < f i m j iifis'lunTtudQTTfifl'lulmimEjfl'nuQiiTi

A 4 : IfliTtrnnflUEJULUEj

LlWLT'llfiEJHlJHU LLflUUVI'llvtLTnmUHflLfiEJQ'l mfllU x a L fltnnflsiSuuiiuslu finiCiJiJULUU fituflflJifiuun tl 1

tfafiii

uatiTornd wfltfafiuintjflnjnTiEj fiumifitumm 1 1 wflfiniflEnmfiuflUffTTiifnijfl'nijflflTifUflnjLtN fitu 1 11 28

dfls] : ficniiLilu

uunmvvTcunuTflTsitfEJiJ

ViTfluniimtiEj'inuflinEJiJTi fl j I t a flop'll

tnEJlflEJnlnillUTlfidfltlviEJ

ld*jn

UfiQmJT31JllT3UEJ3 LClYlflA

1 fl vf-J VI U fl LU El LT3 IH U d 3 U U LVI U fl U fl fl fllul VJ VII m fl U1 (Rviiflu'lfljfl

mufluniiviU'j*acuuR lfi

3 ejItJ ’Imouu

fiUff'I'lTtlltl

5j

mqpusniltau

*■ (HO X n’ton i;.’

S e a o f Blood Ing K on canvas, 100x160 cm. 2005

The Coming Oil

31

I F i

F

Kim Liang hates Chinks Ing K Oil on canvas, 2001 ir. Add 32

60x40 cm.

I

tjuflsnjflfionline vinmrh ouijadu 1/ inh/flejMhj infliaWfl' ffafnrijjjfiu riwfloi/iwoE/ Ynmrlnwni/q/m MiAviJjifariJJiT'iis cttu iwiwwiJTiuiJ'Htl'mri in'nJrnjtrlmti'mu

itfTmvm oinflhunuimh r'euunwnj uunfl fiufltuTsitnij'iyij Ltnffnfl flrui 'iTilviuu'i'ii'ij'lm'D'i uunoLnT-innq

ritiuiifMiu i;mil™fariiJLTijjfittfTTJj jjnQ'mm'w Am flnviflfl>iunLTflu umijnmiJ'iiJ7sifl , . «/ °s a *) 2j ti rfltflJ nUPITlJ r VIUflUlViemLUUflhfltu mT'isvujuff'iunufl'qnmtJcliJvnQhLLluiiu'iu? n_ V flj 1> u eL | nuvijjfi LTiicinLa’ULi: iimT us YinauuiTujitJinuliJMnuiTn 5LntJflLimj flueuahmmn I Lnflfmu fliLyoluflGLHiitnjnuiJiflo Liflinn*’]

m’ounuuuiijijulmj

wfli/inoGuif

mwfiviiitluti

Lifl'oiotJinlvrJloEi nuciTio

TiounuLLfloiflu ‘rfounuflilnuu

IdoindoflooTiflotjioviuen

chnniuiJLUtJus vioviflfliQmiflUHU uiin * e Ut]UTUQ1flO1U7$m0UUUUeeTlllJfl10OLl ]UZ u s u u

Ifinij'/H/MiwulMnifloi/Mro

weuiuondiflfloniTiiiflutJuffuflflliJlviii Idflooouonlmnilijfloicitj cfs: jjunfjfhflfluusrmj ittjn i n d E i u Itirmi

nno CuniiliniTlvitj

uuionu

‘m’ n u u’luiJj's unfit! u mid

i riL imiffjTnululviiJ

i ju

oouuuuoi'nsliJTfl

TjiflUPPusfiTij iifljjuijozlnjiofldiopijuui Ind

sifiuflo

ITIUffnOtlTHOOlTI

jjiufl:

jJwiitao

rf?nnnoMon u i u f i : ninirfQOMinQiwwoflwiju

l vloo llckjti

ufinvi iMUDTfifl

LM1JOUHllUS

li/'nflWfl u

38

fl lupus l o o i n

flnooLTiifiulfiTnuLLU

-is Lti...ijojjuLL)uL n itlimt)sb't)tJioiutj itLflnoo

H

sliJ

oviOLTiuiuntfounoonouliJ loiiTrmo

iTinflOflinijjnu'loflflflQii'WfluiiniLl

mufl:

d

nldouin

umwno'wnuonitjfjus

flWitooofl

u momflulvitj

nulddiuifllpumtn

iiunnslTflio

dTsctonirnfluniTwaiuiunuviirfaino

Ivmusfifu

'lu'ij'ul d'i twtithjiT'i fjdvijeu

DiJMon*7iitvjr?oliii?ooflQij'i

w wQffairmvlfiT mintrtih'Wikus MNmMslnimviuiiQ

miluiTnoTioofinjj'iioijd'iu

pfonatj

fiiuflfifinHvu

fWfmnna'ius,

ioo...fli/unoE/'?OHUo57Liin/flnf?fl niTHinwuiEJUJ

fmuoiuviTo

duntpmwoslTDioodioioonnoiTii ini’]

UflUtJn

vfaibj

T? TiflijnwininLr??'?injwffiJj flow rfif/u nwkw

biriufwntiMMHJuricfiiJfhu V

Ivlvm fawbimiri

rtoflnn sen utlUBBulflti ft

The Sutee

Elegant

racism

Kunavichayanont

2005

39

mwT'iJvftiJ -‘lI Bnil -j” ncintanw

40

A sketch of 'Imprint' room Sutee Kunavichayanont 2005

£
mC']iJT:iTiimuT] OTunsw

ifuiLludnuTnwoLluAAun'iTrLj*in?iutJU7ntj 1] 1 ★

43

SUTEE KU NAVI CHAYAN ONT’s IMPRINT Manit: What i s the t i t l e in the exhibition? Sutee: I t ' s you e a r l i e r ,

of this

new work

c a l l e d ' I m p r i n t ' . As I told i t ' s a dark room. There are

N a t i o n , Re l ig i on , K i n g . The other i s the national f l a g , t he tricolour f l a g . So in the midst o f d a r k n e s s , a v i o l e n t , sudden f l a s h o f light hits the viewer, whose eyes w i l l practically sting from the glare. Y o u ' l l feel a bit dazed and blinded— you ' re right?

light.

I t appears

Our eyes get

used to

it

this

way?

S u t e e : I think t h a t ' s possible. The thing about darkness, about stepping into darkness i s t h a t , i f i t ' s dark enough, you c a n ' t make heads or tails of anything; you d o n ' t know where to g o . So the sudden f l a s h o f light could be symbolic of t h a t .

the d a r k n e s s , and out of nowhere comes a flash of light. This ought to leave an

Manit: This i s interesting . Because i t invites us to expand on i t . They fanned the flames of nationalism after the economic

after-image, an imprint on the r e t i n a . When you leave [ t h e room] and close your

crisis to l i f t us ou t of the darkness that crisis. So we made a b ig bonfire

eyes, the picture

will remain

of the letters

nationalistic hopes. light;

or the f l a g .

fervour,

and

of of

fed i t a l l our

But in the end i t was a false i t d i d n ' t show us any int r ins ic

technique?

truths. I t was j u s t [flashing fireworks] t o thrill u s, to deceive us int o hoping.

Sutee: W e l l, I was thinking about nationalism; i f nationalism increases in vehement

What I really l i k e about this work i s , we had an economic crisis and incited n atio n a l i s m , but then i t passes, b u t , hey, wait

Manit: How did

you

come

t o choose

this

intensity un t il turns into what they c a l l 'fanatical nationalism' , it would probably cause one to become so dazed and blinded that one could be driven to ccronit unreasonable acts. Manit: T h a t ' s very interesting .Because i f the room i s truly so dark that you can see nothing,

and

there's

a sudden

flash

a minute,

have

we really

and now we d o n ' t know if, in truth, they've brought us out of the crisis, or have they in fact plunged us even deeper into darkness? W e ' l l have to wait and s e e .

of

light

a myth, s o when it

religion,

flag have been imprinted and then we sink back

nationalism

be s a id to be a k in d o f myth, right? void, an arptiness how I f e e l .

passes,

of feeling,

it

Manit: So what are your thoughts

thought

alism?

was bringing

us out of

darkness , or guiding u s , lighting our way, but i t turns ou t to be j u s t a flicker.

could It's

leaves

right?

into darkness as before. You could interpret this a s having been deceived. H e y . . . we the light

through

Thai Rak Thai ('Thai Loves Thai') nationalism,

Sutee: Because, in truth,

goes o u t . The words 'Nation,

passed

the cr is is ? It brought us the birth of a political party that raises the flag of

l i g h t , could that be seen as hope — OhSThe lig ht i s coming! But then suddenly the King' or the national on your eyeballs,

44

not an everlasting

just to deceive us into a moment of excited hope, and suddenly i t ' s gone. Can we interpret

two things on the w a l l . One i s the s a y i n g :

in the da rk ,

It's

a

That's

on nation-

Sutee : if

it's

in

its

disproportionate, creative

place

I think

a force.

But

and

i s not

I like

be

beauty,

it could

if it's

a

nostalgic

interested

exaggerated

a l l that.

It's

nationalism ' , *as [ historian ]Su j itt Wongthes

The

other

it would

says; 'Backwards I

like

the

Backwards extreme alist

become

and Fanatical

term

Nationalism'

because

it ' s

graphic

factor

identity,

I was born into a Chinese were on

So they become nation-

both

sides

between Chinese

about

the search

r e c a l l , there was a discussion about t h e end of the nation s t a t e ; t h a t from now on

over

my

we must speak

you

in terms of post-nationalism.

Chinese

But

dencies hand,

i n actuality,

towards it's

both

as you

the concepts

of race,

of national

to disappear. a tendency time,

increasingly it's

So they and

being

cling

concepts

these

about

things

more

ever

before.

But

at the

than the

countries

same

I

is

look

for myself,

the

Since has

I

been

the struggle

the

how

my

back

hell,

does

am

this

friends

I

work,

who

this

now,

friends

go,

at

I can't

about

who

that kind do

I

but

help

but

apparent

Thai

a bloody

of thing.

belong

here?

were

me,

their

were

h e y , you're

in me since

who are fearful

What

flaunted

from this society?

think

I'm

up on the cusp

How purely Thai were they,

these

Chinese,

China.

experience

my certainty

mm, so

Because My parents

really? would

Chink,

a

So I wondered, Am

I a person

I've carried this conflict

I was

a child.

to them, you know?

tenaciously

it — after

even

But often

So, today, an answer?

a ever Cold in

to

heavier

local

the

search yielded

stress

before. War,

ha s your

Manit:

to [ t h e jargon

o f ] nationalism, There's

I

Thainess.

there's

emphasized.

dear

when

life

past,

Thai

question

that

(nationalism)

of people

peculiarities. on

that.

something

one

disap-

are beginning

seem

tendency

symptomatic

are

of

(laughs) the

evidently

ten-

of the nation-state, culture,

towards

are

. On the

borders

It would

the other

of losing

extremes

say;

pearing,

there

my

identity.

In Sutee:

from

So I grew

or am I Thai,

know?

identity. family.

and Thai societies.

was

a child,

question

but my grandparents

came

generation.

Do you think n a t i o n a l i s m i s s t i l l necessary in t h i s day and age? You may

Manit:

with

born in Thailand,

third

fanatics.

a problem

and

liking.

is the

.

the

So I'm

in antiques

a personal

.

in this case means tradition-bound,

conservatism.

— old designs,

of old things.

in old things,

'fanatical

and unreasoning,

things

the aesthetics

world

Sutee:

Think

there

are than

Yes,

Thai, which The

word

describe

it has,

sort

some people

of. I'm a Chinese

call Siamese

'Chink'

( 'Jek')

Chinese

from

is never

other

Chinks. used

to

countries.

'Chink' is a word that Thais use for Chinese What made me you become interested i n Thainess, in the concept of the Thai n a t i o n , in n a t i o n a l i s m ?

Manit:

in Thailand.

[ I quite

descriptive

word,

like it] , it's a pretty

don't

you

think

so?

How do we arrive a t a balanced nationalism, one that i s not too fanatical

Manit: Sutee:

If I were

say there think

were

to analyse two

I'm something

parts

myself,

to this.

of a sentimental

I would First, sort;

I

and not too weak? There's a constant over

argument

this.

* The actual Thai words used here are 'Klang Chart' , or ' frenziedly besotted with one's nation', and the whole expression i s ‘La Lhang, Klang Chart' , meaning 'Lagging behind and besotted with nationalism' . The words rhyme and are very expressive of a certain type of Thai reactionary conservatives,

who are sometimes

known as 'Tao Lam Pee', or 'million year old tortoises'

. 4S

Sutee:

I couldn't

like

that.

certain

But

right

something

word,

for

much

people

in the

thing.

of

nationalism

same

When

when

It's

just

too

in me

That

kind

need], new

bit.

magazines and

the actual of

me,

I don't be

I think

know.

against

else

[and your

that] . something's

reaction

occurred

we understand

it,

Ungpakorn

is

that

this

ourselves,

power, people.

like.

of

let ' s not

that?

At

to hold onto,

ourselves.

There's

of

their

want

you

But

in

same,

so

that

alism,

who

there

all;

does

are

are

we

we

different point,

you

Hey,

go

we're

don't

think

you

into

to not

better

to

people.

Actually

redefine

need

nationalism

today? Sutee:( l a u g h s ) But let's of it's

it,

help each other modify

no longer

I said .

I think

it,

we

need

it.

find a new definition

modernise

'backwards

still

i t , so fanaticism',

that as

not

speak

just

that

they

three

things.

people

it's

'Nation'

hidden

away

can't

sense

this

factor.

part

[to of

it.

continues for

so

we

I think

When

to

the

of

will

shine]?

The

t h e ideals

of

say,

nation

love

this

the

instrument

any

for

the

is an attempt b e ; what

we

nationalism.

of

Religion,

these

things.

right

there,

We don't may

see

argue

present,

.But

for

and nation-

an

Some

already

word

by

quest

it to oppress

stop

picture.

are

military,

of 'Nation,

these

in the

the

rejecting

It's

turn

we s t i l l

if

nation

nationalism,

it could

with

the

t h e same

they

K i n g ' , I ' m not

the

this

talk

What

c l i n g to,

live

wondering:

love

Jai

nationalism

said

about

I think

it.

i n this

Professor

of nation

He

longer;

could

use

speak

of

dif-

really?

So do

Manit:

as

major

t ri ni ty .

in their

talking

think

people

the

by state

politics.

When

and

undeniable

when

provoke

I see.

language, into

three

on

He

they

you

you're

power

regardless

to a certain

society.

after It

or

them

get

especially

a foreign

way.

origin

you

that

human,

to divide

when

d o see

ferences,

thing

equally

national

I don't parts.

another

all

then

When

t o cling o nt o . Could i t be like

are

we

something

t o this

nationhood,

and

we are unsure about who we r e a lly a r e . That's one thing. Then we also need something

Suttee:

the

an article

really

by the

to

46

wrote

I

exploited

People

be

science]

been

an answer

[that

Nationalism,

has

w e ' v e s tu ck tenaciously

Right,

t ell

in

principles of 'Nation, Religion, King', right? Whatever we do, as far back as we remember,

has

w e ' d have

it

So if

it to continue.

should

What could i t be?

Manit:

the

t h a t we can

that

us.

t o me. Our

least

word

nationalism,

want

It

guest for an understanding of the concept of nationhood, of n a t i o n a l i s m , could s t e m from the fact that, deep down within

admit

nationalism

t h a t dignifies

thing,

But

the

feelings.

need

not

say

thing.

t h a t ' s more pretentiousness

than anything

I must

really

it's

you

you

negative

S u t e e : [Political Manit:

when

me if we still

may

of

to

somewhat

ask

So

though,

kind

credits

though

me,

my heart

of

a sense

a little

the

i n Thai.

just

That

I feel

invokes you

do

far out

as you.

that,

even

nationalism

and ignoring

language

piece

is

too.

Thai

in English,

that nudged

people

publish

headlines

For

if nationalism

country

see

be

should

I see

like

feel

they

rising

I

such

do

I mean,

it's

bat

o f f the

should

too unaccepting

of

and

I

they

Thai

sometimes;

society,

Like

that

. . m m , I d o n ’ t know

is the

Thai

right

sometimes

things,

towards.

too

answer

it's

included

barely

can't

see

we should it

the that

be the

people nationalism

there; i t ; we

emphasize people's should too.

be

01 u uau

uwIbh O 0 n 3 ( U U : U l d U

wnufl: UCmWlirMTQmitiriW ntulwQQ'ltttfa' llCMlti?b3 uwlifti: utjfiYitf] B l a s t unQn vinuLTW'unflt) ifuln’ 1 1

ijjoW?

lounljjlmtltKfNij:: nunojmlijlnfi ?!

) mnq iru

fi' slnyii nnfl flniimiiJiiiuwni Tiijnu irwhiti: ikitfm d®) liroi 'eiu' (Bathe) nntnuiru L a *i ii A uflQ'iwiuntiluvifi'iEJfltrK wru muLiFiri tnuih tnutn viulu mun: nri7 nfljjJrmfl' ito-juti'jtniJLUtjijuiilunTtj'itniilunmuviu'itjyifi luvmimn uouu iwol ul nn LiflsnunnnTtntnuvinfmunmdluvnooiJRQtJ Gsn'imtK cjunne cjuutiunusnu'iifisicju'liJfflTonfi'io Inrmufiijniilu

uwliti:

fi-j'in’in'nfi nyfu

num

3